E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson E-commerce solution with integration to back end system. Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 w Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem S a m m a n f a t t n i n g b m o b b m u u v å v Ö v m m y m b v o c o c v m C L R b m å o c ö v ä o c v m m m m o c w b o c o m o c v m v o c å w b v o c o m w b b y o o c m m m Innehå llet i denna rappo rt eskriv er itt ex am ensj so tfö rts nder rterm inen 2005 id reb ro Univ ersitet. Handledare har arit To Strö erg, d på Sc andab, h på Univ ersitetet har handledare h ex am inato r arit Tho as Padro n-mc arthy respektiv e ars Karlsso n. appo rten eskriv er arb etet ed att ta fram en e-handelslö sning t Sc andab. Olika lö sningar har disku terats h erv gts h alet fö ll på en lö sning so heter Ex pandit Internet Sho p. Ex pandit Internet Sho p fu ngerar so en ellanhand ellan affä rssy stem et h eb platsen h tar så ledes hand interneto rdrarna h skic kar dessa idare till affä rssy stem et. Detsam a gä ller nä r t.ex. ny a pro du kter lagts till i affä rssy stem et. Ex pandits pro gram ara ser då till att dessa pro du kter kså terfinns på eb platsen. Ex pandits pro gram ara har installerats h ko nfigu rerats fö r att ta hand Sc andab s interneto rdrar. En eb plats har ggts fö r presentatio n av data dä r ku nden kan lo gga in, lä gga en rder, sö ka pro du kter h dessu to ino ko rt få tillgå ng till all den info rm atio n so tidigare fanns på Sc andab s gam la b w b o c w w w eb plats. Sc andab s eb plats h e-handel finns på adressen.sc andab.ru. Under ett senare skede, nä r gru ndlig testning av w eb b sho pen geno m fö rts sam t nä r all info rm atio n frå n den gam la w eb b platsen ly fts ö v er till den ny a, ko m m er w eb b platsen att pu b lic eras u nder den prim ä ra adressen so m ä r w w w.sc andab.se

3 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g S A M M A N F A T T N G N E H Å F Ö R T E C K N G F Ö R O R D D N G M E T O D E R O C H V E R K T Y G V E C K L I N G S M I L J Ö P A N D P R O G R A M V A R A V I S I O N 3. G E N O M F Ö R A N D E T R E T A G E T A N D A B L A V E A N D E L S L Ö S N I N G P A N D W E B B L Ö S N I N G M L D e O G R A M M E R I N G A ä D G D e V e S I G N O C H A N V Ä N D A R V Ä N L I G H E T S T A L L A T I O N B L I C E R I N G S T K Ö R N I N G T E K N V A L A V S P R Å K I P A N D T E R N E T O P L E T M E L L A N C E S S O C H L U T V Ä R D E R G D K U S S N IN 1 IN LLS IN IN LE IN UT EX ITS NA FÖ SC VA -H EX ITS Configuration Tool Catalog anage r anguage Tool ok um ntation PR llm nt ic tionary lob al.as a atab as r alid ring DE IN PU TE IK L ASP PHP VA EX IT IN SH VA AC SQ IN IS IO

4 6.1 MÖ J L I G A F Ö R B Ä T T R I N G A R E x p and I T I nte rne t Sh op Sc and ab s w e b b s h op R E F E R E N S E R IN T E R N E T TR Y C K T L I T T E R A T U R A P P E N D IX : O R D LIS T A I A P P E N D IX : D A T A B A S T A B E LLE R III Figu r 1: Ex pandit Internet Sho p... 7 Figu r 2: Ex em pel på egen e-handelslö sning... 9 Figu r 3: Ex pandits w eb b lö sning Figu r 4: Katego riträ d i C atalo g Manager Figu r 5: Språ ktab ell Figu r 6: Språ kä ndring Figu r 7: Sc andab s ny a w eb b plats Figu r 8: Sc andab s gam la w eb b plats Figu r 9: Pu b lic ering av w eb b sho p

5 F ö r o r d Den hä r rappo rten ä r ett resu ltat av ett m y c ket b ra o c h nä ra sam arb eta m ed Sc andab, Ö reb ro Univ ersitet o c h Ex pander W ireless. J ag sku lle hä rm ed v ilj a tac ka fö lj ande perso ner: o Tho m as Padro n-mc C arthy, handledare på Ö reb ro Univ ersitet o To m m y Strö m b erg, VD Sc andab o Tho m as J ä rleb y, Ex pander W ireless o C am illa Ko gg, SY Steam Ö reb ro den 24 m aj 2005 J o han L u ndkv ist - 4 -

6 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem 1. I n l e d n i n g Sc andab b edriv er affä rsv erksam het m o t indu strin o c h tillhö r L indab ko nc ernen. Fö rsä lj ningen b estå r till stö rsta delen av m o dern pro c essv entilatio n, dv s. rö r, b ö j ar, spj ä ll o c h m askiner fö r att fly tta lu ft o c h partiklar. Sc andab v ar ganska tidiga m ed en w eb b plats, o c h den har geno m å ren fy llts m ed m er o c h m er info rm atio n. Do c k har inte e-handel fu nnits o c h m an har så v ä l en v ä x ande efterfrå gan so m ett v ä x ande b eho v av detta. W eb b platsens stru ktu r har o c kså de senaste å ren b liv it m er o c h m er o o rganiserad då info rm atio nsm ä ngden ö kat. En w eb b y rå har skö tt all u ppdatering, allt frå n stav fel till stö rre ingrepp. Att få en fu ngerande w eb b sho p fö r ett fö retag so m å rligen o m sä tter 55 ilj o ner o c h dagligen hanterar c a 40 o rdrar ä r en ganska sto r u ppgift. Det c m w b m v m o m o o c o m o c m b o ä m å w b ä L ä v v ä m å ä ä m m m o c w b o c m m u o o c m o c j u m u o v o u ä o c m v o c m m m W m m ö c m m m m y m b W o c v o c ä ä m w b m m w b m W o c rä ker inte ed en eb sho p so ia t.ex. e-po st eddelar ny a rdrar. Sy nkro nisering av pro du kter h edelb ar h au to atisk ehandling av rdrar r ett ste fö r att en eb sho p ska inneb ra en effektiv isering. ikaså r spä rrar på issa ku nder t.ex. pga. kredittro rdighet ett ste. Fö r att lö sa detta r ett stö rre sy stem en nö dv ndighet: ett sy stem so ligger so en grä nsy ta ellan affä rssy stem h eb sho p h skö ter ko nikatio n, rderhantering, replikering, h so ser till att affä rssy stem et få r data på ett ko rrekt h to lkb art sä tt. Det hä r pro ektet har till ppgift att finna en sm idig e-handelslö sning so ppfy ller anstå ende krav. Flera lika lö sningar tv rderades h den lö sning so aldes heter Ex pandit Internet Sho p h ko er frå n Ex pandit, ett danskt fö retag ed Ex pander ireless so sv ensk generalagent Ett te i Sto kho lm ed ig, To Strö erg, perso nal frå n Ex pander ireless h SY Steam resu lterade i ett kö p av pro gram aran Ex pandit Internet Sho p. Då Ex pandit Internet Sho p h Nav isio n nnu inte anv nts tillsam ans på en sv ensk eb sho p ko er Sc andab s eb sho p att fu ngera so en fram tida referenssida fö r Ex pander ireless h SY Steam

7 2. M e t o d e r o c h v e r k t y g 2.1 U t v e c k l i n g sm i l j ö Utv ec klingsm ilj ö n u nder pro j ektet har b estå tt av en b ä rb ar dato r m ed W indo w s X P. Fö r att frå n Sc andab ino m L indab s do m ä n ko m m a å t den v irtu ella X P- m askinen dä r C atalo g Manager finns installerad har Term inal Serv er anv ä nts. En VPN-tu nnel har o c kså satts u pp fö r att hem ifrå n ko m m a å t L indab s nä tv erk. Fö r ko dning anv ä ndes R apid PHP 2004, ett sm idigt pro gram so m tro ts sitt nam n fu ngerar u tm ä rkt m ed så v ä l HTML, ASP o c h C SS. Pro gram m et kan klassas so m en ren tex tedito r m ed fu nktio ner so m fö renklar ko dandet. Pro gram m et ä r inte en så kallad W Y SIW Y G-edito r ( W hat Y o u See Is W hat Y o u Get), u tan all pro gram m ering sker fö r hand på en ko dm ä ssig niv å. Hantering av språ k, datab aser o c h ko nfigu ratio n av w eb b sho pen har skett fö r hand i tex tedito r, direkt i datab aser sam t i Ex pandits ko nfigu ratio nsm ilj ö. 2.2 E x p a n d I T s p r o g r a m v a r a W ä v b m v o c m o c ä b b w b å ä o o c m ä Ex pander ireless No rdic AB r sv ensk generalagent fö r pro gram aran Ex pandit Internet Sho p. Ex pandit heter fö retaget ako pro gram aran h de har ko nto r i 8 eu ro peiska lä nder. Ex pandit kan integreras ed ett flertal affä rssy stem h har fu llt stö d fö r Sc andab s affä rssy stem Nav isio n. Tro ts det kan Ex pandit fu ngera fristå ende. Om affä rssy stem et inte r tillgä ngligt p.g.a. ac ku p eller tekniska pro lem så fu ngerar fo rtfarande eb sho pen. Nä r sedan affä rssy stem et ter r i drift sy nkro niseras ny a rdrar h ku nden rker så ledes inte av affä rssy stem ets driftsto pp. Ex pandit Internet Sho p b estå r av tre pro gram sam t en o m fattande do ku m entatio n: C o o o c v b m o o c w b b v m m o c nfigu ratio n To l: En ko ntro llpanel dä r param etrar, instä llningar h al gö rs. Hä r stä lls land annat ko pplingen t affä rssy stem et h eb ho tellet in. Instä llningar gä llande etalning, alu to r, sy nkro nisering. skö ts kså hä rifrå n. C atalo g Manager: Hä rifrå n b estä m s v ilka katego rier o c h pro du kter so m ska sy nkro niseras m ellan affä rssy stem o c h w eb b sam t v ilka tex ter, b ilder o c h b ro sc hy rer so m ska ko pplas till - 6 -

8 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem respektiv e katego ri o c h pro du kt. Man kan sä ga att m klä r w eb b sho pen m ed info rm atio n. an L angu age To o l: Skö ter o c h m ö j liggö r hanteringen av flersprå ksstö d ( engelska, ty ska, sv enska m.fl.). Hä r lä ggs språ k till o c h tex ter ö v ersä tts o c h ko pplas till språ kv ariab ler. Do ku m entatio n: B estå r av ett flertal ganska o m fattande do ku m ent dä r pro gram m en, fu nktio ner o c h installatio n b eskriv s. C a t a l o g M a na g e r C o nf i g u r a t i o n T o o l E x p a n d IT In ter n et S h o p D o k u m e nt a t i o n L a ng u a g e T o o l F igur 1: E x p and I T I nte rne t Sh op 2.3 N a v i si o n SY Steam ä r en ko nc ern m ed c a 1000 anstä llda v arav 80 perso ner j o b b ar aktiv t m ed Nav isio n, so m ä r det affä rssy stem Sc andab anv ä nder sig av. Sc andab kö r v ersio n 2.1 av Nav isio n, m en b lev i o c h m ed den inkö pta e-handelslö sningen tv u ngna att nedgradera affä rssy stem et till v ersio n Senaste v ersio nen av Nav isio n har hu nnit ko m m a i v ersio n 4.0 m en en u ppgradering till denna i sam b and m ed u tv ec klandet av w eb b sho pen anså gs v ara en fö r sto r inv estering. Detta på gru nd av att Sc andab har en installatio n m ed m å nga skrä ddarsy dda m o du ler o c h spec iallö sningar. So m affä rssy stem erb j u ds lö sningar till det m esta. En w eb b lö sning finns m en denna reko m m enderades v i att inte anv ä nda o ss av u tan istä llet v ä nda o ss till Ex pander W ireless. Nav isio n har o c kså ö j lighet att lä sa in filer. Fö r o rderfiler anv ä nds en EDI-lö sning ( Elec tro nic Data Interc hange), nå go t so m v i initialt fu nderade på so m e-handelslö sning

9 3. G e n o m f ö r a n d e t 3.1 F ö r e t a g e t S c a n d a b b m o b m o c b ö j ä o c m o c v m w b m m å m m o c m c o c m v ä v ä v ä x m v ä x b v W b o c å b m o c m o o ä ö w b y u Sc andab edriv er affä rsv erksam het t indu strin. Fö rsä lj ningen estå r till stö rsta delen av dern pro essv entilatio n, dv s. rö r, ar, spj ll h askiner fö r att fly tta lu ft h partiklar. Sc andab ar ganska tidiga ed en eb plats so geno ren fy llts ed er h er info rm atio n. Do k har inte e-handel fu nnits h an har kä nt så l en så l ande efterfrå gan so ett ande eho av detta. eb platsens stru ktu r har kså de senaste ren liv it er h er rganiserad då info rm atio nsm ngden kat. En eb rå har skö tt all ppdatering, allt frå n stav fel till stö rre ingrepp. 3.2 V a l a v e -h a n d e l sl ö sn i n g Att få en fu ngerande w eb b sho p fö r ett fö retag so m å rligen o m sä tter 55 m ilj o ner o c h dagligen hanterar c a 40 o rdrar ä r en ganska sto r u ppgift. Det rä c ker inte m ed en w eb b sho p so m v ia t.ex. e-po st m eddelar o m ny a o rdrar o c h i m eddelandet listar o rderraderna. Sy nkro nisering av pro du kter m ed o m edelb ar o c h au to m atisk b ehandling av o rdrar ä r ett m å ste fö r att en w eb b sho p ska inneb ä ra en effektiv isering. L ikaså ä r spä rrar på v issa ku nder t.ex. pga. kredittro v ä rdighet ett m å ste. Fö r att lö sa detta ä r ett stö rre sy stem en nö dv ä ndighet: ett sy stem so m ligger so m en grä nsy ta m ellan affä rssy stem o c h w eb b sho p so m skö ter ko m m u nikatio n, o rderhantering, replikering, o c h so m ser till att affä rssy stem et få r data på ett ko rrekt o c h fö r affä rssy stem et to lkningsb art sä tt. Ett alternativ v ar frå n b ö rj an att b y gga en w eb b sho p frå n gru nden. En lö sning m ed PHP o c h My SQ L lå g då nä rm ast. W eb b sho pen sku lle då m ed b estä m da interv all eller efter lagd o rder skriv a o rdern till en fil. Geno m att v ia ett ex ternt pro gram eller v ia w eb b platsen fo rm atera dessa filer efter en b estä m d EDI-spec ifikatio n ( Elec tro nic Data Interc hange) sam t v ia FTP ladda ner dessa fo rm aterade filer i en m app på Nav isio ns serv er sku lle Nav isio n m ed b estä m da interv all ku nna lä sa in dessa filer

10 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem e b b s h o p F o r m a t e r i ng a v o r d e r e f t e r E D I -s t a nd a r d N e r l a d d ni ng a v o r d e r U t s k r i f t a v o r d e r B e h a nd l i ng a v o r d e r I N a v i s i o n F igur 2: E x e m p e l p å e ge n e -h and e ls lö s ning Detta sku lle b li en m y c ket ko stnadseffektiv lö sning so m o c kså sku lle ku nna anpassas helt efter Sc andab s b eho v. Pro b lem et m ed en så dan lö sning b lir i fö rsta hand tv å v ä gsko m m u nikatio nen. Att spara ner o c h lä sa in o rderfiler i Nav isio n inneb ä r inget egentligt pro b lem så lä nge filerna fö lj er en spec ifikatio n so m Nav isio n kan to lka. Men fö r att hå lla sho pen u ppdaterad m ed pro du kter krä v s o c kså att affä rssy stem et kan ko m m u nic era m o t sho pen. Detta b ehö v s fö r att sy nkro nisera ny a pro du kter o c h katego rier, u ppdatera w eb b platsens ku ndregister, lister m ed ku nder so m har kreditso pp o sv. Med anledning av detta u teslö ts idé n m ed en egentillv erkad w eb b sho p, det v ar o c kså frå getec ken kring hu r ko m petent affä rssy stem et v ar på detta o m rå de. Istä llet v alde v i att titta på alternativ a lö sningar o c h fastnade ganska snab b t fö r lö sningen Ex pandit Internet Sho p frå n Ex pandit. 3.3 E x p a n d I T s w e b b l ö sn i n g Ex pandit Internet Sho p erb j u der en helhetslö sning fö r e-handel dä r Ex pandits pro gram v ara fu ngerar so m en lä nk m ellan w eb b sho pen o c h fö retagets affä rssy stem

11 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem K u nd e r N a v i s i o n C a t a l o g M a na g e r e b b s h o p B r a nd v ä g g F igur 3: E x p and I Ts w e b b lö s ning Illu stratio nen o v an v isar hu r de o lika sy stem en fö rhå ller sig till v arandra. Nav isio n: Fö retagets adm inistrativ a affä rssy stem. Nav isio n kö rs inte lo kalt u tan finns installerat på en serv er i Sm å land. I Nav isio n adm inistreras pro du ktlisto r o c h ku ndregister. Dä rifrå n skö ts o c kså inkö p, faktu rering m m. C atalo g Manager: Ex pandits pro gram v ara fö r adm inistratio n av w eb b sho pen. Fö r att adm inistrera sho pen skapas en ko ppling m ed Term inal Serv er frå n Sc andab till L indab s serv er. Hä r finns o c kså en lo kal w eb b sho p installerad sam t Internet Info rm atio n Serv er, so m fu ngerar so m en lo kal w eb b serv er. Sho pen so m finns o nline ä r en direkt spegling av denna o c h sy nkro nisering m ellan dessa sker m ed b estä m da interv all. W b w b m o o c o ä o c o c o m m ä u m v å ä w b o eb sho p: Den skarpa eb sho pen so finns nline. Hä r kan ku nden lo gga in h lä gga rdrar. Online-sho pen r fristå ende frå n affä rssy stem et h kan fu ngera kså Nav isio n tillfä lligt slu tar fu ngera. Ku nden rker då inte av driftsto ppet tan kan handla so anligt. Nä r Nav isio n ter r igå ng sy nkro niseras eb platsens rdrar. Ku nd: Ku nd so m handlar i w eb b sho pen. Ku nden kan handla b å de geno m att v ara registrerad m ed anv ä ndarnam n o c h lo gin o c h geno m att v ara o registrerad

12 w Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem C o n f i g u r a t i o n T o o l C o o ä m m C w b m m m j o b b m o C o w e b d b w m m m o c m u m m C o o ä ä ä v w b nfigu ratio n To l anv nds fö r att ko nfigu rera Ex pandit Internet Sho p. Pro gram et fu ngerar so en av anc erad ko ntro llpanel dä r instä llningar gä llande atalo g Manager, ko pplingen till affä rssy stem et, eb platsen, sy nkro niseringen ed era gö rs. Pro gram et ar direkt t tab ellen nfigu ratio n i datab asen.m. eb.m db innehå ller allt sho p-relaterad so tex pro du kter, ku nder. Instä llningar kan kså gö ras direkt i tab ellen ed nå gra få ndantag. Under installatio nen sä tts en del av dessa param etrar en en geno gå ng av param etrarna i nfigu ratio n To l r ndå nö dv ndig fö r att få Ex pandits pro gram ara att anslu ta till eb ho tellet. Tre stö rre ko nfigu reringsdelar finns i C o nfigu ratio n To o l: S y n k r o n i s er i n g: Val gä llande hu r o c h v ad so m ska sy nkro niseras. B l.a. sty rs v ilka tab eller, m appar o c h filer so m ska sy nkro niseras sam t hu r detta ska gå till. Hä r v aldes att endast u ppdatera filer so m ä ndrats sedan senaste u ppdateringen sam t att plo c ka u t det data so m ä ndrats i datab aserna o c h ladda u pp. B a c k -en d : Hä r gö rs instä llningar m o t b ac k-end, det v ill sä ga m o t affä rssy stem et. Detta sty rs v ia pro gram m et E x trac tor.e x e respektiv e I nj e c tor.e x e. Dessa har till u ppgift att skj u ta in o rdrar ( inj ec t) sam t plo c ka u t data ( ex trac t) frå n affä rssy stem et till w eb b platsen. Param etrar fö r hu r detta ska ske sä tts sam t u tpekande av Nav isio ns serv er m ed inlo ggningsu ppgifter. F r o n t-en d : Fro nt-end ä r Sc andab s w eb b plats, hä r gö rs instä llningar gä llande hu r m appstru ktu ren ska se u t, inlo ggningsu ppgifter, v ad o lika ty per av anv ä ndare ska ha å tko m st till m m. Oc kså instä llningar gä llande den lo kala eb b sho pen sä tts. C o nfigu ratio n To o l har y tterligare ett anv ä ndningso m rå de: o m ko pplingen m o t affä rssy stem et av nå go n anledning slu tat fu ngera, kan C o nfigu ratio n To o l u tfö ra en rad tester o c h fö reslå lä m pliga å tgä rder fö r att laga o c h å teru pprä tta ko m m u nikatio nen

13 3.3.2 C a t a l o g M a n a g e r C atalo g Manager ä r den adm inistrativ a delen av Ex pandits pro gram. Hä r sty rs hu r Sc andab s pro du ktso rtim ent ska se u t o c h v ilka pro du kter o c h katego rier so m ska finnas i sho pen. Det so m gö rs hä r ä r det so m sy ns på w eb b platsen. Pro gram m et anv ä nds fö r att skapa ett trä d av katego rier, detta kan ske antingen m anu ellt eller geno m att ett VB -skript ( Visu al B asic -skript) kö rs o c h genererar en katego ristru ktu r frå n Nav isio n ( se Figu r 4). Katego riträ det fy lls sedan m ed pro du kter o c h annan info rm atio n så so m tex ter, pro du ktb ilder o c h nerladdningsb ara b ro sc hy rer. Det sker geno m att m an i C atalo g Managern v ä lj er Ex trac t fro m B ac k-end sy stem u nder fö ru tsä ttningen att ko nfigu reringen av b ac kend-sy stem et ( ko pplingen m o t Nav isio n) gå tt b ra. Nav isio ns pro du kter im po rteras då frå n Nav isio n till C atalo g Manager o c h m an kan dä refter enkelt m arkera pro du kter o c h tilldela dessa en katego ri. Nä r det arb etet ä r fä rdigt kan en W eb site u plo ad gö ras. Hela w eb b sho pens stru ktu r pu b lic eras då på w eb b ho tellet. I C atalo g Manager v ä lj s o c kså v ilken ASP-m all so m ska anv ä ndas fö r att v isa innehå llet. Olika m allar kan ko pplas till o lika katego rier sam t till o lika pro du kter. Mallar skapar m an sj ä lv o c h de kä nns igen av C atalo g Manager m ed hj ä lp av en identifiering i b ö rj an av v arj e ASP-fil: <% Rem #NAME=Group Rem #DESCRIPTION=Visa produkterkategorier. Rem #GROUPTEMPLATE=TRUE Rem #PRODUCTTEMPLATE=FALSE %> Med o v anstå ende ko d talar m an o m v ad m allen heter, tilldelar den en b eskriv ning sam t anger o m det ä r en pro du ktm all eller en katego rim all. Denna info rm atio n u nderlä ttar v al av pro du kt- o c h katego rim all i C atalo g Manager

14 F igur 4: K ate goriträ d i Catalog M anage r L a n g u a g e T o o l L angu age To o l ä r ett v erkty g so m anv ä nds till att fö renkla hanteringen o c h ö v ersä ttningen av tex ter. W eb b sho pens sam tliga tex ter finns i en datab as i tab ellen Trans lationtab le. Via etiketter ( eng. lab els) plo c kas rä tt tex t in på rä tt plats i ASP-filerna. Hu r det gå r till ses nedan. Frå n w eb b sidan anro pas en etikett, i detta fall etiketten fö r Sö k ( eng. Searc h): <% = GetLabel(LABEL_SEARCH)%> Fu nktio nen G e tl ab e l( ) retu rnerar ett index nu m m er frå n ASP-filen language c ons t.as p : Public Const LABEL_SEARCH = 340 Det index nu m ret tas tillsam m ans m ed v alt språ k so m param eter o c h hä m tas frå n tab ellen Trans lationtab le so m skriv s u t på w eb b sidan i v alt språ k. S i n d n d T a l u c o c c c u tr gin ex La gua geg ui ex tv 339 EN This gro p ntains no pro du ts 339 SV Gru ppen innehå ller inga pro du kter 340 EN Searc h 340 SV Sö k 341 EN Searc h fo r a pro du t 341 SV Sö k pro du kt 342 EN Searc h fo r a pro du t gro p 342 SV Sö k pro du ktgru pp F igur 5: Sp rå k tab e ll

15 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem På detta sä tt kan flera språ k lä tt lä ggas till o c h på ett relativ t sm idigt sä tt adm inistreras sedan språ ken v ia L angu age To o l. Tac k v ara en ko m plex v ariab elhantering kan språ k b y tas m ed b ara ett klic k. W eb b sidan laddas då o m o c h sam tliga tex ter hä m tas på ny tt frå n datab asen en i det v alda språ ket. Fö r anv ä ndaren i sho ppen tar det b ara b rå kdelen av en seku nd o c h efter att tex terna b y tts u t v isas å terigen den sida so m v isades innan språ kb y tet. GetLabel(LABEL_SEARCH) F igur 6: Sp rå k ä nd ring Det gå r o c kså b ra att adm inistrera språ ken m anu ellt u tan L angu age To o l. Fö r den m indre dato rv ane ä r L angu age To o l det enda alternativ et m en ä r m an insatt i u ppb y ggnaden av ASP-filerna o c h datab asen gå r det sm idigare o c h snab b are att gö ra det fö r hand. En sty rka m ed L angu age To o l ä r m ö j ligheten att im po rtera Ex c el-do ku m ent. I dessa kan då stav ningsko ntro ll gö ras o c h dessu to m kan en perso n so m inte alls kä nner till L angu age To o l b idra m ed ö v ersä ttningar D o k u m e n t a t i o n ( ä ö o c m u m m b m ä o c u y m ä o c b b v c o j ä m u m b o c m m m y c m ä ä m m y c b Hela Ex pandits innehå ll ASP-filer) r helt ppet h det edfö lj er en tfö rlig engelsk do ku entatio n so eskriv er allt frå n hu r pro gram en ska anv ndas till hu r installatio nen gå r till sam t fö rklaringar till ASP-ko d h fu nktio ners ppb ggnad. Do ku entatio nen r relativ t lä tt att hitta i h ger en ra ild av ad Ex pandit Internet Sho p klarar av. Ib land kä nns do k kv alité n lite n. Vissa delar fö rklaras tfö rligt ed ilder h ko d edan andra delar endast nä ns ket ko rtfattat eller inte alls. So helhet r ndå do ku entatio nen ket ra

16 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem 3.4 P r o g r a m m e r i n g En hel del fä rdig ko d finns att tillgå, spec iellt nä r det gä ller fä rdigskriv a fu nktio ner. Dessu to m finns en hel del ex em pel i Ex pandit Internet Sho ps do ku m entatio n A l l m ä n t So m tidigare nä m nts ä r Ex pandits lö sning b aserad på Ac tiv e Serv er Pages ( ASP) m ed Ac c ess alternativ t Mic ro so ft SQ L Serv er so m datab ashanterare. Det ä r alltså ty dligt att lö sningen ä r nä ra ko pplad till Mic ro so ft o c h deras pro du kter. To talt b estå r sho pen av nä rm are 400 ASP-filer o c h fem datab aser. Maj o riteten av alla fu nktio ner ligger i separata ASP-filer o c h sido rna b y ggs till sto r del u pp av m o du ler. Po sitiv t ä r att all ko d ä r tillgä nglig o c h få r m o difieras, inga sky ddade filer so m ku nden ( Sc andab ) inte ko m m er å t. Det ger sto ra m ö j ligheter att b y gga o m o c h anpassa sho pen efter ö nskem å l. Dessu to m kan en del param etrar so m på v erkar w eb b sho pens fu nktio nalitet skö tas frå n C o nfigu ratio n To o l D i c t i o n a r y eb b sho pens ko d ligger på en av anc erad niv å. Det ä r sto ra, tu nga o c h av anc erade filer o c h fu nktio ner att sä tta sig in i. My c ket av ko den ä r u ppdelad i fu nktio ner so m ligger i separata filer. Den kanske v iktigaste delen att fö rstå ä r det so m ino m ASP kallas dic tio naries. Dic tio naries anv ä nds flitigt i sho pens ko d o c h fö rklaras dä rfö r lite dj u pare hä r nedan. En fö rklaring till m itt språ kv al ä r hä r på sin plats. D ic tionary ä r det engelska o rdet o c h en sv ensk m o tsv arighet saknas, detsam m a gä ller re c ord s e t. Dä rfö r ko m m er de engelska term erna att o c kså fo rtsä ttningsv is anv ä ndas. Dessa ä r fö r dem so m ä r insatta allm ä nt v edertagna. Sv enska fö rklaringar å terfinns i appendix. Nä r w eb b sido r m ed datab aser u tv ec klas anv ä nds sä llan det retu rnerade datat direkt u tan b ehandlas o ftast o c h lagras i tem po rä ra v ariab ler. Dessa tem po rä ra v ariab ler anv ä nds sedan i sin tu r fö r att presentera data eller skriv a till datab asen. Orsaken till detta ä r att ett rec o rdset ( data frå n datab asen) endast kan lagra info rm atio n so m ä r direkt lä nkat till ett fä lt i datab asen. Detta inneb ä r

17 att o m w eb b sidan b ehö v er tem po rä ra v ariab ler m å ste dessa skapas m anu ellt so m v ariab ler i ko den. Dic tio nary -o b j ekt ä r designade fö r att ku nna lagra sam tliga ty per av v ä rden o c h fä lt. I dic tio naries lagras ny c klar m ed tillhö rande v ä rden. Dessa kan sedan b earb etas o c h m o difieras i princ ip på v ilket sä tt m an v ill. Ett ex em pel på hu r dic tio naries kan anv ä ndas ses nedan. Dä r plo c kas rec o rdsets u t o c h sparas i en dic tio nary. Hu r m å nga eller v ilka fä lt so m rec o rdsetet innehå ller spelar ingen ro ll. Hä r hä m tas data frå n en tab ell o c h sparas i en dic tio nary m ed nam net dic tdata: Dim SQLheader SQLheader = "SELECT * FROM Header WHERE OrderGuid = '" Set dictdata = SQL2Dict(SQLheader) R etu rnerat rec o rdset OrderGuid OrderNumber CustomerID CustomerName OrderDate Jan Karlsson Vä rden sparade I dic tdata OrderGuid = "345768" OrderNumber = 7403 CustomerID = CustomerName = "Jan Karlsson" OrderDate = Tillä gg av data till dic tdata: REM Tillägg av nytt värde. dictdata.orderstatus = "Order Approved" REM Ändring av befintligt värde. dictdata.customername = "Janne Karlsson"

18 dic tdata efter o v anstå ende ä ndringar: OrderGuid = "345768" OrderNumber = 7403 CustomerID = CustomerName = "Janne Karlsson" OrderDate = OrderStatus = "Order Approved" Ov anstå ende ä r ett enkelt ex em pel fö r att illu strera hu r en dic tio nary fu ngerar, den har sto ra likheter m ed m o tsv arigheten p os t ( eng. stru c t) i C + +. Sam tliga datab asko pplingar m ellanlagrar data i dic tio naries o c h v ariab ler o c h listo r sä tts på så sä tt sam m an fö r presentatio n. Vissa av de fä rdiga dic tio naries hade inte stö d fö r att hä m ta all data o m en pro du kt so m fanns lagrad i datab asen. En u tö kning av dessa v ar då nö dv ä ndig fö r att ko m m a å t sam tliga fä lt G l o b a l.a sa Glo b al.asa ä r en liten fil so m ligger i w eb b sho ppens ro t. Den har till u ppgift att lå sa applikatio nen, dv s. pro gram m et, eller fö r att v ara m er ko rrekt, w eb b sidan o c h dess datab as. Detta sker geno m nedanstå ende ko d. <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> Sub Application_OnStart application.lock application("initializedapplication") = False application("initializeddatabase") = False application("closed") = False application.unlock End Sub </SCRIPT> Detta leder till att applikatio nen lå ses o c h o m en annan anv ä ndare m o t fö rm o dan sku lle anslu ta till w eb b platsen sam tidigt o c h kö ra sam m a ko d, u ndv iker m an på detta sä tt pro b lem. Det kan o m denna ko d u telä m nas u ppstå

19 b m ä v o m m o b m o w b o m b ä ä ä b o c v ä o c o ä w b b ä m ä v o v m m å b ä w b j u pro lem so att sy stem et hä nger sig, en detta klassas so ganska sanno likt. Ov anstå ende ko d kö rs fö rsta gå ngen en esö kare anslu ter t eb platsen efter att serv ern startats eller efter att glo al.asa har ndrats. Detta anv nds i sho pen då info rm atio n har ndrats i datab asen. Glo al.asa anro pas då h rö rs ilket inneb r att datab aserna frigö rs h gj rda ndringar sy ns på eb platsen. Glo al.asa kan anv ndas er flitigt n ad anstå ende ex em pel illu strerar, t.ex. kan an hå lla ko ll på hu r nga esö kare det r på eb platsen st nu. Geno m att u tö ka glo b al.asa m ed fö lj ande ko d o c h anro pa v ariab eln Applic atio n( v isito r ) ges info rm atio n o m antalet sam tidiga b esö kare. SUB Session_OnStart 'Öka antalet besökare med 1 Application("visitor") = Application("visitor") + 1 END SUB SUB Session_OnEnd 'Minska antalet besökare med 1 Application("visitor") = Application("visitor") - 1 END SUB Sessio n_ OnStart kö rs v arj e gå ng en ny anv ä ndare b esö ker w Sessio n_ OnEnd kö rs nä r sam m a b esö kare lä m nar sidan. eb b platsen, Ett anro p av v ariab eln sku lle då se u t så hä r: <% = Application("visitor") %> På w eb b sidan skriv s då antalet sam tidiga b esö kare u t. Detta anv ä nds på Sc andab s adm inistratio nssido r D a t a b a se r Ex pandit Internet Sho p har stö d fö r tv å ty per av datab aser, Mic ro so ft Ac c ess o c h Mic ro so ft SQ L Serv er. Dessa tv å har b å da sina fö r- o c h nac kdelar. Ac c ess ä r ko stnadsm ä ssigt det b illigare alternativ et då SQ L Serv er krä v er dy ra lic ensko stnader. Prestandam ä ssigt ä r SQ L Serv er det sj ä lv klara v alet. Initialt ä r

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus

-- ratt att handla. Konkurrenterna velar - Microsoft vinner Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus TEMA: Intelligenta agenter De kan sortera posten, ge goda rã d handla saker pi nã te eller kontrollera elfã

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

!RBETSF RMEDLINGARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEN.YBERG OCH 0ER 3KEDINGER

!RBETSF RMEDLINGARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEN.YBERG OCH 0ER 3KEDINGER !RBETSF RMEDLINARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLI EKONOMI!V 3TEN.YBER OCH 0ER 3KEDINER $S & RORD %TT AV REERINENS VIKTIASTE M L R ATT HALVERA DEN PPNA ARBETS L

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007 (2010-01-22) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 1 Gnosjö 2010-01-19 Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10

Läs mer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld

G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld Landstingets rev iso rer 03 32 20 10-02- 15 Land stingsstyrelsen G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld Vi har under 2009 genomfört en granskning som bl a haft till syfte att

Läs mer

Den tyska katastrofberedskapen belyst genom tre stora olyckor under 1996 97

Den tyska katastrofberedskapen belyst genom tre stora olyckor under 1996 97 SoS-rapport 1998:14 Den tyska katastrofberedskapen belyst genom tre stora olyckor under 1996 97 KAMEDO-rapport 70 Omslagsbild: Bussolyckan, Autobahn, Rosenheim. Foto: Josef Reissner Katastrofmedicinska

Läs mer

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar vaxllust..*"'**.. '*.... *.* ORVAL ING RATT~LSE 0 LA For ning n Leader Vaxtl t Varmland 20 J0 Inledning BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2010 Foreningens tredje verksamhetsar Forening n Lead r Vaxtlu t Vannland

Läs mer

OBS! Anmälan startar först 2015-01-17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 maj www.hoff w esodra.se

OBS! Anmälan startar först 2015-01-17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 maj www.hoff w esodra.se OBS! Anmälan startar först 2015-01 01-17, 17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 17 maj www.hoffesodra.se Hoffeläger Tre och 1/2 dag som innebär: Träna hund Umgås med hund Träffa likasinnade Träffa gamla och

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter. Det finns exempelvis anläggningar för att

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken Författare: Viktor Sarge Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande Ickekommersiell Inga bearbetningar

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

Om språ k och tal. * Ett system av bilder där varje bild representerar ett ord eller ett begrepp.

Om språ k och tal. * Ett system av bilder där varje bild representerar ett ord eller ett begrepp. Om språ k och tal Kommunikation Kommunikation är att ta emot och sända budskap till andra varelser. Det kan ske med hjälp av språ - ket eller med ickesprå kliga medel som gester, ansiktsuttryck eller kroppsrörelser.

Läs mer

Kjell Höglund. DEN FÖRBJUDNA BOKEN - en ny teori om Nostradamus profetior. Internet 2000

Kjell Höglund. DEN FÖRBJUDNA BOKEN - en ny teori om Nostradamus profetior. Internet 2000 Kjell Höglund DEN FÖRBJUDNA BOKEN - en ny teori om Nostradamus profetior Internet 2000 Böcker av Kjell Höglund: Brända skepp, Atlantis Grammofon, 1987. Magnum Opus, Hägglunds, 1991. Det sicilianska sigillet,

Läs mer

Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis

Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis Johan Wallmark Psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi Examensarbete, 15 högskolepoäng, 2011 Handledare:

Läs mer

överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan

överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan . ) överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan Den mot lärare i Alviks fothskola riktade anmälan till fothskoledirektionen synes nu komma att få ett rättsligt efterspel. Skolans tidigare överlärare,

Läs mer

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 - 383- Bomb- och torpedflyganfall mot mål till sjöss. F lygbomber och från flygplan fällda torpeder kunna och böra tagas i bruk i sjökriget icke för att ersälta flottans

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Kvalitativ uppföljning 2013

Kvalitativ uppföljning 2013 Kvalitativ uppföljning 2013 Senast ändrad av: Ulla Allmér (4000KUSUAL) (E: ulla.allmer@dll.se, T: 0767245660) Landstinget Sörmland (E:, T: ) Landstinget Sörmland (E: mikael.palo@dll.se, T: 0155-24 50 00)

Läs mer