Skolfastigheter i Stockholm AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolfastigheter i Stockholm AB"

Transkript

1 Städhandboken Skolfastigheter i Stockholm AB

2 Innehållsförteckning Förord 3 Städhandbok del 1 - Upphandling och uppföljning av städtjänster Upphandlingsprocessen 4-6 Städanvisningar-förfrågningsunderlag 7 Kvalitet och uppföljning beställarens engagemang 7 Städhandbok del 2 - Så städar vi Stockholms skolor Miljökrav 8 Golv 9 - Funktionsansvar - periodiskt underhåll 9 - Metoder 9 Utrustning 10 Städning av ytor ovan golv 11 Periodiskt underhåll 12 Städinstruktioner 12 Ramar för städfrekvens 13 Städhandboken del 3 - Golvens ABC Sid 2

3 Vi vill skapa en sund inomhusmiljö i Stockholms skolor Att städningen påverkar hur vi trivs och hur vi mår i våra hem känner de flesta igen. Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och vår globala miljö. Med Städhandboken vill SISAB bidra till att skapa en sund inomhusmiljö i Stockholms skolor. Städhandboken ska ses som ett stöd till Er som upphandlar och direkt påverkar städningen i skolan. Städning är direkt avgörande för en bra inomhusmiljö och för att Stockholms skolor ska fungera över tiden. Med en korrekt, noggrann och periodiskt utförd städning av skolan bibehålls färger, glans och fräschhet, vilket ökar både trivseln och minskar behovet av underhåll. Vår erfarenhet är att när skolan upplevs som fräsch så minskar dessutom alla typer av skadegörelse, vilket i sin tur även det påverkar trivseln positivt. Städning utförd med rätt städmaterial och med rätt användning av kemikalier bidrar också till att minska slitaget på allas vår gemensamma miljö. Felaktig städning kan även bidra till direkta hälso- och miljöproblem. Det vanligaste felet är att man vid städning använder för mycket vatten på golven. Fukten ligger då kvar under golvsocklar och trösklar. Om golvet är belagt med linoleummatta kan till exempel för mycket vatten och felaktig städning leda till en nedbrytning av mattan. Fukten påskyndar då även nedbrytning av material i väggar och golv vilket bidrar till dålig luft som kan leda till olika hälsoproblem. Självklart får ingen bli sjuk av att vistas i våra skolor! Vi ser idag hur allergier hos barnen blir allt vanligare i vårt samhälle. Tyvärr kan forskarna inte exakt peka på vad som orsakar många av allergierna men man vet att bra städning är extra viktigt för barn med allergier. Genom att nivån av damm, partiklar och smuts hålls på en låg nivå minskar de allergiska reaktionerna. Vår förhoppning med Städhandboken är att Du som läser den får en hjälp på vägen till en riktigt bra städning av Stockholm skolor! Skolfastigheter i Stockholm AB 3

4 Del 1 Upphandling och uppföljning av städtjänster Det finns idag många olika aktörer som har krav och anvisningar på hur städningen ska utföras ur miljösynpunkt. Några exempel är Socialstyrelsens (SOSFS 1996:33). Därutöver har fastighetsägaren sina egna krav på en skonsam förvaltning och skolan har sina besparingskrav att ta hänsyn till. För att åstadkomma en bra städning krävs en genomtänkt styrning av städningen. Grunden för styrningen är att planera och genomföra en bra städupphandling och därefter ha en kontinuerlig kontroll av städningen under avtalstiden. Hörnstenarna i städkvalitet är: Lokalens fysiska status och utformning Vem som städar Vilka kemikalier och vilka metoder som används Avtalet och dess omfattning Städutrustningens kvalité - Service på maskiner - Rena moppar Städutrymmenas utformning - God ventilation - Tvättmöjligheter - Golvbrunn - Utslagsvask - Torkmöjligheter 4

5 UPPHANDLINGS- PROCESSEN Nedan följer en kortfattad översikt av stegen i upphandlingsprocessen. Varje steg beskrivs inte utan tyngden läggs på de faktorer som påverkar styrningen av städningen. Följande steg ingår i upphandlingsprocessen: Behovsanalys analysen skall svara på följande frågor: Varför skall upphandling ske? Vad skall upphandlas (städning, fönsterputs, entrémattor, etc.)? Hur skall uppdraget beskrivas? Som funktion (INSTA ) eller med traditionell beskrivning med städinstruktioner? Nulägesanalys av skolans lokaler (hur ser golven ut? finns det brister i städningen? etc.). Framtagande av ett komplett förfrågningsunderlag (gärna enligt AFF 2 ) som innehåller: PM - inbjudan Särskilda föreskrifter Städ- och serviceanvisningar (städinstruktioner, m.m.) Objektsbeskrivning Ritningar Anbudsformulär (speciellt formulär för anbudslämnande som underlättar jämförelser av anbud). Utvärdering av anbud. Denna bör göras med stöd av sakkunnig inom städområdet som kan avgöra om de olika anbuden svarar upp mot aktuellt förfrågningsunderlag, genom bl.a. jämförelse av nyckeltal. Tecknande av avtal mot framtaget förfrågningsunderlag. Avtalstiden bör vara minst 2 år. Kontinuerlig kontroll och uppföljning. 1 INSTA 800 är en nordisk standard för beskrivning och mätning av städkvalitet vilket möjliggör funktionsupphandling av städtjänster. 2 AFF, Avtal för fastighetsförvaltning har ett regelverk för upphandling av Städtjänster, Aff Städmall 4 a och b. Läs mer på 5

6 UPPHANDLINGS- PROCESSEN Särskilda föreskrifter Förfrågningsunderlaget Administrativa föreskrifter I förfrågningsunderlagets särskilda föreskrifter är det lämpligt att föreskriva ramar och krav för: - kvalitetsarbetet - personalens kompetens - miljöarbetet. Dessa ramar och krav skall omfatta hörnstenarna i begreppet städkvalitet. Kvalitetsuppföljning och reglering av kvalitetsavvikelser Här läggs grunden för det kvalitetsarbete som skall säkerställa att entreprenören levererar avtalad städkvalitet. Entreprenören skall visa hur det säkerställs att köparen alltid får den avtalade städkvaliteten levererad, vilket är en grundförutsättning. Köparen av städning bör kunna kontrollera städningens kvalitet vid behov. Kvalitetsuppföljningen bör omfatta: - städentreprenörens egenkontroll (det regelmässiga arbetet) - städentreprenörens eventuella kundenkät (1-2 ggr/år) - städmöten (4-12 ggr/år). Utöver detta är det lämpligt att anlita oberoende sakkunniga för att kontrollera att levererad städning följer avtalet. För att reglera återkommande kvalitetsavvikelser bör det i förfrågningsunderlaget/avtalet finnas angivet hur återkommande avvikelser kan kostnadsregleras. Det kan t.ex. anges att 30 % av månadsdebiteringen hålls inne tills städkvaliteten har uppnåtts. Kvalitet vid avtalets slut - slutbesiktning Städentreprenören ansvarar för städningen och städningens kvalitet till avtalets slut. Eventuella brister som framkommer i slutbesiktning skall åtgärdas av städentreprenören utan extra kostnad för köparen. Kvalitet - kunskapsverifiering Då städresultatet ytterst beror på den enskilde städarens kompetens är det lämpligt och en rekommendation att ställa krav på att driftansvarig, teamledare och städpersonalen skall ha personcertifikat enligt PRYL-96 3 alt SRY. Personcertifikat ger kunskapsverifiering. 3 PRYL-96 står för Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare och är en kravspecifikation (jmf läroplan) för vad en lokalvårdare skall kunna. PRYL-96 är ett rikstäckande projekt där cirka 100 representanter från städbranschen har arbetat fram en kravspecifikation under perioden Den består av 12 områden (bl.a. kemiska begrepp, golvmaterial m.fl.) inom vilka en baskompetens skall finnas fastslogs kravspecifikationen av Swedac (Styrelsen för kvalitet och teknisk kontroll). I och med detta är PRYL en svensk branschstandard. SRY Yrkesbevis är ett liknande kompetensbevis med lägre kunskapskrav och där kunskapstesten sker av utbildaren. 6

7 Städanvisningar förfrågningsunderlaget I städanvisningarna beskrivs omfattningen av alla städinsatser, annan service samt förutsättningar för städningen. Det kan bl.a. vara: - ordinarie städdagar - städutrymmen, städcentral med tvättmaskin. Avseende det städtekniska kan följande beskrivas: - funktionsansvar för underhåll av golv och golvvård - städinstruktioner - metoder - redskap och verktyg - entrémattor - fönsterputs - golvvård. Hur det kan beskrivas berörs i städhandbokens andra del Så städar vi Stockholms skolor. Det viktiga i förfrågan är att den upphandlande enheten begär att anbudsgivaren skall redovisa hur den skall städa med vilka kemikalier, med vilken utrustning, etc. Detta bidrar till saklig utvärdering av anbuden som inte enbart omfattar priset. Det som då granskas är anbudsgivarnas städtekniska ambitioner. Kvalitet och uppföljning När avtal har tecknats och avtalet börjat gälla skall entreprenören och kunden fastställa en kvalitetsplan för löpande uppföljning av städningen. Denna skall bidra till att skapa en dialog för att upprätthålla och utveckla en god städkvalitet. Kontinuerlig uppföljning är ett måste för en fungerande städning. Risken är annars stor att städkvaliteten sjunker. Ett bra verktyg för detta är driftmöten som har en stående dagordning baserat på begreppet städkvalitet. Detta medför att det förs en konstruktiv dialog under avtalstiden. Beställarens engagemang det skall skolan göra för att få städat En bra upphandling av en städentreprenad utgör ingen garanti för att beställarens intressenter, skolpersonal och elever, är nöjda med städningen. Är de inte nöjda kan det bero på att de inte fått information om vad städningen innefattar, vilka moment som ingår och hur ofta och när de skall utföras. En fungerande lokalvård i ett längre perspektiv kräver delaktighet och medvetande från alla på en skola, vilket förutsätter att alla får information om städningens omfattning och att alla får reda på deras rättigheter och skyldigheter. Detta kan innebära att elever och lärare ställer upp stolarna efter lektionen och själva torkar av bänkar m.m. 7

8 Del 2 Så städar vi Stockholms skolor De anvisningar som följer nedan är de rekommendationer som SISAB har avseende miljö, kemikalier, utrustning och metoder för underhåll och städning av skolorna i Stockholm. Eftersom den största delen av städtiden idag används för städning av golv är detta prioriterat. Det är även på golven som felaktig städning får störst konsekvenser för fastigheten och den inre miljön. Miljökrav Respektive fastighets totala livscykel och belastning på miljön skall utgöra grunden för metod- och kemval inom lokalvården. Detta är viktigare och går före eventuell miljömärkning av enskilda kemiska produkter. Hyresgäst och städentreprenör skall härvid samverka för att: - åstadkomma en så liten belastning som möjligt på den yttre miljön - åstadkomma en så god arbets- och inomhusmiljö som möjligt. Maskiner och kemikalier skall uppfylla miljökraven. 8

9 Golv Funktionsansvar regelmässig städning av golv/golvvård/periodiskt underhåll. Städentreprenören bör ansvara för att skolans golvytor regelbundet underhålls. Målet är att upprätthålla golvens status och därmed förlänga dess livslängd. Genom att skriva in att städentreprenören an svarar för golvens funktion så skall entreprenören kontinuerligt upprätthålla fina ytor genom regelmässig städning, periodiskt underhåll och omfattande golvvård. Metoder i den regelmässiga städningen av golv Idag används torra städmetoder som grundmetod vilka kompletteras med avfläckning och våta metoder om behov finns (dvs. nedsmutsning i t.ex. matsalar, m.m.). Detta resulterar i bättre städresultat, mindre fuktskador och mindre slitage av golvmaterial. Dessutom ger torra städmetoder mindre fysisk belastning på städpersonalen. Följande metoder skall utgöra grunden för insatserna vid den regelmässiga städningen. Vid samtliga metoder där fukt tillförs skall eventuell kemikalie harmonisera med de anvisningar som finns längre fram i texten METOD INNEBÖRD Torrmoppa Moppa: Avlägsna damm och smuts på hela golvytan i kombination med avfläckning, avlägsna lätt bunden smuts med fuktmopp. Fuktmoppa Fuktmoppa: Avlägsna damm och smuts på hela golvytan. Svabba/ Tvätta Svabba/Tvätta: Blötlägga och avtorka golvet med svabbgarn/skurduk. Eftertorkning krävs. Kombiskura Torrmoppa golv för att därefter skura med kombimaskin. Längs med kanter och på ytor som maskinen inte kommer åt fuktmoppas golvet. 9

10 Utrustning Maskiner På större fria ytor bör kombinationsmaskin användas. Vid det periodiska underhållet bör det användas golvvårdsmaskiner som harmoniserar med respektive behandlingsmetod. Moppsystem I den regelmässiga städningen bör det användas ett modernt moppsystem som omfattar såväl torr- som fuktmopp. Behandlingsmetoder och kemikalier På respektive golvmaterial bör följande kemikalier alt. metoder användas vid grundbehandling, periodiskt underhåll och regelmässig städning. Avseende kemikalier är det den kemikalie som skall användas när fukt tillförs i städningen. De nedan angivna behandlingarna är en ram som baseras på respektive golvleverantörs anvisning. För att skapa förutsättningar för en fungerande städning bör städentreprenören i anbudet föreslå ett lämpligt skötselsystem med utgångspunkt från guiden nedan. De kemikalier som används bör dokumenteras. GOLVMATERIAL GRUND- BEHANDLING PERIODISKT UNDERHÅLL DAGLIG STÄDNING Betong - lackat - målad Neutralt rengöringsmedel, typ allrent Keramiska Såpa, typ Steinfix natursåpa, Stentvål Special. Alt. Neutralt rengöringsmedel, typ allrent på glaserade och tätsintrade golv Linoleum/nya Vax enligt anvisningar från golvleverantör. (Forbo föreskriver I-vax) Linoleum/gamla På polishbehandlad linoleum där polishen är intakt bör den ligga kvar. Vid större skur ningar bör övergång till vax ske Polish alt vax Neutralt allrent på polishbehandlade golv Vaxbehandling golv enligt anvisning Plastmatta - befintlig - ny Torrpolering, polish, eller vax Torrpolering, spraypolering Neutralt rengöringsmedel, typ allrent på rena golv och på polish. På vaxbehandlade golv enligt anvisning från vaxleverantör 10

11 GOLVMATERIAL GRUND- BEHANDLING PERIODISKT UNDERHÅLL DAGLIG STÄDNING Terrazzo - befintlig - ny Impregneringsmedel som reagerar med kalken. Typ Terrazzorent, Stentvål Special eller dyl. I andra hand kan neutral såpa eller vax användas Natursten - Marmor, kalksten, granit, m.fl. Neutral såpa Laminat Neutralt rengöringsmedel, typ allrent Trägolv - lackat Neutralt rengöringsmedel, Trägolv - oljat Neutral såpa, typ Steinfix Natursåpa Textila Mattvätt < 2 gånger /år Gummimatta Enligt anvisning från leverantören. Undvik polish Torrpolering alternativt, se grundbehandling Allrent alternativt, se grundbehandling Städning av ytor ovan golv För att kunna bedriva en fungerande städning av ytor ovan golv krävs rätt kemikalier och utrustning. Dukar och annan städutrustning För att kunna städa på ett professionellt sätt krävs det bra städutrustning för dammning, avfläckning, städning av toaletter, m.m. Dessutom är det av vikt att städentreprenören hanterar materialen på ett professionellt sätt. Detta innebär bland annat att ett arbetspass alltid avslutas med att ta hand om sopor och rengöra smutsig städutrustning och städrum. Städning av hygienutrymmen Vid städning av toaletter är det viktigt att städpersonalen städar hygieniskt vilket bl.a. innebär att städdukar ej används på flera toaletter. 11

12 I duschrum i anslutning till omklädningsrum är det vanligt med smuts som bidrar till dålig lukt. Det är därför viktigt att: - städa både golv och väggar regelbundet - använda både sura och alkaliska medel (OBS! Sköljning måste ske mellan de olika medlen) - bearbeta golv och väggar med borste alt. skurnylon eller dylikt - rengöra golvbrunnar. Periodiskt underhåll övriga ytor Utöver de åtgärder som sker regelbundet i den regelmässiga städningen krävs följande underhåll. Fönsterputs Fönstrets samtliga sidor (2/4) bör tvättas minst en gång per år. Persienner, foder och eventuella tillbehör skall även rengöras. Andra ytor Ytor som inte berörs i den regelmässiga städningen skall underhållas minst en gång per år. Detta omfattar bland annat: - In- och utvändig rengöring av armaturer och andra ljuskällor - Rengöring av väggar - Avfläckning tak - Dammtorkning av hyllor o.dyl. Textil inredning Skolan ansvarar för textila material i inredning som t.ex. gardiner och klädda möbler. Eftersom dessa material påverkar inomhusmiljön är det viktigt att de rengörs minst en gång per år. Denna tjänst behöver dock inte köpas av städentreprenör. Entréer Entréer bör kompletteras med textila entrémattor för att skapa bra förutsättningar för städning. Städinstruktioner Städinstruktionerna skall beskriva vad som skall städas och hur ofta. Det är viktigt att specifika instruktioner tas fram för respektive rumstyp, klassrum, korridorer, toaletter, etc. Städinstruktioner skall omfatta alla ytor som städas och inte bara golven. Det är nödvändigt för att uppfylla samhällets krav på städningen och för att skapa hälsosamma studiemiljöer. I praktiken är det bättre att städa hela klassrummet regelbundet från golv till tak, med varierande frekvens från varannan dag till en gång per termin, än att endast städa golvet, krittavlan och tömma papperskorgen varje dag. Det senare är mycket vanligt idag vilket leder till att städningen ofta är undermålig. Många städföretag friskriver sig från att städa hela rummet från golv till tak. De anger att de endast städar till räckhöjd, vilket är anmärkningsvärt. Detta kan exempelvis innebära att hyllor över 180 cm inte torkas på ett helt år p.g.a. att det är en kort städerska! 12 Det är beställaren som ställer kraven. Vill beställaren ha städat hela rummet skall hela rummet städas. Det finns ingen lag eller kollektivavtal som motsätter sig det.

13 Städinstruktion - ett exempel KLASSRUM 3 dagar/vecka; Golvet rengörs, papperskorgen töms och krittavlan avtorkas. 1 ggr/vecka; Avtorkas fönsterbräda, bänkar, hyllor och andra fria ytor. 1 ggr/månad; Avborstas golvlister, lister, m.m. 1 ggr/termin; Avtorkas armaturer, ventilationsdon, m.m. Instruktionerna utgör ramen för städningen. Utifrån instruktionerna skall städinsatsen anpassas efter behovet. Ramar för städfrekvens Nedan angivna frekvenser är en mall för hur ofta olika lokaler bör städas. Angivna frekvenser bör inte understigas. Frekvenserna avser städning av golv. Städning av andra ytor bör ske regelbundet men i regel inte lika ofta. TYP AV VERKSAMHET FREKVENS Allmänna kommunikationsytor, korridorer, entréer, trappor Varje dag WC och hygienutrymmen Varje dag Kontor/lärarrum 1 gång/vecka Skolsalar och grupprum Varannan dag Gymnastiksalar - använda dagtid 1 gång/dag Gymnastiksalar - använda dagtid och kvällar 2 gånger/dag 13

14 Del 3 Golvens ABC Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste golvmaterialen. Linoleum Linoleum består i huvudsak av linolja, trämjöl, kalkstensmjöl, m.m. De flesta leverantörer av linoleumgolv i Sverige rekommenderar i dag vaxbehandling på nya golv. Det är framförallt mjuka vax som rekommenderas. Fördelen med vax är att starka alkaliska produkter, typ polishbort, aldrig behöver användas på golvet. Starka alkaliska produkter är mycket aggressiva mot fett vilket medför att de torkar ut linoleumgolv från linolja. I den regelmässiga städningen används torra metoder kombinerat med avfläckning. Vid fuktiga metoder, s.k. fuktmoppning, används vax eller ett neutralt rengöringsmedel. I vissa miljöer, exempelvis entréer, matsalar samt på gamla golv är polish en nödvändighet för att åstadkomma en lättstädad yta. Visste ni att det kan gå åt upp till 20 ggr mer polish per kvadratmeter jämfört med vax vid en installationsbehandling. Trots att du använder vax i den regelmässiga städningen kan du städa i många år utan att komma upp i den kemikaliemängden. Utbytesregeln! Plast Det finns olika typer av plastgolv. I Stockholms skolor används PVCmatta med polyuretanbehandlad yta (ger en lättstädad yta) avsedd för offentlig miljö. Många leverantörer av den sistnämnda typen rekommenderar att deras golv endast skall behandlas med torrpolering. Ibland krävs dock ytterligare ytskydd, allt beroende på slitaget där golven ligger. I den regelmässiga städningen används torra metoder kombinerat med avfläckning samt fuktmoppning. Då fukt tillförs används ett neutralt rengöringsmedel eller microfibermoppar preparerade med vatten. 14 Stengolv Terrazzo (betongmosaik) Leverantörerna av terrazzo rekommenderar impregneringsmedel vid såväl grundbehandling som i den regelmässiga städningen. Impregneringsmedlet reagerar med kalken i terrazzons cement och bildar kalktvål, som ger en smuts- och vattenavvisande yta. Andra alternativ är neutrala specialsåpor med hög fetthalt eller mjukt vax. De senare alternativet kan motiveras för att det skall fungera ihop med andra material inom städområdet.

15 Polish är direkt olämpligt och skall inte användas. Även starka alkaliska produkter, exempelvis många vanliga såpor, är olämpliga för terrazzo. Även sura medel skall undvikas eftersom de ger en etsning i golvet. Polerad och finslipad marmor, kalksten, granit, gnejs Stengolv som är polerade får en mycket tät yta. Används feta produkter typ såpa är risken stor att golvet blir överfettat - kladdigt. Därför skall det endast städas med ett neutralt rengöringsmedel, typ allrent. Slipade stengolv ger en porigare yta jämfört med polerad yta. Därför är det lämpligt att använda sig av neutrala specialsåpor med hög fetthalt. Dessa produkter fyller och impregnerar porerna, vilket ger en smutsoch vattenavvisande yta. Keramiska golv Detta är ett populärt golvmaterial och ofta mycket funktionellt. Dessa golv kan jämställas med våra stryktåligaste naturstenar, granit och gnejs. Kunskapen är dock ofta begränsad om hur golvet skall behandlas och underhållas. Det avgörande i detta fall är om golvet är ej tätsintrat, tätsintrat eller glaserat. Polish är direkt olämpligt på samtliga keramiska golv. I Stockholms skolor används granitkeramikplattor. Dessa är mycket hårt pressade vid tillverkning. Detta hindrar att plattorna absorberar vatten i samband med städning. Trägolv De vanligaste trägolven är lackade eller oljebehandlade. Det är viktigt att känna till den merkostnad som ett trägolv kan ge då det ofta kräver ett mer omfattande löpande underhåll. Gemensamt för trä är att det är känsligt för fukt och vatten. Oljade Skall periodiskt, 1-4 ggr/år, behandlas med underhållsolja. I den regelmässiga städningen skall det användas en återfettande produkt som hindrar uttorkning av golvet. Produkten skall vara anpassad till den underhållsolja som används. Lackade Skall städas med så torra metoder som möjligt. Då fuktiga metoder är aktuellt används ett neutralt rengöringsmedel. Periodiskt kan vissa golv behandlas med en produkt som skyddar lacken, se respektive golvleverantörs anvisningar. Gummimatta Gummi är ett slitstarkt material som tål kemiska produkter. Vatten skall användas i begränsad omfattning liksom starka lösningsmedel. Golvet skall städas med torra och fuktiga metoder. Golven kan torrpoleras och eventuellt behandlas med mjuka vax. Polish och liknande hårda ytskydd bör undvikas då de kan förorsaka krackelering, då materialet i sig är mjukt och sviktande. 15

16 Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress: Box 13, Farsta, Telefon

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och vår miljö. Med

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

för en renare morgondag

för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Det enkla Skötselsystemet för alla golvmaterial Svanenmärkt skötselsystem. Rekommenderat av ledande golvtillverkare. Svensk rengörings kompetens sedan 1973 PLS verkar för

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Städning nuari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 SYFTE OCH METOD... 3 UPPHANDLING...

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:2 STÄDANVISNING Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-13

STÄDPOLICY 2015-01-13 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-13 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

STÄDPOLICY 2014-11-21

STÄDPOLICY 2014-11-21 Sida Handling STÄDPOLICY 204--2 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 72 Hyvelgatan 2 Tel 049-880

Läs mer

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning.

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning. SVENSKA I STÄDBRANSCHEN Björn Ljungquist 2006-01-10 Inledning Alla branscher utvecklar ett eget språk, baserat på de speciella ord, uttryck och nomenklaturen som finns. Städbranschen har skapat sitt speciella

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker.

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Vi vill börja med att gratulera till ett utmärkt val av keramiska plattor. Som allt kakel och klinker från CC Höganäs uppfyller

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INVENTARIER... 3 2. VÄGGAR OCH GARDINER... 3 3. GOLV

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11)

2015-05-12 A426.878/2014 918. 02:03 Städinstruktioner. Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) 02:03 STÄDINSTRUKTIONER 1 (11) Datum 2015-05-12 Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02:03 Städinstruktioner Innehållsförteckning 1. Grundinstruktion

Läs mer

Underlag för städrutiner

Underlag för städrutiner Underlag för städrutiner Allergikommittén i Kristianstads kommun Uppdaterat i april 2015 Kommunstyrelsen antog år 2005 en policy för inomhusmiljö och allergianpassning med allergikommitténs kunskapsunderlag

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården 1 Vårt uppdrag Landstingsservice Dalarnas uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. Uppdraget

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster SYSTASIS flexibla städ & lokalvårds lösningar Service & Tjänster Genom personligt bemötande, noggrannhet och snabb service är vi ett väletablerat städföretag i Stockholm med över 30 års erfarenhet. SYSTASIS

Läs mer

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403 1(4) SÖDERSJUKHUSET A n k o m Stockholms läns landsting 2013-03-20 2013-04- 0 2 Södersjukhuset handlingsplan för städning 2013 Dnr. Nulägesrapport Städavtal Södersjukhuset har idag ett avtal avseende köp

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

6. Golv. Skötselanvisningar för känsliga interiörer

6. Golv. Skötselanvisningar för känsliga interiörer Skötselanvisningar för känsliga interiörer 6. Golv Golven i SFV: byggnader används och måste därför städas. Samtidigt är golven kulturhistoriskt värdefulla och bör bevaras utan lackering eller slipning.

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.

02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016. 02:04 SPECIFIK STÄDANVISNING & FREKVENS, TEKNISKA ROTELN Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TEKNISKA ROTELNS TILLKOMMANDE

Läs mer

ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet

ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet *) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus

Läs mer

Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva 6 2009-10 SRY. Grundkrav för utfärdande. av SRYs yrkesbevis

Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva 6 2009-10 SRY. Grundkrav för utfärdande. av SRYs yrkesbevis Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva 6 2009-10 SRY Grundkrav för utfärdande av SRYs yrkesbevis 1 Handledarutbildning 1. För att bli godkänd som handledare krävs följande: Genomfört godkänt prov för yrkesbevis.

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Handbok. HTC Twister

Handbok. HTC Twister HTC Twister Handbok HTC Twister 2 HTC Twister Städa med Twister den rena vägen till ett perfekt resultat Innehåll 1. Vad är Twister 4 2. Hur fungerar Twister 5 3. Samma rutiner bättre resultat 6 4. En

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

ÅNGTVÄTTAR. Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet HOME & GARDEN ÅNGTVÄTTSGUIDE

ÅNGTVÄTTAR. Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet HOME & GARDEN ÅNGTVÄTTSGUIDE *) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae. ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

enklare att utfärda yrkesbevis, sätta betyg eller utfärda personcertifikat.

enklare att utfärda yrkesbevis, sätta betyg eller utfärda personcertifikat. KOMPETENSBEVIS LOKALVÅRD/STÄDNING Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se 1. Inledning Syftet Med gemensamma grundläggande kunskapskrav som mall blir det: enklare att skapa och validera kompetens inom

Läs mer

Ytbehandling av trägolv

Ytbehandling av trägolv Ytbehandling av trägolv LUTBEHANDLING SÅPBEHANDLING OLJEBEHANDLING RENGÖRING SKÖTSEL Preparing today for tomorrow 2 Innehåll Lutbehandling..................... 4 Såpbehandling..................... 5 Manuel

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

GLU Gymnasial lärlingsutbildning

GLU Gymnasial lärlingsutbildning Branschspecifik checklista arbetsmiljö/riskanalys Arbetsplats: Kontor och dataarbetsplats Vet personalen hur arbetsbord och stol justeras? Om flera personer delar på en arbetsplats, är det lätt att anpassa

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15 Beklädnader och beläggningar av keramiska plattor

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Introduktion till Strykfritt AB.

Introduktion till Strykfritt AB. Introduktion till Strykfritt AB. Kära kund tusen tack för visat intresse. Vi kommer här på några sidor att gå igenom vad det innebär att vara kund hos oss. Vi vill att du känner dig säker och trygg när

Läs mer

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING Förberedelser Töm hela bstaden på möbler, flyttkartnger ch eventuella saker sm frtfarande finns i skåp ch lådr. Eftersm biutrymmen sm garage, balkng ch förråd ckså ska

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Utvärdering av ny städmetodik

Utvärdering av ny städmetodik RAPPORT Utvärdering av ny städmetodik En studie av golvstädning med Twister TM städrondeller vid Danderyds sjukhus För HTC AB Ann-Beth Antonsson Professor 2010-02-04 Arkivnummer: U2732 Box 21060, SE-100

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Experterna på Mattservice. www.initial.se

Experterna på Mattservice. www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Varför ska du ha entrémattor? 80 % av all smuts kommer utifrån 5 % via luften 15 % bildas av människorna inne i byggnaden En matta är som en papperskorg Den fylls

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Specialstäd i Stockholm AB

Specialstäd i Stockholm AB Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i kontorslokaler och liknande. Väggarna dammas och torkas av,vid behov avfläckas. Inredningssnickerier

Läs mer

Trapphus ( 2 st ) 1 ggr/vecka Sopning och fuktmoppning av golv. Inredningstvättning. Tvättning av fönster entrépartier.

Trapphus ( 2 st ) 1 ggr/vecka Sopning och fuktmoppning av golv. Inredningstvättning. Tvättning av fönster entrépartier. Städfrekvens och arbetsmoment Kungälvs kommun Kärna Kärna Torg 3 A - B Tvättstuga ( 1 st ) och toalett 2 ggr/månad Sopning och fuktmoppning av golv, rengörning av Tvättstuga ( 1 st ) 3 ggr/år Fönstertvätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

Anpassad service - vår styrka!

Anpassad service - vår styrka! Anpassad service - vår styrka! En bekväm, komplett och flexibel lösning från en och samma leverantör! Ett flexibelt, företag med växande serviceutbud! Att städa professionellt är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö GOLV laminatgolv Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Laminatgolvet

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar:

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: Byggstädning Lackerade trägolv sid 2-3 Skötsel & underhåll Lackerade trägolv sid 4-5 Skötsel & underhåll Proteco Natura trägolv sid 6-7 Skötsel

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Checklista ventilation och städning i skolor

Checklista ventilation och städning i skolor 8 oktober 2014 Checklista ventilation och städning i skolor Förslag till Checklista till Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt Inomhusmiljön i skolan 2014-2015. Innehåll Om checklistan...2 Lagstiftning

Läs mer