söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1"

Transkript

1 Konsten att söka jobb (PDF-version) 1 Konsten att söka jobb Teknikens Akademikerförbund TEK Redaktörer: Kalle Rasinmäki, Juha Simell, Sari Taukojärvi, Niina Rajakangas Översättning: Martin Evers ISBN

2 Konsten att söka jobb (PDF-version) 2 Innehållsförteckning Förord 2 Studier och arbete 3 Praktik är en del av examen 3 Arbete under studietiden 3 Diplomarbetet 3 Anställning och avlöning 4 Lönebetalning 4 Anställning 4 Att starta eget företag 4 Arbete utomlands 4 Att söka jobb 5 Var lönar det sig att söka arbete? 5 Arbetsansökan 6 Meritförteckning, Curriculum Vitae (CV) 6 Arbetsintervju och lämplighetstest 7 Att förbereda sig för en arbetsintervju 7 Lämplighetstest 8 Arbetsavtal 9 Lagen om arbetsavtal 9 Klausul om konkurrensförbud 9 Arbetslöshet 10 Arbetslöshetsförsäkring 10 Att vara arbetslös 10 Kontaktuppgifter 10 Bilagor 11 Arbetsavtalsmodell med ifyllningsdirektiv 11 Modell för arbetsansökan 14 Modell för meritförteckning 15 Förord Syftet med denna guide är att ge en helhetsbild av frågor som ofta dyker upp vid anställningar och arbetssökning. I första delen av guiden presenteras olika arbetsformer, från praktik till diplomarbete. I andra delen berättas om arbetssökningsproceduren. Där hittar du även modeller för arbetsansökan, meritförteckning och arbetsavtal. Anställningsguiden är inte en heltäckande arbetssökningsguide. Dess syfte är att ge råd åt teknologer som söker praktik- och diplomarbetsplatser samt att ge nyutexaminerade diplomingenjörer hjälp då de söker sina första arbetsplatser. TEK står till tjänst om medlemmarna råkar ut för problematiska situationer. December 2000 Kalle Rasinmäki Svenska upplagan Denna nya, svenska, upplaga är en uppdatering av den tidigare versionen från år Guiden är ett bra verktyg för att hitta ut ur djungeln av paragrafer och termer, som man kan tänkas stöta på då man söker sommarjobb, diplomarbete eller sitt första jobb som diplomingenjör. Maj 2002 Niina Rajakangas

3 Konsten att söka jobb (PDF-version) 3 Studier och arbete oklara situationer, som t.ex. lönebetalning under sjukledighet. Det lönar sig att kolla dessa specialfall, t.ex. med TEKs jurist. Praktik är en del av examen Till diplomingenjörs- och arkitektexamen hör 2-10 studieveckors praktik. En studievecka motsvarar tre veckors praktik, vilket betyder att praktiktiden kan variera mellan sex och trettio veckor. Praktik består av arbetsmiljöoch yrkespraktik, i hemlandet och utomlands. Praktiksekreteraren i din högskola ger dig mera information om hur du får din praktik godkänd som en del av examen. Arbetsmiljöpraktik Arbetsmiljöpraktik kallas även ofta för halarjobb och dess mål är att ge dig en bild av företagets verksamhetsformer och arbetsmiljö. Detta är viktigt för blivande diplomingenjörer. Man lär sig att kommunicera med övriga anställda i företaget och man ser handgripligen att alla företagsfunktioner är delar av en större helhet. Yrkespraktik I yrkespraktiken tillämpar den studerande i praktiken de teorier han eller hon har lärt sig samt lär sig att göra ansvarsfulla beslut. Yrkespraktiken kan vara t.ex. programmering, uppgifter i arbetsledningen eller forskningsarbete. Praktik utomlands Högskolornas mål är att varje studerande skulle praktisera eller studera utomlands någon gång under sin studietid. Utöver att man lär sig ett främmande språk bekantar man sig med främmande kulturer och blir självständigare. För att täcka resekostnaderna kan man ansöka om olika stipendier från högskolornas fonder. Via TFiF kan du även få praktikresestipendier. Arbete under studietiden Många studerande arbetar vid sidan av sina studier antingen för att finansiera studierna eller för att förbättra sina yrkeskunskaper. Kom ihåg att beakta att höga löneinkomster minskar studiestödet. Stadganden och bestämmelser gällande arbetsförhållanden under studietiden Ifall du har haft flera på varandra följande, tidsbundna arbetsförhållanden eller om du har arbetat för flera arbetsgivare samtidigt, kan det uppstå Diplomarbetet Det lönar sig alltid att göra skriftliga arbetsavtal - även för deltidsjobb under studietiden! I slutskedet av studierna görs diplomarbetet. När man väljer diplomarbetsplats lönar det sig att tänka på den framtida yrkeskarriären, därför att största delen av diplomingenjörerna får sin första arbetsplats via diplomarbetsplatsen. Finansiering av diplomarbetet lön eller stipendium? Diplomarbetet görs oftast antingen i anställningsförhållande eller via stipendium. Skillnaden mellan dessa två sätt lönar det sig att reda ut redan i planeringsskedet. Den lön man får i antällningsförhållandet är normalt skattepliktig inkomst, på vilken det verkställs förskottsinnehållning och betalas socialskyddsavgift. I anställningsförhållandet intjänar arbetstagaren pension och har rätt att få lön under sjuktid enligt kollektivavtalet eller arbetsavtalslagen. När denna rättighet tar slut har arbetstagaren rätt till sjukförsäkringsdagpenning. Om du är anställd som diplomarbetare kan du även höra till arbetslöshetskassan, som ger dig möjlighet att få inkomstbaserad dagpenning i fall du blir arbetslös efter examen. En anställd diplomarbetare har även som sitt stöd alla de stadganden och bestämmelser som gäller för en anställning. Stipendier betraktas i allmänhet inte som skattepliktig inkomst. Stipendiaten intjänar inte pension, han eller hon har inte heller rätt till lön under sjukfrånvaro eller sjukförsäkringsdagpenning. Om du gör ditt diplomarbete som stipendiat och orsakar någon annan person eller maskin skada i ditt arbete, är du i allmänhet själv ersättningsskyldig. Det lönar sig att vid högskolan kolla om det finns en skadeförsäkring för dylika situationer. En stor fördel med att göra diplomarbetet via stipendium är att stipendiet är skattefri inkomst. Diplomarbetaren kan inte alltid påverka finansieringen av arbetet på grund av att arbetsgivaren eller högskolan tillämpar ett visst förfarande. Det lönar sig att överväga vilken finansieringsform som passar just dig bäst.

4 Konsten att söka jobb (PDF-version) 4 Anställning och avlöning Anställning Anställningarna är i allmänhet tidsbundna eller så gäller de tillsvidare. Tidsbunden anställning Speciellt sommararbeten är ofta tidsbundna. Kännetecknande för en tidsbunden anställning är att arbetsförhållandet slutar vid en, i förväg, bestämd tidpunkt utan uppsägningstid. Arbetsförhållandet kan även specificeras som ett visst projekt eller en arbetsprestation. Anställning som gäller tillsvidare Om inte annat överenskoms gäller anställningen tillsvidare. Anställningen upphör vid uppsägning av någondera av parterna eller vid hävning av arbetsavtalet. Arbetsgivaren kan säga upp arbetsavtalet endast p.g.a. mycket vägande skäl. Arbetstagaren kan säga upp arbetsavtalet utan någon orsak alls. Efter uppsägningen börjar uppsägningstiden, under vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön åt arbetstagaren och arbetstagaren är skyldig att utföra arbete åt arbetsgivaren. Uppsägningstider kan avtalas inom lagstadgade ramar. Arbetsavtalet kan hävas i fall någondera parten har grovt kränkt den andra. Efter hävandet av arbetsavtalet slutar arbetsförhållandet omedelbart, utan uppsägningstid. Lönebetalning Mera information om anställningar finns i TEKs työsuhdeopas eller på webben: När du förhandlar om lön och på vilka grunder lön skall betalas, lönar det sig att lägga märke till det faktum att i Finland kan lön betalas på många olika grunder. Arbetstagarens socialskydd eller pension påverkas inte av dessa olika principer. Lön kan betalas t.ex. som timlön, månadslön, provisionslön, ackordlön etc. Det är viktigt att förhandla sig till ett system som passar bäst just för en själv. TEK ger årligen en praktiklönerekommendation för teknologer. Rekommendationen gäller för arbeten inom den egna studieinriktningen. Rekommendationen är i allmänhet uppdelad enligt årskurs. Praktiklönerekommendationen görs på basen av en praktiklöneförfrågan, i vilken praktiklönerna och arbetsuppgifterna från föregående sommar kartläggs. TEK ger även ingångslönerekommendation för nyutexaminerade diplomingenjörer. Denna rekommendation görs på basen av en förfrågan bland nyligen utexaminerade. Rekommendationen ges två gånger per år. I juni 2002 var ingångslönerekommendationen (brutto) 2825 euro/ månad. Aktuell info om lönerekommendationer får du på TEKs kansli och hemsidor. Arbete utomlands Arbetskraftens rätt att fritt röra sig inom EU-området har ökat mängden arbetssökande som, på eget initiativ, åker utomlands för att söka arbete. Man kan ge sig ut på spaning efter arbete med stöd av det finländska arbetslöshetsskyddet. I detta fall lyder man ändå under arbetslöshetslagen i respektive land. Mera information om arbete utomlands får du bl.a. av arbetskraftsbyråernas euro-rådgivare, från TEKs publikationer eller TEKs kansli, tel. (09) TEK har dessutom en databas med utländska kontakter, där du hittar kontaktuppgifter på personer som har arbetat utomlands som du själv kan kontakta och på så sätt få veta mera om landet i fråga. Att starta eget företag I alla högskolor och tekniska fakulteter i Finland har det satsats mycket på utbildning i privatföretagande. Detta baserar sig på den viktiga roll som små och medelstora företag har i att förstärka den industriella grunden och öka sysselsättningen i Finland. Om du bestämmer dig för att starta ett eget företag lönar det sig att bekanta dig med litteraturen på området. Du får mera information, även om juridiska frågor på TEKs kansli. TEK ordnar kurser och seminarier kring temat.

5 Konsten att söka jobb (PDF-version) 5 Att söka jobb Var lönar det sig att söka arbete? När man söker arbete lönar det sig att tänka på sina egna intressen och de starka sidor man har. Det är bra att fundera på hurudana uppgifter man gärna gör, hurudana mål man sätter på sin arbetskarriär och om man är redo att flytta till en annan ort eller utomlands. I arbetslivet behövs det utöver yrkeskunnande bl.a. samarbetsförmåga, organisations- och koordineringskunskaper, flexibilitet och kommunikationsfärdigheter. TEKs Karriärserviceenhet hjälper dig med att söka arbete och planera karriären. Kontakt till arbetsgivaren Initiativförmågan belönas när man söker arbete; de flesta får sin första arbetsplats, efter examen, via direkta kontakter till arbetsgivaren. Ring, skicka en öppen ansökan eller besök företaget personligen. Rekryterings- och karriärtjänster Vid alla universitet och högskolor i Finland finns det rekryterings- och karriärtjänster. De erbjuder arbetsgivarna en direkt kanal för att söka personal och hjälper samtidigt dem som söker arbete. På rekryteringsenheterna hittar du litteratur inom området, modeller för arbetsansökan samt karriärvägledning. Kontaktuppgifter till rekryteringsenheter vid de tekniska högskolorna: Villmanstrand: LTKK:n urapalvelut, tel. (05) Uleåborgs universitet: Työllistymispalvelut, tel. (08) Tekniska högskolan i Tammerfors: TAMRO-palvelut, tel: (03) , Tekniska högskolan: TKK-rekrytointipalvelut, tel. (09) , Åbo Akademi: Arbetsforum, tel. (02) , TEK-Rekrytering TEK-Rekrytering förmedlar arbetsplatser åt TEKs medlemmar och TFiFs yngre medlemmar. TEK-Rekryteringen förmedlar även diplomarbeten samt informerar om arbetsplatser utomlands. Mera information om TEK- Rekryteringen får du genom att ringa till TEK, tel. (09) eller till TEKs regionala kanslier. TEKs Karriärtjänster TEKs Karriärtjänster ger medlemmar som håller på att bli färdiga eller som redan har avlagt examen råd i frågor som berör arbetsansökningsprocessen. Närmare information: Arbetskraftsbyråer På alla högskoleorter finns det specialservice på arbetskraftsbyråerna för personer med högskoleutbildning. Euro-rådgivare står till din tjänst när du söker arbete utomlands inom Europa. Arbetskraftsbyråernas hemsida hittar du på Att praktisera eller arbeta utomlands Det finns många sätt att få internationella praktikplatser. Det vanligaste är att ta kontakt med en förmedlingsorganisation som Leonardo, IAESTE, CIMO eller AIESEC. Information om dessa får du på respektive organisationers hemsidor, via din rekryteringsenhet eller av din praktiksekreterare på högskolan. Publikationer I Teekkarin Työkirja som TEK utger årligen finns det kontaktuppgifter på över tvåhundra arbetsgivare. Kontaktuppgifter till företagen hittar man även t.ex. i Yrityskontaktit-katalogen, telefonkataloger och i Sininen Kirja-publikationen. Alla dessa publikationer kan du fråga efter i högskolans bibliotek. Tidningsannonser Annonser om arbetsplatser hittar du bäst i olika fackpublikationer för olika branscher, samt t.ex. i Teknik och Ekonomi-tidningen samt dess bilaga Uratie. Regionala tidningar och söndagsnumret av Helsingin Sanomat är även bra medier för arbetsplatsannonser. Internet På nätet finns det ett stort urval sidor som behandlar arbetssökandet. På adressen finns en omfattande länksamling till olika rekryteringsenheters hemsidor. På dags- och facktidningarnas websidor finns det ofta ett stort antal arbetsplatsannonser. På företags hemsidor hittar du ofta information om lediga platser. Där

6 Konsten att söka jobb (PDF-version) 6 finns även i många fall en möjlighet att lämna in en arbetsansökan. På rekryteringsföretagenas hemsidor hittar du också arbetsplatsannonser. Viktiga kontaktpersoner kan vara t.ex. exkursionsvärdar (det lönar sig att spara deras visitkort), släktingar och bekanta. Arbetsansökan Arbetsansökan (modell s. 29) spelar en avgörande roll i arbetssökningsproceduren. Det lönar sig att göra den omsorgsfullt, den fungerar som ett slags försäljningsbrev. Följande tips kan vara till nytta: Ring till arbetsgivaren innan du formulerar din ansökan. Då kan du visa ditt intresse för arbetsplatsen. Fråga om sådant som är oklart. Använd som rubrik ANSÖKAN och datera brevet. Skriv dina fullständiga kontaktuppgifter i brevets övre vänstra hörn. Hänvisa i din ansökan till den tjänst, som du söker och rikta din ansökan till rätt person. En ansökan som är riktad opreciserad t.ex. till rekryteringsavdelningen kan lätt hamna i papperskorgen. Börja din ansökan med att presentera dig och berätta kort hur du har fått veta om den lediga arbetsplatsen. Fäst uppmärksamhet vid dig själv och ditt kunnande. Berätta varför du vill ha just denna arbetsplats och hur du kan utnyttja dina kunskaper i detta arbete. Framhäv varför du är den bästa av alla sökande och vilka dina kunskapsområden är. Om du inte har mycket arbetserfarenhet, betona i rimliga mått fritidsaktiviteter, förtroendeuppdrag och studier. Överdriv inte i strävan att göra en personlig ansökan, framför fakta sakligt. Anpassa din ansökan efter arbetsplatsen, skicka inte samma ansökan till flera ställen. Berätta när du har möjlighet att börja arbeta. Om du söker ett tidsbundet arbete, berätta även hur länge du har möjlighet att arbeta. Framför ditt löneönskemål om det efterfrågats. När företagen väljer anställda vill de kanske veta om den sökandes bakgrund även på annat sätt än via ansökan. Då kan rekommendationer spela en avgörande roll. Det lönar sig att be om rekommendationer av två sådana personer, som arbetsgivaren kan lita på och vars ställning är minst lika hög som den befattning du söker. Den rekommenderade längden på ansökan är högst en sida. Nämn bilagorna till sist i ansökan, t.ex. meritförteckning (CV). Arbetsintyg behöver inte skickas ifall det inte har ombetts. Glöm inte att underteckna ansökan. Skriv en felfri ansökan, med snygg layout. Skicka din ansökan i ett stort kuvert utan att vika den. Om du fyller i en arbetsansökan på Internet, ge då tillräckligt med information om dig själv och glöm inte att uppge dina fullständiga kontaktuppgifter. Meritförteckning - Curriculum Vitae (CV) Meritförteckningen (modell s. 30) ger arbetsgivaren korta och koncisa uppgifter om arbetssökanden. Det är viktigt att meritförteckningen är klar och lättläst, så att arbetsgivaren snabbt kan hitta de viktigaste uppgifterna om sökanden. Fundera på vad du verkligen kan, tveka inte att framhäva dina kunskaper. I övre högra hörnet av CVn kan du sätta ditt foto. Meritförteckningen byggs upp av följande element: 1. Personuppgifter fullständigt namn, flicknamn födelsedatum civilstånd familj adress och telefonnummer 2. Utbildning teknologie studerande: högskola / universitet, studieår, ämneskombination, studieveckor, diplomarbetets rubrik DI: högskola / universitet, examensår andra examina: t.ex. ingenjör, datonom, ekonomie magister eller övrig utbildning som kan anses vara relevant med tanke på det arbete som söks studier utomlands

7 Konsten att söka jobb (PDF-version) 7 3. Arbetserfarenhet nuvarande och tidigare arbetsplatser (i kronologisk ordning, det nuvarande arbetet först), arbetsuppgifternas innehåll och ansvarsområde, projekt som är väsentliga med tanke på den arbetsplats som söks praktikplatser, arbetserfarenheter utomlands de sommararbeten som inte har en anknytning till det sökta arbetet kan sammanställas och nämnas kortfattat 4. ADB-kunskaper beskriv tillräckligt utförligt dina kunskaper inom datateknik 5. Språkkunskaper kan graderas t.ex. som flytande, goda och nöjaktiga 6. Förtroendeuppdrag förenings- och studentkårsverksamhet under studietiden övriga förtroendeuppdrag 7. Övrigt militärtjänstgöring och militärgrad körkort fortbildning efter examen publikationer. Arbetsintervju och lämplighetstest Att förbereda sig för en arbetsintervju Arbetsintervjun är det viktigaste skedet i att söka arbete. Målet med intervjun är att få fram närmare information om sökanden och hans eller hennes kvalifikationer. Den som intervjuas har en möjlighet att skaffa kompletterande information om företaget och själva arbetsplatsen. Då du får en inbjudan till intervju ta reda på vem du kommer att tala med. Klä dig sakligt och på samma sätt som du tror att de anställda på företaget klär sig. Kom ihåg att uppträda naturligt och vänligt. Var på plats i god tid! Det finns inga förklaringar om man kommer för sent! I intervjun klarar du dig bäst om du har förberett dig ordentligt. Tag reda på information om företaget och dess bransch i förväg. På företagets hemsidor hittar du ofta aktuell information om företaget. Ett telefonsamtal till arbetsgivaren är även ett bra sätt att skaffa information och att visa intresse för företaget. Syftet med god bakgrundsinformation är att visa genuint intresse för företaget samt att kunna svara på eventuella frågor i intervjun. Kom ihåg att om intervjun är en spännande situation för dig är det ofta en svår situation även för intervjuaren. Här nedan hittar du några allmänna frågor som ofta ställs i anställningsintervjun: Hur beskriver du dig kort? Vilka är dina starka och svaga sidor? Vilka är dina långsiktiga och kortsiktiga mål och hur har du tänkt uppnå dem? Vilken är din familjesituation just nu? Vilka är dina nuvarande uppgifter och ansvarsområden? Varför borde vi anställa just dig? Vilka egenskaper har du som är viktiga just i detta arbete? Hurudan arbetsmiljö skulle du helst arbeta i? Vilka av dina meriter är du mest stolt över? Varför valde du just den bransch som du har studerat? Varför söker du detta arbete? Är du villig att resa? Hur arbetar du under stress?

8 Konsten att söka jobb (PDF-version) 8 Några råd inför intervjusituationen 1. Var övertygande på ett naturligt och aktivt sätt. 2. Bete dig aktivt och tala tydligt. 3. Respektera intervjuarens muntur genom att lyssna och se i ögonen. 4. Avbryt inte intervjuaren. 5. Svara tydligt på frågor och ställ frågor om din arbetsgivare och dina arbetsuppgifter. 6. Svara på samma språk som du blir tillfrågad på. Intervjuaren kan också ställa frågor på främmande språk. 7. Underskatta inte dig själv och dina meriter, du är en resurs för arbetsgivaren. Var självsäker på ett naturligt sätt. 8. Bli inte nervös om intervjuaren ställer provocerande frågor, endel vill se hur man reagerar. 9. Tala inte negativt om din tidigare arbetsgivare eller om dina före detta arbetskamrater. 10. Fråga när saken avgörs och vem som ger information om beslutet. 11. Tacka för intervjun. Du får en muntlig, möjligen även en skriftlig feedback på testet, som du kan ha nytta av i framtiden. Testet är alltid en inlärningsprocess även om du inte får arbetsplatsen. Fundera inte för mycket på vad du borde svara: svara på frågorna ärligt! Efter lämplighetstestet finns det ofta ännu en intervju där man har möjlighet att kommentera sina testresultat. Kom ihåg att lämplighetstestet endast fungerar som stöd i valsituationen; i sista hand litar arbetsgivaren på sin egen utvärderingsförmåga! Lämplighetstest Utöver intervjuer använder många arbetsgivare psykologiska personlighetstest och lämplighetsundersökningar som hjälp vid personval. Med hjälp av dessa test utreds sökandens personlighetsdrag samt hans eller hennes inlärningspotential. Denna typ av bedömning har stor betydelse för den som söker sin första arbetsplats efter examen och ännu inte kan hänvisa till någon större arbetserfarenhet. Det finns många slags test som ofta anpassas efter det arbete som söks. Längden på testet kan variera mellan en självvärderingsenkät som tar en timme till djupgående bedömningsprocesser innehållande olika personlighetskartläggningar, grupparbeten, färdighetstester och simuleringar som kan ta en hel dag. Om du träffar andra sökande till samma post, förhåll dig vänligt och positivt till dem. Sökanden har naturligtvis rätt att neka till att delta i lämplighetstest, men i praktiken innebär det att man måste säga adjö till den sökta arbetsplatsen. Om du blir kallad till lämplighetstest, vet du att du är nära ditt mål, så förhåll dig positivt och öppet till testsituationen.

9 Konsten att söka jobb (PDF-version) 9 Arbetsavtal Lagen om arbetsavtal Lagen om arbetsavtal definierar ett arbetsavtal som ett avtal varigenom den ena parten, arbetstagaren, förbinder sig att åt den andra, arbetsgivaren, under dennes ledning och uppsikt utföra arbete mot lön eller annat vederlag. Det förutsätts inte att arbetsavtal skulle följa en viss form och det kan göras antingen muntligt eller skriftligt. Trots detta lönar det sig alltid att göra det skriftligt. Den skriftliga formen är bättre då den är tydligare och har ett bättre bevisvärde. I fall ett skriftligt avtal har gjorts måste kopian av detta ges åt motparten om han eller hon så önskar. I arbetsförhållanden som varar längre än en månad måste arbetsgivaren ge en skriftlig utredning över arbetsförhållandets villkor, i fall de inte ingår i det skriftliga avtalet. Arbetsavtalet (modell s. 23) kall innehålla åtminstone följande saker: parterna i arbetsavtalet när börjar anställningen och, i fråga om tidsbundna anställningar, anställningens längd. var arbetet utförs samt vilken typ av arbetsuppgifter som arbetet huvudsakligen omfattar lön eller annat vederlag samt lönebetalningsperiod arbetstid semester uppsägningstid det kollektivavtal som tillämpas på anställningen (Om kollektivavtalet inte tillämpas, bör man komma överens om moderskapsledighet, semesterpenning, sjuklön och ersättningar för resekostnader). Klausul om konkurrensförbud En s.k. klausul om konkurrensförbud kan endast införas av särskilt vägande skäl. Genom en dylik klausul om konkurrensförbud kan arbetsgivaren begränsa den anställdas rätt att, efter att arbetsförhållandet har upphört, göra ett arbetsavtal med en konkurrerande arbetsgivare eller att utöva yrket som privatföretagare. I allmänhet kan arbetsgivaren med en klausul om konkurrensförbud begränsa anställdas rättigheter för högst en period av sex månader. För arbetstagaren är ett dylikt avtal alltid i viss mån skadligt och därför borde avtalet uppgöras noggrant så att de begränsningar det innehåller är klart definierade. Då arbetsavtalet skrivs skall du inte förhasta dig, eftersom du redan har klarat dig genom gallringen. Arbetsgivaren har redan förberett sig på att anställa just dig. Reservera tillräckligt med tid och förbered dig noggrant inför motiveringen av dina krav. Alla punkter som du kommer överens om med arbetsgivaren skall antecknas i avtalet. TEKs jurister och regionombudsmän hjälper vid behov.

10 Konsten att söka jobb (PDF-version) 10 Arbetslöshet Kontaktuppgifter Arbetslöshetsförsäkring IAET-kassan Det lönar sig att redan under studietiden ansluta sig till IAET-kassan, d.v.s. Ingenjörernas, Arkitekternas och Ekonomernas Arbetslöshetskassa. Medlemskap i kassan innebär en försäkring vid arbetslöshet. Du är då under vissa förutsättningar berättigad till inkomstbaserad arbetslöshetsdagpenning efter avlagd examen. Ovannämnda förutsättningar -utöver att du är arbetslös- är att du har varit medlem i kassan minst tio månader och uppfyllt arbetsvillkoren under medlemstiden. Arbetsvillkoren uppfylls i regel när personen har arbetat 43 veckor. Arbetet skall ha utförts under de 24 månader som föregår arbetslösheten. I vissa fall kan granskningsperioden förlängas dock högst till sju år. Sådana fall är t.ex. heltidsstudier. Det som krävs av arbetet är att det skall utföras i anställningsförhållande. Ett diplomarbete som görs på stipendium, beaktas inte. Arbetslöshetskassan betalar ut ersättning som är inkomstbaserad och räknas ut på basis av den lön som utbetalats under de 43 sista veckorna. Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan genom att fylla i TEKs medlemskort och anmäla dig till kassan, TFiFs medlemmar anmäler sig via TFiFs kansli. Arbetslöshetskassans medlemsavgift betalas med ett inbetalningskort som skickas hem till dig. Som anslutningsdag räknas den dag du tagit kontakt. Medlemsavgiften till arbetslöshetskassan är 35 euro för år Att vara arbetslös Anmäl dig senast den dag du blivit arbetslös till din hemkommuns arbetskraftsbyrå. Arbetslösheten anses börja först den dag då du anmäler dig som arbetslös arbetssökande. Den som ansöker om inkomstbaserad dagpenning skall fylla i ett formulär - Ansökan om enligt förtjänsten avvägd dagpenning - och skicka den till arbetslöshetskassan. Till ansökan skall du bl.a. bifoga ett löneintyg från arbetsgivaren. Heltidsstuderande har inte rätt till arbetslöshetsersättning. Ifall du önskar ytterligare information kan du kontakta: Teknikens Akademikerförbund TEK TEKs huvudkansli Banvaktsgatan HELSINGFORS tel: (09) , fax: (09) TFiFs och TEKs regionkansli i Åbo Daniel Valtakari DataCity Lemminkäinengatan A ÅBO tel: (02) , fax: (02) TEKs regionkansli i Villmanstrand Saku Laapio Laserkatu VILLMANSTRAND tel: (05) , fax: (05) TEKs regionkansli i Uleåborg Asko Saastamoinen Teknologiantie ULEÅBORG tel: (08) fax: (08) TEKs regionkansli i Tammerfors Petri Partanen Kanslerinkatu TAMMERFORS tel. (03) , fax: (03)

11 Konsten att söka jobb (PDF-version) 11 TEKs servicepunkt i Otnäs Bistervägen 7 A ESBO tel: (09) fax: (09) Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Banvaktsgatan HELSINGFORS tel: (09) fax: (09) Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän FHT Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän FHT (www.ytn.fi) är ett samarbetsorgan för de olika förbunden inom AKAVA. FHT svarar för förhandlings- och avtalsverksamhet som gäller högre tjänstemän inom industrin samt affärs- och servicebranschen. FHT har utarbetat ett avtalssystem för högre tjänstemän. Enligt ett s.k. basavtal mellan FHT och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT skall arbetsvillkoren för de högre tjänstemännen ligga på minst samma nivå som arbetsvillkoren för övriga tjänstemän inom industrin. På förbundsnivå har avtal ingåtts bl.a. med Metallindustrins Centralförbund och Finlands Konsultbyråers Förbund, SKOL rf. På arbetsplatserna omfattar de högre tjänstemännen förutom diplomingenjörer och arkitekter både ingenjörer, ekonomer och andra akademiker i motsvarande position. I frågor som berör kollektivavtal inom den bransch som du arbetar i - kontakta TEKs kansli.

12 Konsten att söka jobb (PDF-version) 12

13 INDUSTRINS OCH ARBETSGIVARNAS CENTRALFÖRBUND (TT) FÖRHANDLINGSDELEGATIONEN Konsten att söka jobb (PDF-version) FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN (FHT) 13 DIREKTIV FÖR IFYLLANDE AV ARBETSAVTALSFORMULÄRET Om inte annat avtalats är den uppsägningstid som arbetstagare enligt arbetsavtalslagen bör iaktta 14 dagar, om anställningsförhållandet fortgått högst 5 år och 1 månad om anställningen fortgått över 5 år. Då ett arbetsavtal ingås bör man utöver modellformuläret beakta kollektivavtalets bestämmelser inom de branscher som ingått kollektivavtal för de högre tjänstemännen. Vid ifyllandet av arbetsavtalsformuläret fäster vi särskild uppmärksamhet vid följande punkter: 1. Befattning och tjänstgöringsplats eller tjänstgöringsplatser Här antecknas befattningen och de centrala arbetsuppgifter som befattningen omfattar. Såvitt möjligt bör också samtidigt befattningens huvudsakliga ansvarsområde definieras. I denna punkt kan också den närmaste förmannens namn antecknas. Tjänstgöringsplats är den plats eller de platser där befattningen sköts. 2. Anställningsförhållande och prövotid Enligt arbetsavtalslagens 1 kap. 4 förutsätter prövotid ett avtal därom och prövotiden kan avtalas vara högst fyra månader. I de fall då arbetsgivaren ordnar till arbetet knuten utbildning som utan avbrott varar längre än fyra månader, kan prövotiden avtalas att vara högst sex månader. I ett anställningsförhållande för viss tid som understiger åtta månader får prövotiden vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller. Punkten Uppgift ifylls i de fall där det är fråga om ett arbetsavtal på viss tid, vars längd definierats på annat sätt än i kalendertid. 3. Uppsägningstid Om uppsägningstidens längd kan avtalas oberoende av anställningsförhållandets längd och den kan vara längre för arbetsgivaren än för tjänstemannen. Som uppsägningstid kan avtalas högst 6 månader. Om inte något annat avtalats, bestäms uppsägningstiden för arbetsgivaren i enlighet arbetsavtalslagen enligt följande: Anställningsförhållandets längd Högst 1 år Över 1 år, men högst 4 år Över 4 år, men högst 8 år Över 8 år, men högst 12 år Över 12 år Uppsägningstid 14 dagar 1 månad 2 månader 4 månader 6 månader 4. Lön I punkt Övriga till avlöningen knutna faktorer kan antecknas t.ex. eventuella avtalade naturaförmåner. Då anställningen upphör kan slutlikviden avtalas att utbetalas på följande normala lönebetalningsdag som följer efter arbetsavtalets upphörande. 5. Arbetstid När arbetsavtalet ingås avtalas samtidigt om tjänstemannens ordinarie arbetstid varvid lämnas en redogörelse för tillämpningen av arbetstidslagen (till den del som gäller arbetstidsfrågor se basavtalet och broschyren om de högre tjänstemännens personalfrågor). 5.1 Enligt arbetstidslagen ersätts övertidsarbete med en lagstadgad övertidsersättning. Övertidsarbete kan också, om man särskilt kommer överens om saken, ersättas med motsvarande ledighet. Om man inte avtalat om annat, betalas övertidsarbetet i pengar. Ersättningsbelagt övertidsarbete förutsätter arbetsgivarens order och arbetstagarens medgivande. 5.2 Enligt arbetstidslagen kan man avtala om betalning av förhöjd lön för övertidsoch söndagsarbete i form av en separat månatlig ersättning. Då man avtalar om en separat månadsersättning skall dess grunder och storlek antecknas i avtalet. 5.3 Verkställande direktörens arbete och sådant arbete, som till sitt uppgiftsinnehåll och i övrigt på basis av arbetstagarens ställning kan anses som ledning av ett företag, ett samfund eller en stiftelse eller en självständig del av dessa, eller en uppgift som direkt kan jämföras med dylika ledningsuppgifter, ställs utanför arbetstidslagens tillämpningsområde. För de befattningars del som ställs utanför arbetstidslagens tillämpningsområde kan ersättningen för övertidsarbete beaktas även i samband med lönebildningen. I dylika fall bör mellan arbetsgivaren och tjänstemannen klarläggas i vilken mån respektive ersättningar beaktats och hur de i framtiden under anställningsförhållandets gång kommer att beaktas i löneutvecklingen. 6. Lön för sjuktid Om inte något annat avtalats bestäms lönen för sjuktid enligt basavtalet och de förutsättningar som arbetsavtalslagen avser, enligt följande:

14 Konsten att söka jobb (PDF-version) 14 Fjalar Flink ANSÖKAN I anställningsförhållanden som ännu inte fortgått en månad är tjänstemannen Kunskapsvägen 2 A berättigad till 50 % av lönen FARTNÄS GSM: Anställningsförhållandets längd Lön för sjuktid E-post: Över 1 månad och under 1 år 4 veckor Minst 1 år och under 5 år 5 veckor Minst 5 år 7. Uppfinningar 3 månader Arbetsgivarens rättighet till arbetstagares uppfinningar bestäms enligt stadgandena i lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Ifall man i vissa frågor, på ett i ovan nämnda lag tillåtet sätt, ingår annat avtal, bör detta antecknas i arbetsavtalet. 8. Utbildning I fall av exceptionellt dyr utbildning kan man t.ex. avtala om att dela på kostnaderna. 9. Reseersättningar Om man inte kommit överens om annat, bestäms ersättningarna för resekostnader enligt basavtalet så, att man beträffande dagtraktamenten och måltidsersättningarna samt kilometerersättningarnas nivå och bestämningsgrunder iakttar tjänstemännens allmänna arbetsvillkor. Verkställande direktör Magnus Cigarr Oy Paperi Ab Er annons: SOMMARPRAKTIKANT Jag är 23 år och studerar för tredje året träförädlingsteknik vid Tekniska högskolan. Mitt huvudämne är pappersteknologi och mitt biämne produktionsekonomi. Jag har i detta nu 90 studieveckor. Jag önskar jobba hos Oy Paperi Ab inkommande sommar. Jag såg en annons på er hemsida om ett sommarjobb på försäljningsavdelningen. Jag är intresserad av försäljning och önskar få mera arbetserfarenhet inom den merkantila sektorn. Tidigare har jag har varit annonsförsäljare för det publikationsprojekt som berörde en exkursion till Sydamerika som vårt gille genomförde. Arbete i pappersfabrik är bekant för mig från tidigare praktikantjobb. Jag har vikarierat skiftesmästaren i det tyska företaget Das Papier GmbH och jobbat som emballerare vid Oy Firma Ab. Jag trivdes bra och klarade mina arbetsuppgifter fint. 10. Övriga arbetsvillkor Om man inte kommit överens om annat, bestäms semesterpenningen, lönen för förlossningsledighet och reservövningstid samt arbetsgivarens skyldighet att teckna av behovet påkallad ansvarsförsäkring och reseförsäkringar enligt basavtalet så, att de allmänna arbetsvillkoren för tjänstemän iakttas. 11. Kollektivavtal Vidare bör även bestämmelserna i eventuella kollektivavtal iakttas. Jag kommer väl till rätta med andra och har heller ingenting emot att inleda en diskussion med obekanta personer. Jag kan jobba både på engelska, tyska och svenska. Jag är villig att resa om arbetsuppgifterna så kräver. Jag kan börja praktiken 16.5 då vårens tenter är avklarade och kan fortsätta till slutet av augusti. Ytterligare uppgifter om mig ger min förman vid min praktikplats föregående sommar, Karl Karlsson, Oy Firma Ab, GSM: Jag tar kontakt per e-post i slutet av februari för att höra mig för om Ni är intresserad att erbjuda mig en praktikantplats. Med vänlig hälsning Fjalar Flinck BILAGOR: meritförteckning studieprestationsutdrag

15 Konsten att söka jobb (PDF-version) 15 MERITFÖRTECKNING Fjalar Flinck Kunskapsvägen 2 A 6,10020 Fartnäs GSM: född gift Utbildning - Teknologie studerande, Tekniska högskolan Avdelningen för träförädlingsteknik, pappersteknik (huvudämne), produktionsekonomi (biämne), 90 studieveckor. - Student Lovisa gymnasium 1998 Arbetserfarenhet - Das Papier GmbH, Tyskland, vikarie för skiftesmästaren, Oy Firma Ab, sommarpraktikant 2000 emballerare - Pizzaravintola, Oy Viesti Ab, somrarna servitör, stafett Informationsteknik Windows användarmiljö, C++, SQL grunderna, html Språkkunskaper Engelska (utmärkta), tyska (goda) svenska (goda) spanska (grunderna) Förtroendeuppdrag Kassör i gillet för träförädling, 2000 Intressen Jag sköter min kondition genom att simma och spela squash. Under somrarna seglar jag. Jag har varit scout från och med att jag fyllde sju år. Övrigt - Militärgrad sergeant BC-körkort

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15 Ingvar Dahlbacka Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut grundades år 1972 tillkom för att möjliggöra en bred forskning också

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio " Detta avtal gäller

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio  Detta avtal gäller Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2351 Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen.

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. CHECK LISTA 3 inför första jobbet Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. Nu ska du sälja dig själv Nu är det allvar. Du är på väg mot ditt första jobb. Ett jobb där du ska trivas, utvecklas

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant Internationell praktik Bli internationell anställ en utländsk praktikant Bästa arbetsgivare! CIMO ordnar tillsammans med läroanstalter, studentorganisationer och arbetsförvaltningen praktikmöjligheter

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

En slipad ansökan - Cv och personligt brev

En slipad ansökan - Cv och personligt brev En slipad ansökan - Cv och personligt brev Upplägg Kort om Jusek Cv/meritförteckning - Syfte och mål - Mall för CV - Trendspaning Det personliga brevet - Syfte och mål - Frågor att besvara - Tips Intervjun

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

HUR OPTIMERAR DU DITT CV?

HUR OPTIMERAR DU DITT CV? HUR OPTIMERAR DU DITT CV? av Sara Birgerson och Karin Andersson INNEHÅLL INLEDNING... 3 INTERNATIONELLT... 4 SKILLNAD PÅ CV OCH MERITFÖRTECKNING... 5 Meritförteckning... 5 CV... 6 OLIKA SORTERS CV... 8

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ARBETSLIVET!

VÄLKOMMEN TILL ARBETSLIVET! ARBETSLIVETS ABC VÄLKOMMEN TILL ARBETSLIVET! Man klarar sig bra i arbetslivet om man kan spelreglerna. De är samma för alla. I Arbetslivets ABC har grunderna i arbetslivskunskap samlats inom samma pärmar.

Läs mer

Karriärplanering Övning 06: Att fatta beslut

Karriärplanering Övning 06: Att fatta beslut Karriärplanering Övning 06: Att fatta beslut Dina studier är ett av de första stegen du tar mot din kommande karriär. Under studietiden gör du ett flertal beslut som påverkar din karriärutveckling. Vissa

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Praktikguide för Aboa Mare

Praktikguide för Aboa Mare Praktikguide för Aboa Mare xxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1. HANDLEDD PRAKTIK... 3 2. FÖRE PERIODEN...

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer

Kollektivavtalet för yrkeshögskolornas studerandekårer INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING: I tolkningstvister, vid meningsskiljaktigheter eller ifall den svenskspråkiga versionen avviker från den finskspråkiga, tillämpas det finskspråkiga avtalet. Kollektivavtalet för

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Konst- och kulturbranschen

Konst- och kulturbranschen Konst- och kulturbranschen Arbetsförhållandets villkor 1.4.2016 31.3.2017 Akavas Specialorganisationer rf och Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf har uppgjort denna rekommendation om

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer