E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson E-commerce solution with integration to back end system. Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 w Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem S a m m a n f a t t n i n g b m o b b m u u v å v Ö v m m y m b v o c o c v m C L R b m å o c ö v ä o c v m m m m o c w b o c o m o c v m v o c å w b v o c o m w b b y o o c m m m Innehå llet i denna rappo rt eskriv er itt ex am ensj so tfö rts nder rterm inen 2005 id reb ro Univ ersitet. Handledare har arit To Strö erg, d på Sc andab, h på Univ ersitetet har handledare h ex am inato r arit Tho as Padro n-mc arthy respektiv e ars Karlsso n. appo rten eskriv er arb etet ed att ta fram en e-handelslö sning t Sc andab. Olika lö sningar har disku terats h erv gts h alet fö ll på en lö sning so heter Ex pandit Internet Sho p. Ex pandit Internet Sho p fu ngerar so en ellanhand ellan affä rssy stem et h eb platsen h tar så ledes hand interneto rdrarna h skic kar dessa idare till affä rssy stem et. Detsam a gä ller nä r t.ex. ny a pro du kter lagts till i affä rssy stem et. Ex pandits pro gram ara ser då till att dessa pro du kter kså terfinns på eb platsen. Ex pandits pro gram ara har installerats h ko nfigu rerats fö r att ta hand Sc andab s interneto rdrar. En eb plats har ggts fö r presentatio n av data dä r ku nden kan lo gga in, lä gga en rder, sö ka pro du kter h dessu to ino ko rt få tillgå ng till all den info rm atio n so tidigare fanns på Sc andab s gam la b w b o c w w w eb plats. Sc andab s eb plats h e-handel finns på adressen.sc andab.ru. Under ett senare skede, nä r gru ndlig testning av w eb b sho pen geno m fö rts sam t nä r all info rm atio n frå n den gam la w eb b platsen ly fts ö v er till den ny a, ko m m er w eb b platsen att pu b lic eras u nder den prim ä ra adressen so m ä r w w w.sc andab.se

3 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g S A M M A N F A T T N G N E H Å F Ö R T E C K N G F Ö R O R D D N G M E T O D E R O C H V E R K T Y G V E C K L I N G S M I L J Ö P A N D P R O G R A M V A R A V I S I O N 3. G E N O M F Ö R A N D E T R E T A G E T A N D A B L A V E A N D E L S L Ö S N I N G P A N D W E B B L Ö S N I N G M L D e O G R A M M E R I N G A ä D G D e V e S I G N O C H A N V Ä N D A R V Ä N L I G H E T S T A L L A T I O N B L I C E R I N G S T K Ö R N I N G T E K N V A L A V S P R Å K I P A N D T E R N E T O P L E T M E L L A N C E S S O C H L U T V Ä R D E R G D K U S S N IN 1 IN LLS IN IN LE IN UT EX ITS NA FÖ SC VA -H EX ITS Configuration Tool Catalog anage r anguage Tool ok um ntation PR llm nt ic tionary lob al.as a atab as r alid ring DE IN PU TE IK L ASP PHP VA EX IT IN SH VA AC SQ IN IS IO

4 6.1 MÖ J L I G A F Ö R B Ä T T R I N G A R E x p and I T I nte rne t Sh op Sc and ab s w e b b s h op R E F E R E N S E R IN T E R N E T TR Y C K T L I T T E R A T U R A P P E N D IX : O R D LIS T A I A P P E N D IX : D A T A B A S T A B E LLE R III Figu r 1: Ex pandit Internet Sho p... 7 Figu r 2: Ex em pel på egen e-handelslö sning... 9 Figu r 3: Ex pandits w eb b lö sning Figu r 4: Katego riträ d i C atalo g Manager Figu r 5: Språ ktab ell Figu r 6: Språ kä ndring Figu r 7: Sc andab s ny a w eb b plats Figu r 8: Sc andab s gam la w eb b plats Figu r 9: Pu b lic ering av w eb b sho p

5 F ö r o r d Den hä r rappo rten ä r ett resu ltat av ett m y c ket b ra o c h nä ra sam arb eta m ed Sc andab, Ö reb ro Univ ersitet o c h Ex pander W ireless. J ag sku lle hä rm ed v ilj a tac ka fö lj ande perso ner: o Tho m as Padro n-mc C arthy, handledare på Ö reb ro Univ ersitet o To m m y Strö m b erg, VD Sc andab o Tho m as J ä rleb y, Ex pander W ireless o C am illa Ko gg, SY Steam Ö reb ro den 24 m aj 2005 J o han L u ndkv ist - 4 -

6 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem 1. I n l e d n i n g Sc andab b edriv er affä rsv erksam het m o t indu strin o c h tillhö r L indab ko nc ernen. Fö rsä lj ningen b estå r till stö rsta delen av m o dern pro c essv entilatio n, dv s. rö r, b ö j ar, spj ä ll o c h m askiner fö r att fly tta lu ft o c h partiklar. Sc andab v ar ganska tidiga m ed en w eb b plats, o c h den har geno m å ren fy llts m ed m er o c h m er info rm atio n. Do c k har inte e-handel fu nnits o c h m an har så v ä l en v ä x ande efterfrå gan so m ett v ä x ande b eho v av detta. W eb b platsens stru ktu r har o c kså de senaste å ren b liv it m er o c h m er o o rganiserad då info rm atio nsm ä ngden ö kat. En w eb b y rå har skö tt all u ppdatering, allt frå n stav fel till stö rre ingrepp. Att få en fu ngerande w eb b sho p fö r ett fö retag so m å rligen o m sä tter 55 ilj o ner o c h dagligen hanterar c a 40 o rdrar ä r en ganska sto r u ppgift. Det c m w b m v m o m o o c o m o c m b o ä m å w b ä L ä v v ä m å ä ä m m m o c w b o c m m u o o c m o c j u m u o v o u ä o c m v o c m m m W m m ö c m m m m y m b W o c v o c ä ä m w b m m w b m W o c rä ker inte ed en eb sho p so ia t.ex. e-po st eddelar ny a rdrar. Sy nkro nisering av pro du kter h edelb ar h au to atisk ehandling av rdrar r ett ste fö r att en eb sho p ska inneb ra en effektiv isering. ikaså r spä rrar på issa ku nder t.ex. pga. kredittro rdighet ett ste. Fö r att lö sa detta r ett stö rre sy stem en nö dv ndighet: ett sy stem so ligger so en grä nsy ta ellan affä rssy stem h eb sho p h skö ter ko nikatio n, rderhantering, replikering, h so ser till att affä rssy stem et få r data på ett ko rrekt h to lkb art sä tt. Det hä r pro ektet har till ppgift att finna en sm idig e-handelslö sning so ppfy ller anstå ende krav. Flera lika lö sningar tv rderades h den lö sning so aldes heter Ex pandit Internet Sho p h ko er frå n Ex pandit, ett danskt fö retag ed Ex pander ireless so sv ensk generalagent Ett te i Sto kho lm ed ig, To Strö erg, perso nal frå n Ex pander ireless h SY Steam resu lterade i ett kö p av pro gram aran Ex pandit Internet Sho p. Då Ex pandit Internet Sho p h Nav isio n nnu inte anv nts tillsam ans på en sv ensk eb sho p ko er Sc andab s eb sho p att fu ngera so en fram tida referenssida fö r Ex pander ireless h SY Steam

7 2. M e t o d e r o c h v e r k t y g 2.1 U t v e c k l i n g sm i l j ö Utv ec klingsm ilj ö n u nder pro j ektet har b estå tt av en b ä rb ar dato r m ed W indo w s X P. Fö r att frå n Sc andab ino m L indab s do m ä n ko m m a å t den v irtu ella X P- m askinen dä r C atalo g Manager finns installerad har Term inal Serv er anv ä nts. En VPN-tu nnel har o c kså satts u pp fö r att hem ifrå n ko m m a å t L indab s nä tv erk. Fö r ko dning anv ä ndes R apid PHP 2004, ett sm idigt pro gram so m tro ts sitt nam n fu ngerar u tm ä rkt m ed så v ä l HTML, ASP o c h C SS. Pro gram m et kan klassas so m en ren tex tedito r m ed fu nktio ner so m fö renklar ko dandet. Pro gram m et ä r inte en så kallad W Y SIW Y G-edito r ( W hat Y o u See Is W hat Y o u Get), u tan all pro gram m ering sker fö r hand på en ko dm ä ssig niv å. Hantering av språ k, datab aser o c h ko nfigu ratio n av w eb b sho pen har skett fö r hand i tex tedito r, direkt i datab aser sam t i Ex pandits ko nfigu ratio nsm ilj ö. 2.2 E x p a n d I T s p r o g r a m v a r a W ä v b m v o c m o c ä b b w b å ä o o c m ä Ex pander ireless No rdic AB r sv ensk generalagent fö r pro gram aran Ex pandit Internet Sho p. Ex pandit heter fö retaget ako pro gram aran h de har ko nto r i 8 eu ro peiska lä nder. Ex pandit kan integreras ed ett flertal affä rssy stem h har fu llt stö d fö r Sc andab s affä rssy stem Nav isio n. Tro ts det kan Ex pandit fu ngera fristå ende. Om affä rssy stem et inte r tillgä ngligt p.g.a. ac ku p eller tekniska pro lem så fu ngerar fo rtfarande eb sho pen. Nä r sedan affä rssy stem et ter r i drift sy nkro niseras ny a rdrar h ku nden rker så ledes inte av affä rssy stem ets driftsto pp. Ex pandit Internet Sho p b estå r av tre pro gram sam t en o m fattande do ku m entatio n: C o o o c v b m o o c w b b v m m o c nfigu ratio n To l: En ko ntro llpanel dä r param etrar, instä llningar h al gö rs. Hä r stä lls land annat ko pplingen t affä rssy stem et h eb ho tellet in. Instä llningar gä llande etalning, alu to r, sy nkro nisering. skö ts kså hä rifrå n. C atalo g Manager: Hä rifrå n b estä m s v ilka katego rier o c h pro du kter so m ska sy nkro niseras m ellan affä rssy stem o c h w eb b sam t v ilka tex ter, b ilder o c h b ro sc hy rer so m ska ko pplas till - 6 -

8 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem respektiv e katego ri o c h pro du kt. Man kan sä ga att m klä r w eb b sho pen m ed info rm atio n. an L angu age To o l: Skö ter o c h m ö j liggö r hanteringen av flersprå ksstö d ( engelska, ty ska, sv enska m.fl.). Hä r lä ggs språ k till o c h tex ter ö v ersä tts o c h ko pplas till språ kv ariab ler. Do ku m entatio n: B estå r av ett flertal ganska o m fattande do ku m ent dä r pro gram m en, fu nktio ner o c h installatio n b eskriv s. C a t a l o g M a na g e r C o nf i g u r a t i o n T o o l E x p a n d IT In ter n et S h o p D o k u m e nt a t i o n L a ng u a g e T o o l F igur 1: E x p and I T I nte rne t Sh op 2.3 N a v i si o n SY Steam ä r en ko nc ern m ed c a 1000 anstä llda v arav 80 perso ner j o b b ar aktiv t m ed Nav isio n, so m ä r det affä rssy stem Sc andab anv ä nder sig av. Sc andab kö r v ersio n 2.1 av Nav isio n, m en b lev i o c h m ed den inkö pta e-handelslö sningen tv u ngna att nedgradera affä rssy stem et till v ersio n Senaste v ersio nen av Nav isio n har hu nnit ko m m a i v ersio n 4.0 m en en u ppgradering till denna i sam b and m ed u tv ec klandet av w eb b sho pen anså gs v ara en fö r sto r inv estering. Detta på gru nd av att Sc andab har en installatio n m ed m å nga skrä ddarsy dda m o du ler o c h spec iallö sningar. So m affä rssy stem erb j u ds lö sningar till det m esta. En w eb b lö sning finns m en denna reko m m enderades v i att inte anv ä nda o ss av u tan istä llet v ä nda o ss till Ex pander W ireless. Nav isio n har o c kså ö j lighet att lä sa in filer. Fö r o rderfiler anv ä nds en EDI-lö sning ( Elec tro nic Data Interc hange), nå go t so m v i initialt fu nderade på so m e-handelslö sning

9 3. G e n o m f ö r a n d e t 3.1 F ö r e t a g e t S c a n d a b b m o b m o c b ö j ä o c m o c v m w b m m å m m o c m c o c m v ä v ä v ä x m v ä x b v W b o c å b m o c m o o ä ö w b y u Sc andab edriv er affä rsv erksam het t indu strin. Fö rsä lj ningen estå r till stö rsta delen av dern pro essv entilatio n, dv s. rö r, ar, spj ll h askiner fö r att fly tta lu ft h partiklar. Sc andab ar ganska tidiga ed en eb plats so geno ren fy llts ed er h er info rm atio n. Do k har inte e-handel fu nnits h an har kä nt så l en så l ande efterfrå gan so ett ande eho av detta. eb platsens stru ktu r har kså de senaste ren liv it er h er rganiserad då info rm atio nsm ngden kat. En eb rå har skö tt all ppdatering, allt frå n stav fel till stö rre ingrepp. 3.2 V a l a v e -h a n d e l sl ö sn i n g Att få en fu ngerande w eb b sho p fö r ett fö retag so m å rligen o m sä tter 55 m ilj o ner o c h dagligen hanterar c a 40 o rdrar ä r en ganska sto r u ppgift. Det rä c ker inte m ed en w eb b sho p so m v ia t.ex. e-po st m eddelar o m ny a o rdrar o c h i m eddelandet listar o rderraderna. Sy nkro nisering av pro du kter m ed o m edelb ar o c h au to m atisk b ehandling av o rdrar ä r ett m å ste fö r att en w eb b sho p ska inneb ä ra en effektiv isering. L ikaså ä r spä rrar på v issa ku nder t.ex. pga. kredittro v ä rdighet ett m å ste. Fö r att lö sa detta ä r ett stö rre sy stem en nö dv ä ndighet: ett sy stem so m ligger so m en grä nsy ta m ellan affä rssy stem o c h w eb b sho p so m skö ter ko m m u nikatio n, o rderhantering, replikering, o c h so m ser till att affä rssy stem et få r data på ett ko rrekt o c h fö r affä rssy stem et to lkningsb art sä tt. Ett alternativ v ar frå n b ö rj an att b y gga en w eb b sho p frå n gru nden. En lö sning m ed PHP o c h My SQ L lå g då nä rm ast. W eb b sho pen sku lle då m ed b estä m da interv all eller efter lagd o rder skriv a o rdern till en fil. Geno m att v ia ett ex ternt pro gram eller v ia w eb b platsen fo rm atera dessa filer efter en b estä m d EDI-spec ifikatio n ( Elec tro nic Data Interc hange) sam t v ia FTP ladda ner dessa fo rm aterade filer i en m app på Nav isio ns serv er sku lle Nav isio n m ed b estä m da interv all ku nna lä sa in dessa filer

10 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem e b b s h o p F o r m a t e r i ng a v o r d e r e f t e r E D I -s t a nd a r d N e r l a d d ni ng a v o r d e r U t s k r i f t a v o r d e r B e h a nd l i ng a v o r d e r I N a v i s i o n F igur 2: E x e m p e l p å e ge n e -h and e ls lö s ning Detta sku lle b li en m y c ket ko stnadseffektiv lö sning so m o c kså sku lle ku nna anpassas helt efter Sc andab s b eho v. Pro b lem et m ed en så dan lö sning b lir i fö rsta hand tv å v ä gsko m m u nikatio nen. Att spara ner o c h lä sa in o rderfiler i Nav isio n inneb ä r inget egentligt pro b lem så lä nge filerna fö lj er en spec ifikatio n so m Nav isio n kan to lka. Men fö r att hå lla sho pen u ppdaterad m ed pro du kter krä v s o c kså att affä rssy stem et kan ko m m u nic era m o t sho pen. Detta b ehö v s fö r att sy nkro nisera ny a pro du kter o c h katego rier, u ppdatera w eb b platsens ku ndregister, lister m ed ku nder so m har kreditso pp o sv. Med anledning av detta u teslö ts idé n m ed en egentillv erkad w eb b sho p, det v ar o c kså frå getec ken kring hu r ko m petent affä rssy stem et v ar på detta o m rå de. Istä llet v alde v i att titta på alternativ a lö sningar o c h fastnade ganska snab b t fö r lö sningen Ex pandit Internet Sho p frå n Ex pandit. 3.3 E x p a n d I T s w e b b l ö sn i n g Ex pandit Internet Sho p erb j u der en helhetslö sning fö r e-handel dä r Ex pandits pro gram v ara fu ngerar so m en lä nk m ellan w eb b sho pen o c h fö retagets affä rssy stem

11 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem K u nd e r N a v i s i o n C a t a l o g M a na g e r e b b s h o p B r a nd v ä g g F igur 3: E x p and I Ts w e b b lö s ning Illu stratio nen o v an v isar hu r de o lika sy stem en fö rhå ller sig till v arandra. Nav isio n: Fö retagets adm inistrativ a affä rssy stem. Nav isio n kö rs inte lo kalt u tan finns installerat på en serv er i Sm å land. I Nav isio n adm inistreras pro du ktlisto r o c h ku ndregister. Dä rifrå n skö ts o c kså inkö p, faktu rering m m. C atalo g Manager: Ex pandits pro gram v ara fö r adm inistratio n av w eb b sho pen. Fö r att adm inistrera sho pen skapas en ko ppling m ed Term inal Serv er frå n Sc andab till L indab s serv er. Hä r finns o c kså en lo kal w eb b sho p installerad sam t Internet Info rm atio n Serv er, so m fu ngerar so m en lo kal w eb b serv er. Sho pen so m finns o nline ä r en direkt spegling av denna o c h sy nkro nisering m ellan dessa sker m ed b estä m da interv all. W b w b m o o c o ä o c o c o m m ä u m v å ä w b o eb sho p: Den skarpa eb sho pen so finns nline. Hä r kan ku nden lo gga in h lä gga rdrar. Online-sho pen r fristå ende frå n affä rssy stem et h kan fu ngera kså Nav isio n tillfä lligt slu tar fu ngera. Ku nden rker då inte av driftsto ppet tan kan handla so anligt. Nä r Nav isio n ter r igå ng sy nkro niseras eb platsens rdrar. Ku nd: Ku nd so m handlar i w eb b sho pen. Ku nden kan handla b å de geno m att v ara registrerad m ed anv ä ndarnam n o c h lo gin o c h geno m att v ara o registrerad

12 w Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem C o n f i g u r a t i o n T o o l C o o ä m m C w b m m m j o b b m o C o w e b d b w m m m o c m u m m C o o ä ä ä v w b nfigu ratio n To l anv nds fö r att ko nfigu rera Ex pandit Internet Sho p. Pro gram et fu ngerar so en av anc erad ko ntro llpanel dä r instä llningar gä llande atalo g Manager, ko pplingen till affä rssy stem et, eb platsen, sy nkro niseringen ed era gö rs. Pro gram et ar direkt t tab ellen nfigu ratio n i datab asen.m. eb.m db innehå ller allt sho p-relaterad so tex pro du kter, ku nder. Instä llningar kan kså gö ras direkt i tab ellen ed nå gra få ndantag. Under installatio nen sä tts en del av dessa param etrar en en geno gå ng av param etrarna i nfigu ratio n To l r ndå nö dv ndig fö r att få Ex pandits pro gram ara att anslu ta till eb ho tellet. Tre stö rre ko nfigu reringsdelar finns i C o nfigu ratio n To o l: S y n k r o n i s er i n g: Val gä llande hu r o c h v ad so m ska sy nkro niseras. B l.a. sty rs v ilka tab eller, m appar o c h filer so m ska sy nkro niseras sam t hu r detta ska gå till. Hä r v aldes att endast u ppdatera filer so m ä ndrats sedan senaste u ppdateringen sam t att plo c ka u t det data so m ä ndrats i datab aserna o c h ladda u pp. B a c k -en d : Hä r gö rs instä llningar m o t b ac k-end, det v ill sä ga m o t affä rssy stem et. Detta sty rs v ia pro gram m et E x trac tor.e x e respektiv e I nj e c tor.e x e. Dessa har till u ppgift att skj u ta in o rdrar ( inj ec t) sam t plo c ka u t data ( ex trac t) frå n affä rssy stem et till w eb b platsen. Param etrar fö r hu r detta ska ske sä tts sam t u tpekande av Nav isio ns serv er m ed inlo ggningsu ppgifter. F r o n t-en d : Fro nt-end ä r Sc andab s w eb b plats, hä r gö rs instä llningar gä llande hu r m appstru ktu ren ska se u t, inlo ggningsu ppgifter, v ad o lika ty per av anv ä ndare ska ha å tko m st till m m. Oc kså instä llningar gä llande den lo kala eb b sho pen sä tts. C o nfigu ratio n To o l har y tterligare ett anv ä ndningso m rå de: o m ko pplingen m o t affä rssy stem et av nå go n anledning slu tat fu ngera, kan C o nfigu ratio n To o l u tfö ra en rad tester o c h fö reslå lä m pliga å tgä rder fö r att laga o c h å teru pprä tta ko m m u nikatio nen

13 3.3.2 C a t a l o g M a n a g e r C atalo g Manager ä r den adm inistrativ a delen av Ex pandits pro gram. Hä r sty rs hu r Sc andab s pro du ktso rtim ent ska se u t o c h v ilka pro du kter o c h katego rier so m ska finnas i sho pen. Det so m gö rs hä r ä r det so m sy ns på w eb b platsen. Pro gram m et anv ä nds fö r att skapa ett trä d av katego rier, detta kan ske antingen m anu ellt eller geno m att ett VB -skript ( Visu al B asic -skript) kö rs o c h genererar en katego ristru ktu r frå n Nav isio n ( se Figu r 4). Katego riträ det fy lls sedan m ed pro du kter o c h annan info rm atio n så so m tex ter, pro du ktb ilder o c h nerladdningsb ara b ro sc hy rer. Det sker geno m att m an i C atalo g Managern v ä lj er Ex trac t fro m B ac k-end sy stem u nder fö ru tsä ttningen att ko nfigu reringen av b ac kend-sy stem et ( ko pplingen m o t Nav isio n) gå tt b ra. Nav isio ns pro du kter im po rteras då frå n Nav isio n till C atalo g Manager o c h m an kan dä refter enkelt m arkera pro du kter o c h tilldela dessa en katego ri. Nä r det arb etet ä r fä rdigt kan en W eb site u plo ad gö ras. Hela w eb b sho pens stru ktu r pu b lic eras då på w eb b ho tellet. I C atalo g Manager v ä lj s o c kså v ilken ASP-m all so m ska anv ä ndas fö r att v isa innehå llet. Olika m allar kan ko pplas till o lika katego rier sam t till o lika pro du kter. Mallar skapar m an sj ä lv o c h de kä nns igen av C atalo g Manager m ed hj ä lp av en identifiering i b ö rj an av v arj e ASP-fil: <% Rem #NAME=Group Rem #DESCRIPTION=Visa produkterkategorier. Rem #GROUPTEMPLATE=TRUE Rem #PRODUCTTEMPLATE=FALSE %> Med o v anstå ende ko d talar m an o m v ad m allen heter, tilldelar den en b eskriv ning sam t anger o m det ä r en pro du ktm all eller en katego rim all. Denna info rm atio n u nderlä ttar v al av pro du kt- o c h katego rim all i C atalo g Manager

14 F igur 4: K ate goriträ d i Catalog M anage r L a n g u a g e T o o l L angu age To o l ä r ett v erkty g so m anv ä nds till att fö renkla hanteringen o c h ö v ersä ttningen av tex ter. W eb b sho pens sam tliga tex ter finns i en datab as i tab ellen Trans lationtab le. Via etiketter ( eng. lab els) plo c kas rä tt tex t in på rä tt plats i ASP-filerna. Hu r det gå r till ses nedan. Frå n w eb b sidan anro pas en etikett, i detta fall etiketten fö r Sö k ( eng. Searc h): <% = GetLabel(LABEL_SEARCH)%> Fu nktio nen G e tl ab e l( ) retu rnerar ett index nu m m er frå n ASP-filen language c ons t.as p : Public Const LABEL_SEARCH = 340 Det index nu m ret tas tillsam m ans m ed v alt språ k so m param eter o c h hä m tas frå n tab ellen Trans lationtab le so m skriv s u t på w eb b sidan i v alt språ k. S i n d n d T a l u c o c c c u tr gin ex La gua geg ui ex tv 339 EN This gro p ntains no pro du ts 339 SV Gru ppen innehå ller inga pro du kter 340 EN Searc h 340 SV Sö k 341 EN Searc h fo r a pro du t 341 SV Sö k pro du kt 342 EN Searc h fo r a pro du t gro p 342 SV Sö k pro du ktgru pp F igur 5: Sp rå k tab e ll

15 m Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem På detta sä tt kan flera språ k lä tt lä ggas till o c h på ett relativ t sm idigt sä tt adm inistreras sedan språ ken v ia L angu age To o l. Tac k v ara en ko m plex v ariab elhantering kan språ k b y tas m ed b ara ett klic k. W eb b sidan laddas då o m o c h sam tliga tex ter hä m tas på ny tt frå n datab asen en i det v alda språ ket. Fö r anv ä ndaren i sho ppen tar det b ara b rå kdelen av en seku nd o c h efter att tex terna b y tts u t v isas å terigen den sida so m v isades innan språ kb y tet. GetLabel(LABEL_SEARCH) F igur 6: Sp rå k ä nd ring Det gå r o c kså b ra att adm inistrera språ ken m anu ellt u tan L angu age To o l. Fö r den m indre dato rv ane ä r L angu age To o l det enda alternativ et m en ä r m an insatt i u ppb y ggnaden av ASP-filerna o c h datab asen gå r det sm idigare o c h snab b are att gö ra det fö r hand. En sty rka m ed L angu age To o l ä r m ö j ligheten att im po rtera Ex c el-do ku m ent. I dessa kan då stav ningsko ntro ll gö ras o c h dessu to m kan en perso n so m inte alls kä nner till L angu age To o l b idra m ed ö v ersä ttningar D o k u m e n t a t i o n ( ä ö o c m u m m b m ä o c u y m ä o c b b v c o j ä m u m b o c m m m y c m ä ä m m y c b Hela Ex pandits innehå ll ASP-filer) r helt ppet h det edfö lj er en tfö rlig engelsk do ku entatio n so eskriv er allt frå n hu r pro gram en ska anv ndas till hu r installatio nen gå r till sam t fö rklaringar till ASP-ko d h fu nktio ners ppb ggnad. Do ku entatio nen r relativ t lä tt att hitta i h ger en ra ild av ad Ex pandit Internet Sho p klarar av. Ib land kä nns do k kv alité n lite n. Vissa delar fö rklaras tfö rligt ed ilder h ko d edan andra delar endast nä ns ket ko rtfattat eller inte alls. So helhet r ndå do ku entatio nen ket ra

16 W Ex am ensj o b b Sc andab : E-handel m ed ko m m u nikatio n m o t affä rssy stem 3.4 P r o g r a m m e r i n g En hel del fä rdig ko d finns att tillgå, spec iellt nä r det gä ller fä rdigskriv a fu nktio ner. Dessu to m finns en hel del ex em pel i Ex pandit Internet Sho ps do ku m entatio n A l l m ä n t So m tidigare nä m nts ä r Ex pandits lö sning b aserad på Ac tiv e Serv er Pages ( ASP) m ed Ac c ess alternativ t Mic ro so ft SQ L Serv er so m datab ashanterare. Det ä r alltså ty dligt att lö sningen ä r nä ra ko pplad till Mic ro so ft o c h deras pro du kter. To talt b estå r sho pen av nä rm are 400 ASP-filer o c h fem datab aser. Maj o riteten av alla fu nktio ner ligger i separata ASP-filer o c h sido rna b y ggs till sto r del u pp av m o du ler. Po sitiv t ä r att all ko d ä r tillgä nglig o c h få r m o difieras, inga sky ddade filer so m ku nden ( Sc andab ) inte ko m m er å t. Det ger sto ra m ö j ligheter att b y gga o m o c h anpassa sho pen efter ö nskem å l. Dessu to m kan en del param etrar so m på v erkar w eb b sho pens fu nktio nalitet skö tas frå n C o nfigu ratio n To o l D i c t i o n a r y eb b sho pens ko d ligger på en av anc erad niv å. Det ä r sto ra, tu nga o c h av anc erade filer o c h fu nktio ner att sä tta sig in i. My c ket av ko den ä r u ppdelad i fu nktio ner so m ligger i separata filer. Den kanske v iktigaste delen att fö rstå ä r det so m ino m ASP kallas dic tio naries. Dic tio naries anv ä nds flitigt i sho pens ko d o c h fö rklaras dä rfö r lite dj u pare hä r nedan. En fö rklaring till m itt språ kv al ä r hä r på sin plats. D ic tionary ä r det engelska o rdet o c h en sv ensk m o tsv arighet saknas, detsam m a gä ller re c ord s e t. Dä rfö r ko m m er de engelska term erna att o c kså fo rtsä ttningsv is anv ä ndas. Dessa ä r fö r dem so m ä r insatta allm ä nt v edertagna. Sv enska fö rklaringar å terfinns i appendix. Nä r w eb b sido r m ed datab aser u tv ec klas anv ä nds sä llan det retu rnerade datat direkt u tan b ehandlas o ftast o c h lagras i tem po rä ra v ariab ler. Dessa tem po rä ra v ariab ler anv ä nds sedan i sin tu r fö r att presentera data eller skriv a till datab asen. Orsaken till detta ä r att ett rec o rdset ( data frå n datab asen) endast kan lagra info rm atio n so m ä r direkt lä nkat till ett fä lt i datab asen. Detta inneb ä r

17 att o m w eb b sidan b ehö v er tem po rä ra v ariab ler m å ste dessa skapas m anu ellt so m v ariab ler i ko den. Dic tio nary -o b j ekt ä r designade fö r att ku nna lagra sam tliga ty per av v ä rden o c h fä lt. I dic tio naries lagras ny c klar m ed tillhö rande v ä rden. Dessa kan sedan b earb etas o c h m o difieras i princ ip på v ilket sä tt m an v ill. Ett ex em pel på hu r dic tio naries kan anv ä ndas ses nedan. Dä r plo c kas rec o rdsets u t o c h sparas i en dic tio nary. Hu r m å nga eller v ilka fä lt so m rec o rdsetet innehå ller spelar ingen ro ll. Hä r hä m tas data frå n en tab ell o c h sparas i en dic tio nary m ed nam net dic tdata: Dim SQLheader SQLheader = "SELECT * FROM Header WHERE OrderGuid = '" Set dictdata = SQL2Dict(SQLheader) R etu rnerat rec o rdset OrderGuid OrderNumber CustomerID CustomerName OrderDate Jan Karlsson Vä rden sparade I dic tdata OrderGuid = "345768" OrderNumber = 7403 CustomerID = CustomerName = "Jan Karlsson" OrderDate = Tillä gg av data till dic tdata: REM Tillägg av nytt värde. dictdata.orderstatus = "Order Approved" REM Ändring av befintligt värde. dictdata.customername = "Janne Karlsson"

18 dic tdata efter o v anstå ende ä ndringar: OrderGuid = "345768" OrderNumber = 7403 CustomerID = CustomerName = "Janne Karlsson" OrderDate = OrderStatus = "Order Approved" Ov anstå ende ä r ett enkelt ex em pel fö r att illu strera hu r en dic tio nary fu ngerar, den har sto ra likheter m ed m o tsv arigheten p os t ( eng. stru c t) i C + +. Sam tliga datab asko pplingar m ellanlagrar data i dic tio naries o c h v ariab ler o c h listo r sä tts på så sä tt sam m an fö r presentatio n. Vissa av de fä rdiga dic tio naries hade inte stö d fö r att hä m ta all data o m en pro du kt so m fanns lagrad i datab asen. En u tö kning av dessa v ar då nö dv ä ndig fö r att ko m m a å t sam tliga fä lt G l o b a l.a sa Glo b al.asa ä r en liten fil so m ligger i w eb b sho ppens ro t. Den har till u ppgift att lå sa applikatio nen, dv s. pro gram m et, eller fö r att v ara m er ko rrekt, w eb b sidan o c h dess datab as. Detta sker geno m nedanstå ende ko d. <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> Sub Application_OnStart application.lock application("initializedapplication") = False application("initializeddatabase") = False application("closed") = False application.unlock End Sub </SCRIPT> Detta leder till att applikatio nen lå ses o c h o m en annan anv ä ndare m o t fö rm o dan sku lle anslu ta till w eb b platsen sam tidigt o c h kö ra sam m a ko d, u ndv iker m an på detta sä tt pro b lem. Det kan o m denna ko d u telä m nas u ppstå

19 b m ä v o m m o b m o w b o m b ä ä ä b o c v ä o c o ä w b b ä m ä v o v m m å b ä w b j u pro lem so att sy stem et hä nger sig, en detta klassas so ganska sanno likt. Ov anstå ende ko d kö rs fö rsta gå ngen en esö kare anslu ter t eb platsen efter att serv ern startats eller efter att glo al.asa har ndrats. Detta anv nds i sho pen då info rm atio n har ndrats i datab asen. Glo al.asa anro pas då h rö rs ilket inneb r att datab aserna frigö rs h gj rda ndringar sy ns på eb platsen. Glo al.asa kan anv ndas er flitigt n ad anstå ende ex em pel illu strerar, t.ex. kan an hå lla ko ll på hu r nga esö kare det r på eb platsen st nu. Geno m att u tö ka glo b al.asa m ed fö lj ande ko d o c h anro pa v ariab eln Applic atio n( v isito r ) ges info rm atio n o m antalet sam tidiga b esö kare. SUB Session_OnStart 'Öka antalet besökare med 1 Application("visitor") = Application("visitor") + 1 END SUB SUB Session_OnEnd 'Minska antalet besökare med 1 Application("visitor") = Application("visitor") - 1 END SUB Sessio n_ OnStart kö rs v arj e gå ng en ny anv ä ndare b esö ker w Sessio n_ OnEnd kö rs nä r sam m a b esö kare lä m nar sidan. eb b platsen, Ett anro p av v ariab eln sku lle då se u t så hä r: <% = Application("visitor") %> På w eb b sidan skriv s då antalet sam tidiga b esö kare u t. Detta anv ä nds på Sc andab s adm inistratio nssido r D a t a b a se r Ex pandit Internet Sho p har stö d fö r tv å ty per av datab aser, Mic ro so ft Ac c ess o c h Mic ro so ft SQ L Serv er. Dessa tv å har b å da sina fö r- o c h nac kdelar. Ac c ess ä r ko stnadsm ä ssigt det b illigare alternativ et då SQ L Serv er krä v er dy ra lic ensko stnader. Prestandam ä ssigt ä r SQ L Serv er det sj ä lv klara v alet. Initialt ä r

20 inte prestanda nå go t pro b lem. En disku ssio n o m en ev entu ell u ppgradering b lir fö rst aktu ell nä r antalet b esö kare o c h lagda o rdrar b lir m arkant fler. De ko stnadsm ä ssiga fö rdelarna v ä gde i det hä r fallet ty ngre o c h v alet fö ll så ledes på Ac c ess. web. m d b Utgö r kä rnan o c h innehå ller all det data so m skic kas m ellan w eb b sho pen o nline, den lo kala w eb b sho pen o c h affä rssy stem et. Datab asen b estå r av c a ett fy rtio tal tab eller o c h ä r, ko m plett m ed pro du kter, nä rm are 130MB sto r. up l o a d. m d b Anv ä nds endast lo kalt o c h lagrar de asp-filer so m ä ndrats ( dv s filens nam n o c h sö kv ä g). Detta sker geno m att en skanning gö rs av hela m appstru ktu ren, filer lagras m ed sö kv ä g, nam n, sto rlek, o c h datu m. Denna datab as anv ä nds dä refter fö r att spå ra ä ndringar m ellan den lo kala w eb b sho pen o c h w eb b sho pen so m finns o nline. Filer so m u ppdaterats eller tillko m m it sedan senaste sy nkro niseringen skic kas sedan till w eb b ho tellet. up d a te. m d b Nä r data skic kas m ellan w eb b platsen o c h den lo kala sho pen, u pp- o c h nerladdning, anv ä nds u pdate.m db. Valda tab eller ( so m stä llts in i C o nfigu ratio n To o l) ko pieras frå n w eb.m db. Innan FTP-ö v erfö ringen startar o c h data skriv s till datab asen dö ps en ko pia av em pty.m db till u pdate.m db, detta fö r att u pdate.m db ska skapas frå n en to m datab as o c h ko m m a ru nt pro b lem et m ed Ac c ess-datab aser so m ö kar i sto rlek tro ts att innehå llet m inskar. em p ty. m d b Innan ö v erfö ringen startar dö ps en ko pia av em pty.m db o m till u pdate.m db. Det inneb ä r att en to m datab as m ed nam net u pdate.m db ä r klar fö r att fy llas m ed data frå n w eb.m db. go b a l. m d b Glo b al.m db ä r en to m datab as so m endast anv ä nds till att lo kalisera w eb b ro ten V a l i d e r i n g W eb b lä sare to lkar w eb b sido r på o lika sä tt. Tro ts att standarder skapats fö lj s dessa inte alltid så hå rt so m v o re ö nskv ä rt

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 23 november 2010 Tid: 15:30 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Lars Lundberg, vice ordfo rande, o ppnar det kraftigt underbemannade mo tet genom att

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 3 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Va ra kunskaper om o vervakning och Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Integritetsrapport framtagen pa uppdrag av F-Secure Artiklar som skrivits i flera tidningar de senaste veckorna

Läs mer

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan EKEBYSKOLAN SALA: HO5 STTERMINEN 2013 - NR:2 Novelltävling A" RSKURS 8 PA" EKEBYSKOLAN INBJUDS ATT DELTA I EN NOVELLTA5 VLING OM VA5 NSKAP Lisa Sundstedt a r en av de svenskla rare som startat projektet

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Välkommen till årsstämma i Bactiguard Pressmeddelande Stockholm, 20 april 2015 Välkommen till årsstämma i Bactiguard Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), ( Bactiguard ), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 I den p g ende milj debatten s f rs k rnkraften fram som det b sta alternativet f r att r dda v r jord. K rnkraftslobbyn driver offensiv

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... - I. .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 22 procent under tredje kvartalet Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Det antika arvet. Inledning. Framst llning

Det antika arvet. Inledning. Framst llning Det antika arvet Inledning I den h r uppgiften ska jag inom valda omr den redog ra f r hur det s g ut under antikens Grekland och Rom, och unders ka hur det har p verkat och n idag p verkar den v rld som

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Del 1 Inledning Det är ovanligt att man är allergisk mot mat, men många låter bli att äta saker som de felaktigt tror att de är överkänsliga mot.

Läs mer

Labbet som visar vägen... Prislista 2013. rev.2

Labbet som visar vägen... Prislista 2013. rev.2 Labbet som visar vägen... Prislista 2013 rev.2 Fast protetik Åtgärd Guld/CoCr/Titan 410 Guldinla gg/cocr-inla gg utan fasad 875 kr 412 Titaninla gg/titan krona utan fasad 875 kr 413 Pelare guld/cocr/titan

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/ & RORD $E HEML SA I 3VERIGE VAR F MELLAN OCH $ REFTER HAR HEML SHETEN KAT TILL EN H G NIV J MF RT MED M NGA ANDRA L NDER I %UROPA (UR HAR DET BLIVIT S 6ILKA R ORSAKERNA TILL ATT CA SAKNAR BOSTAD I V LF

Läs mer

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera

Läs mer

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INKÖPS- OCH LEVERANSVILLKOR PRISLISTA sid.2 sid.3 PRODUKT LJUSKÄLLA CAP LED sid.4 DISC LED sid.5 SENZA LED sid.6 JOKER HALOGEN sid.7 AERO

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer Joakim Frände Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer A kadem isk avhandling som m ed tillständ av juridiska fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania

Läs mer

2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn

2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn Om texten inte är läsbar i din webbläsare, ladda hem filen och läs den i Adobe Reader. 2011 års kryssningsfartyg i Köpenhamn Anders Rydberg ö r e lfte å re t i ra d fo to g r a fe r a d e ja g v äntad

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KULLINGSBERGSSKOLAN ALINGSÅS 1. Fö rutsättningar Beskrivning av verksamheten Kullingsbergsskolan är en enhet byggd i genuin 50-talsstil och belägen i ett äldre,

Läs mer

Scener ur Mozarts liv

Scener ur Mozarts liv Alet Lotzng Scene u Mozats lv Aangemang Chstan Lunggen SATB + Pano calluna musk h Soan Alt Bas.. Scene u Mozats lv N 5 Scene u Mozats lv Vän - ska Vän - ska Vän - ska.. n kä - lek kan # kä - lek kan kä

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Fråga, prata, spela. Tips till föräldrar om dataspel

Fråga, prata, spela. Tips till föräldrar om dataspel Fråga, prata, spela Tips till föräldrar om dataspel Fråga Spel kan se olika ut och finnas på olika plattformar. I dag kan man spela digitala spel på mobiler, surfplattor, datorer och spelkonsoler. Spel

Läs mer

Biografuppfostran hemuppfostran.

Biografuppfostran hemuppfostran. Biografuppfostran hemuppfostran. Av D agm ar Waldner. Att tidsandan är dålig och människorna i hög g rad m ottag liga för intryck i sämre mening, tror jag att vi utan vidare kunna komma överens om1. H

Läs mer

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8 RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN f r Styrelsen f r Bostadsr ttsf reningen F gelb rstr det 8 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps ret 2011. STYRELSEN Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola 1 Verksamhetsberaẗtelse Va ren 2014 Frilufts Fo rskolor Stormyren Skarpa ng, Ta by Stormyren ligger natursko nt med skogen som na rmsta granne till

Läs mer

The Project Gutenberg EBook of Arbetets Herrav lde, by Andrew Carnegie

The Project Gutenberg EBook of Arbetets Herrav lde, by Andrew Carnegie The Project Gutenberg EBook of Arbetets Herrav lde, by Andrew Carnegie Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät?

Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät? Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/-nät? Stefan Alfredsson Datavetenskap, Karlstads universitet stefan.alfredsson@kau.se Forskning pågår - ett seminarium om ICT-relaterade frågor som behöver

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer