GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN 14 ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN 15 FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN 16 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN 17 IT-AVDELNINGEN 18 ÅRSREDOVISNING 21 STYRELSENS SLUTORD 28 REVISIONSBERÄTTELSE 30 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter i parentes avser föregående år. Saknas jämförelseuppgift, så finns ingen uppgift från föregående år.

3 OM OSS ORGANISATION OM OSS ORGANISATION Hej! Stämman Kassastyrelsen Det är vi som är a-kassan för anställda som arbetar inom Vi är utöver detta dock även en medlemsorganisation och därför skogsbruk, träindustri och grafisk bransch. På våra tre kontor belägna i Nässjö, Östersund och Stockholm arbetar ett väldigt måna om att våra medlemmar får den hjälp, information och stöd de behöver så att de fortsätter att vara medlemmar Arbetsutskott trettiotal anställda som dagligen försöker ge våra drygt hos just oss. medlemmar den bästa tänkbara servicen och bemötandet. VI ÄR EN MEDLEMSORGANISATION MED MYNDIGHETSUTÖVNING Under några år har vi arbetat aktivt med att bli en mer medlemsfokuserad a-kassa och fortsätter att utveckla verksamheten i den riktningen. Försäkringsansvarig Försäkringsavdelningen Kassaföreståndare Verksamhetsansvarig Ersättningsavdelningen Det innebär att vi har fått mandat av staten att administrera I årets verksamhetsberättelse kan du läsa mer om vårt arbete arbetslöshetsförsäkringen men är inte en renodlad myndighet som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. I vårt myndighetsuppdrag ingår att handlägga och fatta beslut under Vänliga hälsningar Kommunikationsansvarig Kommunikationsavdelningen Kassans ledning Verksamhetsansvarig Medlemsavdelningen enligt gällande förordningar, föreskrifter och lag. GS arbetslöshetskassa IT-Ansvarig IT-avdelningen Ansvarsgruppen Ekonomiansvarig Ekonomiavdelningen SAMARBETSPARTNER VI BLIR GRANSKADE Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) är en paraplyorganisation för samtliga arbetslöshetskassor. SO samordnar övergripande försäkrings- och teknikfrågor, anordnar utbildningar och konferenser. SO är också remissinstans för vissa utredningar som rör a-kassornas verksamhet. Ordförande i SO är Harald Petersson från Handelsanställdas arbetslöshetskassa. Vårt arbete granskas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Du kan läsa mer om vad IAF har granskat under året på sidan 13. REVISORER Vår ekonomi och verksamhet har fram till och med stämman i juni 2014 granskats av auktoriserade revisorer från redovisningsbyrån BDO Stockholm AB och förtroendevalda revisorer. Därefter av redovisningsbyrån Ernst & Young samt förtroendevalda revisorer. Lokalkontoret i Östersund GS Arbetslöshetskassa, Box ÖSTERSUND Besöksadress: Folkets Hus, Krondikesvägen 93, 3 tr Huvudkontoret i Stockholm GS Arbetslöshetskassa, Box 1152, STOCKHOLM Lokalkontoret i Nässjö Besöksadress: Olof Palmes Gata 31, 5 tr GS Arbetslöshetskassa, Storgatan 29 A, NÄSSJÖ 4 5

4 STYRELSEN STYRELSEN STYRELSEN KENNETH JOHANSSON VICE ORDFÖRANDE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för GS Arbetslöshetskassa, org nr , får härmed avge årsredovisningen för ERIK GEORGII ORDFÖRANDE MARI BURMEISTER LEDAMOT OM STYRELSEN Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter samt fem suppleanter. Styrelsen och suppleanter väljs av föreningsstämman och består av förtroendevalda medlemmar, förutom en ordinarie ledamot och en suppleant som är statens representant och utses av IAF. Styrelsen har haft 11 sammanträdan under året. EN DELAKTIG STYRELSE Bo-Arne Andersson är den styrelsemedlem som har suttit längst i styrelsen. Redan 1999 blev han invald i styrelsen för Grafikernas a-kassa. Grafikernas och Skogs och trä:s a-kassa slogs sedan ihop Styrelseuppdraget innebär i regel samma sak då som nu men öppenheten och delaktigheten har ökat, menar Bo-Arne Andersson. Styrelsen har ett större samarbete med personalen på GS a-kassa nu. Vi är mer delaktiga och har större inblick i verksamheten vilket ökar tryggheten i ens roll som styrelseledamot, säger Bo-Arne. Styrelsemöten äger rum en dag i månaden, samt ett längre tvådagars styrelsemöte om året. VAD HÄNDE PÅ STÄMMAN I ÅR? Den 16 juni i år hölls stämman på Norra Bantorget, Stockholm. Förutom de sedvanliga uppgifterna som ska behandlas på en stämma fanns också ett antal inbjudna gäster. Bland annat var Lars-Anders Häggström från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen inbjuden för att informera om utredningen. Även Inger Lindström från SO var inbjuden för att berätta mer ingående om SO:s uppdrag. Ordförande Erik Georgii avslutade stämman: Med ett vettigt tak är arbetslöshetsförsäkringen en trygghet som är grunden för en fungerande arbetsmarknad. Våra medlemmar behöver en rimlig försäkring, en bra arbetsmarknadspolitik och en fungerande Arbetsförmedling. VALBEREDNINGEN Leif Johansson, sammankallande Magnus Johansson Ylva Ivarsson (from juni 2014) Barbro Svensson (tom juni 2014) BO-ARNE ANDERSSON LEDAMOT KERSTIN BORG WALLIN STATENS REPRESENTANT MATTIAS LUND LEDAMOT OM STÄMMAN Ordinarie föreningsstämma äger rum vartannat år och är GS a-kassas högst beslutande organ. Under stämman går styrelsen samt inbjudna ombud bland annat igenom föregående års årsredovisningar, fastställer budget inför kommande år, väljer styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer. ARBETSUTSKOTTET Erik Georgii, ordförande Kenneth Johansson, vice ordförande Anna-Lena Lundh, kassaföreståndare, adjungerad Arbetsutskottet har haft totalt 11 sammanträden i år. VÅRA REVISORER SEPPO SINIMAA LEDAMOT JÖRGEN JOHANSSON LEDAMOT OVE SÖDERBERG LEDAMOT ORDINARE REVISORER Stefan J Eriksson, auktoriserad revisor, E&Y (from juni 2014) Jan Nyström, auktoriserad revisor, BDO (tom juni 2014) Torbjörn Fridh och Lennart Bruhn, förtroendevalda revisorer (omvalda på stämman 2014) Anna-Lena Lundh, Kassaföreståndare, adjungerad ledamot Cheryl Martin, Sekreterare SUPPLEANTER Agneta Norman, Hans Pettersson, Leopoldo Merino, Thomas Persson, Louise Bodegård (Statens representant) Fram till september 2014 var Birger Lahti ledamot i styrelsen och Seppo Sinimaa suppleant. SUPPLEANTER Jonathan Bexelius, auktoriserad revisor, E&Y (from juni 2014) Robert Lundgren och Kjell-Ove Lindén, förtroendevalda revisorer (from juni 2014) Ian Young och Dusan Lozic, förtroendevalda revisorer (tom juni 2014) 6 7

5 KASSAFÖRESTÅNDAREN KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET STYRELSENS VERKSAMHETSMÅL Vi har arbetat intensivt med nå styrelsens verksamhetsmål för Bland annat har vi: Intensifierat arbetet kring Klarspråk. Det är oerhört viktigt att vi kommunicerar med våra medlemmar med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Vi vet med oss att våra nuvarande brev inte uppfyller klarspråkskraven, därför kommer Kommunikationsavdelningen skriva om samtliga ersättningsbrev under 2015 så att de följer språkrådets riktlinjer för klarspråk. Medlemstappet har minskat. Nettotappet under 2014 blev 285 medlemmar vilket visar att vi är på rätt väg. Förra året var ett av styrelsens mål att minska sanktionsärenden. Styrelsen ville också se ett lägre antal återkravsärenden. Vi har fortsatt arbeta aktivt med den här frågan under 2014 och kommer även fortsättningsvis arbeta vidare för att minska likväl sanktioner som återkrav. Vid styrelsens verksamhetsplanering inför 2015 fattades beslut om ett nytt verksamhetsmål, nämligen ökad tillgänglighet för våra medlemmar. Tillgängligheten kommer att vara en prioriterad fråga för oss under det kommande året, det måste bli enklare för våra medlemmar att nå oss. RESPEKT. ANSVAR. TILLGÄNGLIGHET. TILLIT. Vi påbörjade det interna värdegrundsarbetet med att alla medarbetare fick genomgå intervjuer och besvara en webbenkät enligt SLOT-modellen. För att på ett framgångsrikt sätt arbeta med värdegrund tecknade vi avtal med företaget Audiendo, som arbetat intensivt med både medarbetare och ledning under året. Tillsammans har vi kommit överens om att alla på GS a-kassa ska arbeta utifrån värdeorden RATT som står för: Respekt. Ansvar. Tillgänglighet. Tillit. (Läs mer om värdegrundsarbetet på sidan 10). GEMENSAM SATSNING Under våren sjösatte vi ett gemensamt projekt tillsammans med förbundet, vid namn Gemensam Satsning. Projektet sträcker sig över två år och syftet är att stoppa det medlemstapp vi sett under ett par år nu. Tillsammans med GS-facket arbetar vi i nuläget med att skapa långsiktiga rutiner för att tillvarata våra gemensamma medlemmars intressen. Knutet till det gemensamma projektet driver också GS a-kassa själva ett 1 SO. Rapport över kompensationsgrad vecka 35/2014, delprojekt inom ramen för Gemensam Satsning. Personal med olika kompetenser från våra tre kontor i Stockholm, Nässjö och Östersund är delaktiga. På så sätt sträcker sig Gemensam Satsning över två områden, samarbete med förbundet för de som är medlemmar i både GS-facket och a-kassan men också förbättringar för de medlemmar som enbart är medlemmar i GS a-kassa. OM ARBETSLÖSHETEN Under 2014 har antalet ärenden och utbetald ersättning minskat om vi jämför med föregående år. SO: s senaste rapport visar att endast 9 procent av alla heltidsanställda fick 80 procent av sin lön under vecka 35 (2014) vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringens legitimitet behöver förstärkas och vi hade hoppats på att höjningen av dagpenningstaket skulle infrias under 2015, eftersom ingen höjning skett sedan På grund av det politiska läget uteblir dessvärre höjningen. VAD HÄNDER 2015 Telefoni och implementering av tekniska lösningar kommer vara en central del för vår del under kommande år eftersom vi enligt styrelsens verksamhetsmål ska arbeta aktivt för att öka vår tillgänglighet. Som arbetsgivare kommer jag att erbjuda samtliga handläggare en telefonutbildning, vi kommer även att se över telefontider och andra tekniska lösningar till exempel sms-funktioner samt arbeta för att öka användarantalet för vår elektroniska tjänst Mina Sidor.Vi kommer att arbeta med öka handläggarnas kompetens när det gäller återkrav och företagsärenden. Detta tar sikte i att medlemmars ärenden ska handläggas snabbare och ännu mer korrekt. Jag tror att arbetslösheten under 2015 kommer att ligga på liknande nivåer som Däremot både hoppas och tror jag att vårt medlemsantal kommer öka något under 2015, då vi kommer börja se resultaten av de satsningar vi gjort under året. Anna-Lena Lundh, Kassaföreståndare GS A-KASSAS EKONOMI FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Verksamheten finansieras i första hand genom avgifter från medlemmarna. Avgiften har under året varit 120 kronor. EKONOMISK VERKSAMHET Verksamheten för 2014 visar ett underskott med kronor (underskott med ) vilket innebär att det egna kapitalet vid årets slut är kronor ( ). Kapitalets storlek utgör därmed 647 kronor per medlem (870). GS a-kassas styrelse beslutade i slutet av året 2012 att GS a-kassa hade ett alltför högt eget kapital. Styrelsen har därför beslutat att lägga budget med underskott under åren 2013 och IT- VERKSAMHET Den totala kostnaden för GS a-kassas IT-verksamhet har under året varit kronor ( ). Inbetalda avgifter under år 2013 till IAF avseende finansieringsavgift blev ( ) samt arbetslöshetsavgift ( ). Arbetslöshetsavgiften togs bort den 1 januari Beträffande GS a-kassas räkenskaper i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen. 8

6 VÄRDEGRUND MEDLEMSFOKUS VÄRDEGRUNDSARBETE MEDLEMSFOKUS RESPEKT. ANSVAR. TILLIT. TILLGÄNGLIGHET. RATT. Det är förkortningen för de fyra värdeord som utgör GS a-kassas gemensamma värdegrund. Respekt. Ansvar. Tillit. Tillgänglighet. Tillsammans har all personal på samtliga avdelningar varit delaktiga i värdegrundsarbetet. Genom diskussioner och workshops har GS a-kassa gemensamt tagit fram fyra värdeord. Varje ord representerar en samling överenskommelser och beskriver bland annat hur medarbetare vill bemöta och interagera med varandra. Men det tar tid och kräver stort fokus bland medarbetarna för att att göra överenskommelserna till verklighet i vardagen, säger Eva Åberg organisationskonsult på Audiendo. Eva Åberg berättar om vad värdegrundsarbete innebär för en organisation, varför det behövs samt hur GS a-kassas process sett ut under året. Organisationer eller företag kommer sällan till oss för att de behöver hjälp med att utforma eller påbörja värdegrundsarbete, oftast vill de ha hjälp med till exempel konfliktlösning. För GS a-kassas del handlade det initialt om att ledningen ville ge personalen möjlighet att gå utbildning i hur man ger och tar emot feedback. I samråd med ledningen insåg dock Eva Åberg att behovet av en gemensam värdegrund var viktig för att personalen skulle få ut någonting av att arbeta med feedback. VÄRDEGRUNDSARBETE INNEBÄR FÖRÄNDRING Man kan se på värdegrundsarbete som att segla. En organisation kanske har klara mål och visioner men man behöver också se över hur man ska ha det i båten tillsammans under färden, berättar Eva Åberg, det krävs ungefär ett år av intensivt arbete med värdegrund innan man kan börja märka resultat. Att genomgå den här typen av process inom en organisation är ingen dans på rosor, det innebär förändring för samtliga inblandade. Det är djupt mänskligt att uppleva förändring som något ansträngande och jobbigt. Även om en arbetsplats eller relation inte är välmående lär vi oss ofta att hantera den värld vi lever i och hittar vägar som kanske inte är optimala men som ändå fungerar för att navigera oss fram. När man påbörjar en förändringsprocess så gäller de vägarna plötsligt inte längre. Förändring är alltid en utmaning, säger Eva Åberg. Inom många organisationer är det ledningen som sätter värdegrunden. Så har inte GS a-kassa arbetat då RATT:en är utformad av alla. På så sätt äger personalen resultatet. Alla har varit med och skapat. I början av året påbörjade GS a-kassa ett värdegrundsarbete för att förbättra och förändra organisationskulturen. Till vår hjälp i processen har vi anlitat organisationskonsulterna Eva Åberg och Maria Andersson. DET HÄR HAR VI GJORT 2014 Samtliga anställda har intervjuats enskilt SLOT- undersökning (SLOT identifierar de beteenden som leder till hälsa, engagemang, effektivitet) Workshops för att arbeta fram värdeord Utbildning och workshops i förändringsprocesser GEMENSAM SATSNING ETT SAMARBETE MELLAN GS A-KASSA OCH GS FACKET Under 2013 fick GS a-kassa i uppdrag av styrelsen med att rekrytera nya medlemmar i samarbete med GS-facket. Projektet har fått namnet Gemensam Satsning och är planerat till och med april Inom ramen för Gemensam Satsning har vi också olika delprojekt inom a-kassan där vi fokuserar på att förändra och förbättra för medlemmar, även de som enbart är med i a-kassan. Projektet består av en projektgrupp på 10 medarbetare, med blandade kompetenser från både Nässjö, Östersund och Stockholm samt en projektledare. DETTA HAR VI GJORT HITTILLS Vi ringer upp potentiella medlemmar och erbjuder medlemskap och förklarar vikten av att med att vara med i a-kassan. Vi har tagit fram en informationsfolder om a-kassan. Vi arbetar med att ta fram gemensamma rutiner med GS-facket. INFÖR 2015 Under första delen av 2015 kommer vi arbeta för att blivande medlemmar ska kunna ansöka om medlemskap direkt via vår hemsida med hjälp av e-legitimation. MEDLEMSUNDERSÖKNING Under våren genomförde företaget CFI Group en medlemsundersökning där de intervjuade 200 av våra medlemmar. Frågorna handlade bland annat om hur nöjda våra medlemmar är med vår information, blanketter, skriftlig kommunikation, tillgänglighet, personal, genomströmningstider och utbetalning. Resultatet av undersökningen visar att de flesta medlemmar är relativt nöjda men den totala nöjdheten hamnar strax under branschens genomsnitt. Våra medlemmar är mindre nöjda med: vår tillgänglighet, genomströmningstider samt vår skriftliga kommunikation. Våra medlemmar är nöjda med: den personliga kontakten med våra handläggare och utbetalning av ersättning som de anser sker i utlovad tid. I undersökningen fanns även frågor om hemsidan, som de flesta medlemmarna tycker håller en god kvalitet. Hemsidan upplevs som lättnavigerad och att informationen är lätt att hitta och förstå. HUR SKA VI GÖRA VÅRA MEDLEMMAR MER NÖJDA? När det gäller genomströmningstiden arbetar vi aktivt på olika sätt för att korta ner denna, och se till att medlemmen ska få sin ersättning i rimlig tid. Under förra året påbörjade vi arbetet att förbättra den skriftliga kommunikationen till våra medlemmar med ny hemsida och nya medlemsbrev. Vi kommer under 2015 att fortsätta med klarspråksarbete i de nya breven som rör ersättningsärenden. Sedan håller vi även på att se över hur vi kan bli mer tillgängliga och förbättra vår service till våra medlemmar på olika sätt. Minst lika viktigt är det dock att en organisation kontinuerligt arbetar med att upprätthålla värdegrunden, så att denna inte reduceras till att handla om vackra ord, utan istället blir bestående och en naturlig del av arbetsplatsens vardag. Värdegrundarbete handlar inte bara om ord utan vad man sedan gör med orden, menar Eva Åberg. DET HÄR SKA VI GÖRA 2015 Feedbackutbildning Implementera värdegrundsarbetet från teori till praktik Workshops för att arbeta fram värdeord Extern värdegrund 10 11

7 FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN MEDDELANDEN FRÅN AF p 1- varning OM FÖRSÄKRINGSAVDELNINGEN Försäkringsavdelningen består av sammanlagt fyra medarbetare med olika specialistområden. En försäkringsansvarig samt tre utredare. VÄRDEGRUNDSARBETET INSPIRERADE TILL KOMPETENSINVENTERING Samtliga avdelningar på GS a-kassa berördes av värdegrundsarbetet. För Försäkringsavdelningens del utmynnade värdegrundsarbetet bland annat i att man genomfört en kompetensinventering bland personalen på a-kassan. Resultatet innebär personliga utbildningsplaner för samtliga ersättningshandläggare samt nya befattningar. Försäkringsavdelningen har lett arbetet med att kartlägga vilka kompetenser som finns inom organisationen samt vilken vidare utbildning varje enskild handläggare behöver. MINSKNINGEN AV ÅTERKRAV ÄR FORTFARANDE EN PRIORITERAD FRÅGA Redan förra året hade styrelsen som mål att minska återkrav och de sanktioner som kan följa av återkraven. Området är fortfarande högt prioriterat, det innebär att Försäkringsavdelningen fortsätter att förbättra rutiner och kontroller gällande återkrav. FORTSATT ARBETE MED ATT HANTERA MED- DELANDEN FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN Den 1 september 2013 kom lagstiftningen om de så kallade aktivitetsrapporterna som arbetslösa medlemmar ska skicka in till Arbetsförmedlingen varje månad. Detta ökade inte bara trycket hos Arbetsförmedlingen men också för GS a-kassas del. Meddelanden från Arbetsförmedlingen är en stor del i flödet av ärenden som kommer till oss. Under våren 2014 har därför Försäkringsavdelningen arbetat intensivt med att finslipa rutiner och brev för just den här typen av ärenden. LAGÄNDRINGAR UNDER 2014 Överlag har 2014 varit ett lugnt år när det gäller lagändringar kopplade till arbetslöshetsförsäkringen, vilket generellt brukar gälla när det är valår fram tills dess att valet är avgjort. Den största regeländringen trädde dock i kraft i oktober och handlar om reglerna kring arbetslöshetsersättning jämsides med studier. Tanken med de nya reglerna är att det ska bli enklare för ersättningshandläggarna att bedöma denna typ av ärenden samt att medlemmar som söker ersättning jämsides med studier i förväg ska kunna ta reda på om de har rätt till ersättning eller inte. Försäkringsavdelningen har tolkat de nya reglerna och arbetat fram rutiner för att underlätta arbetet för handläggarna. SPRÅKARBETE I SAMARBETE MED KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Våra medlemmar har uttryckt att våra brev har ett krångligt språk och är svåra att förstå. Under 2015 kommer Försäkringsavdelningen se över det juridiska innehållet när Kommunikationsavdelningen skriver om samtliga ersättningsbrev. VAD HÄNDER 2015? 2015 kommer bli ett intensivt år. Försäkringsavdelningen tror och hoppas på förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen, med likväl höjt tak som golv i ersättningen. FÖRSÄKRINGSSTATISTIK OMPRÖVNINGSÄRENDEN Ändrats helt Ändrats delvis 3 7 Ärenden vidhölls 1:a beslutet Ärenden avvisats försent inkomna 2 3 Ärenden ej handlagts vid decembers utgång 3 7 SUMMA A-kassans styrelse har under året fattat beslut om att utesluta 22 (21) medlemmar samt att frånkänna 2 (10) medlemmar. A-kassan har under år 2013 polisanmält 17 (20) ärenden för misstanke om bidragsbrott. a-kassan har under året fattat 411 (533) beslut om återkrav. 43 p 2- en avstängningsdag p 3- fem avstängningsdagar p 4- tio avstängningsdagar p 5- stängning av ersättningsperiod a p 1- fem avstängningsdagar a p 2- tio avstängningsdagar a p 3- fyrtiofem avstängningsdagar a p 4- stängning av ersättningsperiod b p 1-20/45 avstängningsdagar b p 2-20/45 avstängningsdagar b p 3-20/45 avstängningsdagar avslag ersättningsrätt 19 5 Ej åtgärdad- ej medlem Ej åtgärdad- ersättning ej utgått Ej åtgärdad- skäl för åtgärd saknas (tillerkänt) Ärenden har inte handlagts vid utgången av december Av a-kassans omprövade ärenden har 14 (21) överklagats till förvaltningsrätten. UNDER 2014 HAR IAF GRANSKAT OSS BÅDE GENOM ÄRENDEGRANSKNING OCH ENKÄTER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Felregistrerade ärenden SUMMA Meddelanden avser perioden 1 januari - 31 december Förra årets statistik beräknades från perioden 1 september- 31 december. Arbetslöshetskassornas beslut om uteslutning och frånkännande Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning, lämnade under 2013 och första kvartalet 2014 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 ÖVERKLAGADE BESLUT FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN /KAMMARRÄTTEN Bifall 0 1 Delvis bifall 0 2 Avvisat 1 0 Återförvisat 0 1 Avslagit SUMMA

8 ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN OM ERSÄTTNINGSAVDELNINGEN Ersättningsavdelningen består av en verksamhetsansvarig och totalt av 21 handläggare varav vissa är inriktade på diverse specialområden. SAMARBETEN UNDER ÅRET Förutom rent handläggningsarbete har året bestått av olika arbeten och samarbeten med andra avdelningar. Bland annat har ersättningsavdelningen: I samarbete med Försäkringsavdelningen arbetat fram rutiner för handläggning för att förenkla och förbättra för våra medlemmar. Nya rutiner som bland annat gör att vi snabbare kan betala ut ersättning till våra arbetslösa medlemmar. Arbetat och deltagit i värdegrundsarbetet. Tillsammans med Kommunikationsavdelningen har Ersättningsavdelningen deltagit i den första etappen av språkarbetet. INFORMATIONSTRÄFFAR PÅ ARBETSPLATSER Information till blivande arbetslösa har efterfrågats under Med jämna mellanrum har ersättningshandläggare besökt företag och medlemmar runt om i landet. Informationerna har varit givande för både medlemmar och ersättningshandläggare. Att möta medlemmar och ta del av deras frågor ger både insyn i hur 2 Varav två vikarier då två ersättningshandläggare för närvarande fått arbetsuppgifter på andra avdelningar inom GS a-kassa samt en föräldraledighet. 3 Statistiken hämtad från IAF:s statistikdatabas. 4 Statistik hämtad från Arbetsförmedlingen. våra medlemmar har det på arbetsplatsen, om arbetsvillkor samt större kunskap om de verksamhetsområden som GS a-kassa inriktar sig på. Ersättningsavdelningen kommer fortsätta att vara ute bland medlemmar och informera även under PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING För Ersättningsavdelningens del har 2014 varit ett år där flera nya kollegor har tillkommit, sammanlagt fem nya handläggare, både genom intern och extern rekrytering. De rekryterade handläggarna har på olika sätt bidragit med både kunskap och erfarenheter. Vissa handläggare har tidigare erfarenhet med att jobba med arbetslöshetsförsäkringen och kommer från andra a-kassor medan intern rekrytering främst skett från medlemsavdelningen. Under 2014 har samtliga ersättningshandläggare deltagit i utbildningar i Klarspråk som ett led i Kommunikationsavdelningens brevarbete. Samtliga har också deltagit i flera interna utbildningar som Försäkringsavdelningen hållit samt den årliga handläggarkonferensen som anordnas av SO. Några ersättningshandläggare har också genomfört andra utbildningar via SO under året. VAD HÄNDER 2015? Det pågår en kontinuerlig utveckling av handläggningsrutiner. Under 2015 kommer Ersättningsavdelningen fortsätta utveckla verksamheten utifrån ett medlemsperspektiv. GENOMSTRÖMNINGSTIDER 3 ARBETSLÖSHETENS OMFATTNING 4 VECKOR MEDIAN ANTAL ÄRENDEN Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hela året Den totala genomsnittliga dagpenningen var under året 642 (644). Vid början av året låg den genomsnittliga dagpenningen på 639 kronor (640) och vi årets slut på 641 kronor (642). ANTAL ARBETSLÖSA 2014 Antal arbetslösa som någon gång under året fått ersättning från GS arbetslöshetskassa 6129 (7867). ANTAL ARBETSLÖSA 2013 PROCENT 2014 PROCENT 2013 DELTID 2014 AKTIVITETS- STÖD 2014 Jan ,3 7, Feb ,8 7, Mars ,3 6, April , Maj ,8 4, Juni ,5 4, Juli ,1 5, Aug ,8 5, Sept ,7 4, Okt ,7 4, Nov ,1 5, Dec ,2 6, GENOMSNITT 4,5 5, Ersättningsdagar med grundbelopp Ersättningsdagar med inkomstrelaterad ersättning Utbetald skattepliktig ersättning Grundbelopp Utbetald skattepliktig ersättning Inkomsrelaterad 14 15

9 MEDLEMSAVDELNINGEN MEDLEMSSTATISTIK MEDLEMSAVDELNINGEN MEDLEMSUTVECKLING 2014 Medlemsantalet har minskat med 285 (2 421) medlemmar jämfört med föregående år. OM MEDLEMSAVDELNINGEN VÄRDEGRUNDSARBETE KVARTAL 1 KVARTAL 2 Medlemsavdelningen består av totalt fem medarbetare. En verksamhetsansvarig samt fyra medlemshandläggare. Tillsammans med resten av GS a-kassa har medlemsavdelningen deltagit i värdegrundsarbetet. Arbetet kommer fortsätta även under Totalt antal Antal kvinnor Totalt antal Antal kvinnor SÄNKT AVGIFT- ÅRETS HÖJDPUNKT Den 1 januari 2014 beslutade regeringen att slopa arbetslöshetsavgiften och a-kassan kunde därför sänka avgiften till 120 kronor. Den lägre avgiften välkomnades av personalen då arbetslöshetsavgiften har varit tung att administrera. Med en lägre mer överkomlig avgift väljer medlemmar att stanna hos oss. Sänkningen har även genererat att fler vill bli medlemmar i GS a-kassa. På så sätt har medlemstappet som skett sedan 2007 bromsats. FÖRBÄTTRINGAR FÖR MEDLEMMAR Medlemsavdelningen har under året bland annat arbetat med att förtydliga och förbättra de interna rutinerna på avdelningen för att säkerställa att alla medlemshandläggare handlägger lika. PERSONAL Medlemsavdelningen anställde ytterligare en medlemshandläggare våren 2014 då två medlemshandläggare gick över till ersättningsavdelningen. VAD HÄNDER 2015? Under 2015 kommer medlemsavdelningen se över möjligheten att investera i ett medlemssystem för att kunna kommunicera och informera våra medlemmar om avier eller kompletteringar med hjälp av bland annat sms KVARTAL 3 Totalt antal Antal kvinnor KVARTAL 4 Totalt antal Antal kvinnor Totalt medlemsantal per den 31 december 2013 var 51193, varav kvinnor MEDLEMSSTATISTIK ÅR 2014 ANDEL KVINNOR 2014 ÅR 2013 ANDEL KVINNOR 2013 Nytillkomna Utträde på grund av övergång Avförts pga bristande betalning och uteslutning Utträden övriga Utträde pga Pension Avlidna Nytillkomna medlemmar kan vara samma person som har fler än ett påbörjat medlemskap under år 2014 (varje medlemskap räknas). Även utträden kan gälla samma person som har fler avslutade medlemskap i alla kategorier av utträden utom vid avliden och pension. 5 Då medlemsstatistiken är hämtad från fasta rapporter samt från urval baserat på ögonblicksbilder från medlemssystemet så kan siffrorna variera gentemot det 16 minskade/ ökade medlemsantalet under året. 17

10 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN KOMMUNIKATIONS- AVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN OM KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikationsavdelningen består av två medarbetare. En kommunikationsansvarig samt en kommunikatör. SPRÅKARBETE Under året har Kommunikationsavdelningen fortsatt arbetet med att förbättra den skriftliga kommunikationen till våra medlemmar och arbetat med så kallat klarspråk. Klarspråk innebär ett enkelt, begripligt och vårdat språk där texten är anpassad till mottagaren. All personal på a-kassan har fått gå på en inspirationsföreläsning i klarspråk. I samarbete med Kommunikationsavdelningen har språkkonsulter tagit fram språkliga riktlinjer som alla anställda inom kort ska använda sig av i den skriftliga kommunikationen med våra medlemmar. Hemsidan är vår viktigaste informationskanal när vi vill nå ut till våra medlemmar. Kommunikationsavdelningen lanserade en ny hemsida i november Hemsidan blev nominerad och gick vidare till final i tävlingen Svenska Publishing-priset 2014, i kategorin digitala organisationssajter. Vi vann inte, men fick höga betyg i användbarhet och verbalt innehåll. Genom att logga in med e- legitimation eller BankID kan våra medlemmar bland annat få personlig information om sina ersättningsärenden och fylla i sina kassakort. Inför och under lanseringen av Mina Sidor krävdes en stor kommunikationsinsats. I samarbete med IT-avdelningen informerades både medlemmar och a-kassans personal i olika etapper. PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING På grund av tjänstledighet har Kommunikationsavdelningen genom intern rekrytering tillsatt en vikarierande kommunikatör sedan sommaren Kommunikatören har gått en veckokurs på Poppius. Kommunikationsansvariga har gått en projektledarutbildning samt en kommunikatörutbildning. Kommunikationsavdelningen har också utbildats i publiceringsverktyget EpiServer samt gått en kurs i klarspråk. VAD HÄNDER 2015? Fokusområdet under nästa år som kommer är att skriva om samtliga brev som rör ersättning och göra dessa mer lätt begripliga och lättlästa. Kommunikationsavdelningen kommer även tillsammans med IT-avdelningen att fortsätta arbetet med att få fler medlemmar att använda e-tjänsten Mina sidor. OM IT-AVDELNINGEN IT-avdelningen består av totalt fyra medarbetare. En IT-ansvarig, två ordinarie applikationsansvariga samt en ersättningshandläggare som har gått in och stöttat upp arbetet med den tekniska supporten under hösten. NYTT TELEFONISYSTEM Redan i september 2013 började IT-avdelningen se över möjligheterna att byta telefonilösning. Valet landade på Telia Centrex. Installationen av telefonisystemen skedde i januari 2014 och har inte varit helt problemfritt utan krävt en hel del arbete. Vi har bland annat haft stora följdproblem med ljudkvaliteten vilket nu är löst. MINA SIDOR LANSERAS I mitten på september byttes Internetkassan ut mot Mina sidor, vilket inneburit förberedelser och diverse workshops. Inför lanseringen av Mina sidor har IT-avdelningen också tillsammans med Kommunikationsavdelningen tagit fram information och checklistor till personal och medlemmar. Till en början kom det in många felanmälningar till IT rörande Mina Sidor men överlag fungerar Mina sidor bra. DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN Året har gått i högt tempo med likväl implementering av ett nytt telefonisystem och det webbaserade Mina sidor. IT-avdelningen har därför tvingats att prioritera dagliga verksamheten, som i stor utsträckning innebär att vara ett stöd för handläggarna och se över att alla system och program fungerar som de ska. Detta har lett till att en stor del av andra planerade aktiviteter har fått stå tillbaka. PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING Då IT-avdelningens ambition är att arbeta mer projektinriktat har IT-ansvarig utbildats i projektledning. Under året har också applikationsansvariga genomfört olika telefoniutbildningar. I och med den ansträngda arbetsbördan har IT-avdelningen fått en extra resurs under året som uppbackning av tekniska supportärenden. VAD HÄNDER 2015? Bemanningen på IT-avdelningen ser mycket bättra ut inför det nya året, vilket också kommer ge bättre förutsättningar för ökad effektivitet. INTERN INFORMATION GS a-kassas främsta interna informationskanal är intranätet Notis. Kommunikationsavdelningens mål är att all viktig intern information ska finnas på intranätet. Ytterligare ett verktyg för att förbättra det interna informationsflödet är nyhetsbrevet som kommer ut en gång i månaden. Nyhetsbrevet lanserades i april, där informerar vår kassaföreståndare och varje avdelning om vad som händer och vad som är på gång. NY E-TJÄNST LANSERAS I september lanserades den nya e-tjänsten Mina sidor

11 ÅRSREDOVISNING 2014

12 RESULTATRÄKNING BALANSRAPPORT RESULTATRÄKNING i TKR BALANSRAPPORT i TKR INTÄKTER TILLGÅNGAR 12/31/ /31/2013 Medlemsavgifter Not Annat statligt bidrag Övriga intäkter Not SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Not 4,5, Avskrivningar enligt plan Not SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Resultat före avgifter till staten Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Not Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Fordringar medlemsavgift Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not AVGIFTER TILL STATEN Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift SUMMA AVGIFTER TILL STATEN Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Resultat före finansiella poster Summa tillgångar FINANSIELLA POSTER Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader -3 0 SUMMA FINANSIELLA POSTER Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not 15 Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat Summa eget kapital Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Not Kostnad arbetslöshetsersättning Not Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning SUMMA POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN ÅRETS RESULTAT Skulder Skulder arbetslöshetsersättning Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not Skulder till närliggande organisationer Leverantörsskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 22 23

13 NOTER NOTER NOTER TILL BOKSLUT 1) MEDLEMSAVGIFTER Grundavgift Arbetslöshetsavgift SUMMA ) ARVODE TILL REVISORER BDO, revision Ernst & Young, revision 38 0 SUMMA REDOVISNINGSPRINCIPER M.M. Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3), Lagen om arbetslöshetskassor (1997:239) samt föreskrifter utgivna av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). KOSTNAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Kostnader för arbetslöshetsersättning redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. En uppskattning av storleken på utestående skulder avseende arbetslöshetsersättning görs enligt mall från Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO. 2) ÖVRIGA INTÄKTER Avgifter vid indrivning Övrigt ) OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal FÖRSTAGÅNGSTILLÄMPNING AV BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången arbetslöshetskassan tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Övergången har inte inneburit några ändrade redovisningsprinciper. Övergången har inte inneburit några förändringar av några balansposter och därmed har inte det egna kapitalet påverkats. Uppställningsformen för Balans- och Resultaträkning är anpassad efter IAF:s föreskrift IAFFS 2014:6. BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR Avseende styrelsens bedömningar och uppskattningar hänvisas till nedanstående rubriker. MEDLEMSAVGIFTER/INTÄKTSREDOVISNING Medlemsavgifter redovisas som intäkt för den tidsperiod som medlemskapet avser. Aviseringen av medlemsavgiften utgör grund för intäktsredovisning. REDOVISNING AV LEASINGAVTAL Arbetslöshetskassan redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. FINANSIERINGSAVGIFT Finansieringsavgift redovisas som kostnad för den tidsperidod som avgiften avser. STATLIGT BIDRAG TILL ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. En uppskattning av storleken på utestående fordran avseende statligt bidrag görs enligt mall från Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier skrivs av enligt plan över den ekonomiska livslängden, varvid följande avskrivningstider tillämpas Antal år Datorer 3 Inventarier 5 FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. I posten fordringar felaktig arbetslöshetsersättning och posten skulder felaktig arbetslöshetsersättning (del av Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF) redovisas dock beloppen till nominella värden i enlighet med IAFs anvisningar. MEDLEMSFORDRINGAR Fordran medlemsfordringar värderegleras i syfte till att nå det belopp som varje månad historiskt har visat sig bli obetalt. Detta innebär att 3 % av utestående fordran från aviseringen månad 0 reserveras, 20 % av månad 1 reserveras, 60 % av månad 2, för övriga månader reserveras hela det utestående beloppet. Värdereglerat belopp har nettoredovisats mot medlemsintäkter. VÄRDEPAPPER Värdepapper som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till detta värde. 3) SUMMA PERSONAL Medeltal anställda Kvinnor 34,0 30,0 Män 3,8 3,4 Summa 37,8 33,4 PERSONALKOSTNADER Löner och arvoden, styrelse och kassaföreståndare Löner och arvoden, övriga anställda Sociala avgifter Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Utbildning/Personalsocial verksamhet Löneskatt SUMMA KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Andel kvinnor i styrelsen 22% 11% Andel män i styrelsen 78% 89% Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 100% 0% 0% FRAMTIDA MINIMLEASAVGIFTER AVSEENDE EJ UPPSÄGNINGSBARA OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 6) Ska betalas inom 1 år Ska betalas inom 1-5 år Ska betalas senare än 5 år 0 0 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Lokalkostnad Kostnad för inventarier Resekostnader Informationskostnader Tele och Data kommunikation Porto och bankkostnader IT kostnader Köpta tjänster Revision Övrigt Befarade och konstaterade förluster medlemsavgifter 7) SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Vinst försäljning fond 0 16 Övriga ränteintäkter SUMMA

14 NOTER NOTER 8) 12) 16) STATLIGT BIDRAG TILL ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (till Arbetsförmedlingen) 9) SUMMA KOSTNAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Arbetslöshetsersättning Periodiserad arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare) 10) SUMMA KONTORSINVENTARIER Anskaffningsvärde kontorsinventarier, årets början Omklassificering -7 0 IT-INVENTARIER Anskaffningsvärde it-inventarier, årets början Årets inköp 0 0 Omklassificering 7 0 Anskaffningsvärde it-inventarier, årets slut Ackumulerad avskrivning, årets början Omklassificering -5 0 Årets avskrivningar Ackumulerad avskrivning, årets slut SUMMA 0 0 SUMMA AVSKRIVNINGAR INVENTARIER SUMMA RESTVÄRDE INVENTARIER 11) ÖVRIGA FORDRINGAR Källskatt arbetslöshetsersättning Övriga fordringar ) SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER UPPLUPNA INTÄKTER Hyra kvartal Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14) SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR Ingående anskaffningsvärden Återinvesterade utdelningar 0 0 Försäljningar Inköp Utgående anskaffningsvärden SKULDER TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH IAF Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig ersättning Övriga skulder till Arbetsförmedlingen 17) SUMMA ÖVRIGA SKULDER Källskatt arbetslöshetsersättning Övriga skulder ) SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER FÖRUTBETALDA INTÄKTER Personalkostnader Revisionskostnad Övrigt SUMMA Årets inköp Anskaffningsvärde kontorsinventarier, årets slut Ackumulerad avskrivning, årets början Omklassificering 5 0 Årets avskrivningar Ackumulerad avskrivning, årets slut FORDRINGAR FELAKTIG ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Ingående ackumulerade fordringar Årets förändringar Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Avskrivningar/god tro/befrielse av fordringar Summa fordringar felaktig ersättning RBS Collared, Carnegie Marknadsvärde Bokf.värde Bokf.värde Obligation Ahlström Kommuninvest, Obligation Öhmans 15) SUMMA SUMMA Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar > 10 år SUMMA EGET KAPITAL Ingående balans Årets resultat Balanseras Balanserat kapital Årets resultat S:A BALANSERAT KAPITAL Av årets reglerade fordringar utgörs av belopp som arbetslöshetskassan beslutat att efterge med stöd av 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms av det nominella beloppet vara osäkra

15 STYRELSENS SLUTORD UNDERSKRIFTER STYRELSENS SLUTORD Stockholm den 23 mars 2015 STYRELSENS SLUTORD När det nu är dags att summera det gångna verksamhetsåret så finns det anledning att både redovisa den i huvudsak positiva utvecklingen inom a-kassan men också peka på händelser och intryck från arbetsmarknaden mer i stort. Det är med mer blandade känslor vi gör det sistnämnda. VÅRT FOKUS ÄR MEDLEMMARNA I samarbete med GS-facket har projektet Gemensam satsning dragits igång, med ett stort antal åtgärder för att effektivisera arbetet kring medlemsrekrytering, erbjuda fler anställda i våra branscher medlemskap och förbättra kommunikationen med både nuvarande och framtida medlemmar. Vi har ett ansvar i att alla presumtiva medlemmar får information och kunskap kring verksamheten och möjlighet att ta ställning till medlemskap. Så här långt är vi mycket nöjda med hur projektet utvecklas. Mycket arbete har lagts ner på vad vi kallar medlemsfokus. Medlemsfokus handlar om att försöka möta de förväntningar du som medlem har på oss. Det innebär också att samtliga inom vår verksamhet ska vara medvetna om att din och andra medlemmars uppfattning om ert medlemskap kommer att påverka vår möjlighet till att rekrytera fler medlemmar. Vi vill att våra medlemmar ska ha en positiv bild av sitt medlemskap. Vår arbetslöshetskassa är, trots myndighetsuppdrag, i grunden en ideell och demokratisk förening och måste som sådan alltid fokusera att på inom de givna ramarna ha medlemmarnas intresse för ögonen. Värdegrundsarbetet inom a-kassan har inleddes under året och kommer att fortsätta. Det är viktigt att hela tiden fundera på hur vi bemöter varandra, både internt och externt. Vår a-kassa ska vara en trevlig arbetsplats med en god arbetsmiljö, men också upplevas positiv av våra externa kontakter. Medlemmar ska bemötas korrekt och med respekt för individen i både tal och skrift. Det arbetet kommer att fortsätta under det kommande året. ERSÄTTNINGSNIVÅN HAR INTE HÖJTS PÅ ÖVER ETT DECENNIUM Att den differentierade arbetslöshetsavgiften vid förra årsskiftet avskaffades var en lättnad både för medlemmarna och a-kassan, som hade att försöka administrera ett omöjligt system. Men det finns fortfarande många förbättringsmöjligheter när det gäller hur arbetslöshetsförsäkringen hanteras av regering och riksdag. Framförallt måste taket i ersättningsnivån höjas rejält, något som inte skett på över ett decennium. Försäkringen ska ersätta inkomstbortfall upp till 80 procent, något som idag endast gäller ett litet fåtal medlemmar som går på avtalens minimilöner. För de allra flesta försäkrade på våra avtalsområden motsvarar ersättningen ungefär 50 procent av tidigare inkomst. Med sådana ersättningsnivåer ger försäkringen ingen inkomsttrygghet vid omställning och måste kompletteras med privata eller fackliga försäkringar. Vidare måste försäkringens legitimitet bygga på ett väl fungerande samarbete mellan a-kassorna och den offentliga arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen måste också åtnjuta ett brett förtroende från såväl arbetssökande som arbetsgivare. Varken detta samarbete eller detta förtroende existerar idag. Arbetsförmedlingen måste reformeras i grunden och återgå till att förmedla arbete och utbildning, matcha arbetssökande med företag och på lång sikt bygga upp sitt förtroende hos bägge parter på arbetsmarknaden. MODERNISERA LAGSTIFTNINGEN Något som är unikt för a-kassorna som ideella föreningar är att verksamheten är hårt lagreglerad. Denna lagstiftning bygger till stor del på de stadgar man från början hade inom a-kassornas verksamhet. Stadgeregleringen blev lagreglering när man slog fast att a-kassornas verksamhet till stor del finansierades via statsbidrag och därför var att se som myndighetsutövning. Helt oproblematiskt har detta aldrig varit, det har bland annat fått till följd att verksamheten kan upplevas som byråkratisk och oflexibel. Denna lagstiftning måste moderniseras, det är fullständigt orimligt att det exempelvis är förenat med stora risker att försöka byta a-kassa. Vet man inte i detalj hur systemet fungerar kan man mycket väl stå där utan försäkringsskydd trots många års medlemskap. Detaljregler kring när en inträdesansökan respektive ett utträde ska inkomma, hur det ska vara underskrivet och andra gamla regler måste fasas ut till förmån för ett mer modernt sätt att hantera medlemskapet. a-kassorna måste ges möjlighet att hantera dessa och andra detaljfrågor på ett sätt som är till gagn för medlemmarna. I vanlig ordning vill vi passa på tillfället att tacka alla våra fantastiska medarbetare för gott arbete, lojalitet och ansvarstagande. Samtidigt ett stort tack till kollegorna på andra a-kassor och berörda myndigheter för gott samarbete under året. BO-ARNE ANDERSSON KENNETH JOHANSSON VICE ORDFÖRANDE SEPPO SINIMAA TORBJÖRN FRIDH KERSTIN BORG WALLIN STATENS REPRESENTANT ERIK GEORGII ORDFÖRANDE JÖRGEN JOHANSSON LENNART BRUHN MATTIAS LUND MARI BURMEISTER ANNA-LENA LUNDH KASSAFÖRESTÅNDARE Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den 14/ STEFAN J ERIKSSON AUKTORISERAD REVISOR OVE SÖDERBERG 28 29

16 REVISIONSBERÄTTELSE RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen för GS arbetslöshetskassa för år STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. REVISORERNAS ANSVAR en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för GS arbetslöshetskassa för år Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision inne-fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. STYRELSENS ANSVAR Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. REVISORERNAS ANSVAR Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 14/ Formgivning MVMT Porträttfoton Elisabeth Norberg UTTALANDEN Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och ger TORBJÖRN FRIDH FÖRTROENDEVALD REVISOR LENNART BRUHN FÖRTROENDEVALD STEFAN J ERIKSSON AUKTORISERAD REVISOR

17 GS Arbetslöshetskassa, Box 1152, Stockholm Tel: ,

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 ÅRSREDOVISNING 214 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Göteborg Stockholm Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för 2015 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2015 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2015 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning 2015. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2015. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 215 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Styrelse Ledning Kassaföreståndere ALF Enhetschef Medlemsservice Enhetschef Staben Biträdande

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 27 maj 2015 Innehållsförteckning BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA... 2 Förvaltningsberättelse... 2 Styrelsens ledamöter, arbetsutskott och revisorer... 2 A-kassans ledning och

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer