ARBETARHISTORIA 2011: 2 3 [ ]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETARHISTORIA 2011: 2 3 [138 139]"

Transkript

1 ARBETARHISTORIA 2011: 2 3 [ ] A HARD DAY S FIGHT: STREJKER OCH SOCIALA KONFLIKTER

2 ARBETARHISTORIA 2011:2 3 [ ] LEDARE 03 göran salmonsson: Har kunskap om historien någon betydelse i det fackliga arbetet? 54 ulf jönson: Arbetarrörelsens minne minnet av arbetarrörelsen. Anteckningar från den 46:e konferensen i Linz A HARD DAY S FIGHT: STREJKER OCH SOCIALA KONFLIKTER 06 stefan nyzell: Det kollektiva våldets gränser. Möllevångskravallerna i Malmö lars ekdahl: Makten och människovärdet. Gruvstrejken 1969 som samhällskritik 18 eva schmitz:»kan de strejka i Norge kan väl vi också.» ASAB-städerskornas strejker under 1974 och verity burgmann: Med betongen som argument. De australiensiska byggnadsarbetarna samhällsengagerade verksamhet 33 anders kjellberg: Storkonflikten 1980 och andra stora arbetskonflikter i Sverige 41 tommy öberg: Storkonflikten i historiens backspegel 45 linda briskin: Att kartlägga sjuksköterskornas militans. Politiseringen av vården, det offentliga stödet och strejkerna NYHETER FRÅN ARAB 59 lâle svensson: Nordiskt samarbete, agitation och en gammal skandal. Nytt arkivmaterial på ARAB hans larsson: Filosofer och maoister och en del annat. Om 2010 års nyförvärv till biblioteket RECENSIONER 69 klaus misgeld: Välkommen men ändå inte Zeki Yalcin, Facklig gränspolitik: Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik ulf jönson: Nordiska barndomar en bokanmälan Astri Andresen (m.fl.), Barnen och välfärdspolitiken: Nordiska barndomar DOKUMENTET 72 lars gogman: En människojakt förbereds i Sverige ARBETARHISTORIA 2011: 2 3 [ ] 18 A HARD DAY S FIGHT: STREJKER OCH SOCIALA KONFLIKTER Några ledamöter från LO:s Landssekretariat Gunnar Nilsson, Rune Molin, Stig Malm, Bert Lundin och Sigvard Marjasin. Foto: A-bild

3 INLEDNING Har kunskap om historien någon betydelse i det fackliga arbetet? den 14 april 2011 medverkade jag i ett seminarium som anordnades för att hedra Kjersti Bosdotters mångåriga arbete för att göra kultur och historia till en del av arbetarrörelsens kamp, och frågan som jag hade fått var rakt på sak: Har kunskap om historien någon betydelse i det fackliga arbetet? På ett praktiskt plan är svaret självklart ja. I det fackliga vardagsarbetet räcker det många gånger inte att veta att det finns en regel eller en bestämmelse, man behöver också veta varför den finns. Tillämpningen av kollektivavtal och andra överenskommelser förutsätter att man minns varför bestämmelserna tillkom. Vilket problem ville vi komma till rätta med? Vad ville vi uppnå? Kort och gott, vilken var partsavsikten? Måhända är detta lite i uppenbaraste laget, och det var nog inte riktigt detta, som seminariearrangörerna tänkte på, när de ställde sin fråga. Men jag tror att samma princip är giltig även i ett vidare perspektiv. Oavsett om det handlar om uttolkningen av en protokollsanteckning eller uppbyggnaden av en förhandlingsordning, måste man komma ihåg vilka problem man ville lösa och vad man ville uppnå när anteckningen eller ordningen tillkom. I det vardagliga fackliga arbetet är det en ganska given sak att hålla reda på avsikten bakom olika förhandlingslösningar. Numera godtas inte tanken på ofrånkomlig farlighet i arbetsmiljön. Affisch utgiven av LO, TCO, Arbetsgivarna och staten, Lantarbetarens arkiv. När det gäller de mer övergripande frågorna är det däremot lätt hänt att de ursprungliga avsikterna försvinner ur blickfånget när dagsaktuella problem avhandlas. Det ligger en fara i detta. Fackföreningsrörelsen riskerar hamna i situationer, där inte längre dess egna problemformuleringar styr debatterna om centrala fackliga frågor. Därför tror jag att det är viktigt att låta historien vara en levande del av de fackliga organisationernas arbete. Inte för att hålla fast vid gamla lösningar, utan för att kunna möta framtidens utmaningar på sina egna villkor. Precis som alla andra verkar fackföreningsrörelsen i ett föränderligt samhälle. Så har det alltid varit. Mycket har vunnits och det finns mycket att slå vakt om. Men det räcker inte att bevaka och förvalta det som uppnåtts, och det har man heller inte gjort. En nästan ständig följeslagare genom fackföreningsrörelsens historia har varit frågan: Och hur går vi vidare? Det är i dessa lägen det är viktigt att ha en klar bild av den historiska partsavsikten. Vilken problemanalys och vilka mål ledde oss till den lösning, som för ögonblicket utgör den rådande ordningen? Endast på en sådan grund kan man bedöma om man behöver revidera sin problemanalys, eller om man behöver justera sina målsättningar, eller om dessa båda i grunden står orubbade, men det behövs nya tekniska lösningar för att nå målen. Med andra ord, kunskapen om historien gör det möjligt att arbeta utifrån sin egen analys och sina egna mål. Utan denna förankring finns det en fara att man får diskutera aktuella frågor på någon annans premisser. Och det är lätt att glida in i en sådan situation utan att man märkte hur eller när det skedde. Det praktiska livets debatter handlar föga förvånande om praktiska lösningar, men varje lösning bygger på en uppfattning om vad som är problemet. I det ständiga flödet av förslag att bedöma och bemöta kan det ske en mer eller mindre osynlig omvandling av underliggande analyser och synsätt. I små steg sker en avdrift från den egna kursen in på vägar som inte är fackföreningsrörelsens egna. Jag skall försöka illustrera dessa något abstrakta tankar med tre exempel. A-kassan Det första exemplet handlar om a-kassan, där hela problemformuleringen verkar ha förskjutits. Det andra handlar om lön, där idén om vad en lön är verkar vara i förändring. Det tredje handlar om arbetsmiljö, där blicken mot historien skärper blicken för vad vi lämnat, förhoppningsvis för gott. Idag tycks alla veta att a-kassan är en»omställningsförsäkring». Det är premissen för det mesta av debatten. Men vad var idén när fackföreningarna började bilda arbetslöshetskassor (eller reshjälps- och arbetslöshetskassor)? Självfallet fanns en brutal kännedom om vilken belägenhet man kunde försättas i om man blev utan arbete och försörjning, liksom en idé om hur man genom inbördes hjälp och solidaritet kunde underlätta tillvaron för varandra och därmed för sig själv. Men detta var inte allt. Fackföreningarna visste också att Arbetarhistoria 2011:2 3 3

