E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson E-commerce solution with integration to back end system. Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 w Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem S a m m a n f a t t n i n g b m o b b m u u v å v Ö v m m y m b v o c o c v m C L R b m å o c ö v ä o c v m m m m o c w b o c o m o c v m v o c å w b v o c o m w b b y o o c m m m Innehå llet i denna rappo rt eskriv er itt ex am ensj so tfö rts nder rterm inen 2005 id reb ro Univ ersitet. Handledare har arit To Strö erg, d på Sc andab, h på Univ ersitetet har handledare h ex am inato r arit Tho as Padro n-mc arthy respektiv e ars Karlsso n. appo rten eskriv er arb etet ed att ta fram en e-handelslö sning t Sc andab. Olika lö sningar har disku terats h erv gts h alet fö ll på en lö sning so heter Ex pandit Internet Sho p. Ex pandit Internet Sho p fu ngerar so en ellanhand ellan affä rssy stem et h eb platsen h tar så ledes hand interneto rdrarna h skic kar dessa idare till affä rssy stem et. Detsam a gä ller nä r t.ex. ny a pro du kter lagts till i affä rssy stem et. Ex pandits pro gram ara ser då till att dessa pro du kter kså terfinns på eb platsen. Ex pandits pro gram ara har installerats h ko nfigu rerats fö r att ta hand Sc andab s interneto rdrar. En eb plats har ggts fö r presentatio n av data dä r ku nden kan lo gga in, lä gga en rder, sö ka pro du kter h dessu to ino ko rt få tillgå ng till all den info rm atio n so tidigare fanns på Sc andab s gam la b w b o c w w w eb plats. Sc andab s eb plats h e-handel finns på adressen.sc andab.ru. Under ett senare skede, nä r gru ndlig testning av w eb b sho pen geno m fö rts sam t nä r all info rm atio n frå n den gam la w eb b platsen ly fts ö v er till den ny a, ko m m er w eb b platsen att pu b lic eras u nder den prim ä ra adressen so m ä r w w w.sc andab.se

3 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g S A M M A N F A T T N G N E H Å F Ö R T E C K N G F Ö R O R D D N G M E T O D E R O C H V E R K T Y G V E C K L I N G S M I L J Ö P A N D P R O G R A M V A R A V I S I O N 3. G E N O M F Ö R A N D E T R E T A G E T A N D A B L A V E A N D E L S L Ö S N I N G P A N D W E B B L Ö S N I N G M L D e O G R A M M E R I N G A ä D G D e V e S I G N O C H A N V Ä N D A R V Ä N L I G H E T S T A L L A T I O N B L I C E R I N G S T K Ö R N I N G T E K N V A L A V S P R Å K I P A N D T E R N E T O P L E T M E L L A N C E S S O C H L U T V Ä R D E R G D K U S S N IN 1 IN LLS IN IN LE IN UT EX ITS NA FÖ SC VA -H EX ITS Configuration Tool Catalog anage r anguage Tool ok um ntation PR llm nt ic tionary lob al.as a atab as r alid ring DE IN PU TE IK L ASP PHP VA EX IT IN SH VA AC SQ IN IS IO

4 6.1 MÖ J L I G A F Ö R B Ä T T R I N G A R E x p and I T I nte rne t Sh op Sc and ab s w e b b s h op R E F E R E N S E R IN T E R N E T TR Y C K T L I T T E R A T U R A P P E N D IX : O R D LIS T A I A P P E N D IX : D A T A B A S T A B E LLE R III Figu r 1: Ex pandit Internet Sho p... 7 Figu r 2: Ex em pel på egen e-handelslö sning... 9 Figu r 3: Ex pandits w eb b lö sning Figu r 4: Katego riträ d i C atalo g Manager Figu r 5: Språ ktab ell Figu r 6: Språ kä ndring Figu r 7: Sc andab s ny a w eb b plats Figu r 8: Sc andab s gam la w eb b plats Figu r 9: Pu b lic ering av w eb b sho p

5 F ö r o r d Den hä r rappo rten ä r ett resu ltat av ett m y c ket b ra o c h nä ra sam arb eta m ed Sc andab, Ö reb ro Univ ersitet o c h Ex pander W ireless. J ag sku lle hä rm ed v ilj a tac ka fö lj ande perso ner: o Tho m as Padro n-mc C arthy, handledare på Ö reb ro Univ ersitet o To m m y Strö m b erg, VD Sc andab o Tho m as J ä rleb y, Ex pander W ireless o C am illa Ko gg, SY Steam Ö reb ro den 24 m aj 2005 J o han L u ndkv ist - 4 -

6 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem 1. I n l e d n i n g Sc andab b edriv er affä rsv erksam het m o t indu strin o c h tillhö r L indab ko nc ernen. Fö rsä lj ningen b estå r till stö rsta delen av m o dern pro c essv entilatio n, dv s. rö r, b ö j ar, spj ä ll o c h m askiner fö r att fly tta lu ft o c h partiklar. Sc andab v ar ganska tidiga m ed en w eb b plats, o c h den har geno m å ren fy llts m ed m er o c h m er info rm atio n. Do c k har inte e-handel fu nnits o c h m an har så v ä l en v ä x ande efterfrå gan so m ett v ä x ande b eho v av detta. W eb b platsens stru ktu r har o c kså de senaste å ren b liv it m er o c h m er o o rganiserad då info rm atio nsm ä ngden ö kat. En w eb b y rå har skö tt all u ppdatering, allt frå n stav fel till stö rre ingrepp. Att få en fu ngerande w eb b sho p fö r ett fö retag so m å rligen o m sä tter 55 ilj o ner o c h dagligen hanterar c a 40 o rdrar ä r en ganska sto r u ppgift. Det c m w b m v m o m o o c o m o c m b o ä m å w b ä L ä v v ä m å ä ä m m m o c w b o c m m u o o c m o c j u m u o v o u ä o c m v o c m m m W m m ö c m m m m y m b W o c v o c ä ä m w b m m w b m W o c rä ker inte ed en eb sho p so ia t.ex. e-po st eddelar ny a rdrar. Sy nkro nisering av pro du kter h edelb ar h au to atisk ehandling av rdrar r ett ste fö r att en eb sho p ska inneb ra en effektiv isering. ikaså r spä rrar på issa ku nder t.ex. pga. kredittro rdighet ett ste. Fö r att lö sa detta r ett stö rre sy stem en nö dv ndighet: ett sy stem so ligger so en grä nsy ta ellan affä rssy stem h eb sho p h skö ter ko nikatio n, rderhantering, replikering, h so ser till att affä rssy stem et få r data på ett ko rrekt h to lkb art sä tt. Det hä r pro ektet har till ppgift att finna en sm idig e-handelslö sning so ppfy ller anstå ende krav. Flera lika lö sningar tv rderades h den lö sning so aldes heter Ex pandit Internet Sho p h ko er frå n Ex pandit, ett danskt fö retag ed Ex pander ireless so sv ensk generalagent Ett te i Sto kho lm ed ig, To Strö erg, perso nal frå n Ex pander ireless h SY Steam resu lterade i ett kö p av pro gram aran Ex pandit Internet Sho p. Då Ex pandit Internet Sho p h Nav isio n nnu inte anv nts tillsam ans på en sv ensk eb sho p ko er Sc andab s eb sho p att fu ngera so en fram tida referenssida fö r Ex pander ireless h SY Steam

7 2. M e t o d e r o c h v e r k t y g 2.1 U t v e c k l i n g sm i l j ö Utv ec klingsm ilj ö n u nder pro j ektet har b estå tt av en b ä rb ar dato r m ed W indo w s X P. Fö r att frå n Sc andab ino m L indab s do m ä n ko m m a å t den v irtu ella X P- m askinen dä r C atalo g Manager finns installerad har Term inal Serv er anv ä nts. En VPN-tu nnel har o c kså satts u pp fö r att hem ifrå n ko m m a å t L indab s nä tv erk. Fö r ko dning anv ä ndes R apid PHP 2004, ett sm idigt pro gram so m tro ts sitt nam n fu ngerar u tm ä rkt m ed så v ä l HTML, ASP o c h C SS. Pro gram m et kan klassas so m en ren tex tedito r m ed fu nktio ner so m fö renklar ko dandet. Pro gram m et ä r inte en så kallad W Y SIW Y G-edito r ( W hat Y o u See Is W hat Y o u Get), u tan all pro gram m ering sker fö r hand på en ko dm ä ssig niv å. Hantering av språ k, datab aser o c h ko nfigu ratio n av w eb b sho pen har skett fö r hand i tex tedito r, direkt i datab aser sam t i Ex pandits ko nfigu ratio nsm ilj ö. 2.2 E x p a n d I T s p r o g r a m v a r a W ä v b m v o c m o c ä b b w b å ä o o c m ä Ex pander ireless No rdic AB r sv ensk generalagent fö r pro gram aran Ex pandit Internet Sho p. Ex pandit heter fö retaget ako pro gram aran h de har ko nto r i 8 eu ro peiska lä nder. Ex pandit kan integreras ed ett flertal affä rssy stem h har fu llt stö d fö r Sc andab s affä rssy stem Nav isio n. Tro ts det kan Ex pandit fu ngera fristå ende. Om affä rssy stem et inte r tillgä ngligt p.g.a. ac ku p eller tekniska pro lem så fu ngerar fo rtfarande eb sho pen. Nä r sedan affä rssy stem et ter r i drift sy nkro niseras ny a rdrar h ku nden rker så ledes inte av affä rssy stem ets driftsto pp. Ex pandit Internet Sho p b estå r av tre pro gram sam t en o m fattande do ku m entatio n: C o o o c v b m o o c w b b v m m o c nfigu ratio n To l: En ko ntro llpanel dä r param etrar, instä llningar h al gö rs. Hä r stä lls land annat ko pplingen t affä rssy stem et h eb ho tellet in. Instä llningar gä llande etalning, alu to r, sy nkro nisering. skö ts kså hä rifrå n. C atalo g Manager: Hä rifrå n b estä m s v ilka katego rier o c h pro du kter so m ska sy nkro niseras m ellan affä rssy stem o c h w eb b sam t v ilka tex ter, b ilder o c h b ro sc hy rer so m ska ko pplas till - 6 -

8 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem respektiv e katego ri o c h pro du kt. Man kan sä ga att m klä r w eb b sho pen m ed info rm atio n. an L angu age To o l: Skö ter o c h m ö j liggö r hanteringen av flersprå ksstö d ( engelska, ty ska, sv enska m.fl.). Hä r lä ggs språ k till o c h tex ter ö v ersä tts o c h ko pplas till språ kv ariab ler. Do ku m entatio n: B estå r av ett flertal ganska o m fattande do ku m ent dä r pro gram m en, fu nktio ner o c h installatio n b eskriv s. C a t a l o g M a na g e r C o nf i g u r a t i o n T o o l E x p a n d IT In ter n et S h o p D o k u m e nt a t i o n L a ng u a g e T o o l F igur 1: E x p and I T I nte rne t Sh op 2.3 N a v i si o n SY Steam ä r en ko nc ern m ed c a 1000 anstä llda v arav 80 perso ner j o b b ar aktiv t m ed Nav isio n, so m ä r det affä rssy stem Sc andab anv ä nder sig av. Sc andab kö r v ersio n 2.1 av Nav isio n, m en b lev i o c h m ed den inkö pta e-handelslö sningen tv u ngna att nedgradera affä rssy stem et till v ersio n Senaste v ersio nen av Nav isio n har hu nnit ko m m a i v ersio n 4.0 m en en u ppgradering till denna i sam b and m ed u tv ec klandet av w eb b sho pen anså gs v ara en fö r sto r inv estering. Detta på gru nd av att Sc andab har en installatio n m ed m å nga skrä ddarsy dda m o du ler o c h spec iallö sningar. So m affä rssy stem erb j u ds lö sningar till det m esta. En w eb b lö sning finns m en denna reko m m enderades v i att inte anv ä nda o ss av u tan istä llet v ä nda o ss till Ex pander W ireless. Nav isio n har o c kså ö j lighet att lä sa in filer. Fö r o rderfiler anv ä nds en EDI-lö sning ( Elec tro nic Data Interc hange), nå go t so m v i initialt fu nderade på so m e-handelslö sning

9 3. G e n o m f ö r a n d e t 3.1 F ö r e t a g e t S c a n d a b b m o b m o c b ö j ä o c m o c v m w b m m å m m o c m c o c m v ä v ä v ä x m v ä x b v W b o c å b m o c m o o ä ö w b y u Sc andab edriv er affä rsv erksam het t indu strin. Fö rsä lj ningen estå r till stö rsta delen av dern pro essv entilatio n, dv s. rö r, ar, spj ll h askiner fö r att fly tta lu ft h partiklar. Sc andab ar ganska tidiga ed en eb plats so geno ren fy llts ed er h er info rm atio n. Do k har inte e-handel fu nnits h an har kä nt så l en så l ande efterfrå gan so ett ande eho av detta. eb platsens stru ktu r har kså de senaste ren liv it er h er rganiserad då info rm atio nsm ngden kat. En eb rå har skö tt all ppdatering, allt frå n stav fel till stö rre ingrepp. 3.2 V a l a v e -h a n d e l sl ö sn i n g Att få en fu ngerande w eb b sho p fö r ett fö retag so m å rligen o m sä tter 55 m ilj o ner o c h dagligen hanterar c a 40 o rdrar ä r en ganska sto r u ppgift. Det rä c ker inte m ed en w eb b sho p so m v ia t.ex. e-po st m eddelar o m ny a o rdrar o c h i m eddelandet listar o rderraderna. Sy nkro nisering av pro du kter m ed o m edelb ar o c h au to m atisk b ehandling av o rdrar ä r ett m å ste fö r att en w eb b sho p ska inneb ä ra en effektiv isering. L ikaså ä r spä rrar på v issa ku nder t.ex. pga. kredittro v ä rdighet ett m å ste. Fö r att lö sa detta ä r ett stö rre sy stem en nö dv ä ndighet: ett sy stem so m ligger so m en grä nsy ta m ellan affä rssy stem o c h w eb b sho p so m skö ter ko m m u nikatio n, o rderhantering, replikering, o c h so m ser till att affä rssy stem et få r data på ett ko rrekt o c h fö r affä rssy stem et to lkningsb art sä tt. Ett alternativ v ar frå n b ö rj an att b y gga en w eb b sho p frå n gru nden. En lö sning m ed PHP o c h My SQ L lå g då nä rm ast. W eb b sho pen sku lle då m ed b estä m da interv all eller efter lagd o rder skriv a o rdern till en fil. Geno m att v ia ett ex ternt pro gram eller v ia w eb b platsen fo rm atera dessa filer efter en b estä m d EDI-spec ifikatio n ( Elec tro nic Data Interc hange) sam t v ia FTP ladda ner dessa fo rm aterade filer i en m app på Nav isio ns serv er sku lle Nav isio n m ed b estä m da interv all ku nna lä sa in dessa filer

10 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem e b b s h o p F o r m a t e r i ng a v o r d e r e f t e r E D I -s t a nd a r d N e r l a d d ni ng a v o r d e r U t s k r i f t a v o r d e r B e h a nd l i ng a v o r d e r I N a v i s i o n F igur 2: E x e m p e l p å e ge n e -h and e ls lö s ning Detta sku lle b li en m y c ket ko stnadseffektiv lö sning so m o c kså sku lle ku nna anpassas helt efter Sc andab s b eho v. Pro b lem et m ed en så dan lö sning b lir i fö rsta hand tv å v ä gsko m m u nikatio nen. Att spara ner o c h lä sa in o rderfiler i Nav isio n inneb ä r inget egentligt pro b lem så lä nge filerna fö lj er en spec ifikatio n so m Nav isio n kan to lka. Men fö r att hå lla sho pen u ppdaterad m ed pro du kter krä v s o c kså att affä rssy stem et kan ko m m u nic era m o t sho pen. Detta b ehö v s fö r att sy nkro nisera ny a pro du kter o c h katego rier, u ppdatera w eb b platsens ku ndregister, lister m ed ku nder so m har kreditso pp o sv. Med anledning av detta u teslö ts idé n m ed en egentillv erkad w eb b sho p, det v ar o c kså frå getec ken kring hu r ko m petent affä rssy stem et v ar på detta o m rå de. Istä llet v alde v i att titta på alternativ a lö sningar o c h fastnade ganska snab b t fö r lö sningen Ex pandit Internet Sho p frå n Ex pandit. 3.3 E x p a n d I T s w e b b l ö sn i n g Ex pandit Internet Sho p erb j u der en helhetslö sning fö r e-handel dä r Ex pandits pro gram v ara fu ngerar so m en lä nk m ellan w eb b sho pen o c h fö retagets affä rssy stem

11 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem K u nd e r N a v i s i o n C a t a l o g M a na g e r e b b s h o p B r a nd v ä g g F igur 3: E x p and I Ts w e b b lö s ning Illu stratio nen o v an v isar hu r de o lika sy stem en fö rhå ller sig till v arandra. Nav isio n: Fö retagets adm inistrativ a affä rssy stem. Nav isio n kö rs inte lo kalt u tan finns installerat på en serv er i Sm å land. I Nav isio n adm inistreras pro du ktlisto r o c h ku ndregister. Dä rifrå n skö ts o c kså inkö p, faktu rering m m. C atalo g Manager: Ex pandits pro gram v ara fö r adm inistratio n av w eb b sho pen. Fö r att adm inistrera sho pen skapas en ko ppling m ed Term inal Serv er frå n Sc andab till L indab s serv er. Hä r finns o c kså en lo kal w eb b sho p installerad sam t Internet Info rm atio n Serv er, so m fu ngerar so m en lo kal w eb b serv er. Sho pen so m finns o nline ä r en direkt spegling av denna o c h sy nkro nisering m ellan dessa sker m ed b estä m da interv all. W b w b m o o c o ä o c o c o m m ä u m v å ä w b o eb sho p: Den skarpa eb sho pen so finns nline. Hä r kan ku nden lo gga in h lä gga rdrar. Online-sho pen r fristå ende frå n affä rssy stem et h kan fu ngera kså Nav isio n tillfä lligt slu tar fu ngera. Ku nden rker då inte av driftsto ppet tan kan handla so anligt. Nä r Nav isio n ter r igå ng sy nkro niseras eb platsens rdrar. Ku nd: Ku nd so m handlar i w eb b sho pen. Ku nden kan handla b å de geno m att v ara registrerad m ed anv ä ndarnam n o c h lo gin o c h geno m att v ara o registrerad

12 w Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem C o n f i g u r a t i o n T o o l C o o ä m m C w b m m m j o b b m o C o w e b d b w m m m o c m u m m C o o ä ä ä v w b nfigu ratio n To l anv nds fö r att ko nfigu rera Ex pandit Internet Sho p. Pro gram et fu ngerar so en av anc erad ko ntro llpanel dä r instä llningar gä llande atalo g Manager, ko pplingen till affä rssy stem et, eb platsen, sy nkro niseringen ed era gö rs. Pro gram et ar direkt t tab ellen nfigu ratio n i datab asen.m. eb.m db innehå ller allt sho p-relaterad so tex pro du kter, ku nder. Instä llningar kan kså gö ras direkt i tab ellen ed nå gra få ndantag. Under installatio nen sä tts en del av dessa param etrar en en geno gå ng av param etrarna i nfigu ratio n To l r ndå nö dv ndig fö r att få Ex pandits pro gram ara att anslu ta till eb ho tellet. Tre stö rre ko nfigu reringsdelar finns i C o nfigu ratio n To o l: S y n k r o n i s er i n g: Val gä llande hu r o c h v ad so m ska sy nkro niseras. B l.a. sty rs v ilka tab eller, m appar o c h filer so m ska sy nkro niseras sam t hu r detta ska gå till. Hä r v aldes att endast u ppdatera filer so m ä ndrats sedan senaste u ppdateringen sam t att plo c ka u t det data so m ä ndrats i datab aserna o c h ladda u pp. B a c k -en d : Hä r gö rs instä llningar m o t b ac k-end, det v ill sä ga m o t affä rssy stem et. Detta sty rs v ia pro gram m et E x trac tor.e x e respektiv e I nj e c tor.e x e. Dessa har till u ppgift att skj u ta in o rdrar ( inj ec t) sam t plo c ka u t data ( ex trac t) frå n affä rssy stem et till w eb b platsen. Param etrar fö r hu r detta ska ske sä tts sam t u tpekande av Nav isio ns serv er m ed inlo ggningsu ppgifter. F r o n t-en d : Fro nt-end ä r Sc andab s w eb b plats, hä r gö rs instä llningar gä llande hu r m appstru ktu ren ska se u t, inlo ggningsu ppgifter, v ad o lika ty per av anv ä ndare ska ha å tko m st till m m. Oc kså instä llningar gä llande den lo kala eb b sho pen sä tts. C o nfigu ratio n To o l har y tterligare ett anv ä ndningso m rå de: o m ko pplingen m o t affä rssy stem et av nå go n anledning slu tat fu ngera, kan C o nfigu ratio n To o l u tfö ra en rad tester o c h fö reslå lä m pliga å tgä rder fö r att laga o c h å teru pprä tta ko m m u nikatio nen

13 3.3.2 C a t a l o g M a n a g e r C atalo g Manager ä r den adm inistrativ a delen av Ex pandits pro gram. Hä r sty rs hu r Sc andab s pro du ktso rtim ent ska se u t o c h v ilka pro du kter o c h katego rier so m ska finnas i sho pen. Det so m gö rs hä r ä r det so m sy ns på w eb b platsen. Pro gram m et anv ä nds fö r att skapa ett trä d av katego rier, detta kan ske antingen m anu ellt eller geno m att ett VB -skript ( Visu al B asic -skript) kö rs o c h genererar en katego ristru ktu r frå n Nav isio n ( se Figu r 4). Katego riträ det fy lls sedan m ed pro du kter o c h annan info rm atio n så so m tex ter, pro du ktb ilder o c h nerladdningsb ara b ro sc hy rer. Det sker geno m att m an i C atalo g Managern v ä lj er Ex trac t fro m B ac k-end sy stem u nder fö ru tsä ttningen att ko nfigu reringen av b ac kend-sy stem et ( ko pplingen m o t Nav isio n) gå tt b ra. Nav isio ns pro du kter im po rteras då frå n Nav isio n till C atalo g Manager o c h m an kan dä refter enkelt m arkera pro du kter o c h tilldela dessa en katego ri. Nä r det arb etet ä r fä rdigt kan en W eb site u plo ad gö ras. Hela w eb b sho pens stru ktu r pu b lic eras då på w eb b ho tellet. I C atalo g Manager v ä lj s o c kså v ilken ASP-m all so m ska anv ä ndas fö r att v isa innehå llet. Olika m allar kan ko pplas till o lika katego rier sam t till o lika pro du kter. Mallar skapar m an sj ä lv o c h de kä nns igen av C atalo g Manager m ed hj ä lp av en identifiering i b ö rj an av v arj e ASP-fil: <% Rem #NAME=Group Rem #DESCRIPTION=Visa produkterkategorier. Rem #GROUPTEMPLATE=TRUE Rem #PRODUCTTEMPLATE=FALSE %> Med o v anstå ende ko d talar m an o m v ad m allen heter, tilldelar den en b eskriv ning sam t anger o m det ä r en pro du ktm all eller en katego rim all. Denna info rm atio n u nderlä ttar v al av pro du kt- o c h katego rim all i C atalo g Manager

14 F igur 4: K ate goriträ d i Catalog M anage r L a n g u a g e T o o l L angu age To o l ä r ett v erkty g so m anv ä nds till att fö renkla hanteringen o c h ö v ersä ttningen av tex ter. W eb b sho pens sam tliga tex ter finns i en datab as i tab ellen Trans lationtab le. Via etiketter ( eng. lab els) plo c kas rä tt tex t in på rä tt plats i ASP-filerna. Hu r det gå r till ses nedan. Frå n w eb b sidan anro pas en etikett, i detta fall etiketten fö r Sö k ( eng. Searc h): <% = GetLabel(LABEL_SEARCH)%> Fu nktio nen G e tl ab e l( ) retu rnerar ett index nu m m er frå n ASP-filen language c ons t.as p : Public Const LABEL_SEARCH = 340 Det index nu m ret tas tillsam m ans m ed v alt språ k so m param eter o c h hä m tas frå n tab ellen Trans lationtab le so m skriv s u t på w eb b sidan i v alt språ k. S i n d n d T a l u c o c c c u tr gin ex La gua geg ui ex tv 339 EN This gro p ntains no pro du ts 339 SV Gru ppen innehå ller inga pro du kter 340 EN Searc h 340 SV Sö k 341 EN Searc h fo r a pro du t 341 SV Sö k pro du kt 342 EN Searc h fo r a pro du t gro p 342 SV Sö k pro du ktgru pp F igur 5: Sp rå k tab e ll

15 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem På detta sä tt kan flera språ k lä tt lä ggas till o c h på ett relativ t sm idigt sä tt adm inistreras sedan språ ken v ia L angu age To o l. Tac k v ara en ko m plex v ariab elhantering kan språ k b y tas m ed b ara ett klic k. W eb b sidan laddas då o m o c h sam tliga tex ter hä m tas på ny tt frå n datab asen en i det v alda språ ket. Fö r anv ä ndaren i sho ppen tar det b ara b rå kdelen av en seku nd o c h efter att tex terna b y tts u t v isas å terigen den sida so m v isades innan språ kb y tet. GetLabel(LABEL_SEARCH) F igur 6: Sp rå k ä nd ring Det gå r o c kså b ra att adm inistrera språ ken m anu ellt u tan L angu age To o l. Fö r den m indre dato rv ane ä r L angu age To o l det enda alternativ et m en ä r m an insatt i u ppb y ggnaden av ASP-filerna o c h datab asen gå r det sm idigare o c h snab b are att gö ra det fö r hand. En sty rka m ed L angu age To o l ä r m ö j ligheten att im po rtera Ex c el-do ku m ent. I dessa kan då stav ningsko ntro ll gö ras o c h dessu to m kan en perso n so m inte alls kä nner till L angu age To o l b idra m ed ö v ersä ttningar D o k u m e n t a t i o n ( ä ö o c m u m m b m ä o c u y m ä o c b b v c o j ä m u m b o c m m m y c m ä ä m m y c b Hela Ex pandits innehå ll ASP-filer) r helt ppet h det edfö lj er en tfö rlig engelsk do ku entatio n so eskriv er allt frå n hu r pro gram en ska anv ndas till hu r installatio nen gå r till sam t fö rklaringar till ASP-ko d h fu nktio ners ppb ggnad. Do ku entatio nen r relativ t lä tt att hitta i h ger en ra ild av ad Ex pandit Internet Sho p klarar av. Ib land kä nns do k kv alité n lite n. Vissa delar fö rklaras tfö rligt ed ilder h ko d edan andra delar endast nä ns ket ko rtfattat eller inte alls. So helhet r ndå do ku entatio nen ket ra

16 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem 3.4 P r o g r a m m e r i n g En hel del fä rdig ko d finns att tillgå, spec iellt nä r det gä ller fä rdigskriv a fu nktio ner. Dessu to m finns en hel del ex em pel i Ex pandit Internet Sho ps do ku m entatio n A l l m ä n t So m tidigare nä m nts ä r Ex pandits lö sning b aserad på Ac tiv e Serv er Pages ( ASP) m ed Ac c ess alternativ t Mic ro so ft SQ L Serv er so m datab ashanterare. Det ä r alltså ty dligt att lö sningen ä r nä ra ko pplad till Mic ro so ft o c h deras pro du kter. To talt b estå r sho pen av nä rm are 400 ASP-filer o c h fem datab aser. Maj o riteten av alla fu nktio ner ligger i separata ASP-filer o c h sido rna b y ggs till sto r del u pp av m o du ler. Po sitiv t ä r att all ko d ä r tillgä nglig o c h få r m o difieras, inga sky ddade filer so m ku nden ( Sc andab ) inte ko m m er å t. Det ger sto ra m ö j ligheter att b y gga o m o c h anpassa sho pen efter ö nskem å l. Dessu to m kan en del param etrar so m på v erkar w eb b sho pens fu nktio nalitet skö tas frå n C o nfigu ratio n To o l D i c t i o n a r y eb b sho pens ko d ligger på en av anc erad niv å. Det ä r sto ra, tu nga o c h av anc erade filer o c h fu nktio ner att sä tta sig in i. My c ket av ko den ä r u ppdelad i fu nktio ner so m ligger i separata filer. Den kanske v iktigaste delen att fö rstå ä r det so m ino m ASP kallas dic tio naries. Dic tio naries anv ä nds flitigt i sho pens ko d o c h fö rklaras dä rfö r lite dj u pare hä r nedan. En fö rklaring till m itt språ kv al ä r hä r på sin plats. D ic tionary ä r det engelska o rdet o c h en sv ensk m o tsv arighet saknas, detsam m a gä ller re c ord s e t. Dä rfö r ko m m er de engelska term erna att o c kså fo rtsä ttningsv is anv ä ndas. Dessa ä r fö r dem so m ä r insatta allm ä nt v edertagna. Sv enska fö rklaringar å terfinns i appendix. Nä r w eb b sido r m ed datab aser u tv ec klas anv ä nds sä llan det retu rnerade datat direkt u tan b ehandlas o ftast o c h lagras i tem po rä ra v ariab ler. Dessa tem po rä ra v ariab ler anv ä nds sedan i sin tu r fö r att presentera data eller skriv a till datab asen. Orsaken till detta ä r att ett rec o rdset ( data frå n datab asen) endast kan lagra info rm atio n so m ä r direkt lä nkat till ett fä lt i datab asen. Detta inneb ä r

17 att o m w eb b sidan b ehö v er tem po rä ra v ariab ler m å ste dessa skapas m anu ellt so m v ariab ler i ko den. Dic tio nary -o b j ekt ä r designade fö r att ku nna lagra sam tliga ty per av v ä rden o c h fä lt. I dic tio naries lagras ny c klar m ed tillhö rande v ä rden. Dessa kan sedan b earb etas o c h m o difieras i princ ip på v ilket sä tt m an v ill. Ett ex em pel på hu r dic tio naries kan anv ä ndas ses nedan. Dä r plo c kas rec o rdsets u t o c h sparas i en dic tio nary. Hu r m å nga eller v ilka fä lt so m rec o rdsetet innehå ller spelar ingen ro ll. Hä r hä m tas data frå n en tab ell o c h sparas i en dic tio nary m ed nam net dic tdata: Dim SQLheader SQLheader = "SELECT * FROM Header WHERE OrderGuid = '" Set dictdata = SQL2Dict(SQLheader) R etu rnerat rec o rdset OrderGuid OrderNumber CustomerID CustomerName OrderDate Jan Karlsson Vä rden sparade I dic tdata OrderGuid = "345768" OrderNumber = 7403 CustomerID = CustomerName = "Jan Karlsson" OrderDate = Tillä gg av data till dic tdata: REM Tillägg av nytt värde. dictdata.orderstatus = "Order Approved" REM Ändring av befintligt värde. dictdata.customername = "Janne Karlsson"

18 dic tdata efter o v anstå ende ä ndringar: OrderGuid = "345768" OrderNumber = 7403 CustomerID = CustomerName = "Janne Karlsson" OrderDate = OrderStatus = "Order Approved" Ov anstå ende ä r ett enkelt ex em pel fö r att illu strera hu r en dic tio nary fu ngerar, den har sto ra likheter m ed m o tsv arigheten p os t ( eng. stru c t) i C + +. Sam tliga datab asko pplingar m ellanlagrar data i dic tio naries o c h v ariab ler o c h listo r sä tts på så sä tt sam m an fö r presentatio n. Vissa av de fä rdiga dic tio naries hade inte stö d fö r att hä m ta all data o m en pro du kt so m fanns lagrad i datab asen. En u tö kning av dessa v ar då nö dv ä ndig fö r att ko m m a å t sam tliga fä lt G l o b a l.a sa Glo b al.asa ä r en liten fil so m ligger i w eb b sho ppens ro t. Den har till u ppgift att lå sa applikatio nen, dv s. pro gram m et, eller fö r att v ara m er ko rrekt, w eb b sidan o c h dess datab as. Detta sker geno m nedanstå ende ko d. <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> Sub Application_OnStart application.lock application("initializedapplication") = False application("initializeddatabase") = False application("closed") = False application.unlock End Sub </SCRIPT> Detta leder till att applikatio nen lå ses o c h o m en annan anv ä ndare m o t fö rm o dan sku lle anslu ta till w eb b platsen sam tidigt o c h kö ra sam m a ko d, u ndv iker m an på detta sä tt pro b lem. Det kan o m denna ko d u telä m nas u ppstå

19 b m ä v o m m o b m o w b o m b ä ä ä b o c v ä o c o ä w b b ä m ä v o v m m å b ä w b j u pro lem so att sy stem et hä nger sig, en detta klassas so ganska sanno likt. Ov anstå ende ko d kö rs fö rsta gå ngen en esö kare anslu ter t eb platsen efter att serv ern startats eller efter att glo al.asa har ndrats. Detta anv nds i sho pen då info rm atio n har ndrats i datab asen. Glo al.asa anro pas då h rö rs ilket inneb r att datab aserna frigö rs h gj rda ndringar sy ns på eb platsen. Glo al.asa kan anv ndas er flitigt n ad anstå ende ex em pel illu strerar, t.ex. kan an hå lla ko ll på hu r nga esö kare det r på eb platsen st nu. Geno m att u tö ka glo b al.asa m ed fö lj ande ko d o c h anro pa v ariab eln Applic atio n( v isito r ) ges info rm atio n o m antalet sam tidiga b esö kare. SUB Session_OnStart 'Öka antalet besökare med 1 Application("visitor") = Application("visitor") + 1 END SUB SUB Session_OnEnd 'Minska antalet besökare med 1 Application("visitor") = Application("visitor") - 1 END SUB Sessio n_ OnStart kö rs v arj e gå ng en ny anv ä ndare b esö ker w Sessio n_ OnEnd kö rs nä r sam m a b esö kare lä m nar sidan. eb b platsen, Ett anro p av v ariab eln sku lle då se u t så hä r: <% = Application("visitor") %> På w eb b sidan skriv s då antalet sam tidiga b esö kare u t. Detta anv ä nds på Sc andab s adm inistratio nssido r D a t a b a se r Ex pandit Internet Sho p har stö d fö r tv å ty per av datab aser, Mic ro so ft Ac c ess o c h Mic ro so ft SQ L Serv er. Dessa tv å har b å da sina fö r- o c h nac kdelar. Ac c ess ä r ko stnadsm ä ssigt det b illigare alternativ et då SQ L Serv er krä v er dy ra lic ensko stnader. Prestandam ä ssigt ä r SQ L Serv er det sj ä lv klara v alet. Initialt ä r

20 inte prestanda nå go t pro b lem. En disku ssio n o m en ev entu ell u ppgradering b lir fö rst aktu ell nä r antalet b esö kare o c h lagda o rdrar b lir m arkant fler. De ko stnadsm ä ssiga fö rdelarna v ä gde i det hä r fallet ty ngre o c h v alet fö ll så ledes på Ac c ess. web. m d b Utgö r kä rnan o c h innehå ller all det data so m skic kas m ellan w eb b sho pen o nline, den lo kala w eb b sho pen o c h affä rssy stem et. Datab asen b estå r av c a ett fy rtio tal tab eller o c h ä r, ko m plett m ed pro du kter, nä rm are 130MB sto r. up l o a d. m d b Anv ä nds endast lo kalt o c h lagrar de asp-filer so m ä ndrats ( dv s filens nam n o c h sö kv ä g). Detta sker geno m att en skanning gö rs av hela m appstru ktu ren, filer lagras m ed sö kv ä g, nam n, sto rlek, o c h datu m. Denna datab as anv ä nds dä refter fö r att spå ra ä ndringar m ellan den lo kala w eb b sho pen o c h w eb b sho pen so m finns o nline. Filer so m u ppdaterats eller tillko m m it sedan senaste sy nkro niseringen skic kas sedan till w eb b ho tellet. up d a te. m d b Nä r data skic kas m ellan w eb b platsen o c h den lo kala sho pen, u pp- o c h nerladdning, anv ä nds u pdate.m db. Valda tab eller ( so m stä llts in i C o nfigu ratio n To o l) ko pieras frå n w eb.m db. Innan FTP-ö v erfö ringen startar o c h data skriv s till datab asen dö ps en ko pia av em pty.m db till u pdate.m db, detta fö r att u pdate.m db ska skapas frå n en to m datab as o c h ko m m a ru nt pro b lem et m ed Ac c ess-datab aser so m ö kar i sto rlek tro ts att innehå llet m inskar. em p ty. m d b Innan ö v erfö ringen startar dö ps en ko pia av em pty.m db o m till u pdate.m db. Det inneb ä r att en to m datab as m ed nam net u pdate.m db ä r klar fö r att fy llas m ed data frå n w eb.m db. go b a l. m d b Glo b al.m db ä r en to m datab as so m endast anv ä nds till att lo kalisera w eb b ro ten V a l i d e r i n g W eb b lä sare to lkar w eb b sido r på o lika sä tt. Tro ts att standarder skapats fö lj s dessa inte alltid så hå rt so m v o re ö nskv ä rt

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

MANUAL- PROJEKTVERTYG

MANUAL- PROJEKTVERTYG MANUAL- PROJEKTVERTYG Innehåll Starta ett projekt... 2 La gga till information om projektet... 4 Bygga upp en mapp-struktur... 6 La gga till en produkt fra n systemet... 7 La gga till en egen produkt...

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1 Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du?

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa 1 3 Ingela Hemming, SEB:s F 0 2retagarekonom Tisdag den 8 mars 2011 SEB:s F 0 2retagarpanel om kvinnor som driver f 0 2retag: Kvinnor som driver f 0 2retag har f 0 2rsiktigare tillv 0 1xtplaner och mindre

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6

DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6 DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6 1 ANALYS - GRÖNT SAMBAND ANGERED CENTRUM - GRÖN LÄNK ANGERED STADSPARK PARALLELLT UPPDRAG 2011-12-06 2 HÄR FANNS

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen?

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen? Obstruktiv sömnapné Obstruktiv So mnapne Tillho r du riskgruppen? Bedöm om du a ar i riskgruppen OSA bedo mningsguide 1 2 3 4 Vanliga tecken och symptom pa OSA Vad a r obstruktiv so mnapne (OSA)? Risker

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5 Innehåll 1 Årsredovisning 2016... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2 Fo r skribenter

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 Clas Ohlson efterstra var att rapportera sitt ha llbarhetsarbete pa ett relevant och transparent sa tt. Vi anva nder da rfo r GRI:s (Global Reporting

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1 ETE5 Ellära och elektronik, vt 206 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Inneh ll. CGI och CGI-programmering. Common Gateway Interface. Common Gateway Interface. Mera dynamisk WWW. Kompletterande l sningar

Inneh ll. CGI och CGI-programmering. Common Gateway Interface. Common Gateway Interface. Mera dynamisk WWW. Kompletterande l sningar Inneh ll CGI och CGI-programmering Fredrik Kilander DSV Common Gateway Interface (CGI) Alternativ f r dynamiska -sidor -n CGI-en Programmeringsspr k S kerhet Applikationsdesign f r W WW Common Gateway

Läs mer

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015 Quadrocopter Bygguide Carl Westman December 29, 2015 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Material 4 3 Metod 5 4 Resultat 17 5 Diskussion och Slutsats 18 2 1 Introduktion Följande dokument kommer

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2015-08-24 kl 14-18 Sa l: Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 5 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER Många is-olyckor, flest sedan 2005 Enligt Svenska Livra ddningssa llskapets, SLS, sammansta llning har 5 personer omkommit i drunkningsolyckor under. Det a r

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 4 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er?

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Neuropsykologi Ett specialistområde och ett kliniskt hantverk Neuropsykologi Sambandet mellan hja rnans funktion och beteenden Sambandet mellan hjärnans

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål:

Kurs inform at ion 2015-08-24. Mål: 2015-08-24 Produkt ionsteknik(tmpt0 7 ),för Im 3 Kurs inform at ion Mål: Ku rs en s ka ll ge ku n s ka per om verksta dstekn is k produ ktion m ed a vs e - en de på teori, a rbets m etoder, u tru s tn

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 31 augusti 2015 21:46:34 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by lotta@u.washington.edu 8/31/2015 9:46:33 PM (02:36:54) Adress-

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen.

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen. WEBBPLAN Ö vergripande ma l fö r institutiönens webbplats a r att tillhandaha lla relevant, aktuell öch la ttillga nglig införmatiön av hö g kvalitet. Enligt Regler fö r publicering pa Gö tebörgs universitets

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 33

Ten ta m en i TMPT 33 Ten ta m en i TMPT 33 För teknologer kursregistrerade vt2013 Produ ktion s s ys tem ets tekn ik Da tu m 2013-10-24, kl 08-12 Sal: Ter4 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 6 st. Antal sidor: 6 st.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer