En annan värld - Bara 20 minuter bort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En annan värld - Bara 20 minuter bort"

Transkript

1 Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 Högskolepoäng En annan värld - Bara 20 minuter bort Svenskar som arbetar inom vägledningsområden i Danmark Another world - Only 20 minutes away Swedes within guidance professions in Denmark Rebecka Hadjipetri Malou Lindahl Studie- och yrkesvägledarutbildningen 180 hp Slutseminarium Examinator: Anders Lovén Handledare: Jan Anders Andersson

2 2

3 Sammanfattning Denna undersökning belyser vad som drivit fyra svenskar som arbetar inom vägledningsområden att lämna Sveriges arbetsmarknad och söka arbete i Danmark. Vad som får dem att stanna kvar samt upplevelser om kompetens och anställningsbarhet lyfts fram. Via en kvalitativ metod undersöks om Danmark är en potentiell arbetsmarknad för svenska vägledare. Teori som används i studien är push-pull. Ogynnsamma villkor på en plats puttar bort, push, och gynnsamma villkor på en annan drar till sig, pull. Tidigare forskning är inom arbetsmigration och anställningsbarhet. I resultatet framgår att osäkra arbetsvillkor i Sverige fick intervjupersonerna att söka nya möjligheter i Danmark. Personliga egenskaper som vilja att utvecklas har stor betydelse. Undersökningen visar vidare att kompetens från tidigare utbildningar eller arbetslivserfarenhet är relevant på den danska arbetsmarknaden. Det framkommer att det finns metoder för svenskar att höja sin anställningsbarhet i Danmark. Ett dilemma är svenskars brist på förförståelse av danska system inom utbildning och arbetsmarknad. Goda arbetsvillkor och god kollegial kontakt får dem att vilja stanna kvar i Danmark. Långa pendlingstider och negativ effekt på familjeförhållanden kan få dem att återvända till den svenska arbetsmarknaden. Övergripande slutsats är att utbildning och arbetslivserfarenhet har stor betydelse för svenskars anställningsbarhet inom vägledningsområdet i Danmark. Undersökningen visar vidare att personliga faktorer och egenskaper såsom engagemang och vilja är allra viktigast. Nyckelord: anställningsbarhet, arbetskraftsrörlighet, dansk arbetsmarknad, kompetens, studie- och yrkesvägledning, vägledare, vägledning, öresundsregionen 3

4 Tillägnad våra intervjupersoner: Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Søren Kierkegaard (1843) 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och frågeställningar Bakgrund Öresundsregionen Utbildning Tidigare forskning och teori Tidigare forskning Arbetskraftsrörlighet Inställning till arbete Anställningsbarhet Teori Push-pull Metod Urval Genomförande Etik Resultat och analys Presentation av intervjupersonerna Del 1 - Varför Danmark och vägen dit Tidigare anställning och personliga egenskaper Tillvägagångssätt till nuvarande anställning Sammanfattning och analys del Del 2 - Kompetens och anställningsbarhet Kompetens

6 6.4.2 Anställningsbarhet Kompetenshöjning Sammanfattning och analys del Del 3 Stanna i Danmark och framtid Fördelar dansk arbetsmarknad Nackdelar dansk arbetsmarknad Trivsel Fortsatt arbete i Danmark Sammanfattning och analys del Modell av resultatet Slutsats och diskussion Vidare forskning Referenslista Bilaga 1: Intervjuguide

7 1 Inledning Öresundsregionen är ett arbetsområde som delas av två länder, Sverige och Danmark. 3,7 miljoner människor lever i Öresundsregionen där arbetskraftsrörligheten ökar för varje år. Med Köpenhamn och Malmö som kärna är regionen det största stadsområdet i Norden med 2,3 miljoner invånare (www.norden.org). Om Danmark är en potentiell arbetsmarknad för svenska studie- och yrkesvägledare borde det innebära en större chans att få en anställning. Enligt statistik är den generella lönenivån högre i Danmark (Øresundsbron, 2010) och detta kan vara ett incitament för vägledare. Bild 1: Öresundsregionen. Källa: Øresundsbron, 2010 Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har pendlingen över Öresund ökat med cirka 600 procent pendlade dagligen personer mellan sin bostad och sitt arbete på andra sidan Öresund (www.tendensoresund.org). Den arbetskraftsrörlighet som finns i Öresundsregionen är intressant att undersöka för att få ökad kunskap om vad regionen har att erbjuda vägledarprofessionen. Vi har båda en öppenhet för att arbeta utanför Sveriges gränser och därför är det ett naturligt steg att ta reda på hur det ser ut i ett av grannländerna. 7

8 2 Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka arbetsrelaterade upplevelser för några svenskar som arbetar inom vägledningsområdena utbildning och arbetsmarknad i Danmark. För att få veta om Danmark är en potentiell arbetsmarknad för svenska vägledare har följande frågeställningar formulerats. 1. Vad har påverkat svenskar som arbetar inom vägledningsområden att söka arbete i Danmark? 1. Hur upplever de sin kompetens och anställningsbarhet i Danmark? 2. Vilka faktorer anser de är viktiga för fortsatt arbete i Danmark? 8

9 3 Bakgrund 3.1 Öresundsregionen Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska regioner. Här finns den största koncentrationen av högutbildad befolkning i hela Nordeuropa och här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP (www.oresundsregionen.org). Öresundsregionens folkmängd uppgick till ungefär 3,7 miljoner invånare vid årsskiftet 2009/2010 varav 2,5 miljoner var bosatta i Danmark och 1,2 miljoner i Sverige. Antalet dagliga boende- och arbetspendlare över Öresund har ökat från mindre än personer innan Öresundsbron öppnades till ca år Så mycket som 97 % av dessa pendlare bor i Sverige och arbetar i Danmark (www.tendensoresund.org). Var tredje person mellan 25 och 64 år i Öresundsregionen har en högskole- eller universitetsutbildning. Det ligger över den nationella nivån i både Sverige och Danmark. Regionen har internationellt sett en välutbildad arbetskraft. Öresundsregionen har upplevt en ökad integration efter att Öresundsbron byggdes. Denna integration kan bromsas av den ekonomiska nedgången enligt Tendens Öresund, men kommer i ett längre perspektiv att öka och fortsätta i framtiden. Integrationen är nödvändig om Öresundsregionen ska fortsätta att vara en internationellt konkurrenskraftig region i framtiden (www.tendensoresund.org). Det finns olika projekt med syfte att stärka och utveckla Öresundsregionen. Öresundskommittén har sedan 1993 varit en politisk drivkraft för utvecklingen i Öresundsregionen. Det är det enda politiska samarbete som täcker hela regionen. Öresundsregionen består av två nationella system det svenska och det danska. Detta gör att regler och lagar inte alltid är samma på båda sidorna av Sundet. Besluten kring regionen och dess utveckling fattas i de ordinarie beslutsstrukturerna på respektive sida av Sundet. 9

10 Öresundskommittén vill göra Öresundsregionen till en så integrerad och fungerande region som möjligt. Arbetet inriktas på synliga politiska resultat och fokus ligger på områden som speciellt behöver en gemensam politisk insats. Deras vision är: Øresundsregionen Europas mest attraktive og konkurrencekraftige region (www.oresundskomiteen.dk). Öresundsinstitutet har som mål att Øresundsregionen skal være en funktionelt integreret region med et fælles [sve: gemensam] marked i en nordisk og europæisk kontekst. Institutets viktigaste redskap är faktabaserade och objektiva analyser för att skapa debatt om gränsöverskridande samhällsfrågor i Öresundsregionen. Öresundsinstitutet skiljer sig från övriga aktörer i regionen genom att fokusera på idéer och att skapa en tvärgående dansk-svensk debatt. Genom saklig, faktabaserad analys ska makthavarnas och offentlighetens beslutsunderlag förbättras och Öresundsregionens integration och internationella position främjas. Institutet ska vara ett led mellan universitetsvärlden och offentligheten, där information, analys och idéer skapas och förmedlas för att stärka regionen. Institutets medlemmar är offentliga myndigheter, verksamheter, organisationer och universitet som behöver information om regionens utveckling och behov för ett bra beslutsunderlag i olika frågor (www.oresundsinstituttet.org). 3.2 Utbildning Högskoleverket skriver om det europeiska samarbetet Bolognaprocessen som startade Resultatet blev en deklaration som både Sverige och Danmark har skrivit på tillsammans med andra europeiska länder. Syftet är att studenter och arbetssökande akademiker ska ha möjlighet att röra sig fritt över gränserna. Deras tre huvudmål är att främja rörlighet och anställningsbarhet samt öka Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent (www.hsv.se). Vägledarutbildningarna i Sverige och Danmark är upplagda på olika sätt. Utbildningen till vägledare i Danmark finns på fyra lärosäten och i Sverige på tre. Då undersökningsområdet framförallt är Malmö-Köpenhamn begränsas urvalet till Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn och Malmö Högskola. Det finns likheter och 10

11 skillnader mellan vägledarutbildningarna. Utbildningarnas längd varierar, tre år heltid i Malmö och ett år heltid eller två år deltid i Köpenhamn. I Malmö kan alla söka som har grundläggande behörighet och Samhällskunskap A. I Köpenhamn krävs en tidigare yrkesexamen, till exempel lärare, socialrådgivare eller sjuksköterska och två års yrkeserfarenhet. I Malmö ges möjlighet till praktik medan det saknas i Köpenhamn. En mailkonversation som förts med en utbildningsadministratör på UCC förklarar att danska vägledningsstuderande oftast är verksamma som vägledare under tiden de utbildar sig. Kursinnehållet har stora likheter och den största skillnaden är omfattningen (www.mah.se) (www.ucc.dk). 11

12 4 Tidigare forskning och teori I tidigare forskning presenteras arbetskraftsrörlighet och dess inverkan på kunskapsutveckling i regioner. Vidare följer viktiga faktorer vid anställning, tillfredställelse på jobbet, mobilitetsbenägenhet och anställningsbarhet. I teoridelen beskrivs push-pull som är en migrationsteori. Ogynnsamma villkor på en plats puttar bort, push, och gynnsamma villkor på en annan drar till sig, pull. 4.1 Tidigare forskning Arbetskraftsrörlighet Andersson & Thulin (2008) hävdar att arbetskraftsrörlighet har en positiv effekt på regional produktivitet genom att öka kvaliteten och effektiviteten på arbetsmarknaden. Arbetskraft är en förutsättning för en effektiv matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Rörlighet är allra störst i storstadsregioner. En viktig komponent i kunskapsspridning är flödet av arbetskraft mellan företag, regioner och länder. Andersson & Thulin nämner historiska exempel som belyser kunskapsvandringen i form av flöden av arbetskraft, särskilt ingenjörer och kunskapsarbetare. I deras teoretiska förklaring lyfter de Silicon Valley som hade den i särklass högsta arbetskraftsrörligheten i en stor undersökning. Silicon Valley hade även den högsta kunskapslokaliseringen. De skriver att flöde inom en region har positiv inverkan på kunskapslokaliseringen medan flöde mellan regioner har en negativ inverkan. 12

13 En ökad globalisering kan enligt Andersson & Thulin förväntas snabba på teknik- och kunskapsutvecklingen och dess spridning mellan länder. De har funnit att rörligheten varierar kraftigt med ålder. De menar att det finns ett positivt samband mellan utbildning och rörlighet och ett negativt samband mellan ålder och rörlighet. Rörligheten varierar även med konjunktionscykeln; den sjunker i låg- och ökar i högkonjunkturer. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för rörlighet men också att reducera de inlåsningseffekter som finns i den svenska ekonomin. Turordningsregler på arbetsmarknaden som sist in, först ut gör det mer kostsamt för individer med långvariga anställningar att byta jobb då det gör dem mer sårbara vid en ekonomisk nedgång. Å ena sidan bidrar turordningsreglerna till att låsa de sysselsatta i befintliga anställningar, men å andra sidan bidrar de till att skapa en trygghet för de anställda att inte byta jobb. Andersson & Thulin har som förslag att lämna ekonomisk kompensation till de sysselsatta som gör ett aktivt jobbyte och vars anställning senare upphör på grund av turordningsreglerna. Kompensationen kan vara betingad på den tidigare anställningens längd eller den tidigare turordningsplatsen. Eftersom flöden av kunskapsintensiv arbetskraft ger positiva effekter är det enligt författarna anledning att skapa incitament så att rekryteringen blir större än vad den annars skulle vara Inställning till arbete Theandersson (2000) har undersökt olika inställningar till arbete och har haft tre huvudområden; viktiga faktorer till anställning, arbetstillfredsställelse och mobilitetsbenägenhet. Theandersson undersöker löneanställdas bindning till en tjänst och vad som påverkar dem att påbörja och avsluta en anställning samt tillfredsställelse på arbete. Han har två olika analysperspektiv; bakgrundsvariabler och uppfattning om den egna arbetssituationen. Lön som huvudsaklig drivkraft kallas för instrumentell syn. Det som har med utveckling att göra, till exempel intressant och omväxlande arbete, kallas för icke-instrumentell syn. Den första delen berör viktiga faktorer till (hypotetisk) anställning. För tjänstemän av båda könen, kommer följande ranking för vad som anses viktigt vid en anställning: lön, intressanta och omväxlande arbetsuppgifter och på tredje plats kamratskap. Män i offentlig 13

14 verksamhet rankade följande: intressanta och omväxlande arbetsuppgifter, lön och möjlighet att ta egna initiativ. Theandersson beskriver att arbetets värde betonas mer bland dem som arbetar inom offentlig verksamhet medan lönen är viktigare för dem inom industrisektorn. En tolkning han har är att det är en större social orientering inom offentlig verksamhet. Att arbeta med människor och inte ting kan bidra till en mer engagerad inställning till arbete inom offentlig verksamhet. Den andra delen handlar om arbetstillfredställelse. Deltagarna i Theanderssons avhandling är ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete och sin arbetsplats. Även de som är missnöjda med vissa faktorer säger att de är nöjda. Det kan enligt Theandersson bero på att människor justerar sina anspråk till vad de anser vara realistiskt att uppnå. Arbetstillfredsställelsen kan bero på olika faktorer. Bra lön, god anställningstrygghet, bra kamratskap och god fysisk arbetsmiljö är viktiga påverkansfaktorer. Tillfredsställelsen till det egna arbetet eller med arbetsplatsen har betydelse. Arbetet bör vara intressant och omväxlande, ha värde för andra och inte vara psykiskt påfrestande. Att i arbetet ha möjlighet att lära sig nya saker och skapa goda sociala relationer är av stor vikt enligt Theandersson. För dem som svarat att de är helt tillfredsställda syns faktorer som att ta egna initiativ, bra arbetsmiljö och bra lön. Den tredje delen berör mobilitetsbenägenhet såsom byte av arbete eller arbetsplats. Anledning till att deltagarna i avhandlingen vill byta eller flytta på sig varierar. De ickeinstrumentella faktorerna, självutvecklingsfaktorer, är av större betydelse för flyttviljan. Viljan att byta arbete kan bero på en önskan till ett mer intressant och omväxlande arbete med bättre kamratskap och med större värde för andra. Lönen är viktigare för människans arbetsval jämfört med flyttvilja. Theandersson skriver att yngre och högutbildade är mer mobilitetsbenägna än äldre och lågutbildade. Yngre har oftast en bättre konkurrenskraft på arbetsmarknaden och större möjlighet för ett byte. Utbildning har en positiv effekt på flyttbenägenheten när det gäller byte av arbete i allmänhet och byte av arbetsplats i synnerhet. När det gäller tjänstemän som specifik grupp finns det faktorer som påverkar mobilitetsbenägenheten. Det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och flyttvilja menar Theandersson. En stor andel vill byta arbete trots att de säger att de är tillfreds på arbetet. En förklaring är att det finns de som trivs med sitt nuvarande arbete men ändå vill prova något annat. 14

15 4.1.3 Anställningsbarhet Berglund & Fejes (2009) skriver om anställningsbarhet som ett begrepp i nutida politiska diskussioner. Det är enligt dem ett ord som har olika betydelse beroende på när och var det används. De skriver att en begreppsförklaring är att anställningsbarhet handlar om individers förmåga till anställning. Förutom Bolognaprocessen vars syfte är att öka anställningsbarheten finns olika policydokument inom EU. Genom dessa förväntas Europas medborgare bli mer anställningsbara, till exempel genom livslångt lärande. Genom att harmonisera det svenska utbildningssystemet med övriga Europas och genom ökad mobilitet hos de studerande ska anställningsbarheten öka. Anställningsbarhet presenteras av Berglund & Fejes som en modell med fyra olika synsätt: Performativa färdigheter, performativ utvecklingsförmåga, lärande färdigheter samt förmåga till kontinuerligt lärande, empowerment och identitetsutveckling. 4.2 Teori Push-pull Ravenstein använde folkräkningsuppgifter från över 20 länder, bland annat Danmark och Sverige, för att utveckla Laws of Migration (1889). Han drog slutsatsen att migration styrdes av en "push-pull" process, det vill säga ogynnsamma villkor på ett ställe (förtryckande lagstiftning, tunga skatter, etc.) "push puttar ut människor och gynnsamma villkor på en extern plats "pull drar dem till sig. Ravensteins lagar angav att den främsta orsaken till migration var bättre externa ekonomiska möjligheter. Volymen av migration minskar med avståndet, de flesta migrerar kortare avstånd och kvinnor är mer migrationsbenägna än män (Ravenstein, 1889). Everett S. Lee omformulerade Ravensteins teori för att ge större tyngd åt interna (eller push) faktorer i A Theory of Migration (1966). Lee beskrev också den inverkan som olika 15

16 hinder har på migrationsprocessen. Han hävdade att avstånd, fysiska och politiska hinder och relationer till anhöriga kan försvåra eller till och med förhindra migration. Lee påpekade att migrationsprocessen är selektiv eftersom skillnader såsom ålder, kön och social klass påverkar hur olika personer svarar på push-pullfaktorer. Dessa förhållanden kan också påverka personens förmåga att övervinna hinder. Dessutom kan personliga faktorer som en persons utbildning, kunskaper om en potentiell mottagande befolkning, familjeband och liknande underlätta eller fördröja migration. Lee definierar migration som permanent eller semipermanent byte av hemvist. All migration involverar en ursprungsplats, en destination och ett eller flera hinder, exempelvis hur lång resväg. Lee skriver att kunskap om den nya destinationen sällan är exakt. Mycket av kunskapen kan endast tillgodogöras vid att bo på destinationen. Minnen och upplevelser på ursprungsplatsen påverkar upplevelserna på destinationen. Detta kan innebära en för hög eller låg värdering av destinationens positiva respektive negativa faktorer. Lee (1966) förtydligar att olika personer påverkas olika av samma slags hinder. Personliga faktorer som till exempel vilka individuella trösklar individen har kan underlätta eller fördröja migrationen. Lee menar vidare att migration är selektiv. Individer reagerar olika på positiva och negativa faktorer på ursprungsplatsen och destinationen. De har olika förmågor att övervinna hinder och skiljer sig från varandra vad gäller personliga egenskaper. Han menar att personlig känslighet, intelligens och medvetenhet om andra förhållanden påverkar hur individen förhåller sig till situationen på ursprungsplatsen. Kunskap om destinationen beror på personlig kontakt eller källor av information som inte är allmänt tillgängliga. Lee skriver vidare att det finns personligheter som skapar förändring för förändringens skull. Vissa individer måste ha starka argument för att skapa förändringen medan det för andra räcker med en lätt anledning. Det finns flera faktorer som påverkar hur tillhörigheten till ursprungsplatsen är. Familjeförhållanden är en viktig faktor. Högutbildade individer som har en trygghet på ursprungsplatsen migrerar oftast på grund av bättre arbetsvillkor på destinationen. Hur stor migration som finns inom ett speciellt område beror på regionala skillnader. Dragningskraft kan plötsligt dyka upp, till exempel förändring i valutakurser vilket kan leda till ökad migration från ett område till ett annat. En av de viktigaste faktorerna vid migration är hur stora hinder som finns. Lee nämner historiska 16

17 exempel där borttagning av fysiska hinder har startat stora migrationsströmmar, exempelvis Berlinmuren. Volymen av migranter ökar med tid och enligt Lee (1966) beror detta bland annat på lättillgänglighet i regioner. Andra faktorer som påverkar inför migration kan vara priset på kommunikation och transportmedel i förhållande till inkomst. Teknologiska framsteg är också en tydlig dragningskraft. När ett hinder är övervunnet är det lättare att ta steget mot nästa. Detta medför en ökad förmåga att korrekt värdera positiva och negativa faktorer på ursprungsplats och destination. Det är lättare att följa i andras fotspår. Har andra vågat och lyckats har detta en positiv effekt på efterföljande migranter vilket är ännu en faktor till att migration ökar över tid. Lee menar att efter att ha varit på en ny plats ökar synen på möjligheter på ursprungsplatsen. Bland annat kan de nya kontakterna användas för att skapa arbetsmöjligheter vid ett eventuellt återvändande. 17

18 5 Metod Thurén skriver om induktion och deduktion (2009). Induktion innebär att dra generella slutsatser utifrån verkligheten. Deduktion betyder att dra en logisk slutsats som studeras om den är logiskt sammanhängande. Ett induktivt förhållningssätt valdes för att utgå från intervjupersonernas berättelser. Med utgångspunkt från verkligheten används teori och tidigare forskning för att förstå och analysera resultatet. Valet av kvalitativ metod styrks av Dalen (2008) som menar att det är relevant för att få insikt i informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. Att ställa följdfrågor och följa upp det som sägs av intervjupersonerna för att få en större förståelse beskrivs av Larsen (2009). Det kan både vara en fördel och en nackdel enligt oss. En nackdel genom en större mängd data, med eventuella svårigheter att sålla bort som följd. En fördel genom att få en djupare förståelse för något viktigt i undersökningen, fördelen väger tyngre. Det finns andra sätt att samla in data och kvantitativ metod ger en bred kunskap och möjlighet att generalisera. Generalisering betyder enligt Larsen att dra slutsatser som gäller för en större grupp än undersökningsgruppen. Detta hade varit intressant men då undersökningsgruppen var begränsad gick det inte att genomföra. Generella slutsatser går därför inte att dra av resultatet då urvalsgruppen består av fyra personer och inte är representativ för en större grupp. Däremot fås en insikt i hur det är att som svensk arbeta inom vägledningsområden i Danmark. På grund av tidsbegränsningen användes semistrukturerade intervjuer i undersökningen. Det innebär att forskaren väljer ut bestämda ämnen att tala om (Dalen, 2008). En intervjuguide användes för att underlätta intervjuprocessen och det kan vara en fördel vid semistrukturerade intervjuer menar Dalen (2008). Intervjuguiden utformades från syfte och frågeställningar och innehöll ämnen och frågor som lyfte viktiga delar i undersökningen. 18

19 Öppna frågor användes för att intervjupersonerna skulle berätta med egna ord om sina upplevelser, vilket även Dalen styrker. Vi som genomförde undersökningen bor och lever i Öresundsregionen på var sin sida. Det finns en personlig anknytning till ämnet och till undersökningsplatserna, något som kan vara en fördel och en nackdel (Dalen, 2008). Det kan ge en insikt i det som ska studeras men också en stark personlig involvering. Att försöka vara objektiv har varit ett mål genom hela arbetet. En medvetenhet om förförståelsen finns och vi har använt den på bästa sätt. Förförståelsen kan användas för att bidra till största möjliga förståelse av informanternas upplevelser och utsagor (Dalen, 2008, s 13). Som ett hjälpmedel under intervjun användes diktafon, för att kunna transkribera och få med intervjupersonernas egna ord (Dalen, 2008). Alternativet hade varit att låta bli att använda en diktafon och endast använda anteckningar som hjälp. Detta skulle inte vara tillräckligt för att redovisa och analysera resultatet på ett bra sätt. 5.1 Urval I studien intervjuades fyra personer och urvalet gjordes via snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden handlar om att forskare tar kontakt med personer som har kunskap inom ett visst ämne och som kan tipsa vidare om andra personer (Larsen, 2009). Undersökningsgruppen var fyra svenskar som arbetar i Danmark inom vägledningsområden. Åldern bland undersökningsgruppen var mellan 30 och 55 och samtliga var män. Ålder och kön var inget kriterium men en önskan fanns att det skulle finnas en variation. Detta lyckades delvis med tanke på ålderspridningen. Det var dock svårare att hitta intervjupersoner av båda könen. Etnicitet fanns med i urvalet då svenskar som arbetar i Danmark var målgruppen. Begreppet svenskar inbegriper i undersökningen svenska medborgare. 19

20 5.2 Genomförande För att hitta intervjupersoner besöktes Øresunddirekt som är ett öresundsregionalt informationscenter i Malmö. Där gavs förslag på tre personer som stämde in i våra valda kriterier; svenskar som arbetar inom vägledningsområdena i Danmark. Annan relevant kontakt togs men gav inga nya namn. En förfrågan skickades till personerna om de ville ställa upp i undersökningen och om de kände till fler som stämde in på kriterierna. Ett namn till framkom plus att de tipsade om varandra, något som bekräftade att undersökningsgruppen var smal. Dessa fyra ställda upp. Validitet handlar om relevans och att samla in data som besvarar valda frågeställningar enligt Larsen (2009). Vidare menar Larsen att hög validitet är lättare att få via kvalitativ metod än kvantitativ. Med tanke på tidsbegränsningen har tillräckligt och kvalitativt intervjumaterial insamlats. En pilotintervju har genomförts för att prova intervjuguiden och sättet att intervjua (Dalen, 2008). Pilotintervjun genomfördes med en svensk som arbetar i Danmark men inte inom vägledning. Flera av hans svar bekräftar och styrker flera av de mer generella frågorna i studien, dessa svar redovisas inte i resultatet. Tanken var att genomföra fyra individuella intervjuer men det blev efter förfrågan en gruppintervju med två personer. Det var något som var intressant att testa och jämföra mellan individuell intervju men även på grund av tidsaspekten. En fördel med gruppintervju är att intervjupersonerna kan känna sig mer avslappande och komplettera varandra när de håller med eller när de inte håller med (Larsen 2009). Detta stämde bra under gruppintervjun och det skapade en dynamik. Intervjupersonerna var sakliga och medvetna om att tala men inte för mycket då den andra personen skulle få tid att svara på samma fråga. Detta kan vara nackdel genom att de kanske begränsade sina svar men fördel genom att de förmodligen endast tog upp det de tyckte var viktigt. En utmaning med gruppintervju är den sociala kontrollen som kan uppstå som leder till att ärligheten begränsas (Larsen 2009). Detta var inget som märktes utan sakliga svar gavs och det skapades en lättsam stämning. En av författarna ledde de individuella intervjuerna och en ledde gruppintervjun. Båda var närvarande vid samtliga intervjuer för att lättare kunna bearbeta resultatet. Det var en 20

21 fördel då noggranna anteckningar kunde föras som ett komplement till det inspelade materialet. Transkribering och kategorisering av intervjuer genomfördes. Allt för att lära känna materialet på bästa sätt (Dalen 2008). Utifrån materialet hittades övergripande och framträdande ämnen och kategorier. Materialet sammanfördes under dessa olika huvudämnen. Detta kallas för kodning, vilket innebär att gå igenom materialet och se vad det egentligen handlar om och för att slutligen förstå innehållet i en mer tolkande och teoretiserande nivå (Dalen, 2008). 5.3 Etik De forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002) om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har beaktats i arbetet. Intervjupersonerna informerades om genomförande och syftet med undersökningen, samt om publicering på Malmö University Electronic Publishing (MUEP). Samtliga intervjupersoner har tillfrågats om samtycke och informerats om möjligheten att avböja. I examensarbetet tas hänsyn till konfidentialitetskravet så att ingen kan identifieras. Denna punkt är svår då urvalsgruppen verkar vara begränsad. 21

22 6 Resultat och analys Presentationen av resultatet är uppdelad i tre övergripande delar som bygger på intervjuguiden: Varför Danmark och vägen dit, Kompetens och anställningsbarhet och Stanna i Danmark och framtid. Efter varje del följer en sammanfattande analys. I den första delen Varför Danmark och vägen dit presenteras tidigare situation, påverkansfaktorer till valet av arbete i Danmark samt hjälpmedel som användes för att nå deras nuvarande arbete. I den andra delen berörs Kompetens och anställningsbarhet, vilken kompetens som finns och hur den upplevs. Anställningsbarhet belyses genom upplevelser och hur svenska vägledare kan höja sin anställningsbarhet i Danmark. I den tredje delen Stanna i Danmark och framtid berörs fördelar och nackdelar med den danska arbetsmarknaden. I denna del tas även ett framtidsperspektiv upp och vilka faktorer som är avgörande för att stanna på den danska arbetsmarknaden. I resultatet nämns intervjupersonerna ibland som en grupp och ibland som individer då båda perspektiven är viktiga. Motiveringen till att de är en gemensam grupp är att de arbetar med frågor inom utbildning och arbetsmarknad, något som är karaktäristiskt för vägledarprofessionen. Även individuella åsikter och tankar lyfts för att belysa olika tankesätt. Inledningsvis kommer en presentation av intervjupersonerna. 22

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Universitetsutbildning utan arbetsgaranti

Universitetsutbildning utan arbetsgaranti Universitetsutbildning utan arbetsgaranti 1. Inledning 1.1 Syfte och frågeställning I denna text vill vi besvara frågan Hur påverkar universitetsutbildningen ungdomars framtida möjligheter att få jobb?.

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer