söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1"

Transkript

1 Konsten att söka jobb (PDF-version) 1 Konsten att söka jobb Teknikens Akademikerförbund TEK Redaktörer: Kalle Rasinmäki, Juha Simell, Sari Taukojärvi, Niina Rajakangas Översättning: Martin Evers ISBN

2 Konsten att söka jobb (PDF-version) 2 Innehållsförteckning Förord 2 Studier och arbete 3 Praktik är en del av examen 3 Arbete under studietiden 3 Diplomarbetet 3 Anställning och avlöning 4 Lönebetalning 4 Anställning 4 Att starta eget företag 4 Arbete utomlands 4 Att söka jobb 5 Var lönar det sig att söka arbete? 5 Arbetsansökan 6 Meritförteckning, Curriculum Vitae (CV) 6 Arbetsintervju och lämplighetstest 7 Att förbereda sig för en arbetsintervju 7 Lämplighetstest 8 Arbetsavtal 9 Lagen om arbetsavtal 9 Klausul om konkurrensförbud 9 Arbetslöshet 10 Arbetslöshetsförsäkring 10 Att vara arbetslös 10 Kontaktuppgifter 10 Bilagor 11 Arbetsavtalsmodell med ifyllningsdirektiv 11 Modell för arbetsansökan 14 Modell för meritförteckning 15 Förord Syftet med denna guide är att ge en helhetsbild av frågor som ofta dyker upp vid anställningar och arbetssökning. I första delen av guiden presenteras olika arbetsformer, från praktik till diplomarbete. I andra delen berättas om arbetssökningsproceduren. Där hittar du även modeller för arbetsansökan, meritförteckning och arbetsavtal. Anställningsguiden är inte en heltäckande arbetssökningsguide. Dess syfte är att ge råd åt teknologer som söker praktik- och diplomarbetsplatser samt att ge nyutexaminerade diplomingenjörer hjälp då de söker sina första arbetsplatser. TEK står till tjänst om medlemmarna råkar ut för problematiska situationer. December 2000 Kalle Rasinmäki Svenska upplagan Denna nya, svenska, upplaga är en uppdatering av den tidigare versionen från år Guiden är ett bra verktyg för att hitta ut ur djungeln av paragrafer och termer, som man kan tänkas stöta på då man söker sommarjobb, diplomarbete eller sitt första jobb som diplomingenjör. Maj 2002 Niina Rajakangas

3 Konsten att söka jobb (PDF-version) 3 Studier och arbete oklara situationer, som t.ex. lönebetalning under sjukledighet. Det lönar sig att kolla dessa specialfall, t.ex. med TEKs jurist. Praktik är en del av examen Till diplomingenjörs- och arkitektexamen hör 2-10 studieveckors praktik. En studievecka motsvarar tre veckors praktik, vilket betyder att praktiktiden kan variera mellan sex och trettio veckor. Praktik består av arbetsmiljöoch yrkespraktik, i hemlandet och utomlands. Praktiksekreteraren i din högskola ger dig mera information om hur du får din praktik godkänd som en del av examen. Arbetsmiljöpraktik Arbetsmiljöpraktik kallas även ofta för halarjobb och dess mål är att ge dig en bild av företagets verksamhetsformer och arbetsmiljö. Detta är viktigt för blivande diplomingenjörer. Man lär sig att kommunicera med övriga anställda i företaget och man ser handgripligen att alla företagsfunktioner är delar av en större helhet. Yrkespraktik I yrkespraktiken tillämpar den studerande i praktiken de teorier han eller hon har lärt sig samt lär sig att göra ansvarsfulla beslut. Yrkespraktiken kan vara t.ex. programmering, uppgifter i arbetsledningen eller forskningsarbete. Praktik utomlands Högskolornas mål är att varje studerande skulle praktisera eller studera utomlands någon gång under sin studietid. Utöver att man lär sig ett främmande språk bekantar man sig med främmande kulturer och blir självständigare. För att täcka resekostnaderna kan man ansöka om olika stipendier från högskolornas fonder. Via TFiF kan du även få praktikresestipendier. Arbete under studietiden Många studerande arbetar vid sidan av sina studier antingen för att finansiera studierna eller för att förbättra sina yrkeskunskaper. Kom ihåg att beakta att höga löneinkomster minskar studiestödet. Stadganden och bestämmelser gällande arbetsförhållanden under studietiden Ifall du har haft flera på varandra följande, tidsbundna arbetsförhållanden eller om du har arbetat för flera arbetsgivare samtidigt, kan det uppstå Diplomarbetet Det lönar sig alltid att göra skriftliga arbetsavtal - även för deltidsjobb under studietiden! I slutskedet av studierna görs diplomarbetet. När man väljer diplomarbetsplats lönar det sig att tänka på den framtida yrkeskarriären, därför att största delen av diplomingenjörerna får sin första arbetsplats via diplomarbetsplatsen. Finansiering av diplomarbetet lön eller stipendium? Diplomarbetet görs oftast antingen i anställningsförhållande eller via stipendium. Skillnaden mellan dessa två sätt lönar det sig att reda ut redan i planeringsskedet. Den lön man får i antällningsförhållandet är normalt skattepliktig inkomst, på vilken det verkställs förskottsinnehållning och betalas socialskyddsavgift. I anställningsförhållandet intjänar arbetstagaren pension och har rätt att få lön under sjuktid enligt kollektivavtalet eller arbetsavtalslagen. När denna rättighet tar slut har arbetstagaren rätt till sjukförsäkringsdagpenning. Om du är anställd som diplomarbetare kan du även höra till arbetslöshetskassan, som ger dig möjlighet att få inkomstbaserad dagpenning i fall du blir arbetslös efter examen. En anställd diplomarbetare har även som sitt stöd alla de stadganden och bestämmelser som gäller för en anställning. Stipendier betraktas i allmänhet inte som skattepliktig inkomst. Stipendiaten intjänar inte pension, han eller hon har inte heller rätt till lön under sjukfrånvaro eller sjukförsäkringsdagpenning. Om du gör ditt diplomarbete som stipendiat och orsakar någon annan person eller maskin skada i ditt arbete, är du i allmänhet själv ersättningsskyldig. Det lönar sig att vid högskolan kolla om det finns en skadeförsäkring för dylika situationer. En stor fördel med att göra diplomarbetet via stipendium är att stipendiet är skattefri inkomst. Diplomarbetaren kan inte alltid påverka finansieringen av arbetet på grund av att arbetsgivaren eller högskolan tillämpar ett visst förfarande. Det lönar sig att överväga vilken finansieringsform som passar just dig bäst.

4 Konsten att söka jobb (PDF-version) 4 Anställning och avlöning Anställning Anställningarna är i allmänhet tidsbundna eller så gäller de tillsvidare. Tidsbunden anställning Speciellt sommararbeten är ofta tidsbundna. Kännetecknande för en tidsbunden anställning är att arbetsförhållandet slutar vid en, i förväg, bestämd tidpunkt utan uppsägningstid. Arbetsförhållandet kan även specificeras som ett visst projekt eller en arbetsprestation. Anställning som gäller tillsvidare Om inte annat överenskoms gäller anställningen tillsvidare. Anställningen upphör vid uppsägning av någondera av parterna eller vid hävning av arbetsavtalet. Arbetsgivaren kan säga upp arbetsavtalet endast p.g.a. mycket vägande skäl. Arbetstagaren kan säga upp arbetsavtalet utan någon orsak alls. Efter uppsägningen börjar uppsägningstiden, under vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön åt arbetstagaren och arbetstagaren är skyldig att utföra arbete åt arbetsgivaren. Uppsägningstider kan avtalas inom lagstadgade ramar. Arbetsavtalet kan hävas i fall någondera parten har grovt kränkt den andra. Efter hävandet av arbetsavtalet slutar arbetsförhållandet omedelbart, utan uppsägningstid. Lönebetalning Mera information om anställningar finns i TEKs työsuhdeopas eller på webben: När du förhandlar om lön och på vilka grunder lön skall betalas, lönar det sig att lägga märke till det faktum att i Finland kan lön betalas på många olika grunder. Arbetstagarens socialskydd eller pension påverkas inte av dessa olika principer. Lön kan betalas t.ex. som timlön, månadslön, provisionslön, ackordlön etc. Det är viktigt att förhandla sig till ett system som passar bäst just för en själv. TEK ger årligen en praktiklönerekommendation för teknologer. Rekommendationen gäller för arbeten inom den egna studieinriktningen. Rekommendationen är i allmänhet uppdelad enligt årskurs. Praktiklönerekommendationen görs på basen av en praktiklöneförfrågan, i vilken praktiklönerna och arbetsuppgifterna från föregående sommar kartläggs. TEK ger även ingångslönerekommendation för nyutexaminerade diplomingenjörer. Denna rekommendation görs på basen av en förfrågan bland nyligen utexaminerade. Rekommendationen ges två gånger per år. I juni 2002 var ingångslönerekommendationen (brutto) 2825 euro/ månad. Aktuell info om lönerekommendationer får du på TEKs kansli och hemsidor. Arbete utomlands Arbetskraftens rätt att fritt röra sig inom EU-området har ökat mängden arbetssökande som, på eget initiativ, åker utomlands för att söka arbete. Man kan ge sig ut på spaning efter arbete med stöd av det finländska arbetslöshetsskyddet. I detta fall lyder man ändå under arbetslöshetslagen i respektive land. Mera information om arbete utomlands får du bl.a. av arbetskraftsbyråernas euro-rådgivare, från TEKs publikationer eller TEKs kansli, tel. (09) TEK har dessutom en databas med utländska kontakter, där du hittar kontaktuppgifter på personer som har arbetat utomlands som du själv kan kontakta och på så sätt få veta mera om landet i fråga. Att starta eget företag I alla högskolor och tekniska fakulteter i Finland har det satsats mycket på utbildning i privatföretagande. Detta baserar sig på den viktiga roll som små och medelstora företag har i att förstärka den industriella grunden och öka sysselsättningen i Finland. Om du bestämmer dig för att starta ett eget företag lönar det sig att bekanta dig med litteraturen på området. Du får mera information, även om juridiska frågor på TEKs kansli. TEK ordnar kurser och seminarier kring temat.

5 Konsten att söka jobb (PDF-version) 5 Att söka jobb Var lönar det sig att söka arbete? När man söker arbete lönar det sig att tänka på sina egna intressen och de starka sidor man har. Det är bra att fundera på hurudana uppgifter man gärna gör, hurudana mål man sätter på sin arbetskarriär och om man är redo att flytta till en annan ort eller utomlands. I arbetslivet behövs det utöver yrkeskunnande bl.a. samarbetsförmåga, organisations- och koordineringskunskaper, flexibilitet och kommunikationsfärdigheter. TEKs Karriärserviceenhet hjälper dig med att söka arbete och planera karriären. Kontakt till arbetsgivaren Initiativförmågan belönas när man söker arbete; de flesta får sin första arbetsplats, efter examen, via direkta kontakter till arbetsgivaren. Ring, skicka en öppen ansökan eller besök företaget personligen. Rekryterings- och karriärtjänster Vid alla universitet och högskolor i Finland finns det rekryterings- och karriärtjänster. De erbjuder arbetsgivarna en direkt kanal för att söka personal och hjälper samtidigt dem som söker arbete. På rekryteringsenheterna hittar du litteratur inom området, modeller för arbetsansökan samt karriärvägledning. Kontaktuppgifter till rekryteringsenheter vid de tekniska högskolorna: Villmanstrand: LTKK:n urapalvelut, tel. (05) Uleåborgs universitet: Työllistymispalvelut, tel. (08) Tekniska högskolan i Tammerfors: TAMRO-palvelut, tel: (03) , Tekniska högskolan: TKK-rekrytointipalvelut, tel. (09) , Åbo Akademi: Arbetsforum, tel. (02) , TEK-Rekrytering TEK-Rekrytering förmedlar arbetsplatser åt TEKs medlemmar och TFiFs yngre medlemmar. TEK-Rekryteringen förmedlar även diplomarbeten samt informerar om arbetsplatser utomlands. Mera information om TEK- Rekryteringen får du genom att ringa till TEK, tel. (09) eller till TEKs regionala kanslier. TEKs Karriärtjänster TEKs Karriärtjänster ger medlemmar som håller på att bli färdiga eller som redan har avlagt examen råd i frågor som berör arbetsansökningsprocessen. Närmare information: Arbetskraftsbyråer På alla högskoleorter finns det specialservice på arbetskraftsbyråerna för personer med högskoleutbildning. Euro-rådgivare står till din tjänst när du söker arbete utomlands inom Europa. Arbetskraftsbyråernas hemsida hittar du på Att praktisera eller arbeta utomlands Det finns många sätt att få internationella praktikplatser. Det vanligaste är att ta kontakt med en förmedlingsorganisation som Leonardo, IAESTE, CIMO eller AIESEC. Information om dessa får du på respektive organisationers hemsidor, via din rekryteringsenhet eller av din praktiksekreterare på högskolan. Publikationer I Teekkarin Työkirja som TEK utger årligen finns det kontaktuppgifter på över tvåhundra arbetsgivare. Kontaktuppgifter till företagen hittar man även t.ex. i Yrityskontaktit-katalogen, telefonkataloger och i Sininen Kirja-publikationen. Alla dessa publikationer kan du fråga efter i högskolans bibliotek. Tidningsannonser Annonser om arbetsplatser hittar du bäst i olika fackpublikationer för olika branscher, samt t.ex. i Teknik och Ekonomi-tidningen samt dess bilaga Uratie. Regionala tidningar och söndagsnumret av Helsingin Sanomat är även bra medier för arbetsplatsannonser. Internet På nätet finns det ett stort urval sidor som behandlar arbetssökandet. På adressen finns en omfattande länksamling till olika rekryteringsenheters hemsidor. På dags- och facktidningarnas websidor finns det ofta ett stort antal arbetsplatsannonser. På företags hemsidor hittar du ofta information om lediga platser. Där

6 Konsten att söka jobb (PDF-version) 6 finns även i många fall en möjlighet att lämna in en arbetsansökan. På rekryteringsföretagenas hemsidor hittar du också arbetsplatsannonser. Viktiga kontaktpersoner kan vara t.ex. exkursionsvärdar (det lönar sig att spara deras visitkort), släktingar och bekanta. Arbetsansökan Arbetsansökan (modell s. 29) spelar en avgörande roll i arbetssökningsproceduren. Det lönar sig att göra den omsorgsfullt, den fungerar som ett slags försäljningsbrev. Följande tips kan vara till nytta: Ring till arbetsgivaren innan du formulerar din ansökan. Då kan du visa ditt intresse för arbetsplatsen. Fråga om sådant som är oklart. Använd som rubrik ANSÖKAN och datera brevet. Skriv dina fullständiga kontaktuppgifter i brevets övre vänstra hörn. Hänvisa i din ansökan till den tjänst, som du söker och rikta din ansökan till rätt person. En ansökan som är riktad opreciserad t.ex. till rekryteringsavdelningen kan lätt hamna i papperskorgen. Börja din ansökan med att presentera dig och berätta kort hur du har fått veta om den lediga arbetsplatsen. Fäst uppmärksamhet vid dig själv och ditt kunnande. Berätta varför du vill ha just denna arbetsplats och hur du kan utnyttja dina kunskaper i detta arbete. Framhäv varför du är den bästa av alla sökande och vilka dina kunskapsområden är. Om du inte har mycket arbetserfarenhet, betona i rimliga mått fritidsaktiviteter, förtroendeuppdrag och studier. Överdriv inte i strävan att göra en personlig ansökan, framför fakta sakligt. Anpassa din ansökan efter arbetsplatsen, skicka inte samma ansökan till flera ställen. Berätta när du har möjlighet att börja arbeta. Om du söker ett tidsbundet arbete, berätta även hur länge du har möjlighet att arbeta. Framför ditt löneönskemål om det efterfrågats. När företagen väljer anställda vill de kanske veta om den sökandes bakgrund även på annat sätt än via ansökan. Då kan rekommendationer spela en avgörande roll. Det lönar sig att be om rekommendationer av två sådana personer, som arbetsgivaren kan lita på och vars ställning är minst lika hög som den befattning du söker. Den rekommenderade längden på ansökan är högst en sida. Nämn bilagorna till sist i ansökan, t.ex. meritförteckning (CV). Arbetsintyg behöver inte skickas ifall det inte har ombetts. Glöm inte att underteckna ansökan. Skriv en felfri ansökan, med snygg layout. Skicka din ansökan i ett stort kuvert utan att vika den. Om du fyller i en arbetsansökan på Internet, ge då tillräckligt med information om dig själv och glöm inte att uppge dina fullständiga kontaktuppgifter. Meritförteckning - Curriculum Vitae (CV) Meritförteckningen (modell s. 30) ger arbetsgivaren korta och koncisa uppgifter om arbetssökanden. Det är viktigt att meritförteckningen är klar och lättläst, så att arbetsgivaren snabbt kan hitta de viktigaste uppgifterna om sökanden. Fundera på vad du verkligen kan, tveka inte att framhäva dina kunskaper. I övre högra hörnet av CVn kan du sätta ditt foto. Meritförteckningen byggs upp av följande element: 1. Personuppgifter fullständigt namn, flicknamn födelsedatum civilstånd familj adress och telefonnummer 2. Utbildning teknologie studerande: högskola / universitet, studieår, ämneskombination, studieveckor, diplomarbetets rubrik DI: högskola / universitet, examensår andra examina: t.ex. ingenjör, datonom, ekonomie magister eller övrig utbildning som kan anses vara relevant med tanke på det arbete som söks studier utomlands

7 Konsten att söka jobb (PDF-version) 7 3. Arbetserfarenhet nuvarande och tidigare arbetsplatser (i kronologisk ordning, det nuvarande arbetet först), arbetsuppgifternas innehåll och ansvarsområde, projekt som är väsentliga med tanke på den arbetsplats som söks praktikplatser, arbetserfarenheter utomlands de sommararbeten som inte har en anknytning till det sökta arbetet kan sammanställas och nämnas kortfattat 4. ADB-kunskaper beskriv tillräckligt utförligt dina kunskaper inom datateknik 5. Språkkunskaper kan graderas t.ex. som flytande, goda och nöjaktiga 6. Förtroendeuppdrag förenings- och studentkårsverksamhet under studietiden övriga förtroendeuppdrag 7. Övrigt militärtjänstgöring och militärgrad körkort fortbildning efter examen publikationer. Arbetsintervju och lämplighetstest Att förbereda sig för en arbetsintervju Arbetsintervjun är det viktigaste skedet i att söka arbete. Målet med intervjun är att få fram närmare information om sökanden och hans eller hennes kvalifikationer. Den som intervjuas har en möjlighet att skaffa kompletterande information om företaget och själva arbetsplatsen. Då du får en inbjudan till intervju ta reda på vem du kommer att tala med. Klä dig sakligt och på samma sätt som du tror att de anställda på företaget klär sig. Kom ihåg att uppträda naturligt och vänligt. Var på plats i god tid! Det finns inga förklaringar om man kommer för sent! I intervjun klarar du dig bäst om du har förberett dig ordentligt. Tag reda på information om företaget och dess bransch i förväg. På företagets hemsidor hittar du ofta aktuell information om företaget. Ett telefonsamtal till arbetsgivaren är även ett bra sätt att skaffa information och att visa intresse för företaget. Syftet med god bakgrundsinformation är att visa genuint intresse för företaget samt att kunna svara på eventuella frågor i intervjun. Kom ihåg att om intervjun är en spännande situation för dig är det ofta en svår situation även för intervjuaren. Här nedan hittar du några allmänna frågor som ofta ställs i anställningsintervjun: Hur beskriver du dig kort? Vilka är dina starka och svaga sidor? Vilka är dina långsiktiga och kortsiktiga mål och hur har du tänkt uppnå dem? Vilken är din familjesituation just nu? Vilka är dina nuvarande uppgifter och ansvarsområden? Varför borde vi anställa just dig? Vilka egenskaper har du som är viktiga just i detta arbete? Hurudan arbetsmiljö skulle du helst arbeta i? Vilka av dina meriter är du mest stolt över? Varför valde du just den bransch som du har studerat? Varför söker du detta arbete? Är du villig att resa? Hur arbetar du under stress?

8 Konsten att söka jobb (PDF-version) 8 Några råd inför intervjusituationen 1. Var övertygande på ett naturligt och aktivt sätt. 2. Bete dig aktivt och tala tydligt. 3. Respektera intervjuarens muntur genom att lyssna och se i ögonen. 4. Avbryt inte intervjuaren. 5. Svara tydligt på frågor och ställ frågor om din arbetsgivare och dina arbetsuppgifter. 6. Svara på samma språk som du blir tillfrågad på. Intervjuaren kan också ställa frågor på främmande språk. 7. Underskatta inte dig själv och dina meriter, du är en resurs för arbetsgivaren. Var självsäker på ett naturligt sätt. 8. Bli inte nervös om intervjuaren ställer provocerande frågor, endel vill se hur man reagerar. 9. Tala inte negativt om din tidigare arbetsgivare eller om dina före detta arbetskamrater. 10. Fråga när saken avgörs och vem som ger information om beslutet. 11. Tacka för intervjun. Du får en muntlig, möjligen även en skriftlig feedback på testet, som du kan ha nytta av i framtiden. Testet är alltid en inlärningsprocess även om du inte får arbetsplatsen. Fundera inte för mycket på vad du borde svara: svara på frågorna ärligt! Efter lämplighetstestet finns det ofta ännu en intervju där man har möjlighet att kommentera sina testresultat. Kom ihåg att lämplighetstestet endast fungerar som stöd i valsituationen; i sista hand litar arbetsgivaren på sin egen utvärderingsförmåga! Lämplighetstest Utöver intervjuer använder många arbetsgivare psykologiska personlighetstest och lämplighetsundersökningar som hjälp vid personval. Med hjälp av dessa test utreds sökandens personlighetsdrag samt hans eller hennes inlärningspotential. Denna typ av bedömning har stor betydelse för den som söker sin första arbetsplats efter examen och ännu inte kan hänvisa till någon större arbetserfarenhet. Det finns många slags test som ofta anpassas efter det arbete som söks. Längden på testet kan variera mellan en självvärderingsenkät som tar en timme till djupgående bedömningsprocesser innehållande olika personlighetskartläggningar, grupparbeten, färdighetstester och simuleringar som kan ta en hel dag. Om du träffar andra sökande till samma post, förhåll dig vänligt och positivt till dem. Sökanden har naturligtvis rätt att neka till att delta i lämplighetstest, men i praktiken innebär det att man måste säga adjö till den sökta arbetsplatsen. Om du blir kallad till lämplighetstest, vet du att du är nära ditt mål, så förhåll dig positivt och öppet till testsituationen.

9 Konsten att söka jobb (PDF-version) 9 Arbetsavtal Lagen om arbetsavtal Lagen om arbetsavtal definierar ett arbetsavtal som ett avtal varigenom den ena parten, arbetstagaren, förbinder sig att åt den andra, arbetsgivaren, under dennes ledning och uppsikt utföra arbete mot lön eller annat vederlag. Det förutsätts inte att arbetsavtal skulle följa en viss form och det kan göras antingen muntligt eller skriftligt. Trots detta lönar det sig alltid att göra det skriftligt. Den skriftliga formen är bättre då den är tydligare och har ett bättre bevisvärde. I fall ett skriftligt avtal har gjorts måste kopian av detta ges åt motparten om han eller hon så önskar. I arbetsförhållanden som varar längre än en månad måste arbetsgivaren ge en skriftlig utredning över arbetsförhållandets villkor, i fall de inte ingår i det skriftliga avtalet. Arbetsavtalet (modell s. 23) kall innehålla åtminstone följande saker: parterna i arbetsavtalet när börjar anställningen och, i fråga om tidsbundna anställningar, anställningens längd. var arbetet utförs samt vilken typ av arbetsuppgifter som arbetet huvudsakligen omfattar lön eller annat vederlag samt lönebetalningsperiod arbetstid semester uppsägningstid det kollektivavtal som tillämpas på anställningen (Om kollektivavtalet inte tillämpas, bör man komma överens om moderskapsledighet, semesterpenning, sjuklön och ersättningar för resekostnader). Klausul om konkurrensförbud En s.k. klausul om konkurrensförbud kan endast införas av särskilt vägande skäl. Genom en dylik klausul om konkurrensförbud kan arbetsgivaren begränsa den anställdas rätt att, efter att arbetsförhållandet har upphört, göra ett arbetsavtal med en konkurrerande arbetsgivare eller att utöva yrket som privatföretagare. I allmänhet kan arbetsgivaren med en klausul om konkurrensförbud begränsa anställdas rättigheter för högst en period av sex månader. För arbetstagaren är ett dylikt avtal alltid i viss mån skadligt och därför borde avtalet uppgöras noggrant så att de begränsningar det innehåller är klart definierade. Då arbetsavtalet skrivs skall du inte förhasta dig, eftersom du redan har klarat dig genom gallringen. Arbetsgivaren har redan förberett sig på att anställa just dig. Reservera tillräckligt med tid och förbered dig noggrant inför motiveringen av dina krav. Alla punkter som du kommer överens om med arbetsgivaren skall antecknas i avtalet. TEKs jurister och regionombudsmän hjälper vid behov.

10 Konsten att söka jobb (PDF-version) 10 Arbetslöshet Kontaktuppgifter Arbetslöshetsförsäkring IAET-kassan Det lönar sig att redan under studietiden ansluta sig till IAET-kassan, d.v.s. Ingenjörernas, Arkitekternas och Ekonomernas Arbetslöshetskassa. Medlemskap i kassan innebär en försäkring vid arbetslöshet. Du är då under vissa förutsättningar berättigad till inkomstbaserad arbetslöshetsdagpenning efter avlagd examen. Ovannämnda förutsättningar -utöver att du är arbetslös- är att du har varit medlem i kassan minst tio månader och uppfyllt arbetsvillkoren under medlemstiden. Arbetsvillkoren uppfylls i regel när personen har arbetat 43 veckor. Arbetet skall ha utförts under de 24 månader som föregår arbetslösheten. I vissa fall kan granskningsperioden förlängas dock högst till sju år. Sådana fall är t.ex. heltidsstudier. Det som krävs av arbetet är att det skall utföras i anställningsförhållande. Ett diplomarbete som görs på stipendium, beaktas inte. Arbetslöshetskassan betalar ut ersättning som är inkomstbaserad och räknas ut på basis av den lön som utbetalats under de 43 sista veckorna. Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan genom att fylla i TEKs medlemskort och anmäla dig till kassan, TFiFs medlemmar anmäler sig via TFiFs kansli. Arbetslöshetskassans medlemsavgift betalas med ett inbetalningskort som skickas hem till dig. Som anslutningsdag räknas den dag du tagit kontakt. Medlemsavgiften till arbetslöshetskassan är 35 euro för år Att vara arbetslös Anmäl dig senast den dag du blivit arbetslös till din hemkommuns arbetskraftsbyrå. Arbetslösheten anses börja först den dag då du anmäler dig som arbetslös arbetssökande. Den som ansöker om inkomstbaserad dagpenning skall fylla i ett formulär - Ansökan om enligt förtjänsten avvägd dagpenning - och skicka den till arbetslöshetskassan. Till ansökan skall du bl.a. bifoga ett löneintyg från arbetsgivaren. Heltidsstuderande har inte rätt till arbetslöshetsersättning. Ifall du önskar ytterligare information kan du kontakta: Teknikens Akademikerförbund TEK TEKs huvudkansli Banvaktsgatan HELSINGFORS tel: (09) , fax: (09) TFiFs och TEKs regionkansli i Åbo Daniel Valtakari DataCity Lemminkäinengatan A ÅBO tel: (02) , fax: (02) TEKs regionkansli i Villmanstrand Saku Laapio Laserkatu VILLMANSTRAND tel: (05) , fax: (05) TEKs regionkansli i Uleåborg Asko Saastamoinen Teknologiantie ULEÅBORG tel: (08) fax: (08) TEKs regionkansli i Tammerfors Petri Partanen Kanslerinkatu TAMMERFORS tel. (03) , fax: (03)

11 Konsten att söka jobb (PDF-version) 11 TEKs servicepunkt i Otnäs Bistervägen 7 A ESBO tel: (09) fax: (09) Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Banvaktsgatan HELSINGFORS tel: (09) fax: (09) Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän FHT Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän FHT (www.ytn.fi) är ett samarbetsorgan för de olika förbunden inom AKAVA. FHT svarar för förhandlings- och avtalsverksamhet som gäller högre tjänstemän inom industrin samt affärs- och servicebranschen. FHT har utarbetat ett avtalssystem för högre tjänstemän. Enligt ett s.k. basavtal mellan FHT och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT skall arbetsvillkoren för de högre tjänstemännen ligga på minst samma nivå som arbetsvillkoren för övriga tjänstemän inom industrin. På förbundsnivå har avtal ingåtts bl.a. med Metallindustrins Centralförbund och Finlands Konsultbyråers Förbund, SKOL rf. På arbetsplatserna omfattar de högre tjänstemännen förutom diplomingenjörer och arkitekter både ingenjörer, ekonomer och andra akademiker i motsvarande position. I frågor som berör kollektivavtal inom den bransch som du arbetar i - kontakta TEKs kansli.

12 Konsten att söka jobb (PDF-version) 12

13 INDUSTRINS OCH ARBETSGIVARNAS CENTRALFÖRBUND (TT) FÖRHANDLINGSDELEGATIONEN Konsten att söka jobb (PDF-version) FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN (FHT) 13 DIREKTIV FÖR IFYLLANDE AV ARBETSAVTALSFORMULÄRET Om inte annat avtalats är den uppsägningstid som arbetstagare enligt arbetsavtalslagen bör iaktta 14 dagar, om anställningsförhållandet fortgått högst 5 år och 1 månad om anställningen fortgått över 5 år. Då ett arbetsavtal ingås bör man utöver modellformuläret beakta kollektivavtalets bestämmelser inom de branscher som ingått kollektivavtal för de högre tjänstemännen. Vid ifyllandet av arbetsavtalsformuläret fäster vi särskild uppmärksamhet vid följande punkter: 1. Befattning och tjänstgöringsplats eller tjänstgöringsplatser Här antecknas befattningen och de centrala arbetsuppgifter som befattningen omfattar. Såvitt möjligt bör också samtidigt befattningens huvudsakliga ansvarsområde definieras. I denna punkt kan också den närmaste förmannens namn antecknas. Tjänstgöringsplats är den plats eller de platser där befattningen sköts. 2. Anställningsförhållande och prövotid Enligt arbetsavtalslagens 1 kap. 4 förutsätter prövotid ett avtal därom och prövotiden kan avtalas vara högst fyra månader. I de fall då arbetsgivaren ordnar till arbetet knuten utbildning som utan avbrott varar längre än fyra månader, kan prövotiden avtalas att vara högst sex månader. I ett anställningsförhållande för viss tid som understiger åtta månader får prövotiden vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller. Punkten Uppgift ifylls i de fall där det är fråga om ett arbetsavtal på viss tid, vars längd definierats på annat sätt än i kalendertid. 3. Uppsägningstid Om uppsägningstidens längd kan avtalas oberoende av anställningsförhållandets längd och den kan vara längre för arbetsgivaren än för tjänstemannen. Som uppsägningstid kan avtalas högst 6 månader. Om inte något annat avtalats, bestäms uppsägningstiden för arbetsgivaren i enlighet arbetsavtalslagen enligt följande: Anställningsförhållandets längd Högst 1 år Över 1 år, men högst 4 år Över 4 år, men högst 8 år Över 8 år, men högst 12 år Över 12 år Uppsägningstid 14 dagar 1 månad 2 månader 4 månader 6 månader 4. Lön I punkt Övriga till avlöningen knutna faktorer kan antecknas t.ex. eventuella avtalade naturaförmåner. Då anställningen upphör kan slutlikviden avtalas att utbetalas på följande normala lönebetalningsdag som följer efter arbetsavtalets upphörande. 5. Arbetstid När arbetsavtalet ingås avtalas samtidigt om tjänstemannens ordinarie arbetstid varvid lämnas en redogörelse för tillämpningen av arbetstidslagen (till den del som gäller arbetstidsfrågor se basavtalet och broschyren om de högre tjänstemännens personalfrågor). 5.1 Enligt arbetstidslagen ersätts övertidsarbete med en lagstadgad övertidsersättning. Övertidsarbete kan också, om man särskilt kommer överens om saken, ersättas med motsvarande ledighet. Om man inte avtalat om annat, betalas övertidsarbetet i pengar. Ersättningsbelagt övertidsarbete förutsätter arbetsgivarens order och arbetstagarens medgivande. 5.2 Enligt arbetstidslagen kan man avtala om betalning av förhöjd lön för övertidsoch söndagsarbete i form av en separat månatlig ersättning. Då man avtalar om en separat månadsersättning skall dess grunder och storlek antecknas i avtalet. 5.3 Verkställande direktörens arbete och sådant arbete, som till sitt uppgiftsinnehåll och i övrigt på basis av arbetstagarens ställning kan anses som ledning av ett företag, ett samfund eller en stiftelse eller en självständig del av dessa, eller en uppgift som direkt kan jämföras med dylika ledningsuppgifter, ställs utanför arbetstidslagens tillämpningsområde. För de befattningars del som ställs utanför arbetstidslagens tillämpningsområde kan ersättningen för övertidsarbete beaktas även i samband med lönebildningen. I dylika fall bör mellan arbetsgivaren och tjänstemannen klarläggas i vilken mån respektive ersättningar beaktats och hur de i framtiden under anställningsförhållandets gång kommer att beaktas i löneutvecklingen. 6. Lön för sjuktid Om inte något annat avtalats bestäms lönen för sjuktid enligt basavtalet och de förutsättningar som arbetsavtalslagen avser, enligt följande:

14 Konsten att söka jobb (PDF-version) 14 Fjalar Flink ANSÖKAN I anställningsförhållanden som ännu inte fortgått en månad är tjänstemannen Kunskapsvägen 2 A berättigad till 50 % av lönen FARTNÄS GSM: Anställningsförhållandets längd Lön för sjuktid E-post: Över 1 månad och under 1 år 4 veckor Minst 1 år och under 5 år 5 veckor Minst 5 år 7. Uppfinningar 3 månader Arbetsgivarens rättighet till arbetstagares uppfinningar bestäms enligt stadgandena i lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Ifall man i vissa frågor, på ett i ovan nämnda lag tillåtet sätt, ingår annat avtal, bör detta antecknas i arbetsavtalet. 8. Utbildning I fall av exceptionellt dyr utbildning kan man t.ex. avtala om att dela på kostnaderna. 9. Reseersättningar Om man inte kommit överens om annat, bestäms ersättningarna för resekostnader enligt basavtalet så, att man beträffande dagtraktamenten och måltidsersättningarna samt kilometerersättningarnas nivå och bestämningsgrunder iakttar tjänstemännens allmänna arbetsvillkor. Verkställande direktör Magnus Cigarr Oy Paperi Ab Er annons: SOMMARPRAKTIKANT Jag är 23 år och studerar för tredje året träförädlingsteknik vid Tekniska högskolan. Mitt huvudämne är pappersteknologi och mitt biämne produktionsekonomi. Jag har i detta nu 90 studieveckor. Jag önskar jobba hos Oy Paperi Ab inkommande sommar. Jag såg en annons på er hemsida om ett sommarjobb på försäljningsavdelningen. Jag är intresserad av försäljning och önskar få mera arbetserfarenhet inom den merkantila sektorn. Tidigare har jag har varit annonsförsäljare för det publikationsprojekt som berörde en exkursion till Sydamerika som vårt gille genomförde. Arbete i pappersfabrik är bekant för mig från tidigare praktikantjobb. Jag har vikarierat skiftesmästaren i det tyska företaget Das Papier GmbH och jobbat som emballerare vid Oy Firma Ab. Jag trivdes bra och klarade mina arbetsuppgifter fint. 10. Övriga arbetsvillkor Om man inte kommit överens om annat, bestäms semesterpenningen, lönen för förlossningsledighet och reservövningstid samt arbetsgivarens skyldighet att teckna av behovet påkallad ansvarsförsäkring och reseförsäkringar enligt basavtalet så, att de allmänna arbetsvillkoren för tjänstemän iakttas. 11. Kollektivavtal Vidare bör även bestämmelserna i eventuella kollektivavtal iakttas. Jag kommer väl till rätta med andra och har heller ingenting emot att inleda en diskussion med obekanta personer. Jag kan jobba både på engelska, tyska och svenska. Jag är villig att resa om arbetsuppgifterna så kräver. Jag kan börja praktiken 16.5 då vårens tenter är avklarade och kan fortsätta till slutet av augusti. Ytterligare uppgifter om mig ger min förman vid min praktikplats föregående sommar, Karl Karlsson, Oy Firma Ab, GSM: Jag tar kontakt per e-post i slutet av februari för att höra mig för om Ni är intresserad att erbjuda mig en praktikantplats. Med vänlig hälsning Fjalar Flinck BILAGOR: meritförteckning studieprestationsutdrag

15 Konsten att söka jobb (PDF-version) 15 MERITFÖRTECKNING Fjalar Flinck Kunskapsvägen 2 A 6,10020 Fartnäs GSM: född gift Utbildning - Teknologie studerande, Tekniska högskolan Avdelningen för träförädlingsteknik, pappersteknik (huvudämne), produktionsekonomi (biämne), 90 studieveckor. - Student Lovisa gymnasium 1998 Arbetserfarenhet - Das Papier GmbH, Tyskland, vikarie för skiftesmästaren, Oy Firma Ab, sommarpraktikant 2000 emballerare - Pizzaravintola, Oy Viesti Ab, somrarna servitör, stafett Informationsteknik Windows användarmiljö, C++, SQL grunderna, html Språkkunskaper Engelska (utmärkta), tyska (goda) svenska (goda) spanska (grunderna) Förtroendeuppdrag Kassör i gillet för träförädling, 2000 Intressen Jag sköter min kondition genom att simma och spela squash. Under somrarna seglar jag. Jag har varit scout från och med att jag fyllde sju år. Övrigt - Militärgrad sergeant BC-körkort

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

Goda kort i arbetslivet. En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet

Goda kort i arbetslivet. En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Goda kort i arbetslivet En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Goda kort i arbetslivet - En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Författare: Vesa Malinen, Mikko

Läs mer

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Betydelsen av personalhantering... 3 1.1 Olika anställningsförhållanden... 3 2. Anställning av medarbetare...

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Sök jobb rätt. en vägledning

Sök jobb rätt. en vägledning Sök jobb rätt en vägledning 2 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet

Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Innehåll 1. Var finns en plats för business? Samhällslära och historia integrering: modersmål, psykologi, matematik Arbetsgivaren och

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer Förnamn och efternamn CV Näradress E-postadress Skriv ut utbildning/examen, årtal när examen avlagts och var du studerat. Kom också ihåg att nämna t.ex arbetssäkerhetskort, hygienpass och första hjälpenkort.

Läs mer

Arbetsmarknadsnyckeln

Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln ISBN 951-9148-94-9 Publicerats med stöd av Arbetarskyddsfonden Layout: Innocorp Oy/Aija Honkanen Tryckt av: Erweko

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter. J b Dax. Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010

Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter. J b Dax. Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010 Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter J b Dax o Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010 2 JobDax innehåll 3 4 6 8 10 12 CV-guide 13 14 En arbetsplats i tiden

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer