Socialförsäkring, arbetsmarknadsstatus och barnafödande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförsäkring, arbetsmarknadsstatus och barnafödande"

Transkript

1 Socialförsäkring, arbetsmarknadsstatus och barnafödande En kunskapsöversikt Sara Thalberg Arbetsrapport

2 2(30)

3 3(30) Innehåll 1 Inledning Syfte och tillvägagångssätt Bakgrund Den svenska arbetsmarknaden Socialförsäkringen, arbetslinjen och flexicurity Familjepolitiken och barnafödandets upp- och nedgångar Arbetsmarknadsanknytningens betydelse för barnafödande och föräldraledighet Tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda Företagare Arbetslösa, studerande och andra grupper utanför arbetskraften Inrikes- och utrikesfödda Arbetsförhållanden och anställningsskydd Arbetsinkomst Den lokala sysselsättningsnivån Slutsatser och förslag på framtida studier Referenser... 25

4 4(30) 1 Inledning Sedan socialförsäkringssystemet växte fram under efterkrigstiden har den svenska arbetsmarknaden förändrats i flera avseenden. Från mitten av 1960-talet har andelen förvärvsarbetande kvinnor ökat och i dag arbetar i stort sett lika många kvinnor som män utanför hemmet, även om kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid. Till följd av 1990-talets ekonomiska kris steg arbetslösheten dramatiskt och än i dag är arbetslösheten högre än vad den var innan krisen. 1 Sedan början av 1990-talet har även andelen individer med tidsbegränsade anställningar ökat stadigt, medan andelen individer med tillsvidareanställning (fast anställning) har minskat. En annan förändring på den svenska arbetsmarknaden är att allt fler studerar allt längre och antalet studerande på högskolans grundutbildning har mer än fördubblats sedan början 1990-talet. Det har också blivit vanligare att varva förvärvsarbete med studier och perioder av arbetslöshet. Socialförsäkringens mål är att skapa ekonomisk trygghet vid olika situationer i livet för dem som bor och arbetar i Sverige. De flesta socialförsäkringar däribland sjukpenningen, arbetslöshetsersättningen, ålderspensionen och delar av föräldrapenningen grundar sig emellertid på individens inkomst och historia på arbetsmarknaden, snarare än på bosättning eller medborgarskap. Att föräldrapenningen i stor utsträckning är kopplad till förvärvsarbete och inkomst har gjort barnafödandet känsligt för konjunktursvängningar och arbetsmarknadsläget. 1 7,9 procent, november 2014 (SCB 2015).

5 5(30) 2 Syfte och tillvägagångssätt Syftet med denna rapport är att ge en bild av hur kunskapsläget ser ut när det gäller arbetsmarknadsstatus och barnafödande i Sverige. Den övergripande frågan är hur benägenheten att få barn påverkas av individens arbetsmarknadsanknytning, det vill säga om en person har en tillfällig anställning eller tillsvidareanställning, är egenföretagare eller står utanför arbetskraften. En närliggande fråga som kommer att beröras är hur individer med olika arbetsmarknadsstatus använder familjeförmånerna. Det finns naturligtvis många faktorer som har betydelse för människors beslut att skaffa barn och alla vill eller kan inte heller få barn. I denna rapport riktas fokus mot faktorer som har med arbetsmarknaden att göra. Materialet till översikten består av vetenskapliga tidskrifter och publikationer, svensk myndighetslitteratur såsom Statistiska Centralbyråns (SCB), demografiska rapporter, rapporter från Riksförsäkringsverket (RFV), Försäkringskassan, Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds), men även rapporter från fackförbund och andra intresseorganisationer. Efter systematiska litteratursökningar i ett flertal databaser och kompletterande kontroll av referenslistor, har den litteratur som har bedömts som relevant granskats och de viktigaste resultaten har sammanställts. Tidsmässigt har en avgränsning gjorts till studier som är publicerade efter När födelsetalen på 1990-talet sjönk till rekordlåga nivåer var intresset för barnafödande och under vilka förutsättningar människor vill skaffa barn stort bland forskare, utredare och politiker. När barnafödandet sedan ökade igen på 2000-talet, minskade snabbt uppmärksamheten och antalet studier på området.

6 6(30) 3 Bakgrund 3.1 Den svenska arbetsmarknaden 1990-talets ekonomiska kris förändrade den svenska arbetsmarknaden i flera avseenden. Arbetslösheten steg från 1,5 procent år 1990 till drygt 8 procent två år senare. Unga vuxna på väg ut på arbetsmarknaden drabbades hårt: mellan 1990 och 1994 sjönk arbetskraftsdeltagandet bland unga i åldern år, från 80 till 55 procent (Försäkringskassan 2006a). Till följd av svårigheterna att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden valde många unga att börja eller fortsätta studera (SCB 2011a). Även utbildningspolitiska insatser som kunskapslyftet bidrog till att antalet studerande ökade kraftigt under 1990-talet (SOU 2003:130). Mellan 1990 och 2003 fördubblades antalet studerande på högskolans grundutbildning, från till Den största ökningen skedde i åldersgruppen år, men även bland åringarna ökade antalet studerande starkt (SCB 2001a). Sedan 1970-talet har andelen kvinnliga studerande varit större än andelen män. I dag är ungefär 60 procent av alla studerande kvinnor (SCB 2014b). En annan förändring på den svenska arbetsmarknaden är att andelen utrikesfödda i befolkningen har ökat, från 9 procent år 1990 till 16 procent år 2013 (SCB 2014c). Globalisering, teknikutveckling och framväxten av kunskaps- och tjänstesamhället har inneburit ökad konkurrens och en mer oförutsägbar marknad. För att kunna överleva den allt hårdare konkurrensen har många företag strävat efter att öka omställningsförmågan och från arbetsgivarhåll har en större anställningsflexibilitet efterfrågats (Grönlund 2009; IFAU 2001). År 2001 förändrades den arbetsrättsliga lagstiftningen då turordningsreglerna i LAS luckrades upp för företag med högst tio anställda. Reformen innebar att två anställda som har särskild betydelse för företaget kan undantas från sist in, först ut-regeln, det så kallade tvåundantaget. En annan förändring i den arbetsrättsliga lagstiftningen skedde 2007 då allmän visstidsanställning infördes i sin nuvarande form i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet med lagändringen var att öka sysselsättningen genom att göra det lättare för arbetsgivare att anställa (Prop. 2006/07:111). Enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU) har cirka 18 procent av alla anställda mellan 16 och 64 år en tidsbegränsad anställning i dag, att jämföra med 10 procent år Den vanligaste tidsbegränsade anställningsformen är visstidsanställning, följt av vikariat, provanställning och säsongsanställning. Tidsbegränsade anställningar är vanligast bland unga och fler kvinnor än män har tidsbegränsade anställningar. Bland unga anställda kvinnor år har närmare 60 procent en tidsbegränsad anställning i dag. I åldersgruppen år, den ålder då många unga människor får sitt första barn, har 24 procent av alla anställda kvinnor och närmare 18 procent av männen en tidsbegränsad anställning (SCB 2014a).

7 7(30) Trots förändringarna på arbetsmarknaden har antalet egenföretagare i befolkningen legat på ungefär samma nivå sedan 1980-talet. Eftersom antalet personer i arbetskraften har ökat innebär det att andelen företagare i befolkningen har sjunkit något. År 2014 var cirka 9 procent av den yrkesverksamma befolkningen företagare, drygt 5 procent av kvinnorna och 13 procent av männen (SCB 2014a). Andelen individer som står utanför arbetskraften har legat runt 20 procent sedan slutet av 1980-talet. SCB:s definition av individer ej i arbetskraften brukar omfatta studerande, hemarbetande, värnpliktiga, långtidssjukskrivna samt personer som vistas utomlands. Fler kvinnor än män och fler unga än gamla tillhör denna grupp (SCB 2001a). År 2013 var den andel av befolkningen år som stod utanför arbetskraften cirka 18 procent. I de yngre åldersgrupperna är andelen betydligt högre och det är också den gruppen som står för den största ökningen, vilket till stor del beror på det ökade antalet studerande i dessa åldrar (SCB 2014a). En annan utveckling sedan 1990-talet är att inkomstojämlikheten har ökat (Bengtsson m.fl. 2014; Johansson 2006) och att det har skett en polarisering av arbetsmarknaden där låglöneyrken och i synnerhet höglöneyrkena har blivit fler, medan jobben på mellannivå har blivit färre (Goos m.fl. 2010). Den svenska arbetsmarknaden kan beskrivas som uppdelad i flera avseenden: de som är inne på arbetsmarknaden kontra de som står utanför, de som har tillfälliga anställningar kontra de med tillsvidareanställningar, samt de som arbetar i den formella sektorn kontra de som arbetar i den informella sektorn. Enligt insider-outsiderteorin som lanserades av Lindbeck och Snower på 1980-talet medför höga personalomsättningskostnader (till exempel kostnader för att nyanställa, utbilda och avskeda personal) för företagen att de redan anställda (insiders) kan utöva inflytande över bland annat lönesättningen på ett sätt som stänger ute dem som står utanför arbetsmarknaden (outsiders) (Lindbeck och Snower 1988). 3.2 Socialförsäkringen, arbetslinjen och flexicurity Välfärdsstatens institutioner vilar på politiska idéer som påverkar sociala normer såväl som beteenden. I den svenska välfärdsstaten är sociala rättigheter i hög grad kopplade till arbete och en viktig hörnsten i välfärdspolitiken är den så kallade arbetslinjen. Grundtanken är att så många som möjligt ska försörja sig genom arbete och att passiva, kontanta ersättningar och bidrag så långt som möjligt ska undvikas. Detta för att alla människors förmåga och vilja att arbeta ska tas tillvara och för att undvika marginalisering. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv handlar det förstås även om att välfärdssystemet ska kunna finansieras. Att ersättningar från de olika socialförsäkringarna är knutna till deltagande på arbetsmarknaden och arbetsinkomst innebär att medborgarna grupperas i insiders och outsiders inte bara på arbetsmarknaden utan även i de sociala trygghetssystemen. När man väl har kommit in på arbetsmarknaden och kvalificerat sig för SGI (sjukpenninggrundande inkomst) är systemet desto mer generöst (Junestav 2004; 2009; IFAU 2007). Mot bakgrund av socialförsäkringens utformning finns alltså, som bland annat Esser (2005) har påvisat, starka incitament att delta på arbetsmarknaden, vilket ju också är avsikten.

8 8(30) Om stora grupper av befolkningen inte omfattas av socialförsäkringen finns det en risk att legitimiteten hotas. För att medborgarna ska vilja vara med och finansiera socialförsäkringssystemet är det viktigt att det uppfattas som legitimt. Undersökningar visar att lågutbildade, låginkomsttagare och de som själva är eller har varit sjukskrivna eller arbetslösa har minst förtroende för socialförsäkringarna, både för egen del och i fråga om hur väl de fungerar i allmänhet (LO 2014; Svallfors 2011). Beroende på konjunkturläget uppskattas att mellan 10 och 15 procent av den arbetsföra befolkningen saknar en arbetsinkomst som kvalificerar till en sjukpenninggrundande inkomst. År 2010 saknade närmare 14 procent av den arbetsföra befolkningen en arbetsinkomst som kvalificerar till SGI (Försäkringskassan 2013a). Genom åren har arbetslinjen utvecklats både idémässigt och institutionellt talets ekonomiska kris ledde till en försämrad offentlig ekonomi och ökad belastning på de sociala trygghetssystemen. Under 1990-talet skedde en idémässig förskjutning och arbetslinjen blev alltmer synonym med åtstramningar av sociala rättigheter. Från EU-kommissionens sida fördes workfare-ideologin fram, vilken innebär att alla ersättningar och bidrag ska vara villkorade med arbete eller annan aktivitet. Skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta skulle göras mer ekonomiskt kännbar och den enskildes ansvar betonades. Socialpolitikens roll förändrades alltmer från att skydda individen från fluktuationer på arbetsmarknaden till att anpassa individen efter arbetsmarknadens krav och begreppet anställningsbarhet blev ett centralt policybegrepp (Junestav 2004; 2009; IFAU 2007). Att utforma socialförsäkringssystemet i enlighet med arbetslinjen och samtidigt värna medborgarnas sociala trygghet innebär flera svåra avvägningar där olika mål och värden måste ställas mot varandra. För att klara både tillväxt och välfärd har många beslutsfattare satt hoppet till en mer flexibel arbetsmarknad. Man brukar skilja på olika typer av flexibilitet. Numerär flexibilitet innebär att företagen varierar personalstyrkans storlek efter behov genom exempelvis korta, tidsbegränsade kontrakt, inhyrd personal eller ett svagt anställningsskydd som gör det möjligt att även säga upp tillsvidareanställda. Intern flexibilitet handlar i sin tur om att personalen antingen får växla mellan olika uppgifter (funktionell flexibilitet) eller att deras scheman varierar efter verksamhetens behov (arbetstidsflexibilitet) (Grönlund 2009). Enligt EU:s sysselsättningsstrategi ska medlemsstaterna främja flexibilitet på arbetsmarknaden i kombination med anställningstrygghet. Denna politik har lanserats under begreppet flexicurity, en sammanslagning av begreppen flexibility och security. En uttalad förhoppning med flexicurity är också att flexibla kontrakt ska fungera som lättillgängliga inkörsportar till arbetsmarknaden för kvinnor och på så sätt underlätta för dem som vill förena familj och arbete. Flexicurity-modellen har inspirerats av den danska arbetsmarknadsmodellen och Danmark lyfts ofta fram som ett framgångsrikt exempel då de har en högre rörlighet på arbetsmarknaden, lägre långtidsarbetslöshet och lägre ungdomsarbetslöshet än de flesta andra europeiska länder (Europeiska kommissionen 2007; Grönlund 2009; Rönnmar och Numhauser Henning 2008).

9 9(30) 3.3 Familjepolitiken och barnafödandets upp- och nedgångar En av målsättningarna för den svenska familjepolitiken är att göra det möjligt för både män och kvinnor att förena arbete med familj (RFV 2003a). Genom särbeskattning, en generös föräldraförsäkring, kraftigt subventionerad barnomsorg, rätt till deltidsarbete samt ett socialförsäkringssystem där varje individ kvalificerar sig till ersättning, har Sverige uppnått ett av världens högsta kvinnliga arbetskraftsdeltagande. En av hörnstenarna i familjepolitiken är föräldraförsäkringen. Försäkringen omfattar graviditetspenning (tidigare havandeskapspenning), föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning och är utformad som en individuell försäkring som ska ge skydd mot inkomstbortfall. För att vara berättigad till en inkomstrelaterad föräldrapenning krävs att man har haft en sjukpenninggrundande inkomst under minst 240 dagar. De som inte uppfyller kriteriet kan istället få en lägre ersättning på grundnivån (Försäkringskassan 2014a). Även om föräldraförsäkringen skiljer sig från de övriga försäkringarna i den meningen att det är den enda försäkring där ett högt nyttjande anses positivt, har dess konstruktion betydande inslag av arbetslinjen genom inkomstbortfallsprincipen och kvalificeringsreglerna (SOU 2005:73). Under 2000-talet har föräldraförsäkringen emellertid utvecklats mot en mer allmän försäkring och inte endast en försäkring mot inkomstbortfall genom att grundnivån stegvis har höjts, från 60 kronor om dagen till 225 kronor om dagen. Sedan början av 1990-talet har pappornas andel av uttaget av föräldrapenningdagar ökat från drygt 7 procent till närmare 25 procent. Män ägnar även mindre tid åt förvärvsarbete i dag, medan kvinnor förvärvsarbetar mer. När det gäller det obetalda arbetet har kvinnor minskat tiden de ägnar åt hushållsarbete med en hel timme per dag. Män har däremot inte förändrat sitt beteende på området nämnvärt (SCB 2010). I den internationella litteraturen finns många studier som har visat på betydelsen av institutionella faktorer för ett lands födelsetal (se exempelvis McDonald 2000; Esping-Andersen 1999). Sveriges relativt höga födelsetal anses till stor del bero på den generösa familjepolitiken som gör det möjligt för båda föräldrarna att förena familj med förvärvsarbete (se exempelvis Sundström och Stafford 1992; Bernhardt 1993; Ferrarini och Duvander 2010; Oláh och Bernhardt 2008). Tidigare ansågs en hög kvinnlig förvärvsfrekvens och barnafödande stå i konflikt med varandra, men i dag är förhållandet det motsatta. De länder i Europa som har den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen har också de högsta födelsetalen (Brewster och Rindfuss 2000). På individnivå har familjepolitiken framför allt visat sig påverka vid vilken tidpunkt man får sitt första barn och tidsintervallen mellan barnen. Ett exempel som brukar nämnas är snabbhetspremiens införande i den svenska föräldraförsäkringen på 1980-talet. Denna regel innebär att den som får ytterligare ett barn inom 30 månader (tidigare 24 månader) efter födseln av ett tidigare barn får behålla föräldrapenningen på samma nivå som för det tidigare barnet. Reformen fick effekten att föräldrar valde att få barn med tätare mellanrum (Hoem 1993).

10 10(30) I Sverige, liksom i övriga Europa, har åldern vid det första barnets födelse stigit. År 2013 var medelåldern vid det första barnets födelse 29 år för kvinnor och 31 år för män, vilket kan jämföras med 26 respektive 29 år 1990 (SCB 2014d). Flera studier har pekat ut den kraftiga ökningen av antalet studerande, att unga människor studerar allt längre och etablerar sig på arbetsmarknaden allt senare, samt otrygga anställningar som viktiga bidragande orsaker till att unga människor får barn allt senare i livet (se exempelvis Billari och Philipov 2004; Gustafsson m.fl. 2001; Hoem 2000; SCB 2001a; Thalberg 2013). Under 1990-talet steg etableringsåldern, den ålder då tre fjärdedelar av en årskull har sysselsättning, från 21 till 30 år (SCB 2001b). Den starka kopplingen mellan arbetsinkomst och föräldrapenning ger ett starkt incitament att vänta med barn tills man har etablerat sig på arbetsmarknaden. Studier har också visat att unga människor helst vill fast jobb och ha en trygg inkomst innan de bildar familj (Bernhardt 2000; Ds 2001; Holmberg 2001; Kaufman och Bernhardt 2012; RFV 2001; SCB 1998; SCB 2001a). Den summerade periodfruktsamheten 2 har varierat kraftigt de senaste årtiondena i Sverige och fluktuationerna har samvarierat med den ekonomiska tillväxten. Perioder med stark BNP-tillväxt har sammanfallit med ökande födelsetal och tvärtom (Andersson 2000; Hoem och Hoem 1996). När det är dåliga tider och det är svårare att få arbete, i synnerhet fast arbete, är människor mindre benägna att bilda familj. I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet var barnafödandet högt. År översteg den summerade fruktsamheten till och med reproduktionsnivån 3 med 2,1 barn per kvinna. Sedan kom 1990-talets kris med hög arbetslöshet och nedskärningar inom familjepolitiken och barnafödandet sjönk för att nå bottennoteringen 1,5 barn per kvinna år När ekonomin återhämtade sig steg födelsetalen igen och 2010 var den summerade fruktsamheten återigen nästan uppe i 2,0. Finanskrisen verkar alltså inte ha haft samma negativa effekt på födelsetalen i Sverige som 1990-talskrisen. En skillnad kan vara att krisen på 1990-talet drabbade så gott som alla grupper av sysselsatta, medan den senare krisen främst drabbade industrin. Arbetslösheten steg heller inte lika högt och det gjordes inga nedskärningar i familjepolitiken så som skedde på 1990-talet (Andersson och Duvander 2010). I Sverige har födelsetalen varierat kraftigare än i de andra nordiska länderna. Trots att arbetslösheten var högre i Finland än i Sverige under 1990-talskrisen föll inte fruktsamheten lika mycket, vilket anses bero på att den svenska föräldraförsäkringen har en starkare koppling till arbetsinkomst (Björklund 2006). För kommunerna innebär de kraftiga fluktuationerna i födelsetalen problem då behovet av exempelvis barnomsorg och utbildningsplatser varierar så pass mycket. Variationerna i födelsetalen medför även på sikt problem på arbetsmarknaden i stort eftersom tillgång till olika typer av arbetskraft därmed också fluktuerar över tid. Det har även visats att stora variationer i storlek på kohorter som följer av fluktuationer i födelsetalen är kopplade till olika makroindikatorer, som till exempel ekonomisk tillväxt och inflation (se exempelvis Lindh och Malmberg 1999; 2000). 2 Den summerade periodfruktsamheten anger det antal barn som kvinnor och män skulle få i genomsnitt om det enskilda årets fruktsamhet i varje ålder skulle gälla i framtiden. 3 Den nivå vid vilken befolkningen reproducerar sig själv.

11 Summerad fruktsamhet Sysselsättningsgrad 11(30) Figur 1. Summerad periodfruktsamhet efter kön och sysselsättningsgrad, ,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 Summerad fruktsamhet kvinnor Sysselsättningsgrad år Summerad fruktsamhet män Källa: SCB 2014e; Ekonomifakta 2014/SCB AKU. Även om de årliga födelsetalen har fluktuerat kraftigt så har det slutgiltiga antalet barn per kvinna, den så kallade kohortfruktsamheten, legat stabilt runt 2,0 under lång tid. Hittills har senareläggningen av barnafödandet alltså inte lett till färre barn. Om medelåldern vid det första barnet fortsätter att öka finns det dock en risk att fler blir ofrivilligt barnlösa eller inte hinner få det antal barn de önskar (SCB 2011b; SCB 2002:5).

12 12(30) 4 Arbetsmarknadsanknytningens betydelse för barnafödande och föräldraledighet 4.1 Tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda Även om anställningsformen i sig inte har någon betydelse för föräldrapenningens storlek kan den påverka människors beslut om barn. En anledning är att visstidsanställda upplever en högre grad av social och ekonomisk otrygghet än tillsvidareanställda, något som bekräftas av SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF/SILC) som visar på stora skillnader mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda både på och utanför arbetet. Exempelvis uppgav 40 procent av de tidsbegränsat anställda att de oroade sig för hushållets ekonomi, i jämförelse med 20 procent av de tillsvidareanställda. En stor andel av de tidsbegränsat anställda oroade sig också för att bli arbetslösa (SCB 2001a; SCB 2014f). En annan skillnad mellan grupperna är att tidsbegränsat anställda har lägre inkomster och mer sällan har rätt till föräldralön eller föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren (Försäkringskassan 2011). Det kan också vara betydligt svårare att få ett förstahandskontrakt eller bolån när man saknar tillsvidareanställning. I det följande sammanfattas de studier som har undersökt sambandet mellan anställningsform och barnafödande i Sverige. Alla visar att både manliga och kvinnliga tidsbegränsat anställda är mindre benägna att få barn. Två studier, baserade på SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) länkat till registerdata från (SCB 2001a) respektive (Lundström och Andersson 2012), har analyserat anställningsformens betydelse för benägenheten att få barn. Resultaten från studierna är samstämmiga: tidsbegränsat anställda kvinnor som är födda i Sverige hade cirka 24 procents lägre benägenhet än tillsvidareanställda att få ett första barn. Motsvarande siffra för tidsbegränsat anställda män var 28 procent. I båda studierna inkluderades företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i gruppen tillsvidareanställda och det standardiserades för utbildning, ålder, tidsperiod och samboendestatus. Även när visstidsanställda som samtidigt studerade exkluderades var skillnaden mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda tydlig. För männen förändrades inte effekten överhuvudtaget. Då forskarna kontrollerade för hel- och deltidsanställning förändrades inte heller bilden särskilt mycket, vilket de tolkar som att anställningsformen faktiskt har betydelse. Något som däremot inte kontrollerades för är inkomst, vilket innebär att det är svårt att veta om de tidsbegränsat anställda var mindre benägna att få barn på grund av anställningsformen eller för att de hade en lägre inkomst (SCB 2001a).

13 13(30) En enkätstudie från 1999, med uppföljning 2003, baserad på kvinnor födda i Sverige undersökte bland annat hur kvinnors arbetsmarknadsanknytning och arbetstid påverkade deras barnintentioner. Urvalet till enkäten var slumpmässigt och svarsfrekvensen var 65 respektive 78 procent. På frågan om de tror att de kommer att få (fler) barn svarade kvinnor som var arbetslösa, studerade eller hade en visstidsanställning oftare nej eller kanske, i jämförelse med kvinnor som hade en tillsvidareanställning. 4 Barnlösa kvinnor som arbetade deltid var också mer osäkra när det gäller barn än de som arbetade heltid. För kvinnor som redan hade barn hade utbildning och inkomst större betydelse för barnintentionerna än arbetstid. Författarna drar slutsatsen att trots en generös familjepolitik med syfte att möjliggöra förenandet av familj och arbete påverkar arbetsmarknadsanknytning och arbetsförhållanden kvinnors möjligheter att bilda familj (Fahlén and Oláh 2010; 2013). Hur påverkar då anställningsformen föräldrars uttag av föräldrapenning? Tidigare studier har visat att det finns stora skillnader i hur olika grupper använder föräldraförsäkringen. Exempelvis tenderar högutbildade pappor och pappor med hög inkomst att vara föräldralediga längre. För mammor är mönstret det motsatta: högutbildade mammor och mammor med hög inkomst tar ut kortare ledighet. För både mammor och pappor gäller att de som arbetar inom offentlig sektor tenderar att ta ut längre ledighet än de som arbetar i privat sektor. Sannolikheten att ett par ska dela jämställt på föräldrapenningdagarna ökar om både mamman och pappan arbetar i offentlig sektor. 5 Att pappan arbetar i offentlig sektor är det som ökar sannolikheten för ett jämställt uttag mest. Föräldrar som får extra ersättning från arbetsgivaren tar också ut längre ledighet (Bygren och Duvander 2006; Försäkringskassan 2006b; Försäkringskassan 2013b; ISF 2012a; ISF 2013; Sundström och Duvander 2002). När det gäller anställningsformens påverkan på föräldraledigheten finns det färre studier. En enkätstudie av pappor i Stockholms län som fick barn visade att det var 12 procents större sannolikhet att pappor med tillsvidareanställning var föräldralediga i mer än två månader i jämförelse med tidsbegränsat anställda pappor. Studien baserades på Stockholms läns landstings folkhälsoenkät 2002, med ett urval om slumpmässigt valda individer och hade en svarsfrekvens på 62 procent (Månsdotter m.fl. 2010). 4.2 Företagare I studier om arbetsmarknadsstatus och barnafödande inkluderas ofta företagare i gruppen tillsvidareanställda, alternativt exluderas helt, varför det är svårt att veta hur företagande påverkar benägenheten att få barn. Ett undantag är RFV-rapporten När har vi råd att skaffa barn? från Där undersöktes egenföretagares benägenhet att få barn under perioden med data från LINDA-databasen 6 och flergenerationsregistret (födda och adopterade barn till alla personer folkbokförda i Sverige). När forskarna hade kontrollerat för inkomst, ålder, period, invandringsår och transfereringar fann de att både manliga och kvinnliga företagare hade 4 Effekten var emellertid bara signifikant på 10-procentsnivån. 5 Ett jämställt uttag definierades i denna studie som att ingen av föräldrarna hade tagit ut mer än 60 procent av dagarna och ingen hade tagit ut mer än 40 procent. 6 En longitudinell databas med inkomstuppgifter för 1/30 av Sveriges befolkning.

14 14(30) cirka 20 procents större benägenhet att få ett första barn i jämförelse med den övriga befolkningen. Andelen företagare i datamaterialet var emellertid relativt liten: cirka två procent av kvinnorna och fyra procent av männen. Hade referenskategorin varit anställda istället för övriga befolkningen är det möjligt att företagare hade uppvisat en relativt lägre benägenhet att få barn. Likaså kan det faktum att forskarna kontrollerade för inkomst ha påverkat resultaten med tanke på att en viktig anledning till att många (i synnerhet kvinnor) väljer att avstå från företagande är den ekonomiska osäkerheten. Ett fåtal studier har undersökt företagares föräldraledighet. En enkätstudie på pappor i Stockholms län visade att egenföretagare hade 49 procents lägre benägenhet att vara föräldralediga mer än två månader i jämförelse med referensgruppen ej facklärda arbetare (Månsdotter m.fl. 2010). En tidigare rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen har även visat att företagare utnyttjar den tillfälliga föräldrapenningen i lägre utsträckning än anställda (ISF 2012b). 4.3 Arbetslösa, studerande och andra grupper utanför arbetskraften Individer som står utanför arbetskraften tillhör den grupp som är minst benägna att få barn, men det finns stora variationer inom gruppen. En studie från SCB baserad på AKU-data från och flergenerationsregistret visade att kvinnor utanför arbetskraften hade 56 procents lägre benägenhet att få ett första barn i jämförelse med tillsvidareanställda. De flesta i denna grupp var studerande och deras låga barnafödande drar ner genomsnittet (SCB 2001a). 7 En avhandling i sociologisk demografi från 2013 baserad på longitudinella registerdata över åren visade att kvinnliga studenter var betydligt mindre benägna att få ett första barn i jämförelse med icke-studerande i samma ålder. Den negativa effekten av att vara student avtog emellertid med kvinnornas ålder. För det första barnet reducerade studier sannolikheten att få barn cirka 70 procent för kvinnor år, cirka 50 procent för kvinnor år och cirka 30 procent för kvinnor i åldern år. För kvinnor över 35 år minskade studier benägenheten att få barn endast marginellt. När inkomst kontrollerats för minskade glappet mellan studerande och icke-studerande betydligt. Studerande över 30 år visade då i stort sett samma benägenhet att få barn som icke-studerande och de äldsta studenterna (36 44 år) hade till och med en högre benägenhet än icke-studerande. När det gäller benägenheten att få ett andra eller tredje barn var effekten av att vara studerande inte lika starkt negativ som för det första barnet. Även pars benägenhet att få ett andra eller tredje barn analyserades. Resultaten visade att par där mamman studerade var minst benägna att få ett andra eller tredje barn, medan par där ingen av föräldrarna eller bara pappan studerade var mest benägna att få fler barn. En annan könsskillnad som kom fram i djupintervjuer med studenter i avhandlingens kvalitativa del var att de kvinnliga studenterna hade mycket mer kunskap om föräldraförsäkringssystemet än de manliga studenterna. De kvinnliga studenterna tog också med föräldraledighet och föräldrapenningens ersättningsnivå i sina överväganden i betydligt högre utsträckning när de diskuterade sina barnintentioner (Thalberg 2013) procent av kvinnorna och 62 procent av männen i denna grupp var studerande.

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN Ett kunskapsunderlag Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 Så funkar föräldraförsäkringen...

Läs mer

Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06 Delmål 3: Det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06 Delmål 3: Det obetalda hem- och omsorgsarbetet Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06 Delmål 3: Det obetalda hem- och omsorgsarbetet Maria Stanfors, professor Lunds universitet 1 1. Inledning... 3 2. På jämställdhetsfronten intet nytt?...

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Förord. Stockholm i mars 2003. Bettina Kashefi Departementsråd

Förord. Stockholm i mars 2003. Bettina Kashefi Departementsråd Förord Långtidsutredningen 2003 utarbetas inom Finansdepartementet. I samband med utredningen genomförs ett antal specialstudier. Huvuddelen av dessa publiceras som bilagor till utredningens huvudrapport.

Läs mer

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Jämställdhet i socialförsäkringen?

Jämställdhet i socialförsäkringen? Jämställdhet i socialförsäkringen? Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Samhällsekonomisk analys Juni, 2015 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden Susanne Spector Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 Pensionen en kvinnofälla Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Kommunal och Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Läs mer

Bostaden, storstaden och barnfamiljen

Bostaden, storstaden och barnfamiljen DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2005:1 Bostaden, storstaden och barnfamiljen DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2005:1 Bostaden, storstaden och barnfamiljen Statistiska centralbyrån 2005 Demographic Reports 2005:1 Metropolitan

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer

Inkomstfördelningen bland pensionärer Rapport till Finanspolitiska rådet 202/5 Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet De åsikter som uttrycks

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas.

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas. STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 3/214 LEVA IHOP en generationsfråga Utrikes föddas LÖNER UNDER LUPP Unga kvinnor SÖMNLÖSA AV JOBBET 24 % 14 % HÖGST RÄNTEAVDRAG för

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer