KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen"
  • Ida Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen

2 2.

3 KLYS medlemsorganisationers syn på kulturutredningen Inför seminariet Kultur utan konstnärer? på Kulturhuset onsdag 18 mars 2009 har KLYS bett sina medlemsorganisationer att svara på följande frågor angående kulturutredningen: 2) Vilka Här följer en sammanställning av de svar som inkommit. Observera att det är organisationernas spontana reaktioner på kulturutredningen som redovisas. Både KLYS och de enskilda organisationerna kommer att lämna remissvar på utredningen under våren. Medlemsorganisationer som har svarat: SKAP...s. 9 Symf och Svenska Musikerförbundet... s. 10 Teaterförbundet...s. 11 Svenska Regissörsföreningen...s. 12 Sveriges Regissörer...s. 13 illustration och formgivning: ebba strid udikas Sveriges Författarförbund...s.3 Sveriges Dramatikerförbund... s. 4 KRO/KIF...s. 5 Svenska Tecknare...s. 6 Svenska Fotografers Förbund...s. 7 Föreningen Svenska Tonsättare... s De största kultursponsorerna är konstnärerna själva

4 Sveriges Författarförbund För Författarförbundets medlemmar är följande tre punkter i Kulturutredningen de mest negativa: En övergripande problematik är utredningens kraftiga försämring av de kulturpolitiska målen genom att belägga kulturen med nationalekonomiska krav på att bli samhällsnyttig. Den ska styras av efterfrågan från medborgarna och inte längre vara utmanande. Men kultur kan vara såväl utmanande som kommersiell den kan leda till såväl nya tankegångar som nya jobb. Men det ska inte vara kulturens främsta uppgift att vara till nytta. Kultur måste få ha ett egenvärde. Det andra mest oroväckande förslaget är införlivandet av författarfonden i en stor, för konstarterna gemensam, enrådighetsmyndighet med en generaldirektör utan styrelse. Utredningen menar att konstarterna genom en enda bidragsgivande myndighet får en starkare röst. Men utredningens förslag innebär ingenting annat än att olika konstarter kommer att få slåss med varandra om samma pott pengar. Författarna riskerar att förlora både inflytande och bestämmanderätt över de medel som fonden förvaltar. Den välfungerande och fristående författarfonden ska bevaras intakt. Det tredje mest alarmerande förslaget är utredningens förslag att avskaffa litteraturstödet i dess nuvarande form. Stödet är idag riktat till förlag med syfte att upprätthålla en bredd i kvalitetsutgivningen på en i övrigt avreglerad bokmarknad. Utredningen vill att förlagens ansökningar förutom att baseras på titel och kvalitet även ska baseras på ekonomiska förutsättningar. Risken är att de större förlagen avstår från att ge ut den smalare kvalitetslitteraturen, att stödet ges enbart till vissa genrer och att bokmarknadens struktur av maktkoncentration (oligopol) ytterligare befästs. Litteraturstödet måste även fortsättningsvis vara ett titelstöd öppet för alla förlag att söka. För Författarförbundets medlemmar är följande det mest alarmerande att Kulturutredningen saknar/väljer att bortse från: Utredningen har haft i uppdrag att ge förslag inom befintliga kostnadsramar. Ord som effektivisering, nytta, omorientering, sammanslagning innebär att man stuvar om i befintlig terräng istället för att försöka tillgodose de verkliga behoven. Utredningen borde ha tagit tillfället i akt att föreslå rejäla ekonomiska satsningar. Utredningen konstaterar lamt att kulturskapare inte alltid är yrkeslivets ekonomiska vinnare. Trots det ges inte ett enda nytt förslag för att stödja den som vill bli varaktigt konstnärligt yrkesverksam. Istället bedömer utredningen att förslaget till omfattande förvaltningsomorganisation ska förstärka kulturskaparnas ekonomiska förutsättningar men missar att förklara hur. I det nya tjänstesamhället krävs istället anpassade skatteregler för kulturskapare för att kunna öka deras möjligheter att arbeta. Författarförbundet vill se en rejäl översyn av skattesystemet. Det nuvarande skattesystemet innebär ett dilemma för kulturskapare vars ojämna inkomster från år till år kräver periodiseringsmöjligheter och lockar till höga avdragsyrkanden. En låg beskattningsbar inkomst ger lägre skatt men det ger också per automatik sämre tillgång till trygghetssystemen. Kulturskapares svårigheter att få tillgång till trygghetssystemen är en allvarlig brist i det svenska välfärdssamhället och måste förbättras i alla avseenden. 4.

5 Sveriges Dramatikerförbund Sveriges Dramatikerförbunds styrelse ser med stark oro på följande delar av kulturutredningen: Förslaget om sammanslagning av myndigheter i allmänhet och förslaget att författarfonden inte längre ska ha en självständig ställning i synnerhet. Dramatikerutskottet har sin starka förankring i författarfondens organisation. Förslaget om en portföljmodell som riskerar att försvaga det nationella ansvarstagandet för landets teatrar och därmed även för den svenska dramatiken. Förslaget om centrumbildningarnas framtid som är innehållslöst och saknar analys och helt oförklarligt avstår från att binda samman detta med entreprenörsdiskussionen. Sveriges Dramatikerförbund saknar förslag på följande områden: Utbyggnad av centrumbildningarnas verksamhet så att det skapas ökat ekonomiskt utrymme för Centrum för Dramatik att skapa arbetstillfällen, utbildning och öka kunskaperna för dramatiker/manusförfattare/översättare. En grupp som redan idag är entreprenörer och som vill använda sin centrumbildning för att utvecklas i den rollen. Ett ansvarstagande för svensk dramatik genom till exempel öronmärkning i teatrarnas anslag för beställningar och genom utvecklande av nya bidragsformer för scendramatiken. Ersättningarna till dramatikerna och översättarna är ofta en av de få rörliga posterna i en teaters ekonomi och i svåra tider riskerar man att få orimliga besparingseffekter för våra grupper. Anpassningar av trygghetssystem och inte minst pensionslösningar även för frilansande grupper som förlorat mycket i den allmänna pensionsreformen. 5.

6 KRO Konstnärernas Riksorganisation KIF Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare Konstnärernas Riksorganisation, KRO och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KIF, ställer sig tveksamma till att utredningens huvudsakliga förslag kring regionalt portföljstöd och sammanslagna myndigheter kommer att stärka bildkonsten och konsthantverket i Sverige. Vi har genom våra medlemmar fått signaler om att kompetensen för att göra konstnärliga bedömningar på regional nivå på flera håll i landet är för låg. Att klara av alla utredningens föreslagna omorganisationer inom den befintliga kulturbudgeten utan att anslagen till de konstnärliga verksamheterna blir lidande och utan att kompetens går förlorad verkar minst sagt utopiskt. KRO/KIF ställer sig också tveksamma till omformuleringen av de kulturpolitiska målen eftersom de är mindre tydliga än de nuvarande. De uttrycker inte heller lika tydligt som de nuvarande målen samhällets behov av en fri och självständig konst. I de nya målen ska kulturell kompetens och kreativitet i högre utsträckning än tidigare användas för att främja samhällsnytta i form av att de utvecklar både näringsliv, miljö och sociala sammanhang. Den konstnärliga förnyelsen nämns inte alls. Vi är negativa till idén bakom Kulturutredningens förslag att slå ihop myndigheter för bevarande och samtid. Det är en idé som går långt bortom en rent organisatorisk förändring. I förslaget har inte samtidskonstens förutsättningar och behov beaktats. Vi ställer oss tveksamma till om det tjänar den offentliga samtidskonsten och dess fruktbara samspel med bland annat arkitektur och samhällsplanering att Statens Konstråd förs in under en stor bidragsgivande myndighet. Vi är rädda för att detta bara är ett exempel där spetskompetens kommer att gå förlorad om Kulturutredningens förslag till omstruktureringar genomförs. Däremot välkomnar KRO/KIF de få förslagen till förbättringar vad gäller det kulturella företagandet även om de på intet sätt är nya. Några av förslagen ligger i linje med sådant som KRO/ KIF sedan länge förespråkat: Avdrag för förstagångsinköp av konst för företag och enhetlig kulturmoms på 6 procent. Men konsekvenserna av förslagen är ovissa och de förbättringar som vi hoppades på vad gäller konstnärernas villkor är närmast osynliga. Kvalitetssträvan är borttagen i de övergripande målen. Hur svårt det än må vara med diskussionerna kring kvalitet så bör ändå strävan efter god kvalitet finnas i alla politiska sammanhang och vi anser inte att man kommer ifrån det genom att ta bort begreppet från de övergripande kulturpolitiska målen. Bild- och formkonstnärer tillhör de konstnärsgrupper som har störst andel egenföretagare, runt 70 procent, och samtidigt de lägsta inkomsterna. Att de ekonomiska och sociala villkoren för konstnärerna under så lång tid har tillåtits förbli så dåliga är oacceptabelt, trots att flera tidigare utredningar kommit med förslag till förbättringar. Vi har själva under senare år i flera projekt, med stöd från ESF-rådet arbetat med att stärka våra medlemmars kompetens och konkurrenskraft som företagare, nu efterfrågar vi de förändringar av skatte- och trygghetssystemen som måste till för att professionellt verksamma och efterfrågade konstnärer och konsthantverkare ska kunna leva på sitt arbete och få en pension i paritet med den genomsnittlige medborgaren. Anslagen inom kultursektorn måste räknas upp och öka och kunskapen och förståelsen för de speciella villkor som gäller för konstnärligt företagande måste öka och tas hänsyn till. 6.

7 Svenska Tecknare illustratörer och grafiska formgivare Konstnärspolitisk synvinkel efterlyses En övergripande invändning är att betänkandet i så begränsad omfattning befattar sig med konstnärspolitik att det helt enkelt inte finns tillräckligt med förslag att förhålla sig till. Den övergripande strukturreformen är ett dåligt utredningshantverk. Att inte ta in de över yrkesutövande kulturarbetarnas och konstnärernas stora frågor i en kulturutredning diskvalificerar den och gör den till en ren skrivbordsprodukt. Sveriges Författarfond Förslaget att inkorporera Sveriges Författarfond i en större sfärmyndighet för konstarterna är inte bara ett dåligt förslag. Det är också okunnigt och eventuellt juridiskt ohållbart. Vissa konstnärspolitiska frågor måste ständigt återupprepas eftersom de är så viktiga för oss samtidigt som ansvariga myndigheter inte löser dem. Konstnärerna och trygghetssystemen (ännu en gång: Konstnärerna och trygghetssystemen SOU 2003:2 sjukskrivning, SGI-beräkning, krav på avslutande av verksamheten för a-kassa, pensioner med mera. Konstnärernas godtyckliga och okunniga behandling i skattesammanhang. Kapitel 3-frågor. Upphovsmännens och kreatörernas svaga ställning på marknaden. Entreprenörskap Entreprenörskap ter sig som en efterhängsen fråga i den allmänna diskussionen om konstnärskap. Vad handlar den egentligen om? Självklart kan man diskutera kulturindustrin som ur ett tillväxt- och samhällsekonomiskt perspektiv. Där varor säljs och lönearbete förmedlas. Men man måste kunna skilja på de olika perspektiven. Är en blomstrande kulturproduktion samma sak som en blomstrande kultur? Svenska Tecknare ser gärna att våra medlemmar får bättre uppbackning i att sköta sina företag. Det är något överraskande att förslagen även på detta område är påfallande vaga. Utöver dessa tre punkter finns det också en hel del att säga kring nya kulturpolitiska programförslaget (se vår skrivelse i fulltext ang mångfaldsmålet, själständighetsmålet, armlängdsprincipen och demokratiska aspekter). Det nya programförslaget är fullt av glidningar som trivialiserar konsten och kulturens centrala ställning och roll i ett demokratisk samhälle. 7.

8 Svenska Fotografers Förbund Förändringen av de kulturpolitiska målen avsaknad av ett kvalitetsbegrepp. Den nya strukturen i kombination med portföljmodellen och avsaknaden av ett kvalitetsmål skulle kunna leda till att nyttoaspekten av kulturen blir starkare än kvaliteten. Konsten ska vara en obunden kraft i samhället och bör inte vara beroende av kommunpolitikers bedömningar om vad som behövs i regionen. Det personliga tyckandet hos ett fåtal personer bör inte få styra bidragsgivningen i Sverige. En ny myndighet för konstarterna Sammanslagningen av myndigheter kan leda till en minskad mångfald vad gäller institutioner att vända sig till för att ansöka om bidrag. Mångfalden som finns i dagens system ger fotografer möjlighet att vända sig till olika institutioner och därmed olika personer. Sammanslagningarna riskerar även att drabba expertgruppernas sammansättning och mångfald vid en administrativ besparing. Om färre kompetenta personer sitter med vid bedömningarna skulle detta kunna påverka kvaliteten och obundenheten för konsten i Sverige. Utredningens förslag har hamnat på ett mycket instrumentellt och administrativt plan. Man vill genomföra stora administrativa förändringar utan att man har kunnat påvisa vinsterna av ett sådant system. Förändringarna ska dessutom genomföras utan att tillföra ytterligare medel. Detta torde leda till att en mycket stor del av kulturens budget kommer att gå åt till att förändra varvid kulturarbetarna blir lottlösa. Litteraturstödet Enligt utredningen skall, vid bedömningen av ansökningar för litteraturstöd, hänsyn tas till förutom kvalitet utgivarens ekonomiska förutsättningar i det enskilda fallet. Detta skulle kunna ge oönskade konkurrensrättsliga följder, samt en situation som gör det svårare att nå ut med verk på marknaden som endast ska tryckas i mindre upplagor. Risken att en större, vinstdrivande utgivare inte väljer att satsa på de mindre projekten utan det ekonomiska stödet är mycket stor, vilket då drabbar mångfalden inom litteraturen. Stödet borde enbart kopplas till kvalitetslitteratur och inte till utgivarens ekonomiska förutsättningar. Författarfonden Utredningens uppfattning är att Sveriges Författarfond bör ingå i den föreslagna myndigheten för konstarterna. De betydande samordningsvinster och en större kulturpolitisk tyngd som utredningen hoppas på är enbart spekulationer. Sammanslagningen skulle i värsta fall kunna innebära att fondens pengar hamnar inom föreslagen sfär utan att pengarna fördelas individuellt till respektive ersättningsberättigad. Biblioteksersättningen är en ersättning och inte ett bidrag. Vi anser att ersättningen tillhör författarna och vi vill inte förlora kontrollen över hur medlen används. Att omvandla biblioteksersättningen till bidrag i en myndighet för konstarterna är en ren konfiskation. Fotografi omnämns överhuvudtaget inte i utredningen. Alla frågor som rör fotografi specifikt förbises. Vi kräver en utredning från Kulturdepartementet för att klarlägga fotografins nuvarande status i samhället, Fotosekretariatets eventuella fristående ställning med mera. Remisstiden är alldeles för kort. Utredningen har tagit 1,5 år remisstiden är tre månader. I en fråga som ligger oss så angeläget till. Remisstiden borde förlängas till 30 september

9 Föreningen svenska tonsättare Beställningsverksamheten om Rikskonserter nedmonteras försvinner också en viktig beställare av musik, det är viktigt för mångfalden att det finns flera stora aktörer på beställningsmarknaden för musik. Att det inte skrivs om kulturpolitikens innehåll och dess kvalitetsaspekter. Hade varit bra om man fäst större uppmärksamhet på konstnärernas sociala situation. Myndigheten för konstaterna det behövs ett R på musikområdet som tar ansvar för sådant som länsmusikstiftelserna inte klarar att göra t.ex. internationellt utbyte, ansvar för kammarmusiken och dess fria grupper, EMS huvudmannaskap måste lösas, ansvar för landets viktiga internationella musikfestivaler m.m. Portföljmodellen kan innebära en urholkning av en nationell kulturpolitik, den kan medföra stora skillnader mellan regionerna i utbudet, den kan innebära att det blir svårare för de fria grupperna att konkurrera med regionens egna ensembler. 9.

10 SKAP Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik SKAP anser att följande aspekter i Kulturutredningen är positiva: Att icke-statliga institutioner och delar av civilsamhället ges större ansvar för implementeringen av den statliga kulturpolitiken. Att kvalitetsbegreppet som grund för statligt kulturstöd problematiseras. Centralistiska uppfattningar om kvalitet bygger ofta på traditioner och kan svårligen upprätthållas utan att ta sig diskriminerande uttryck. SKAP ser möjligheter för utveckling av kulturpolitiken förutsatt att kulturutövarna får vara en aktiv del av dess utformning och en eventuell implementering av delar av Kulturutredningen. Vi vill poängtera att kulturutövarna inte i tillräcklig grad blivit tillfrågade under Kulturutredningens arbete. SKAP vill också framhålla det finansiella behovet på kulturområdet. Viktigare än samtliga delar av Kulturutredningen är behovet av ekonomiska resurser till kulturen. De senaste åren har det faktum att de statliga verksamheterna inte fått full ersättning för sina kostnadshöjningar inneburit att kulturområdet de facto mottagit mindre pengar. Det är SKAP:s absoluta uppfattning att staten måste ta sitt ansvar som kulturens viktigaste resursgivare. Den statliga kulturbudgeten måste med andra ord öka. 10.

11 Symf Sveriges yrkesmusikerförbund och svenska Musikerförbundet Ökad likriktning med ny supermyndighet! En ny supermyndighet för konstarterna innebär en ökad likriktning, något som kan bli förödande för vårt musikområde som alltför länge fått stå tillbaka i kulturpolitiken. Om den upprensning i myndighetsfloran som föreslås blir verklighet kan man kanske hoppas på att administrationskostnaderna minskar och att ett antal samordningsvinster eventuellt kan hämtas hem. Mycket av utredningen handlar om organisation och myndighetsstrukturer, och om förslagen blir verklighet kan man befara att den levande musiken och dess villkor får stå tillbaka i ett organisatoriskt hela havet stormar! Utredarna har bitvis varit något olydiga utifrån sina direktiv, och det är bra! Man pekar bland annat på de totalt kontraproduktiva resultat delar av skattelagstiftningen ger på musikområdet. Även behovet av en vettig och hållbar lösning av pensionsproblematiken på scenkonstområdet lyfts fram. En annan aspekt som lyfts fram som central för framtidens musiker är entreprenörskapet. Entreprenörskap på marknadens villkor ska i sammanhanget ses som ett komplement till en stark och tydlig offentlig kulturpolitik, menar Symf och Musikerförbundet. Utredarna har tyvärr inte varit olydiga när det gäller det grundläggande problemet, nämligen musikområdets underfinansiering. Inget sägs om detta generellt, inte heller om den sakta men säkra utarmning av institutionerna som den nuvarande uppräkningsmatematiken innebär. Förslaget att i praktiken lägga ned Rikskonserter kan också slå tillbaka på det nationella musiklivet: Om ansvaret för att producera musik i landet ska läggas ut på andra aktörer krävs både tid och rådrum för att säkerställa att kompetensen finns på plats. Dessutom bör det tydliggöras att de medel Rikskonserter idag disponerar för konsertproduktion oavkortat måste följa med till dem som i fortsättningen ska ansvara för tillgången till musik i hela landet. Samma resonemang kan föras när det gäller den så kallade portföljmodellen. Tanken är sympatisk, att föra besluten närmare publiken, men det ställer helt nya krav på den politiska nivån i regioner och landsting. Kan man inte leva upp till dessa krav finns risken för en regional segregering när det gäller tillgången till musik. 11.

12 Teaterförbundet De tre förslag från kulturutredningen som påverkar TFs medlemmar mest är samtidigt också utredningens huvudförslag. Det första är utredningens förslag till allmänt hållna och till intet förpliktigande målformuleringar. Det behövs starka och tydliga mål för den framtida kulturpolitiken särskilt med hänsyn till utredningens ambitioner att begränsa statens roll. Nuvarande mål behöver ses över. Men kärnan i dessa om bland annat kulturen som en fri och obunden kraft, nödvändigheten av att stödja den kultur som inte kan leva på marknadens villkor och för att motverka kommersiella negativa verkningar är alltjämt lika aktuella. Det andra är förslaget om regionala kulturportföljer som innebär att de direkta och villkorade ekonomiska banden mellan den nationella och den regionala/lokala kulturpolitiken löses upp. Det finns en stor oro över att detta kan leda till en utveckling med växande kulturpolitiska klyftor mellan olika delar av landet samtidigt som bland annat scenkonstens institutioner blir helt beroende av sina regionala politiker. Det tredje är utredningens förslag om nya supermyndigheter som bland annat innebär att det bildas en samlad myndighet för alla konstarter. Nuvarande myndighetsstruktur är inget självändamål. Men det är svårt att se fördelarna med denna extrema myndighets-makeover särskilt när så stora organisationsförändringar erfarenhetsmässigt innebär att man tappar fart och kompetens under övergången. Det Teaterförbundet saknar mest i utredningen är de förslag som enligt direktiven skulle främja försörjningsmöjligheterna för kulturskapare. Under den tid utredningen arbetat har bland andra kulturministern hänvisat till att det pågår en utredning, när vi fört fram krav på förändringar och förbättringar. Nu när den presenteras så finns inga konkreta förslag som är inriktade på de yrkesverksammas villkor och inte heller om nya pengar. Det är klart att detta leder till en besvikelse. Våra medlemmar är tillsammans med andra professionellt yrkesverksamma kulturlivets största sponsorer och det finns tyvärr inte mycket som pekar på att den här utredningen kommer att innebära någon ändring på den punkten. Det är inget ohemult krav att de yrkesverksamma på kulturområdet ska ges möjlighet att arbeta i och försörja sig genom sina yrken under hela året och att de ska omfattas av den grundtrygghet som är gängse på arbetsmarknaden när det gäller t ex pensioner, försäkringar, a-kassa och företagshälsovård. Den lösning som utredningen lyfter fram är att vi alla ska bli entreprenörer. Men egenföretagandet är redan mer utbrett inom kultursektorn än på arbetsmarknaden i övrigt. Att arbeta som egenföretagare skapar inte i sig några nya jobb. Egenföretagaren måste kunna fakturera en uppdragsgivare på samma sätt som arbetstagaren måste ha en arbetsgivare som betalar lön. Skillnaden blir främst att det blir lättare för både politiker och enskilda arbetsgivare/uppdragsgivare att smita undan från ansvaret för de yrkesverksammas villkor. Utredningens viktigaste funktion blir kanske att den kan bidra till att lyfta in kulturfrågorna i politikens finrum. Den kulturpolitiska debatt som nu är i gång, och där också den politiska oppositionen börjat bli aktiv, gör att kulturpolitiken för första gången någonsin kan bli en valfråga att på allvar räkna med. 12.

13 Svenska Regissörsföreningen Bristen på nya pengar Att utredningen inte föreslår några nya resurser, utan till och med vill genomföra alla organisationsförändringar inom den befintliga kulturbudgeten. Detta kommer alldeles säkert att gå ut över kulturutbudet i allmänhet och även inom scen- och filmkonsten, som våra medlemmar verkar inom. De regionala kulturportföljerna Våra medlemmar är så gott som uteslutande frilansare som har hela landet som sitt arbetsfält. Att de regionala och lokala scenkonstinstitutionerna föreslås stå under en rad olika huvudmän ser vi som olyckligt för vår del, då den djupa kunskapen om, och överblicken över hela det svenska kulturlandskapet riskerar att ersättas av beslutsfattare som dels överhuvudtaget vet för litet om konstens förutsättningar, dels kan vara obenägna att ta ansvar för särpräglad och undersökande scenkonst på sin hemmaplan. Utredning av konstnärernas arbetsvillkor Vi noterar som försiktigt positivt att utredningen konstaterar att konstnärernas arbetsvillkor behöver utredas ytterligare. Det är något vi starkt vill understryka behovet av! Visioner om konstens och kulturens roll och betydelse Till grund för all diskussion om, och arbete med, kulturpolitik måste ligga någon form av idé och föreställning om konstens och kulturens betydelse. För oss är det självklart att konstens och kulturens funktion är långt större i ett samhälle än att tillhandhålla underhållning, förströelse, tankegods eller ens den sorts konstnärskap som är enastående och omvälvande. Kulturen är det område där vårt samhälles etos, värderingar och allt annat som vi vid varje tidpunkt anser gör oss till människor kontinuerligt definieras, omprövas och utvecklas. Detta är icke mätbara värden, men just därför desto viktigare att slå vakt om, och vi ser inga spår av dem i Kulturutredningen. Detta finner vi djupt beklagansvärt. Upphovsrätt Vi hade velat se ett principiellt ställningstagande i den så aktuella och brännande frågan om upphovsrätten, där vikten av att värna om konstnärens rätt till sitt eget verk och få ersättning när det utnyttjas hade slagits fast som bärande princip. 13.

14 Sveriges Regissörer Portföljen/Regionaliseringen: Teaterregissörers och film/tvregissörers produktionsförhållanden var väldigt olika under tiden för uppbyggnaden av regionteatrarna på 1970-talet. Filmarna var risktagande entreprenörer och teaterregissörer var anställda på teatrarna. De senare var också konstnärliga initiativtagare inom teaterbranschen. Det var en historisk tillväxtperiod från förra kulturutredningen 1974 fram till ungefär Idag är alla regissörer frilansare och delar i mycket varandras produktionsförhållanden då projektsamhället har tagit över även inom scenkonsten. Redan nu finns stora svårigheter för regissörerna att påverka innehållet i repertoaren på teatrarna. Med den regionalisering som nu föreslås ökar denna svårighet ytterligare. Kulturutredningen skapar med Portföljen färre möjligheter för regissörer att förverkliga sina produktionsidéer. Situationen blir ännu svårare än den redan är idag. Färre regioner resulterar i färre teaterchefer att förhandla med och färre produktioner. Produktionsvillkoren kommer att än mer likna filmregissörernas med begränsat antal filmkonsulenter och ett beroende av producenternas välvilja. Det blir färre dörrar för att få igenom förslag från konstnärerna och en minskning av kvalitativ mångfald för publiken. Kvalitetstänkandet saknas! Det riskerar att försvåra för de professionella regissörerna. Speciellt i kulturellt svaga regioner. I och med att kulturbegreppet vidgas till det som kallas upplevelseindustrin (creative industries) så måste man slå vakt om den konstnärliga, professionella kärnan av utövare även regissörer. Hur många anser sig inte vara regissörer inom upplevelseindustrin i stort? Som Carl Tham skriver (Aftonbladet ) så kan inte kulturpolitikens uppgift vara att endast lyfta fram en trivselkultur bestående av amatörverksamhet. 14.

15 15.

16 KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd är en samarbetsorganisation för konstnärligt yrkesverksamma inom olika konstområden. Vi företräder genom våra 18 medlemsorganisationer ca kulturskapare inom ord-, bild-, ton- och scenområdet. KLYS har ända sedan bildandet 1959 spelat en central och aktiv roll i utformningen av den svenska kultur- och konstnärspolitiken. Genom regelbundna överläggningar med regering och riksdag, genom att initiera utredningar och lägga egna förslag till reformer, genom yttranden som remissinstans o s v har KLYS påverkat den faktiska kulturpolitiken. Läs mer om Klys arbete på Klys medlemsorganisationer Ord-området: Sveriges Författarförbund Sveriges Dramatikerförbund Svenska Journalistförbundet Sveriges Läromedelsförfattares Förbund Bild-området: Konstnärernas Riksorganisation Svenska Tecknare Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare Svenska Fotografers Förbund Sveriges Arkitekter Ton-området: Föreningen Svenska Tonsättare Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik Svenska Musikerförbundet Sveriges Yrkesmusikerförbund Scen-området: Teaterförbundet - fackförbundet för scen & media Svenska Regissörsföreningen Oberoende Filmares Förbund Sveriges Regissörer Unionen, fackklubbarna vid Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion KLYS, Industrigatan 2A, 10tr, Stockholm, Telefon: , E-post: 16.

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse SVENSKA YTTRANDE MUSIKERFÖRBUNDET 2009-05-17 och SYMF, Kulturdepartementet Sveriges Yrkesmusikerförbund 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2009:16 av Kulturutredningen Presentation Följande är ett gemensamt

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM 1 2009-05-12 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen Ku2009/241/KV Svenska Förläggareföreningen

Läs mer

Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen?

Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen? Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen? Referat från kulturpolitiskt seminarium den 16 februari 2009 i ABFhuset, Stockholm, anordnat av Koalition för kulturdebatt. Varför och varthän? Ett

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS Yrke: professionell kulturskapare Att ta betalt Avtals- och arvodesrekommendationer från KLYS KLYS 3 frågor till 4! Tänk vilket privilegium att få jobba med sin hobby 1. Vad är konstnärlig kvalitet för

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Konstorganisationer i Skåne

Konstorganisationer i Skåne KulturSkåne Konstorganisationer i Skåne Innehåll Inledning 4 Institutet för konstnärer och konstförmedlare 5 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare 6 Svenska

Läs mer

KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen

KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen Stockholm den 11 maj 2009 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Presentation av KLYS 3 Sammanfattning av KLYS synpunkter

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter över betänkandet SOU 2010:12 I samspel med musiklivet en ny nationell plattform för musiken Presentation

Läs mer

Socialförsäkringarna och tryggheten

Socialförsäkringarna och tryggheten Anser ert parti att socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och andra kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomster samt är både företagare och anställd? Självklart.

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52)

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-14 KN2011/166 A2011/2785/A YTTRANDE Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

KLYS yttrande över SOU 2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område

KLYS yttrande över SOU 2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)

Yttrande över departementspromemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Svenska fotografers förbund (SFF) företräder 2400 professionella fotografer

Läs mer

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning regler när du kopierar för din undervisning Avtalet gäller alla skolor Avtalet gäller för alla kommunala och landstingskommunala grund- och gymnasieskolor friskolorna omfattas inte utan tecknar själva

Läs mer

Utsikt från ateljéerna 2014

Utsikt från ateljéerna 2014 Stockholm, maj 2014 Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder över 3 300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Att vara författare JAN GEHLIN:

Att vara författare JAN GEHLIN: JAN GEHLIN: Att vara författare Varför anser man inte att en författare är en yrkesman som andra så att han bör kunna försörja sig på sitt arbete? Frågan ställs av Sveriges Författarförbunds ordförande

Läs mer

MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015

MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015 MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015 Kulturrådet poängterar angående bidragen till Konstnärscentrum att man vill ha en gemensam ansökan från KC- regionerna, och man påpekar att samordning och

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52) Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg. Sundbyberg 2015-06-22

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52) Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg. Sundbyberg 2015-06-22 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg Sundbyberg 2015-06-22 Dnr. U2013/4160/SF Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52)

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (6) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Avskaffa straffskatten på sponsring

Avskaffa straffskatten på sponsring 07 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Avskaffa straffskatten på sponsring Sammanfattning När det går bra för företagen lägger de ofta mer pengar på marknadsföring och sponsring. Dagens

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet Svenska Konstnärsförbundet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD!

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD! TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj FREDAG 13 APRIL 2012 Ulrika Holmgaard, VD 1 En slags historik Teatrarnas riksförbund TR bildades den 15 december 1943 av Några privatteatrar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15)

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (Yttrande, 2009-05-19) Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (RSM) har ombetts att yttra sig över Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling!

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT

Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT Ska vi ta en fika? EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT Ett grundläggande problem gällande konstnärens ekonomiska situation är att kulturfältet har en utpräglad praxis av att undervärdera kostnader för

Läs mer

Stockholm den 24 juni 2013. Till Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt

Stockholm den 24 juni 2013. Till Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Stockholm den 24 juni 2013 Till Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) har genom remiss 2013-03-22 (Ju 2013/1367/L3) beretts möjlighet

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Regional tendensrapport 2014

Regional tendensrapport 2014 KLYS Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

Svensk kultur. Vem får vara med?

Svensk kultur. Vem får vara med? Svensk kultur. Vem får vara med? Företrädare för partierna deltar i en diskussion kring temat: Svensk kultur. Vem får vara med? Medverkande: Riksdagsledamöterna Tina Ehn (MP), Anne Marie Brodén (M), Gunilla

Läs mer

Utsikt från ateljéerna

Utsikt från ateljéerna Utsikt från ateljéerna Rapport om enkäten om konstnärers förhållande november 2008 Av Malin Åberg Aas Den 17 november 2008 skickade KRO/KIF ut en enkät om Konstnärers förhållanden till 4547 bild- och formkonstnärer.

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande.

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande. Datum: 2011-04-19 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 12/2011 810 Justitiedepartementet 114 94 Stockholm Att Monika Bergström Remissyttrande Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Journalistförbundet avvisar utredningens

Läs mer

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-3-2

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-3-2 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-3-2 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida: www.konstnarsnamnden.se Projektledare

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Bildleverantörernas Förening Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet

Läs mer

Stockholm den 4 februari 2014

Stockholm den 4 februari 2014 R-2013/2012 Stockholm den 4 februari 2014 Till Kulturdepartementet Ku2013/1810/MFI Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över Presstödskommitténs

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer