KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen"
  • Ida Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen

2 2.

3 KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen Inför seminariet Kultur utan konstnärer? på Kulturhuset onsdag 18 mars 2009 har KLYS bett sina medlemsorganisationer att svara på följande frågor angående kulturutredningen: 2) Vilka Här följer en sammanställning av de svar som inkommit. Observera att det är organisationernas spontana reaktioner på kulturutredningen som redovisas. Både KLYS och de enskilda organisationerna kommer att lämna remissvar på utredningen under våren. Medlemsorganisationer som har svarat: SKAP...s. 9 Symf och Svenska Musikerförbundet... s. 10 Teaterförbundet...s. 11 Svenska Regissörsföreningen...s. 12 Sveriges Regissörer...s. 13 illustration och formgivning: ebba strid udikas Sveriges Författarförbund...s.3 Sveriges Dramatikerförbund... s. 4 KRO/KIF...s. 5 Svenska Tecknare...s. 6 Svenska Fotografers Förbund...s. 7 Föreningen Svenska Tonsättare... s De största kultursponsorerna är konstnärerna själva

4 Sveriges Författarförbund För Författarförbundets medlemmar är följande tre punkter i Kulturutredningen de mest negativa: En övergripande problematik är utredningens kraftiga försämring av de kulturpolitiska målen genom att belägga kulturen med nationalekonomiska krav på att bli samhällsnyttig. Den ska styras av efterfrågan från medborgarna och inte längre vara utmanande. Men kultur kan vara såväl utmanande som kommersiell den kan leda till såväl nya tankegångar som nya jobb. Men det ska inte vara kulturens främsta uppgift att vara till nytta. Kultur måste få ha ett egenvärde. Det andra mest oroväckande förslaget är införlivandet av författarfonden i en stor, för konstarterna gemensam, enrådighetsmyndighet med en generaldirektör utan styrelse. Utredningen menar att konstarterna genom en enda bidragsgivande myndighet får en starkare röst. Men utredningens förslag innebär ingenting annat än att olika konstarter kommer att få slåss med varandra om samma pott pengar. Författarna riskerar att förlora både inflytande och bestämmanderätt över de medel som fonden förvaltar. Den välfungerande och fristående författarfonden ska bevaras intakt. Det tredje mest alarmerande förslaget är utredningens förslag att avskaffa litteraturstödet i dess nuvarande form. Stödet är idag riktat till förlag med syfte att upprätthålla en bredd i kvalitetsutgivningen på en i övrigt avreglerad bokmarknad. Utredningen vill att förlagens ansökningar förutom att baseras på titel och kvalitet även ska baseras på ekonomiska förutsättningar. Risken är att de större förlagen avstår från att ge ut den smalare kvalitetslitteraturen, att stödet ges enbart till vissa genrer och att bokmarknadens struktur av maktkoncentration (oligopol) ytterligare befästs. Litteraturstödet måste även fortsättningsvis vara ett titelstöd öppet för alla förlag att söka. För Författarförbundets medlemmar är följande det mest alarmerande att Kulturutredningen saknar/väljer att bortse från: Utredningen har haft i uppdrag att ge förslag inom befintliga kostnadsramar. Ord som effektivisering, nytta, omorientering, sammanslagning innebär att man stuvar om i befintlig terräng istället för att försöka tillgodose de verkliga behoven. Utredningen borde ha tagit tillfället i akt att föreslå rejäla ekonomiska satsningar. Utredningen konstaterar lamt att kulturskapare inte alltid är yrkeslivets ekonomiska vinnare. Trots det ges inte ett enda nytt förslag för att stödja den som vill bli varaktigt konstnärligt yrkesverksam. Istället bedömer utredningen att förslaget till omfattande förvaltningsomorganisation ska förstärka kulturskaparnas ekonomiska förutsättningar men missar att förklara hur. I det nya tjänstesamhället krävs istället anpassade skatteregler för kulturskapare för att kunna öka deras möjligheter att arbeta. Författarförbundet vill se en rejäl översyn av skattesystemet. Det nuvarande skattesystemet innebär ett dilemma för kulturskapare vars ojämna inkomster från år till år kräver periodiseringsmöjligheter och lockar till höga avdragsyrkanden. En låg beskattningsbar inkomst ger lägre skatt men det ger också per automatik sämre tillgång till trygghetssystemen. Kulturskapares svårigheter att få tillgång till trygghetssystemen är en allvarlig brist i det svenska välfärdssamhället och måste förbättras i alla avseenden. 4.

5 Sveriges Dramatikerförbund Sveriges Dramatikerförbunds styrelse ser med stark oro på följande delar av kulturutredningen: Förslaget om sammanslagning av myndigheter i allmänhet och förslaget att författarfonden inte längre ska ha en självständig ställning i synnerhet. Dramatikerutskottet har sin starka förankring i författarfondens organisation. Förslaget om en portföljmodell som riskerar att försvaga det nationella ansvarstagandet för landets teatrar och därmed även för den svenska dramatiken. Förslaget om centrumbildningarnas framtid som är innehållslöst och saknar analys och helt oförklarligt avstår från att binda samman detta med entreprenörsdiskussionen. Sveriges Dramatikerförbund saknar förslag på följande områden: Utbyggnad av centrumbildningarnas verksamhet så att det skapas ökat ekonomiskt utrymme för Centrum för Dramatik att skapa arbetstillfällen, utbildning och öka kunskaperna för dramatiker/manusförfattare/översättare. En grupp som redan idag är entreprenörer och som vill använda sin centrumbildning för att utvecklas i den rollen. Ett ansvarstagande för svensk dramatik genom till exempel öronmärkning i teatrarnas anslag för beställningar och genom utvecklande av nya bidragsformer för scendramatiken. Ersättningarna till dramatikerna och översättarna är ofta en av de få rörliga posterna i en teaters ekonomi och i svåra tider riskerar man att få orimliga besparingseffekter för våra grupper. Anpassningar av trygghetssystem och inte minst pensionslösningar även för frilansande grupper som förlorat mycket i den allmänna pensionsreformen. 5.

6 KRO Konstnärernas Riksorganisation KIF Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare Konstnärernas Riksorganisation, KRO och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KIF, ställer sig tveksamma till att utredningens huvudsakliga förslag kring regionalt portföljstöd och sammanslagna myndigheter kommer att stärka bildkonsten och konsthantverket i Sverige. Vi har genom våra medlemmar fått signaler om att kompetensen för att göra konstnärliga bedömningar på regional nivå på flera håll i landet är för låg. Att klara av alla utredningens föreslagna omorganisationer inom den befintliga kulturbudgeten utan att anslagen till de konstnärliga verksamheterna blir lidande och utan att kompetens går förlorad verkar minst sagt utopiskt. KRO/KIF ställer sig också tveksamma till omformuleringen av de kulturpolitiska målen eftersom de är mindre tydliga än de nuvarande. De uttrycker inte heller lika tydligt som de nuvarande målen samhällets behov av en fri och självständig konst. I de nya målen ska kulturell kompetens och kreativitet i högre utsträckning än tidigare användas för att främja samhällsnytta i form av att de utvecklar både näringsliv, miljö och sociala sammanhang. Den konstnärliga förnyelsen nämns inte alls. Vi är negativa till idén bakom Kulturutredningens förslag att slå ihop myndigheter för bevarande och samtid. Det är en idé som går långt bortom en rent organisatorisk förändring. I förslaget har inte samtidskonstens förutsättningar och behov beaktats. Vi ställer oss tveksamma till om det tjänar den offentliga samtidskonsten och dess fruktbara samspel med bland annat arkitektur och samhällsplanering att Statens Konstråd förs in under en stor bidragsgivande myndighet. Vi är rädda för att detta bara är ett exempel där spetskompetens kommer att gå förlorad om Kulturutredningens förslag till omstruktureringar genomförs. Däremot välkomnar KRO/KIF de få förslagen till förbättringar vad gäller det kulturella företagandet även om de på intet sätt är nya. Några av förslagen ligger i linje med sådant som KRO/ KIF sedan länge förespråkat: Avdrag för förstagångsinköp av konst för företag och enhetlig kulturmoms på 6 procent. Men konsekvenserna av förslagen är ovissa och de förbättringar som vi hoppades på vad gäller konstnärernas villkor är närmast osynliga. Kvalitetssträvan är borttagen i de övergripande målen. Hur svårt det än må vara med diskussionerna kring kvalitet så bör ändå strävan efter god kvalitet finnas i alla politiska sammanhang och vi anser inte att man kommer ifrån det genom att ta bort begreppet från de övergripande kulturpolitiska målen. Bild- och formkonstnärer tillhör de konstnärsgrupper som har störst andel egenföretagare, runt 70 procent, och samtidigt de lägsta inkomsterna. Att de ekonomiska och sociala villkoren för konstnärerna under så lång tid har tillåtits förbli så dåliga är oacceptabelt, trots att flera tidigare utredningar kommit med förslag till förbättringar. Vi har själva under senare år i flera projekt, med stöd från ESF-rådet arbetat med att stärka våra medlemmars kompetens och konkurrenskraft som företagare, nu efterfrågar vi de förändringar av skatte- och trygghetssystemen som måste till för att professionellt verksamma och efterfrågade konstnärer och konsthantverkare ska kunna leva på sitt arbete och få en pension i paritet med den genomsnittlige medborgaren. Anslagen inom kultursektorn måste räknas upp och öka och kunskapen och förståelsen för de speciella villkor som gäller för konstnärligt företagande måste öka och tas hänsyn till. 6.

7 Svenska Tecknare illustratörer och grafiska formgivare Konstnärspolitisk synvinkel efterlyses En övergripande invändning är att betänkandet i så begränsad omfattning befattar sig med konstnärspolitik att det helt enkelt inte finns tillräckligt med förslag att förhålla sig till. Den övergripande strukturreformen är ett dåligt utredningshantverk. Att inte ta in de över yrkesutövande kulturarbetarnas och konstnärernas stora frågor i en kulturutredning diskvalificerar den och gör den till en ren skrivbordsprodukt. Sveriges Författarfond Förslaget att inkorporera Sveriges Författarfond i en större sfärmyndighet för konstarterna är inte bara ett dåligt förslag. Det är också okunnigt och eventuellt juridiskt ohållbart. Vissa konstnärspolitiska frågor måste ständigt återupprepas eftersom de är så viktiga för oss samtidigt som ansvariga myndigheter inte löser dem. Konstnärerna och trygghetssystemen (ännu en gång: Konstnärerna och trygghetssystemen SOU 2003:2 sjukskrivning, SGI-beräkning, krav på avslutande av verksamheten för a-kassa, pensioner med mera. Konstnärernas godtyckliga och okunniga behandling i skattesammanhang. Kapitel 3-frågor. Upphovsmännens och kreatörernas svaga ställning på marknaden. Entreprenörskap Entreprenörskap ter sig som en efterhängsen fråga i den allmänna diskussionen om konstnärskap. Vad handlar den egentligen om? Självklart kan man diskutera kulturindustrin som ur ett tillväxt- och samhällsekonomiskt perspektiv. Där varor säljs och lönearbete förmedlas. Men man måste kunna skilja på de olika perspektiven. Är en blomstrande kulturproduktion samma sak som en blomstrande kultur? Svenska Tecknare ser gärna att våra medlemmar får bättre uppbackning i att sköta sina företag. Det är något överraskande att förslagen även på detta område är påfallande vaga. Utöver dessa tre punkter finns det också en hel del att säga kring nya kulturpolitiska programförslaget (se vår skrivelse i fulltext ang mångfaldsmålet, själständighetsmålet, armlängdsprincipen och demokratiska aspekter). Det nya programförslaget är fullt av glidningar som trivialiserar konsten och kulturens centrala ställning och roll i ett demokratisk samhälle. 7.

8 Svenska Fotografers Förbund Förändringen av de kulturpolitiska målen avsaknad av ett kvalitetsbegrepp. Den nya strukturen i kombination med portföljmodellen och avsaknaden av ett kvalitetsmål skulle kunna leda till att nyttoaspekten av kulturen blir starkare än kvaliteten. Konsten ska vara en obunden kraft i samhället och bör inte vara beroende av kommunpolitikers bedömningar om vad som behövs i regionen. Det personliga tyckandet hos ett fåtal personer bör inte få styra bidragsgivningen i Sverige. En ny myndighet för konstarterna Sammanslagningen av myndigheter kan leda till en minskad mångfald vad gäller institutioner att vända sig till för att ansöka om bidrag. Mångfalden som finns i dagens system ger fotografer möjlighet att vända sig till olika institutioner och därmed olika personer. Sammanslagningarna riskerar även att drabba expertgruppernas sammansättning och mångfald vid en administrativ besparing. Om färre kompetenta personer sitter med vid bedömningarna skulle detta kunna påverka kvaliteten och obundenheten för konsten i Sverige. Utredningens förslag har hamnat på ett mycket instrumentellt och administrativt plan. Man vill genomföra stora administrativa förändringar utan att man har kunnat påvisa vinsterna av ett sådant system. Förändringarna ska dessutom genomföras utan att tillföra ytterligare medel. Detta torde leda till att en mycket stor del av kulturens budget kommer att gå åt till att förändra varvid kulturarbetarna blir lottlösa. Litteraturstödet Enligt utredningen skall, vid bedömningen av ansökningar för litteraturstöd, hänsyn tas till förutom kvalitet utgivarens ekonomiska förutsättningar i det enskilda fallet. Detta skulle kunna ge oönskade konkurrensrättsliga följder, samt en situation som gör det svårare att nå ut med verk på marknaden som endast ska tryckas i mindre upplagor. Risken att en större, vinstdrivande utgivare inte väljer att satsa på de mindre projekten utan det ekonomiska stödet är mycket stor, vilket då drabbar mångfalden inom litteraturen. Stödet borde enbart kopplas till kvalitetslitteratur och inte till utgivarens ekonomiska förutsättningar. Författarfonden Utredningens uppfattning är att Sveriges Författarfond bör ingå i den föreslagna myndigheten för konstarterna. De betydande samordningsvinster och en större kulturpolitisk tyngd som utredningen hoppas på är enbart spekulationer. Sammanslagningen skulle i värsta fall kunna innebära att fondens pengar hamnar inom föreslagen sfär utan att pengarna fördelas individuellt till respektive ersättningsberättigad. Biblioteksersättningen är en ersättning och inte ett bidrag. Vi anser att ersättningen tillhör författarna och vi vill inte förlora kontrollen över hur medlen används. Att omvandla biblioteksersättningen till bidrag i en myndighet för konstarterna är en ren konfiskation. Fotografi omnämns överhuvudtaget inte i utredningen. Alla frågor som rör fotografi specifikt förbises. Vi kräver en utredning från Kulturdepartementet för att klarlägga fotografins nuvarande status i samhället, Fotosekretariatets eventuella fristående ställning med mera. Remisstiden är alldeles för kort. Utredningen har tagit 1,5 år remisstiden är tre månader. I en fråga som ligger oss så angeläget till. Remisstiden borde förlängas till 30 september

9 Föreningen svenska tonsättare Beställningsverksamheten om Rikskonserter nedmonteras försvinner också en viktig beställare av musik, det är viktigt för mångfalden att det finns flera stora aktörer på beställningsmarknaden för musik. Att det inte skrivs om kulturpolitikens innehåll och dess kvalitetsaspekter. Hade varit bra om man fäst större uppmärksamhet på konstnärernas sociala situation. Myndigheten för konstaterna det behövs ett R på musikområdet som tar ansvar för sådant som länsmusikstiftelserna inte klarar att göra t.ex. internationellt utbyte, ansvar för kammarmusiken och dess fria grupper, EMS huvudmannaskap måste lösas, ansvar för landets viktiga internationella musikfestivaler m.m. Portföljmodellen kan innebära en urholkning av en nationell kulturpolitik, den kan medföra stora skillnader mellan regionerna i utbudet, den kan innebära att det blir svårare för de fria grupperna att konkurrera med regionens egna ensembler. 9.

10 SKAP Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik SKAP anser att följande aspekter i Kulturutredningen är positiva: Att icke-statliga institutioner och delar av civilsamhället ges större ansvar för implementeringen av den statliga kulturpolitiken. Att kvalitetsbegreppet som grund för statligt kulturstöd problematiseras. Centralistiska uppfattningar om kvalitet bygger ofta på traditioner och kan svårligen upprätthållas utan att ta sig diskriminerande uttryck. SKAP ser möjligheter för utveckling av kulturpolitiken förutsatt att kulturutövarna får vara en aktiv del av dess utformning och en eventuell implementering av delar av Kulturutredningen. Vi vill poängtera att kulturutövarna inte i tillräcklig grad blivit tillfrågade under Kulturutredningens arbete. SKAP vill också framhålla det finansiella behovet på kulturområdet. Viktigare än samtliga delar av Kulturutredningen är behovet av ekonomiska resurser till kulturen. De senaste åren har det faktum att de statliga verksamheterna inte fått full ersättning för sina kostnadshöjningar inneburit att kulturområdet de facto mottagit mindre pengar. Det är SKAP:s absoluta uppfattning att staten måste ta sitt ansvar som kulturens viktigaste resursgivare. Den statliga kulturbudgeten måste med andra ord öka. 10.

11 Symf Sveriges yrkesmusikerförbund och svenska Musikerförbundet Ökad likriktning med ny supermyndighet! En ny supermyndighet för konstarterna innebär en ökad likriktning, något som kan bli förödande för vårt musikområde som alltför länge fått stå tillbaka i kulturpolitiken. Om den upprensning i myndighetsfloran som föreslås blir verklighet kan man kanske hoppas på att administrationskostnaderna minskar och att ett antal samordningsvinster eventuellt kan hämtas hem. Mycket av utredningen handlar om organisation och myndighetsstrukturer, och om förslagen blir verklighet kan man befara att den levande musiken och dess villkor får stå tillbaka i ett organisatoriskt hela havet stormar! Utredarna har bitvis varit något olydiga utifrån sina direktiv, och det är bra! Man pekar bland annat på de totalt kontraproduktiva resultat delar av skattelagstiftningen ger på musikområdet. Även behovet av en vettig och hållbar lösning av pensionsproblematiken på scenkonstområdet lyfts fram. En annan aspekt som lyfts fram som central för framtidens musiker är entreprenörskapet. Entreprenörskap på marknadens villkor ska i sammanhanget ses som ett komplement till en stark och tydlig offentlig kulturpolitik, menar Symf och Musikerförbundet. Utredarna har tyvärr inte varit olydiga när det gäller det grundläggande problemet, nämligen musikområdets underfinansiering. Inget sägs om detta generellt, inte heller om den sakta men säkra utarmning av institutionerna som den nuvarande uppräkningsmatematiken innebär. Förslaget att i praktiken lägga ned Rikskonserter kan också slå tillbaka på det nationella musiklivet: Om ansvaret för att producera musik i landet ska läggas ut på andra aktörer krävs både tid och rådrum för att säkerställa att kompetensen finns på plats. Dessutom bör det tydliggöras att de medel Rikskonserter idag disponerar för konsertproduktion oavkortat måste följa med till dem som i fortsättningen ska ansvara för tillgången till musik i hela landet. Samma resonemang kan föras när det gäller den så kallade portföljmodellen. Tanken är sympatisk, att föra besluten närmare publiken, men det ställer helt nya krav på den politiska nivån i regioner och landsting. Kan man inte leva upp till dessa krav finns risken för en regional segregering när det gäller tillgången till musik. 11.

12 Teaterförbundet De tre förslag från kulturutredningen som påverkar TFs medlemmar mest är samtidigt också utredningens huvudförslag. Det första är utredningens förslag till allmänt hållna och till intet förpliktigande målformuleringar. Det behövs starka och tydliga mål för den framtida kulturpolitiken särskilt med hänsyn till utredningens ambitioner att begränsa statens roll. Nuvarande mål behöver ses över. Men kärnan i dessa om bland annat kulturen som en fri och obunden kraft, nödvändigheten av att stödja den kultur som inte kan leva på marknadens villkor och för att motverka kommersiella negativa verkningar är alltjämt lika aktuella. Det andra är förslaget om regionala kulturportföljer som innebär att de direkta och villkorade ekonomiska banden mellan den nationella och den regionala/lokala kulturpolitiken löses upp. Det finns en stor oro över att detta kan leda till en utveckling med växande kulturpolitiska klyftor mellan olika delar av landet samtidigt som bland annat scenkonstens institutioner blir helt beroende av sina regionala politiker. Det tredje är utredningens förslag om nya supermyndigheter som bland annat innebär att det bildas en samlad myndighet för alla konstarter. Nuvarande myndighetsstruktur är inget självändamål. Men det är svårt att se fördelarna med denna extrema myndighets-makeover särskilt när så stora organisationsförändringar erfarenhetsmässigt innebär att man tappar fart och kompetens under övergången. Det Teaterförbundet saknar mest i utredningen är de förslag som enligt direktiven skulle främja försörjningsmöjligheterna för kulturskapare. Under den tid utredningen arbetat har bland andra kulturministern hänvisat till att det pågår en utredning, när vi fört fram krav på förändringar och förbättringar. Nu när den presenteras så finns inga konkreta förslag som är inriktade på de yrkesverksammas villkor och inte heller om nya pengar. Det är klart att detta leder till en besvikelse. Våra medlemmar är tillsammans med andra professionellt yrkesverksamma kulturlivets största sponsorer och det finns tyvärr inte mycket som pekar på att den här utredningen kommer att innebära någon ändring på den punkten. Det är inget ohemult krav att de yrkesverksamma på kulturområdet ska ges möjlighet att arbeta i och försörja sig genom sina yrken under hela året och att de ska omfattas av den grundtrygghet som är gängse på arbetsmarknaden när det gäller t ex pensioner, försäkringar, a-kassa och företagshälsovård. Den lösning som utredningen lyfter fram är att vi alla ska bli entreprenörer. Men egenföretagandet är redan mer utbrett inom kultursektorn än på arbetsmarknaden i övrigt. Att arbeta som egenföretagare skapar inte i sig några nya jobb. Egenföretagaren måste kunna fakturera en uppdragsgivare på samma sätt som arbetstagaren måste ha en arbetsgivare som betalar lön. Skillnaden blir främst att det blir lättare för både politiker och enskilda arbetsgivare/uppdragsgivare att smita undan från ansvaret för de yrkesverksammas villkor. Utredningens viktigaste funktion blir kanske att den kan bidra till att lyfta in kulturfrågorna i politikens finrum. Den kulturpolitiska debatt som nu är i gång, och där också den politiska oppositionen börjat bli aktiv, gör att kulturpolitiken för första gången någonsin kan bli en valfråga att på allvar räkna med. 12.

13 Svenska Regissörsföreningen Bristen på nya pengar Att utredningen inte föreslår några nya resurser, utan till och med vill genomföra alla organisationsförändringar inom den befintliga kulturbudgeten. Detta kommer alldeles säkert att gå ut över kulturutbudet i allmänhet och även inom scen- och filmkonsten, som våra medlemmar verkar inom. De regionala kulturportföljerna Våra medlemmar är så gott som uteslutande frilansare som har hela landet som sitt arbetsfält. Att de regionala och lokala scenkonstinstitutionerna föreslås stå under en rad olika huvudmän ser vi som olyckligt för vår del, då den djupa kunskapen om, och överblicken över hela det svenska kulturlandskapet riskerar att ersättas av beslutsfattare som dels överhuvudtaget vet för litet om konstens förutsättningar, dels kan vara obenägna att ta ansvar för särpräglad och undersökande scenkonst på sin hemmaplan. Utredning av konstnärernas arbetsvillkor Vi noterar som försiktigt positivt att utredningen konstaterar att konstnärernas arbetsvillkor behöver utredas ytterligare. Det är något vi starkt vill understryka behovet av! Visioner om konstens och kulturens roll och betydelse Till grund för all diskussion om, och arbete med, kulturpolitik måste ligga någon form av idé och föreställning om konstens och kulturens betydelse. För oss är det självklart att konstens och kulturens funktion är långt större i ett samhälle än att tillhandhålla underhållning, förströelse, tankegods eller ens den sorts konstnärskap som är enastående och omvälvande. Kulturen är det område där vårt samhälles etos, värderingar och allt annat som vi vid varje tidpunkt anser gör oss till människor kontinuerligt definieras, omprövas och utvecklas. Detta är icke mätbara värden, men just därför desto viktigare att slå vakt om, och vi ser inga spår av dem i Kulturutredningen. Detta finner vi djupt beklagansvärt. Upphovsrätt Vi hade velat se ett principiellt ställningstagande i den så aktuella och brännande frågan om upphovsrätten, där vikten av att värna om konstnärens rätt till sitt eget verk och få ersättning när det utnyttjas hade slagits fast som bärande princip. 13.

14 Sveriges Regissörer Portföljen/Regionaliseringen: Teaterregissörers och film/tvregissörers produktionsförhållanden var väldigt olika under tiden för uppbyggnaden av regionteatrarna på 1970-talet. Filmarna var risktagande entreprenörer och teaterregissörer var anställda på teatrarna. De senare var också konstnärliga initiativtagare inom teaterbranschen. Det var en historisk tillväxtperiod från förra kulturutredningen 1974 fram till ungefär Idag är alla regissörer frilansare och delar i mycket varandras produktionsförhållanden då projektsamhället har tagit över även inom scenkonsten. Redan nu finns stora svårigheter för regissörerna att påverka innehållet i repertoaren på teatrarna. Med den regionalisering som nu föreslås ökar denna svårighet ytterligare. Kulturutredningen skapar med Portföljen färre möjligheter för regissörer att förverkliga sina produktionsidéer. Situationen blir ännu svårare än den redan är idag. Färre regioner resulterar i färre teaterchefer att förhandla med och färre produktioner. Produktionsvillkoren kommer att än mer likna filmregissörernas med begränsat antal filmkonsulenter och ett beroende av producenternas välvilja. Det blir färre dörrar för att få igenom förslag från konstnärerna och en minskning av kvalitativ mångfald för publiken. Kvalitetstänkandet saknas! Det riskerar att försvåra för de professionella regissörerna. Speciellt i kulturellt svaga regioner. I och med att kulturbegreppet vidgas till det som kallas upplevelseindustrin (creative industries) så måste man slå vakt om den konstnärliga, professionella kärnan av utövare även regissörer. Hur många anser sig inte vara regissörer inom upplevelseindustrin i stort? Som Carl Tham skriver (Aftonbladet ) så kan inte kulturpolitikens uppgift vara att endast lyfta fram en trivselkultur bestående av amatörverksamhet. 14.

15 15.

16 KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd är en samarbetsorganisation för konstnärligt yrkesverksamma inom olika konstområden. Vi företräder genom våra 18 medlemsorganisationer ca kulturskapare inom ord-, bild-, ton- och scenområdet. KLYS har ända sedan bildandet 1959 spelat en central och aktiv roll i utformningen av den svenska kultur- och konstnärspolitiken. Genom regelbundna överläggningar med regering och riksdag, genom att initiera utredningar och lägga egna förslag till reformer, genom yttranden som remissinstans o s v har KLYS påverkat den faktiska kulturpolitiken. Läs mer om Klys arbete på Klys medlemsorganisationer Ord-området: Sveriges Författarförbund Sveriges Dramatikerförbund Svenska Journalistförbundet Sveriges Läromedelsförfattares Förbund Bild-området: Konstnärernas Riksorganisation Svenska Tecknare Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare Svenska Fotografers Förbund Sveriges Arkitekter Ton-området: Föreningen Svenska Tonsättare Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik Svenska Musikerförbundet Sveriges Yrkesmusikerförbund Scen-området: Teaterförbundet - fackförbundet för scen & media Svenska Regissörsföreningen Oberoende Filmares Förbund Sveriges Regissörer Unionen, fackklubbarna vid Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion KLYS, Industrigatan 2A, 10tr, Stockholm, Telefon: , E-post: 16.

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

KLYS prioriteringar när det gäller konstnärspolitiska åtgärder

KLYS prioriteringar när det gäller konstnärspolitiska åtgärder Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse SVENSKA YTTRANDE MUSIKERFÖRBUNDET 2009-05-17 och SYMF, Kulturdepartementet Sveriges Yrkesmusikerförbund 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2009:16 av Kulturutredningen Presentation Följande är ett gemensamt

Läs mer

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Betalt på internet Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Rapport från Kulturskaparna kulturskaparna.com 10 mars 2010 1 Innehåll 1

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Kommittédirektiv Konstnärernas villkor Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Dir. 2016:93 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

om förslag till kulturstöd

om förslag till kulturstöd KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYS bidrag till Stockholms stads samråd om förslag till kulturstöd Diarienummer 1.1/3248/2011 KLYS 2011-10-03 Innehåll KLYS bidrag till Stockholms

Läs mer

KLYS synpunkter på remissversionen av Landstinget Sörmlands kulturhandlingsplan för 2016

KLYS synpunkter på remissversionen av Landstinget Sörmlands kulturhandlingsplan för 2016 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760)

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

GRUNDANALYS, FÖRNYELSEPROGRAM OCH KULTURPOLITIKENS ARKITEKTUR Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16)

GRUNDANALYS, FÖRNYELSEPROGRAM OCH KULTURPOLITIKENS ARKITEKTUR Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16) Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Referens: Staben/Anna Forsberg 2009-05-17 Direkttel: 08-782 92 08 E-post: anna.forsberg@tco.se Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM GRUNDANALYS, FÖRNYELSEPROGRAM OCH

Läs mer

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015 Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet Karlstad 3 mars 2015 Kvalitet När man har pratat om kvalitet i kulturpolitiken har det oftast handlat om konstnärlig kvalitet. Kulturpolitiken har dock inte definierat

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Det är inte vi som är grädden på moset, det är vi som är jästen i degen

Det är inte vi som är grädden på moset, det är vi som är jästen i degen Det är inte vi som är grädden på moset, det är vi som är jästen i degen Dokumentation av seminariet Kultur utan konstnärer? den 18 mars 2009, Kulturhuset, Stockholm, anordnat av Koalition för kulturdebatt.

Läs mer

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Stockholm den 4 juni 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Presentation KLYS Konstnärliga och

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Stockholm den 18 september 2015. Landstinget Dalarna. Box 712, 791 29 Falun. KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018

Stockholm den 18 september 2015. Landstinget Dalarna. Box 712, 791 29 Falun. KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-06-03 Dnr 14-50/2010 Ert dnr Ku2010/292/KV YTTRANDE Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Konstnärsnämnden

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar

EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar Stockholm den 2 augusti 2013 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar Presentation KLYS

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Anne Hederén Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-11-17 Diarienummer: RUN 2016-70

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM 1 2009-05-12 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen Ku2009/241/KV Svenska Förläggareföreningen

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet Stockholm

YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet Stockholm 2016-10-05 YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Regional indelning tre nya län Delbetänkande av Indelningskommittén (SOU 2016:48) Svensk Scenkonst

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen?

Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen? Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen? Referat från kulturpolitiskt seminarium den 16 februari 2009 i ABFhuset, Stockholm, anordnat av Koalition för kulturdebatt. Varför och varthän? Ett

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS Yrke: professionell kulturskapare Att ta betalt Avtals- och arvodesrekommendationer från KLYS KLYS 3 frågor till 4! Tänk vilket privilegium att få jobba med sin hobby 1. Vad är konstnärlig kvalitet för

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Ny museipolitik (SOU 2015:89) YTTRANDE Vårt dnr: 15/06257 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Louise Andersson Kulturdepartementet 13 33 Stockholm Ny museipolitik (SOU 2015:89) Sammanfattning SKL avstyrker förslaget

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

KLYS och Copyswedes synpunkter på Litteraturutredningen Läsandets kultur SOU 2012:65

KLYS och Copyswedes synpunkter på Litteraturutredningen Läsandets kultur SOU 2012:65 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

garanterat bra böcker

garanterat bra böcker garanterat bra böcker garanteratbra@kulturradet.se VARFÖR LITTERATURSTÖD? 1960-talets förlagskris Övergången från fasta till fria priser 1970 (följd av bruttoprisförbud) Höga bokpriser: Förväntades leda

Läs mer

Socialförsäkringarna och tryggheten

Socialförsäkringarna och tryggheten Anser ert parti att socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och andra kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomster samt är både företagare och anställd? Självklart.

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

KLYS. Synpunkter från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd på remissutgåva av Regional kulturplan för Dalarna 2012-05- 07

KLYS. Synpunkter från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd på remissutgåva av Regional kulturplan för Dalarna 2012-05- 07 KLYS Synpunkter från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd på remissutgåva av Regional kulturplan för Dalarna 2012-05- 07 Bakgrund KLYS önskar yttra sig över remissutgåvan av Kulturplanen

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Region Östergötland 2016-2019 (Dnr RUN 2015-189)

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Region Östergötland 2016-2019 (Dnr RUN 2015-189) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

GE NÄRING ÅT VÄXTEN AV NY FRISK KONST

GE NÄRING ÅT VÄXTEN AV NY FRISK KONST - 1 - Göteborg den 16 december 2010 GE NÄRING ÅT VÄXTEN AV NY FRISK KONST Rådande kulturpolitik gynnar inte konstnärers möjlighet att utvecklas och skapa god konst. Alltför mycket energi går åt att klara

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:183

Regeringens proposition 2009/10:183 Regeringens proposition 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer Prop. 2009/10:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Konstorganisationer i Skåne

Konstorganisationer i Skåne KulturSkåne Konstorganisationer i Skåne Innehåll Inledning 4 Institutet för konstnärer och konstförmedlare 5 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare 6 Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond; SFS 2014:1522 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) RBU YTTRANDE Riksförbundet för Rörelsehindrade 2009-02-26 Barn och Ungdomar Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) Riksförbundet

Läs mer

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Region Skåne 2016-2019

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Region Skåne 2016-2019 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

KLYS synpunkter över delbetänkandet Regional indelning - tre nya län SOU 2016:48

KLYS synpunkter över delbetänkandet Regional indelning - tre nya län SOU 2016:48 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AV DELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-28 pm Ärendets beredning Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Bakgrund I budgettexten för 2008 fick kulturförvaltningen

Läs mer

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52)

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-14 KN2011/166 A2011/2785/A YTTRANDE Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen

Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen Yttrande från Svensk Teaterunion Svenska ITI över betänkandet (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen Svensk Teaterunion Svenska ITI

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen

KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen Stockholm den 11 maj 2009 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Presentation av KLYS 3 Sammanfattning av KLYS synpunkter

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Sammanställd av Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS, och Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS. 1 Mötesplatsen för fjärde gången störst

Läs mer

Ett steg mot framtidens konstscen

Ett steg mot framtidens konstscen Ett steg mot framtidens konstscen Men egentligen är lösningen mycket enkel: Ge bild- och formkonstnärerna skäligt betalt för det arbete de lägger ned i samband med utställningar! Att de själva är beroende

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Västernorrlands län

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Västernorrlands län Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Region Värmland (Dnr: RV )

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Region Värmland (Dnr: RV ) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer