Miljöutredning - Swedac

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning - Swedac"

Transkript

1 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Uppdrag Historik och omfattning av miljöledningsarbetet Beskrivning av verksamheten Verksamhetens omfattning Om miljöutredningen Struktur Definitioner Miljöaspekter Direkt miljöpåverkande verksamhet Resor och kommunikation Energianvändning Förbrukning av kontorsutrustning och material Städ Avfallshantering Miljöaspekter - Indirekt miljöpåverkande verksamhet Upphandling Inköp Tekniska kontrollordningar Ackreditering m.m Reglerad mätteknik Samordning av marknadskontroll Internationella Projekt Värdering av miljöpåverkan Metodik Miljöaspektlista Miljömålsarbetet i Sverige Slutsatser och rekommendationer Bilagor

3 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag Uppdraget att införa och utveckla ett miljöledningssystem regleras genom förordning SFS 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter. Första steget i miljöledningsarbetet är att göra en miljöutredning av den interna och externa verksamheten, det vill säga kartlägga direkta och indirekta miljöeffekter som myndighetens verksamhet ger upphov till. Miljöutredningen skall sedan ligga till grund för myndighetens fortsatta miljöarbete. Utredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Enligt Swedacs egna rutiner skall miljöutredningen revideras vart 4:e år. Med anledning av att detta har verksledningen beslutat att miljöutredningen skall revideras under Förutom en nulägesanalys av myndighetens miljöpåverkan har tidigare miljöutredningar från 1999 och 2004 legat till grund för arbetet och jämförelser med data från dessa har gjorts, då detta varit relevant och möjligt, för att försöka utläsa trender och identifiera områden där miljöledningsarbetet har haft positiva effekter eller behöver intensifieras ytterligare. 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är den myndighet som ackrediterar certifieringsorgan för miljöledningssystem och miljökontrollanter. För att ge trovärdighet i denna roll har Swedac funnit det viktigt att etablera ett internt miljöledningssystem. Inte heller har det i administrerandet av sitt uppdrag undgått Swedac att notera såväl de miljömässiga som de ekonomiska fördelar ett väl fungerande miljöledningssystem medför. Förutsättningarna för att genomföra ett införande har varit goda såtillvida att systemkompetens finns inom huset och ett kvalitetssystem varit på plats. I regeringsbeslut 19 daterat fick Swedac, tillsammans med 38 andra myndigheter, i uppdrag att införa miljöledningssystem. En projektplan togs fram och Swedacs första miljöutredning blev klar i januari Därefter har Swedac utarbetat en miljöpolicy (bilaga 1) och mål för miljöarbetet. Sedan 2009 har statliga myndigheter en skyldighet att ha ett miljöledningssystem, enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Följande paragrafer reglerar myndigheternas skyldighet att utreda myndighetens miljöpåverkan: Miljöutredning 4 Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning). Miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten. 5 Miljöutredningen ska ligga till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning. 6 Om myndigheten har ett förenklat miljöledningssystem men miljöutredningen visar att verksamheten kan ge upphov till betydande indirekt miljöpåverkan, ska miljöledningssystemet omfatta denna indirekta miljöpåverkan. Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Swedacs miljömål 2012 är att ta miljö- och klimathänsyn. De mätetal som används är 2

4 följande; - Reduktion av alstrad mängd CO 2 vid inrikes resor per årsarbetare - Andel upphandlingar där miljökrav ställts när så varit relevant Enligt Swedacs ledningssystem ansvarar Swedacs Miljöledningsgrupp (MLG) för revidering av Swedacs miljöutredning och miljöaspektlista. Miljöledningsgruppen ska stimulera och driva miljöarbetet framåt inom Swedac och ansvarar även för sammanställningen av den årliga miljöredovisningen till Naturvårdsverket. MLG informerar dessutom nyanställda om miljöledningsarbete, ger synpunkter på remisser/frågor, rådgivande i vissa miljöstrategiska frågor och beslut, ordnar aktiviteter och tar fram informationsmaterial. 1.3 Beskrivning av verksamheten Swedac är en central myndighet med uppgift att verka som nationellt ackrediteringsorgan och att samordna, övervaka, ge råd om och informera i kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Alla myndigheter som utfärdar regler om provning och kontroll måste samråda med Swedac. Swedac kompetensprövar de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. Denna process kallas ackreditering. Swedac ackrediterar på uppdrag av de företag/organ som ansöker om detta. Ackreditering är på vissa områden en förutsättning för att få bedriva viss verksamhet, enligt krav från myndigheter eller andra organ. Swedac är också föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik. I detta ligger att se till att mätdon visar rätt och att mängd- och måttuppgifter redovisas korrekt och på ett enhetligt sätt. Myndigheten är också föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för handel med och tillverkning av ädelmetallarbeten. Vidare har Swedac samordningsansvar för att kontroll sker av att produkter på marknaden uppfyller gällande krav. Inom samtliga områden har Swedac internationella uppgifter. Lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt styr vår verksamhet. Swedac arbetar för internationell samstämmighet i kontrollformsfrågor, framför allt inom EU-området, men också världsomspännande i enlighet med Internationella världshandelsorganisationens (WTO:s) överenskommelser. Swedac samarbetar därför med andra länders ackrediteringsorgan och mätteknikmyndigheter för att säkerställa en gemensam tolkning och tillämpning av olika standarder och är aktiva med att hjälpa andra länder att bygga upp eller förbättra sina system för teknisk kontroll genom kurser och andra insatser. 1.4 Verksamhetens omfattning Vid årets slut 2011 var 109 personer anställda på Swedac, 69 av dessa var stationerade på Swedacs kontor på Österlånggatan i Borås, och 40 var stationerade på Swedacs kontor i World Trade Center, Stockholm. Antal årsarbetare var under året 100, vilket är en minskning med 6 % sedan Antal årsarbetare 2009: 106 Antal årsarbetare 2010: 102 Antal årsarbetare 2011: 100 3

5 Extern personal, främst externa tekniska bedömare, arbetade under 2011 för Swedac i en omfattning av ca 24 manår, vilket är en ökning med 2 manår från Swedacs operativa verksamhet hade 2011 en omsättning på 173 MSEK. Av dessa intäkter kom ca 75 % från uppdragsverksamhet (huvudsakligen ackrediteringsverksamhet) och ca 25 % från anslag. 2 Om miljöutredningen 2.1 Struktur Som bakgrund till miljöutredningen ges en kort beskrivning av Swedacs verksamhet i kapitel 1. Här redogörs också för uppdraget samt historik och omfattning om miljöledningsarbetet. Swedacs verksamhet påverkar miljön såväl direkt som indirekt. Den direkta miljöpåverkan beskrivs i kapitel 3 och den indirekta i kapitel 4. Den direkta påverkan är huvudsakligen en följd av den resurs- och energianvändning som verksamheten genererar och som ger upphov till miljöeffekter p.g.a. utsläpp till luft, vatten och mark. Den indirekta påverkan handlar om vad vi prioriterar vid bedömning av organ, hur vi utformar föreskrifter, vad vi tar upp i remissyttranden etc. Även upphandlingar och inköp behandlas här. De effekter Swedacs verksamhet har på miljön beskrivs i en miljöaspektlista som även hänvisar till de nationella miljökvalitetsmålen. Slutligen görs en sammanfattning och rekommendationer till Swedacs fortsatta miljöledningsarbete. 2.2 Definitioner Med miljöaspekt menar vi här de delar av myndighetens verksamhet, produkter eller tjänster, som kan inverka på miljön. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha betydande miljöpåverkan. En miljöaspekt är alltså orsaken till miljöpåverkan. Med miljöpåverkan menar vi hur miljön påverkas eller kan påverkas av verksamhetens aktiviteter. Påverkan kan vara både negativ och positiv. Definitioner 2 I denna förordning avses med indirekt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att myndigheten har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information, och direkt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan. Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 4

6 3 Miljöaspekter Direkt miljöpåverkande verksamhet 3.1 Resor och kommunikation Tjänsteresor och övriga transporter Swedacs verksamhet kräver en stor andel resande i tjänsten till kunder utspridda över hela Sverige och även utomlands. Den totala andelen koldioxid (CO 2 ) utsläpp har totalt sett minskat med 7 % sedan 2009 till 238 ton år 2011, där 21 % av det totala utsläppet kommer från bilresor och 79 % från flyg. Utsläpp från tåg och buss är försumbara. Totalt har utsläpp av CO 2 från tjänsteresor minskat med 1,1 % per årsanställd sedan Det totala utsläppet från flygresor har under 2011även det minskat i jämförelse med föregående år. Orsaken är delvis färre internationella möten och färre flygresor under 50 mil. Dessutom har koldioxidutsläppet per årsarbetskraft från bilresor minskat kraftigt med 28 % från Detta kan delvis förklaras med att Swedac har infört längre tillsynsintervall för våra kunder, vilket eventuellt börjar visa sig i minskade utsläpp. De senaste åren har myndigheternas krav på rapportering till Naturvårdsverket förändrats. Därför har jämförelserna i utredningen i en del fall utgått från år 2009 då data från och med det året funnits tillgängliga och beräknats enligt Naturvårsverkets rekommendationer. En jämförelse längre bak i tid är här irrelevant att göra. Tabell 3.1 Utsläpp av koldioxid vid resor för egen personal Kg CO 2 Kg CO 2 /årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 1,00 1,00 5 0,010 0,010 0,047 Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Totalt Swedacs totala utsläpp av koldioxid ligger över genomsnittet i jämförelse med andra myndigheter i Sverige, 2.3 ton CO 2 per årsarbetskraft. 5

7 Diagram 3.1 Utsläppt mängd CO 2 Diagram 3.2 Andelen nyttjande av färdsätt vid tjänsteresor per kontor 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bil Buss Tåg Flyg Borås Stockholm 6

8 Diagram 3.3 Andelen nyttjande av färdsätt vid resor mellan Borås och Stockholm 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bil Buss Tåg Flyg Borås Stockholm Resor med taxi och hyrbilar Förordning 2009:1 1 reglerar myndigheternas krav på att använda bilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med förnybara bränslen. Samma krav gäller vid upphandling av taxiresor. Enligt Swedacs rutin för hyrbilar skall alltid den som hyr efterfråga en bil med alternativt bränsle. Om leverantören ej kan tillhandahålla det skall frågan gå till nästa leverantör enligt den statliga avropsordningen. Enligt rutinen för taxiresor skall även här alternativt bränsle efterfrågas IT för minskat antal tjänsteresor Troligtvis har Swedac på grund av att verksamheten finns på två orter utvecklat ett väl fungerande system för distansmöten. Telefonkonferensutrustning finns och nyttjas i hög grad. Dessutom finns Lync, Skype, Intranätet och Teamviewer som hjälpmedel för videomöten. Vid olika tillfällen har seminarier direktsänts på webben för både extern och intern publik vilket inneburit att många inte behövt resa för att kunna delta Resor till och från arbetet All personal på Swedac har fått möjlighet att svara på en enkät om deras resvanor till och från arbetet. Av 124 anställda gavs 99 svar (80%). De svarandes svar har förutsatts representativa för hela gruppen. Resultaten redovisas i Diagram nedan. 1 Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 7

9 Diagram 3.4 Avstånd i km per dag till och från arbetet per färdsätt och kontor Km Cykel/till fots Bil Bus Tåg/tunnelbana Borås Stockholm Resor till och från arbetet, totalt antal km, har ökat sedan Ökningen gäller framför allt bilresor där antalet km har nära på fördubblats per anställd sedan Fördelningen mellan kontoren är som väntat mycket olika. Endast 3 % av personalen i Stockholm använder bil till och från arbetet och motsvarande siffra i Borås är 59 %. Diagram 3.5 Fördelning i Stockholm Diagram 3.6 Fördelning i Borås 29% 16% 10% 15% 54% 14% 3% 59% Cykel/till fots Bil Cykel/till fots Bil Bus Tåg/tunnelbana Bus Tåg/tunnelbana 3.2 Energianvändning Swedac har två kontor, ett i Stockholm och ett i Borås. Swedacs totala kontorsareal uppgick 2011 till 4327 m². Detta motsvarade 43 m² /anställd. Borås 3216 m² Stockholm 1111 m² 8

10 Under november- december 2009 flyttade stockholmskontoret till nya lokaler med effektivare utnyttjande av kontorsytan och samtidigt tillkom nya lokaler i Borås. Den totala ytan har ökat med 382 m² sedan Tabell 3.2 År Kontorsyta m² Antal årsarbetare m²/årsanställd Nedan följer Boverkets definitioner om energianvändning, vilka överensstämmer med den indelning som görs i myndigheternas årliga miljöredovisningar till Naturvårdsverket. Boverket definitioner om energianvändning: Verksamhetsel: Den el (eller annan energi) som används för verksamheten i lokaler. Exempel på detta är belysning, datorer, kopiatorer... Fastighetsel: Den el (eller annan energi) som används för att driva de centrala systemen i byggnaden som krävs för att byggnaden ska kunna användas på avsett sätt. Exempel på detta är elanvändningen för fläktar, pumpar, hissar, fast installerad belysning Verksamhetsel Verksamhetselen har minskat med 6 % sedan 2009 trots större lokalytor efter flytten till nyare lokaler Minskningen är 14 % per m². Tabell 3.3 Energianvändning- verksamhetsel i Swedacs lokaler Verksamhetsel kwh totalt KWh per årsarbetskraft kwh per m² Tabell 3.4 Elförbrukning verksamhetsel exklusive värme och kyla fördelat per kontor Verksamhetsel kwh Borås Stockholm Övrigt Källa: Uppgifter från Bixia 9

11 3.2.2 Fastighetsel Fastighetselen behandlas inte här pga bristfälliga uppgifter från leverantörerna. Swedacs förbrukning av fastighetsel uppskattas dock ha liten miljöpåverkan Värme och kyla Swedacs kontor värms upp med fjärrvärme och med följande fördelning av råvaror; Fjärrvärme i Borås Leverantör Borås Energi och Miljö AB: Avfall 55 % Biobränsle 31.9 % Bioolja 1.1 % Spillvärme 1.7 % Gasol 2.2 % Olja 4.8 % El 1.7 % Återvunnen värme 1.5 % Biobränsle och avfall är Borås Energi och Miljös största bränslekälla när de producerar värme och kyla. Hit räknas skogsavfall som grenar, trädtoppar och flis. Fastighetsägaren till Boråskontoret har inga uppgifter på elanvändning för produktion av kyla och värme. Fjärrvärme i Stockholm Leverantör Fortum: Biobränsle 28 % Avfall och returbränslen 20 % Energi ur sjö- och avloppsvatten, samt spillvärme 21 % El 16 % Fossila bränslen 15 % Elanvändning för fjärrvärme till Stockholmskontoret uppskattas till Kwh (2011). Kylan i Stockholm produceras av egna kylmaskiner som är eldrivna och där uppskattas Swedacs del av den totala förbrukningen till Kwh (2011). Elen produceras av Telgekraft som levererar miljömärkt el, producerad med hänsyn till miljö och klimat. Telgekraft är certifierade enligt ISO Förbrukning av kontorsutrustning och material Förbrukning av kontorsutrustning och material mäts här som kostnad för inköp. Utredningen behandlar ej alla inköp av kontorsmaterial utan avgränsar till de varugrupper som antagits ha störst miljöpåverkan, d.v.s. förbrukning av A4 papper samt produkter inom IT och telefoni. En jämförelse med förbrukning av övrigt kontorsmaterial görs också nedan. De produkter som förbrukas från dessa varugrupper är nästan alla miljömärkta. 10

12 3.3.1 Papper Swedac köper in miljömärkt papper från Xerox enligt statligt avtal. De senaste årens pappersförbrukning (här endast A4) har varit ark per år (2010 och 2011) köptes ark in och under 2001 och 2002 ökade förbrukningen något pga. att Swedac började trycka upp material som tidigare lämnats till tryckerier. En annan förklaring till ökningen på 10 % från 1997 till 2011 är troligtvis att Swedac inte köper in brevpapper längre utan istället skriver ut på A4 papper IT och telefonutrustning Swedac avropar IT- och telefonutrustning enligt statligt ramavtal där miljöhänsyn tas. Förbrukning varierar stort över åren beroende på utvecklingen mot alltmer bärbara system. All personal har de senaste åren fått tillgång till bärbara datorer och vad gäller telefonin är utvecklingen densamma. Swedac har de senaste åren bytt ut alla telefoner. All personal har nu mobiltelefoner och under 2012 har beslut tagits att alla telefoner kommer att bytas ut även under På grund av de stora variationerna av inköp av IT och telefoni mellan åren är det inte relevant att jämföra de senaste årens förbrukning Övrigt kontorsmaterial Med övrigt kontorsmaterial avses här plastfickor, pennor, pärmar, övrigt (dvs. hålslagare, häftapparater, miniräknare, gem etc.) Förbrukningen av kontorsmaterial minskade mellan 1997 och De senaste åren har förbrukning minskat kraftigt från en kostnad på över 2000 kr per årsarbetskraft år 2003 till en kostnad på ca 1300 kr per årsarbetskraft (genomsnitt ). 3.4 Städ På Boråskontoret finns en anställd lokalvårdare. Städningen utförs med miljömärkta mikrofiberdukar och moppar från Vikan AB. Bruket av fiberdukarna minimerar användning av rengöringsmedel. De rengöringsmedel som används är miljömärkta (mer om kemikalier under inköp). I Stockholm är städningen upphandlad och utförs av lokalvårdare från Belesia AB. Vid upphandlingen ställdes miljökrav, se mer om upphandlingen nedan. Arbetet utförs även här med mikrofibersystem. 3.5 Avfallshantering Swedac har rutiner för hur avfallet skall tas om hand. Farligt avfall journalförs och tas om hand enligt ett flödesschema och det resterande avfallet skall delas upp och transporteras bort efter följande fördelning; Papper och papp Glas Komposterbart (Endast Borås) Metaller Plaster Blandat 11

13 På båda kontoren sorteras plast från köksavfallet som brännbart avfall. Det har inte noterats några större förändringar i mängden avfall de senaste åren. 4 Miljöaspekter - Indirekt miljöpåverkande verksamhet 4.1 Upphandling Swedac har de senaste åren genomfört ett fåtal upphandlingar. Nedan följer en sammanställning på antal upphandlingar där miljökrav ställts och värdet på dessa. Tabell 4.1 Antal upphandlingar med miljökrav Antal upphandlingar Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 25 % 0 % 50 % Tabell 4.2 Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 16 % 0 % Av de fyra upphandlingar som gjordes 2011 ansågs tre inte vara relevanta eller orimliga att ställa miljökrav på. De tjänster som upphandlades var följande; reklambyråtjänst, coacher och bedömartjänster. Dock var 4 av 20 upphandlade bedömarleverantörer certifierade enligt ISO Under 2010 ansågs att det inte vara relevant att ställa miljökrav i någon av upphandlingarna som genomfördes Att bedöma om miljökrav är relevant att ställa eller inte är en avvägning som även måste ta hänsyn till andra faktorer. Större leverantörer har andra resurser att arbeta med miljöledning, där mindre leverantörers tjänster (ex enmansföretag) inte har samma förutsättningar. Exempel på miljökrav i upphandling: Miljökrav ställdes vid upphandlingen av städtjänst till Stockholmskontoret. Bl a. efterfrågades att leverantören använde mikrofiberprodukter vid städningen och att de var certifierade enligt ISO 9001 och ISO Börkraven viktades sedan i urvalet. Swedacs miljöpolicy (bilaga 1) har uppdaterats för att lyfta fram relevans för olika upphandlingar. Detta arbete kommer att följas upp. 12

14 Tabell 4.3 Miljökrav i upphandlingar där det varit relevant Period Antal upphandlingar Antal upphandlingar där det varit relevant att ställa miljökrav Antal upphandlingar där det varit relevant att ställa miljökrav och där miljökrav ställts Andel upphandlingar där det varit relevant att ställa miljökrav och där miljökrav ställts % % % I "Antal upphandlingar" ingår alla upphandlingar som genomförts enligt "Förenklat förfarande" och alla upphandlingar som genomförts enligt "Öppet förfarande". Direktupphandlingar ingår inte. 4.2 Inköp Kemikalier Städning sker nästan enbart med vattenbaserat med mikrofiberprodukter vilket minimerar bruket av kemikalier. Av de kemikalier som används för närvarande är det endast handtvålen som inte är miljömärkt, fortsättningsvis har dock utlovats inköp av en miljövänlig tvål Möbler och textilier I takt med att verksamheten växer och lokalytorna blivit större har nya möbler och textilier köpts in. Inköp av möbler görs annars kontinuerligt men i och med förändringarna med nya lokaler har inköpen ökat de senaste åren Hotell och konferens Som myndighet är Swedac begränsad till utbudet av hotell som har statliga ramavtal. Kostnaden för hotell har sjunkit något 2011 jämfört med Några större förändringar har annars inte skett de senaste åren. Vid bokning av konferenser och större möten efterfrågas som regel huruvida leverantören har ett pågående miljöarbete eller miljöpolicy. Enligt Swedacs miljöpolicy bör förläggning av möten och konferenser ske så att ortvalet minimerar transporter och främjar tågresandet Tryckeritjänster Swedac avropar tryckeritjänster med leverantörer som har statligt ramavtal. Vid Kammarkollegiets två senast upphandlingar avseende tryckeritjänster har miljökrav ställts Följande miljökrav ställdes vid upphandlingen som utfördes i början av 2012: att leverantörerna ska tillämpar miljöledningssystem, antingen ett eget baserat på ISO 14001, eller att man ska inneha ett ISO14001-certifikat eller motsvarande. Samtliga leverantörer uppfyller kravet. att samtliga leverantörer har möjlighet att ta emot avrop för miljömärkta produktioner. Varje ramavtalsleverantör kan antingen i egen regi eller via en/flera godkänd (-a) underleverantör (-er) genomföra tryckningar som är baserade på miljökraven enligt Nordisk Miljömärkning, Svanen 4.4. Giltiga licenser har 13

15 redovisats. Krav finns också på att den nya versionen 5.0 ska uppfyllas så snart denna har trätt i kraft. att det är möjligt att i samband med avrop ställa krav på hållbar utveckling genom leverantörs anslutning till t.ex. FSC/PEFC Övrigt KRAV-märkt kaffe, te, mjölk och nästa all frukt som köps in till personalen är miljömärkt. 4.3 Tekniska kontrollordningar Uppdraget I Swedacs uppdrag ligger att främja svenska intressen internationellt, främst inom EU, i frågor som berör tekniska kontrollordningar. Vidare skall SWEDAC tillse att de tekniska kontrollordningarna i Sverige upprätthålls i kostnadseffektiva och öppna system som följer de principer som fastlagts av riksdagen och inom EU. I uppdraget ingår också att ge information och råd till myndigheter, organisationer och enskilda i frågor om nationella och internationella ordningar för teknisk kontroll. Syftet med uppdraget är att främja handel och säkerhet. Vissa kontrollordningar har som syfte att reglera miljöpåverkan Remisser Inte sällan är utredningar/förslag av miljöpåverkande karaktär. 4.4 Ackreditering m.m Uppdraget I Swedacs uppdrag ligger att driva och administrera ett nationellt system för ackreditering. En del av denna ackrediteringsverksamhet är helt frivillig men för en del områden är ackreditering en förutsättning för att, enligt sektorsmyndigheters föreskrifter, få driva viss verksamhet. Inte sällan är sådan föreskrifts huvudsakliga syfte att säkra miljöintressen. I de fall miljöaspekter är en viktig drivkraft inom ett ackrediteringsområde torde det utgöra en positiv miljöpåverkan att Swedac gör ett gott jobb. Betydande ansträngningar görs för att säkerställa detta Tillsyn och bedömning Tillsyn och bedömning sker i betydande omfattning av verksamheter som är ackrediterade som följd av ett system som existerar för att åstadkomma positiva miljöeffekter; t.ex. ackreditering av; certifieringsorgan för miljöledningssystem, certifieringsorgan för energiledningssystem certifieringsorgan för verifiering av växthusgaser certifieringsorgan för ekologisk produktion av livsmedel certifieringsorgan för skogsbruk enligt PEFC och CoC kontrollorgan för fordon (avgasmätning) 14

16 kontrollorgan för rörledningar och öppna cisterner, kontrollorgan för oförstörande provning (t.ex. av kärnkraftsanläggningar), laboratorier för analys av avloppsvatten (miljövatten), och laboratorier för analys av dricksvatten och livsmedel, laboratorier för analys av luftemissioner och jordprover, laboratorier för provning av energiförbrukning av elapparater, laboratorier som utför bullermätningar, Vid varje bedömning görs stickprov i och urval av granskningsområden. Bedömaren har här ofta en frihet att prioritera områden som denne anser viktiga. För mer information om verksamhetens positiva miljöpåverkan hänvisas till foldern Våra Miljöuppdrag 2. Där listas 21 områden med utgångspunkt i Sveriges miljömål där Swedac har positiv inverkan på miljön. 4.5 Reglerad mätteknik Uppdraget I Swedacs uppdrag ligger att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätinstrument och att genom tillsyn se till att reglerna följs. Exempel på sådana mätinstrument är elmätare, vatten- och fjärrvärmemätare, mätare på bensinpumpar och butiksvågar. I uppdraget ingår också att ansvara för tillsyn över bestämmelser vad gäller ädelmetallarbeten samt ansvar för föreskrifter och tillsyn vad gäller färdigförpackningar. Swedac ska också internationellt verka för en harmonisering och förenkling av regelsystemen inom områdena. Regelverken syftar både till skydd mot oriktiga mängduppgifter samt haltangivelser vad gäller ädelmetall. Det främjar i sin tur konkurrens på lika villkor, skapar goda förutsättningar för internationell handel samt bidrar till en effektiv inre marknad. Det är främst på mätinstrumentområdet som verksamheten kan ha en inverkan på miljön. Ett exempel är elmätare där det pågår mycket arbete kring att medvetandegöra slutkunden om sin förbrukning via mätaren på ett sådant sätt att slutkunden sparar energi. Ett annat exempel är automatiska vågar vid vägning av hushållsavfall där konsumenten får betala för sitt avfall i vikt vilket kan leda till att antalet hushåll som sopsorterar ökar. 4.6 Samordning av marknadskontroll I Swedacs uppdrag ligger att fungera som samordnings- och kontaktorgan för marknadskontroll med avseende på produktsäkerhet. Vidare skall Swedac inom EU främja svenska intressen på området. Syftet med uppdraget är att främja och reglera förutsättningarna för handel. 2 Våra Miljöuppdrag, Swedac info 10:13 15

17 4.7 Internationella Projekt I Swedacs uppdrag ligger att delta i och genomföra nationella och internationella utvecklingsoch utbildningsprojekt med syfte att utveckla lokal ackrediteringsverksamhet eller tekniska kontrollformer. Projekteten handlar ofta om att bygga upp kvalitetsinfrastruktur. Verksamheten vid ackrediteringsorgan och ackrediterade laboratorier inom olika områden kan därför komma miljön till gagn. Samarbete och utbyte av erfarenheter sker ständigt inom en rad internationella samarbetsorgan som har miljöfrågor på agendan. I Östersjöprojektet sker samarbete bland annat inom harmonisering av ackreditering av certifieringsorgan som verifierar växthusgasutsläpp. 5 Värdering av miljöpåverkan 5.1 Metodik En sammanställning av verksamhetens miljöpåverkan och verksamhetens viktigaste miljöaspekter följer nedan i form av en miljöaspektlista. Varje miljöaspekt har kopplats till Sveriges nationella miljökvalitetsmål (punkt 5.3) och därefter värderats efter storlek och allvar. Varje miljöaspekt bedöms på en skala från 1 (minst/lägst) till 5 (störst/högst) med hänsyn till tre kriterier: storlek/mängd, allvarlighetsgrad och förbättringspotential. För en sammanfattande bedömning multipliceras de olika faktorerna med varandra till ett indextal. Därefter rangordnas verksamhetens miljöpåverkan och miljöaspekter efter värdet på det sammanfattande indextalet. Observera att miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. Miljöaspekter med indextal 12 och högre bedöms som betydande miljöaspekter. 16

18 5.2 Miljöaspektlista Värdering av miljöaspekter för Swedacs verksamhet Verksamhet Miljöaspekt Miljökvalite Storlek tsmål 1 [1-5] Allvar [1-5] Index Kontorsadministration - upphandling/utnyttjande/ förbrukning av; * maskiner - datorer, skrivare, energi- och råvaruförbrukning. 1, telefoner Innehåll av farliga ämnen * pappersvaror - A4 energi- och pappersförbrukning 1, * pappersvaror tryckeritjänster energi- och pappersförbrukning 1, * pappersvaror - publikationer energi- och pappersförbrukning 1, * övrigt kontorsmateriel energi- och råvaruförbrukning * intern representation energi- och råvaruförbrukning avfallshantering, Borås Utsläpp från förbränning, restavfall 1, 4, avfallshantering, Stockholm Utsläpp från förbränning, restavfall 1, 4, Lokaldrift - värme och vatten, Borås energianvändning 1, 2, värme och vatten, Stockholm energianvändning 1, 2, städtjänster Kemikalieanvändning 2, 4, verksamhetsel energianvändning 1, möbler och textilier Energi- och råvaruförbrukning 1, Resor och kommunikation - till och från arbetet, Borås Förbränning av oljeprodukter 1, 2, till och från arbetet, Stockholm Förbränning av oljeprodukter 1, 2, tjänsteresor * bil förbränning av oljeprodukter 1, 2, * tåg energianvändning * flyg förbränning av oljeprodukter 1, 2, Hotellövernattningar energi- och råvaruförbrukning brev- och paketfrakt energianvändning telefontjänster energianvändning Tekniska kontrollordningar Ackreditering m.m. 1-6, 10, Reglerad mätteknik Energianvändning 1, 2, 3, Samordning av marknadskontroll Internationella Projekt Utsläpp, kemikalieanvändning Utbildningar, seminarier, konferenser energi- och råvaruförbrukning

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 Februari 2015 Dnr: 1.1-2015-004609 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Miljöledningsplan 2015

Miljöledningsplan 2015 Miljöledningsplan 2015 Stressforskningsinstitutet Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Polisens miljöarbete Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Inledning Polismyndigheten ska sträva efter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Begreppet

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer