Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion"

Transkript

1 Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion LOVE CHRISTENSEN och SANDRA ENGELBRECHT A tt påstå att de socialdemokratiska rörelserna i Europa historiskt har stått på arbetarklassens 1 sida gentemot kapitalägarnas intressen är föga kontroversiellt. Tillsammans med fackföreningarna skulle Socialdemokraterna, med Brantings ord, gå hand i hand och gemensamt arbeta för det stora målet: arbetarklassens fullständiga frigörelse. 2 Huruvida Brantings mål infriats låter vi vara osagt, men bilden av socialdemokratin 3 som försvarare av arbetarklassens gemensamma intressen har länge dominerat inom både forskningen och politiken. På senare tid har dock invändningar mot arbetarklassen som en homogen aktör rests, framförallt från det politisk-ekonomiska fältet. 4 Statsvetaren David Rueda argumenterar för att arbetarklassen inte skall förstås som en aktör med uniforma intressen. Istället kan arbetarklassen sedan 1970-talet delas upp i två grupper som emellanåt haft divergerande intressen: insiders och outsiders. 5 Den huvudsakliga skillnaden består i den asymmetriska risken att bli arbetslös: insiders åtnjuter i mycket högre utsträckning arbetsmarknadslagstiftning som skyddar dem från arbetslöshet, samtidigt som denna lagstiftning kan sägas försvåra outsiders etablering på arbetsmarknaden. Enligt teorin antas denna intressekonflikt grupperna emellan påverka gruppernas inställning till olika arbetsmarknadspolitiska förslag. Det är denna förmodade skillnad som vi ämnar undersöka i detta kapitel. Rueda (2005) och Lindvall & Rueda (2011) har tidigare studerat hur socialdemokratisk val- och policystrategi samt valutgångar i Sverige kan förklaras med hjälp av insider-outsider-distinktionen. Lindvall, Martinsson och Oscarsson (opublicerat manuskript) använder teorin för att studera ekonomisk röstning och väljargruppsheterogenitet, och hur detta påverkar skillnader i utfall mellan två svenska val i efterdyningarna av ekonomiska kriser. 6 Den enda studie som specifikt har undersökt skillnader i politiska preferenser mellan insiders och outsiders är en tidig studie av Lindvall (2003), som sammankopplade dessa med partipreferenser hos insiders och outsiders. 7 Det har emellertid i Sverige inte genomförts någon statistiskt teoriprövande studie där faktiska skillnader i opinioner mellan insiders och outsiders har stått i fokus. 8 Dessa skillnader har i stället ofta antagits existera och implicit modellerats i form av den beroende variabeln partival, där åsiktsskillnaderna grupperna emellan och partiernas policyutbud påverkar vilket parti man väljer att lägga sin röst på. 9 Syftet med detta kapitel är att undersöka om det, som teorin förutsäger, faktiskt går en skiljelinje mellan insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion. Denna Christensen, L & Engelbrecht, S (2012) Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 227

2 Love Christensen och Sandra Engelbrecht förmodade skillnad kommer att undersökas för tre förslag som rör arbetsmarknadspolitiken: uppmjukning av arbetsrätten, höjning av a-kassan och lagstiftad rätt till heltid för deltidsanställda. Om det inte existerar en sådan skillnad, och givet att Sverige betraktas som ett kritiskt fall vilket Lindvall och Rueda argumenterar för, samt att arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitik kan ses som det område där intressekonflikten kommer till direkt uttryck, reses ett antal frågor om förklaringspotentialen hos insider-outsider-distinktionen. Att insider outsider-effekter tidigare har ansetts vara mindre tydliga inom en svensk kontext i jämförelse med kontinentaleuropeiska länder 10, bör även sättas i relation till utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Efter 1960-talets stabilitet och höga tillväxt följt av de turbulenta tiderna under tidigt 70-tal med stagflationens intåg i den nationella politiken växte olika typer av arbetsmarknadslagstiftning fram runtom i världen. 11 År 1974 instiftades lagen om anställningsskydd (LAS) i Sverige 12, som bland annat reglerar uppsägningar: de politiskt omtvistade turordningsreglerna reglerar exempelvis i vilken ordning personal får sägas upp av arbetsgivaren. I och med att olika typer av anställningsskydd implementerades började en segmentering av arbetsmarknaden i två grupper växa fram: insiders och outsiders. Mer pregnant formulerat: innan anställningsskyddet implementerades i Sverige var alla arbetstagare i någon mån outsiders, medan införandet av anställningsskyddet skapade en (stor) grupp insiders. Den svenska arbetslösheten låg också länge märkbart lägre än i andra jämförbara länder, vilket gjorde arbetslösheten som splittring i arbetarklassen till ett mindre problem. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling på svensk arbetsmarknad, framförallt med avseende på den ökade risken att drabbas av arbetslöshet till följd av den ekonomiska kris som träffade världen 2008, så finns det god grund att anta att skiljelinjen mellan insiders och outsiders är på väg att bli tydligare även i den svenska kontexten. Nya aktörer, såsom bemanningsföretag, har etablerat sig på svensk arbetsmarknad och tidsbegränsade och deltidsanställningar har blivit de vanligaste anställningsformerna inom vissa grupper. Trots en med svenska mått mätt hög arbetslöshet, så råder arbetskraftsbrist inom många sektorer och Sverige har numera världens mest liberala lagstiftning för internationellt invandrad och importerad arbetskraft, vilket utmanar nationella mekanismer för reglering av arbetsmarknaden och arbetsförhållanden. 13 Alla dessa faktorer bidrar till att skärpa eventuella motsättningar mellan insiders och outsiders. Den svenska kontexten Även om den svenska arbetsrätten omfattar både svensk arbetsmarknadslagstiftning, EU-rätt, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal, så är uttrycket mjuka upp arbetsrätten, som respondenterna får ta ställning till i SOM-undersökningen från 2011, i den samtida samhällsdebatten framförallt sammankopplat med LAS och de tillhörande turordningsreglerna. Bilden som sprids i samhällsdebatten är framförallt 228

3 Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion att arbetsrätten utgör ett hinder för outsiders att ta sig in på arbetsmarknaden, att den svenska arbetsrätten skapar en stelbent arbetsmarknadsreglering som försvårar för företag att anställa och hämmar den svenska konkurrenskraften. 14 I linje med denna uppfattning sprids bilden av att gruppen unga inom outsiders är speciellt missgynnade av turordningsreglerna i den svenska arbetsrätten. I kontrast till denna bild visar tidigare forskning istället att svaga turordningsregler ger arbetsgivare större spelrum, och att detta är vad som i praktiken har skett under de senaste dryga 10 åren på svensk arbetsmarknad. Enligt Catharina Calleman, forskare i rättsvetenskap, är turordningsreglerna i praktiken nästintill upphävda, skyddslagstiftningen på svensk arbetsmarknad har försvagats och rättspraxis går arbetsgivarnas yrkanden tillmötes. 15 De politiska partier som specifikt använder uttrycket mjuka upp arbetsrätten i dagens samhällsdebatt är regeringspartierna Folkpartiet och Centerpartiet. De båda partierna förespråkar ett avskaffande av de nuvarande turordningsreglerna, och att dessa ersätts med turordningsregler som baseras på den enskildes kompetens samt att dagens möjlighet att undanta upp till två personer i företag med mindre än tio anställda ska utvidgas till att gälla samtliga anställda och samtliga företag. 16 Folkpartiet förespråkar också att företrädesrätten till återanställning för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist förkortas från nio till sex månader. 17 Värt att notera är även att arbetsmarknadens parter i tjänstemannasektorn tenderar att röra sig närmare varandra i frågan, i meningen att fackförbundet Unionen närmar sig Svenskt Näringslivs ståndpunkt att turordningsreglerna bör styras utifrån kompetens snarare än anställningstid. 18 Den samtida samhällsdebatten om arbetsrätt, och därmed vad respondenterna kan antas tolka in i detta breda begrepp, innefattar även de så kallade ungdomsavtalen. Som svar på ungdomsarbetslösheten som växande samhällsproblem vill Centerpartiet införa ungdomsavtal som skapar särskilda förutsättningar och arbetsvillkor för ungdomar i relation till den övriga arbetskraften. Ungdomsavtalen skulle innebära en förändring av LAS som ger möjlighet för personer under 26 år att ingå frivilliga ungdomsavtal med arbetsgivare under maximalt två år, att anställningen automatiskt förlängs efter två år, och att personen som har ungdomsavtal ges förtursrätt till lediga tjänster efter 12 månader. 19 I syfte att skapa lägre lönekostnader för arbetsgivaren så förespråkas en sänkning av arbetsgivaravgiften och lägre ingångslöner, vilket förväntas skapa en reaktion som leder till att fler företag har råd att anställa unga. 20 Även Folkpartiet har uttryckt sitt stöd för ungdomsavtal med lägre ingångslöner för unga personer i syfte att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. 21 Kritik har i detta sammanhang riktats mot risken att förvandla den unga arbetskraften till en andra klassens arbetstagare som ej arbetar under samma villkor som den etablerade arbetskraften. Detta skulle i sådana fall cementera den unga arbetskraften inom gruppen outsiders. Ser vi till trender i arbetsmarknadsopinion, så mättes förslaget om att mjuka upp arbetsrätten för första gången i SOM-undersökningen År 1999 nådde stödet för uppmjukning av arbetsrätten sin topp, där 48 procent ansåg att uppmjukning 229

4 Love Christensen och Sandra Engelbrecht av arbetsrätten var ett mycket eller ganska bra förslag. Trenden går sedan gradvis nedåt, men vi ser i 2011 års arbetsmarknadsopinion en återhämtning och att förslaget återigen ökar i popularitet. Motståndet till förslaget att mjuka upp arbetsrätten utgörs år 2011 av en liknande andel som vid föregående mätpunkt år 2002, och andelen ligger på en relativt jämn nivå under tidsserien. Figur 1 Svenska folkets inställning till förslaget att mjuka upp arbetsrätten 1996, och 2011 (procent) Mycket eller ganska bra förslag Mycket eller ganska dåligt förslag Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1996, och Kommentar: Procentbasen utgörs av respondenterna som besvarat frågan. Frågans skala går från mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag till mycket dåligt förslag. Vad gäller förslaget om att höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan), så har en rad förändringar av a-kassan ägt rum efter den borgliga regeringens tillträde år 2006, som kan tänkas återspeglas i trender i arbetsmarknadsopinionen. Väsentliga förändringar inkluderar 2007 års beslut att ta bort begränsningen av arbetssökande till det egna yrket, ta bort möjligheten att förlänga ersättningsperioden, samt förändring av reglerna för bisyssla och introducerandet av jobb- och utvecklingsgarantin, som ger dem som inte längre har rätt till a-kassa ett aktivitetsstöd med 65 procent av tidigare inkomst. Likaså höjdes arbetsvillkoret för inträde i a-kassan till minst 19 timmar per vecka. 22 Effekten av den sistnämna förändringen har varit att det blivit svårare för unga och deltidsarbetande att uppfylla villkoren för att få a-kassa. Det arbetsmarknadspolitiska förslaget om att höja a-kassan mättes för första gången i SOM-undersökningen år Det är också detta år då arbetsmarknadsopinionen skiljer ut sig, med ett större motstånd till förslaget, i kombination med ett 230

5 Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion något mindre stöd för förslaget än efterföljande år. Detta är kanske inte särskilt förvånande, med tanke på att alliansregeringen just blivit valda på ett mandat som bland annat innefattade sänkningar av a-kasseersättningarna. Förslaget om att höja a-kassan har däremot under de senaste åren uppnått och behållit ett starkare stöd än motstånd i den folkliga opinionen. Figur 2 Svenska folkets inställning till förslaget att höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) (procent) Mycket eller ganska bra förslag Mycket eller ganska dåligt förslag Källa: De nationella SOM-undersökningarna Kommentar: Procentbasen utgörs av respondenterna som besvarat frågan. Baserat på 2001 års SOM-undersökning visade statsvetaren Johan Martinsson att den allmänna opinionen hade blivit mer positiv till såväl att sänka a-kassan som till att tidsbegränsa den. Resultatet relaterades till att goda tider tenderar att leda till mer krav på hårdare tag gentemot arbetslösa i samhället. I likhet med tidigare studier, indikerade resultatet då att människors attityder till arbetslösa blir mindre generösa när arbetslösheten går ned. 24 Mot bakgrund av att intressekonflikter blir allt tydligare under perioder av lågkonjunktur så kan motsättningarna i den nuvarande kontexten förväntas ställas på sin spets. Medan avgifter till a-kassan höjts drastiskt under de senaste åren, så har inte ersättningsnivåerna för a-kassan höjts på över 10 år. 25 Den nuvarande regeringen har beslutat att anställda i branscher med hög risk för arbetslöshet också ska betala höga avgifter till arbetslöshetsförsäkringen. Både år 2010 och 2011 uppmättes rekordlåga nivåer bland dem som är berättigade den 80 procentiga ersättningsni- 231

6 Love Christensen och Sandra Engelbrecht vån; endast cirka 12 procent av dem som jobbar heltid är berättigade 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. I jämförelse med år 2002, när taket för a-kassan senast höjdes, var denna nivå 75 procent. Om man även räknar in deltidsarbetslösa och arbetslösa är det idag 42 procent som får ut 80 procent i ersättning. 26 Avgörande i detta sammanhang är att endast en liten grupp av outsiders omfattas av a-kassan. Två tredjedelar av samtliga arbetslösa omfattas inte av arbetslöshetsförsäkringen. 27 A-kassan behöver således inte per automatik gynna gruppen outsiders. Den kategori inom outsiders som aldrig nått upp till kraven för inträde i a-kassan åtnjuter heller inte förmånerna av arbetslöshetsförsäkringen. Detta gäller framförallt den unga arbetskraften, men ofta även gruppen timanställda. De fackliga centralorganisationerna har uttryckt sin kritik gentemot regeringens reformförslag av a-kassan, som kan bli verklighet från 1 juli Regeringen vill bland annat ta bort definitionen ur lagen som reglerar vilken typ av jobb arbetslösa måste söka för att inte förlora sin ersättning, samt vilken lön och arbetsvillkor en arbetslös bör ställa upp på för att inte bli avstängd från a-kassan. 28 Folkpartiet har även gjort anspråk på att vilja förbättra a-kassans ersättning under de första 4,5 månaderna, en linje som förstärks av Centerpartiets ståndpunkt att höja ersättningsnivån under de tre första månaderna följt av en snabbare avtrappning av nivåerna mot slutet av a-kasseperioden. 29 En begreppsförskjutning kan anas i denna debatt, där arbetslöshetsförsäkringen istället refereras till som omställningsförsäkring. Både Centerpartiet och Folkpartiet understryker vikten av a-kassans roll som omställningsförsäkring, och inte som försörjningsstöd. 30 Förslaget att lagstifta om rätt till heltid för deltidsanställda mättes för första gången i SOM-undersökningen Genom tidigare forskning är det välkänt att den kvinnliga arbetskraften oftare befinner sig i deltid än den manliga arbetskraften. Fler kvinnor än män har även tidsbegränsade anställningar. Frågan om att stärka de deltidsanställdas rätt till heltid är högt prioriterad av både Socialdemokraterna och LO. Även Vänsterpartiet är förespråkare av förslaget, med en ståndpunkt som tar sin grund i ett jämställdhetsperspektiv och framhäver att kvinnor skulle gynnas av rätt till heltid. 31 Moderaterna däremot menar att implementeringen av en sådan lag skulle leda till ökad arbetslöshet, till följd av att det skulle bli för dyrt för arbetsgivare att anställa och att svängningar i arbetskraftsbehovet skulle göra många deltidsanställda arbetslösa. 32 Den tudelade arbetarklassen I tidigare och alltjämt samtida forskning inom statsvetenskap och politisk ekonomi antas arbetarklassen påverkas oproportionerligt svårt av arbetslösheten, varför socialdemokraterna i högre utsträckning kommer söka kuva arbetslösheten med sin ekonomiska politik. 33 Med utgångspunkt i David Ruedas argumentation för en analytisk uppdelning av arbetarklassen i insiders och outsiders, så härrör den sub- 232

7 Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion stantiella skillnaden mellan insiders och outsiders intressen just från hur arbetslöshet slår mot de båda grupperna. 34 Insiders utgörs av de redan etablerade på arbetsmarknaden, som har en tillsvidareanställning eller deltidsanställning men som inte vill ha en mer omfattande anställning. Till gruppen outsiders räknas de som är arbetslösa, studenter och de som har en prekär anställningsform. Prekära anställningsformer definieras som tidsbegränsade anställningar och ofrivilliga deltidsanställningar. Det finns naturligtvis skillnader i förutsättningar för de individer som befinner sig inom de båda grupperna. Men trots denna heterogenitet, som framförallt återfinns inom gruppen outsiders som innefattar såväl arbetslösa som förvärvsarbetande, delar de den gemensamma nämnaren att de i högre utsträckning än insiders drabbas av arbetslöshet och därför har ett gemensamt intresse som går stick i stäv med insiders. Den tredje grupp som vi här är intresserade av är den grupp som inom traditionell klassforskning står i konflikt med arbetarklassen i vissa givna situationer. 35 Av teorin om insiders och outsiders följer den skenbart paradoxala situationen att delar av arbetarklassen emellanåt kommer ligga denna grupps politiska preferenser närmare än den andra gruppen inom den egna klassen. Huruvida man räknas till insiders, outsiders eller den tredje gruppen bygger på den anställdes generella position på arbetsmarknaden, och avgörande är huruvida individen innehar en överordnad eller underordnad position i produktionsordningen. 36 Vi väljer därför att introducera en tredje kategori i vår analys, vid sidan av insiders och outsiders, som vi hädanefter benämner ledande positioner. 37 Tudelningen av arbetarklassen i insiders och outsiders är numera erkänd inom samtida forskning, men det är fortsatt omtvistat inom vilka områden åtskillnaden har störst betydelse. 38 Vi menar att mot bakgrund av att insiders och outsiders position på arbetsmarknaden ser så annorlunda ut, följer också att de kommer att ha fundamentalt olika intressen i olika arbetsmarknadspolitiska frågor. Detta indikerar inte nödvändigtvis att arbetarklassen bör förstås i termer av insiders och outsiders inom alla policyområden, utan endast för de områden där deras fundamentala intressen är i konflikt med varandra. För andra välfärdsområden som utbildning, sjukvård et cetera kan deras intressen lika väl vara konvergenta. 39 Tre intressekonstellationer Mot bakgrund av att distinktion mellan insiders och outsiders baseras på deras arbetsmarknadsstatus, och att grupperna antas ha fundamentalt olika intressen i arbetsmarknadspolitiska frågor, så kan våra fall sägas utgör enkla test för hypoteserna; skillnaderna mellan insiders och outsiders bör i våra valda fall vara tydliga. Inom de tre arbetsmarknadspolitiska sakfrågorna avser vi fånga upp tre olika intressekonstellationer mellan insiders, outsiders och personer i ledande positioner, som utgör följande hypoteser: 233

8 Love Christensen och Sandra Engelbrecht Hypotes 1: Outsiders intresse sammanfaller med dem med ledande positioner till stöd för förslaget om att mjuka upp arbetsrätten, medan insiders är emot förslaget Baserat på de teoretiska antagandena och utifrån den samtida samhällsdebatten så bygger hypotesen på att insiders tillhör den grupp som åtnjuter skydd av arbetsrätten och därför söker värna den, medan densamma istället försvårar för outsiders att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden. Outsiders ligger här dem med ledande positioner närmre eftersom en högre flexibilitet på arbetsmarknaden till följd av en uppmjukad arbetsrätt ligger i deras intresse, framförallt i betydelsen att det skall vara lättare att anställa och avskeda personal. Även en mothypotes ligger här nära till hands, nämligen att det även kan påstås ligga i outsiders intresse att inte mjuka upp arbetsrätten då denna utsatta grupp är i större behov av skydd och arbetsmarknadsreglering. Vi kan dock här göra en distinktion mellan direkt och indirekt intresse, som således ger stöd åt den positiva hypotesen som bygger på tanken om att insiders har ett direkt intresse av att inte mjuka upp arbetsrätten. Hypotes 2: Outsiders stödjer förslaget om att höja a-kassan medan insiders intresse sammanfaller med dem med ledande positioner som är emot förslaget Givet att vi inte kontrollerar för exakta arbetslöshetsnivåer, så bygger den positiva hypotesen på att insiders, utifrån de teoretiska antagandena, bör löpa mindre risk att bli arbetslösa eftersom att de skyddas av arbetsrätten. Därför torde det, liksom för dem med ledande positioner, inte heller ligga i insiders intresse att höja a-kassan. 40 De två grupperna (ledande positioner och insiders) skulle vid en höjning av a-kassan förlora potentiella resurser till områden som skulle gynna dem mer direkt. 41 Outsiders däremot, kan sägas ha ett direkt intresse av att höja a-kassan; de arbetslösa nyttjar a-kassan och individer med prekära anställningar löper större risk att bli arbetslösa. Den reella arbetsmarknadssituationen kolliderar dock här till viss del med teorin, och skulle istället kunna stödja en mothypotes. Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har lett till att endast en liten grupp av outsiders omfattas av a-kassan och att endast en tredjedel av samtliga arbetslösa omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Med detta i åtanke är det möjligt att en stor del av outsidergruppen inte stödjer förslaget för att de helt enkelt inte skulle påverkas av det. Hypotes 3: Outsiders stödjer förslaget om att lagstifta om rätt till heltid för deltidsanställda medan dem med ledande positioner är emot förslaget och insiders är i högre grad indifferenta Enligt denna hypotes så förväntas det inte finnas några större signifikanta skillnader mellan insiders och outsiders, till skillnad från de två tidigare hypoteserna, men däremot mellan arbetarklassen som helhet och dem med ledande positioner. Outsiders förväntas stödja förslaget som syftar till att ge deltidsarbetslösa en möjlighet 234

9 Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion att förstärka sin position på arbetsmarknaden. Insiders antas här placera sig i mitten då de varken har något att vinna eller förlora på förslaget om lagstiftad rätt till heltid för deltidsanställda. De med ledande positioner däremot, förlorar flexibilitet för att kunna tillgodose sina intressen, så som att enkelt kunna byta ut arbetskraft som inte är lönsam och snabbt justera arbetsstyrkan vid konjunktursvängningar. En mothypotes ligger även i detta fall nära tillhands, mot bakgrund av att det kan antas finnas en splittring inom gruppen outsiders mellan den grupp som riskerar att bli av med sin deltid och de ofrivilligt deltidsanställda som kan nå en heltids anställning. Genom att färre tjänster delar på samma antal timmar vid införande av laglig rätt till heltid, kan förslaget uppfattas som ett hot mot grupper inom outsiders. Finner vi ej någon åtskillnad mellan insiders och outsiders i hypotes 1 och 2, som representerar förslag som utgör de två fundamentala skiljelinjerna grupperna emellan, så kan det möjligen ifrågasättas i vilken utsträckning denna tudelning är verklig i den svenska kontexten. Riktningen för hypotes 3 däremot, har inget uttalat stöd inom den tidigare forskningen kring insiders och outsiders, utan är vår vidareutveckling av det teoretiska ramverket. Arbetsmarknadspolitiska åsikter bland insiders och outsiders Innan vi undersöker om det finns några skillnader i opinioner mellan insiders, outsiders och dem med ledande positioner måste vi först definiera dem. Till gruppen outsiders räknas de som är arbetslösa, studenter och de som har en prekär anställningsform. 42 Insiders utgörs av personer med tillsvidareanställning eller deltidsanställning men som inte vill ha en mer omfattande anställning. Till kategorin ledande positioner 43 räknas de personer som på frågan Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till? uppgett tjänsteman med arbetsledande funktion, tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion, företagare med 1-9 alternativt 10 eller fler anställda samt jordbrukare med en eller flera anställda, oavsett om de tillhör kategorin insiders eller outsiders utifrån definitionen ovan. Ensamföretagare samt jordbrukare utan anställda inkluderas inte i någon av kategorierna. Hypoteserna prövades först med en envägs variansanalys. 44 Variansanalysen gör det möjligt att undersöka huruvida en grupps medelvärde signifikant skiljer sig från en annan grupps (eller flera andra gruppers) medelvärde, alltså om medelvärdet för insiders signifikant skiljer sig från outsiders respektive de ledande positionerna. 45 Om det inte existerar några statistiskt signifikanta skillnader grupperna emellan, talar det mot hypoteserna. 235

10 Love Christensen och Sandra Engelbrecht Tabell 1 Envägs variansanalys av medelvärdesskillnader mellan insiders, outsiders och ledande positioner (medelvärden, differenser, F-värden, antal svaranden och standardfel inom parenteser). Post hoc-test enligt Bonferroni Förslag Medelvärde Medelvärdesdifferens Ledande Outsiders - Ledande Insider- positioner - Ledande Antal Insiders Outsiders positioner Outsider Insider positioner F-värde observationer Arbetsrätten 2,84 3,25 3,1-0,41*** 0,27** -0,15 12, (1,05) (1,11) (1,12) A-kassan 3,72 3,51 3,16-0,2** -0,36*** -0,56*** 13, (1,05) (1,09) (1,07) Lagstifta om heltid 3,49 3,72 2,97-0,23* -0,52*** -0,75*** 22,2 930 (1,15) (1,13) (1,17) Kommentar: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 De respektive frågorna ligger som skilda item i samma frågebatteri i SOM-undersökningen Batterifrågan lyder: Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?. De tre förslag som vi analyserar och respondenterna har tagit ställning till lyder sedermera: Mjuka upp arbetsrätten, Lagstifta om rätt till heltid för deltidsanställda samt Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan) och går från 1 mycket bra förslag, 2 ganska bra förslag, 3 varken bra eller dåligt förslag, 4 ganska dåligt förslag till 5 mycket dåligt förslag. Skalordningen har dock kodats om så att 5 i stället betecknar mycket bra förslag och 1 mycket dåligt förslag. För den första beroende variabeln som rör förslaget att mjuka upp arbetsrätten finner vi att gruppen insiders signifikant urskiljer sig från både outsiders och dem med ledande positioner, men att outsiders och dem med ledande positioner inte signifikant skiljer sig ifrån varandra. Insiders är alltså mer negativa till att mjuka upp arbetsrätten än de två andra grupperna, vilket är helt i linje med hypotesen. För den andra beroende variabeln Hur ställer du dig till att höja ersättningsnivåerna i a-kassan? förutsades att outsiders skulle vara mycket mer positivt inställda till förslaget än insiders och dem med ledande positioner. Även här får hypotesen tydligt stöd. Outsiders är mer positivt inställda till förslaget och skillnaderna gentemot de båda andra grupperna är statistiskt säkerställda. Insiders, å sin sida, är mer positiva till förslaget än vad dem med ledande positioner är, vilket även det är statistiskt säkerställt. Den sista beroende variabeln gällde förslaget lagstifta om rätt till heltid för deltidsanställda. Enligt hypotesen skulle det inte finnas några signifikanta skillnader mellan insiders och outsiders, till skillnad från de två tidigare hypoteserna, men däremot mellan arbetarklassen som helhet och dem med ledande positioner. Analysen visar dock att det finns en signifikant skillnad mellan outsiders, som är mest positiva till förslaget, och insiders. Men även om det finns en signifikant skillnad de två grupperna emellan, är avståndet mellan insiders och outsiders betydligt mindre 236

11 Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion än avståndet mellan outsiders och dem med ledande positioner samt insiders och dem med ledande positioner. Följaktligen får även vår tredje hypotes visst stöd. Effekten av att vara insider eller outsider Resultatet av variansanalysen visade att det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Emellertid finns det många variabler utöver att man tillhör insiders, outsiders eller dem med ledande positioner som skulle kunna orsaka gruppskillnaderna. För att kunna kontrollera våra resultat från sådana spuriösa samband, genomför vi en ordinal logistisk regression. De tre beroende variablerna tillhör samma frågebatteri och har därför samma skala. Respondenterna har fått uppge hur de ställer sig till det aktuella förslaget. Skalan löper från mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra eller dåligt förslag, ganska dåligt förslag till mycket dåligt förslag, där skalan kodats om så att 1 betecknar mycket dåligt förslag och 5 betecknar mycket bra förslag. Med en ordinal logistiska regressionen kan vi skatta sannolikheten för att respondenterna skall tycka att det aktuella förslaget är mycket bra, ganska bra och så vidare. Utöver att vi kan kontrollera våra teoretiskt intressanta variablers påverkan på det beroende variablerna för andra variabler, ger regressionen även ett mått på effekten av de oberoende variablerna på de beroende. Variabeln av teoretiskt intresse är fortfarande om man tillhör insiders, outsiders eller dem med ledande positioner. Den ursprungliga variabeln kodas emellertid om till tre dummyvariabler 46, där dummyvariabeln för dem som tillhör gruppen ledande positioner utlämnas ur regressionen för att fungera som referenskategori. 47 Alla tre regressioner kontrolleras för en uppsättning kontrollvariabler som teori och tidigare forskning menar kommer påverka respondenternas opinioner i frågan. Dessa variabler innefattar fackligt medlemskap, subjektiv vänster-höger-placering, ålder, kön, inkomst, utbildning samt subjektiv klasstillhörighet. Tidigare forskning visar att arbetsmarknadspolitiska frågor i hög grad är ideologiskt polariserade med en stark påverkan på respondenternas attityder. 48 Då kärnan i teorin om insiders och outsiders berör risken att drabbas av arbetslöshet är oro för arbetslöshet en variabel av visst teoretiskt intresse. 49 Om en respondent är medlem i facket eller ej antas påverka respondenternas attityder i och med att de tre förslagen mer eller mindre tydligt påverkar fackens förhandlingsposition på arbetsmarknaden. Ålder antas påverka respondenternas attityder eftersom yngre personer återfinns i outsidergruppen i större utsträckning än äldre, då de inte haft tid nog att etablera sig som insiders. Liksom unga personer antas även kvinnor i någon mån vara överrepresenterade i outsidergruppen, framförallt eftersom kvinnor är överrepresenterade bland dem med deltidsanställningar. 50 För förslaget att höja ersättningarna i a-kassan kontrolleras även för om man är medlem i a-kassan, eftersom de som är medlemmar har som direkt egenintresse att vilja se större ersättningar än de som inte är medlemmar. Ett tydligt sätt att redovisa resultaten från en logistisk regression är i termer av predicerade sannolikheter att en händelse blir uppfylld, dvs. om man exempelvis 237

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi?

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management Hösttermin 2012 flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Kandidatuppsats Författare: Maria Hellström 810618-5906 Louise fors 850906-7503

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

2014 Thomas Andrén. Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet. - Leder kollektiva inkomstförsäkringar till högre arbetslöshet bland akademiker?

2014 Thomas Andrén. Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet. - Leder kollektiva inkomstförsäkringar till högre arbetslöshet bland akademiker? 2014 Thomas Andrén Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet - Leder kollektiva inkomstförsäkringar till högre arbetslöshet bland akademiker? Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet Leder kollektiva

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Ett försvagat kollektiv?

Ett försvagat kollektiv? Ett försvagat kollektiv? - Lokala ordförandens erfarenheter av en lägre facklig organisationsgrad Anders Pettersson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2011 Handledare: Fredrik

Läs mer

Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning

Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning 54 Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning Inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är idag så lågt att få individer erhåller 80 procent av tidigare lön. Det har drivit fram

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Ett rörligt arbetsliv

Ett rörligt arbetsliv Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum 2003 en mötesplats för forskare och praktiker Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum 2003 en mötesplats för forskare och praktiker Ett rörligt arbetsliv Arbetslivsforum

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Individen möter kollektivet

Individen möter kollektivet Högskolan i Halmstad Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program Individen möter kollektivet - en kvalitativ studie om hur Handels upplever individualisering och flexibilitet Arbetsvetenskap 61-90 hp

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

FATTIGDOMS- FÄLLAN SLÅR IGEN

FATTIGDOMS- FÄLLAN SLÅR IGEN VÅRDVAL SVERIGE FATTIGDOMS- FÄLLAN SLÅR IGEN SOMALIER I UTANFÖRSKAP I SVERIGE ANDERS BORNHÄLL HANS WESTERBERG www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667430&flik=4 2009-12-11 & REF OR M ] TI MB R O [ VÄL FÄR

Läs mer

Kan positiv särbehandling rättfärdigas?

Kan positiv särbehandling rättfärdigas? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVK01/STVK11 HT07 Handledare: Björn Badersten Kan positiv särbehandling rättfärdigas? En normativ analys av etnisk kvotering till juristprogrammet vid

Läs mer

Arbetslöshetsrapport 2011

Arbetslöshetsrapport 2011 rbetslöshetsrapport Har du frågor om rapporten? KNK SS 8-4 33 fakta@aea.se -kassans värld Innehåll Förord av Katarina Bengtson Ekström...4 -kassorna; byggsten i trygghetssystemen av Hillevi Engström...6

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög? Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/6 Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög? Oskar Nordström Skans IFAU, Uppsala universitet och IZA De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens

Läs mer

Jobbar men ändå fattig

Jobbar men ändå fattig Jobbar men ändå fattig Lina Stenberg Innehåll: Sammanfattning 4 Inledning 6 Alliansens arbetslinje 2006-2013 8 Är det rimligt att prata om fattigdom i Sverige? 10 Hur ser fattigdomen ut i verkligheten?

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

WORKING POOR OM ARBETANDE FATTIGDOM OCH KLASS I SVERIGE LINA STENBERG RAPPORT 1 2015

WORKING POOR OM ARBETANDE FATTIGDOM OCH KLASS I SVERIGE LINA STENBERG RAPPORT 1 2015 WORKING POOR OM ARBETANDE FATTIGDOM OCH KLASS I SVERIGE RAPPORT 1 2015 LINA STENBERG Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele Foto : Trons/T T Tryck: Linderoths

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Påverka och påverkas

Påverka och påverkas S K Y T T E A N U M Politiska institutioner och strategiskt agerande 14 Påverka och påverkas 1994 års reformering av arbetslöshetsförsäkringen Sven Oskarsson Statsvetenskapliga institutionen Postadress:

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer