Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)"

Transkript

1 1 (11) Socialdepartementet Stockholm Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) Postadress Besöksadress Telefon Stockholm LM Ericssons väg Hägersten E-post Internetadress Telefax Org.nr

2 2 (11) Sammanfattning Inför nuvarande socialfondsperiod och i enlighet med uppdraget i regleringsbrev har Försäkringskassan ökat sitt engagemang och organiserat arbetet för att bättre nyttja socialfondens möjligheter för att driva projekt till stöd i utvecklingsarbetet kring flera av Försäkringskassans målgrupper. Från och med nuvarande socialfondsperiod är Försäkringskassan ordinarie ledamot i de åtta regionala strukturfondspartnerskapen (SFP). Att Försäkringskassan nu är ordinarie ledamot har stor betydelse för vår möjlighet att utföra uppdraget rörande ESF. Regionala kontaktpersoner har utsetts gentemot de åtta EU-regionerna. Kontaktpersonerna arbetar strategiskt och stödjande på regional nivå. På nationell nivå finns ett ESF-kansli med ansvar för Försäkringskassans strategiska arbete rörande ESF kopplat till Försäkringskassans ordinarie uppdrag och mål. Kansliet är också en intern stödfunktion till nationell, regional och lokal nivå. I det utvecklingsarbete som ESF stödjer har Försäkringskassan valt att prioritera unga till och med 29 år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt de med en psykisk ohälsa, förebyggande insatser för att motverka utanförskap, särskilt för unga, kvinnor som är eller har varit sjukskrivna. De valda prioriteringarna syftar till att ge stöd till de målgrupper som är i störst behov av insatser. För nationella satsningar ser Försäkringskassan att det är angeläget att bedriva utvecklingsarbete kring följande grupper unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt de med psykisk ohälsa, kvinnor som är eller har varit sjukskrivna, personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst nyanlända. De första projekten startade hösten Därför är deltagande och direkta erfarenheter som projektägare och medfinansiär begränsade. Försäkringskassan deltar per den 31 december 2015 som medfinansiär i 27 av totalt 66 projekt inom programområde 2 inklusive en nationell förstudie där Försäkringskassan är projektägare. Den nationella förstudien rör gruppen nyanlända och syftet är att utveckla samarbetsformer och metoder för att tidigare än idag kunna identifiera ohälsa hos nyanlända i etableringsfasen och därmed kunna erbjuda rätt rehabiliteringsinsatser under tiden i etablering.

3 3 (11) Innehållsförteckning Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdrag i regleringsbrev för Förberedelse och organisation för uppdraget Strategiskt arbete Organisation Regionala kontaktpersoner Strukturfondspartnerskap Nationellt ESF-kansli och ett Förvaltnings- och utvecklingsforum Insatser för socialfondens målgrupper Prioriterade målgrupper Stöd till personer för att återgå i arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden Projektägande Medfinansiering Insatser för att förhindra att personer ställs utanför arbetsmarknaden Projektägande och medfinansiering Samarbete med Svenska ESF-rådet i arbetet med uppföljning och utvärdering Samarbetet Erfarenheter och lärdomar av betydelse för Försäkringskassans verksamhet Erfarenheter från socialfondsperioden Övriga erfarenheter från socialfondsperiod Erfarenheter från utlysningar av ESF-medel Konsekvenser av medfinansieringskonstruktionen Försäkringskassans interna arbete och organisation Övervakningskommittén och dess arbetsutskott Samarbetet med andra myndigheter och aktörer inför och under programperioden... 10

4 4 (11) 1. Inledning 1.1 Bakgrund Försäkringskassan är en viktig aktör inom ramen för arbetet med den Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige. Från och med socialfondsperioden och fortsatt har uppdraget förtydligats och inför nuvarande socialfondsperiod har myndigheten ökat sitt engagemang och organiserat arbetet för att bättre nyttja socialfondens möjligheter till stöd i utvecklingsarbetet kring flera av Försäkringskassans målgrupper. 1.2 Uppdrag i regleringsbrev för 2015 Försäkringskassan ska delta i genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning i syfte att ge stöd till personer som har behov av stöd för att återgå i arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden. Deltagande kan även röra insatser för att förhindra att personer ställs utanför arbetsmarknaden. Försäkringskassan ska även bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska redovisa sitt deltagande i, samt samverkan med andra myndigheter och aktörer inom ramen för, det nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska även redovisa erfarenheter och lärdomar av detta program som myndigheten bedömer vara av betydelse för dess verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 29 februari Förberedelse och organisation för uppdraget 2.1 Strategiskt arbete Försäkringskassans arbete med förberedelser för nuvarande socialfondsperiod intensifierades under Ett nationellt ESF-kansli med expertkompetens inrättades. Försäkringskassan deltog i arbetet med utformningen av Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) 1 och det nationella socialfondsprogrammet genom de departementsledda referensgrupperna. På regional nivå deltog Försäkringskassan i det regionala planeringsarbetet och i 1 PÖ är ett strategiskt dokument som syftar till att effektivisera genomförandet av EU:s struktur- och investeringsfonder. Det är en överenskommelse mellan Kommissionen och Sverige.

5 5 (11) upprättandet av regionala planer i dialog med regionalt tillväxtansvariga, Svenska ESF-rådet och övriga berörda aktörer. Försäkringskassans arbete med socialfonden finns beskrivet i riktlinjer. Av riktlinjerna framgår bland annat Försäkringskassans prioriterade målgrupper relaterat till socialfonden samt beslutsordning för medverkan i projekt. 2.2 Organisation Regionala kontaktpersoner Försäkringskassan har utsett regionala kontaktpersoner gentemot de åtta EUregionerna 2, de så kallade NUTS 2-områdena. Kontaktpersonerna arbetar strategiskt och stödjande på regional nivå, är delaktiga i utformningen av socialfondens regionala handlingsplaner i respektive region och har kontinuerlig kontakt med externa samarbetsparter såsom Svenska ESF-rådets regionkontor, kommuner, Arbetsförmedling, näringsliv och social ekonomi. Kontaktpersonerna är också en ingång för externa och interna parter i blivande och pågående projekt i sin region och ger stöd till lokala och regionala projekt. Kontaktpersonerna arbetar med strategiska frågor rörande lokal och regional samverkan mellan aktörer. Därmed underlättas en helhetssyn hos Försäkringskassan i det regionala ESF-arbetet Strukturfondspartnerskap Från och med nuvarande socialfondsperiod är Försäkringskassan ordinarie ledamot i de åtta regionala strukturfondspartnerskapen (SFP). Att Försäkringskassan nu är ordinarie ledamot har stor betydelse för vår möjlighet att utföra uppdraget rörande ESF. Genom Försäkringskassans ledamotskap underlättas en helhetssyn hos SFP om regionens befolkning, behov och socioekonomiska struktur. Socialförsäkringen och våra målgruppers situation och behov i de åtta EU-regionerna har också påverkan på de regionala handlingsplanerna och på utformningen av de regionala utlysningarna Nationellt ESF-kansli och ett Förvaltnings- och utvecklingsforum På nationell nivå finns ett ESF-kansli med ansvar för Försäkringskassans strategiska arbete rörande ESF kopplat till Försäkringskassans ordinarie uppdrag och mål. Kansliet är också en intern stödfunktion till nationell, regional och lokal nivå. Kansliet samarbetar med Försäkringskassans ledamöter i Strukturfondspartnerskapen och de regionala kontaktpersonerna samt leder ett internt forum för förvaltnings- och utvecklingsfrågor rörande ESF med representanter från avdelningarna för de berörda livssituationerna. 3 2 Förkortning av Nomenclature of Units for Territorial Statistics, statistiska territoriella enheter, i Sverige är NUTS2: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Västsverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Småland och Öarna, Sydsverige 3 Organisationen för att möta människors behov av stöd i olika livssituationer är indelad i avdelningarna: Tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, Funktionsnedsättning eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga, Väntar eller har barn och Ny i Sverige eller arbetssökande

6 6 (11) Mellan nationellt ESF-kansli, regionala kontaktpersoner och SFP-ledamöter sker regelbundet samarbete och utbyte av erfarenheter. Det nationella ESF-kansliet medverkar i nätverk i Sverige och inom EU i syfte att genom regelbunden dialog och samverkan underlätta ett framgångsrikt transnationellt samarbete i de ESF-projekt där Försäkringskassan är part och för att hämta inspiration från övriga EU-länder. Det nationella ESF-kansliets områdeschef är ledamot av Övervakningskommittén och dess arbetsutskott, vars uppgift är att säkra kvalitet och effektivitet i genomförandet av socialfondsprogrammet. 3. Insatser för socialfondens målgrupper Prioriterade målgrupper I det utvecklingsarbete som ESF stödjer har Försäkringskassan valt att prioritera unga till och med 29 år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt de med en psykisk ohälsa, förebyggande insatser för att motverka utanförskap, särskilt för unga, kvinnor som är eller har varit sjukskrivna. De valda prioriteringarna syftar till att ge stöd till de målgrupper som är i störst behov av insatser. För nationella satsningar ser Försäkringskassan att det är angeläget att bedriva utvecklingsarbete kring följande grupper unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt de med psykisk ohälsa, kvinnor som är eller har varit sjukskrivna, personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, nyanlända. 3.2 Stöd till personer för att återgå i arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden Insatser för att personer ska återgå eller etablera sig på arbetsmarknaden sker i socialfonden inom ramen för programområde 2, Öka övergångarna till arbete. De första projekten startade hösten Därför är deltagande och direkta erfarenheter som projektägare och medfinansiär begränsade.

7 7 (11) Projektägande Försäkringskassan är projektägare till en nationell förstudie som rör gruppen nyanlända. Förstudiens syfte är utveckla samarbetsformer och metoder för att tidigare än idag kunna identifiera ohälsa hos nyanlända i etableringsfasen och därmed kunna erbjuda rätt rehabiliteringsinsatser under tiden i etablering. I förstudien sker ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen som samarbetspart och medfinansiär. Samarbete ska också ske med andra aktörer såsom Migrationsverket och kommuner. Målet med förstudien är att problemformuleringen utvecklas och att stöd för valda metoder ökar så att ett genomförandeprojekt är motiverat med start sommaren Inom förprojektet planeras för ett transnationellt samarbete med Tyskland Medfinansiering Försäkringskassan deltar per den 31 december 2015 som medfinansiär i 27 av totalt 66 projekt inom programområde 2 inklusive den nationella förstudien. En majoritet av de planerade deltagarna är unga år. Då Svenska ESF-rådets projektdatabas inte är i full funktion är dessa uppgifter delvis manuellt framtagna och kan vara ofullständiga. 4. Insatser för att förhindra att personer ställs utanför arbetsmarknaden 4.1 Projektägande och medfinansiering Insatser för att förhindra att personer ställs utanför arbetsmarknaden sker i socialfonden inom ramen för programområde 1, Kompetensförsörjning. Försäkringskassan deltar per den 31 december 2015 som samarbetspart i en nationell förstudie med SKL som projektägare. Förstudien ska inventera och sammanställa kompetensförsörjningsbehoven inom den svenska välfärdssektorn. 5. Samarbete med Svenska ESF-rådet i arbetet med uppföljning och utvärdering 5.1 Samarbetet Försäkringskassan samarbetar med Svenska ESF-rådet, Arbetsförmedlingen och SCB kring den omfattande insamling av grunddata från projekt som krävs för att kunna operationalisera EU:s krav på uppföljning och utvärdering. Tillvägagångssättet för insamlingen av grunddata förenklar för projektägarna genom att den manuella insatsen rörande datainsamling minskat. Myndigheterna för även en dialog inför utvärderingen av programmet och de enskilda projekten. Svenska ESF-rådet har genomfört två upphandlingar av utvärdering i ramavtal som projekten kan avropa från. Möjligheten till avrop av utvärdering underlättar för den enskilde projektägaren. Resultatet av de

8 8 (11) avropade utvärderingar ska redovisas till ESF-rådet som ackumulerar resultaten till kommissionen som kluster eller programutvärderingar. ESF-rådets upphandling har dock överklagats och tillsvidare måste varje projekt upphandla utvärdering. 6. Erfarenheter och lärdomar av betydelse för Försäkringskassans verksamhet 6.1 Erfarenheter från socialfondsperioden Denna återrapportering ska beskriva erfarenheter från För att skapa förståelse för hur Försäkringskassan valt att organisera och styra arbetet sammanfattas först de lärdomar Försäkringskassan har från föregående programperiod eftersom den kunskapen har betydelse och påverkan på arbetet i nuvarande period. Erfarenheter av insatser för deltagare: Det har varit uppskattade insatser. Deltagarna har på gruppnivå tagit större steg mot arbete/studier än deltagare i ordinarie verksamhet. Erfarenheter för organisationen: Kompetenshöjande för projektpersonal. Det finns behov av ett förbättrat internt stöd. Projektens styrgrupper behöver förstå sin roll och ge ett verkligt stöd. Erfarenheter rörande struktur: Ökad samverkan har uppnåtts mellan berörda aktörer. Nackdel att Försäkringskassan inte varit ordinarie ledamot i Strukturfondspartnerskapen. Förankring av projekt är viktigt för resultatet och vid en eventuell implementering men brister ibland. Utvärdering: Utvärderingarna har bristfällig kvalitet och det kan vara svårt att utläsa konkreta resultat och effekter samt vilka metoder som använts. Många projekt saknar ett referenstillstånd att jämföra med. Behov av nya mått/indikatorer finns för programperioden

9 9 (11) Försäkringskassan arbetar för att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som redovisas ovan och omsätta och förvalta kunskaperna inom myndigheten. Det görs med det övergripande syftet att stärka myndighetens förmåga och kompetens i rollen som projektägare, medfinansiär och samarbetspart under nuvarande period och därmed bättre nyttja fondens möjligheter för våra målgrupper. 6.2 Övriga erfarenheter från socialfondsperiod Nedan beskrivs erfarenheter från 2015 som rör organisatoriska och administrativa frågor. Erfarenheter från insatser till berörda målgrupper finns beskrivet i avsnitt 3.2 och Erfarenheter från utlysningar av ESF-medel Svenska ESF-rådets utlysningar av ESF-medel startade under våren Samarbetet mellan de regionala aktörerna och förutsägbarheten kring utlysningar, utlysningsperiod och innehåll, varierar mellan regionerna. I regioner med ett väl fungerande samarbete mellan Svenska ESF-rådets regionkontor och övriga aktörer och där det finns en plan för kommande utlysningar finns en större förutsättning för projektägare och medfinansiärer att kunna nyttja fonderna strategiskt. Eftersom de första beviljade projekten startade hösten 2015 är deltagande och direkta erfarenheter som projektägare och medfinansiär begränsade. Svenska ESF-rådet informerade i början av socialfondsperioden att de hade för avsikt att i vissa fall teckna överenskommelser med berörda myndigheter kring satsningar på nationell nivå. Så har dock inte skett utan Svenska ESF-rådet har valt att utlysa medel istället. Försäkringskassan anser att det hade varit av värde att pröva metoden med myndighetsöverenskommelser Konsekvenser av medfinansieringskonstruktionen Nuvarande konstruktion där deltagarnas medfinansiering baseras på närvarotimmar och ersättningsnivåer, leder till svårigheter att genomföra projekt som riktas till målgruper som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Det kan innebära att projektidéer för angelägna målgrupper inte kan genomföras och/eller att kvaliteten påverkas på grund av att deltagarantalet ökas för att kompensera för den låga medfinansieringsgraden. Det finns även en risk att deltagare som lämnar ett projekt tidigt efter en lyckad insats, t ex för att de har fått ett arbete, ses som en nackdel för projektet på grund av att dessa personers medfinansiering försvinner från projektet Försäkringskassans interna arbete och organisation Tonvikten under 2015 har varit att fortsätta förbereda, anpassa och stödja verksamheten kring socialfonden för att bättre kunna nyttja dess möjligheter för våra målgrupper. I det arbetet är ett väl utvecklat samarbete med våra samarbetsparter avgörande och Försäkringskassan arbetar aktivt med samverkan på lokal, regional och nationell och transnationell nivå.

10 10 (11) De regionala kontaktpersonerna gentemot ESF har under 2015 deltagit i en utbildning i Logical framework approach, LFA, en metod för projektplanering som Svenska ESF-rådet rekommenderar för ESF-projekt. Gruppen har även fått fördjupad information från Svenska ESF-rådet om socialfondsprogrammet, jämställdhetsintegrering samt ekonomi i ESF-projekt. Försäkringskassans ökade engagemang och organisation med regionala kontaktpersoner, ledamotskap i de regionala strukturfondspartnerskapen, ett nationellt ESF-kansli och ett förvaltnings- och utvecklingsforum ger dels möjligheter till påverkan på hur medlen ska nyttjas för att nå våra målgrupper, dels påverkas synen på Försäkringskassan som aktör positivt Övervakningskommittén och dess arbetsutskott Försäkringskassan är ledamot i Övervakningskommittén och även ledamot i dess arbetsutskott. Genom Försäkringskassans aktiva engagemang i Övervakningskommittén ges möjlighet till påverkan på genomförandet av socialfondsperioden i Sverige Samarbetet med andra myndigheter och aktörer inför och under programperioden Som framgår i denna rapport sker ett omfattande samarbete med myndigheter och aktörer inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet. Inför framtagandet av Partnerskapsöverenskommelsen och det nationella socialfondsprogrammet gavs berörda aktörer större möjlighet till påverkan jämfört med föregående perioder genom de partssammansatta referensgrupper som tillsattes. Samarbetet fortsätter nu under perioden på nationell, regional, lokal och transnationell nivå. Samarbetet sker dels strukturerat och regelbundet, dels situationsanpassat till exempel vid utlysningar. För Försäkringskassan är samverkan en naturlig och nödvändig del av arbetet kring våra målgrupper och i vårt uppdrag för den samordnade rehabiliteringen. Socialfonden blir en möjlighet att öka kunskapen och utveckla samarbete och metoder tillsammans och för de målgrupper som har behov av stöd.

11 11 (11) Beslut i detta ärende har fattats av överdirektör Ann Persson Grivas i närvaro av t.f. avdelningschef Tomas Höglund, avdelningschef Birgitta Målsäter, avdelningschef Lars-Åke Brattlund, t.f. avdelningschef Ulrika Havossar, rättschef Eva Nordqvist och verksamhetsansvarig Lena Rönnestig, den senare som föredragande. Ann Persson Grivas Lena Rönnestig

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod 2014-2020 Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperiod 2014-2020 Försäkringskassan har till och med 12 juli

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Projektidé för delprojekt en förstudie om FINSAM

Projektidé för delprojekt en förstudie om FINSAM 2015-08-24 1 (7) Avd för utbildning och arbetsmarknad Projektidé för delprojekt en förstudie om FINSAM Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) planerar genomföra en förstudie för att motverka utanförskap

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020

TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 VÄLKOMMEN TILL TVÄRSEKTORIELL HEARING OM STRUKTURFONDERNA 2014-2020 16 maj 2014 PROGRAM 8.00 8.30 Registrering och kaffe med smörgås 8.30 Välkommen och inledning Mats Hedenström - Länsstyrelsen 9.20 Paneldialog

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige - Öka övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete Försäkringskassan

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland DAGORDNING 2014-10-28 1 (2) Fredag 7 november 2014 Tid TELEFONMÖTE Anslut dig till mötet genom att ringa 08-99 92 12 Möteskod/inloggning: 504 895, ordfkod:

Läs mer

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 STATUSRAPPORT Vårt dnr [Vårt dnr] 2016-03-18 Utgåva [P1.0-1] Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH)

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) 1 (5) Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) Sammanfattning Försäkringskassan är positiv till den föreslagna

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012 Tid att skörda! Elisabeth Kastman Krantz Information 19 december 2012 Uppgraderingar Aktiviteter i Västsverige Fokus 2013 Resultat, erfarenheter

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Nya vägar in på arbetsmarknaden - med stöd av civilsamhället och social

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Kommande möten Regionala ordförande och samordnare 19 april Diskussion

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic ESF-Förstudier 2014 Tomislavka Barisic 2014-10-16 Socialfonden 2014-2020 Programområde 1: (Kompetensförsörjning) Digital komptensutveckling inom hälso- och vårdomsorg. Programområde 2: (Öka övergångarna

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Thanos Pinakas Linnea Hagblom 1 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt av genomförandeprojekt med inriktning "Strategisk satsning för effektivare

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

1(7) Slutrapport förprojektering. Projektnamn: UTAN Unga Till Arbete i Norr Projektnummer (fylls i av projektansvarig):

1(7) Slutrapport förprojektering. Projektnamn: UTAN Unga Till Arbete i Norr Projektnummer (fylls i av projektansvarig): 1(7) Slutrapport förprojektering Projektnamn: UTAN Unga Till Arbete i Norr Projektnummer (fylls i av projektansvarig): 2009 3080169 Sammanfattning Projektiden Situationen på arbetsmarknaden är svår för

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt

Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt Ritva Widgren,förbundschef Östra Södertörn Ola Wiktorson,förbundschef RAR Kenny Sjöberg, processtödjare, RAR Tobias Mård, ekonom RAR 2017-03-16 Samtliga

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 1(14) Plats och tid Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, kl. 10.00 16.00 Lokal: Mobilen ande Ledamöter Övriga närvarande Sune Ekbåge, ordförande, regioner Åsa Johansson, regioner Catarina

Läs mer

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm Regeringsbeslut 2012-05-24 I:4 S2012/3905/FS (delvis) Socialdepartementet 106 30 Stockholm Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa Regeringens beslut Som ett led i regeringens satsning på insatser

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm

Socialdepartementet Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Statusrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv Inspektionen för socialförsäkringens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer