Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan"

Transkript

1 Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt. Med stöd av 15 hälsoskyddslagen (1982:1080), HL, och 17 hälsoskyddsförordningen (1983:616) meddelar Socialstyrelsen efter samråd med Arbetarskyddsstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Stockholms läns landsting, miljömedicinska enheten, följande allmänna råd till ledning för miljö och hälsoskyddsnämndernas tillsyn. Med miljöoch hälsoskyddsnämnd avses i dessa allmänna råd sådan nämnd som enligt 4 HL fullgör kommunens uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet. Bakgrund Enligt 16 2 HL skall miljö och hälsoskyddsnämnden i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. Tillsynen omfattar bl.a. skolor, förskolor och fritidshem. Syftet är att tillförsäkra de personer som vistas i lokalerna en sund inomhusmiljö. Vid inspektion bör därför bl.a. skötsel och städning kontrolleras. Av hälsoskyddslagen följer att en förskola, skola eller ett fritidshem skall anordnas och skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår. Med sanitär olägenhet avses enligt 1 andra stycket HL en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig. Vid bedömningen av vad som är sanitär olägenhet skall enligt lagens förarbeten (prop. 1981/82:219 s. 56) hänsyn tas till människor som är något känsligare än normalt. Detta innebär att störningar som ger upphov till allergi och överkänslighetsreaktioner hos många människor kan betraktas som sanitär olägenhet. Vidare sägs i förarbetena (a. prop. s. 31) att bedömningen av vad som är sanitär olägenhet måste göras på hygieniska och medicinska grunder och inte vara beroende av om det är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att undanröja olägenheten. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skall arbete planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Bestämmelserna innefattar även sådana förhållanden som att ordning och renlighet skall iakttas på arbetsstället. Av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1995:3) med Föreskrifter om arbetslokaler framgår bl.a. att arbetslokal med tillhörande utrymmen skall städas och rengöras på ett tillfredsställande sätt för att motverka risken för ohälsa och olycksfall. Arbetet skall utföras regelbundet och enligt på förhand uppgjorda rutiner. Inledning Människor vistas i dag ungefär nittio procent av sin tid inomhus. Barn är i regel känsliga för olika miljöfaktorer och därför är det av särskilt stor betydelse att värna om de miljöer barn vistas i. En god inomhusmiljö är viktig för trivsel och hälsa. Inomhusluftens kvalitet är beroende av en mängd olika faktorer, t.ex. byggnadens konstruktion och material, ventilation, värmesystem, inredning, underhåll och städning. Den verksamhet som förekommer och de människor som vistas i en lokal påverkar också luftkvaliteten. Andelen allergiker och överkänsliga personer i samhället ökar. I dag är allergi och överkänslighet en folksjukdom bland barn. Undersökningar inom förskolan och skolan visar att ca procent av barnen har eller har haft någon form av allergi eller överkänslighet. Städningens betydelse för inomhusmiljön Damm inomhus kan innehålla en mängd olika ämnen, t.ex. bakterier, virus, pollen, mögelsporer, pälsdjursallergen, födoämnesrester samt textil och mineralullsfibrer. Kemiska ämnen kan också finnas bundna på partiklar. Uteluftens kvalitet har stor betydelse för vilka föroreningar och halter som förekommer inne. Det finns också betydande föroreningskällor inomhus. En del av föroreningarna, t.ex. pälsdjursallergen och pollen, bär vi med oss i kläder och hår mellan de olika miljöer vi vistas i. Städningen bidrar till att olika föroreningar som kan påverka luftkvaliteten förs bort eller minskas. Vid bristfällig städning kan det virvla upp mer damm än normalt när lokalerna används. Bristfällig städning misstänks bidra till förekomsten av s.k. sjuka hussymtom, t.ex. slemhinneirritation och allmänna trötthetsbesvär. Det kan eventuellt också bidra till ökad förekomst av luftvägsinfektioner. Vid problem med inomhusmiljön är ett vanligt klagomål "torr" luft, vilket bl.a. kan bero på hög partikelhalt i luften. Städningens betydelse från hygiensynpunkt är självklar. Hög hygienisk standard bör eftersträvas för att minska risken för smittspridning och dålig luftkvalitet. Städning är viktig för alla, men särskilt för dem som är allergiska och överkänsliga. För dessa personer kan bristfällig städning orsaka ökade besvär, t.ex. utlösning av en allergisk reaktion eller ökat behov av medicinering. Förskolan och skolan Barn både i förskolan och på lågstadiet vistas en stor del av tiden nära golvet och den aktivitet som i regel pågår virvlar lätt upp damm. Detta bidrar till att barnen lätt kan andas in de små partiklar (< 10 mm) som kan hålla sig svävande under en längre tid. Beroende på vad dammet innehåller och de enskilda barnens känslighet kan detta bidra till hälsobesvär. Det råder skolplikt i grundskolan vilket bl.a. innebär ett ansvar för kommunerna att verka för att skolan är tillgänglig för Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 1 av 5

2 alla barn på lika villkor. Kommunerna har också en skyldighet enligt socialtjänstlagen (1980:620) att bedriva förskoleverksamhet (t.ex. daghem) och skolbarnomsorg. Verksamheterna måste givetvis bedrivas på ett sådant sätt att även barn med allergiska besvär kan utnyttja dem. För att ett allergiskt eller överkänsligt barn skall hålla sig friskt bör det inte utsättas för sådana ämnen som barnet får allergiska symtom av eller som ökar barnets känslighet. Den medicinska forskningen visar att risken för att en livslång allergi skall utvecklas genom miljöpåverkan troligen är störst under uppväxtåren. En välstädad och ren miljö är betydelsefull från förebyggande synpunkt. Städning Renhållningen i en byggnad tjänar flera syften; hygieniska, säkerhetsmässiga, underhållsmässiga, produktionsfrämjande och estetiska. Vilka kvalitetskrav som ställs på städningen är beroende av de olika verksamheter som förekommer i byggnaden. Det är därför viktigt att städningen anpassas till de olika lokalerna och verksamheterna. Vilken städmetod som är mest lämplig beror bl.a. på nedsmutsningsgraden. Denna är i sin tur beroende av entréernas utformning, byggnadens yta och antal personer som kommer och går under dagen. Varje metod kan om den utförs fel medföra olägenheter och i värsta fall bidra till försämrad inomhusmiljö, Med hänsyn till inomhusmiljön bör minsta möjliga dammuppvirvling eftersträvas vid städning. Fuktiga städmetoder men även s.k. torra metoder (elektrostatiskt laddade syntetdukar/moppar) är effektiva metoder för att binda damm och ger relativt liten dammuppvirvling under städningen. De s.k. torra metoderna bör dock kombineras med fuktmoppning så att även fläckar och ingrodd smuts avlägsnas. Våta metoder, där relativt mycket vatten används, bör användas i begränsad utsträckning. Kvarvarande fukt kan ge upphov till oönskade emissioner från golvmaterialet och gynna mikrobiell tillväxt. Vid svår nedsmutsning, ingrodda fläckar etc. kan det dock vara nödvändigt att använda våta metoder. Impregnerade moppar (dukar/moppar som är behandlade, i regel med olika oljor) har också en god dammsamlande effekt. De oljor som används i dag är främst vegetabiliska och såvitt man känner till utgör de inte någon hälsorisk. Då det ännu inte gjorts några undersökningar om eventuella emissioner, oljerester på golv och eventuell inverkan på luftkvaliteten bör dock dessa metoder användas med viss försiktighet i skolor, förskolor och fritidshem. Innehållsdeklaration bör alltid efterfrågas och dukar med parfymerade oljor bör inte användas. Vid dammsugning bör moderna dammsugare med effektiva filter (mikro, hepa, S klass, kol och ulpa) eller centraldammsugare användas. Det är viktigt att rätt och väl fungerande filter används samt att maskinen sköts och när det gäller centraldammsugare installeras på erforderligt sätt. I regel behövs en periodisk golvvård med polish, golvvaxer eller dylikt för att underlätta städningen och för att skydda mot slitage. Vid användning av rengöringsmedel, impregnerade moppar och vid periodiskt golvunderhåll där polishborttagning och ny polishbehandling görs bör det beaktas att emissioner av kemiska ämnen och lukter kan förorsaka olägenhet för dem som vistas i lokalerna. Det är vanligt att allergiska och överkänsliga personer är känsliga för starka dofter. Rengöringsprogram Den avgörande utgångspunkten när ett rengöringsprogram upprättas bör vara att bestämma vilken kvalitet på städningen som skall uppnås och upprätthållas. När städfrekvenserna sedan bestäms är det viktigt att ta hänsyn till bl.a. nedsmutsningsgrad och hur fort lokalerna smutsas ner, verksamhetsintensitet, möblering och inredning, tillgänglighet vid rengöring, mängd textilier m.m. Det är därför viktigt att varje lokal får en individuell städkvalitetsbedömning och en egen plan för hur den hygieniska standarden skall vara efter utfört arbete. Ett skriftligt program bör upprättas där det framgår hur ofta, när, var och vad som skall städas och av vem. Detta program bör omfatta samtliga utrymmen, inklusive det rum där städutrustningen förvaras. Städmetoder och kemikalieval bör också framgå av programmet. Den som är beställare och/eller ansvarig för städningen bör ansvara för att detta program upprättas och finns tillgängligt. Den vardagliga städningen bör vara så anpassad till lokalerna och den verksamhet som bedrivs att barn och personal som vistas i lokalerna inte förorsakas olägenheter. Med vardaglig städning menas här den städning som sker regelbundet (dagligen/per vecka) under den period då verksamhet bedrivs i lokalerna. Klassrum och motsvarande lokaler inom barnomsorgen Lokaler där barn och personal stadigvarande vistas bör i regel städas dagligen. I t.ex. klassrum och andra utrymmen där barn och personal vistas stadigvarande bör den vardagliga städningen omfatta rengöring av golv och lättåtkomliga ytor som bord, bänkar, stolar etc. Hygienutrymmen Hygienutrymmen bör städas dagligen. För att upprätthålla en hygienisk god standard på toaletter krävs i regel att Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 2 av 5

3 dessa städas dagligen, detsamma gäller skötrum på daghem. På varje toalett bör alltid finnas toalettpapper, engångshanddukar samt tvål. Gymnastiksalar, idrottshallar och liknande, med tillhörande hygienutrymmen, bör också städas dagligen. Om lokalerna även används under kvällstid, behöver de i regel städas två gånger per dag för att den hygieniska standarden skall kunna upprätthållas. Storstädning Storstädning bör ske återkommande under året. Det sker successivt en nedsmutsning av väggar, tak och inredning. Den typen av nedsmutsning märks inte från dag till dag men inverkar med tiden på miljön. I den dagliga städverksamheten finns det begränsade möjligheter att städa högt belägna horisontella ytor, lampor, ventilationsdon samt golvbrunnar m.m. För att upprätthålla den eftersträvade kvalitetsnivån på städningen krävs i regel en återkommande grundligare rengöring. Lämpliga intervall, omfattning och ansvar bör framgå av ett städprogram. Textilier Stoppade möbler och textilier bör rengöras regelbundet. Stoppade möbler, anslagstavlor av t.ex. juteväv, tavlor/bonader och de mattor som eventuellt finns bör dammsugas regelbundet. Gardiner och draperier är exempel på dammsamlare som regelbundet behöver tvättas. Det gäller även madrasser, kuddar och i förekommande fall textila leksaker, utklädningskläder osv. Dessa bör tvättas vid behov men minst ett par gånger per termin. Textilier som fast inredningsmaterial bör undvikas. Utökad städning Utökad städning av särskilt belastade miljöer är ofta nödvändig. Det gäller t.ex. slöjd och hemkunskapslokaler, klassrum som även tjänstgör som matsal samt som tidigare nämnts gymnastik och idrottshallar. Det gäller även för motsvarande lokaler inom barnomsorgen. I lokaler som även utnyttjas under kvällstid kan det vara nödvändigt med extra städning. Kompletterande åtgärder Till hjälp för de allergiska barnen kan en god grundstädning kompletteras med särskilda ordningsregler. Dessa syftar då till att minska förekomsten av pälsdjursallergen, starka dofter m.m. I vissa förskolor/skolor förekommer s.k. allergistädning som dock inte får medföra att resurserna till den övriga städningen minskas. Dessa råd tar inte ställning till vilken tid på dygnet städningen utförs, endast att det städas så att det är rent när barn och personal vistas i lokalerna. För allergiska barn kan det dock vara betydelsefullt om städningen inte sker där de uppehåller sig eller i direkt anslutning till utrymmen där de uppehåller sig. Rengöringsmedel Rengöringsmedel kan innehålla ämnen som konserveringsmedel, parfymer och de kan vara starkt sura (lågt ph) respektive starkt alkaliska (högt ph). Detta kan ge upphov till såväl hudskador som allergi och överkänslighetsreaktioner för städpersonalen. Men även personer som vistas i lokalerna kan få besvär av eventuella kemiska emissioner och starka lukter från t.ex. rengöringsmedel. Golvbeläggningen kan också förstöras vid användning av felaktigt eller överdoserat rengöringsmedel, polish etc. Enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter skall sådana kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter. Varken städpersonal eller de personer som vistas i lokalerna bör drabbas av olägenheter på grund av innehållet i rengöringsmedel m.m. Ett begränsat sortiment av noggrant utvalda produkter med bra rengöringseffekt och låg hälsorisk minskar risken för allergi och överkänslighetsreaktioner. De rengöringsprodukter som används bör vara utan onödiga ämnen såsom parfym, färg och förtjockningsmedel (färg används dock ibland som säkerhetsindikator). De måste vara korrekt märkta med bl.a. skyddsanvisning, innehållsuppgift samt doseringsanvisning. De bör också vara miljöanpassade. Sanitär olägenhet Kvaliteten på städningen bör vara sådan att den bidrar till en god hygienisk standard och en god luftkvalitet inomhus. Städningen bör utföras på ett sådant sätt att de personer som vistas i lokalerna inte förorsakas olägenhet. Barn och personal med allergi/överkänslighet bör inte få förvärrade besvär av att vistas i lokalerna. Vid en bedömning av städningens kvalitet är det viktigt att även ta hänsyn till om städprogram och rutiner för t.ex. storstädning och tvätt av textilier bedöms vara tillräckliga. Sanitär olägenhet bör bedömas föreligga om städningen är så bristfällig att en god hygienisk standard och luftkvalitet inte kan upprätthållas och/ eller om städningen utförs på ett sådant sätt att personer som vistas i lokalerna drabbas av eller riskerar att drabbas av olägenheter med avseende på hälsan. I tidigare avsnitt finns rekommendationer angående omfattningen på städningen i olika lokaler. Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 3 av 5

4 Om sanitär olägenhet bedöms föreligga på grund av bristfällig städning är det viktigt att även uppmärksamma om det förekommer andra faktorer som kan påverka inomhusmiljön negativt, t.ex. bristande ventilation och fuktskador. Mätmetoder I dag finns få praktiskt användbara mätmetoder tillgängliga som underlättar tillsynen och möjliggör en mer objektiv bedömning av städkvaliteten. I regel är nämnden vid sin tillsyn hänvisad till att genom inspektion av lokalerna och intervjuer med berörda göra en subjektiv bedömning av städningen (kvaliteten) och dess inverkan på inomhusmiljön. En checklista kan vara till hjälp för att systematisera inspektionen och för att noggrannare kontrollera utsatta inredningsdetaljer och lokaler. I litteraturlistan finns exempel på checklistor som kan vara till hjälp vid kontroll av städkvaliteten. Vissa städföretag har också listor som de använder i sin uppföljning och egenkontroll av det utförda arbetet. Det finns en i Danmark utvecklad metod för bestämning av dammskiktet på ytor, den s.k. "foliemetoden". En geltape trycks mot en yta, tapen avläses i ett optiskt mätinstrument och den totala dammhalten kan uppskattas. Det finns också metoder för att bestämma partikelhalten i luft och samla upp damm på filter. Med dessa metoder kan totalhalten damm bestämmas och de ingående komponenterna i dammet kan analyseras. Det finns även metoder för att analysera allergen. Dessa metoder är i regel inte lämpliga att använda i den rutinmässiga tillsynen utan används i dag framför allt i forskningssammanhang. Övriga åtgärder Textila golv bör inte förekomma i skolor, daghem och fritidshem. En nyinlagd heltäckningsmatta kan i början ha en viss dammsamlande effekt. Det kan bidra till att halten uppvirvlat damm i luften kan vara mindre än om golven är släta. Med tiden kommer heltäckningsmattan dock att utgöra en allt större reservoar för föroreningar och allergiframkallande ämnen. Det är svårt att avlägsna dammet effektivt och det kan påverka luftkvaliteten. Om mattan blir fuktig är den dessutom en bra grogrund för mikroorganismer. Rekommendationer finns i Socialstyrelsens rekommendation (SOSFS 1979:91) om begränsning av användningen av heltäckande textilmattor i vissa lokaler. Exempel på andra åtgärder som underlättar städningen och är positiva för inomhusmiljön är att utemiljöer och entréer utformas så att inte onödig smuts dras in i lokalerna, att dammsamlande inredning och möblering undviks, att lokalerna används på ett sådant sätt som de är planerade och dimensionerade för, att ventilationen fungerar på avsett sätt, att ventilationsdon och kanaler är rengjorda och försedda med effektiva filter, att pälsdjur och fåglar undviks inom förskolan eller skolan, att barn och personal informeras om aktuella städrutiner och ansvarsfördelning. Litteraturlista Litteratur markerad med * innehåller exempel på checklista eller kan ge vägledning vid upprättande av checklista. Smittrening. Socialstyrelsens rapport 1989:31 Inomhusmiljö i skolor samarbete och genomförande. Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen Städboken varför och hur vi bör städa. Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen * Städning en viktig faktor för en sund inomhusmiljö. Miljömedicinska enheten Stockholms läns landsting och Folkhälsoinstitutet * Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med Föreskrifter om arbetslokaler (AFS 1995:3) Allergi i skolan (ADI 463). Arbetarskyddsstyrelsen Luften vi andas inomhus. J. Sundell och M. Kjellman, Folkhälsoinstitutet Omfattningen av allergi och överkänslighet. H. Formgren, Folkhälsoinstitutet Allergiboken. Liber förlag Att undersöka innemiljö, SP Rapport 1993:01. Sveriges Provnings och Forskningsinstitut * Städköpet upphandling av städtjänster till rätt pris och kvalitet. Svenska kommunförbundet och Arbetslivsfonden * Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 4 av 5

5 17 sunda hus goda exempel på daghem och skolor (TI: 1996). Byggforskningsrådet Skolmiljö 2000 skolans arbetsmiljörond. Arbetslivsinstitutets förlag * Allergirond i skolan och Allergirond i förskolan. Astma Allergiföreningen i Stockholms län och Folkhälsoinstitutet * Indeklimahåndbogen, SBI anvisning 182. Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark * Dessa allmänna råd ersätter Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:46) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 5 av 5

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN 2015-12-14 allergi Ockelbo.docx 1 (8) Innehåll HAndlingsplan mot Allergi för skolorna i ockelbo kommun... 1 Handlingsplan mot allergi... 3 Pälsdjursallergi...

Läs mer

Underlag för städrutiner

Underlag för städrutiner Underlag för städrutiner Allergikommittén i Kristianstads kommun Uppdaterat i april 2015 Kommunstyrelsen antog år 2005 en policy för inomhusmiljö och allergianpassning med allergikommitténs kunskapsunderlag

Läs mer

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 CHECKLISTA FÖR INSPEKTION Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby skola

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby skola Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-17 Caroline Erhardt 08 590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:86 31874 Miljönämnd Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Vikskolan

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Vikskolan Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2016-11-15 Caroline Erhardt 08-590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:74 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby nya gymnasium

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Väsby nya gymnasium Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-17 Caroline Erhardt 08 590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2017:8 31874 Miljönämnd Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-13

STÄDPOLICY 2015-01-13 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-13 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet

Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet fredrik.haux@folkhalsomyndigheten.se Miljöbalkens regler om objektburen smitta samt inomhusmiljö i förskola/skola städ, rengöring, luftkvalitet 1 Detta ska jag prata om Kort om Folkhälsomyndigheten Om

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Bollstanäs skola

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning på Bollstanäs skola Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2016-11-14 Caroline Erhardt 08-590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/ 2016:83 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

STÄDPOLICY 2014-11-21

STÄDPOLICY 2014-11-21 Sida Handling STÄDPOLICY 204--2 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 72 Hyvelgatan 2 Tel 049-880

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

HUR PÅVERKAS ELEVERNAS PRESTATION OCH HÄLSA AV SKOLANS INOMHUSLUFT?

HUR PÅVERKAS ELEVERNAS PRESTATION OCH HÄLSA AV SKOLANS INOMHUSLUFT? HUR PÅVERKAS ELEVERNAS PRESTATION OCH HÄLSA AV SKOLANS INOMHUSLUFT? Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö Astma- och Allergiförbundet marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se 08-506 28 211 HUR

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Inomhusmiljön i skolan

Inomhusmiljön i skolan Inomhusmiljön i skolan Vägledning från Folkhälsomyndigheten Material från Folkhälsomyndigheten Webbsidor med kompletterande vägledning Kompletterande vägledning om ventilation (fd meddelandeblad om ventilation)

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Städning nuari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 SYFTE OCH METOD... 3 UPPHANDLING...

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler

Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler 2014-05-20 Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler En god inomhusmiljö är viktig för oss alla. Inte minst med tanke på att vi numera i genomsnitt vistas

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och ventilation på Runby skola

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och ventilation på Runby skola Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-17 Caroline Erhardt 08 590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:87 31874 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Augusti 2008 Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Ansvarig för verksamheten ska inom ramen för egenkontrollen se till att

Läs mer

1.4 Rekommendationer och miljökrav

1.4 Rekommendationer och miljökrav egenkontroll INFORMATION oktober 2014 FRÅN MILJÖKONTORET 1.4 Rekommendationer och miljökrav Du som bedriver verksamheten ansvarar för att den är anpassad till både den inre och den yttre miljön. Den inre

Läs mer

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och ventilation på Breddenskolan

Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och ventilation på Breddenskolan Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2016-11-14 Caroline Erhardt 08-590 974 80 Dnr: caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2016:84 Miljönämnden Föreläggande förenat med vite att åtgärda bristfällig städning och

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

ALLERGI STRATEGI. för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28

ALLERGI STRATEGI. för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28 ALLERGI STRATEGI för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28 ALLERGISSTRATEGI Reviderad 2005-04-28, kommunfullmäktige i Strömstad Bakgrund: Allergi har blivit vår tids folksjukdom hos

Läs mer

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock Städning i skolan Greta Smedje Foto: Zurijeta/Thinkstock Sid 1. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19XX Beslutade 19

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2008-05-28 Framtagen av Allergikommittén, Östra Göinge kommun Granskad av Hedvig von Schantz, Överläkare/Barnallergolog, Barnmottagningen,

Läs mer

i Staffanstorps kommun

i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0117-1 2009-03-17 Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt skolor Göran

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor PM 2007 RIV (Dnr 322-1245/2007) Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor Remiss från Socialstyrelsen Remisstid 16 maj 2007 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Checklista ventilation och städning i skolor

Checklista ventilation och städning i skolor 8 oktober 2014 Checklista ventilation och städning i skolor Förslag till Checklista till Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt Inomhusmiljön i skolan 2014-2015. Innehåll Om checklistan...2 Lagstiftning

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur Flik 3 Journalblad Uppdatering egenkontroll Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat Flik 4 Journalblad Felanmälan År 20 Mottaget klagomål Vad och var är problemet Mottaget Felanmält

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 2014-10-06 Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 Allmänna uppgifter Lokal namn Adress Verksamhetsutövare Datum Närvarande Årskurser Antal barn/elever Antal personal

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun ALLERGISTANDARD Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun Foto: Ronny Gunnarsson, Bromölla kommun Kopiering Bromölla kommun 2005 INLEDNING Alla inom skola och barnomsorg blir vinnare

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET 2011-05-04 Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Stationshuset, Järnvägsgatan 8 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55 E-post byggochmiljo@hoganas.se Internet

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI FÖREBYGGANDE Det är inte bra för någon av oss med för mycket damm även om vi inte är allergiska mot pollen, pälsdjur eller kvalster.

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

Allergener från pälsdjur i skola och förskola. Anne-Sophie Merritt med dr miljömedicin

Allergener från pälsdjur i skola och förskola. Anne-Sophie Merritt med dr miljömedicin Allergener från pälsdjur i skola och förskola Anne-Sophie Merritt med dr miljömedicin Vad är ett djurallergen? Små molekyler (proteiner=äggviteämnen) som finns i djurens spottkörtlar, urin, talgkörtlar,

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i förskolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med

Läs mer

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 34/2008 ÅTGÄRDSPROGRAM 1 (7) Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 Antaget av

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025 En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare och är ett stort folkhälsoproblem

Läs mer