Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan"

Transkript

1 Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt. Med stöd av 15 hälsoskyddslagen (1982:1080), HL, och 17 hälsoskyddsförordningen (1983:616) meddelar Socialstyrelsen efter samråd med Arbetarskyddsstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Stockholms läns landsting, miljömedicinska enheten, följande allmänna råd till ledning för miljö och hälsoskyddsnämndernas tillsyn. Med miljöoch hälsoskyddsnämnd avses i dessa allmänna råd sådan nämnd som enligt 4 HL fullgör kommunens uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet. Bakgrund Enligt 16 2 HL skall miljö och hälsoskyddsnämnden i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. Tillsynen omfattar bl.a. skolor, förskolor och fritidshem. Syftet är att tillförsäkra de personer som vistas i lokalerna en sund inomhusmiljö. Vid inspektion bör därför bl.a. skötsel och städning kontrolleras. Av hälsoskyddslagen följer att en förskola, skola eller ett fritidshem skall anordnas och skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår. Med sanitär olägenhet avses enligt 1 andra stycket HL en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig. Vid bedömningen av vad som är sanitär olägenhet skall enligt lagens förarbeten (prop. 1981/82:219 s. 56) hänsyn tas till människor som är något känsligare än normalt. Detta innebär att störningar som ger upphov till allergi och överkänslighetsreaktioner hos många människor kan betraktas som sanitär olägenhet. Vidare sägs i förarbetena (a. prop. s. 31) att bedömningen av vad som är sanitär olägenhet måste göras på hygieniska och medicinska grunder och inte vara beroende av om det är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att undanröja olägenheten. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skall arbete planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Bestämmelserna innefattar även sådana förhållanden som att ordning och renlighet skall iakttas på arbetsstället. Av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1995:3) med Föreskrifter om arbetslokaler framgår bl.a. att arbetslokal med tillhörande utrymmen skall städas och rengöras på ett tillfredsställande sätt för att motverka risken för ohälsa och olycksfall. Arbetet skall utföras regelbundet och enligt på förhand uppgjorda rutiner. Inledning Människor vistas i dag ungefär nittio procent av sin tid inomhus. Barn är i regel känsliga för olika miljöfaktorer och därför är det av särskilt stor betydelse att värna om de miljöer barn vistas i. En god inomhusmiljö är viktig för trivsel och hälsa. Inomhusluftens kvalitet är beroende av en mängd olika faktorer, t.ex. byggnadens konstruktion och material, ventilation, värmesystem, inredning, underhåll och städning. Den verksamhet som förekommer och de människor som vistas i en lokal påverkar också luftkvaliteten. Andelen allergiker och överkänsliga personer i samhället ökar. I dag är allergi och överkänslighet en folksjukdom bland barn. Undersökningar inom förskolan och skolan visar att ca procent av barnen har eller har haft någon form av allergi eller överkänslighet. Städningens betydelse för inomhusmiljön Damm inomhus kan innehålla en mängd olika ämnen, t.ex. bakterier, virus, pollen, mögelsporer, pälsdjursallergen, födoämnesrester samt textil och mineralullsfibrer. Kemiska ämnen kan också finnas bundna på partiklar. Uteluftens kvalitet har stor betydelse för vilka föroreningar och halter som förekommer inne. Det finns också betydande föroreningskällor inomhus. En del av föroreningarna, t.ex. pälsdjursallergen och pollen, bär vi med oss i kläder och hår mellan de olika miljöer vi vistas i. Städningen bidrar till att olika föroreningar som kan påverka luftkvaliteten förs bort eller minskas. Vid bristfällig städning kan det virvla upp mer damm än normalt när lokalerna används. Bristfällig städning misstänks bidra till förekomsten av s.k. sjuka hussymtom, t.ex. slemhinneirritation och allmänna trötthetsbesvär. Det kan eventuellt också bidra till ökad förekomst av luftvägsinfektioner. Vid problem med inomhusmiljön är ett vanligt klagomål "torr" luft, vilket bl.a. kan bero på hög partikelhalt i luften. Städningens betydelse från hygiensynpunkt är självklar. Hög hygienisk standard bör eftersträvas för att minska risken för smittspridning och dålig luftkvalitet. Städning är viktig för alla, men särskilt för dem som är allergiska och överkänsliga. För dessa personer kan bristfällig städning orsaka ökade besvär, t.ex. utlösning av en allergisk reaktion eller ökat behov av medicinering. Förskolan och skolan Barn både i förskolan och på lågstadiet vistas en stor del av tiden nära golvet och den aktivitet som i regel pågår virvlar lätt upp damm. Detta bidrar till att barnen lätt kan andas in de små partiklar (< 10 mm) som kan hålla sig svävande under en längre tid. Beroende på vad dammet innehåller och de enskilda barnens känslighet kan detta bidra till hälsobesvär. Det råder skolplikt i grundskolan vilket bl.a. innebär ett ansvar för kommunerna att verka för att skolan är tillgänglig för Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 1 av 5

2 alla barn på lika villkor. Kommunerna har också en skyldighet enligt socialtjänstlagen (1980:620) att bedriva förskoleverksamhet (t.ex. daghem) och skolbarnomsorg. Verksamheterna måste givetvis bedrivas på ett sådant sätt att även barn med allergiska besvär kan utnyttja dem. För att ett allergiskt eller överkänsligt barn skall hålla sig friskt bör det inte utsättas för sådana ämnen som barnet får allergiska symtom av eller som ökar barnets känslighet. Den medicinska forskningen visar att risken för att en livslång allergi skall utvecklas genom miljöpåverkan troligen är störst under uppväxtåren. En välstädad och ren miljö är betydelsefull från förebyggande synpunkt. Städning Renhållningen i en byggnad tjänar flera syften; hygieniska, säkerhetsmässiga, underhållsmässiga, produktionsfrämjande och estetiska. Vilka kvalitetskrav som ställs på städningen är beroende av de olika verksamheter som förekommer i byggnaden. Det är därför viktigt att städningen anpassas till de olika lokalerna och verksamheterna. Vilken städmetod som är mest lämplig beror bl.a. på nedsmutsningsgraden. Denna är i sin tur beroende av entréernas utformning, byggnadens yta och antal personer som kommer och går under dagen. Varje metod kan om den utförs fel medföra olägenheter och i värsta fall bidra till försämrad inomhusmiljö, Med hänsyn till inomhusmiljön bör minsta möjliga dammuppvirvling eftersträvas vid städning. Fuktiga städmetoder men även s.k. torra metoder (elektrostatiskt laddade syntetdukar/moppar) är effektiva metoder för att binda damm och ger relativt liten dammuppvirvling under städningen. De s.k. torra metoderna bör dock kombineras med fuktmoppning så att även fläckar och ingrodd smuts avlägsnas. Våta metoder, där relativt mycket vatten används, bör användas i begränsad utsträckning. Kvarvarande fukt kan ge upphov till oönskade emissioner från golvmaterialet och gynna mikrobiell tillväxt. Vid svår nedsmutsning, ingrodda fläckar etc. kan det dock vara nödvändigt att använda våta metoder. Impregnerade moppar (dukar/moppar som är behandlade, i regel med olika oljor) har också en god dammsamlande effekt. De oljor som används i dag är främst vegetabiliska och såvitt man känner till utgör de inte någon hälsorisk. Då det ännu inte gjorts några undersökningar om eventuella emissioner, oljerester på golv och eventuell inverkan på luftkvaliteten bör dock dessa metoder användas med viss försiktighet i skolor, förskolor och fritidshem. Innehållsdeklaration bör alltid efterfrågas och dukar med parfymerade oljor bör inte användas. Vid dammsugning bör moderna dammsugare med effektiva filter (mikro, hepa, S klass, kol och ulpa) eller centraldammsugare användas. Det är viktigt att rätt och väl fungerande filter används samt att maskinen sköts och när det gäller centraldammsugare installeras på erforderligt sätt. I regel behövs en periodisk golvvård med polish, golvvaxer eller dylikt för att underlätta städningen och för att skydda mot slitage. Vid användning av rengöringsmedel, impregnerade moppar och vid periodiskt golvunderhåll där polishborttagning och ny polishbehandling görs bör det beaktas att emissioner av kemiska ämnen och lukter kan förorsaka olägenhet för dem som vistas i lokalerna. Det är vanligt att allergiska och överkänsliga personer är känsliga för starka dofter. Rengöringsprogram Den avgörande utgångspunkten när ett rengöringsprogram upprättas bör vara att bestämma vilken kvalitet på städningen som skall uppnås och upprätthållas. När städfrekvenserna sedan bestäms är det viktigt att ta hänsyn till bl.a. nedsmutsningsgrad och hur fort lokalerna smutsas ner, verksamhetsintensitet, möblering och inredning, tillgänglighet vid rengöring, mängd textilier m.m. Det är därför viktigt att varje lokal får en individuell städkvalitetsbedömning och en egen plan för hur den hygieniska standarden skall vara efter utfört arbete. Ett skriftligt program bör upprättas där det framgår hur ofta, när, var och vad som skall städas och av vem. Detta program bör omfatta samtliga utrymmen, inklusive det rum där städutrustningen förvaras. Städmetoder och kemikalieval bör också framgå av programmet. Den som är beställare och/eller ansvarig för städningen bör ansvara för att detta program upprättas och finns tillgängligt. Den vardagliga städningen bör vara så anpassad till lokalerna och den verksamhet som bedrivs att barn och personal som vistas i lokalerna inte förorsakas olägenheter. Med vardaglig städning menas här den städning som sker regelbundet (dagligen/per vecka) under den period då verksamhet bedrivs i lokalerna. Klassrum och motsvarande lokaler inom barnomsorgen Lokaler där barn och personal stadigvarande vistas bör i regel städas dagligen. I t.ex. klassrum och andra utrymmen där barn och personal vistas stadigvarande bör den vardagliga städningen omfatta rengöring av golv och lättåtkomliga ytor som bord, bänkar, stolar etc. Hygienutrymmen Hygienutrymmen bör städas dagligen. För att upprätthålla en hygienisk god standard på toaletter krävs i regel att Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 2 av 5

3 dessa städas dagligen, detsamma gäller skötrum på daghem. På varje toalett bör alltid finnas toalettpapper, engångshanddukar samt tvål. Gymnastiksalar, idrottshallar och liknande, med tillhörande hygienutrymmen, bör också städas dagligen. Om lokalerna även används under kvällstid, behöver de i regel städas två gånger per dag för att den hygieniska standarden skall kunna upprätthållas. Storstädning Storstädning bör ske återkommande under året. Det sker successivt en nedsmutsning av väggar, tak och inredning. Den typen av nedsmutsning märks inte från dag till dag men inverkar med tiden på miljön. I den dagliga städverksamheten finns det begränsade möjligheter att städa högt belägna horisontella ytor, lampor, ventilationsdon samt golvbrunnar m.m. För att upprätthålla den eftersträvade kvalitetsnivån på städningen krävs i regel en återkommande grundligare rengöring. Lämpliga intervall, omfattning och ansvar bör framgå av ett städprogram. Textilier Stoppade möbler och textilier bör rengöras regelbundet. Stoppade möbler, anslagstavlor av t.ex. juteväv, tavlor/bonader och de mattor som eventuellt finns bör dammsugas regelbundet. Gardiner och draperier är exempel på dammsamlare som regelbundet behöver tvättas. Det gäller även madrasser, kuddar och i förekommande fall textila leksaker, utklädningskläder osv. Dessa bör tvättas vid behov men minst ett par gånger per termin. Textilier som fast inredningsmaterial bör undvikas. Utökad städning Utökad städning av särskilt belastade miljöer är ofta nödvändig. Det gäller t.ex. slöjd och hemkunskapslokaler, klassrum som även tjänstgör som matsal samt som tidigare nämnts gymnastik och idrottshallar. Det gäller även för motsvarande lokaler inom barnomsorgen. I lokaler som även utnyttjas under kvällstid kan det vara nödvändigt med extra städning. Kompletterande åtgärder Till hjälp för de allergiska barnen kan en god grundstädning kompletteras med särskilda ordningsregler. Dessa syftar då till att minska förekomsten av pälsdjursallergen, starka dofter m.m. I vissa förskolor/skolor förekommer s.k. allergistädning som dock inte får medföra att resurserna till den övriga städningen minskas. Dessa råd tar inte ställning till vilken tid på dygnet städningen utförs, endast att det städas så att det är rent när barn och personal vistas i lokalerna. För allergiska barn kan det dock vara betydelsefullt om städningen inte sker där de uppehåller sig eller i direkt anslutning till utrymmen där de uppehåller sig. Rengöringsmedel Rengöringsmedel kan innehålla ämnen som konserveringsmedel, parfymer och de kan vara starkt sura (lågt ph) respektive starkt alkaliska (högt ph). Detta kan ge upphov till såväl hudskador som allergi och överkänslighetsreaktioner för städpersonalen. Men även personer som vistas i lokalerna kan få besvär av eventuella kemiska emissioner och starka lukter från t.ex. rengöringsmedel. Golvbeläggningen kan också förstöras vid användning av felaktigt eller överdoserat rengöringsmedel, polish etc. Enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter skall sådana kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter. Varken städpersonal eller de personer som vistas i lokalerna bör drabbas av olägenheter på grund av innehållet i rengöringsmedel m.m. Ett begränsat sortiment av noggrant utvalda produkter med bra rengöringseffekt och låg hälsorisk minskar risken för allergi och överkänslighetsreaktioner. De rengöringsprodukter som används bör vara utan onödiga ämnen såsom parfym, färg och förtjockningsmedel (färg används dock ibland som säkerhetsindikator). De måste vara korrekt märkta med bl.a. skyddsanvisning, innehållsuppgift samt doseringsanvisning. De bör också vara miljöanpassade. Sanitär olägenhet Kvaliteten på städningen bör vara sådan att den bidrar till en god hygienisk standard och en god luftkvalitet inomhus. Städningen bör utföras på ett sådant sätt att de personer som vistas i lokalerna inte förorsakas olägenhet. Barn och personal med allergi/överkänslighet bör inte få förvärrade besvär av att vistas i lokalerna. Vid en bedömning av städningens kvalitet är det viktigt att även ta hänsyn till om städprogram och rutiner för t.ex. storstädning och tvätt av textilier bedöms vara tillräckliga. Sanitär olägenhet bör bedömas föreligga om städningen är så bristfällig att en god hygienisk standard och luftkvalitet inte kan upprätthållas och/ eller om städningen utförs på ett sådant sätt att personer som vistas i lokalerna drabbas av eller riskerar att drabbas av olägenheter med avseende på hälsan. I tidigare avsnitt finns rekommendationer angående omfattningen på städningen i olika lokaler. Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 3 av 5

4 Om sanitär olägenhet bedöms föreligga på grund av bristfällig städning är det viktigt att även uppmärksamma om det förekommer andra faktorer som kan påverka inomhusmiljön negativt, t.ex. bristande ventilation och fuktskador. Mätmetoder I dag finns få praktiskt användbara mätmetoder tillgängliga som underlättar tillsynen och möjliggör en mer objektiv bedömning av städkvaliteten. I regel är nämnden vid sin tillsyn hänvisad till att genom inspektion av lokalerna och intervjuer med berörda göra en subjektiv bedömning av städningen (kvaliteten) och dess inverkan på inomhusmiljön. En checklista kan vara till hjälp för att systematisera inspektionen och för att noggrannare kontrollera utsatta inredningsdetaljer och lokaler. I litteraturlistan finns exempel på checklistor som kan vara till hjälp vid kontroll av städkvaliteten. Vissa städföretag har också listor som de använder i sin uppföljning och egenkontroll av det utförda arbetet. Det finns en i Danmark utvecklad metod för bestämning av dammskiktet på ytor, den s.k. "foliemetoden". En geltape trycks mot en yta, tapen avläses i ett optiskt mätinstrument och den totala dammhalten kan uppskattas. Det finns också metoder för att bestämma partikelhalten i luft och samla upp damm på filter. Med dessa metoder kan totalhalten damm bestämmas och de ingående komponenterna i dammet kan analyseras. Det finns även metoder för att analysera allergen. Dessa metoder är i regel inte lämpliga att använda i den rutinmässiga tillsynen utan används i dag framför allt i forskningssammanhang. Övriga åtgärder Textila golv bör inte förekomma i skolor, daghem och fritidshem. En nyinlagd heltäckningsmatta kan i början ha en viss dammsamlande effekt. Det kan bidra till att halten uppvirvlat damm i luften kan vara mindre än om golven är släta. Med tiden kommer heltäckningsmattan dock att utgöra en allt större reservoar för föroreningar och allergiframkallande ämnen. Det är svårt att avlägsna dammet effektivt och det kan påverka luftkvaliteten. Om mattan blir fuktig är den dessutom en bra grogrund för mikroorganismer. Rekommendationer finns i Socialstyrelsens rekommendation (SOSFS 1979:91) om begränsning av användningen av heltäckande textilmattor i vissa lokaler. Exempel på andra åtgärder som underlättar städningen och är positiva för inomhusmiljön är att utemiljöer och entréer utformas så att inte onödig smuts dras in i lokalerna, att dammsamlande inredning och möblering undviks, att lokalerna används på ett sådant sätt som de är planerade och dimensionerade för, att ventilationen fungerar på avsett sätt, att ventilationsdon och kanaler är rengjorda och försedda med effektiva filter, att pälsdjur och fåglar undviks inom förskolan eller skolan, att barn och personal informeras om aktuella städrutiner och ansvarsfördelning. Litteraturlista Litteratur markerad med * innehåller exempel på checklista eller kan ge vägledning vid upprättande av checklista. Smittrening. Socialstyrelsens rapport 1989:31 Inomhusmiljö i skolor samarbete och genomförande. Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen Städboken varför och hur vi bör städa. Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen * Städning en viktig faktor för en sund inomhusmiljö. Miljömedicinska enheten Stockholms läns landsting och Folkhälsoinstitutet * Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med Föreskrifter om arbetslokaler (AFS 1995:3) Allergi i skolan (ADI 463). Arbetarskyddsstyrelsen Luften vi andas inomhus. J. Sundell och M. Kjellman, Folkhälsoinstitutet Omfattningen av allergi och överkänslighet. H. Formgren, Folkhälsoinstitutet Allergiboken. Liber förlag Att undersöka innemiljö, SP Rapport 1993:01. Sveriges Provnings och Forskningsinstitut * Städköpet upphandling av städtjänster till rätt pris och kvalitet. Svenska kommunförbundet och Arbetslivsfonden * Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 4 av 5

5 17 sunda hus goda exempel på daghem och skolor (TI: 1996). Byggforskningsrådet Skolmiljö 2000 skolans arbetsmiljörond. Arbetslivsinstitutets förlag * Allergirond i skolan och Allergirond i förskolan. Astma Allergiföreningen i Stockholms län och Folkhälsoinstitutet * Indeklimahåndbogen, SBI anvisning 182. Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark * Dessa allmänna råd ersätter Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:46) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Utskriftsdatum: 14 november 2013 Sida 5 av 5

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Underlag för städrutiner

Underlag för städrutiner Underlag för städrutiner Allergikommittén i Kristianstads kommun Uppdaterat i april 2015 Kommunstyrelsen antog år 2005 en policy för inomhusmiljö och allergianpassning med allergikommitténs kunskapsunderlag

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-13

STÄDPOLICY 2015-01-13 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-13 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

STÄDPOLICY 2014-11-21

STÄDPOLICY 2014-11-21 Sida Handling STÄDPOLICY 204--2 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 72 Hyvelgatan 2 Tel 049-880

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Städning nuari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 SYFTE OCH METOD... 3 UPPHANDLING...

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock

Städning i skolan. Greta Smedje 2014-09-24. Foto: Zurijeta/Thinkstock Städning i skolan Greta Smedje Foto: Zurijeta/Thinkstock Sid 1. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19XX Beslutade 19

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Checklista ventilation och städning i skolor

Checklista ventilation och städning i skolor 8 oktober 2014 Checklista ventilation och städning i skolor Förslag till Checklista till Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt Inomhusmiljön i skolan 2014-2015. Innehåll Om checklistan...2 Lagstiftning

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun ALLERGISTANDARD Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun Foto: Ronny Gunnarsson, Bromölla kommun Kopiering Bromölla kommun 2005 INLEDNING Alla inom skola och barnomsorg blir vinnare

Läs mer

i Staffanstorps kommun

i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0117-1 2009-03-17 Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt skolor Göran

Läs mer

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET 2011-05-04 Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Stationshuset, Järnvägsgatan 8 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55 E-post byggochmiljo@hoganas.se Internet

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Inledning. Anmälan enligt miljöbalken. Lokalisering. Lokalyta och toaletter INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA

Inledning. Anmälan enligt miljöbalken. Lokalisering. Lokalyta och toaletter INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA Förvaltningen för SAMHÄLLSPLANERING Bygg & Miljö INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA Inledning Bygg & Miljö ansvarar för tillsyn av skolor, förskolor och liknande enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i förskolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff

Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff Datum: Torsdagen den 17 oktober 2013 kl. 9-15. Plats: Wämö Center, Hälsovägen, Karlskrona. Sal: Brunnskällan. Närvarande: Annelie Elf, Alvesta kommun, Anna S Petersson,

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Städrutiner som hjälp för upphandling och vid egenkontroll förskola. Allergikommittén i Lunds kommun

Städrutiner som hjälp för upphandling och vid egenkontroll förskola. Allergikommittén i Lunds kommun Städrutiner som hjälp för upphandling och vid egenkontroll förskola Allergikommittén i Lunds kommun Städrutiner, stöd för upphandling och egenkontroll Andelen allergiker och överkänsliga personer i samhället

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:2 STÄDANVISNING Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Hembesöket Utförs enligt genomarbetad metod (Allergikonsulenterna) BLFa och ASTA Medicinering följsamhet

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till

Läs mer

ALLERGIROND I SKOLAN

ALLERGIROND I SKOLAN ALLERGIROND I SKOLAN Ett hjälpmedel för skolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i skolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med Statens

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

en allergianpassad kommun

en allergianpassad kommun en allergianpassad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-10-29 Reviderad 2005-10-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Beslut... 3 Utarbetande

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

Miljövisning har vi för att lära kunderna konceptet vilket gör att du sparar dig själv, miljön och pengar.

Miljövisning har vi för att lära kunderna konceptet vilket gör att du sparar dig själv, miljön och pengar. TSGM startade med Rent utan kemikalier i september. 2003 Det innebär att vi kan ta bort upp till 90 % av alla rengöringskemikalier. Företagsidén har tagits från Norge och Danmark där man sålt i snart 15

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Anmälan av lokal för barnomsorg och skola

Anmälan av lokal för barnomsorg och skola VERSIONSNR 2014-01-29 0 SID 1/8 Anmälan av lokal för barnomsorg och skola SKICKA TILL SBF/MILJÖENHETEN ENLIGT 38 FÖRORDNING (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD Verksamhet VERKSAMHETENS

Läs mer

NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET

NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET FASTSTÄLLT AV: Miljötillsynsnämnden DATUM: 2013-11-13 FÖR REVIDERING ANSVARAR: Miljötillsynsnämnden FÖR EVENTUELL UPPFÖLJNING OCH TIDPLAN ANSVARAR: Miljötillsynsnämnden

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Hygienråd för förskolan

Hygienråd för förskolan Hygienråd för förskolan Förslag till råd och rutiner som bör finnas skriftligt på varje förskola för att minska risken för smittspridning INNEHÅLL Allmänna hygienråd i förskolan... 2 Vid infektionsutbrott

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 PROJEKT Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster SYSTASIS flexibla städ & lokalvårds lösningar Service & Tjänster Genom personligt bemötande, noggrannhet och snabb service är vi ett väletablerat städföretag i Stockholm med över 30 års erfarenhet. SYSTASIS

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal.

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(7) EGENKONTROLL I FÖRSKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun

Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun Med inriktning mot barn och ungdom Allergikommittén i Lysekils kommun Antaget av Folkhälsopolitiska rådet 2009-09-07 Innehållsförteckning

Läs mer