4 Nådehjon eller ordnad arbetslöshetsförsäkring? Socialdemokratisk valaffisch 1924 Ingen skall behöva ta anställning på sämre villkor än vad den fackliga organisationen godkänner. Bild från Arbetsförmedling under 1930-talet. Foto: TH Modin, Norrskensflammans arkiv. löner och arbetsvillkor påverkades av hur hård konkurrensen om arbetsplatserna var. Utblottade arbetslösa kamrater satte en press på arbetsvillkoren för alla. Stödet till de arbetslösa var därför ett stöd för alla. En del yrken tog ytterligare ett steg. Med reshjälps- och arbetslöshetskassan i ryggen behövde ingen ta anställning till sämre villkor än vad den fackliga organisationen satt som minimum. Kassorna var alltså en del av den fackliga kampen och en av dess poänger var att medlemmarna inte skulle vara tvungna att ta arbete på villkor, som satte press på nivån för alla. Med»omställningsförsäkringen» har det blivit närmast tvärtom. Experter uttalar sig om problemet att försäkringen förlänger tiden i arbetslöshet. Ingen vill att någon skall behöva gå arbetslös, så en problembeskrivning som tar sikte på att korta ner tiden i arbetslöshet låter självfallet inte så tokig. Men lösningarna består i att skapa ett tryck på den enskilde att ta arbete. Senare års förändringar av finansieringen av arbetslöshetsförsäkring har haft det uttalade syftet att hög arbetslöshet skall sätta press på lönebildningen. Vi är mycket långt från avsikterna hos dem som ursprungligen skapade kassorna. Har samhällsekonomin förändrats på ett sådant sätt, att syftet med a-kassorna bör förändras i denna riktning? Är det resultat av ny analys och en ny avsikt inom de medlemsföreningar, som a-kassorna alltjämt är? Om inte, hur hamnade vi i denna problemformulering? Och vad betyder det för fackföreningsrörelsens verksamhetsbetingelser? Löner Det andra exemplet handlar om löner. Arbetsmarknaden har fått ett växande inslag av individuell lönesättning. På många områden tar det sig formen av förhandlingar på förbundsnivå om ramar för löneökningsutrymmet, följt av lokal fördelning genom individuell lönesättning. Man kan anlägga många synpunkter på för- och nackdelar med olika system för lönebildning, men jag tror att vi med denna senaste trend också anar en förskjutning i uppfattningen av vad en lön är. Fackföreningar bildades för att arbetarna kollektivt skulle förhandla om bland annat priset för den arbetskraft de sålde. Genom att agera kollektivt kunde man väga upp det underläge i makt, som en enskild anställd hade gentemot ett bolag. I många fall mötte man egentligen ett kollektiv av ägare, representerat av företrädare för bolaget, men det är ytterst sällan situationen beskrivs på ett sådant sätt. Formerna för lönebildningen har genomgått många förändringar, men höll sig länge inom ramen för ett system, där två parter gjorde upp om ett pris. Med den individuella lönesättningen har det kommit in ett annat element. Lönen är inte längre primärt ett resultat av en förhandling, utan av en fördelning gjord efter arbetsgivarens bedömning av hur man uppfyllt lönekriterier. Har man varit duktig får man mer i lön. De flesta är förmodligen benägna att hålla med om, att den som är duktig och gör ett bra jobb skall ha bra betalt. Uttryckt på så sätt väcker systemet sällan invändningar. Men detta döljer den stora underliggande förskjutningen. Det blir en omsvängning i perspektivet, i synen på vad lönen är och ytterst naturligtvis i maktrelationer. Lönen är inte längre resultatet av vad två (formellt) jämlika parter kommit överens om. Lönen blir istället den belöning, som chefen delar ut till den som varit duktig (eller måhända behaglig). Som anställda blir vi inte längre avlönade utan belönade eller förväntas i alla ßfall sträva efter att bli det. Och ett system där den ena parten kan belöna och den andra kan sträva efter att bli belönad bygger på helt andra maktrelationer än ett system där två parter förhandlar med varandra. 4 Arbetarhistoria 2011:2 3

5 Lön som belöning från arbetsgivaren eller en överenskommelse mellan jämlika parter? demonstrationsbild från Foto: ej angivet, ARAB Fotosamling. Det är långt ifrån den ordning fackföreningarna en gång strävade efter att skapa. När anträddes vägen i den nya riktningen? Var det resultatet av en förnyad problemanalys? Eller en omprövning av vilka mål strävan skall riktas mot? Är det ens fackföreningsrörelsens egna mål? Svaren kan nog förväntas variera mellan olika grenar av rörelsen, men kunskaper om det mera långsiktiga historiska förloppet borde kunna ge en grund för envar, att på sina egna premisser besvara frågan: Hur går vi vidare härifrån? Arbetsmiljö Det tredje exemplet handlar om arbetsmiljö och börjar med frågan: Finns det farliga arbeten? Frågan kan verka dum. Fortfarande dör och skadas människor i arbetsplatsolyckor och fortfarande finns det gott om jobb som sakta men säkert sliter ner kropp och hälsa för dem som utför arbetet. Sett i ett lite annorlunda perspektiv tror jag ändå det har skett en djupgående förändring under 1900-talet, så att man i seklets början utan vidare skulle svara ja på frågan om det finns farliga arbeten, medan man under den senare delen av seklet skulle svara nej. Det räcker att formulera om frågan lite grand för att se detta. Finns det arbeten som i sig är farliga? Håller vi oss till 1900-talets tidigare delar bleve svaret ja. Vissa arbeten är till sin natur farliga. Ibland kunde det kompenseras med en högre lön. Slipare och smärglare, till exempel, dog ofta unga som en följd av det damm de dagligen inandades. En högre lön var oundgänglig för att ha något för den sista tiden, då man var arbetsoduglig, och för de efterlevande. Håkan Boström skildrar i sin roman Första striden den rädsla, som en slipares begynnande hosta kunde utlösa, i det här fallet Järn- och metallarbetareförbundets blivande kassör, Petrus Sparring. Fler exempel kunde nämnas, men poängen är att arbetet till sin natur ansågs vara farligt och det som ligger i sakens natur kan inte förändras, endast i bästa fall kompenseras. Härvidlag har synsättet förändrats markant när vi vänder blicken mot 1900-talets senare del. Farligheten hos ett arbete ligger då inte i dess natur, utan i att man ännu inte gjort tillräckligt för att motverka skaderisker. Förvisso är detta en renodling, som inte får skymma de nonchalerade arbetsmiljöproblem vi alltjämt dras med. Likväl tror jag att själva grundsynen på vad som gör ett arbete farligt har förändrats på ett fundamentalt sätt. Utsiktspunkten har flyttats. I normalfallet godtas inte tanken på en ofrånkomlig farlighet. Hur mycket det än kan finnas kvar att göra på arbetsmiljöområdet är utgångspunkten att arbetsmiljön och dess risker är just vad man gör den till. Historien visar oss en tydlig kontrast, som borde kunna hjälpa till att bibehålla rätt kurs, när fackföreningsrörelsens ständige följeslagare dyker upp, det vill säga frågan: Hur går vi vidare härifrån? så visst svarar jag obetingat ja på frågan om kunskap om historien har någon betydelse i det fackliga arbetet. Poängen med att knyta nära band mellan dessa två är då inte fackförningsrörelsen skall hålla fast vid det gamla. Tvärtom. Poängen är att få den nödvändiga, kontinuerliga förnyelsen att fortsätta söka lösningar på problemen så som de ser ut från fackliga utsiktspunkter. Det ligger en stor fara i att genom de små stegens avdrifter försättas i en situation, där man nödgas föra diskussioner på underliggande premisser, som man själv egentligen inte skulle gå med på om de uttalades. Kunskapen om historien hjälper rörelsen att utgå från sina egna premisser och avsikter. Endast så kan fackföreningsrörelsen fortsätta att vara relevant för nuvarande och kommande medlemmar. GÖRAN SALMONSSON är ekonomhistoriker verksam vid Uppsala universitet Arbetarhistoria 2011:2 3 5

6 Det kollektiva våldets gränser Möllevångskravallerna i Malmö Arbetskonflikten vid A W Nilssons fabriker i Malmö och det våld som utspelades i samband med denna är ett av flera exempel på det inte sällan våldsamma klimatet på den svenska arbetsmarknaden under mellankrigstiden. I artikeln diskuteras denna konflikt i syfte att problematisera bilden av ett samförståndets och kompromissernas svenska 1900-tal. AV STEFAN NYZELL Möllevångskvarteren i Malmö var under några dagar i november 1926 skådeplatsen för dramatiska kravaller mellan demonstrerande arbetare och poliser. Uppgifterna om antalet deltagare i demonstrationerna varierar. Från polisens uppskattning på mellan och personer, till såväl vänster som högerpressen i Malmö som uppgav antalet till uppemot när kravallerna nådde sin kulmen. Det handlade till stor del om en kamp om rummet. Demonstranterna samlades på gatorna kring ett fabrikskomplex i hörnet av Möllevångsgatan och Parkgatan i arbetarstadsdelen Möllevången. Polisen agerade för att med våldsmakt driva demonstranterna bort från dessa gator. Den bakomliggande orsaken till dessa oroligheter var en arbetskonflikt som brutit ut vid fabriken ifråga, A W Nilssons barnvagns- och korgmöbelsfabrik, efter strandade avtalsförhandlingar mellan fackföreningarna (träarbetare och korgmakare) och fabriksledningen under försommaren samma år. Arbetarnas strejk, blockad och bojkott, hade följts av fabriksledningens lockout och införskaffande av arbetsvilligt folk, det vill säga strejkbrytare. 2 När de första strejkbrytarna började anlända till fabriken någon vecka efter att strejken brutit ut, inleddes de första av en lång rad konfrontationer mellan dessa och de strejkande arbetarna. Från konfliktens första början kom det närmast dagligen att samlas något hundratal personer utanför fabrikslokalerna för att demonstrera sitt missnöje gentemot strejkbryteriet. Från arbetarparten riktades flera olika former av kollektiva aktioner gentemot strejkbrytarna. I tidningen Arbetet hängdes strejkbrytarnas namn och adress ut till allmän beskådning i de fall dessa var kända. Även affärsidkare som utförde tjänster eller sålde varor till fabrikens logement eller dess inhysta hängdes ut, med uppmaningar att bojkotta dem. Det fåtal strejkbrytare som inte var inlogerade inne på fabriken fann att några av de strejkande stod och väntade utanför porten till deras hus på morgonen när de skulle till arbetet. De följdes under spott och spe hela vägen till fabriken, och det hela upprepades på vägen hem från arbetet efter arbetsdagens slut. Dessa så kallade hemföljningar var en av fackföreningsrörelsen sanktionerad metod att utöva tryck gentemot strejkbrytarna. Det inkluderade såväl verbala som direkt fysiska inslag av hot och våld, som att spotta, kasta hundskit, samt att utdela slag och sparkar då möjlighet gavs. Inom kort hade strejkbrytarna poliseskort till och från arbetet. I de fall polisen ingrep och anhöll någon av hemföljarna, gavs dessa ovillkorligen rättsligt stöd från stadens fackliga arbetarrörelse. Åkarpslagen, med dess förbud att förhindra arbete, det vill säga strejkbryteri, fanns hela tiden ängsligt i bakhuvudet på de fackliga företrädarna, vilket syns i mötesprotokollen. 3 Utanför fabriken kom polisen att ha patruller under dygnets alla timmar för att förhindra direkta och våldsamma konfrontationer mellan strejkbrytare och demonstranter. Trots det ägde under sommaren och hösten 1926 åtskilliga sådana konfrontationer rum. Den kritiska tidpunkten på dygnet var kvällen då antalet demonstranter var som störst, och då strejkbrytare av en eller annan anledning antingen skulle lämna eller anlända till fabriken. Slagsmål uppstod vid flera tillfällen utanför fabriken. Strejkbrytarna å sin sida svarade med att beväpna sig med batonger, knivar och revolvrar. Från demonstranterna kastades sten mot fabrikens fönster. Strejkbrytarna svarade i sin tur med att kasta sten och tombuteljer ut mot de församlade demonstranterna. I det dagliga mötet mellan arbetskonfliktens fotfolk fanns således det kollektiva våldet ständigt närvarande som både hot och verklighet. 4 En segrarnas historia Arbetskonflikten vid A W Nilssons skiljde sig så långt inte på något avgörande sätt från det stora flertalet av liknande stridigheter på arbetsmarknaden som pågick vid samma tid. Inte heller var detta den enda arbetskonflikt som pågick i Malmö vid samma tidpunkt. Sverige var under 1920-talet världsledande vad gällde antalet arbetskonflikter. De senare var inte heller de institutionaliserade konflikter, med hög grad av reglering och lagstiftning, som vi tänker oss arbetskonflikten idag. Denna reglering var under uppbyggande. Processen var allt annat än det uttryck av kompromisser och samförstånd, som det i skenet av Saltsjöbadsavtalet 1938 och de åtföljande årtiondena av förhållandevis arbetsfred är lätt att föreställa sig. Strejken och dessa tillhörande konfliktåtgärder var på väg att förvandlas från den olagliga form av konflikt det varit, till en allt mer accepterad form, inom arbetskonfliktens repertoar. Med tiden 6 Arbetarhistoria 2011:2 3

7 egen historieskrivning, liksom det inflytande denna har fått på bilden av modern svensk historia över huvud taget talets Sverige präglas i så hög grad av det socialdemokratiska maktinnehavet, att dess historia i mångt och mycket kan karaktäriseras med folkhemmets välfärdssamhälle. Inte utan anledning. Men för dem som på allvar har funderat över hur denna bild av modern svensk historia har växt fram och vilka konsekvenser denna har fått, har det hela även tett sig problematiskt. Det är en segrarnas historia. Och därmed har en mängd krokar och avtagsvägar i det förflutna samtidigt försvunnit från denna bild. Det går att hävda att ett av de konkreta resultaten av bilden har varit att forskningen många gånger har gått ut på att förklara denna svenska särväg, och därmed förstärkt bilden av kompromissernas Sverige. Detta medan konflikter för att inte tala om våldsamma sådana tvärtom tonats ned. 7 Det är i grund och botten problematiskt att det finns så lite forskning kring socialt och politiskt våld i modern svensk historia. Det finns av den orsaken alla skäl till att lyfta fram och diskutera Sveriges bråkiga och 1900-tal. 8 Arbetet den 29 november skulle arbetskonflikten omges med det regelverk som idag styr den som konfliktvapen. Men där var inte Sverige under det tidiga 1900-talet. Det var konfliktfyllt på arbetsmarknaden. Och det var våldsamt. Tidsperioden från det tidiga 1900-talet fram till det sena 1930-talet kan snarast sägas ha varit präglat av synnerligen hårda konflikter på arbetsmarknaden. Kollektiva aktioner, med inslag av hot och fysiskt våld, var en närmast ofrånkomlig del av arbetskonflikten, i de fall företagsledningar mötte strejker med strejkbryteri. Det var heller ingen som förnekade detta, vare sig från fackföreningsrörelsen eller från arbetsgivarorganisationerna. Inte i samtiden i varje fall. 5 Det ska nu genast sägas att det inte är syftet med denna artikel att försöka ersätta bilden av kompromissernas och samförståndets med konflikternas och våldets Sverige. Snarare är syftet att problematisera och nyansera den förra bilden. Sedan det tidiga 2000-talet har en rad artiklar och avhandlingar lyft fram och problematiserat den socialdemokratiska arbetarrörelsens Våldets gränser Det är utifrån ett sådant perspektiv som våldet i samband med konflikten vid AW Nilssons i Malmö åren blir intressanta att studera. Malmö är en socialdemokratisk stad där SAP kom till makten redan före den allmänna rösträttens införande. Det är även en stad där vänstern under mellankrigstiden tedde sig helt marginaliserad till förmån för SAP. Malmö kunde liknas vid ett tvåpartisystem där SAP innehade den politiska makten och Högerpartiet utgjorde den ständiga oppositionen. 9 Det har även hävdats att själva tanken på den svenska modellen, med dess karaktäristiska drag av kompromissvilja och samförståndsanda, inte så lite hade sitt ursprung i Malmö, i kretsen kring den fackliga ledaren, stadsfullmäktigeledamoten och riksdagsmannen, Nils Persson. 10 Hur hanterar socialdemokratin i en sådan stad det våld som uppstår i samband med arbetskonflikter som den vid A W Nilssons? Är det i någon mening rätt att ge en strejkbrytare en smäll på käften? Det som vidare gör just den nilssonska arbetskonflikten så intressant är att det småskaliga våld som hela tiden skaver mellan kontrahenterna utanför fabriken under sommaren och hösten Ett våld som under senhösten samma år övergår till storskaligt sådant i form av kravaller mellan demonstranter och polis. Var dras våldets gränser? 11 Korgmakarens död Det som fick det småskaliga våldet att övergå till kravaller, var ett tillsynes obetydligt handgemäng en natt i november. Slagsmål mellan strejkbrytare och strejkvakter hade ägt rum vid en mängd tillfällen under sommaren och hösten. Det senare inte bara i den nilssonska konflikten, utan vid flera andra i Malmö samtidigt pågående strejker där arbetsgivare hade kallat in strejkbry- Arbetarhistoria 2011:2 3 7

8 Första maj-demonstration i Malmö i slutet av 1920-talet. Foto: Otto Ohm 8 Arbetarhistoria 2011:2 3

9 tare. Vid flera tillfällen hade kollektiva aktioner från arbetarhåll gentemot strejkbrytare lett fram till handgripligheter. Och de senare gav svar på tal. Smockan låg i luften. Såväl höger- som vänsterpressen stod partipolitiskt solidariska i rapporteringen av våldet. Båda sidor var överens om att det förekom våld, dock var de inte lika överens om vems fel det var. I debatten fanns även minnet av de bittra arbetskonflikterna i Sundsvall och Kalmar det föregående året. Båda dessa hade resulterat i hårda konfrontationer mellan strejk-brytare och strejkande. I ett fall med dödlig utgång för en av de strejkande. I båda fallen följt av oroligheter, där demonstranter mot strejkbryteriet drabbat samman med polis. Arbetsmarknaden var arenan för kampen mellan arbete och kapital, och naturligtvis slöt båda sidor upp bakom sitt stridande fotfolk. Därmed fick även det småskaliga våldet legitimitet. Det var så att säga rätt att slå en strejkbrytare på käften, var arbetarrörelsens indirekta hållning, i alla fall så länge det skedde med måtta. Inom arbetarrörelsen målades detta upp som ett självförsvar. Strejkbrytarna var inte bara klassförrädare. Den bild som målades upp av dem i arbetarpressen var att det handlade om småkriminella, amoraliska bråkstakar. Den värsta sortens strejkbrytare var yrkesstrejkbrytaren, medlem i någon av arbetsgivarorganisationernas strejkbrytarorganisationer. Dessa sågs stundtals som rena legoknektar, som i ett läge av hotande revolution skulle ställa sig bakom kapitalet i form av paramilitära frikårer. De senare liknande dem som slagit ned de revolutionära rörelserna i Tyskland i krigsslutet. Våldshandlingar mot sådana individer var att betrakta som självförsvar, det var inget konstigt med det menade man. 12 Mårtensafton i november hölls en bal i Malmö Folkets hus. Ändamålet var att samla in pengar till förmån för de strejkande på AW Nilssons. På natten efter balens slut befann sig en av de strejkande, en korgmakare vid namn Wilhelm Jönsson, ensam på plats utanför fabriken med de förhatliga strejkbrytarna. Där mötte han en av strejkbrytarna på väg hem i natten. Ordväxling ledde till ett knytnävsslag utdelat av strejkbrytaren som träffade korgmakaren i ansiktet, fick dennes pipa att tränga ned i halsen, där den förorsakade ett elakt om än inte dödande sår. De båda kontrahenterna skiljdes, strejkbrytaren in i fabriken, den strejkande hem till sin familj. Den följande dagen insjuknade den senare hastigt i en hjärnblödning och fördes till stadens sjukhus. En vecka senare var han död, men inte innan han kunnat namnge sin baneman. För honom själv, liksom arbetarrörelsens medlemmar, framstod det självklart att det utdelade knytnävsslaget varit orsaken till sjukdomen. Det fanns vidare vittnen till handgemänget. Och när tidningen Arbetet, samma kväll som korgmakare Jönsson avlidit, på förstasidan namngav den utpekade strejkbrytaren, föll den senare till föga. Denne överlämnade sig skyndsamt i polisens förvar och erkände det hela. När nyheten nått arbetarpressens förstasidor ökade demonstrationerna utanför den nilssonska fabriken. När sedan obduktionen inte entydigt visade på ett samband mellan det utdelade slaget och dödsfallet, och det stod klart att strejkbrytaren därmed säkerligen skulle komma lindrigt undan vid en rättegång, ökade dessa dramatiskt, från några hundratal till många tusen deltagare. 13 Kravaller I flera dagar fortsatte demonstrationerna och växte kontinuerligt. Polisens närvaro ökade stadigt, inne på fabriken satt strejkbrytarna Arbetarhistoria 2011:2 3 9

10 i säkerhet och bidade sin tid. Det omedelbara målet för demonstranternas ilska blev istället de kontorsanställda, som i direkt mening inte var inblandade i konflikten. Dessa hotades, bespottades, samt fick utstå knuffar, krokben och slag när de skulle till och från arbetet. De fick undsättas av polis med dragna sablar. När polismästaren efter ett par dagar till slut fick nog och gav ordern att rensa gatorna närmast fabriken på demonstranter övergick det hela till kravaller. I tre dagar slogs demonstranterna med polisen om rätten att få visa sitt missnöje med strejkbryteriet. Det senare genom att demonstrera utanför fabriken på Möllevångsgatan. Demonstranterna mötte polisens sablar och batonger med stenkastning. 14 Nu agerade även stadens socialdemokrati på de tilltagande våldsamheterna. Det var en sak att slå en strejkbrytare på käften. Det här var någonting helt annat än det småskaliga våld som fram till denna tidpunkt präglat konflikten, och mer problematiskt för de socialdemokratiska makthavarna. Inom stadens Arbetarkommun och Fackliga Centralorganisation, FCO, började olika grupperingar agera. På den tredje dagen av kravaller höll FCO ett dramatiskt möte på Folkets hus med anledning av den allt mer våldsamma utvecklingen. På mötet kom ständiga rapporter om händelserna på gatorna utanför Folkets hus. Några av uppgiftslämnarna visade upp blödande sår och blessyrer efter hugg av polissablar. Mötet handlade till stor del om vilken linje fackföreningsrörelsen i staden skulle ta. Tre grupperingar fanns. Den första menade att kampen måste utkämpas med alla till buds stående medel. En lokal storstrejk borde utlysas. Den andra menade att kampen visserligen måste utkämpas, men att det måste ske med måtta. Fackföreningsrörelsen borde sanktionera och hålla i demonstrationer mot strejkbryteriet. Men med villkoret att tillstånd i vederbörlig ordning först erhölls av polisen. Den tredje menade att all kraft måste läggas på att få ett slut på kravallerna. Demonstrationerna var kontraproduktiva. Kampen ska vinnas vid förhandlingsbordet, inte på gatan. FCO borde utse en delegation för att förhandla med polismästaren om vad man gemensamt kunde göra för att få ett slut på våldsamheterna på Möllevången. Debatten var högljudd och infekterad. Den tredje grupperingen, här fanns de flesta av stadens ledande socialdemokrater, såväl fackligt som poliskt samlade, stod till slut som segrare. En delegation sändes mycket riktigt ut att möta polismästaren, och den senare fick se sig stå ansikte mot ansikte med stadens socialdemokratiska makthavare. I denna delikata situation nåddes snart en kompromiss i sann samförståndsanda. Polisen stod inte under stadens direkta kontroll, men en polismästare visste mycket väl att dessa makthavare, med deras majoritet i stadsfullmäktige, kunde göra livet mycket besvärligt för polisen om de så önskade. Polismästaren lovade att minska polisens synliga närvaro på Möllevången kommande dag. Den socialdemokratiska delegationen lovade att agera för att demonstrationerna skulle upphöra. 15 Följande dag uppmanade Arbetet alla arbetare i Malmö att hålla sig hemma och sluta demonstrera. Samma kväll var det tyst i Möllevången. Dagar av demonstrationer och kravaller övergick med ens till en demonstrativ tystnad. Högertidningen Sydsvenska Dagbladet antydde visserligen att det snarast var polisens resoluta agerande samt det regntunga omslaget vädret, som slutligen fått demonstranterna på Möllevången att slutligen tappa stridslusten. Men trots allt är det på många sätt imponerande vilken partidisciplin som fanns bland NOTER DET KOLLEKTIVA VÅLDETS GRÄNSER 1 Huvuddelen av denna artikel bygger på författarens avhandling i historia: Stefan Nyzell,»Striden ägde rum i Malmö» Möllevångskravallerna 1926: en studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige, Malmö En liknande diskussion återfinns även i: Stefan Nyzell,»Sweden, Country of Consensus A Teleological History? An Essay on Social and Political Collective Violence in Swedish History», Lars Edgren & Magnus Olofsson (red), Political Outsiders in Swedish History, , Newcastle Nyzell, 2009, s Det källmaterial som huvudsakligen använts i avhandlingen är: förlikningsmannens rapporter, fackliga och politiska protokoll, polisrapporter, tidskrifter (viktigast här Fackföreningsrörelsen och Träarbetaren), lokal och rikspress (viktigast här är tidningarna Arbetet och Sydsvenska Dagbladet Snällposten), arbetsgivar- och strejkbrytarmaterial. Viktigast här årsrapporterna från Arbetsbyrån för oorganiserade, en av de strejkbrytarorganisationer som bistod A W Nilssons med strejkbrytare under konflikten , samt intervjuer, ett tiotal intervjuer har genomförts med informanter som unga var med om de dramatiska händelserna på Möllevången i november Nyzell, 2009: II, s Nyzell, 2009: II, s , , Nyzell, 2009: II, s , Roger Johansson, Kampen om historien Ådalen 1931: sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk , Stockholm 2001; Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, Lund 2001; Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs , Stockholm 2001; Mary Hilson,»Labour Politics in a Naval Dockyard: The Case of Karlskrona, Sweden, c », i International Review of Social History, 2001:3; Lars Berggren,»Går det att skriva arbetarhistoriska synteser?», i Historisk tidskrift, 2003:2; Victor Lundberg,» Den siste af de typiske 1848 års män i Sverige : anteckningar om Julius Mankell och den svenska demokratins förhistoria», i Historisk tidskrift 2005:3; Lars Edgren & Magnus Olofsson,»Introduction», Edgren & Olofsson (red), 2009; Nyzell, 2009: I; Nyzell, 2009: II. 7 Johansson 2001; Hilson 2001; Berggren 2003; Lundberg 2005; Edgren & Olofsson 2009; Nyzell 2009: I; Nyzell 2009: II. Kritiken är egentligen inte ny. Rolf Karlbom skrev flera monografier under talen där han kritiskt satte socialt och politiskt kollektivt våld i det moderna Sverige under lupp. Han menade att den socialdemokratiska normen som fanns i svensk historieskrivning var problematisk. Karlboms kritiska röst möttes mig veterligen med tystnad. Se exempelvis: Rolf Karlbom, Hungerupplopp och strejker: en studie i den svenska arbetarrörelsens uppkomst, Lund 1967; Rolf Karlbom, Revolution eller reformer: Studier i SAP:s historia , Göteborg Andrés Brink Pinto & Magnus Olofsson (red), Det stora elefantupploppet 10 Arbetarhistoria 2011:2 3

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige

Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige Peter Antman Detta är en internetversion av rapporten Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt

Läs mer

Vårt första sekel. LO-sektiOnen i MaLMö 100 år

Vårt första sekel. LO-sektiOnen i MaLMö 100 år Vårt första sekel LO-sektiOnen i MaLMö 100 år Vårt första sekel 1913 2013 hundra år av facklig kamp i Malmö Vårt första sekel 1913 2013 1 Innehåll Författare Roger Johansson (red), Anton Flink, John-Erik

Läs mer

Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming

Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming university of copenhagen Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming Published in: Arbetarhistoria Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige

Läs mer

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt Rapporten Samverkan, inte sammanblandning" utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi?

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management Hösttermin 2012 flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Kandidatuppsats Författare: Maria Hellström 810618-5906 Louise fors 850906-7503

Läs mer

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring DEBATTARTIKEL Lars-Olof Pettersson Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring Facket har tappat medlemmar, organisationsgrad och framför allt inflytande under senare år. Den fackliga kartan ritas

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige

Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige Malmö Högskola IMER Examensarbete Mänskliga rättigheter 41-80 VT-07 Lars Larsson Ormvråksgatan 42 215 62 MALMÖ tfn: 0735-338197 Kollektivavtal och de mänskliga rättigheterna i Sverige Handledare: Dimosthenis

Läs mer

facklig utbildning Medlemsutbildning Om arbetarrörelsen i nutidshistorien Karl-Olof Andersson

facklig utbildning Medlemsutbildning Om arbetarrörelsen i nutidshistorien Karl-Olof Andersson facklig utbildning Medlemsutbildning Om arbetarrörelsen i nutidshistorien Karl-Olof Andersson Medlemsutbildning Om arbetarrörelsen i nutidshistorien Karl-Olof Andersson Innehåll Med färdriktningen som

Läs mer

Västervik syndikaliststaden. En explorativ studie av syndikalismen i Västervik 1926-1929.

Västervik syndikaliststaden. En explorativ studie av syndikalismen i Västervik 1926-1929. Västervik syndikaliststaden. En explorativ studie av syndikalismen i Västervik 1926-1929. Av Maria Karlsson Inledning Historikern får inte undervärdera motståndet, han får inte framställa segern som en

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

LO-rörelsens framtid

LO-rörelsens framtid LO-rörelsens framtid En debattskrift av Svante Pedersson Om LOs vägval vid 2008 års LO-kongress Fjärde omarbetade upplagan 2008-04-28 Redaktör: Lasse Pedersson Svante Pedersson Fjärde omarbetade upplagan

Läs mer

Arbetskraft och konkurrensbegränsning:

Arbetskraft och konkurrensbegränsning: Lundqvist, Torbjörn Arbetskraft och konkurrensbegränsning: Aktörsperspektiv på den svenska modellen och framtiden. Presenterat vid Historikermötet i Örebro. April 2002. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier;

Läs mer

Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid. Swedish National Mediation Office

Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid. Swedish National Mediation Office Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid Swedish National Mediation Office Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid Stockholm 2015 Medlingsinstitutet

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska #53 Innehåll: Feminismen är en del av klasskampen 4-7 Lotta Feminista 8-11 Snabbmatsrestaurangen 12-13 Fotbollsbrud 14 Grattis, du är förtryckt. Men sen då? 15 Against all empires! 16-17 Bageriet 18-19

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

Kampen om klasskampen

Kampen om klasskampen Södertörns högskola Institutionen för kultur och lärande C-uppsats 15 hp Ämne HT 2014 Ämneslärarutbildningen mot gymnasiet med interkulturell profil Kampen om klasskampen en undersökning av de politiska

Läs mer

Storkonflikten 1980. och andra stora arbetskonflikter i Sverige

Storkonflikten 1980. och andra stora arbetskonflikter i Sverige Marcus Wallenberg anländer till Alfa-Lavals bolagsstämma i Tumba där han möts av strejkande arbetare. Foto: Gnistan, Folket i bild/kulturfronts arkiv. Storkonflikten 1980 och andra stora arbetskonflikter

Läs mer

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Arbetsrättsliga stridsåtgärder - i fredstid Ola Eriksson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning Stridsåtgärder

Läs mer

Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen

Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen Innehåll Debatt: SAP och löntagarfonderna... 1 Tom Hansson och Per Reichard: Arbetarklassen, reformismen och enhetstaktiken... 2 Göte Kilden

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer