El-Dagveskolan uppfyller inte kraven för godkännande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "El-Dagveskolan uppfyller inte kraven för godkännande"

Transkript

1 NYHETSBREV Nummer 5 Maj 2003 El-Dagveskolan uppfyller inte kraven för godkännande Skolverket har genomfört tillsyn vid den fristående grundskolan vid El-Dagveskolan i Jönköping. Skolverket konstaterar att utbildningen inte uppfyller kraven för godkännande. Därmed återkallas också rätten till bidrag från elevernas hemkommuner. Skolverkets kritik är: Huvudmannen har till Jönköpings kommun och även till Skolverket uppgett ett högre antal elever än som i verkligheten går på skolan. Skolverket kan konstatera att skolan har färre än 20 elever. Skolan kan inte anses tillhandahålla undervisning i slöjd, vad avser träoch metallslöjdsdelen. Lokalen har bedömts undermålig och farlig av en slöjdkonsulent och den person som undervisar är inte utbildad. De planer huvudmannen angett för att lösa problemen med slöjdundervisningen är enligt kommunen inte aktuella. Kommunen har angett farhågor om att skolan inte haft någon skolhälsovård sedan den 1 december I och med det nu inkomna svaret tillstår huvudmannen att skolhälsovården inte fungerat på senare tid. Den lösning som angivits i huvudmannens svar och som bygger på samverkan med kommunen är enligt uppgifter från kommunen inte aktuell. Sammanfattande bedömning I Sverige finns möjlighet att driva fristående skolor med bl.a. konfessionell inriktning under förutsättning att de bestämmelser som finns i skollagen och andra relevanta författningar följs. Alla barns rätt i Sverige att ha tillgång till en bra utbildning är ett oeftergivligt krav. Skolverket har redan under år 2002 påtalat brister inom El-Dagveskolans verksamhet. Bristerna har åtgärdats, vissa dock endast för en begränsad tid. Personalomsättningen får anses vara stor vid skolan och elevlistorna visar sig från gång till annan vara oriktiga. De positiva elevprognoser som skolan över åren presenterat har visat sig inte hålla. Skolan saknar fungerande skolhälsovård. Jönköpings kommun har uttalat sin oro för hur verksamheten fungerar och Skolverket delar denna uppfattning. Sammantaget finner Skolverket att utbildningen vid den fristående skolan El-Dagveskolan inte ger de kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan ska förmedla. Skolan har ett elevantal understigande 20 elever. Bristerna är så väsentliga att Skolverket har beslutat att godkännandet för den aktuella fristående grundskolan ska återkallas. Vid återkallandet av godkännandet för den fristående grundskolan faller även förutsättningarna för godkännandet att bedriva utbildning i förskoleklass vid skolan. Godkännandet för förskoleklassen ska därför också återkallas. Härmed följer att rätten till bidrag från elevernas hemkommuner återkallas. I DETTA NUMMER Tillståndsprövning för fristående skolor 2 Stöd för elever med särskilda behov 3 Månadens lästips 5 Sveriges nationella minoriteter 6

2 2 Skolverket Nyhetsbrev 5/2003 Fortsatt granskning av de aktuella fristående skolorna Skolverket har inlett en riktad granskning av de övriga fristående skolor som förekom i programmet Dokument Inifrån. Utöver detta kommer samliga konfessionella fristående skolor att kartläggas. Under hösten kommer Skolverket att genomföra tillsyn på ett trettiotal konfessionella fristående skolor med olika inriktning. Skolverket kommer att se över rutiner och metoder för såväl tillsyn som tillståndsprövning av konfessionella fristående skolor. För mer information om Skolverkets fortsatta arbete, kontakta Leif Davidsson, överdirektör och avdelningschef för Utbildningsinspektion, tfn eller Claes Göran Aggebo, undervisningsråd, tfn NYHETSBREV Skolverkets nyhetsbrev skickas gratis i ett exempel till skolförvaltningar, skolstyrelser, förskolor, fritidshem m fl. Det är föreståndarens/rektors ansvar att kopiera och sprida det till lärare och övriga kollegor! Ansvarig utgivare: Ann Charlotte Gunnarson Synpunkter och tips: Gunnevi Henriksson Skolverket, Stockholm, Beställa skrifter: Fritzes kundservice, Stockholm Tel: , fax: e-post: Beställa läroplans- och kursplanematerial, SKOLFS: Fritzes kundservice, Stockholm Tel: , fax: e-post: Att få starta en fristående skola Med anledning av den uppmärksamhet som har riktats mot Skolverkets arbete med tillståndsprövning, speciellt vad det gäller de sökandes ekonomi, är det angeläget att berätta om hur den delen av tillståndsprövningen går till i praktiken. En huvudman som ansöker om att få starta och driva en fristående skola måste komma in med sin ansökan före den 1 april året innan skolan startar. När ansökan kommit in sker en första granskning av innehållet och ofta behöver huvudmannen komma in med kompletteringar till ansökan. Berörda kommuner ska också yttra sig över ansökan. En viktig del av Skolverkets granskning handlar om att försöka utröna om huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att starta och Har huvudmannen förutsättningar att starta och driva en fristående skola på ett stabilt och varaktigt sätt? driva en fristående skola på ett stabilt och varaktigt sätt. Därför granskas den privata ekonomin för enskilda personer som ansöker och för de personer som sitter i styrelserna för organisationer som ansöker om start av fristående skola. Skolverket tar in uppgifter om de sökande från Upplysningscentralen (UC) om inkomster, tillgångar och skulder samt betalningsanmärkningar registrerade hos kronofogden. Om huvudmannen är ett aktiebolag tas uppgifter in från UC som bland annat innehåller resultat- och balansräkning, tillgångar, betalningsanmärkningar, nyckeltal och bokslut. Här finns också uppgifter om näringsförbud och olika registreringar. För bolagsformer som inte finns hos UC kräver Skolverket in motsvarande uppgifter om resultat, tillgångar och skulder från huvudmannen, samt beräknar nyckeltal och jämför med branschvärde. Bara mindre betalningsanmärkningar får förekomma hos företag. Privatpersoner med betalningsanmärkningar hos kronofogden får numera överhuvudtaget inte beslut om godkännande och rätt till bidrag. Även om den ekonomiska bilden ser tillförlitlig ut när huvudmannen ansöker om start av en fristående skola så kan naturligtvis mycket hända fram till det att skolan startar ca ett år senare. Det händer också ganska ofta att skolor inte kommer igång som planerat för att huvudmannen haft för kort tid för förberedelser eller för att förhandlingar om köp eller hyra av lokaler inte har gått i lås. Många huvudmän ansöker då om ett års vilande godkännande för att kunna komma igång året därpå. Det beviljas oftast av Skolverket om huvudmannen redovisar rimliga skäl. Om huvudmannen inte startar skolan enligt de beslut som finns återkallar Skolverket godkännandet och därmed rätten till bidrag. Att starta en fristående skola är ett stort och ansvarsfullt projekt och de bidrag som skolorna får från kommunen ger inte utrymme för några större ekonomiska marginaler och det är mycket sällan huvudmännen kan redovisa förväntade vinster i sina budgetar. En nystartad fristående skola behöver ett visst elevunderlag för att kunna täcka de fasta kostnaderna och ofta är elevunderlaget inte tillräckligt stort förrän skolan är inne på det tredje verksamhetsåret. Relativt få fristående skolor drabbas dock av så stora ekonomiska problem att de tvingas till konkurs och nedläggning av verksamheten. De senaste åren har ett fåtal konkurser rapporterats och under innevarande år har inte någon konkurs som gäller en fristående skola kommit till Skolverkets kännedom. Birgitta Fredander Enhetschef, Tillståndsgivning ISSN

3 Skolverket Nyhetsbrev 5/ Hur stort stöd har elever med särskilda behov i grundskolan? Hur ser egentligen stödet ut för de elever som är i behov av få det? Och får alla som behöver stöd verkligen det? Och hu arbetar skolor med den specialpedagogiska verksamheten? Det är några frågor som får svar i Skolverkets kartläggning a åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. I rapporten redovisas en omfattande undersökning som genomförts under Undersökningen, som omfattar dels en enkätstudie med drygt 1000 deltagande skolor, dels två fallstudier i tio skolor, visar att åtgärdsprogram numera är vanligt förekommande i landets grundskolor. Emellertid är det bara drygt 60 procent av de elever som bedöms behöva särskilt stöd, som får ett åtgärdsprogram. Resultaten från enkätstudien visade också att var femte elev bland dem som anses ha så stora svårigheter att de skulle behöva extra hjälp, inte får något stöd alls! Betydelsefulla verktyg, trots bristen på helhetssyn Undersökningen visar att bland de områden som beskrivs i åtgärdsprogrammen dominerar elevens individuella problematik och åtgärderna som föreslås handlar främst om träning av färdigheter. Det är sällan som elevers svårigheter förstås relationellt, det vill säga analyseras på förutom individnivå, även på grupp- och organisationsnivå. Trots en stark individinriktad förståelse av elevernas problematik visar resultaten på att åtgärdsprogrammen är betydelsefulla verktyg för det pedagogiska arbetet i skolan. Det viktigaste enligt fallstudierna är funktionen som uppföljningsoch utvärderingsinstrument samt som grund för pedagogiska diskussioner. Åtgärdsprogrammen bidrar också till att tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet med barnen. Detta gäller i relationen mellan hem och skola men även mellan olika befattningshavare inom och utom skolan. En majoritet av skolorna anser att åtgärdspr grammen har stor betydelse fö hela den pedagogiska verksam heten och att de därigenom bidrar till att höja kvalitén i utbildningen för alla elever. Eleverna känner sig maktlösa Undersökningen visar att åtgärdsprogrammen oftast är ambitiöst genomförda dokument präglade av stor omsorg om elevens bästa. Enkätstudiens resultat vis också på en relativt hög grad och föräldramedverkan. Fallstudierna ger emellertid indikationer om att föräldrars reella delaktighet i många fall är reducerad. Det är oftast skolpersonalen som tolkar barnets behov och svårigheter och föreslår åtgärder som föräldrar sedan har möjlighet att kommentera och godkänna genom sin underskrift. Intervjuerna med eleverna ger en ganska dyster bild. Många elever uttrycker en slags maktlöshet vilket kan förstås i ljuset av den situation eleven befinner sig i när både föräldrar och skolpersonal diskuterar hans eller hennes problem. De flesta eleverna i de lägre skolåren förstår heller inte innebörden i åtgärdsprogrammen eller sitt eget deltagande vid upprättandet och vad de skrivit under. Mindre beroende av expertstöd Resultatet från fallstudierna visar också att åtgärdsprogrammen är i hög grad skolspecifika vilket innebär att de speglar verksamhetens kultur där synen på skolans uppdrag blir central. Skolorna i studien representerar skilda verksamhetskulturer och resultatet visar att de skolor som präglas av en genomreflekterad syn på skolans uppdrag, konsekvent och tydligt ledarskap samt genomtänkta strategier för att lösa förekommande problem inom arbetslagets ram, är mindre beroende av expertstöd än andra. Här utgör den specialpedagogiska kompetensen en integrerad del i verksamheten och det förebyggande arbetet har hög prioritet. I en sådan verksamhet betonas det kollektiva ansvarstagandet vilket ofta medför mindre behov att fokusera på speciella elevstödjande insatser. Kartläggning av åtgärdsprogram och särkilt stöd i grundskolan Best nr: 03:813. Pris 50 kr exkl moms. Porto tillkommer. Publikationen beställs hos Fritzes kundservice, adress se s 2.

4 4 Skolverket Nyhetsbrev 5/2003 Andra skrifter om åtgärdsprogram och särskilt stöd! Att arbeta med särskilt stöd med åtgärdsprogram Skolverket har tidigare givit ut ett stödmaterial i hur man kan arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Den som vill lära sig hur man kan handskas med olika typer av svårigheter i skolan, t. ex. inlärnings- eller sociala svårigheter får inga svar i denna skrift. Materialet fokuserar istället på åtgärdsprogrammet i allmänhet; när ska program utarbetas, hur kan de se ut och hur följer man upp dem, vilket också belyses med olika exempel från praktiken. I skriften poängteras att arbetet med åtgärdsprogram är hela skolans ansvar och också påverkar hela skolans arbete, även om den enskilda eleven är i fokus. Syftet med materialet är att stimulera både till samtal och handling bland skolledare, pedagoger och elevhälsans personal om innehållet i åtgärdsprogram och till en utveckling av delaktighet mellan barn och ungdom, föräldrar och personal i utarbetande av åtgärdsprogram. Att arbeta med särskilt stö - några perspektiv är en antologi där olika perspektiv presenteras av arbetet med att ge barn och elever särskilt stöd i barnomsorg och skola. Det finns inga standarlösningar, därför belyser fem skribenter området ur lite olika perspektiv. Kvaliteten på det egna arbetet och insatserna måste bedömas och utvecklas och boken ger olika tankeperspektiv som hjälp för reflektion, analys och värdering. Vad är särskilda behov? Hur tar de sig uttryck? Vilka behov är det frågan om? Hur kan man arbeta med att uppmärksamma, utreda, välja och följa upp insatser för dessa barn? Detta är några av de frågor som belyses i texterna. Syftet med antologin är att vara ett bidrag för samtal och reflektion i arbetet med att ge barn och elever det stöd de har rätt till. Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Best nr 01:668. Pris 15 kr exkl moms. Porto tillkommer. Att arbeta med särskilt stöd - några perspektiv. Best nr 01:689. Pris 75 kr exkl moms. Porto tillkommer. Böckerna beställs hos Fritzes kundservice, adress se s 2. Det österrikiska gästlärarprogrammet Österrikiska gästlärare i svenska skolor Under en eller två veckor (ev längre tid) kan svenska skolor få besök av en österrikisk gästlärare. Dennes uppgifter består i undervisning, där träning i muntlig språkfärdighet utgör det viktigaste inslaget, och lärarfortbildning. Vidare kan gästläraren medverka till att de svenska skolorna kan få kontakter av olika slag med österrikiska skolor, myndigheter, institutioner mm. Kostnaden är kr per vecka; värdskolan svarar även för gästlärarens resa till skolan samt kost och logi. Svenska lärare i Österrike Svenska lärare bereds möjlighet att under två veckor göra en studieresa i Österrike. Den första veckan är lärarna stationerade i Wien, där studieprogram organiseras av österrikiska utbildnings- och vetenskapsministeriet, bm:bwk. Under den andra veckan sker besök i österrikiska skolor. Det förväntas att de svenska lärarna informerar om Sverige och att de kan förmedla kontakter med svenska skolor, myndigheter, institutioner mm. Österrike svarar för alla kostnader i Österrike, de svenska skolorna betalar lärarnas resor till och från Österrike samt vikariekostnader. Bakgrund och syfte Det österrikiska gästlärarprogrammet, som får ekonomiskt stöd av Skolverket, är ett samarbetsprojekt mellan det österrikiska utbildnings- och vetenskapsministeriet, och Centrum för Österrikestudier vid Högskolan i Skövde. Programmets syfte är att svenska elever och lärare genom besök av kvalificerade österrikiska gästlärare ska få nya och inspirerande impulser i framför allt ämnet tyska. Dessutom ska realiakunskaper om Österrike - och även övriga tyskspråkiga länder - ges en fördjupad dimension. Svenska lärare ges även möjlighet att under två veckor göra en studieresa till Österrike i österrikiska utbildnings- och vetenskapsministeriets regi. Anmälan Skolor som är intresserade av att deltaga i gästlärarprogrammet under hösten 2003 kan anmäla sig senast den 11 juni. Anmälan skickas till Kurt Bäckström, Tel: eller till Malin Pihlström Tel: Fax: Adress: Högskolan i Skövde, Box Skövde

5 Skolverket Nyhetsbrev 5/ Månadens lästips Jämförelsetal för huvudmän, del Antalet elever som väljer att gå i fristående gymnasieskolor har ökat med 40 procent på ett år och med 73 procent på två år. Idag går gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, internationella skolor och riksinternat. Även i fristående grundskolor har andelen elever ökat. Av alla grundskoleelever går nu 5,7 procent i fristående skolor Det är stora skillnader mellan kommuner och kommungrupper. Även inom kommungrupperna är variationen stor. I storstäder är andelen elever i fristående skolor störst. Lusten att lära är en av tre redovisningar av nationella kvalitetsgranskningar som genomförts under åren 2001 och Lusten att lära fokuserar särskilt på matematik, i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Jämförelsetal för huvudmän, del Best nr 03:802. Pris 75 kr exkl moms. Porto tillkommer. Lusten att lära. Best nr 02:757. Pris 70 kr exkl moms. Porto tillkommer. Publikationerna beställs hos Fritzes kundservice, adress se sid 2. Möten som berör är en ny skrift som getts ut av AFS Interkulturell Utbildning med stöd av Skolverket och Sida. Skriften handlar om AFS Gästlärarprogram och hur det genomfördes i fyra olika skolmil- jöer på olika orter i Sverige. Tanken är att skriften både ska ge möjlighet till eftertanke och inspiration i internationaliseringsarbetet på svenska skolor. Skriften Möten som berör kan beställas från AFS kansli, Tullgårdsgatan 10, Stockholm. Tel: E-post: Hemsida: Forskning i fokus Serien Forskning i fokus växer hela tiden och omfattar nu åtta titlar med den nionde på väg ut i dagarna. Serien vänder sig till den som vill ha överblick över forskningen inom ett visst område och författarna bemödar sig om att presentera aktuell forskning på ett tillgängligt sätt. Böckerna har blivit mycket uppskattade, inte minst bland dem som vill fördjupa sina kunskaper eller som vill koppla nya rön till det man en gång läste under sin egen utbildning. Med nummer nio (Att värdera kunskap, erfarenhet och kompetens - perspektiv på validering) övergår ansvaret för serien till Myndigheten för Skolutveckling. De beställs dock som tidigare från Fritzes kundservice. Titlarna hittills är: Distansundervisning - mode eller möjlighet? Best nr 02:749. Pris:70 kr Fristående skolor - internationell forskning Best nr 02:765. Pris: 70 kr Likvärdighet i en skola för alla Historisk bakgrund och kritisk granskning Best nr: 02:766. Pris: 70 kr Handledning av pedagogiskt yrkesverksamma - en utmaning för skolan och högskolan Best nr 02:767. Pris: 70 kr Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap Best nr 02:768. Pris: 70 kr Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan Best nr 03:794. Pris: 75 kr Värdepedagogik i internationell belysning Best nr 03:795. Pris: 70 kr Om kvalitet i förskolan Forskning om och utvärdering av förskolan Best nr 03:796. Pris: 70 kr Samtliga priser är exkl moms. Porto tillkommer. Böckerna i serien Forskning i fokus beställs hos Fritzes kundservice, adress se s 2. Trevlig sommar! Vi önskar läsarna en riktigt skön sommar. Nyhetsbrevet är tillbaka igen i september.

6 6 Skolverket Nyhetsbrev 5/2003 Sveriges nationella minoriteter I februari 2000 ratificerade Sverige den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. För Sveriges del utgörs dessa minoriteter av samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar, som alla har en historisk förankring i landet. Ratificerandet innebär inte enbart att Sverige åtar sig att värna om dessa folkgrupper och språk utan även att sprida kunskap om dem. Boken Sveriges nationella minoriteter - att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola bygger på möten med personal och barn och ungdomar från verksamheter inom barnomsorg och skola. Verksamheterna har ingått i ett projekt som Skolverket bedrivit under år Projektets syfte har varit att stödja verksamheternas pedagogiska arbete och hitta vägar att synliggöra elever som talar ett nationellt minoritetsspråk och ta tillvara dessa elevers erfarenheter och kunskaper. Boken visar hur olika verksamheter inom barnomsorg och skola söker vägar att arbeta med dessa elever. Ingen av de nationella minoriteterna utgör någon homogen grupp. Det är inte samma sak att var finsk i Borås som i Karesuando, rom från Finland eller från Kosovo, jude från Israel eller från Sverige och så vidare. Innebörden varierar från individ till individ, från plats till plats och från generation till generation, vilket de skolbesök som beskrivs ger en antydan om. Olika strategier Verksamheterna har valt olika strategier och kommit olika långt i sitt utvecklingsarbete. På vissa platser är minoriteterna i majoritet, och där tillhör ofta pedagogerna själva någon av minoriteterna. Några har arbetat länge med finskspråkiga och/eller romska elever men möter idag finska och romska barn med en helt annan bakgrund än tidigare, till exempel finskspråkiga barn som har föräldrar som är födda i Sverige och romer från Albanien. Andra möter en nationell minoritet för första gången, kanske tillsammans med andra elever som representerar många olika språk och kulturer. Med utgångspunkt från fem olika verksamheter ger rapporten exempel på hur barnomsorg och skola arbetar med nationella minoriteter. I texten varvas fakta om de nationella minoriteterna med glimtar från barnomsorg och skolor. Inledningsvis ges en kort historik om de nationella minoriteterna och vad beslutet om den nya minoritetspolitiken innebär för barnomsorgens och skolans del. Därefter följer nedslag i fem verksamheter runtom i landet. De nationella minoriteterna och skola/barnomsorg Sedan 1970-talet har Sverige jämställt invandrarspråk och historiska minoritetsspråk. Hemspråksreformen som kom 1976/77 syftade till att ge alla minoriteter i Sverige möjlighet att behålla sina språk och kulturer. Här har Sverige skilt sig från de flesta andra europeiska länder, där endast de historiska minoritetsspråken har fått stöd. I samband med det svenska medlemskapet i EU 1995 påbörjades en omprövning av synen på historiska minoriteter. Den kommitté som tillsattes, Minoritetsspråkskommittén, såg till att de inhemska historiska minoriteterna och deras språk gavs en särskild ställning i Sverige. Undervisning på minoritetsspråk Sverige har genom ratificerandet förbundit sig att erbjuda undervisning antingen i eller på minoritetsspråk. Än så länge har Sveriges ratificerande av konventionerna inte lett till förändrade bestämmelser när det gäller undervisning i och på minoritetsspråken. De bestämmelser som gäller är desamma som fanns redan innan de nya minoritetslagarna antogs. Dessa innebär att alla elever med annat modersmål än svenska har rätt att studera sitt modersmål både i grundskolan och i gymnasieskolan. Vissa inskränkningar i den rätten, som till exempel att ett visst minimiantal elever ska finnas för att kommunen ska ha skyldighet att anordna modersmålsundervisning, gäl ler inte för de nationella minoritetsspråken. Bestämmelserna syftar även till att stärka den kulturella identiteten hos eleverna. Det som är nytt är att regeringen har föreslagit att kunskap om de nationella minoriteterna ska införas i läroplanen som ett led i arbetet med att sprida kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur samt deras bidrag till Sveriges historia. Det innebär att inte bara de som arbetar med nationella minoritetselever utan alla som är verksamma inom skola och barnomsorg berörs av erkännandet. Sveriges Nationella Minoriteter beställs hos Fritzes kundservice, adress se s 2. Boken har best nr 03:793 och kostar 70 kr exkl moms. Porto tillkommer. kontakta Annica Thomas, tel Åsa Bringlöv, tel

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Kvalitetsgranskning Rapport 2012:2 I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Skolinspektionens rapport 2012:2 Diarienummer 40-2011:2523

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) För alla elevers rätt till lärande och

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer