Miljöutredning - Swedac

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning - Swedac"

Transkript

1 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Uppdrag Historik och omfattning av miljöledningsarbetet Beskrivning av verksamheten Verksamhetens omfattning Om miljöutredningen Struktur Definitioner Miljöaspekter Direkt miljöpåverkande verksamhet Resor och kommunikation Energianvändning Förbrukning av kontorsutrustning och material Städ Avfallshantering Miljöaspekter - Indirekt miljöpåverkande verksamhet Upphandling Inköp Tekniska kontrollordningar Ackreditering m.m Reglerad mätteknik Samordning av marknadskontroll Internationella Projekt Värdering av miljöpåverkan Metodik Miljöaspektlista Miljömålsarbetet i Sverige Slutsatser och rekommendationer Bilagor

3 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag Uppdraget att införa och utveckla ett miljöledningssystem regleras genom förordning SFS 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter. Första steget i miljöledningsarbetet är att göra en miljöutredning av den interna och externa verksamheten, det vill säga kartlägga direkta och indirekta miljöeffekter som myndighetens verksamhet ger upphov till. Miljöutredningen skall sedan ligga till grund för myndighetens fortsatta miljöarbete. Utredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Enligt Swedacs egna rutiner skall miljöutredningen revideras vart 4:e år. Med anledning av att detta har verksledningen beslutat att miljöutredningen skall revideras under Förutom en nulägesanalys av myndighetens miljöpåverkan har tidigare miljöutredningar från 1999 och 2004 legat till grund för arbetet och jämförelser med data från dessa har gjorts, då detta varit relevant och möjligt, för att försöka utläsa trender och identifiera områden där miljöledningsarbetet har haft positiva effekter eller behöver intensifieras ytterligare. 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är den myndighet som ackrediterar certifieringsorgan för miljöledningssystem och miljökontrollanter. För att ge trovärdighet i denna roll har Swedac funnit det viktigt att etablera ett internt miljöledningssystem. Inte heller har det i administrerandet av sitt uppdrag undgått Swedac att notera såväl de miljömässiga som de ekonomiska fördelar ett väl fungerande miljöledningssystem medför. Förutsättningarna för att genomföra ett införande har varit goda såtillvida att systemkompetens finns inom huset och ett kvalitetssystem varit på plats. I regeringsbeslut 19 daterat fick Swedac, tillsammans med 38 andra myndigheter, i uppdrag att införa miljöledningssystem. En projektplan togs fram och Swedacs första miljöutredning blev klar i januari Därefter har Swedac utarbetat en miljöpolicy (bilaga 1) och mål för miljöarbetet. Sedan 2009 har statliga myndigheter en skyldighet att ha ett miljöledningssystem, enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Följande paragrafer reglerar myndigheternas skyldighet att utreda myndighetens miljöpåverkan: Miljöutredning 4 Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning). Miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten. 5 Miljöutredningen ska ligga till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning. 6 Om myndigheten har ett förenklat miljöledningssystem men miljöutredningen visar att verksamheten kan ge upphov till betydande indirekt miljöpåverkan, ska miljöledningssystemet omfatta denna indirekta miljöpåverkan. Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Swedacs miljömål 2012 är att ta miljö- och klimathänsyn. De mätetal som används är 2

4 följande; - Reduktion av alstrad mängd CO 2 vid inrikes resor per årsarbetare - Andel upphandlingar där miljökrav ställts när så varit relevant Enligt Swedacs ledningssystem ansvarar Swedacs Miljöledningsgrupp (MLG) för revidering av Swedacs miljöutredning och miljöaspektlista. Miljöledningsgruppen ska stimulera och driva miljöarbetet framåt inom Swedac och ansvarar även för sammanställningen av den årliga miljöredovisningen till Naturvårdsverket. MLG informerar dessutom nyanställda om miljöledningsarbete, ger synpunkter på remisser/frågor, rådgivande i vissa miljöstrategiska frågor och beslut, ordnar aktiviteter och tar fram informationsmaterial. 1.3 Beskrivning av verksamheten Swedac är en central myndighet med uppgift att verka som nationellt ackrediteringsorgan och att samordna, övervaka, ge råd om och informera i kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Alla myndigheter som utfärdar regler om provning och kontroll måste samråda med Swedac. Swedac kompetensprövar de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. Denna process kallas ackreditering. Swedac ackrediterar på uppdrag av de företag/organ som ansöker om detta. Ackreditering är på vissa områden en förutsättning för att få bedriva viss verksamhet, enligt krav från myndigheter eller andra organ. Swedac är också föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik. I detta ligger att se till att mätdon visar rätt och att mängd- och måttuppgifter redovisas korrekt och på ett enhetligt sätt. Myndigheten är också föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för handel med och tillverkning av ädelmetallarbeten. Vidare har Swedac samordningsansvar för att kontroll sker av att produkter på marknaden uppfyller gällande krav. Inom samtliga områden har Swedac internationella uppgifter. Lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt styr vår verksamhet. Swedac arbetar för internationell samstämmighet i kontrollformsfrågor, framför allt inom EU-området, men också världsomspännande i enlighet med Internationella världshandelsorganisationens (WTO:s) överenskommelser. Swedac samarbetar därför med andra länders ackrediteringsorgan och mätteknikmyndigheter för att säkerställa en gemensam tolkning och tillämpning av olika standarder och är aktiva med att hjälpa andra länder att bygga upp eller förbättra sina system för teknisk kontroll genom kurser och andra insatser. 1.4 Verksamhetens omfattning Vid årets slut 2011 var 109 personer anställda på Swedac, 69 av dessa var stationerade på Swedacs kontor på Österlånggatan i Borås, och 40 var stationerade på Swedacs kontor i World Trade Center, Stockholm. Antal årsarbetare var under året 100, vilket är en minskning med 6 % sedan Antal årsarbetare 2009: 106 Antal årsarbetare 2010: 102 Antal årsarbetare 2011: 100 3

5 Extern personal, främst externa tekniska bedömare, arbetade under 2011 för Swedac i en omfattning av ca 24 manår, vilket är en ökning med 2 manår från Swedacs operativa verksamhet hade 2011 en omsättning på 173 MSEK. Av dessa intäkter kom ca 75 % från uppdragsverksamhet (huvudsakligen ackrediteringsverksamhet) och ca 25 % från anslag. 2 Om miljöutredningen 2.1 Struktur Som bakgrund till miljöutredningen ges en kort beskrivning av Swedacs verksamhet i kapitel 1. Här redogörs också för uppdraget samt historik och omfattning om miljöledningsarbetet. Swedacs verksamhet påverkar miljön såväl direkt som indirekt. Den direkta miljöpåverkan beskrivs i kapitel 3 och den indirekta i kapitel 4. Den direkta påverkan är huvudsakligen en följd av den resurs- och energianvändning som verksamheten genererar och som ger upphov till miljöeffekter p.g.a. utsläpp till luft, vatten och mark. Den indirekta påverkan handlar om vad vi prioriterar vid bedömning av organ, hur vi utformar föreskrifter, vad vi tar upp i remissyttranden etc. Även upphandlingar och inköp behandlas här. De effekter Swedacs verksamhet har på miljön beskrivs i en miljöaspektlista som även hänvisar till de nationella miljökvalitetsmålen. Slutligen görs en sammanfattning och rekommendationer till Swedacs fortsatta miljöledningsarbete. 2.2 Definitioner Med miljöaspekt menar vi här de delar av myndighetens verksamhet, produkter eller tjänster, som kan inverka på miljön. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha betydande miljöpåverkan. En miljöaspekt är alltså orsaken till miljöpåverkan. Med miljöpåverkan menar vi hur miljön påverkas eller kan påverkas av verksamhetens aktiviteter. Påverkan kan vara både negativ och positiv. Definitioner 2 I denna förordning avses med indirekt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att myndigheten har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information, och direkt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan. Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 4

6 3 Miljöaspekter Direkt miljöpåverkande verksamhet 3.1 Resor och kommunikation Tjänsteresor och övriga transporter Swedacs verksamhet kräver en stor andel resande i tjänsten till kunder utspridda över hela Sverige och även utomlands. Den totala andelen koldioxid (CO 2 ) utsläpp har totalt sett minskat med 7 % sedan 2009 till 238 ton år 2011, där 21 % av det totala utsläppet kommer från bilresor och 79 % från flyg. Utsläpp från tåg och buss är försumbara. Totalt har utsläpp av CO 2 från tjänsteresor minskat med 1,1 % per årsanställd sedan Det totala utsläppet från flygresor har under 2011även det minskat i jämförelse med föregående år. Orsaken är delvis färre internationella möten och färre flygresor under 50 mil. Dessutom har koldioxidutsläppet per årsarbetskraft från bilresor minskat kraftigt med 28 % från Detta kan delvis förklaras med att Swedac har infört längre tillsynsintervall för våra kunder, vilket eventuellt börjar visa sig i minskade utsläpp. De senaste åren har myndigheternas krav på rapportering till Naturvårdsverket förändrats. Därför har jämförelserna i utredningen i en del fall utgått från år 2009 då data från och med det året funnits tillgängliga och beräknats enligt Naturvårsverkets rekommendationer. En jämförelse längre bak i tid är här irrelevant att göra. Tabell 3.1 Utsläpp av koldioxid vid resor för egen personal Kg CO 2 Kg CO 2 /årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 1,00 1,00 5 0,010 0,010 0,047 Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Totalt Swedacs totala utsläpp av koldioxid ligger över genomsnittet i jämförelse med andra myndigheter i Sverige, 2.3 ton CO 2 per årsarbetskraft. 5

7 Diagram 3.1 Utsläppt mängd CO 2 Diagram 3.2 Andelen nyttjande av färdsätt vid tjänsteresor per kontor 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bil Buss Tåg Flyg Borås Stockholm 6

8 Diagram 3.3 Andelen nyttjande av färdsätt vid resor mellan Borås och Stockholm 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bil Buss Tåg Flyg Borås Stockholm Resor med taxi och hyrbilar Förordning 2009:1 1 reglerar myndigheternas krav på att använda bilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med förnybara bränslen. Samma krav gäller vid upphandling av taxiresor. Enligt Swedacs rutin för hyrbilar skall alltid den som hyr efterfråga en bil med alternativt bränsle. Om leverantören ej kan tillhandahålla det skall frågan gå till nästa leverantör enligt den statliga avropsordningen. Enligt rutinen för taxiresor skall även här alternativt bränsle efterfrågas IT för minskat antal tjänsteresor Troligtvis har Swedac på grund av att verksamheten finns på två orter utvecklat ett väl fungerande system för distansmöten. Telefonkonferensutrustning finns och nyttjas i hög grad. Dessutom finns Lync, Skype, Intranätet och Teamviewer som hjälpmedel för videomöten. Vid olika tillfällen har seminarier direktsänts på webben för både extern och intern publik vilket inneburit att många inte behövt resa för att kunna delta Resor till och från arbetet All personal på Swedac har fått möjlighet att svara på en enkät om deras resvanor till och från arbetet. Av 124 anställda gavs 99 svar (80%). De svarandes svar har förutsatts representativa för hela gruppen. Resultaten redovisas i Diagram nedan. 1 Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 7

9 Diagram 3.4 Avstånd i km per dag till och från arbetet per färdsätt och kontor Km Cykel/till fots Bil Bus Tåg/tunnelbana Borås Stockholm Resor till och från arbetet, totalt antal km, har ökat sedan Ökningen gäller framför allt bilresor där antalet km har nära på fördubblats per anställd sedan Fördelningen mellan kontoren är som väntat mycket olika. Endast 3 % av personalen i Stockholm använder bil till och från arbetet och motsvarande siffra i Borås är 59 %. Diagram 3.5 Fördelning i Stockholm Diagram 3.6 Fördelning i Borås 29% 16% 10% 15% 54% 14% 3% 59% Cykel/till fots Bil Cykel/till fots Bil Bus Tåg/tunnelbana Bus Tåg/tunnelbana 3.2 Energianvändning Swedac har två kontor, ett i Stockholm och ett i Borås. Swedacs totala kontorsareal uppgick 2011 till 4327 m². Detta motsvarade 43 m² /anställd. Borås 3216 m² Stockholm 1111 m² 8

10 Under november- december 2009 flyttade stockholmskontoret till nya lokaler med effektivare utnyttjande av kontorsytan och samtidigt tillkom nya lokaler i Borås. Den totala ytan har ökat med 382 m² sedan Tabell 3.2 År Kontorsyta m² Antal årsarbetare m²/årsanställd Nedan följer Boverkets definitioner om energianvändning, vilka överensstämmer med den indelning som görs i myndigheternas årliga miljöredovisningar till Naturvårdsverket. Boverket definitioner om energianvändning: Verksamhetsel: Den el (eller annan energi) som används för verksamheten i lokaler. Exempel på detta är belysning, datorer, kopiatorer... Fastighetsel: Den el (eller annan energi) som används för att driva de centrala systemen i byggnaden som krävs för att byggnaden ska kunna användas på avsett sätt. Exempel på detta är elanvändningen för fläktar, pumpar, hissar, fast installerad belysning Verksamhetsel Verksamhetselen har minskat med 6 % sedan 2009 trots större lokalytor efter flytten till nyare lokaler Minskningen är 14 % per m². Tabell 3.3 Energianvändning- verksamhetsel i Swedacs lokaler Verksamhetsel kwh totalt KWh per årsarbetskraft kwh per m² Tabell 3.4 Elförbrukning verksamhetsel exklusive värme och kyla fördelat per kontor Verksamhetsel kwh Borås Stockholm Övrigt Källa: Uppgifter från Bixia 9

11 3.2.2 Fastighetsel Fastighetselen behandlas inte här pga bristfälliga uppgifter från leverantörerna. Swedacs förbrukning av fastighetsel uppskattas dock ha liten miljöpåverkan Värme och kyla Swedacs kontor värms upp med fjärrvärme och med följande fördelning av råvaror; Fjärrvärme i Borås Leverantör Borås Energi och Miljö AB: Avfall 55 % Biobränsle 31.9 % Bioolja 1.1 % Spillvärme 1.7 % Gasol 2.2 % Olja 4.8 % El 1.7 % Återvunnen värme 1.5 % Biobränsle och avfall är Borås Energi och Miljös största bränslekälla när de producerar värme och kyla. Hit räknas skogsavfall som grenar, trädtoppar och flis. Fastighetsägaren till Boråskontoret har inga uppgifter på elanvändning för produktion av kyla och värme. Fjärrvärme i Stockholm Leverantör Fortum: Biobränsle 28 % Avfall och returbränslen 20 % Energi ur sjö- och avloppsvatten, samt spillvärme 21 % El 16 % Fossila bränslen 15 % Elanvändning för fjärrvärme till Stockholmskontoret uppskattas till Kwh (2011). Kylan i Stockholm produceras av egna kylmaskiner som är eldrivna och där uppskattas Swedacs del av den totala förbrukningen till Kwh (2011). Elen produceras av Telgekraft som levererar miljömärkt el, producerad med hänsyn till miljö och klimat. Telgekraft är certifierade enligt ISO Förbrukning av kontorsutrustning och material Förbrukning av kontorsutrustning och material mäts här som kostnad för inköp. Utredningen behandlar ej alla inköp av kontorsmaterial utan avgränsar till de varugrupper som antagits ha störst miljöpåverkan, d.v.s. förbrukning av A4 papper samt produkter inom IT och telefoni. En jämförelse med förbrukning av övrigt kontorsmaterial görs också nedan. De produkter som förbrukas från dessa varugrupper är nästan alla miljömärkta. 10

12 3.3.1 Papper Swedac köper in miljömärkt papper från Xerox enligt statligt avtal. De senaste årens pappersförbrukning (här endast A4) har varit ark per år (2010 och 2011) köptes ark in och under 2001 och 2002 ökade förbrukningen något pga. att Swedac började trycka upp material som tidigare lämnats till tryckerier. En annan förklaring till ökningen på 10 % från 1997 till 2011 är troligtvis att Swedac inte köper in brevpapper längre utan istället skriver ut på A4 papper IT och telefonutrustning Swedac avropar IT- och telefonutrustning enligt statligt ramavtal där miljöhänsyn tas. Förbrukning varierar stort över åren beroende på utvecklingen mot alltmer bärbara system. All personal har de senaste åren fått tillgång till bärbara datorer och vad gäller telefonin är utvecklingen densamma. Swedac har de senaste åren bytt ut alla telefoner. All personal har nu mobiltelefoner och under 2012 har beslut tagits att alla telefoner kommer att bytas ut även under På grund av de stora variationerna av inköp av IT och telefoni mellan åren är det inte relevant att jämföra de senaste årens förbrukning Övrigt kontorsmaterial Med övrigt kontorsmaterial avses här plastfickor, pennor, pärmar, övrigt (dvs. hålslagare, häftapparater, miniräknare, gem etc.) Förbrukningen av kontorsmaterial minskade mellan 1997 och De senaste åren har förbrukning minskat kraftigt från en kostnad på över 2000 kr per årsarbetskraft år 2003 till en kostnad på ca 1300 kr per årsarbetskraft (genomsnitt ). 3.4 Städ På Boråskontoret finns en anställd lokalvårdare. Städningen utförs med miljömärkta mikrofiberdukar och moppar från Vikan AB. Bruket av fiberdukarna minimerar användning av rengöringsmedel. De rengöringsmedel som används är miljömärkta (mer om kemikalier under inköp). I Stockholm är städningen upphandlad och utförs av lokalvårdare från Belesia AB. Vid upphandlingen ställdes miljökrav, se mer om upphandlingen nedan. Arbetet utförs även här med mikrofibersystem. 3.5 Avfallshantering Swedac har rutiner för hur avfallet skall tas om hand. Farligt avfall journalförs och tas om hand enligt ett flödesschema och det resterande avfallet skall delas upp och transporteras bort efter följande fördelning; Papper och papp Glas Komposterbart (Endast Borås) Metaller Plaster Blandat 11

13 På båda kontoren sorteras plast från köksavfallet som brännbart avfall. Det har inte noterats några större förändringar i mängden avfall de senaste åren. 4 Miljöaspekter - Indirekt miljöpåverkande verksamhet 4.1 Upphandling Swedac har de senaste åren genomfört ett fåtal upphandlingar. Nedan följer en sammanställning på antal upphandlingar där miljökrav ställts och värdet på dessa. Tabell 4.1 Antal upphandlingar med miljökrav Antal upphandlingar Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 25 % 0 % 50 % Tabell 4.2 Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 16 % 0 % Av de fyra upphandlingar som gjordes 2011 ansågs tre inte vara relevanta eller orimliga att ställa miljökrav på. De tjänster som upphandlades var följande; reklambyråtjänst, coacher och bedömartjänster. Dock var 4 av 20 upphandlade bedömarleverantörer certifierade enligt ISO Under 2010 ansågs att det inte vara relevant att ställa miljökrav i någon av upphandlingarna som genomfördes Att bedöma om miljökrav är relevant att ställa eller inte är en avvägning som även måste ta hänsyn till andra faktorer. Större leverantörer har andra resurser att arbeta med miljöledning, där mindre leverantörers tjänster (ex enmansföretag) inte har samma förutsättningar. Exempel på miljökrav i upphandling: Miljökrav ställdes vid upphandlingen av städtjänst till Stockholmskontoret. Bl a. efterfrågades att leverantören använde mikrofiberprodukter vid städningen och att de var certifierade enligt ISO 9001 och ISO Börkraven viktades sedan i urvalet. Swedacs miljöpolicy (bilaga 1) har uppdaterats för att lyfta fram relevans för olika upphandlingar. Detta arbete kommer att följas upp. 12

14 Tabell 4.3 Miljökrav i upphandlingar där det varit relevant Period Antal upphandlingar Antal upphandlingar där det varit relevant att ställa miljökrav Antal upphandlingar där det varit relevant att ställa miljökrav och där miljökrav ställts Andel upphandlingar där det varit relevant att ställa miljökrav och där miljökrav ställts % % % I "Antal upphandlingar" ingår alla upphandlingar som genomförts enligt "Förenklat förfarande" och alla upphandlingar som genomförts enligt "Öppet förfarande". Direktupphandlingar ingår inte. 4.2 Inköp Kemikalier Städning sker nästan enbart med vattenbaserat med mikrofiberprodukter vilket minimerar bruket av kemikalier. Av de kemikalier som används för närvarande är det endast handtvålen som inte är miljömärkt, fortsättningsvis har dock utlovats inköp av en miljövänlig tvål Möbler och textilier I takt med att verksamheten växer och lokalytorna blivit större har nya möbler och textilier köpts in. Inköp av möbler görs annars kontinuerligt men i och med förändringarna med nya lokaler har inköpen ökat de senaste åren Hotell och konferens Som myndighet är Swedac begränsad till utbudet av hotell som har statliga ramavtal. Kostnaden för hotell har sjunkit något 2011 jämfört med Några större förändringar har annars inte skett de senaste åren. Vid bokning av konferenser och större möten efterfrågas som regel huruvida leverantören har ett pågående miljöarbete eller miljöpolicy. Enligt Swedacs miljöpolicy bör förläggning av möten och konferenser ske så att ortvalet minimerar transporter och främjar tågresandet Tryckeritjänster Swedac avropar tryckeritjänster med leverantörer som har statligt ramavtal. Vid Kammarkollegiets två senast upphandlingar avseende tryckeritjänster har miljökrav ställts Följande miljökrav ställdes vid upphandlingen som utfördes i början av 2012: att leverantörerna ska tillämpar miljöledningssystem, antingen ett eget baserat på ISO 14001, eller att man ska inneha ett ISO14001-certifikat eller motsvarande. Samtliga leverantörer uppfyller kravet. att samtliga leverantörer har möjlighet att ta emot avrop för miljömärkta produktioner. Varje ramavtalsleverantör kan antingen i egen regi eller via en/flera godkänd (-a) underleverantör (-er) genomföra tryckningar som är baserade på miljökraven enligt Nordisk Miljömärkning, Svanen 4.4. Giltiga licenser har 13

15 redovisats. Krav finns också på att den nya versionen 5.0 ska uppfyllas så snart denna har trätt i kraft. att det är möjligt att i samband med avrop ställa krav på hållbar utveckling genom leverantörs anslutning till t.ex. FSC/PEFC Övrigt KRAV-märkt kaffe, te, mjölk och nästa all frukt som köps in till personalen är miljömärkt. 4.3 Tekniska kontrollordningar Uppdraget I Swedacs uppdrag ligger att främja svenska intressen internationellt, främst inom EU, i frågor som berör tekniska kontrollordningar. Vidare skall SWEDAC tillse att de tekniska kontrollordningarna i Sverige upprätthålls i kostnadseffektiva och öppna system som följer de principer som fastlagts av riksdagen och inom EU. I uppdraget ingår också att ge information och råd till myndigheter, organisationer och enskilda i frågor om nationella och internationella ordningar för teknisk kontroll. Syftet med uppdraget är att främja handel och säkerhet. Vissa kontrollordningar har som syfte att reglera miljöpåverkan Remisser Inte sällan är utredningar/förslag av miljöpåverkande karaktär. 4.4 Ackreditering m.m Uppdraget I Swedacs uppdrag ligger att driva och administrera ett nationellt system för ackreditering. En del av denna ackrediteringsverksamhet är helt frivillig men för en del områden är ackreditering en förutsättning för att, enligt sektorsmyndigheters föreskrifter, få driva viss verksamhet. Inte sällan är sådan föreskrifts huvudsakliga syfte att säkra miljöintressen. I de fall miljöaspekter är en viktig drivkraft inom ett ackrediteringsområde torde det utgöra en positiv miljöpåverkan att Swedac gör ett gott jobb. Betydande ansträngningar görs för att säkerställa detta Tillsyn och bedömning Tillsyn och bedömning sker i betydande omfattning av verksamheter som är ackrediterade som följd av ett system som existerar för att åstadkomma positiva miljöeffekter; t.ex. ackreditering av; certifieringsorgan för miljöledningssystem, certifieringsorgan för energiledningssystem certifieringsorgan för verifiering av växthusgaser certifieringsorgan för ekologisk produktion av livsmedel certifieringsorgan för skogsbruk enligt PEFC och CoC kontrollorgan för fordon (avgasmätning) 14

16 kontrollorgan för rörledningar och öppna cisterner, kontrollorgan för oförstörande provning (t.ex. av kärnkraftsanläggningar), laboratorier för analys av avloppsvatten (miljövatten), och laboratorier för analys av dricksvatten och livsmedel, laboratorier för analys av luftemissioner och jordprover, laboratorier för provning av energiförbrukning av elapparater, laboratorier som utför bullermätningar, Vid varje bedömning görs stickprov i och urval av granskningsområden. Bedömaren har här ofta en frihet att prioritera områden som denne anser viktiga. För mer information om verksamhetens positiva miljöpåverkan hänvisas till foldern Våra Miljöuppdrag 2. Där listas 21 områden med utgångspunkt i Sveriges miljömål där Swedac har positiv inverkan på miljön. 4.5 Reglerad mätteknik Uppdraget I Swedacs uppdrag ligger att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätinstrument och att genom tillsyn se till att reglerna följs. Exempel på sådana mätinstrument är elmätare, vatten- och fjärrvärmemätare, mätare på bensinpumpar och butiksvågar. I uppdraget ingår också att ansvara för tillsyn över bestämmelser vad gäller ädelmetallarbeten samt ansvar för föreskrifter och tillsyn vad gäller färdigförpackningar. Swedac ska också internationellt verka för en harmonisering och förenkling av regelsystemen inom områdena. Regelverken syftar både till skydd mot oriktiga mängduppgifter samt haltangivelser vad gäller ädelmetall. Det främjar i sin tur konkurrens på lika villkor, skapar goda förutsättningar för internationell handel samt bidrar till en effektiv inre marknad. Det är främst på mätinstrumentområdet som verksamheten kan ha en inverkan på miljön. Ett exempel är elmätare där det pågår mycket arbete kring att medvetandegöra slutkunden om sin förbrukning via mätaren på ett sådant sätt att slutkunden sparar energi. Ett annat exempel är automatiska vågar vid vägning av hushållsavfall där konsumenten får betala för sitt avfall i vikt vilket kan leda till att antalet hushåll som sopsorterar ökar. 4.6 Samordning av marknadskontroll I Swedacs uppdrag ligger att fungera som samordnings- och kontaktorgan för marknadskontroll med avseende på produktsäkerhet. Vidare skall Swedac inom EU främja svenska intressen på området. Syftet med uppdraget är att främja och reglera förutsättningarna för handel. 2 Våra Miljöuppdrag, Swedac info 10:13 15

17 4.7 Internationella Projekt I Swedacs uppdrag ligger att delta i och genomföra nationella och internationella utvecklingsoch utbildningsprojekt med syfte att utveckla lokal ackrediteringsverksamhet eller tekniska kontrollformer. Projekteten handlar ofta om att bygga upp kvalitetsinfrastruktur. Verksamheten vid ackrediteringsorgan och ackrediterade laboratorier inom olika områden kan därför komma miljön till gagn. Samarbete och utbyte av erfarenheter sker ständigt inom en rad internationella samarbetsorgan som har miljöfrågor på agendan. I Östersjöprojektet sker samarbete bland annat inom harmonisering av ackreditering av certifieringsorgan som verifierar växthusgasutsläpp. 5 Värdering av miljöpåverkan 5.1 Metodik En sammanställning av verksamhetens miljöpåverkan och verksamhetens viktigaste miljöaspekter följer nedan i form av en miljöaspektlista. Varje miljöaspekt har kopplats till Sveriges nationella miljökvalitetsmål (punkt 5.3) och därefter värderats efter storlek och allvar. Varje miljöaspekt bedöms på en skala från 1 (minst/lägst) till 5 (störst/högst) med hänsyn till tre kriterier: storlek/mängd, allvarlighetsgrad och förbättringspotential. För en sammanfattande bedömning multipliceras de olika faktorerna med varandra till ett indextal. Därefter rangordnas verksamhetens miljöpåverkan och miljöaspekter efter värdet på det sammanfattande indextalet. Observera att miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. Miljöaspekter med indextal 12 och högre bedöms som betydande miljöaspekter. 16

18 5.2 Miljöaspektlista Värdering av miljöaspekter för Swedacs verksamhet Verksamhet Miljöaspekt Miljökvalite Storlek tsmål 1 [1-5] Allvar [1-5] Index Kontorsadministration - upphandling/utnyttjande/ förbrukning av; * maskiner - datorer, skrivare, energi- och råvaruförbrukning. 1, telefoner Innehåll av farliga ämnen * pappersvaror - A4 energi- och pappersförbrukning 1, * pappersvaror tryckeritjänster energi- och pappersförbrukning 1, * pappersvaror - publikationer energi- och pappersförbrukning 1, * övrigt kontorsmateriel energi- och råvaruförbrukning * intern representation energi- och råvaruförbrukning avfallshantering, Borås Utsläpp från förbränning, restavfall 1, 4, avfallshantering, Stockholm Utsläpp från förbränning, restavfall 1, 4, Lokaldrift - värme och vatten, Borås energianvändning 1, 2, värme och vatten, Stockholm energianvändning 1, 2, städtjänster Kemikalieanvändning 2, 4, verksamhetsel energianvändning 1, möbler och textilier Energi- och råvaruförbrukning 1, Resor och kommunikation - till och från arbetet, Borås Förbränning av oljeprodukter 1, 2, till och från arbetet, Stockholm Förbränning av oljeprodukter 1, 2, tjänsteresor * bil förbränning av oljeprodukter 1, 2, * tåg energianvändning * flyg förbränning av oljeprodukter 1, 2, Hotellövernattningar energi- och råvaruförbrukning brev- och paketfrakt energianvändning telefontjänster energianvändning Tekniska kontrollordningar Ackreditering m.m. 1-6, 10, Reglerad mätteknik Energianvändning 1, 2, 3, Samordning av marknadskontroll Internationella Projekt Utsläpp, kemikalieanvändning Utbildningar, seminarier, konferenser energi- och råvaruförbrukning

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

ENERGI OCH KLIMATPLAN

ENERGI OCH KLIMATPLAN Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer