En annan värld - Bara 20 minuter bort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En annan värld - Bara 20 minuter bort"

Transkript

1 Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 Högskolepoäng En annan värld - Bara 20 minuter bort Svenskar som arbetar inom vägledningsområden i Danmark Another world - Only 20 minutes away Swedes within guidance professions in Denmark Rebecka Hadjipetri Malou Lindahl Studie- och yrkesvägledarutbildningen 180 hp Slutseminarium Examinator: Anders Lovén Handledare: Jan Anders Andersson

2 2

3 Sammanfattning Denna undersökning belyser vad som drivit fyra svenskar som arbetar inom vägledningsområden att lämna Sveriges arbetsmarknad och söka arbete i Danmark. Vad som får dem att stanna kvar samt upplevelser om kompetens och anställningsbarhet lyfts fram. Via en kvalitativ metod undersöks om Danmark är en potentiell arbetsmarknad för svenska vägledare. Teori som används i studien är push-pull. Ogynnsamma villkor på en plats puttar bort, push, och gynnsamma villkor på en annan drar till sig, pull. Tidigare forskning är inom arbetsmigration och anställningsbarhet. I resultatet framgår att osäkra arbetsvillkor i Sverige fick intervjupersonerna att söka nya möjligheter i Danmark. Personliga egenskaper som vilja att utvecklas har stor betydelse. Undersökningen visar vidare att kompetens från tidigare utbildningar eller arbetslivserfarenhet är relevant på den danska arbetsmarknaden. Det framkommer att det finns metoder för svenskar att höja sin anställningsbarhet i Danmark. Ett dilemma är svenskars brist på förförståelse av danska system inom utbildning och arbetsmarknad. Goda arbetsvillkor och god kollegial kontakt får dem att vilja stanna kvar i Danmark. Långa pendlingstider och negativ effekt på familjeförhållanden kan få dem att återvända till den svenska arbetsmarknaden. Övergripande slutsats är att utbildning och arbetslivserfarenhet har stor betydelse för svenskars anställningsbarhet inom vägledningsområdet i Danmark. Undersökningen visar vidare att personliga faktorer och egenskaper såsom engagemang och vilja är allra viktigast. Nyckelord: anställningsbarhet, arbetskraftsrörlighet, dansk arbetsmarknad, kompetens, studie- och yrkesvägledning, vägledare, vägledning, öresundsregionen 3

4 Tillägnad våra intervjupersoner: Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Søren Kierkegaard (1843) 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och frågeställningar Bakgrund Öresundsregionen Utbildning Tidigare forskning och teori Tidigare forskning Arbetskraftsrörlighet Inställning till arbete Anställningsbarhet Teori Push-pull Metod Urval Genomförande Etik Resultat och analys Presentation av intervjupersonerna Del 1 - Varför Danmark och vägen dit Tidigare anställning och personliga egenskaper Tillvägagångssätt till nuvarande anställning Sammanfattning och analys del Del 2 - Kompetens och anställningsbarhet Kompetens

6 6.4.2 Anställningsbarhet Kompetenshöjning Sammanfattning och analys del Del 3 Stanna i Danmark och framtid Fördelar dansk arbetsmarknad Nackdelar dansk arbetsmarknad Trivsel Fortsatt arbete i Danmark Sammanfattning och analys del Modell av resultatet Slutsats och diskussion Vidare forskning Referenslista Bilaga 1: Intervjuguide

7 1 Inledning Öresundsregionen är ett arbetsområde som delas av två länder, Sverige och Danmark. 3,7 miljoner människor lever i Öresundsregionen där arbetskraftsrörligheten ökar för varje år. Med Köpenhamn och Malmö som kärna är regionen det största stadsområdet i Norden med 2,3 miljoner invånare (www.norden.org). Om Danmark är en potentiell arbetsmarknad för svenska studie- och yrkesvägledare borde det innebära en större chans att få en anställning. Enligt statistik är den generella lönenivån högre i Danmark (Øresundsbron, 2010) och detta kan vara ett incitament för vägledare. Bild 1: Öresundsregionen. Källa: Øresundsbron, 2010 Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har pendlingen över Öresund ökat med cirka 600 procent pendlade dagligen personer mellan sin bostad och sitt arbete på andra sidan Öresund (www.tendensoresund.org). Den arbetskraftsrörlighet som finns i Öresundsregionen är intressant att undersöka för att få ökad kunskap om vad regionen har att erbjuda vägledarprofessionen. Vi har båda en öppenhet för att arbeta utanför Sveriges gränser och därför är det ett naturligt steg att ta reda på hur det ser ut i ett av grannländerna. 7

8 2 Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka arbetsrelaterade upplevelser för några svenskar som arbetar inom vägledningsområdena utbildning och arbetsmarknad i Danmark. För att få veta om Danmark är en potentiell arbetsmarknad för svenska vägledare har följande frågeställningar formulerats. 1. Vad har påverkat svenskar som arbetar inom vägledningsområden att söka arbete i Danmark? 1. Hur upplever de sin kompetens och anställningsbarhet i Danmark? 2. Vilka faktorer anser de är viktiga för fortsatt arbete i Danmark? 8

9 3 Bakgrund 3.1 Öresundsregionen Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska regioner. Här finns den största koncentrationen av högutbildad befolkning i hela Nordeuropa och här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP (www.oresundsregionen.org). Öresundsregionens folkmängd uppgick till ungefär 3,7 miljoner invånare vid årsskiftet 2009/2010 varav 2,5 miljoner var bosatta i Danmark och 1,2 miljoner i Sverige. Antalet dagliga boende- och arbetspendlare över Öresund har ökat från mindre än personer innan Öresundsbron öppnades till ca år Så mycket som 97 % av dessa pendlare bor i Sverige och arbetar i Danmark (www.tendensoresund.org). Var tredje person mellan 25 och 64 år i Öresundsregionen har en högskole- eller universitetsutbildning. Det ligger över den nationella nivån i både Sverige och Danmark. Regionen har internationellt sett en välutbildad arbetskraft. Öresundsregionen har upplevt en ökad integration efter att Öresundsbron byggdes. Denna integration kan bromsas av den ekonomiska nedgången enligt Tendens Öresund, men kommer i ett längre perspektiv att öka och fortsätta i framtiden. Integrationen är nödvändig om Öresundsregionen ska fortsätta att vara en internationellt konkurrenskraftig region i framtiden (www.tendensoresund.org). Det finns olika projekt med syfte att stärka och utveckla Öresundsregionen. Öresundskommittén har sedan 1993 varit en politisk drivkraft för utvecklingen i Öresundsregionen. Det är det enda politiska samarbete som täcker hela regionen. Öresundsregionen består av två nationella system det svenska och det danska. Detta gör att regler och lagar inte alltid är samma på båda sidorna av Sundet. Besluten kring regionen och dess utveckling fattas i de ordinarie beslutsstrukturerna på respektive sida av Sundet. 9

10 Öresundskommittén vill göra Öresundsregionen till en så integrerad och fungerande region som möjligt. Arbetet inriktas på synliga politiska resultat och fokus ligger på områden som speciellt behöver en gemensam politisk insats. Deras vision är: Øresundsregionen Europas mest attraktive og konkurrencekraftige region (www.oresundskomiteen.dk). Öresundsinstitutet har som mål att Øresundsregionen skal være en funktionelt integreret region med et fælles [sve: gemensam] marked i en nordisk og europæisk kontekst. Institutets viktigaste redskap är faktabaserade och objektiva analyser för att skapa debatt om gränsöverskridande samhällsfrågor i Öresundsregionen. Öresundsinstitutet skiljer sig från övriga aktörer i regionen genom att fokusera på idéer och att skapa en tvärgående dansk-svensk debatt. Genom saklig, faktabaserad analys ska makthavarnas och offentlighetens beslutsunderlag förbättras och Öresundsregionens integration och internationella position främjas. Institutet ska vara ett led mellan universitetsvärlden och offentligheten, där information, analys och idéer skapas och förmedlas för att stärka regionen. Institutets medlemmar är offentliga myndigheter, verksamheter, organisationer och universitet som behöver information om regionens utveckling och behov för ett bra beslutsunderlag i olika frågor (www.oresundsinstituttet.org). 3.2 Utbildning Högskoleverket skriver om det europeiska samarbetet Bolognaprocessen som startade Resultatet blev en deklaration som både Sverige och Danmark har skrivit på tillsammans med andra europeiska länder. Syftet är att studenter och arbetssökande akademiker ska ha möjlighet att röra sig fritt över gränserna. Deras tre huvudmål är att främja rörlighet och anställningsbarhet samt öka Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent (www.hsv.se). Vägledarutbildningarna i Sverige och Danmark är upplagda på olika sätt. Utbildningen till vägledare i Danmark finns på fyra lärosäten och i Sverige på tre. Då undersökningsområdet framförallt är Malmö-Köpenhamn begränsas urvalet till Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn och Malmö Högskola. Det finns likheter och 10

11 skillnader mellan vägledarutbildningarna. Utbildningarnas längd varierar, tre år heltid i Malmö och ett år heltid eller två år deltid i Köpenhamn. I Malmö kan alla söka som har grundläggande behörighet och Samhällskunskap A. I Köpenhamn krävs en tidigare yrkesexamen, till exempel lärare, socialrådgivare eller sjuksköterska och två års yrkeserfarenhet. I Malmö ges möjlighet till praktik medan det saknas i Köpenhamn. En mailkonversation som förts med en utbildningsadministratör på UCC förklarar att danska vägledningsstuderande oftast är verksamma som vägledare under tiden de utbildar sig. Kursinnehållet har stora likheter och den största skillnaden är omfattningen (www.mah.se) (www.ucc.dk). 11

12 4 Tidigare forskning och teori I tidigare forskning presenteras arbetskraftsrörlighet och dess inverkan på kunskapsutveckling i regioner. Vidare följer viktiga faktorer vid anställning, tillfredställelse på jobbet, mobilitetsbenägenhet och anställningsbarhet. I teoridelen beskrivs push-pull som är en migrationsteori. Ogynnsamma villkor på en plats puttar bort, push, och gynnsamma villkor på en annan drar till sig, pull. 4.1 Tidigare forskning Arbetskraftsrörlighet Andersson & Thulin (2008) hävdar att arbetskraftsrörlighet har en positiv effekt på regional produktivitet genom att öka kvaliteten och effektiviteten på arbetsmarknaden. Arbetskraft är en förutsättning för en effektiv matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Rörlighet är allra störst i storstadsregioner. En viktig komponent i kunskapsspridning är flödet av arbetskraft mellan företag, regioner och länder. Andersson & Thulin nämner historiska exempel som belyser kunskapsvandringen i form av flöden av arbetskraft, särskilt ingenjörer och kunskapsarbetare. I deras teoretiska förklaring lyfter de Silicon Valley som hade den i särklass högsta arbetskraftsrörligheten i en stor undersökning. Silicon Valley hade även den högsta kunskapslokaliseringen. De skriver att flöde inom en region har positiv inverkan på kunskapslokaliseringen medan flöde mellan regioner har en negativ inverkan. 12

13 En ökad globalisering kan enligt Andersson & Thulin förväntas snabba på teknik- och kunskapsutvecklingen och dess spridning mellan länder. De har funnit att rörligheten varierar kraftigt med ålder. De menar att det finns ett positivt samband mellan utbildning och rörlighet och ett negativt samband mellan ålder och rörlighet. Rörligheten varierar även med konjunktionscykeln; den sjunker i låg- och ökar i högkonjunkturer. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för rörlighet men också att reducera de inlåsningseffekter som finns i den svenska ekonomin. Turordningsregler på arbetsmarknaden som sist in, först ut gör det mer kostsamt för individer med långvariga anställningar att byta jobb då det gör dem mer sårbara vid en ekonomisk nedgång. Å ena sidan bidrar turordningsreglerna till att låsa de sysselsatta i befintliga anställningar, men å andra sidan bidrar de till att skapa en trygghet för de anställda att inte byta jobb. Andersson & Thulin har som förslag att lämna ekonomisk kompensation till de sysselsatta som gör ett aktivt jobbyte och vars anställning senare upphör på grund av turordningsreglerna. Kompensationen kan vara betingad på den tidigare anställningens längd eller den tidigare turordningsplatsen. Eftersom flöden av kunskapsintensiv arbetskraft ger positiva effekter är det enligt författarna anledning att skapa incitament så att rekryteringen blir större än vad den annars skulle vara Inställning till arbete Theandersson (2000) har undersökt olika inställningar till arbete och har haft tre huvudområden; viktiga faktorer till anställning, arbetstillfredsställelse och mobilitetsbenägenhet. Theandersson undersöker löneanställdas bindning till en tjänst och vad som påverkar dem att påbörja och avsluta en anställning samt tillfredsställelse på arbete. Han har två olika analysperspektiv; bakgrundsvariabler och uppfattning om den egna arbetssituationen. Lön som huvudsaklig drivkraft kallas för instrumentell syn. Det som har med utveckling att göra, till exempel intressant och omväxlande arbete, kallas för icke-instrumentell syn. Den första delen berör viktiga faktorer till (hypotetisk) anställning. För tjänstemän av båda könen, kommer följande ranking för vad som anses viktigt vid en anställning: lön, intressanta och omväxlande arbetsuppgifter och på tredje plats kamratskap. Män i offentlig 13

14 verksamhet rankade följande: intressanta och omväxlande arbetsuppgifter, lön och möjlighet att ta egna initiativ. Theandersson beskriver att arbetets värde betonas mer bland dem som arbetar inom offentlig verksamhet medan lönen är viktigare för dem inom industrisektorn. En tolkning han har är att det är en större social orientering inom offentlig verksamhet. Att arbeta med människor och inte ting kan bidra till en mer engagerad inställning till arbete inom offentlig verksamhet. Den andra delen handlar om arbetstillfredställelse. Deltagarna i Theanderssons avhandling är ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete och sin arbetsplats. Även de som är missnöjda med vissa faktorer säger att de är nöjda. Det kan enligt Theandersson bero på att människor justerar sina anspråk till vad de anser vara realistiskt att uppnå. Arbetstillfredsställelsen kan bero på olika faktorer. Bra lön, god anställningstrygghet, bra kamratskap och god fysisk arbetsmiljö är viktiga påverkansfaktorer. Tillfredsställelsen till det egna arbetet eller med arbetsplatsen har betydelse. Arbetet bör vara intressant och omväxlande, ha värde för andra och inte vara psykiskt påfrestande. Att i arbetet ha möjlighet att lära sig nya saker och skapa goda sociala relationer är av stor vikt enligt Theandersson. För dem som svarat att de är helt tillfredsställda syns faktorer som att ta egna initiativ, bra arbetsmiljö och bra lön. Den tredje delen berör mobilitetsbenägenhet såsom byte av arbete eller arbetsplats. Anledning till att deltagarna i avhandlingen vill byta eller flytta på sig varierar. De ickeinstrumentella faktorerna, självutvecklingsfaktorer, är av större betydelse för flyttviljan. Viljan att byta arbete kan bero på en önskan till ett mer intressant och omväxlande arbete med bättre kamratskap och med större värde för andra. Lönen är viktigare för människans arbetsval jämfört med flyttvilja. Theandersson skriver att yngre och högutbildade är mer mobilitetsbenägna än äldre och lågutbildade. Yngre har oftast en bättre konkurrenskraft på arbetsmarknaden och större möjlighet för ett byte. Utbildning har en positiv effekt på flyttbenägenheten när det gäller byte av arbete i allmänhet och byte av arbetsplats i synnerhet. När det gäller tjänstemän som specifik grupp finns det faktorer som påverkar mobilitetsbenägenheten. Det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och flyttvilja menar Theandersson. En stor andel vill byta arbete trots att de säger att de är tillfreds på arbetet. En förklaring är att det finns de som trivs med sitt nuvarande arbete men ändå vill prova något annat. 14

15 4.1.3 Anställningsbarhet Berglund & Fejes (2009) skriver om anställningsbarhet som ett begrepp i nutida politiska diskussioner. Det är enligt dem ett ord som har olika betydelse beroende på när och var det används. De skriver att en begreppsförklaring är att anställningsbarhet handlar om individers förmåga till anställning. Förutom Bolognaprocessen vars syfte är att öka anställningsbarheten finns olika policydokument inom EU. Genom dessa förväntas Europas medborgare bli mer anställningsbara, till exempel genom livslångt lärande. Genom att harmonisera det svenska utbildningssystemet med övriga Europas och genom ökad mobilitet hos de studerande ska anställningsbarheten öka. Anställningsbarhet presenteras av Berglund & Fejes som en modell med fyra olika synsätt: Performativa färdigheter, performativ utvecklingsförmåga, lärande färdigheter samt förmåga till kontinuerligt lärande, empowerment och identitetsutveckling. 4.2 Teori Push-pull Ravenstein använde folkräkningsuppgifter från över 20 länder, bland annat Danmark och Sverige, för att utveckla Laws of Migration (1889). Han drog slutsatsen att migration styrdes av en "push-pull" process, det vill säga ogynnsamma villkor på ett ställe (förtryckande lagstiftning, tunga skatter, etc.) "push puttar ut människor och gynnsamma villkor på en extern plats "pull drar dem till sig. Ravensteins lagar angav att den främsta orsaken till migration var bättre externa ekonomiska möjligheter. Volymen av migration minskar med avståndet, de flesta migrerar kortare avstånd och kvinnor är mer migrationsbenägna än män (Ravenstein, 1889). Everett S. Lee omformulerade Ravensteins teori för att ge större tyngd åt interna (eller push) faktorer i A Theory of Migration (1966). Lee beskrev också den inverkan som olika 15

16 hinder har på migrationsprocessen. Han hävdade att avstånd, fysiska och politiska hinder och relationer till anhöriga kan försvåra eller till och med förhindra migration. Lee påpekade att migrationsprocessen är selektiv eftersom skillnader såsom ålder, kön och social klass påverkar hur olika personer svarar på push-pullfaktorer. Dessa förhållanden kan också påverka personens förmåga att övervinna hinder. Dessutom kan personliga faktorer som en persons utbildning, kunskaper om en potentiell mottagande befolkning, familjeband och liknande underlätta eller fördröja migration. Lee definierar migration som permanent eller semipermanent byte av hemvist. All migration involverar en ursprungsplats, en destination och ett eller flera hinder, exempelvis hur lång resväg. Lee skriver att kunskap om den nya destinationen sällan är exakt. Mycket av kunskapen kan endast tillgodogöras vid att bo på destinationen. Minnen och upplevelser på ursprungsplatsen påverkar upplevelserna på destinationen. Detta kan innebära en för hög eller låg värdering av destinationens positiva respektive negativa faktorer. Lee (1966) förtydligar att olika personer påverkas olika av samma slags hinder. Personliga faktorer som till exempel vilka individuella trösklar individen har kan underlätta eller fördröja migrationen. Lee menar vidare att migration är selektiv. Individer reagerar olika på positiva och negativa faktorer på ursprungsplatsen och destinationen. De har olika förmågor att övervinna hinder och skiljer sig från varandra vad gäller personliga egenskaper. Han menar att personlig känslighet, intelligens och medvetenhet om andra förhållanden påverkar hur individen förhåller sig till situationen på ursprungsplatsen. Kunskap om destinationen beror på personlig kontakt eller källor av information som inte är allmänt tillgängliga. Lee skriver vidare att det finns personligheter som skapar förändring för förändringens skull. Vissa individer måste ha starka argument för att skapa förändringen medan det för andra räcker med en lätt anledning. Det finns flera faktorer som påverkar hur tillhörigheten till ursprungsplatsen är. Familjeförhållanden är en viktig faktor. Högutbildade individer som har en trygghet på ursprungsplatsen migrerar oftast på grund av bättre arbetsvillkor på destinationen. Hur stor migration som finns inom ett speciellt område beror på regionala skillnader. Dragningskraft kan plötsligt dyka upp, till exempel förändring i valutakurser vilket kan leda till ökad migration från ett område till ett annat. En av de viktigaste faktorerna vid migration är hur stora hinder som finns. Lee nämner historiska 16

17 exempel där borttagning av fysiska hinder har startat stora migrationsströmmar, exempelvis Berlinmuren. Volymen av migranter ökar med tid och enligt Lee (1966) beror detta bland annat på lättillgänglighet i regioner. Andra faktorer som påverkar inför migration kan vara priset på kommunikation och transportmedel i förhållande till inkomst. Teknologiska framsteg är också en tydlig dragningskraft. När ett hinder är övervunnet är det lättare att ta steget mot nästa. Detta medför en ökad förmåga att korrekt värdera positiva och negativa faktorer på ursprungsplats och destination. Det är lättare att följa i andras fotspår. Har andra vågat och lyckats har detta en positiv effekt på efterföljande migranter vilket är ännu en faktor till att migration ökar över tid. Lee menar att efter att ha varit på en ny plats ökar synen på möjligheter på ursprungsplatsen. Bland annat kan de nya kontakterna användas för att skapa arbetsmöjligheter vid ett eventuellt återvändande. 17

18 5 Metod Thurén skriver om induktion och deduktion (2009). Induktion innebär att dra generella slutsatser utifrån verkligheten. Deduktion betyder att dra en logisk slutsats som studeras om den är logiskt sammanhängande. Ett induktivt förhållningssätt valdes för att utgå från intervjupersonernas berättelser. Med utgångspunkt från verkligheten används teori och tidigare forskning för att förstå och analysera resultatet. Valet av kvalitativ metod styrks av Dalen (2008) som menar att det är relevant för att få insikt i informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. Att ställa följdfrågor och följa upp det som sägs av intervjupersonerna för att få en större förståelse beskrivs av Larsen (2009). Det kan både vara en fördel och en nackdel enligt oss. En nackdel genom en större mängd data, med eventuella svårigheter att sålla bort som följd. En fördel genom att få en djupare förståelse för något viktigt i undersökningen, fördelen väger tyngre. Det finns andra sätt att samla in data och kvantitativ metod ger en bred kunskap och möjlighet att generalisera. Generalisering betyder enligt Larsen att dra slutsatser som gäller för en större grupp än undersökningsgruppen. Detta hade varit intressant men då undersökningsgruppen var begränsad gick det inte att genomföra. Generella slutsatser går därför inte att dra av resultatet då urvalsgruppen består av fyra personer och inte är representativ för en större grupp. Däremot fås en insikt i hur det är att som svensk arbeta inom vägledningsområden i Danmark. På grund av tidsbegränsningen användes semistrukturerade intervjuer i undersökningen. Det innebär att forskaren väljer ut bestämda ämnen att tala om (Dalen, 2008). En intervjuguide användes för att underlätta intervjuprocessen och det kan vara en fördel vid semistrukturerade intervjuer menar Dalen (2008). Intervjuguiden utformades från syfte och frågeställningar och innehöll ämnen och frågor som lyfte viktiga delar i undersökningen. 18

19 Öppna frågor användes för att intervjupersonerna skulle berätta med egna ord om sina upplevelser, vilket även Dalen styrker. Vi som genomförde undersökningen bor och lever i Öresundsregionen på var sin sida. Det finns en personlig anknytning till ämnet och till undersökningsplatserna, något som kan vara en fördel och en nackdel (Dalen, 2008). Det kan ge en insikt i det som ska studeras men också en stark personlig involvering. Att försöka vara objektiv har varit ett mål genom hela arbetet. En medvetenhet om förförståelsen finns och vi har använt den på bästa sätt. Förförståelsen kan användas för att bidra till största möjliga förståelse av informanternas upplevelser och utsagor (Dalen, 2008, s 13). Som ett hjälpmedel under intervjun användes diktafon, för att kunna transkribera och få med intervjupersonernas egna ord (Dalen, 2008). Alternativet hade varit att låta bli att använda en diktafon och endast använda anteckningar som hjälp. Detta skulle inte vara tillräckligt för att redovisa och analysera resultatet på ett bra sätt. 5.1 Urval I studien intervjuades fyra personer och urvalet gjordes via snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden handlar om att forskare tar kontakt med personer som har kunskap inom ett visst ämne och som kan tipsa vidare om andra personer (Larsen, 2009). Undersökningsgruppen var fyra svenskar som arbetar i Danmark inom vägledningsområden. Åldern bland undersökningsgruppen var mellan 30 och 55 och samtliga var män. Ålder och kön var inget kriterium men en önskan fanns att det skulle finnas en variation. Detta lyckades delvis med tanke på ålderspridningen. Det var dock svårare att hitta intervjupersoner av båda könen. Etnicitet fanns med i urvalet då svenskar som arbetar i Danmark var målgruppen. Begreppet svenskar inbegriper i undersökningen svenska medborgare. 19

20 5.2 Genomförande För att hitta intervjupersoner besöktes Øresunddirekt som är ett öresundsregionalt informationscenter i Malmö. Där gavs förslag på tre personer som stämde in i våra valda kriterier; svenskar som arbetar inom vägledningsområdena i Danmark. Annan relevant kontakt togs men gav inga nya namn. En förfrågan skickades till personerna om de ville ställa upp i undersökningen och om de kände till fler som stämde in på kriterierna. Ett namn till framkom plus att de tipsade om varandra, något som bekräftade att undersökningsgruppen var smal. Dessa fyra ställda upp. Validitet handlar om relevans och att samla in data som besvarar valda frågeställningar enligt Larsen (2009). Vidare menar Larsen att hög validitet är lättare att få via kvalitativ metod än kvantitativ. Med tanke på tidsbegränsningen har tillräckligt och kvalitativt intervjumaterial insamlats. En pilotintervju har genomförts för att prova intervjuguiden och sättet att intervjua (Dalen, 2008). Pilotintervjun genomfördes med en svensk som arbetar i Danmark men inte inom vägledning. Flera av hans svar bekräftar och styrker flera av de mer generella frågorna i studien, dessa svar redovisas inte i resultatet. Tanken var att genomföra fyra individuella intervjuer men det blev efter förfrågan en gruppintervju med två personer. Det var något som var intressant att testa och jämföra mellan individuell intervju men även på grund av tidsaspekten. En fördel med gruppintervju är att intervjupersonerna kan känna sig mer avslappande och komplettera varandra när de håller med eller när de inte håller med (Larsen 2009). Detta stämde bra under gruppintervjun och det skapade en dynamik. Intervjupersonerna var sakliga och medvetna om att tala men inte för mycket då den andra personen skulle få tid att svara på samma fråga. Detta kan vara nackdel genom att de kanske begränsade sina svar men fördel genom att de förmodligen endast tog upp det de tyckte var viktigt. En utmaning med gruppintervju är den sociala kontrollen som kan uppstå som leder till att ärligheten begränsas (Larsen 2009). Detta var inget som märktes utan sakliga svar gavs och det skapades en lättsam stämning. En av författarna ledde de individuella intervjuerna och en ledde gruppintervjun. Båda var närvarande vid samtliga intervjuer för att lättare kunna bearbeta resultatet. Det var en 20

21 fördel då noggranna anteckningar kunde föras som ett komplement till det inspelade materialet. Transkribering och kategorisering av intervjuer genomfördes. Allt för att lära känna materialet på bästa sätt (Dalen 2008). Utifrån materialet hittades övergripande och framträdande ämnen och kategorier. Materialet sammanfördes under dessa olika huvudämnen. Detta kallas för kodning, vilket innebär att gå igenom materialet och se vad det egentligen handlar om och för att slutligen förstå innehållet i en mer tolkande och teoretiserande nivå (Dalen, 2008). 5.3 Etik De forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002) om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har beaktats i arbetet. Intervjupersonerna informerades om genomförande och syftet med undersökningen, samt om publicering på Malmö University Electronic Publishing (MUEP). Samtliga intervjupersoner har tillfrågats om samtycke och informerats om möjligheten att avböja. I examensarbetet tas hänsyn till konfidentialitetskravet så att ingen kan identifieras. Denna punkt är svår då urvalsgruppen verkar vara begränsad. 21

22 6 Resultat och analys Presentationen av resultatet är uppdelad i tre övergripande delar som bygger på intervjuguiden: Varför Danmark och vägen dit, Kompetens och anställningsbarhet och Stanna i Danmark och framtid. Efter varje del följer en sammanfattande analys. I den första delen Varför Danmark och vägen dit presenteras tidigare situation, påverkansfaktorer till valet av arbete i Danmark samt hjälpmedel som användes för att nå deras nuvarande arbete. I den andra delen berörs Kompetens och anställningsbarhet, vilken kompetens som finns och hur den upplevs. Anställningsbarhet belyses genom upplevelser och hur svenska vägledare kan höja sin anställningsbarhet i Danmark. I den tredje delen Stanna i Danmark och framtid berörs fördelar och nackdelar med den danska arbetsmarknaden. I denna del tas även ett framtidsperspektiv upp och vilka faktorer som är avgörande för att stanna på den danska arbetsmarknaden. I resultatet nämns intervjupersonerna ibland som en grupp och ibland som individer då båda perspektiven är viktiga. Motiveringen till att de är en gemensam grupp är att de arbetar med frågor inom utbildning och arbetsmarknad, något som är karaktäristiskt för vägledarprofessionen. Även individuella åsikter och tankar lyfts för att belysa olika tankesätt. Inledningsvis kommer en presentation av intervjupersonerna. 22

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod Föreläsning kvalitativ metod, Jonas Axelsson Jag skall ha detta upplägg: - Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod - Exempel på olika kvalitativa metoder - Något

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer Folkuniversitetet i Stockholm Mitt i karriären-barometer Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Grafer Om undersökningen Sida 2 Metod Urval: Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 40-55 år

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX NORDEN SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört undersökningen

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2015 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Reell kompetens vad är det?

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Årsredovisning Sätraängens korttidshem 2014

Årsredovisning Sätraängens korttidshem 2014 Årsredovisning Sätraängens korttidshem Perspektiv Operativt mål Målanalys Indikator Utfall T3 T3 Medborgare och kunder utifrån de styrdokument som gäller för tillmötesgå barnens och föräldrarnas behov

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer