GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN 14 ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN 15 FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN 16 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN 17 IT-AVDELNINGEN 18 ÅRSREDOVISNING 21 STYRELSENS SLUTORD 28 REVISIONSBERÄTTELSE 30 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter i parentes avser föregående år. Saknas jämförelseuppgift, så finns ingen uppgift från föregående år.

3 OM OSS ORGANISATION OM OSS ORGANISATION Hej! Stämman Kassastyrelsen Det är vi som är a-kassan för anställda som arbetar inom Vi är utöver detta dock även en medlemsorganisation och därför skogsbruk, träindustri och grafisk bransch. På våra tre kontor belägna i Nässjö, Östersund och Stockholm arbetar ett väldigt måna om att våra medlemmar får den hjälp, information och stöd de behöver så att de fortsätter att vara medlemmar Arbetsutskott trettiotal anställda som dagligen försöker ge våra drygt hos just oss. medlemmar den bästa tänkbara servicen och bemötandet. VI ÄR EN MEDLEMSORGANISATION MED MYNDIGHETSUTÖVNING Under några år har vi arbetat aktivt med att bli en mer medlemsfokuserad a-kassa och fortsätter att utveckla verksamheten i den riktningen. Försäkringsansvarig Försäkringsavdelningen Kassaföreståndare Verksamhetsansvarig Ersättningsavdelningen Det innebär att vi har fått mandat av staten att administrera I årets verksamhetsberättelse kan du läsa mer om vårt arbete arbetslöshetsförsäkringen men är inte en renodlad myndighet som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. I vårt myndighetsuppdrag ingår att handlägga och fatta beslut under Vänliga hälsningar Kommunikationsansvarig Kommunikationsavdelningen Kassans ledning Verksamhetsansvarig Medlemsavdelningen enligt gällande förordningar, föreskrifter och lag. GS arbetslöshetskassa IT-Ansvarig IT-avdelningen Ansvarsgruppen Ekonomiansvarig Ekonomiavdelningen SAMARBETSPARTNER VI BLIR GRANSKADE Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) är en paraplyorganisation för samtliga arbetslöshetskassor. SO samordnar övergripande försäkrings- och teknikfrågor, anordnar utbildningar och konferenser. SO är också remissinstans för vissa utredningar som rör a-kassornas verksamhet. Ordförande i SO är Harald Petersson från Handelsanställdas arbetslöshetskassa. Vårt arbete granskas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Du kan läsa mer om vad IAF har granskat under året på sidan 13. REVISORER Vår ekonomi och verksamhet har fram till och med stämman i juni 2014 granskats av auktoriserade revisorer från redovisningsbyrån BDO Stockholm AB och förtroendevalda revisorer. Därefter av redovisningsbyrån Ernst & Young samt förtroendevalda revisorer. Lokalkontoret i Östersund GS Arbetslöshetskassa, Box ÖSTERSUND Besöksadress: Folkets Hus, Krondikesvägen 93, 3 tr Huvudkontoret i Stockholm GS Arbetslöshetskassa, Box 1152, STOCKHOLM Lokalkontoret i Nässjö Besöksadress: Olof Palmes Gata 31, 5 tr GS Arbetslöshetskassa, Storgatan 29 A, NÄSSJÖ 4 5

4 STYRELSEN STYRELSEN STYRELSEN KENNETH JOHANSSON VICE ORDFÖRANDE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för GS Arbetslöshetskassa, org nr , får härmed avge årsredovisningen för ERIK GEORGII ORDFÖRANDE MARI BURMEISTER LEDAMOT OM STYRELSEN Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter samt fem suppleanter. Styrelsen och suppleanter väljs av föreningsstämman och består av förtroendevalda medlemmar, förutom en ordinarie ledamot och en suppleant som är statens representant och utses av IAF. Styrelsen har haft 11 sammanträdan under året. EN DELAKTIG STYRELSE Bo-Arne Andersson är den styrelsemedlem som har suttit längst i styrelsen. Redan 1999 blev han invald i styrelsen för Grafikernas a-kassa. Grafikernas och Skogs och trä:s a-kassa slogs sedan ihop Styrelseuppdraget innebär i regel samma sak då som nu men öppenheten och delaktigheten har ökat, menar Bo-Arne Andersson. Styrelsen har ett större samarbete med personalen på GS a-kassa nu. Vi är mer delaktiga och har större inblick i verksamheten vilket ökar tryggheten i ens roll som styrelseledamot, säger Bo-Arne. Styrelsemöten äger rum en dag i månaden, samt ett längre tvådagars styrelsemöte om året. VAD HÄNDE PÅ STÄMMAN I ÅR? Den 16 juni i år hölls stämman på Norra Bantorget, Stockholm. Förutom de sedvanliga uppgifterna som ska behandlas på en stämma fanns också ett antal inbjudna gäster. Bland annat var Lars-Anders Häggström från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen inbjuden för att informera om utredningen. Även Inger Lindström från SO var inbjuden för att berätta mer ingående om SO:s uppdrag. Ordförande Erik Georgii avslutade stämman: Med ett vettigt tak är arbetslöshetsförsäkringen en trygghet som är grunden för en fungerande arbetsmarknad. Våra medlemmar behöver en rimlig försäkring, en bra arbetsmarknadspolitik och en fungerande Arbetsförmedling. VALBEREDNINGEN Leif Johansson, sammankallande Magnus Johansson Ylva Ivarsson (from juni 2014) Barbro Svensson (tom juni 2014) BO-ARNE ANDERSSON LEDAMOT KERSTIN BORG WALLIN STATENS REPRESENTANT MATTIAS LUND LEDAMOT OM STÄMMAN Ordinarie föreningsstämma äger rum vartannat år och är GS a-kassas högst beslutande organ. Under stämman går styrelsen samt inbjudna ombud bland annat igenom föregående års årsredovisningar, fastställer budget inför kommande år, väljer styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer. ARBETSUTSKOTTET Erik Georgii, ordförande Kenneth Johansson, vice ordförande Anna-Lena Lundh, kassaföreståndare, adjungerad Arbetsutskottet har haft totalt 11 sammanträden i år. VÅRA REVISORER SEPPO SINIMAA LEDAMOT JÖRGEN JOHANSSON LEDAMOT OVE SÖDERBERG LEDAMOT ORDINARE REVISORER Stefan J Eriksson, auktoriserad revisor, E&Y (from juni 2014) Jan Nyström, auktoriserad revisor, BDO (tom juni 2014) Torbjörn Fridh och Lennart Bruhn, förtroendevalda revisorer (omvalda på stämman 2014) Anna-Lena Lundh, Kassaföreståndare, adjungerad ledamot Cheryl Martin, Sekreterare SUPPLEANTER Agneta Norman, Hans Pettersson, Leopoldo Merino, Thomas Persson, Louise Bodegård (Statens representant) Fram till september 2014 var Birger Lahti ledamot i styrelsen och Seppo Sinimaa suppleant. SUPPLEANTER Jonathan Bexelius, auktoriserad revisor, E&Y (from juni 2014) Robert Lundgren och Kjell-Ove Lindén, förtroendevalda revisorer (from juni 2014) Ian Young och Dusan Lozic, förtroendevalda revisorer (tom juni 2014) 6 7

5 KASSAFÖRESTÅNDAREN KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET STYRELSENS VERKSAMHETSMÅL Vi har arbetat intensivt med nå styrelsens verksamhetsmål för Bland annat har vi: Intensifierat arbetet kring Klarspråk. Det är oerhört viktigt att vi kommunicerar med våra medlemmar med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Vi vet med oss att våra nuvarande brev inte uppfyller klarspråkskraven, därför kommer Kommunikationsavdelningen skriva om samtliga ersättningsbrev under 2015 så att de följer språkrådets riktlinjer för klarspråk. Medlemstappet har minskat. Nettotappet under 2014 blev 285 medlemmar vilket visar att vi är på rätt väg. Förra året var ett av styrelsens mål att minska sanktionsärenden. Styrelsen ville också se ett lägre antal återkravsärenden. Vi har fortsatt arbeta aktivt med den här frågan under 2014 och kommer även fortsättningsvis arbeta vidare för att minska likväl sanktioner som återkrav. Vid styrelsens verksamhetsplanering inför 2015 fattades beslut om ett nytt verksamhetsmål, nämligen ökad tillgänglighet för våra medlemmar. Tillgängligheten kommer att vara en prioriterad fråga för oss under det kommande året, det måste bli enklare för våra medlemmar att nå oss. RESPEKT. ANSVAR. TILLGÄNGLIGHET. TILLIT. Vi påbörjade det interna värdegrundsarbetet med att alla medarbetare fick genomgå intervjuer och besvara en webbenkät enligt SLOT-modellen. För att på ett framgångsrikt sätt arbeta med värdegrund tecknade vi avtal med företaget Audiendo, som arbetat intensivt med både medarbetare och ledning under året. Tillsammans har vi kommit överens om att alla på GS a-kassa ska arbeta utifrån värdeorden RATT som står för: Respekt. Ansvar. Tillgänglighet. Tillit. (Läs mer om värdegrundsarbetet på sidan 10). GEMENSAM SATSNING Under våren sjösatte vi ett gemensamt projekt tillsammans med förbundet, vid namn Gemensam Satsning. Projektet sträcker sig över två år och syftet är att stoppa det medlemstapp vi sett under ett par år nu. Tillsammans med GS-facket arbetar vi i nuläget med att skapa långsiktiga rutiner för att tillvarata våra gemensamma medlemmars intressen. Knutet till det gemensamma projektet driver också GS a-kassa själva ett 1 SO. Rapport över kompensationsgrad vecka 35/2014, delprojekt inom ramen för Gemensam Satsning. Personal med olika kompetenser från våra tre kontor i Stockholm, Nässjö och Östersund är delaktiga. På så sätt sträcker sig Gemensam Satsning över två områden, samarbete med förbundet för de som är medlemmar i både GS-facket och a-kassan men också förbättringar för de medlemmar som enbart är medlemmar i GS a-kassa. OM ARBETSLÖSHETEN Under 2014 har antalet ärenden och utbetald ersättning minskat om vi jämför med föregående år. SO: s senaste rapport visar att endast 9 procent av alla heltidsanställda fick 80 procent av sin lön under vecka 35 (2014) vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringens legitimitet behöver förstärkas och vi hade hoppats på att höjningen av dagpenningstaket skulle infrias under 2015, eftersom ingen höjning skett sedan På grund av det politiska läget uteblir dessvärre höjningen. VAD HÄNDER 2015 Telefoni och implementering av tekniska lösningar kommer vara en central del för vår del under kommande år eftersom vi enligt styrelsens verksamhetsmål ska arbeta aktivt för att öka vår tillgänglighet. Som arbetsgivare kommer jag att erbjuda samtliga handläggare en telefonutbildning, vi kommer även att se över telefontider och andra tekniska lösningar till exempel sms-funktioner samt arbeta för att öka användarantalet för vår elektroniska tjänst Mina Sidor.Vi kommer att arbeta med öka handläggarnas kompetens när det gäller återkrav och företagsärenden. Detta tar sikte i att medlemmars ärenden ska handläggas snabbare och ännu mer korrekt. Jag tror att arbetslösheten under 2015 kommer att ligga på liknande nivåer som Däremot både hoppas och tror jag att vårt medlemsantal kommer öka något under 2015, då vi kommer börja se resultaten av de satsningar vi gjort under året. Anna-Lena Lundh, Kassaföreståndare GS A-KASSAS EKONOMI FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Verksamheten finansieras i första hand genom avgifter från medlemmarna. Avgiften har under året varit 120 kronor. EKONOMISK VERKSAMHET Verksamheten för 2014 visar ett underskott med kronor (underskott med ) vilket innebär att det egna kapitalet vid årets slut är kronor ( ). Kapitalets storlek utgör därmed 647 kronor per medlem (870). GS a-kassas styrelse beslutade i slutet av året 2012 att GS a-kassa hade ett alltför högt eget kapital. Styrelsen har därför beslutat att lägga budget med underskott under åren 2013 och IT- VERKSAMHET Den totala kostnaden för GS a-kassas IT-verksamhet har under året varit kronor ( ). Inbetalda avgifter under år 2013 till IAF avseende finansieringsavgift blev ( ) samt arbetslöshetsavgift ( ). Arbetslöshetsavgiften togs bort den 1 januari Beträffande GS a-kassas räkenskaper i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen. 8

6 VÄRDEGRUND MEDLEMSFOKUS VÄRDEGRUNDSARBETE MEDLEMSFOKUS RESPEKT. ANSVAR. TILLIT. TILLGÄNGLIGHET. RATT. Det är förkortningen för de fyra värdeord som utgör GS a-kassas gemensamma värdegrund. Respekt. Ansvar. Tillit. Tillgänglighet. Tillsammans har all personal på samtliga avdelningar varit delaktiga i värdegrundsarbetet. Genom diskussioner och workshops har GS a-kassa gemensamt tagit fram fyra värdeord. Varje ord representerar en samling överenskommelser och beskriver bland annat hur medarbetare vill bemöta och interagera med varandra. Men det tar tid och kräver stort fokus bland medarbetarna för att att göra överenskommelserna till verklighet i vardagen, säger Eva Åberg organisationskonsult på Audiendo. Eva Åberg berättar om vad värdegrundsarbete innebär för en organisation, varför det behövs samt hur GS a-kassas process sett ut under året. Organisationer eller företag kommer sällan till oss för att de behöver hjälp med att utforma eller påbörja värdegrundsarbete, oftast vill de ha hjälp med till exempel konfliktlösning. För GS a-kassas del handlade det initialt om att ledningen ville ge personalen möjlighet att gå utbildning i hur man ger och tar emot feedback. I samråd med ledningen insåg dock Eva Åberg att behovet av en gemensam värdegrund var viktig för att personalen skulle få ut någonting av att arbeta med feedback. VÄRDEGRUNDSARBETE INNEBÄR FÖRÄNDRING Man kan se på värdegrundsarbete som att segla. En organisation kanske har klara mål och visioner men man behöver också se över hur man ska ha det i båten tillsammans under färden, berättar Eva Åberg, det krävs ungefär ett år av intensivt arbete med värdegrund innan man kan börja märka resultat. Att genomgå den här typen av process inom en organisation är ingen dans på rosor, det innebär förändring för samtliga inblandade. Det är djupt mänskligt att uppleva förändring som något ansträngande och jobbigt. Även om en arbetsplats eller relation inte är välmående lär vi oss ofta att hantera den värld vi lever i och hittar vägar som kanske inte är optimala men som ändå fungerar för att navigera oss fram. När man påbörjar en förändringsprocess så gäller de vägarna plötsligt inte längre. Förändring är alltid en utmaning, säger Eva Åberg. Inom många organisationer är det ledningen som sätter värdegrunden. Så har inte GS a-kassa arbetat då RATT:en är utformad av alla. På så sätt äger personalen resultatet. Alla har varit med och skapat. I början av året påbörjade GS a-kassa ett värdegrundsarbete för att förbättra och förändra organisationskulturen. Till vår hjälp i processen har vi anlitat organisationskonsulterna Eva Åberg och Maria Andersson. DET HÄR HAR VI GJORT 2014 Samtliga anställda har intervjuats enskilt SLOT- undersökning (SLOT identifierar de beteenden som leder till hälsa, engagemang, effektivitet) Workshops för att arbeta fram värdeord Utbildning och workshops i förändringsprocesser GEMENSAM SATSNING ETT SAMARBETE MELLAN GS A-KASSA OCH GS FACKET Under 2013 fick GS a-kassa i uppdrag av styrelsen med att rekrytera nya medlemmar i samarbete med GS-facket. Projektet har fått namnet Gemensam Satsning och är planerat till och med april Inom ramen för Gemensam Satsning har vi också olika delprojekt inom a-kassan där vi fokuserar på att förändra och förbättra för medlemmar, även de som enbart är med i a-kassan. Projektet består av en projektgrupp på 10 medarbetare, med blandade kompetenser från både Nässjö, Östersund och Stockholm samt en projektledare. DETTA HAR VI GJORT HITTILLS Vi ringer upp potentiella medlemmar och erbjuder medlemskap och förklarar vikten av att med att vara med i a-kassan. Vi har tagit fram en informationsfolder om a-kassan. Vi arbetar med att ta fram gemensamma rutiner med GS-facket. INFÖR 2015 Under första delen av 2015 kommer vi arbeta för att blivande medlemmar ska kunna ansöka om medlemskap direkt via vår hemsida med hjälp av e-legitimation. MEDLEMSUNDERSÖKNING Under våren genomförde företaget CFI Group en medlemsundersökning där de intervjuade 200 av våra medlemmar. Frågorna handlade bland annat om hur nöjda våra medlemmar är med vår information, blanketter, skriftlig kommunikation, tillgänglighet, personal, genomströmningstider och utbetalning. Resultatet av undersökningen visar att de flesta medlemmar är relativt nöjda men den totala nöjdheten hamnar strax under branschens genomsnitt. Våra medlemmar är mindre nöjda med: vår tillgänglighet, genomströmningstider samt vår skriftliga kommunikation. Våra medlemmar är nöjda med: den personliga kontakten med våra handläggare och utbetalning av ersättning som de anser sker i utlovad tid. I undersökningen fanns även frågor om hemsidan, som de flesta medlemmarna tycker håller en god kvalitet. Hemsidan upplevs som lättnavigerad och att informationen är lätt att hitta och förstå. HUR SKA VI GÖRA VÅRA MEDLEMMAR MER NÖJDA? När det gäller genomströmningstiden arbetar vi aktivt på olika sätt för att korta ner denna, och se till att medlemmen ska få sin ersättning i rimlig tid. Under förra året påbörjade vi arbetet att förbättra den skriftliga kommunikationen till våra medlemmar med ny hemsida och nya medlemsbrev. Vi kommer under 2015 att fortsätta med klarspråksarbete i de nya breven som rör ersättningsärenden. Sedan håller vi även på att se över hur vi kan bli mer tillgängliga och förbättra vår service till våra medlemmar på olika sätt. Minst lika viktigt är det dock att en organisation kontinuerligt arbetar med att upprätthålla värdegrunden, så att denna inte reduceras till att handla om vackra ord, utan istället blir bestående och en naturlig del av arbetsplatsens vardag. Värdegrundarbete handlar inte bara om ord utan vad man sedan gör med orden, menar Eva Åberg. DET HÄR SKA VI GÖRA 2015 Feedbackutbildning Implementera värdegrundsarbetet från teori till praktik Workshops för att arbeta fram värdeord Extern värdegrund 10 11

7 FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN MEDDELANDEN FRÅN AF p 1- varning OM FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN Försäkringsavdelningen består av sammanlagt fyra medarbetare med olika specialistområden. En försäkringsansvarig samt tre utredare. VÄRDEGRUNDSARBETET INSPIRERADE TILL KOMPETENSINVENTERING Samtliga avdelningar på GS a-kassa berördes av värdegrundsarbetet. För Försäkringsavdelningens del utmynnade värdegrundsarbetet bland annat i att man genomfört en kompetensinventering bland personalen på a-kassan. Resultatet innebär personliga utbildningsplaner för samtliga ersättningshandläggare samt nya befattningar. Försäkringsavdelningen har lett arbetet med att kartlägga vilka kompetenser som finns inom organisationen samt vilken vidare utbildning varje enskild handläggare behöver. MINSKNINGEN AV ÅTERKRAV ÄR FORTFARANDE EN PRIORITERAD FRÅGA Redan förra året hade styrelsen som mål att minska återkrav och de sanktioner som kan följa av återkraven. Området är fortfarande högt prioriterat, det innebär att Försäkringsavdelningen fortsätter att förbättra rutiner och kontroller gällande återkrav. FORTSATT ARBETE MED ATT HANTERA MED- DELANDEN FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN Den 1 september 2013 kom lagstiftningen om de så kallade aktivitetsrapporterna som arbetslösa medlemmar ska skicka in till Arbetsförmedlingen varje månad. Detta ökade inte bara trycket hos Arbetsförmedlingen men också för GS a-kassas del. Meddelanden från Arbetsförmedlingen är en stor del i flödet av ärenden som kommer till oss. Under våren 2014 har därför Försäkringsavdelningen arbetat intensivt med att finslipa rutiner och brev för just den här typen av ärenden. LAGÄNDRINGAR UNDER 2014 Överlag har 2014 varit ett lugnt år när det gäller lagändringar kopplade till arbetslöshetsförsäkringen, vilket generellt brukar gälla när det är valår fram tills dess att valet är avgjort. Den största regeländringen trädde dock i kraft i oktober och handlar om reglerna kring arbetslöshetsersättning jämsides med studier. Tanken med de nya reglerna är att det ska bli enklare för ersättningshandläggarna att bedöma denna typ av ärenden samt att medlemmar som söker ersättning jämsides med studier i förväg ska kunna ta reda på om de har rätt till ersättning eller inte. Försäkringsavdelningen har tolkat de nya reglerna och arbetat fram rutiner för att underlätta arbetet för handläggarna. SPRÅKARBETE I SAMARBETE MED KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Våra medlemmar har uttryckt att våra brev har ett krångligt språk och är svåra att förstå. Under 2015 kommer Försäkringsavdelningen se över det juridiska innehållet när Kommunikationsavdelningen skriver om samtliga ersättningsbrev. VAD HÄNDER 2015? 2015 kommer bli ett intensivt år. Försäkringsavdelningen tror och hoppas på förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen, med likväl höjt tak som golv i ersättningen. FÖRSÄKRINGSSTATISTIK OMPRÖVNINGSÄRENDEN Ändrats helt Ändrats delvis 3 7 Ärenden vidhölls 1:a beslutet Ärenden avvisats försent inkomna 2 3 Ärenden ej handlagts vid decembers utgång 3 7 SUMMA A-kassans styrelse har under året fattat beslut om att utesluta 22 (21) medlemmar samt att frånkänna 2 (10) medlemmar. A-kassan har under år 2013 polisanmält 17 (20) ärenden för misstanke om bidragsbrott. a-kassan har under året fattat 411 (533) beslut om återkrav. 43 p 2- en avstängningsdag p 3- fem avstängningsdagar p 4- tio avstängningsdagar p 5- stängning av ersättningsperiod a p 1- fem avstängningsdagar a p 2- tio avstängningsdagar a p 3- fyrtiofem avstängningsdagar a p 4- stängning av ersättningsperiod b p 1-20/45 avstängningsdagar b p 2-20/45 avstängningsdagar b p 3-20/45 avstängningsdagar avslag ersättningsrätt 19 5 Ej åtgärdad- ej medlem Ej åtgärdad- ersättning ej utgått Ej åtgärdad- skäl för åtgärd saknas (tillerkänt) Ärenden har inte handlagts vid utgången av december Av a-kassans omprövade ärenden har 14 (21) överklagats till förvaltningsrätten. UNDER 2014 HAR IAF GRANSKAT OSS BÅDE GENOM ÄRENDEGRANSKNING OCH ENKÄTER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Felregistrerade ärenden SUMMA Meddelanden avser perioden 1 januari - 31 december Förra årets statistik beräknades från perioden 1 september- 31 december. Arbetslöshetskassornas beslut om uteslutning och frånkännande Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning, lämnade under 2013 och första kvartalet 2014 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 ÖVERKLAGADE BESLUT FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN /KAMMARRÄTTEN Bifall 0 1 Delvis bifall 0 2 Avvisat 1 0 Återförvisat 0 1 Avslagit SUMMA

8 ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN OM ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN Ersättningsavdelningen består av en verksamhetsansvarig och totalt av 21 handläggare varav vissa är inriktade på diverse specialområden. SAMARBETEN UNDER ÅRET Förutom rent handläggningsarbete har året bestått av olika arbeten och samarbeten med andra avdelningar. Bland annat har ersättningsavdelningen: I samarbete med Försäkringsavdelningen arbetat fram rutiner för handläggning för att förenkla och förbättra för våra medlemmar. Nya rutiner som bland annat gör att vi snabbare kan betala ut ersättning till våra arbetslösa medlemmar. Arbetat och deltagit i värdegrundsarbetet. Tillsammans med Kommunikationsavdelningen har Ersättningsavdelningen deltagit i den första etappen av språkarbetet. INFORMATIONSTRÄFFAR PÅ ARBETSPLATSER Information till blivande arbetslösa har efterfrågats under Med jämna mellanrum har ersättningshandläggare besökt företag och medlemmar runt om i landet. Informationerna har varit givande för både medlemmar och ersättningshandläggare. Att möta medlemmar och ta del av deras frågor ger både insyn i hur 2 Varav två vikarier då två ersättningshandläggare för närvarande fått arbetsuppgifter på andra avdelningar inom GS a-kassa samt en föräldraledighet. 3 Statistiken hämtad från IAF:s statistikdatabas. 4 Statistik hämtad från Arbetsförmedlingen. våra medlemmar har det på arbetsplatsen, om arbetsvillkor samt större kunskap om de verksamhetsområden som GS a-kassa inriktar sig på. Ersättningsavdelningen kommer fortsätta att vara ute bland medlemmar och informera även under PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING För Ersättningsavdelningens del har 2014 varit ett år där flera nya kollegor har tillkommit, sammanlagt fem nya handläggare, både genom intern och extern rekrytering. De rekryterade handläggarna har på olika sätt bidragit med både kunskap och erfarenheter. Vissa handläggare har tidigare erfarenhet med att jobba med arbetslöshetsförsäkringen och kommer från andra a-kassor medan intern rekrytering främst skett från medlemsavdelningen. Under 2014 har samtliga ersättningshandläggare deltagit i utbildningar i Klarspråk som ett led i Kommunikationsavdelningens brevarbete. Samtliga har också deltagit i flera interna utbildningar som Försäkringsavdelningen hållit samt den årliga handläggarkonferensen som anordnas av SO. Några ersättningshandläggare har också genomfört andra utbildningar via SO under året. VAD HÄNDER 2015? Det pågår en kontinuerlig utveckling av handläggningsrutiner. Under 2015 kommer Ersättningsavdelningen fortsätta utveckla verksamheten utifrån ett medlemsperspektiv. GENOMSTRÖMNINGSTIDER 3 ARBETSLÖSHETENS OMFATTNING 4 VECKOR MEDIAN ANTAL ÄRENDEN Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hela året Den totala genomsnittliga dagpenningen var under året 642 (644). Vid början av året låg den genomsnittliga dagpenningen på 639 kronor (640) och vi årets slut på 641 kronor (642). ANTAL ARBETSLÖSA 2014 Antal arbetslösa som någon gång under året fått ersättning från GS arbetslöshetskassa 6129 (7867). ANTAL ARBETSLÖSA 2013 PROCENT 2014 PROCENT 2013 DELTID 2014 AKTIVITETS- STÖD 2014 Jan ,3 7, Feb ,8 7, Mars ,3 6, April , Maj ,8 4, Juni ,5 4, Juli ,1 5, Aug ,8 5, Sept ,7 4, Okt ,7 4, Nov ,1 5, Dec ,2 6, GENOMSNITT 4,5 5, Ersättningsdagar med grundbelopp Ersättningsdagar med inkomstrelaterad ersättning Utbetald skattepliktig ersättning Grundbelopp Utbetald skattepliktig ersättning Inkomsrelaterad 14 15

9 MEDLEMSAVDELNINGEN MEDLEMSSTATISTIK MEDLEMSAVDELNINGEN MEDLEMSUTVECKLING 2014 Medlemsantalet har minskat med 285 (2 421) medlemmar jämfört med föregående år. OM MEDLEMSAVDELNINGEN VÄRDEGRUNDSARBETE KVARTAL 1 KVARTAL 2 Medlemsavdelningen består av totalt fem medarbetare. En verksamhetsansvarig samt fyra medlemshandläggare. Tillsammans med resten av GS a-kassa har medlemsavdelningen deltagit i värdegrundsarbetet. Arbetet kommer fortsätta även under Totalt antal Antal kvinnor Totalt antal Antal kvinnor SÄNKT AVGIFT- ÅRETS HÖJDPUNKT Den 1 januari 2014 beslutade regeringen att slopa arbetslöshetsavgiften och a-kassan kunde därför sänka avgiften till 120 kronor. Den lägre avgiften välkomnades av personalen då arbetslöshetsavgiften har varit tung att administrera. Med en lägre mer överkomlig avgift väljer medlemmar att stanna hos oss. Sänkningen har även genererat att fler vill bli medlemmar i GS a-kassa. På så sätt har medlemstappet som skett sedan 2007 bromsats. FÖRBÄTTRINGAR FÖR MEDLEMMAR Medlemsavdelningen har under året bland annat arbetat med att förtydliga och förbättra de interna rutinerna på avdelningen för att säkerställa att alla medlemshandläggare handlägger lika. PERSONAL Medlemsavdelningen anställde ytterligare en medlemshandläggare våren 2014 då två medlemshandläggare gick över till ersättningsavdelningen. VAD HÄNDER 2015? Under 2015 kommer medlemsavdelningen se över möjligheten att investera i ett medlemssystem för att kunna kommunicera och informera våra medlemmar om avier eller kompletteringar med hjälp av bland annat sms KVARTAL 3 Totalt antal Antal kvinnor KVARTAL 4 Totalt antal Antal kvinnor Totalt medlemsantal per den 31 december 2013 var 51193, varav kvinnor MEDLEMSSTATISTIK ÅR 2014 ANDEL KVINNOR 2014 ÅR 2013 ANDEL KVINNOR 2013 Nytillkomna Utträde på grund av övergång Avförts pga bristande betalning och uteslutning Utträden övriga Utträde pga Pension Avlidna Nytillkomna medlemmar kan vara samma person som har fler än ett påbörjat medlemskap under år 2014 (varje medlemskap räknas). Även utträden kan gälla samma person som har fler avslutade medlemskap i alla kategorier av utträden utom vid avliden och pension. 5 Då medlemsstatistiken är hämtad från fasta rapporter samt från urval baserat på ögonblicksbilder från medlemssystemet så kan siffrorna variera gentemot det 16 minskade/ ökade medlemsantalet under året. 17

10 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN KOMMUNIKATIONS- AVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN OM KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikationsavdelningen består av två medarbetare. En kommunikationsansvarig samt en kommunikatör. SPRÅKARBETE Under året har Kommunikationsavdelningen fortsatt arbetet med att förbättra den skriftliga kommunikationen till våra medlemmar och arbetat med så kallat klarspråk. Klarspråk innebär ett enkelt, begripligt och vårdat språk där texten är anpassad till mottagaren. All personal på a-kassan har fått gå på en inspirationsföreläsning i klarspråk. I samarbete med Kommunikationsavdelningen har språkkonsulter tagit fram språkliga riktlinjer som alla anställda inom kort ska använda sig av i den skriftliga kommunikationen med våra medlemmar. Hemsidan är vår viktigaste informationskanal när vi vill nå ut till våra medlemmar. Kommunikationsavdelningen lanserade en ny hemsida i november Hemsidan blev nominerad och gick vidare till final i tävlingen Svenska Publishing-priset 2014, i kategorin digitala organisationssajter. Vi vann inte, men fick höga betyg i användbarhet och verbalt innehåll. Genom att logga in med e- legitimation eller BankID kan våra medlemmar bland annat få personlig information om sina ersättningsärenden och fylla i sina kassakort. Inför och under lanseringen av Mina Sidor krävdes en stor kommunikationsinsats. I samarbete med IT-avdelningen informerades både medlemmar och a-kassans personal i olika etapper. PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING På grund av tjänstledighet har Kommunikationsavdelningen genom intern rekrytering tillsatt en vikarierande kommunikatör sedan sommaren Kommunikatören har gått en veckokurs på Poppius. Kommunikationsansvariga har gått en projektledarutbildning samt en kommunikatörutbildning. Kommunikationsavdelningen har också utbildats i publiceringsverktyget EpiServer samt gått en kurs i klarspråk. VAD HÄNDER 2015? Fokusområdet under nästa år som kommer är att skriva om samtliga brev som rör ersättning och göra dessa mer lätt begripliga och lättlästa. Kommunikationsavdelningen kommer även tillsammans med IT-avdelningen att fortsätta arbetet med att få fler medlemmar att använda e-tjänsten Mina sidor. OM IT-AVDELNINGEN IT-avdelningen består av totalt fyra medarbetare. En IT-ansvarig, två ordinarie applikationsansvariga samt en ersättningshandläggare som har gått in och stöttat upp arbetet med den tekniska supporten under hösten. NYTT TELEFONISYSTEM Redan i september 2013 började IT-avdelningen se över möjligheterna att byta telefonilösning. Valet landade på Telia Centrex. Installationen av telefonisystemen skedde i januari 2014 och har inte varit helt problemfritt utan krävt en hel del arbete. Vi har bland annat haft stora följdproblem med ljudkvaliteten vilket nu är löst. MINA SIDOR LANSERAS I mitten på september byttes Internetkassan ut mot Mina sidor, vilket inneburit förberedelser och diverse workshops. Inför lanseringen av Mina sidor har IT-avdelningen också tillsammans med Kommunikationsavdelningen tagit fram information och checklistor till personal och medlemmar. Till en början kom det in många felanmälningar till IT rörande Mina Sidor men överlag fungerar Mina sidor bra. DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN Året har gått i högt tempo med likväl implementering av ett nytt telefonisystem och det webbaserade Mina sidor. IT-avdelningen har därför tvingats att prioritera dagliga verksamheten, som i stor utsträckning innebär att vara ett stöd för handläggarna och se över att alla system och program fungerar som de ska. Detta har lett till att en stor del av andra planerade aktiviteter har fått stå tillbaka. PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING Då IT-avdelningens ambition är att arbeta mer projektinriktat har IT-ansvarig utbildats i projektledning. Under året har också applikationsansvariga genomfört olika telefoniutbildningar. I och med den ansträngda arbetsbördan har IT-avdelningen fått en extra resurs under året som uppbackning av tekniska supportärenden. VAD HÄNDER 2015? Bemanningen på IT-avdelningen ser mycket bättra ut inför det nya året, vilket också kommer ge bättre förutsättningar för ökad effektivitet. INTERN INFORMATION GS a-kassas främsta interna informationskanal är intranätet Notis. Kommunikationsavdelningens mål är att all viktig intern information ska finnas på intranätet. Ytterligare ett verktyg för att förbättra det interna informationsflödet är nyhetsbrevet som kommer ut en gång i månaden. Nyhetsbrevet lanserades i april, där informerar vår kassaföreståndare och varje avdelning om vad som händer och vad som är på gång. NY E-TJÄNST LANSERAS I september lanserades den nya e-tjänsten Mina sidor

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Bostadsrätterna i korthet

Bostadsrätterna i korthet Bostadsrätterna i korthet Intresse- och serviceorganisation som bildades 1921. Demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation som ägs av medlemmarna. Finns i hela landet och vi representerar totalt 250 000

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB

Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB Årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB 2011 1 Framsida: Detaljer 2 av tygtryck, efter original av Astrid Sylwan. Foto: Carl-Johan Söder, Kent Tunlind, Tina Benson, Anna Persson, Anita Svensson Innehåll

Läs mer