El-Dagveskolan uppfyller inte kraven för godkännande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "El-Dagveskolan uppfyller inte kraven för godkännande"

Transkript

1 NYHETSBREV Nummer 5 Maj 2003 El-Dagveskolan uppfyller inte kraven för godkännande Skolverket har genomfört tillsyn vid den fristående grundskolan vid El-Dagveskolan i Jönköping. Skolverket konstaterar att utbildningen inte uppfyller kraven för godkännande. Därmed återkallas också rätten till bidrag från elevernas hemkommuner. Skolverkets kritik är: Huvudmannen har till Jönköpings kommun och även till Skolverket uppgett ett högre antal elever än som i verkligheten går på skolan. Skolverket kan konstatera att skolan har färre än 20 elever. Skolan kan inte anses tillhandahålla undervisning i slöjd, vad avser träoch metallslöjdsdelen. Lokalen har bedömts undermålig och farlig av en slöjdkonsulent och den person som undervisar är inte utbildad. De planer huvudmannen angett för att lösa problemen med slöjdundervisningen är enligt kommunen inte aktuella. Kommunen har angett farhågor om att skolan inte haft någon skolhälsovård sedan den 1 december I och med det nu inkomna svaret tillstår huvudmannen att skolhälsovården inte fungerat på senare tid. Den lösning som angivits i huvudmannens svar och som bygger på samverkan med kommunen är enligt uppgifter från kommunen inte aktuell. Sammanfattande bedömning I Sverige finns möjlighet att driva fristående skolor med bl.a. konfessionell inriktning under förutsättning att de bestämmelser som finns i skollagen och andra relevanta författningar följs. Alla barns rätt i Sverige att ha tillgång till en bra utbildning är ett oeftergivligt krav. Skolverket har redan under år 2002 påtalat brister inom El-Dagveskolans verksamhet. Bristerna har åtgärdats, vissa dock endast för en begränsad tid. Personalomsättningen får anses vara stor vid skolan och elevlistorna visar sig från gång till annan vara oriktiga. De positiva elevprognoser som skolan över åren presenterat har visat sig inte hålla. Skolan saknar fungerande skolhälsovård. Jönköpings kommun har uttalat sin oro för hur verksamheten fungerar och Skolverket delar denna uppfattning. Sammantaget finner Skolverket att utbildningen vid den fristående skolan El-Dagveskolan inte ger de kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan ska förmedla. Skolan har ett elevantal understigande 20 elever. Bristerna är så väsentliga att Skolverket har beslutat att godkännandet för den aktuella fristående grundskolan ska återkallas. Vid återkallandet av godkännandet för den fristående grundskolan faller även förutsättningarna för godkännandet att bedriva utbildning i förskoleklass vid skolan. Godkännandet för förskoleklassen ska därför också återkallas. Härmed följer att rätten till bidrag från elevernas hemkommuner återkallas. I DETTA NUMMER Tillståndsprövning för fristående skolor 2 Stöd för elever med särskilda behov 3 Månadens lästips 5 Sveriges nationella minoriteter 6

2 2 Skolverket Nyhetsbrev 5/2003 Fortsatt granskning av de aktuella fristående skolorna Skolverket har inlett en riktad granskning av de övriga fristående skolor som förekom i programmet Dokument Inifrån. Utöver detta kommer samliga konfessionella fristående skolor att kartläggas. Under hösten kommer Skolverket att genomföra tillsyn på ett trettiotal konfessionella fristående skolor med olika inriktning. Skolverket kommer att se över rutiner och metoder för såväl tillsyn som tillståndsprövning av konfessionella fristående skolor. För mer information om Skolverkets fortsatta arbete, kontakta Leif Davidsson, överdirektör och avdelningschef för Utbildningsinspektion, tfn eller Claes Göran Aggebo, undervisningsråd, tfn NYHETSBREV Skolverkets nyhetsbrev skickas gratis i ett exempel till skolförvaltningar, skolstyrelser, förskolor, fritidshem m fl. Det är föreståndarens/rektors ansvar att kopiera och sprida det till lärare och övriga kollegor! Ansvarig utgivare: Ann Charlotte Gunnarson Synpunkter och tips: Gunnevi Henriksson Skolverket, Stockholm, Beställa skrifter: Fritzes kundservice, Stockholm Tel: , fax: e-post: Beställa läroplans- och kursplanematerial, SKOLFS: Fritzes kundservice, Stockholm Tel: , fax: e-post: Att få starta en fristående skola Med anledning av den uppmärksamhet som har riktats mot Skolverkets arbete med tillståndsprövning, speciellt vad det gäller de sökandes ekonomi, är det angeläget att berätta om hur den delen av tillståndsprövningen går till i praktiken. En huvudman som ansöker om att få starta och driva en fristående skola måste komma in med sin ansökan före den 1 april året innan skolan startar. När ansökan kommit in sker en första granskning av innehållet och ofta behöver huvudmannen komma in med kompletteringar till ansökan. Berörda kommuner ska också yttra sig över ansökan. En viktig del av Skolverkets granskning handlar om att försöka utröna om huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att starta och Har huvudmannen förutsättningar att starta och driva en fristående skola på ett stabilt och varaktigt sätt? driva en fristående skola på ett stabilt och varaktigt sätt. Därför granskas den privata ekonomin för enskilda personer som ansöker och för de personer som sitter i styrelserna för organisationer som ansöker om start av fristående skola. Skolverket tar in uppgifter om de sökande från Upplysningscentralen (UC) om inkomster, tillgångar och skulder samt betalningsanmärkningar registrerade hos kronofogden. Om huvudmannen är ett aktiebolag tas uppgifter in från UC som bland annat innehåller resultat- och balansräkning, tillgångar, betalningsanmärkningar, nyckeltal och bokslut. Här finns också uppgifter om näringsförbud och olika registreringar. För bolagsformer som inte finns hos UC kräver Skolverket in motsvarande uppgifter om resultat, tillgångar och skulder från huvudmannen, samt beräknar nyckeltal och jämför med branschvärde. Bara mindre betalningsanmärkningar får förekomma hos företag. Privatpersoner med betalningsanmärkningar hos kronofogden får numera överhuvudtaget inte beslut om godkännande och rätt till bidrag. Även om den ekonomiska bilden ser tillförlitlig ut när huvudmannen ansöker om start av en fristående skola så kan naturligtvis mycket hända fram till det att skolan startar ca ett år senare. Det händer också ganska ofta att skolor inte kommer igång som planerat för att huvudmannen haft för kort tid för förberedelser eller för att förhandlingar om köp eller hyra av lokaler inte har gått i lås. Många huvudmän ansöker då om ett års vilande godkännande för att kunna komma igång året därpå. Det beviljas oftast av Skolverket om huvudmannen redovisar rimliga skäl. Om huvudmannen inte startar skolan enligt de beslut som finns återkallar Skolverket godkännandet och därmed rätten till bidrag. Att starta en fristående skola är ett stort och ansvarsfullt projekt och de bidrag som skolorna får från kommunen ger inte utrymme för några större ekonomiska marginaler och det är mycket sällan huvudmännen kan redovisa förväntade vinster i sina budgetar. En nystartad fristående skola behöver ett visst elevunderlag för att kunna täcka de fasta kostnaderna och ofta är elevunderlaget inte tillräckligt stort förrän skolan är inne på det tredje verksamhetsåret. Relativt få fristående skolor drabbas dock av så stora ekonomiska problem att de tvingas till konkurs och nedläggning av verksamheten. De senaste åren har ett fåtal konkurser rapporterats och under innevarande år har inte någon konkurs som gäller en fristående skola kommit till Skolverkets kännedom. Birgitta Fredander Enhetschef, Tillståndsgivning ISSN

3 Skolverket Nyhetsbrev 5/ Hur stort stöd har elever med särskilda behov i grundskolan? Hur ser egentligen stödet ut för de elever som är i behov av få det? Och får alla som behöver stöd verkligen det? Och hu arbetar skolor med den specialpedagogiska verksamheten? Det är några frågor som får svar i Skolverkets kartläggning a åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. I rapporten redovisas en omfattande undersökning som genomförts under Undersökningen, som omfattar dels en enkätstudie med drygt 1000 deltagande skolor, dels två fallstudier i tio skolor, visar att åtgärdsprogram numera är vanligt förekommande i landets grundskolor. Emellertid är det bara drygt 60 procent av de elever som bedöms behöva särskilt stöd, som får ett åtgärdsprogram. Resultaten från enkätstudien visade också att var femte elev bland dem som anses ha så stora svårigheter att de skulle behöva extra hjälp, inte får något stöd alls! Betydelsefulla verktyg, trots bristen på helhetssyn Undersökningen visar att bland de områden som beskrivs i åtgärdsprogrammen dominerar elevens individuella problematik och åtgärderna som föreslås handlar främst om träning av färdigheter. Det är sällan som elevers svårigheter förstås relationellt, det vill säga analyseras på förutom individnivå, även på grupp- och organisationsnivå. Trots en stark individinriktad förståelse av elevernas problematik visar resultaten på att åtgärdsprogrammen är betydelsefulla verktyg för det pedagogiska arbetet i skolan. Det viktigaste enligt fallstudierna är funktionen som uppföljningsoch utvärderingsinstrument samt som grund för pedagogiska diskussioner. Åtgärdsprogrammen bidrar också till att tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet med barnen. Detta gäller i relationen mellan hem och skola men även mellan olika befattningshavare inom och utom skolan. En majoritet av skolorna anser att åtgärdspr grammen har stor betydelse fö hela den pedagogiska verksam heten och att de därigenom bidrar till att höja kvalitén i utbildningen för alla elever. Eleverna känner sig maktlösa Undersökningen visar att åtgärdsprogrammen oftast är ambitiöst genomförda dokument präglade av stor omsorg om elevens bästa. Enkätstudiens resultat vis också på en relativt hög grad och föräldramedverkan. Fallstudierna ger emellertid indikationer om att föräldrars reella delaktighet i många fall är reducerad. Det är oftast skolpersonalen som tolkar barnets behov och svårigheter och föreslår åtgärder som föräldrar sedan har möjlighet att kommentera och godkänna genom sin underskrift. Intervjuerna med eleverna ger en ganska dyster bild. Många elever uttrycker en slags maktlöshet vilket kan förstås i ljuset av den situation eleven befinner sig i när både föräldrar och skolpersonal diskuterar hans eller hennes problem. De flesta eleverna i de lägre skolåren förstår heller inte innebörden i åtgärdsprogrammen eller sitt eget deltagande vid upprättandet och vad de skrivit under. Mindre beroende av expertstöd Resultatet från fallstudierna visar också att åtgärdsprogrammen är i hög grad skolspecifika vilket innebär att de speglar verksamhetens kultur där synen på skolans uppdrag blir central. Skolorna i studien representerar skilda verksamhetskulturer och resultatet visar att de skolor som präglas av en genomreflekterad syn på skolans uppdrag, konsekvent och tydligt ledarskap samt genomtänkta strategier för att lösa förekommande problem inom arbetslagets ram, är mindre beroende av expertstöd än andra. Här utgör den specialpedagogiska kompetensen en integrerad del i verksamheten och det förebyggande arbetet har hög prioritet. I en sådan verksamhet betonas det kollektiva ansvarstagandet vilket ofta medför mindre behov att fokusera på speciella elevstödjande insatser. Kartläggning av åtgärdsprogram och särkilt stöd i grundskolan Best nr: 03:813. Pris 50 kr exkl moms. Porto tillkommer. Publikationen beställs hos Fritzes kundservice, adress se s 2.

4 4 Skolverket Nyhetsbrev 5/2003 Andra skrifter om åtgärdsprogram och särskilt stöd! Att arbeta med särskilt stöd med åtgärdsprogram Skolverket har tidigare givit ut ett stödmaterial i hur man kan arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Den som vill lära sig hur man kan handskas med olika typer av svårigheter i skolan, t. ex. inlärnings- eller sociala svårigheter får inga svar i denna skrift. Materialet fokuserar istället på åtgärdsprogrammet i allmänhet; när ska program utarbetas, hur kan de se ut och hur följer man upp dem, vilket också belyses med olika exempel från praktiken. I skriften poängteras att arbetet med åtgärdsprogram är hela skolans ansvar och också påverkar hela skolans arbete, även om den enskilda eleven är i fokus. Syftet med materialet är att stimulera både till samtal och handling bland skolledare, pedagoger och elevhälsans personal om innehållet i åtgärdsprogram och till en utveckling av delaktighet mellan barn och ungdom, föräldrar och personal i utarbetande av åtgärdsprogram. Att arbeta med särskilt stö - några perspektiv är en antologi där olika perspektiv presenteras av arbetet med att ge barn och elever särskilt stöd i barnomsorg och skola. Det finns inga standarlösningar, därför belyser fem skribenter området ur lite olika perspektiv. Kvaliteten på det egna arbetet och insatserna måste bedömas och utvecklas och boken ger olika tankeperspektiv som hjälp för reflektion, analys och värdering. Vad är särskilda behov? Hur tar de sig uttryck? Vilka behov är det frågan om? Hur kan man arbeta med att uppmärksamma, utreda, välja och följa upp insatser för dessa barn? Detta är några av de frågor som belyses i texterna. Syftet med antologin är att vara ett bidrag för samtal och reflektion i arbetet med att ge barn och elever det stöd de har rätt till. Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Best nr 01:668. Pris 15 kr exkl moms. Porto tillkommer. Att arbeta med särskilt stöd - några perspektiv. Best nr 01:689. Pris 75 kr exkl moms. Porto tillkommer. Böckerna beställs hos Fritzes kundservice, adress se s 2. Det österrikiska gästlärarprogrammet Österrikiska gästlärare i svenska skolor Under en eller två veckor (ev längre tid) kan svenska skolor få besök av en österrikisk gästlärare. Dennes uppgifter består i undervisning, där träning i muntlig språkfärdighet utgör det viktigaste inslaget, och lärarfortbildning. Vidare kan gästläraren medverka till att de svenska skolorna kan få kontakter av olika slag med österrikiska skolor, myndigheter, institutioner mm. Kostnaden är kr per vecka; värdskolan svarar även för gästlärarens resa till skolan samt kost och logi. Svenska lärare i Österrike Svenska lärare bereds möjlighet att under två veckor göra en studieresa i Österrike. Den första veckan är lärarna stationerade i Wien, där studieprogram organiseras av österrikiska utbildnings- och vetenskapsministeriet, bm:bwk. Under den andra veckan sker besök i österrikiska skolor. Det förväntas att de svenska lärarna informerar om Sverige och att de kan förmedla kontakter med svenska skolor, myndigheter, institutioner mm. Österrike svarar för alla kostnader i Österrike, de svenska skolorna betalar lärarnas resor till och från Österrike samt vikariekostnader. Bakgrund och syfte Det österrikiska gästlärarprogrammet, som får ekonomiskt stöd av Skolverket, är ett samarbetsprojekt mellan det österrikiska utbildnings- och vetenskapsministeriet, och Centrum för Österrikestudier vid Högskolan i Skövde. Programmets syfte är att svenska elever och lärare genom besök av kvalificerade österrikiska gästlärare ska få nya och inspirerande impulser i framför allt ämnet tyska. Dessutom ska realiakunskaper om Österrike - och även övriga tyskspråkiga länder - ges en fördjupad dimension. Svenska lärare ges även möjlighet att under två veckor göra en studieresa till Österrike i österrikiska utbildnings- och vetenskapsministeriets regi. Anmälan Skolor som är intresserade av att deltaga i gästlärarprogrammet under hösten 2003 kan anmäla sig senast den 11 juni. Anmälan skickas till Kurt Bäckström, Tel: eller till Malin Pihlström Tel: Fax: Adress: Högskolan i Skövde, Box Skövde

5 Skolverket Nyhetsbrev 5/ Månadens lästips Jämförelsetal för huvudmän, del Antalet elever som väljer att gå i fristående gymnasieskolor har ökat med 40 procent på ett år och med 73 procent på två år. Idag går gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, internationella skolor och riksinternat. Även i fristående grundskolor har andelen elever ökat. Av alla grundskoleelever går nu 5,7 procent i fristående skolor Det är stora skillnader mellan kommuner och kommungrupper. Även inom kommungrupperna är variationen stor. I storstäder är andelen elever i fristående skolor störst. Lusten att lära är en av tre redovisningar av nationella kvalitetsgranskningar som genomförts under åren 2001 och Lusten att lära fokuserar särskilt på matematik, i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Jämförelsetal för huvudmän, del Best nr 03:802. Pris 75 kr exkl moms. Porto tillkommer. Lusten att lära. Best nr 02:757. Pris 70 kr exkl moms. Porto tillkommer. Publikationerna beställs hos Fritzes kundservice, adress se sid 2. Möten som berör är en ny skrift som getts ut av AFS Interkulturell Utbildning med stöd av Skolverket och Sida. Skriften handlar om AFS Gästlärarprogram och hur det genomfördes i fyra olika skolmil- jöer på olika orter i Sverige. Tanken är att skriften både ska ge möjlighet till eftertanke och inspiration i internationaliseringsarbetet på svenska skolor. Skriften Möten som berör kan beställas från AFS kansli, Tullgårdsgatan 10, Stockholm. Tel: E-post: Hemsida: Forskning i fokus Serien Forskning i fokus växer hela tiden och omfattar nu åtta titlar med den nionde på väg ut i dagarna. Serien vänder sig till den som vill ha överblick över forskningen inom ett visst område och författarna bemödar sig om att presentera aktuell forskning på ett tillgängligt sätt. Böckerna har blivit mycket uppskattade, inte minst bland dem som vill fördjupa sina kunskaper eller som vill koppla nya rön till det man en gång läste under sin egen utbildning. Med nummer nio (Att värdera kunskap, erfarenhet och kompetens - perspektiv på validering) övergår ansvaret för serien till Myndigheten för Skolutveckling. De beställs dock som tidigare från Fritzes kundservice. Titlarna hittills är: Distansundervisning - mode eller möjlighet? Best nr 02:749. Pris:70 kr Fristående skolor - internationell forskning Best nr 02:765. Pris: 70 kr Likvärdighet i en skola för alla Historisk bakgrund och kritisk granskning Best nr: 02:766. Pris: 70 kr Handledning av pedagogiskt yrkesverksamma - en utmaning för skolan och högskolan Best nr 02:767. Pris: 70 kr Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap Best nr 02:768. Pris: 70 kr Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan Best nr 03:794. Pris: 75 kr Värdepedagogik i internationell belysning Best nr 03:795. Pris: 70 kr Om kvalitet i förskolan Forskning om och utvärdering av förskolan Best nr 03:796. Pris: 70 kr Samtliga priser är exkl moms. Porto tillkommer. Böckerna i serien Forskning i fokus beställs hos Fritzes kundservice, adress se s 2. Trevlig sommar! Vi önskar läsarna en riktigt skön sommar. Nyhetsbrevet är tillbaka igen i september.

6 6 Skolverket Nyhetsbrev 5/2003 Sveriges nationella minoriteter I februari 2000 ratificerade Sverige den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. För Sveriges del utgörs dessa minoriteter av samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar, som alla har en historisk förankring i landet. Ratificerandet innebär inte enbart att Sverige åtar sig att värna om dessa folkgrupper och språk utan även att sprida kunskap om dem. Boken Sveriges nationella minoriteter - att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola bygger på möten med personal och barn och ungdomar från verksamheter inom barnomsorg och skola. Verksamheterna har ingått i ett projekt som Skolverket bedrivit under år Projektets syfte har varit att stödja verksamheternas pedagogiska arbete och hitta vägar att synliggöra elever som talar ett nationellt minoritetsspråk och ta tillvara dessa elevers erfarenheter och kunskaper. Boken visar hur olika verksamheter inom barnomsorg och skola söker vägar att arbeta med dessa elever. Ingen av de nationella minoriteterna utgör någon homogen grupp. Det är inte samma sak att var finsk i Borås som i Karesuando, rom från Finland eller från Kosovo, jude från Israel eller från Sverige och så vidare. Innebörden varierar från individ till individ, från plats till plats och från generation till generation, vilket de skolbesök som beskrivs ger en antydan om. Olika strategier Verksamheterna har valt olika strategier och kommit olika långt i sitt utvecklingsarbete. På vissa platser är minoriteterna i majoritet, och där tillhör ofta pedagogerna själva någon av minoriteterna. Några har arbetat länge med finskspråkiga och/eller romska elever men möter idag finska och romska barn med en helt annan bakgrund än tidigare, till exempel finskspråkiga barn som har föräldrar som är födda i Sverige och romer från Albanien. Andra möter en nationell minoritet för första gången, kanske tillsammans med andra elever som representerar många olika språk och kulturer. Med utgångspunkt från fem olika verksamheter ger rapporten exempel på hur barnomsorg och skola arbetar med nationella minoriteter. I texten varvas fakta om de nationella minoriteterna med glimtar från barnomsorg och skolor. Inledningsvis ges en kort historik om de nationella minoriteterna och vad beslutet om den nya minoritetspolitiken innebär för barnomsorgens och skolans del. Därefter följer nedslag i fem verksamheter runtom i landet. De nationella minoriteterna och skola/barnomsorg Sedan 1970-talet har Sverige jämställt invandrarspråk och historiska minoritetsspråk. Hemspråksreformen som kom 1976/77 syftade till att ge alla minoriteter i Sverige möjlighet att behålla sina språk och kulturer. Här har Sverige skilt sig från de flesta andra europeiska länder, där endast de historiska minoritetsspråken har fått stöd. I samband med det svenska medlemskapet i EU 1995 påbörjades en omprövning av synen på historiska minoriteter. Den kommitté som tillsattes, Minoritetsspråkskommittén, såg till att de inhemska historiska minoriteterna och deras språk gavs en särskild ställning i Sverige. Undervisning på minoritetsspråk Sverige har genom ratificerandet förbundit sig att erbjuda undervisning antingen i eller på minoritetsspråk. Än så länge har Sveriges ratificerande av konventionerna inte lett till förändrade bestämmelser när det gäller undervisning i och på minoritetsspråken. De bestämmelser som gäller är desamma som fanns redan innan de nya minoritetslagarna antogs. Dessa innebär att alla elever med annat modersmål än svenska har rätt att studera sitt modersmål både i grundskolan och i gymnasieskolan. Vissa inskränkningar i den rätten, som till exempel att ett visst minimiantal elever ska finnas för att kommunen ska ha skyldighet att anordna modersmålsundervisning, gäl ler inte för de nationella minoritetsspråken. Bestämmelserna syftar även till att stärka den kulturella identiteten hos eleverna. Det som är nytt är att regeringen har föreslagit att kunskap om de nationella minoriteterna ska införas i läroplanen som ett led i arbetet med att sprida kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur samt deras bidrag till Sveriges historia. Det innebär att inte bara de som arbetar med nationella minoritetselever utan alla som är verksamma inom skola och barnomsorg berörs av erkännandet. Sveriges Nationella Minoriteter beställs hos Fritzes kundservice, adress se s 2. Boken har best nr 03:793 och kostar 70 kr exkl moms. Porto tillkommer. kontakta Annica Thomas, tel Åsa Bringlöv, tel

Statliga utvecklingspengar ger effekt

Statliga utvecklingspengar ger effekt 20 januari 2003 NUMMER 1 Utvecklingsprojekt för lärare Ylva pengarna Statliga utvecklingspengar ger effekt Har statliga medel för utvecklingsarbete lämnat några spår i det vardagliga arbetet på skolan?

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:2. I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken

Sammanfattning Rapport 2012:2. I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Sammanfattning Rapport 2012:2 I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken 1 Sammanfattning Många kommuner och skolor brister i att

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Skolverkets organisation

Skolverkets organisation Skolverkets organisation Insynsråd Kommunikation Rådet för Dansarutbildning Lärarnas ansvarsnämnd Generaldirektör Överdirektör Verksstab Rättssekretariat Internrevision Utbildning Utvärdering Utveckling

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskolan och skolan. Huvudmännens information till

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Dir. 2016:116

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Dir. 2016:116 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Dir. 2016:116 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Vad är pedagogisk omsorg?

Vad är pedagogisk omsorg? Vad är pedagogisk omsorg? Annan pedagogisk verksamhet eller pedagogisk omsorg? Samlingsbegrepp Föräldrar väljer Ska stimulera barns utveckling och lärande Främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Språk- och kunskapsutveckling

Språk- och kunskapsutveckling Sammanfattning Rapport 2010:16 Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska Skolinspektionens rapport 2010:16 Diarienummer 40-2009:1849 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet

1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet 1 (8) 1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet I denna PM uppehåller vi oss huvudsakligen kring enskild bidragsberättigad verksamhet och talar om den främst i termer av fristående förskolor och

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-29 Dnr:43-2013:4722 Västerås kommun info@vasteras.se, buf@vasteras.se Rektorn vid Lövängsskolan F-6 lena.hising@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010)

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 1 (17) Dnr 40-2010:119 Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 2 (17) Huvudmannen 1.1 Förvaltningschef (eller motsvarande) m.fl. Inledning Hur uppfattar ni att det fungerar

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning 1 Utgångspunkt Egen skolform sedan 1998 Ettårig frivillig skolform (ca 95% av alla sexåringar deltar) Förskoleklassen omfattas av de två första delarna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola fin Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2015:4260 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för grundskola efter bastillsyn i Möllebackskolan belägen i

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete.

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete. Uppsala KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomson Giggi 2016-03-21 UBN-2016-0860 Utbildningsnämnden Genomlysning av modersmål i förskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se Beslutad 2011-06-22,

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola Villkoren för ansökan regleras i Skollagen 2 kap 5, 7 och 26 kap 4 samt i barn- och utbildningsnämndens regler för etablering av fristående förskolor.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-20 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Minoritetspolicy för Hällefors kommun

Minoritetspolicy för Hällefors kommun Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning

Läs mer