Skolfastigheter i Stockholm AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolfastigheter i Stockholm AB"

Transkript

1 Städhandboken Skolfastigheter i Stockholm AB

2 Innehållsförteckning Förord 3 Städhandbok del 1 - Upphandling och uppföljning av städtjänster Upphandlingsprocessen 4-6 Städanvisningar-förfrågningsunderlag 7 Kvalitet och uppföljning beställarens engagemang 7 Städhandbok del 2 - Så städar vi Stockholms skolor Miljökrav 8 Golv 9 - Funktionsansvar - periodiskt underhåll 9 - Metoder 9 Utrustning 10 Städning av ytor ovan golv 11 Periodiskt underhåll 12 Städinstruktioner 12 Ramar för städfrekvens 13 Städhandboken del 3 - Golvens ABC Sid 2

3 Vi vill skapa en sund inomhusmiljö i Stockholms skolor Att städningen påverkar hur vi trivs och hur vi mår i våra hem känner de flesta igen. Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och vår globala miljö. Med Städhandboken vill SISAB bidra till att skapa en sund inomhusmiljö i Stockholms skolor. Städhandboken ska ses som ett stöd till Er som upphandlar och direkt påverkar städningen i skolan. Städning är direkt avgörande för en bra inomhusmiljö och för att Stockholms skolor ska fungera över tiden. Med en korrekt, noggrann och periodiskt utförd städning av skolan bibehålls färger, glans och fräschhet, vilket ökar både trivseln och minskar behovet av underhåll. Vår erfarenhet är att när skolan upplevs som fräsch så minskar dessutom alla typer av skadegörelse, vilket i sin tur även det påverkar trivseln positivt. Städning utförd med rätt städmaterial och med rätt användning av kemikalier bidrar också till att minska slitaget på allas vår gemensamma miljö. Felaktig städning kan även bidra till direkta hälso- och miljöproblem. Det vanligaste felet är att man vid städning använder för mycket vatten på golven. Fukten ligger då kvar under golvsocklar och trösklar. Om golvet är belagt med linoleummatta kan till exempel för mycket vatten och felaktig städning leda till en nedbrytning av mattan. Fukten påskyndar då även nedbrytning av material i väggar och golv vilket bidrar till dålig luft som kan leda till olika hälsoproblem. Självklart får ingen bli sjuk av att vistas i våra skolor! Vi ser idag hur allergier hos barnen blir allt vanligare i vårt samhälle. Tyvärr kan forskarna inte exakt peka på vad som orsakar många av allergierna men man vet att bra städning är extra viktigt för barn med allergier. Genom att nivån av damm, partiklar och smuts hålls på en låg nivå minskar de allergiska reaktionerna. Vår förhoppning med Städhandboken är att Du som läser den får en hjälp på vägen till en riktigt bra städning av Stockholm skolor! Skolfastigheter i Stockholm AB 3

4 Del 1 Upphandling och uppföljning av städtjänster Det finns idag många olika aktörer som har krav och anvisningar på hur städningen ska utföras ur miljösynpunkt. Några exempel är Socialstyrelsens (SOSFS 1996:33). Därutöver har fastighetsägaren sina egna krav på en skonsam förvaltning och skolan har sina besparingskrav att ta hänsyn till. För att åstadkomma en bra städning krävs en genomtänkt styrning av städningen. Grunden för styrningen är att planera och genomföra en bra städupphandling och därefter ha en kontinuerlig kontroll av städningen under avtalstiden. Hörnstenarna i städkvalitet är: Lokalens fysiska status och utformning Vem som städar Vilka kemikalier och vilka metoder som används Avtalet och dess omfattning Städutrustningens kvalité - Service på maskiner - Rena moppar Städutrymmenas utformning - God ventilation - Tvättmöjligheter - Golvbrunn - Utslagsvask - Torkmöjligheter 4

5 UPPHANDLINGS- PROCESSEN Nedan följer en kortfattad översikt av stegen i upphandlingsprocessen. Varje steg beskrivs inte utan tyngden läggs på de faktorer som påverkar styrningen av städningen. Följande steg ingår i upphandlingsprocessen: Behovsanalys analysen skall svara på följande frågor: Varför skall upphandling ske? Vad skall upphandlas (städning, fönsterputs, entrémattor, etc.)? Hur skall uppdraget beskrivas? Som funktion (INSTA ) eller med traditionell beskrivning med städinstruktioner? Nulägesanalys av skolans lokaler (hur ser golven ut? finns det brister i städningen? etc.). Framtagande av ett komplett förfrågningsunderlag (gärna enligt AFF 2 ) som innehåller: PM - inbjudan Särskilda föreskrifter Städ- och serviceanvisningar (städinstruktioner, m.m.) Objektsbeskrivning Ritningar Anbudsformulär (speciellt formulär för anbudslämnande som underlättar jämförelser av anbud). Utvärdering av anbud. Denna bör göras med stöd av sakkunnig inom städområdet som kan avgöra om de olika anbuden svarar upp mot aktuellt förfrågningsunderlag, genom bl.a. jämförelse av nyckeltal. Tecknande av avtal mot framtaget förfrågningsunderlag. Avtalstiden bör vara minst 2 år. Kontinuerlig kontroll och uppföljning. 1 INSTA 800 är en nordisk standard för beskrivning och mätning av städkvalitet vilket möjliggör funktionsupphandling av städtjänster. 2 AFF, Avtal för fastighetsförvaltning har ett regelverk för upphandling av Städtjänster, Aff Städmall 4 a och b. Läs mer på 5

6 UPPHANDLINGS- PROCESSEN Särskilda föreskrifter Förfrågningsunderlaget Administrativa föreskrifter I förfrågningsunderlagets särskilda föreskrifter är det lämpligt att föreskriva ramar och krav för: - kvalitetsarbetet - personalens kompetens - miljöarbetet. Dessa ramar och krav skall omfatta hörnstenarna i begreppet städkvalitet. Kvalitetsuppföljning och reglering av kvalitetsavvikelser Här läggs grunden för det kvalitetsarbete som skall säkerställa att entreprenören levererar avtalad städkvalitet. Entreprenören skall visa hur det säkerställs att köparen alltid får den avtalade städkvaliteten levererad, vilket är en grundförutsättning. Köparen av städning bör kunna kontrollera städningens kvalitet vid behov. Kvalitetsuppföljningen bör omfatta: - städentreprenörens egenkontroll (det regelmässiga arbetet) - städentreprenörens eventuella kundenkät (1-2 ggr/år) - städmöten (4-12 ggr/år). Utöver detta är det lämpligt att anlita oberoende sakkunniga för att kontrollera att levererad städning följer avtalet. För att reglera återkommande kvalitetsavvikelser bör det i förfrågningsunderlaget/avtalet finnas angivet hur återkommande avvikelser kan kostnadsregleras. Det kan t.ex. anges att 30 % av månadsdebiteringen hålls inne tills städkvaliteten har uppnåtts. Kvalitet vid avtalets slut - slutbesiktning Städentreprenören ansvarar för städningen och städningens kvalitet till avtalets slut. Eventuella brister som framkommer i slutbesiktning skall åtgärdas av städentreprenören utan extra kostnad för köparen. Kvalitet - kunskapsverifiering Då städresultatet ytterst beror på den enskilde städarens kompetens är det lämpligt och en rekommendation att ställa krav på att driftansvarig, teamledare och städpersonalen skall ha personcertifikat enligt PRYL-96 3 alt SRY. Personcertifikat ger kunskapsverifiering. 3 PRYL-96 står för Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare och är en kravspecifikation (jmf läroplan) för vad en lokalvårdare skall kunna. PRYL-96 är ett rikstäckande projekt där cirka 100 representanter från städbranschen har arbetat fram en kravspecifikation under perioden Den består av 12 områden (bl.a. kemiska begrepp, golvmaterial m.fl.) inom vilka en baskompetens skall finnas fastslogs kravspecifikationen av Swedac (Styrelsen för kvalitet och teknisk kontroll). I och med detta är PRYL en svensk branschstandard. SRY Yrkesbevis är ett liknande kompetensbevis med lägre kunskapskrav och där kunskapstesten sker av utbildaren. 6

7 Städanvisningar förfrågningsunderlaget I städanvisningarna beskrivs omfattningen av alla städinsatser, annan service samt förutsättningar för städningen. Det kan bl.a. vara: - ordinarie städdagar - städutrymmen, städcentral med tvättmaskin. Avseende det städtekniska kan följande beskrivas: - funktionsansvar för underhåll av golv och golvvård - städinstruktioner - metoder - redskap och verktyg - entrémattor - fönsterputs - golvvård. Hur det kan beskrivas berörs i städhandbokens andra del Så städar vi Stockholms skolor. Det viktiga i förfrågan är att den upphandlande enheten begär att anbudsgivaren skall redovisa hur den skall städa med vilka kemikalier, med vilken utrustning, etc. Detta bidrar till saklig utvärdering av anbuden som inte enbart omfattar priset. Det som då granskas är anbudsgivarnas städtekniska ambitioner. Kvalitet och uppföljning När avtal har tecknats och avtalet börjat gälla skall entreprenören och kunden fastställa en kvalitetsplan för löpande uppföljning av städningen. Denna skall bidra till att skapa en dialog för att upprätthålla och utveckla en god städkvalitet. Kontinuerlig uppföljning är ett måste för en fungerande städning. Risken är annars stor att städkvaliteten sjunker. Ett bra verktyg för detta är driftmöten som har en stående dagordning baserat på begreppet städkvalitet. Detta medför att det förs en konstruktiv dialog under avtalstiden. Beställarens engagemang det skall skolan göra för att få städat En bra upphandling av en städentreprenad utgör ingen garanti för att beställarens intressenter, skolpersonal och elever, är nöjda med städningen. Är de inte nöjda kan det bero på att de inte fått information om vad städningen innefattar, vilka moment som ingår och hur ofta och när de skall utföras. En fungerande lokalvård i ett längre perspektiv kräver delaktighet och medvetande från alla på en skola, vilket förutsätter att alla får information om städningens omfattning och att alla får reda på deras rättigheter och skyldigheter. Detta kan innebära att elever och lärare ställer upp stolarna efter lektionen och själva torkar av bänkar m.m. 7

8 Del 2 Så städar vi Stockholms skolor De anvisningar som följer nedan är de rekommendationer som SISAB har avseende miljö, kemikalier, utrustning och metoder för underhåll och städning av skolorna i Stockholm. Eftersom den största delen av städtiden idag används för städning av golv är detta prioriterat. Det är även på golven som felaktig städning får störst konsekvenser för fastigheten och den inre miljön. Miljökrav Respektive fastighets totala livscykel och belastning på miljön skall utgöra grunden för metod- och kemval inom lokalvården. Detta är viktigare och går före eventuell miljömärkning av enskilda kemiska produkter. Hyresgäst och städentreprenör skall härvid samverka för att: - åstadkomma en så liten belastning som möjligt på den yttre miljön - åstadkomma en så god arbets- och inomhusmiljö som möjligt. Maskiner och kemikalier skall uppfylla miljökraven. 8

9 Golv Funktionsansvar regelmässig städning av golv/golvvård/periodiskt underhåll. Städentreprenören bör ansvara för att skolans golvytor regelbundet underhålls. Målet är att upprätthålla golvens status och därmed förlänga dess livslängd. Genom att skriva in att städentreprenören an svarar för golvens funktion så skall entreprenören kontinuerligt upprätthålla fina ytor genom regelmässig städning, periodiskt underhåll och omfattande golvvård. Metoder i den regelmässiga städningen av golv Idag används torra städmetoder som grundmetod vilka kompletteras med avfläckning och våta metoder om behov finns (dvs. nedsmutsning i t.ex. matsalar, m.m.). Detta resulterar i bättre städresultat, mindre fuktskador och mindre slitage av golvmaterial. Dessutom ger torra städmetoder mindre fysisk belastning på städpersonalen. Följande metoder skall utgöra grunden för insatserna vid den regelmässiga städningen. Vid samtliga metoder där fukt tillförs skall eventuell kemikalie harmonisera med de anvisningar som finns längre fram i texten METOD INNEBÖRD Torrmoppa Moppa: Avlägsna damm och smuts på hela golvytan i kombination med avfläckning, avlägsna lätt bunden smuts med fuktmopp. Fuktmoppa Fuktmoppa: Avlägsna damm och smuts på hela golvytan. Svabba/ Tvätta Svabba/Tvätta: Blötlägga och avtorka golvet med svabbgarn/skurduk. Eftertorkning krävs. Kombiskura Torrmoppa golv för att därefter skura med kombimaskin. Längs med kanter och på ytor som maskinen inte kommer åt fuktmoppas golvet. 9

10 Utrustning Maskiner På större fria ytor bör kombinationsmaskin användas. Vid det periodiska underhållet bör det användas golvvårdsmaskiner som harmoniserar med respektive behandlingsmetod. Moppsystem I den regelmässiga städningen bör det användas ett modernt moppsystem som omfattar såväl torr- som fuktmopp. Behandlingsmetoder och kemikalier På respektive golvmaterial bör följande kemikalier alt. metoder användas vid grundbehandling, periodiskt underhåll och regelmässig städning. Avseende kemikalier är det den kemikalie som skall användas när fukt tillförs i städningen. De nedan angivna behandlingarna är en ram som baseras på respektive golvleverantörs anvisning. För att skapa förutsättningar för en fungerande städning bör städentreprenören i anbudet föreslå ett lämpligt skötselsystem med utgångspunkt från guiden nedan. De kemikalier som används bör dokumenteras. GOLVMATERIAL GRUND- BEHANDLING PERIODISKT UNDERHÅLL DAGLIG STÄDNING Betong - lackat - målad Neutralt rengöringsmedel, typ allrent Keramiska Såpa, typ Steinfix natursåpa, Stentvål Special. Alt. Neutralt rengöringsmedel, typ allrent på glaserade och tätsintrade golv Linoleum/nya Vax enligt anvisningar från golvleverantör. (Forbo föreskriver I-vax) Linoleum/gamla På polishbehandlad linoleum där polishen är intakt bör den ligga kvar. Vid större skur ningar bör övergång till vax ske Polish alt vax Neutralt allrent på polishbehandlade golv Vaxbehandling golv enligt anvisning Plastmatta - befintlig - ny Torrpolering, polish, eller vax Torrpolering, spraypolering Neutralt rengöringsmedel, typ allrent på rena golv och på polish. På vaxbehandlade golv enligt anvisning från vaxleverantör 10

11 GOLVMATERIAL GRUND- BEHANDLING PERIODISKT UNDERHÅLL DAGLIG STÄDNING Terrazzo - befintlig - ny Impregneringsmedel som reagerar med kalken. Typ Terrazzorent, Stentvål Special eller dyl. I andra hand kan neutral såpa eller vax användas Natursten - Marmor, kalksten, granit, m.fl. Neutral såpa Laminat Neutralt rengöringsmedel, typ allrent Trägolv - lackat Neutralt rengöringsmedel, Trägolv - oljat Neutral såpa, typ Steinfix Natursåpa Textila Mattvätt < 2 gånger /år Gummimatta Enligt anvisning från leverantören. Undvik polish Torrpolering alternativt, se grundbehandling Allrent alternativt, se grundbehandling Städning av ytor ovan golv För att kunna bedriva en fungerande städning av ytor ovan golv krävs rätt kemikalier och utrustning. Dukar och annan städutrustning För att kunna städa på ett professionellt sätt krävs det bra städutrustning för dammning, avfläckning, städning av toaletter, m.m. Dessutom är det av vikt att städentreprenören hanterar materialen på ett professionellt sätt. Detta innebär bland annat att ett arbetspass alltid avslutas med att ta hand om sopor och rengöra smutsig städutrustning och städrum. Städning av hygienutrymmen Vid städning av toaletter är det viktigt att städpersonalen städar hygieniskt vilket bl.a. innebär att städdukar ej används på flera toaletter. 11

12 I duschrum i anslutning till omklädningsrum är det vanligt med smuts som bidrar till dålig lukt. Det är därför viktigt att: - städa både golv och väggar regelbundet - använda både sura och alkaliska medel (OBS! Sköljning måste ske mellan de olika medlen) - bearbeta golv och väggar med borste alt. skurnylon eller dylikt - rengöra golvbrunnar. Periodiskt underhåll övriga ytor Utöver de åtgärder som sker regelbundet i den regelmässiga städningen krävs följande underhåll. Fönsterputs Fönstrets samtliga sidor (2/4) bör tvättas minst en gång per år. Persienner, foder och eventuella tillbehör skall även rengöras. Andra ytor Ytor som inte berörs i den regelmässiga städningen skall underhållas minst en gång per år. Detta omfattar bland annat: - In- och utvändig rengöring av armaturer och andra ljuskällor - Rengöring av väggar - Avfläckning tak - Dammtorkning av hyllor o.dyl. Textil inredning Skolan ansvarar för textila material i inredning som t.ex. gardiner och klädda möbler. Eftersom dessa material påverkar inomhusmiljön är det viktigt att de rengörs minst en gång per år. Denna tjänst behöver dock inte köpas av städentreprenör. Entréer Entréer bör kompletteras med textila entrémattor för att skapa bra förutsättningar för städning. Städinstruktioner Städinstruktionerna skall beskriva vad som skall städas och hur ofta. Det är viktigt att specifika instruktioner tas fram för respektive rumstyp, klassrum, korridorer, toaletter, etc. Städinstruktioner skall omfatta alla ytor som städas och inte bara golven. Det är nödvändigt för att uppfylla samhällets krav på städningen och för att skapa hälsosamma studiemiljöer. I praktiken är det bättre att städa hela klassrummet regelbundet från golv till tak, med varierande frekvens från varannan dag till en gång per termin, än att endast städa golvet, krittavlan och tömma papperskorgen varje dag. Det senare är mycket vanligt idag vilket leder till att städningen ofta är undermålig. Många städföretag friskriver sig från att städa hela rummet från golv till tak. De anger att de endast städar till räckhöjd, vilket är anmärkningsvärt. Detta kan exempelvis innebära att hyllor över 180 cm inte torkas på ett helt år p.g.a. att det är en kort städerska! 12 Det är beställaren som ställer kraven. Vill beställaren ha städat hela rummet skall hela rummet städas. Det finns ingen lag eller kollektivavtal som motsätter sig det.

13 Städinstruktion - ett exempel KLASSRUM 3 dagar/vecka; Golvet rengörs, papperskorgen töms och krittavlan avtorkas. 1 ggr/vecka; Avtorkas fönsterbräda, bänkar, hyllor och andra fria ytor. 1 ggr/månad; Avborstas golvlister, lister, m.m. 1 ggr/termin; Avtorkas armaturer, ventilationsdon, m.m. Instruktionerna utgör ramen för städningen. Utifrån instruktionerna skall städinsatsen anpassas efter behovet. Ramar för städfrekvens Nedan angivna frekvenser är en mall för hur ofta olika lokaler bör städas. Angivna frekvenser bör inte understigas. Frekvenserna avser städning av golv. Städning av andra ytor bör ske regelbundet men i regel inte lika ofta. TYP AV VERKSAMHET FREKVENS Allmänna kommunikationsytor, korridorer, entréer, trappor Varje dag WC och hygienutrymmen Varje dag Kontor/lärarrum 1 gång/vecka Skolsalar och grupprum Varannan dag Gymnastiksalar - använda dagtid 1 gång/dag Gymnastiksalar - använda dagtid och kvällar 2 gånger/dag 13

14 Del 3 Golvens ABC Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste golvmaterialen. Linoleum Linoleum består i huvudsak av linolja, trämjöl, kalkstensmjöl, m.m. De flesta leverantörer av linoleumgolv i Sverige rekommenderar i dag vaxbehandling på nya golv. Det är framförallt mjuka vax som rekommenderas. Fördelen med vax är att starka alkaliska produkter, typ polishbort, aldrig behöver användas på golvet. Starka alkaliska produkter är mycket aggressiva mot fett vilket medför att de torkar ut linoleumgolv från linolja. I den regelmässiga städningen används torra metoder kombinerat med avfläckning. Vid fuktiga metoder, s.k. fuktmoppning, används vax eller ett neutralt rengöringsmedel. I vissa miljöer, exempelvis entréer, matsalar samt på gamla golv är polish en nödvändighet för att åstadkomma en lättstädad yta. Visste ni att det kan gå åt upp till 20 ggr mer polish per kvadratmeter jämfört med vax vid en installationsbehandling. Trots att du använder vax i den regelmässiga städningen kan du städa i många år utan att komma upp i den kemikaliemängden. Utbytesregeln! Plast Det finns olika typer av plastgolv. I Stockholms skolor används PVCmatta med polyuretanbehandlad yta (ger en lättstädad yta) avsedd för offentlig miljö. Många leverantörer av den sistnämnda typen rekommenderar att deras golv endast skall behandlas med torrpolering. Ibland krävs dock ytterligare ytskydd, allt beroende på slitaget där golven ligger. I den regelmässiga städningen används torra metoder kombinerat med avfläckning samt fuktmoppning. Då fukt tillförs används ett neutralt rengöringsmedel eller microfibermoppar preparerade med vatten. 14 Stengolv Terrazzo (betongmosaik) Leverantörerna av terrazzo rekommenderar impregneringsmedel vid såväl grundbehandling som i den regelmässiga städningen. Impregneringsmedlet reagerar med kalken i terrazzons cement och bildar kalktvål, som ger en smuts- och vattenavvisande yta. Andra alternativ är neutrala specialsåpor med hög fetthalt eller mjukt vax. De senare alternativet kan motiveras för att det skall fungera ihop med andra material inom städområdet.

15 Polish är direkt olämpligt och skall inte användas. Även starka alkaliska produkter, exempelvis många vanliga såpor, är olämpliga för terrazzo. Även sura medel skall undvikas eftersom de ger en etsning i golvet. Polerad och finslipad marmor, kalksten, granit, gnejs Stengolv som är polerade får en mycket tät yta. Används feta produkter typ såpa är risken stor att golvet blir överfettat - kladdigt. Därför skall det endast städas med ett neutralt rengöringsmedel, typ allrent. Slipade stengolv ger en porigare yta jämfört med polerad yta. Därför är det lämpligt att använda sig av neutrala specialsåpor med hög fetthalt. Dessa produkter fyller och impregnerar porerna, vilket ger en smutsoch vattenavvisande yta. Keramiska golv Detta är ett populärt golvmaterial och ofta mycket funktionellt. Dessa golv kan jämställas med våra stryktåligaste naturstenar, granit och gnejs. Kunskapen är dock ofta begränsad om hur golvet skall behandlas och underhållas. Det avgörande i detta fall är om golvet är ej tätsintrat, tätsintrat eller glaserat. Polish är direkt olämpligt på samtliga keramiska golv. I Stockholms skolor används granitkeramikplattor. Dessa är mycket hårt pressade vid tillverkning. Detta hindrar att plattorna absorberar vatten i samband med städning. Trägolv De vanligaste trägolven är lackade eller oljebehandlade. Det är viktigt att känna till den merkostnad som ett trägolv kan ge då det ofta kräver ett mer omfattande löpande underhåll. Gemensamt för trä är att det är känsligt för fukt och vatten. Oljade Skall periodiskt, 1-4 ggr/år, behandlas med underhållsolja. I den regelmässiga städningen skall det användas en återfettande produkt som hindrar uttorkning av golvet. Produkten skall vara anpassad till den underhållsolja som används. Lackade Skall städas med så torra metoder som möjligt. Då fuktiga metoder är aktuellt används ett neutralt rengöringsmedel. Periodiskt kan vissa golv behandlas med en produkt som skyddar lacken, se respektive golvleverantörs anvisningar. Gummimatta Gummi är ett slitstarkt material som tål kemiska produkter. Vatten skall användas i begränsad omfattning liksom starka lösningsmedel. Golvet skall städas med torra och fuktiga metoder. Golven kan torrpoleras och eventuellt behandlas med mjuka vax. Polish och liknande hårda ytskydd bör undvikas då de kan förorsaka krackelering, då materialet i sig är mjukt och sviktande. 15

16 Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress: Box 13, Farsta, Telefon

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och vår miljö. Med

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

STÄDHANDBOKEN. SISAB:s Referenser LOKALVÅRD I VÅRA FASTIGHETER. Förord

STÄDHANDBOKEN. SISAB:s Referenser LOKALVÅRD I VÅRA FASTIGHETER. Förord SISAB:s Referenser Rådgivande, ska ses som goda exempel STÄDHANDBOKEN LOKALVÅRD I VÅRA FASTIGHETER Datum: 2012-08-01 Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

för en renare morgondag

för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Det enkla Skötselsystemet för alla golvmaterial Svanenmärkt skötselsystem. Rekommenderat av ledande golvtillverkare. Svensk rengörings kompetens sedan 1973 PLS verkar för

Läs mer

Skötselanvisning PLAST

Skötselanvisning PLAST Skötselanvisning PLAST Allmän information Denna information gäller för plastgolv i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd.

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Kvalitetssäkring/ arbetsbeskrivning för lokalvårdare

Kvalitetssäkring/ arbetsbeskrivning för lokalvårdare Kvalitetssäkring/ arbetsbeskrivning för lokalvårdare Innehåll Golvrengöring... 4... 4 Dammtorkning och rengöring av inredning... 5... 5 Viktigt att tänka på... 5 Dammtorkning och rengöring av inredning...

Läs mer

SKÖTSELANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING: SCALA 30 PUR SCALA 55 PUR SCALA 100 PUR SCALA 100 EASY PUR. Armstrong World Industries AB

SKÖTSELANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING: SCALA 30 PUR SCALA 55 PUR SCALA 100 PUR SCALA 100 EASY PUR. Armstrong World Industries AB SKÖTSELANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING: SCALA 30 PUR SCALA 55 PUR SCALA 100 PUR SCALA 100 EASY PUR Org.nr/Reg.no Box 5 556084-4242 913 21 HOLMSUND tel: 090-14 94 94 fax: 090-14 94 50 Org.nr/Reg.no SE556084424201

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-10-02

BILAGA 1 Datum 2012-10-02 BILAGA 1 Datum Sida 1(8) 2012-10-02 Verksamhetsstöd STÄDINSTRUKTIONER Lokaltyper/åtgärder 1. Toaletter med eller utan förrum 175 m2 Varje dag Våt torka golv 07.00-09.00 Rengöra toalettstol, tvättställ,

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Specialstäd i Stockholm AB

Specialstäd i Stockholm AB Renovering av linoleum och behandling med polish. Effektiv metod att renovera ytan på linoleumgolv och på så sätt förlänga dess livslängd. Ger också en bättre och polerbar städyta. Golvet maskinskuras

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:2 STÄDANVISNING Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

lonr. JJ()J( 13'3 jopl. ()(" / I

lonr. JJ()J( 13'3 jopl. ()( / I Postadress: 861 82 Timrå Besöksadress: Plåtslaoarväoen 17 Bankgiro: 5672-9387 Oraanisationsnummer: 212000-2395 Hemsida: www.timra.se E-post: kultur.teknik@timra.se - Lokalvårds avtal Datum Handläggare

Läs mer

SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR

SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR Sida 1 (12) 2014-xx-xx SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR Allmänt Städning och underhåll på en idrottsanläggning är mycket viktigt. Den varma fuktiga miljön gör att mikroorganismer och bakterier trivs. För att

Läs mer

- för en renare morgondag - I-VAX systemet

- för en renare morgondag - I-VAX systemet - för en renare morgondag - I-VAX systemet Svensk rengörings kompetens sedan 1973 S KÖ TS EL G A R A N TI för Forb o Floo ring PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städ metoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Avser följande lokaler: Kontor, vilrum Fuktmoppa alternativt dammsuga golv

Avser följande lokaler: Kontor, vilrum Fuktmoppa alternativt dammsuga golv Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten 02:03 Städinstruktioner - objekt 1 2014-11-21 Datum Diarienr (åberopas) Saknr A140.363/2014 918 1 (8) 02:03 Städinstruktioner - objekt 1 Grundinstruktion

Läs mer

SKÖTSELANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MARMORETTE LPX MARMOCOR LPX LINODUR LPX MARMORETTE ACOUSTIC LPX MARMORETTE ACOUSTICPLUS LPX MARMORETTE LCH LPX

SKÖTSELANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MARMORETTE LPX MARMOCOR LPX LINODUR LPX MARMORETTE ACOUSTIC LPX MARMORETTE ACOUSTICPLUS LPX MARMORETTE LCH LPX SKÖTSELANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MARMORETTE LPX MARMOCOR LPX LINODUR LPX MARMORETTE ACOUSTIC LPX MARMORETTE ACOUSTICPLUS LPX MARMORETTE LCH LPX LINODUR LCH LPX LINO ART LPX Org.nr/Reg.no Box 5 556084-4242

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Skötsel och underhållsråd för vinylgolv

Skötsel och underhållsråd för vinylgolv Skötsel och underhållsråd för vinylgolv Installationsbehandling/ytskydd IdéCollections vinylgolv är slitstarka golv och kräver i regel ingen installationsbehandling. I utrymmen med hög belastning eller

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Städning nuari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 SYFTE OCH METOD... 3 UPPHANDLING...

Läs mer

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker.

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Vi vill börja med att gratulera till ett utmärkt val av keramiska plattor. Som allt kakel och klinker från CC Höganäs uppfyller

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-13

STÄDPOLICY 2015-01-13 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-13 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 CHECKLISTA FÖR INSPEKTION Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens

Läs mer

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård

Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management. Lokalvård Tjänsteutbud Version 3.0 Facility Management Lokalvård Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

STÄDPOLICY 2014-11-21

STÄDPOLICY 2014-11-21 Sida Handling STÄDPOLICY 204--2 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 72 Hyvelgatan 2 Tel 049-880

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

Inomhusmiljön i skolan

Inomhusmiljön i skolan Inomhusmiljön i skolan Vägledning från Folkhälsomyndigheten Material från Folkhälsomyndigheten Webbsidor med kompletterande vägledning Kompletterande vägledning om ventilation (fd meddelandeblad om ventilation)

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av Sune Dahlberg Stockholm och bearbetade under ett möte med Specialavdelningarna i Göteborg i oktober 1999.

Läs mer

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 2014-10-06 Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 Allmänna uppgifter Lokal namn Adress Verksamhetsutövare Datum Närvarande Årskurser Antal barn/elever Antal personal

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning.

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning. SVENSKA I STÄDBRANSCHEN Björn Ljungquist 2006-01-10 Inledning Alla branscher utvecklar ett eget språk, baserat på de speciella ord, uttryck och nomenklaturen som finns. Städbranschen har skapat sitt speciella

Läs mer

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INVENTARIER... 3 2. VÄGGAR OCH GARDINER... 3 3. GOLV

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Augusti 2008 Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Ansvarig för verksamheten ska inom ramen för egenkontrollen se till att

Läs mer

Skötselsystem för terrazzo

Skötselsystem för terrazzo I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för terrazzo På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande produkter

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Kontaktpersoner. 2. Allmänt. 3. Generella städprogram. 4. Metodbeskrivning; förklaring städprogram. 5. Storstädning

INNEHÅLL. 1. Kontaktpersoner. 2. Allmänt. 3. Generella städprogram. 4. Metodbeskrivning; förklaring städprogram. 5. Storstädning Sida: 1/8 INNEHÅLL 1. Kontaktpersoner 2. Allmänt 3. Generella städprogram 4. Metodbeskrivning; förklaring städprogram 5. Storstädning 6. Loggbok ( bilaga ex. loggbok ) Sida: 2/8 1. Kontaktpersoner Landstingets

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården 1 Vårt uppdrag Landstingsservice Dalarnas uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. Uppdraget

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Kravspecifikation och städprogram

Kravspecifikation och städprogram Bilaga 1.8 Dnr UPP 2013/70 Kravspecifikation och städprogram A Kravspecifikation Fastighetsbeskrivning Upphandlingen gäller städning av lokalyta om totalt 1 897 kvm fördelat på sex plan. Totalt finns 52

Läs mer

Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N

Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N Krav avseende lokalvård Valhallavägen 117 Arbetstid Lokalerna är tillgängliga för lokalvård helgfri måndag fredag klockan 07:00 17:00. PTS har inte semesterstängt.

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Denna information gäller Flotex i offentlig miljö

Denna information gäller Flotex i offentlig miljö Allmän information Denna information gäller Flotex i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. STOPPA SMUTSEN REDAN I ENTRÉN Se till att ha effektiva avtorkningssystem. Över

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten Värmland PVS-918-3512/12 2012-05-25

02:2 STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten Värmland PVS-918-3512/12 2012-05-25 02:2 STÄDANVISNING Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten Värmland PVS-918-3512/12 2012-05-25 2 (6) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Rätt golv i rätt miljö EN SNABB GUIDE OM SKÖTSEL OCH EKONOMI FRÅN FORBO

Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Rätt golv i rätt miljö EN SNABB GUIDE OM SKÖTSEL OCH EKONOMI FRÅN FORBO Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Rätt golv i rätt miljö EN SNABB GUIDE OM SKÖTSEL OCH EKONOMI FRÅN FORBO Vi gör det enkelt att välja Med den här guiden får du bra vägledning kring hur du ska välja golv,

Läs mer

Tana. Spolglans. Användning: Passar i alla små diskmaskiner.

Tana. Spolglans. Användning: Passar i alla små diskmaskiner. Tana BRILLANT bar 1 lit 62582031 Spolglans Effektivt spolglansmedel. BRILLANT bar ökar maskinens prestanda och effektivitet genom att undvika störande skumutveckling. Förhindrar kalkbildning och neutraliserar

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP

SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP SKÖTSELANVISNING SKÖTSELANVISNING Skötselanvisning för Forbo Parkett 2016-09-22 ALLMÄNNA RÅD Stoppa smutsen redan i entrén! Över 80 % av all smuts dras

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

Storstädning av klubblokalen Instruktion

Storstädning av klubblokalen Instruktion Storstädning av klubblokalen Instruktion Storstädning av klubblokalen görs en gång på våren och en gång på hösten. Tre av SOL:s arbetsgrupper utses per gång. Det betyder att en och samma arbetsgrupp får

Läs mer

UPPHANDLING AV LOKALVÅRD TILL POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN INKLUSIVE ÅKLAGARKAMMAREN I KALMAR OCH POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

UPPHANDLING AV LOKALVÅRD TILL POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN INKLUSIVE ÅKLAGARKAMMAREN I KALMAR OCH POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN UPPHANDLING AV LOKALVÅRD TILL POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN INKLUSIVE ÅKLAGARKAMMAREN I KALMAR OCH POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN Det har i rubricerad upphandling inkommit frågor som kräver bemötande

Läs mer

Underlag för städrutiner

Underlag för städrutiner Underlag för städrutiner Allergikommittén i Kristianstads kommun Uppdaterat i april 2015 Kommunstyrelsen antog år 2005 en policy för inomhusmiljö och allergianpassning med allergikommitténs kunskapsunderlag

Läs mer

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11)

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) Datum 2015-05-12 Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Innehållsförteckning 1. Grundinstruktion

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

Gemensam uppföljning ska ske regelbundet. SPSM kommer att kalla till gemensamma uppföljningsmöten.

Gemensam uppföljning ska ske regelbundet. SPSM kommer att kalla till gemensamma uppföljningsmöten. Krav på tjänsten Upphandlingen omfattar städning av Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler på Neptuniplan 7 i Malmö, Västra Esplanaden 9A i Växjö och Södra Långgatan 62 i Kalmar, enligt kravspecifikation

Läs mer

CLEANING MADE EASY! - ENKELHET 4 Steg - Teknologi nya FERRZON + - Miljö tillsätt bara rent vatten - Säkerhet halktestade

CLEANING MADE EASY! - ENKELHET 4 Steg - Teknologi nya FERRZON + - Miljö tillsätt bara rent vatten - Säkerhet halktestade CLEANING MADE EASY! - ENKELHET 4 Steg - Teknologi nya FERRZON + - Miljö tillsätt bara rent vatten - Säkerhet halktestade HIGH TECH FLOOR! Nya FERRZON + - Bättre och högre glans - Bättre rengöringskapacitet

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV

BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV BYT INTE GOLV VI HAR ETT BÄTTRE ALTERNATIV UVElite RES GER EN RENOVERAD GOLVYTA SOM NÄRMAST KAN JÄMFÖRAS MED NYSKICK. RENOVERINGSSYSTEMET ÄR ETT KOSTNADSEFFEKTIVT, MILJÖANPASSAT OCH TIDSBESPARANDE ALTERNATIV

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för XLNT Living 2014-11-05 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV XLNT LIVING Kilar för att hålla distans till vägg Fintandad

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Datum. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellan- & balkongglas. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas

Datum. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellan- & balkongglas. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen STÄDINSTRUKTION Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) 2010-12-29 Ärendebeteckning 1006 Arbetsmoment och frekvens Bengtsfors,

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Städrutin Folktandvården

Städrutin Folktandvården Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Städrutin Folktandvården Riktlinjer för arbetets utförande Städtjänsterna skall utföras enligt denna arbetsbeskrivning. Extra tjänster avropas separat Följande

Läs mer

Städmoment som inte görs av städorganisationen i det ordinarie städarbetet.

Städmoment som inte görs av städorganisationen i det ordinarie städarbetet. Sida: 1/6 Städning är i mycket stor omfattning till för att behålla en god, trivsam & hygienisk arbetsmiljö för personal och besökare, samtidigt som den också skall bidra till att vårda lokalerna och inredning

Läs mer

Tvättutrustning för. Professionell. Städ

Tvättutrustning för. Professionell. Städ Tvättutrustning för Professionell Städ Electrolux Professional Städ 2 Electrolux Professional Städ 3 Vi tänker på dig När vi säger att vi tänker på dig menar vi exakt vad vi säger. Vi gör allt vi kan för

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016. 02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TEKNISKA ROTELNS TILLKOMMANDE

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster SYSTASIS flexibla städ & lokalvårds lösningar Service & Tjänster Genom personligt bemötande, noggrannhet och snabb service är vi ett väletablerat städföretag i Stockholm med över 30 års erfarenhet. SYSTASIS

Läs mer

Kvalitetssäkring av städtjänster

Kvalitetssäkring av städtjänster Kvalitetssäkring av städtjänster Karl Henriksson, Borago Konsult Utbildning lokalvård 1994-1997 Upphandlingskonsult, 1997- Utveckling beställarkompetens och städupphandling sedan 1997 Styrelseledamot Almega

Läs mer

STÄDINSTRUKTION LOKALVÅRDSTJÄNSTER. Polismyndigheten i Västmanlands län

STÄDINSTRUKTION LOKALVÅRDSTJÄNSTER. Polismyndigheten i Västmanlands län Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen STÄDINSTRUKTION Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 958 STÄDINSTRUKTION avseende LOKALVÅRDSTJÄNSTER för Övergripande

Läs mer

SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR

SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR Sida 1 (13) 2014-xx-xx SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR Allmänt Städning och underhåll av en idrottsanläggning är mycket viktigt. Den varma fuktiga miljön gör att mikroorganismer och bakterier trivs. För att

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

2016-03-17 A427.739/2015 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (15)

2016-03-17 A427.739/2015 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (15) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (15) Datum 2016-03-17 Diarienr (åberopas) Saknr A427.739/2015 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Detta dokument (02.03 Städinstruktioner)

Läs mer