Arbetslivets spelregler 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslivets spelregler 1"

Transkript

1 Arbetslivets spelregler 1

2 Medlemskap i facket ger många fördelar:» Lön och andra arbetsvillkor Det är fackförbundet som förhandlar för din del om lön och andra arbetsvillkor. I kollektivavtalet för din egen bransch kommer parterna överens om vad ditt arbete är värt. De kommer också överens om arbetstider, sjuklön, övertids- och skiftarbetesersättningar och semestrar.» Förtroendeman Arbetstagarna som hör till facket väljer bland sig en förtroendeman, som förhandlar, avtalar, medlar och förmedlar information mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Förtroendemannen är arbetstagarnas representant om det uppstår oenighet eller konflikter mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. 2» Arbetslöshetsskydd När du hör till ett fackförbund hör du också till en arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös betalar kassan dig en dagpenning som står i proportion till dina inkomster.» Rådgivning, utbildning, verksamhet Fackförbunden erbjuder olika slags hjälp i arbetslivets utmaningar, allt från rättshjälp till språk- och adb-kurser. Du får mera information om detta t.ex. i medlemstidningen eller på förbundets webbplats.» Förmåner Fackförbunden erbjuder också många andra slags förmåner till sina medlemmar. Förbunden har förmånliga semesterplatser och man kan t.ex. få ekonomiskt bidrag för semesterfirande och resetjänster. I många förbund får medlemmarna också rabatter på t.ex. bensin och försäkringar. Du kan läsa mer om medlemsförmånerna på förbundets webbplats.

3 Ta vara på dina rättigheter I din hand har du nu en sorts handbok eller guide om spelreglerna i arbetslivet. Guiden ger dig information om grundläggande anställningsfrågor, såsom arbetsavtal, lön under sjukdomstid, semester och semesterersättningar, övertidsarbete och uppsägningsskydd. Det kan vara värt att spara boken! Man behöver inte sitta ensam och grunna över krumelurerna i arbetslivets spelregler. Råd kan man få av förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktige, arbetskamraterna och fackförbundet. Unga och snuttarbetare kan också ringa till FFC:s avgiftsfria telefonrådgivning Det är värt att alltid ta reda på vad branschens kollektivavtal säger om frågor som är aktuella för dig. I kollektivavtalet har man ofta kommit överens om saker som är bättre ordnade i just din bransch än vad lagen förutsätter och därför garanterar bättre förmåner. Om ingen på din arbetsplats känner till ert kollektivavtal finns det åtminstone på webben: Också FFC:s och fackförbundens gemensamma portal kan hjälpa dig att finna det kollektivavtal som gäller dig. 3

4 Arbetslivets spelregler Arbetsavtalet är A och O... 5 Vaddå, kollektivavtal?... 7 Prövotid... 8 Uppsägning eller hävande av arbetsavtal... 9 Uppsägningstider... 9 Semester och semesterlön Löneutbetalning Naturaförmåner Arbetsintyg Lön för sjukdomstid Olycksfallsförsäkring Hyrarbete Läroavtal Arbetspraktik Deltidsanställda arbetstagares rätt till tilläggsarbete Förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig Arbetstidslagen garant för din ork Arbetarskydd, arbetshälsa och företagshälsovård Lagen om unga arbetstagare skyddar personer under 18 år Pensionsskydd Permittering Arbetsgivarens konkurs Medlemskap i facket tryggar din framtid De FFC-anslutna fackförbunden

5 Arbetsavtalet är A och O Arbetsavtalet är för många det allra första avtalet som gäller ens eget liv. Därför lönar det sig att vara extra uppmärksam när avtalet görs upp. Arbetsavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetstagaren förbinder sig att för en viss lön utföra ett arbete för arbetsgivaren, under dennes ledning och kontroll. (På finska heter detta avtal työsopimus.) Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt arbetsavtal, även om också ett muntligt avtal är bindande. Med ett skriftligt avtal är det nämligen lättare att kunna bevisa vad man kom överens om vid anställningens början, om det uppstår en konflikt. Om man inte har ett skriftligt avtal måste arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig redogörelse om arbetsvillkoren. 5 Harri Tahvanainen

6 I arbetsavtalet ska parterna komma överens om följande saker:» Vilka som är avtalets parter (arbetsgivarens och arbetstagarens namn och hem- eller verksamhetsort)» Eventuell prövotid och dess längd» Är det frågan om en fortlöpande anställning eller en visstidsanställning eller exempelvis praktik» Orsaken till att anställningen är tidsbunden, om det är frågan om ett arbetsavtal på viss tid» Tidpunkt för när arbetet inleds och vid visstidsavtal anställningens längd» Var arbetet utförs» För vilket slags arbetsuppgifter arbetstagaren har anställts» Löne- och naturaförmåner och lönebetalningsperiod» Arbetstid (om det bara är möjligt, undvik att ingå s.k. nollarbets- eller inkallningsavtal)» Hur semester och semesterpenning förtjänas» Lönebetalning under sjukdomstid» Uppsägningstid» Kollektivavtalet som tillämpas som en del av arbetsavtalet 6

7 En arbetsgivare som avsiktligt eller på grund av slarv inte presenterar en skriftlig redovisning över dessa centrala anställningsvillkor till arbetstagaren bryter mot arbetsavtalslagen. Arbetsavtal kan uppgöras på obestämd eller bestämd tid. Huvudregeln är att en anställning är bestående, dvs. gäller tillsvidare. I dessa fall kommer parterna inte överens om anställningens längd, utan anställningen avslutas genom uppsägning och med tillämpning av uppsägningstiderna. Arbetsavtal på viss tid kan göras upp endast av motiverade skäl. Exempelvis ett familjeledighetsvikariat kan vara ett sådant skäl. Ingendera parten kan säga upp ett visstidsavtal, utan det tar slut när avtalet upphör utan uppsägning, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om en uppsägningstid. Arbetsavtalet får inte innehålla sämre villkor än vad som stadgas i branschens kollektivavtal eller är stiftat i lag. Ett sådant avtal är inte giltigt. Vaddå, kollektivavtal? Som ny arbetstagare lönar det sig för dig att så fort som möjligt bekanta dig med branschens kollektivavtal (på finska kallas det ofta TES, som är en förkortning av työehtosopimus). Där finner du de mi ni mivillkor som tillämpas i branschen, såsom minimilön och olika lönetillägg. Kollektivavtalet är ett riksomfattande avtal som branschernas respektive intressebevakande fackförbund ingår för en viss tid med det förbund som representerar branschens arbetsgivare. Största delen av kollektivavtalen i vårt land är allmänbindande. Det betyder att arbetsgivaren måste följa kollektivavtalets minimivillkor för sina arbetsavtal oberoende av om arbetstagaren eller arbetsgivaren själv är organiserad i förbundet i sin bransch. 7

8 Du kan fråga förtroendemannen på din arbetsplats eller ditt eget fackförbund om kollektivavtalet. De flesta kollektivavtal finner du på nätet: > på svenska > myndigheter > avgöranden om kollektivavtal eller på finska > viranomaiset > työehtosopimukset. Prövotid I arbetsavtalet kan parterna komma överens om en prövotid som får vara högst fyra månader och gäller från anställningens startdatum. I arbetsavtal under åtta månader kan prövotiden vara högst hälften av anställningens längd. Man kan komma överens om en sex månaders prövotid om arbetsgivaren arrangerar utbildning för de arbetsuppgifter som är aktuella, och utbildningen varar oavbrutet mer än fyra månader. Under prövotiden kan arbetsgivaren och arbetstagaren häva arbetsavtalet utan uppsägningstid, men endast på sakliga grunder. Om arbetstagaren ingår flera visstidsavtal med samma arbetsgivare får prövotiden gälla endast en gång, under för det första arbetsavtalet. Jyrki Komulainen 8

9 Uppsägning eller hävande av arbetsavtal Arbetsgivaren har rätt att säga upp arbetstagaren av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl. I de största företagen (minst 20 arbetstagare) måste man först föra samarbetsförhandlingar (se på finska). Uppsägningstider enligt lagen Uppsägningstider då arbetstagaren säger upp sig: 14 dagar anställningen har varat högst fem år 1 månad anställningen har varat minst fem år Uppsägningstider då arbetsgivaren säger upp arbetstagaren: 14 dagar anställningen har varat högst ett år 1 månad anställningen har varat mellan ett och fyra år 2 månader anställningen har varat mellan fyra och åtta år 4 månader anställningen har varat mellan åtta och tolv år 6 månader anställningen har varat över tolv år 9

10 Arbetsgivaren har också rätt att säga upp en arbetstagare som har försummat sina arbetsförpliktelser, t.ex. regelbundet kommit för sent till arbetet. Innan arbetsgivaren kan säga upp arbetsavtalet måste han höra arbetstagaren i saken. I allmänhet förutsätter man att arbetstagaren först har fått en varning. Vid speciellt grova försummelser kan arbetsavtalet hävas utan uppsägningstid. Om arbetstagaren själv säger upp sig ska han eller hon överlämna sitt uppsägningsmeddelande till en representant för arbetsgivaren. Uppsägningen behöver inte motiveras. Under uppsägningstiden arbetar arbetstagaren som normalt och får full lön under tiden. Ett arbetsavtal på viss tid kan inte sägas upp om inte parterna gjorde upp om uppsägningsmöjligheten då arbetsavtalet slöts eller de kommer överens om det under avtalets gång. Arbetsgivaren kan häva en visstidsanställning om arbetstagaren väsentligen bryter mot eller försummar sina anställningsförpliktelser. 10 Semester och semesterlön Alla arbetstagare har rätt till semester eller ledighet som motsvarar semester. Semesterkvalifikationsåret är den 1 april 31 mars. Den som arbetar minst 35 timmar eller fjorton dagar i månaden förtjänar två semesterdagar per månad. Om anställningen har varat över ett år förtjänar arbetstagaren 2,5 dagar semester per månad. Också frånvaro, som har godtagbara skäl, t.ex. sjukdom, berättigar till semester. För semestertiden betalas semesterlön. De som arbetar minst 35 timmar i månaden på timlönsbasis får enligt lagen 9 % av sin bruttolön som semesterlön, om anställningen har varat under ett år. Om anställningen har varat över ett år är semesterlönen 11,5 %. De timavlönade som arbetar minst 14 dagar i månaden får en semesterlön som bestäms enligt medelförtjänst och koefficienter. Månadsavlönade får sin normala lön.

11 Utöver semesterlönen betalas en semesterpenning som är bestämd i kollektivavtalet. Den utgör i allmänhet halva semesterlönen. Semesterdagarna betalas som pengar, dvs. semesterersättning om det inte är möjligt att ge ut semester då anställningen upphör om t.ex. en tidsbunden sommaranställning tar slut och ingen semester har hållits. Semesterersättningen räknas på samma vis som semesterlönen. När man kräver semesterlön, semesterersättningar och semesterpremie eller penning gäller det att minnas att arbetstagarens rätt att kräva dessa föråldras inom två år efter att anställningen har upphört. De olika semesterpengarna är normal beskattningsbar inkomst som ska beaktas när skatteprocenten fastställs och också t.ex. när man söker studie- eller bostadsbidrag. Ytterligare information om semester får du på finska på 11

12 Löneutbetalning Månadsavlönade arbetstagare ska få sin lön en gång i månaden och timavlönade med två veckors mellanrum. När löneutbetalningsdagen infaller under helg, självständighetsdag eller 1 maj, under midsommar- eller julafton eller under en vardagslördag betalas lönen under de vardagar som föregår dessa. Minimilönen bestäms enligt kollektivavtalet i respektive bransch. Om arbetsgivaren inte är bunden av något som helst kollektivavtal bestäms lönen enligt arbetsavtalet. I samband med löneutbetalningen ska arbetstagaren ges en utredning över lönen (löneutdrag), varav framgår grundlönen, olika lönetillägg, naturaförmåner, övertidsersättningar, dagpenningar och andra ersättningar, semesterlön och de avgifter som har uppburits från lönen, dvs. socialskydds- och pensionsavgifter och eventuell medlemsavgift i fackförbundet. När en anställning upphör ska lönen och semesterersättningen betalas genast. Om slutlönen dröjer ska arbetsgivaren betala lön för väntetiden, dock högst för sex dagar. 12

13 Naturaförmåner Naturaförmåner kallas de förmåner som har ett värde i pengar och som arbetsgivaren bekostar för arbetstagaren, och som har överenskommits som en del av lönen eller istället för lön. Sådana förmåner är t.ex. bilförmån, måltidsförmån, telefonförmån eller bostadsförmån. De kan också vara olika varor och tjänster. Skattestyrelsen slår årligen fast värdet på naturaförmåner. Naturaförmånernas beskattningsvärde är löneinkomst, som beskattas på samma vis som normal penninglön. Arbetsintyg Arbetstagaren har rätt att få ett arbetsintyg vid anställningens slut. Av intyget ska framgå anställningens längd och arbetsuppgifter. Arbetstagaren kan om han eller hon så önskar, be arbets givaren skriva in också orsaken till att anställningen upphör och en uppskattning av arbetsinsatsen. Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg ännu inom tio år efter att anställningen har upphört. Lön för sjukdomstid Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt till full lön den dag sjukdomen börjar och följande nio vardagar, då anställningen har varat över en månad. Om anställningen har varat under en månad, kan arbetstagaren få femtio procent av sin lön för dessa dagar. Kollektivavtalen bestämmer vanligen om bättre villkor än så här. Olycksfallsförsäkring Då det sker en olycka under arbetstid eller på väg till eller från jobbet får arbetstagaren en ersättning från arbetsgivarens obligatoriska olycksfallsförsäkring. Det samma gäller om arbetstagaren insjuknar i en yrkessjukdom. 13

14 Hyrarbete I hyrarbete är arbetstagaren anställd av bemanningsföretaget, fastän själva arbetsinsatsen görs i ett så kallat användarföretag. Användarföretaget har rätt att leda och övervaka arbetet. Dessutom ansvarar det för arbetshandledning och arbetarskydd tillsammans med bemanningsföretaget. Hyrarbetsgivaren omfattas av samma förpliktelser som gäller andra arbetsgivare. Arbetsavtalet ska i allmänhet gälla tillsvidare. Endast det faktum att det rör sig om hyrarbete berättigar inte bemanningsföretaget att sluta ett arbetsavtal på viss tid. I hyrarbete tillämpas användarföretagets kollektivavtal, om inte bemanningsföretaget är bundet till ett annat kollektivavtal. Läroavtal Läroavtal är ett sätt att skaffa sig själv ett yrke. I läroavtalsutbildningen ingår arbetstagaren ett arbetsavtal med arbetsgivaren. Utbildningen består av inlärning på arbetsplatsen och kunskapsgivande kursutbildning. Den studerande får lön när han eller hon är på arbetsplatsen och ekonomiskt stöd när han eller hon är på kurs. Till arbetsgivaren betalas en utbildningsersättning. Arbetspraktik Arbetspraktik ingår i flera olika utbildningsformer. Då arbetspraktiken sker inom ramen för ett anställningsförhållande ska arbetstagaren få lön. FFC har också gjort en guide om hyrarbete som finns på finska på 14

15 15

16 Deltidsanställda arbetstagares rätt till tilläggsarbete Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda extra arbete till de arbetstagare som är deltidsanställda, innan denne anställer nya arbetstagare. Arbetsgivaren ska också meddela om arbete som blir vakant på så sätt, att deltidsanställda och visstidsanställda arbetstagare har möjlighet att söka arbetet. Förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig Som arbetstagarnas representant på arbetsplatsen verkar förtroendemannen, som arbetstagarna har valt bland sig själva. Förtroendemannens uppgift är att fungera som förhandlare, avtalsslutare, medlare och som informationskanal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Förtroendemannen känner till kollektivavtalet och arbetslagstiftningen samt andra aktuella frågor inom den egna branschen. Det lönar sig också att gå igenom arbetsavtalet med förtroendemannen innan du undertecknar det. Om det inte finns någon förtroendeman på arbetsplatsen är äldre arbetstagare en ovärderlig hjälp i anställningsfrågor. I problemsituationer lönar det sig ändå alltid att ta kontakt med sitt eget fackförbund, också om man ännu inte är medlem. Också regionförvaltningsverken erbjuder hjälp. På arbetsplatser med minst tio arbetstagare ska utöver en förtroendeman även en arbetarskyddsfullmäktig väljas. 16

17 Arbetstidslagen garant för din ork Arbetstidslagen omfattar alla arbetstagare. Arbetsgivaren måste föra bok över fullgjorda arbetstimmar och utbetalade ersättningar. Det är viktigt att följa arbetstidslagens bestämmelser om övertidstimmar och vilotider. När arbetstiden är mer än sex timmar per dygn ska arbetstagaren enligt arbetstidslagen erbjudas en måltidstimme. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens också om en kortare tid. Om arbetstagaren får lämna arbetsplatsen under pausen räknas vilotiden inte som arbetstid. Övertid är arbetstid som överstiger den regelbundna dygns- eller veckoarbetstiden. Arbetsgivaren måste alltid komma särskilt överens med arbetstagaren om övertidsarbete. Arbetstagaren behöver alltså inte gå med på att arbeta övertid, även om arbetsgivaren föreslår det. För dygnsövertid betalas lönen enligt lagen förhöjd med femtio procent för de två första timmarna. För följande timmar betalas lönen förhöjd med 100 procent. För veckoövertid betalas lönen förhöjd med femtio procent. Högst 138 timmar övertid får utföras under en fyra månaders period, ändå högst 250 timmar om året. 17

18 18

19 Arbetarskydd, arbetshälsa och företagshälsovård När en ny arbetstagare introduceras i arbetet måste särskild uppmärksamhet fästas vid de eventuella faror och risker som är förknippade med arbetet. Enligt lagen om arbetarskydd ska arbetsgivaren ge arbetstagaren den vägledning som arbetet och arbetsförhållandena förutsätter. Det innebär att arbetstagaren görs förtrogen med arbetsplatsens förhållanden, får utbildning i hur maskiner och anläggningar används och bekantar sig med säkerhetsföreskrifterna. Arbetstagaren är skyldig att tillämpa givna direktiv och omedelbart meddela arbetsgivaren om eventuell fara. Arbetstagaren har rätt att vägra en arbetsuppgift om den skulle medföra allvarlig fara för egen eller andra arbetstagares hälsa. Arbetsgivaren ska arrangera företagshälsovård för sina arbetstagare. Nya arbetstagare ska genomgå en hälsogranskning vid anställningen, om arbetet kan medföra fara eller skador för hälsan. Lagen om unga arbetstagare skyddar personer under 18 år Lagen om unga arbetstagare har stiftats för att skydda en ung arbetstagares mentala och fysiska tillväxt och utveckling. Lagen bestämmer bland annat hur långa arbetsskift unga får utföra och under vilka tider på dygnet. Man får anställa en person som har fyllt femton år och genomgått sin läroplikt. En person som fyllt fjorton får under vissa villkor utföra sådant lätt arbete som inte äventyrar hans eller hennes hälsa eller utveckling eller gör att skolgången blir lidande. 19

20 Arbetsavtalet för personer under femton år ingås av arbetstagarens förmyndare eller med förmyndarens lov av den unge själv. Pensionsskydd Pensionsskyddets syfte är att trygga utkomsten vid ålderdom, men likaså vid arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet eller familjeförsörjarens död. Arbetsgivaren ska teckna en försäkring för varje 18 år fylld arbetstagare vid någon arbetspensionsanstalt och betala arbetstagarens arbetspensionsavgift från och med den allra första arbetstimmen. Också arbetstagaren betalar en arbetspensionsavgift som bärs upp i samband med löneutbetalningen. Permittering Permittering innebär att arbetet och löneutbetalningen tillfälligt stoppas. Grunden för permittering är ekonomiska och produktionsmässiga faktorer. En permittering kan vara tidsbunden eller gälla tillsvidare. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren permitteringsbesked 14 dagar innan permitteringen träder i kraft. Arbetstagaren är berättigad till arbetslöshetsersättning under permitteringen. Arbetstagare i visstidsanställning kan inte permitteras. Undantaget är en visstidsanställd arbetstagare som arbetar som vikarie för en fast anställd arbetstagare som omfattas av permitteringen. 20

21 Arbetsgivarens konkurs Lönegarantin betalar arbetstagarens lönetillgodohavanden i de fall att arbetsgivaren på grund av konkurs inte kan betala dem. Tillgodohavandena ska sökas inom tre månader efter förfallodagen. Ansökningsblanketter finns hos arbetskraftsbyrån. Medlemskap i facket tryggar din framtid Kärnan i fackföreningsverksamheten finns på arbetsplatserna, där fackförbundet och arbetsgivarna kommer överens om arbetslivets spelregler. Anställningsskyddet är också det viktigaste skälet till att vara medlem i ett fackförbund. Fackförbundets synligaste aktörer på arbetsplatsen är förtroendemannen och fackavdelningen i och med dess verksamhet. Som medlem i förbundet får arbetstagaren ett brett nätverk av sakkunniga, till exempel hjälp och råd samt den rättshjälp fackförbundet beviljar vid eventuella konflikter med arbetsgivaren. En person som blir arbetslös får rätt till ersättning från arbetslöshetskassan efter att han eller hon har jobbat och varit medlem i sex månader (arbetsvillkor). Arbetsvillkoret kan också uppfyllas genom ett antal korta perioder i arbete. Medlemsavgiften i fackförbundet och a-kassan kan betalas genom att fylla i en uppbördsfullmakt till arbetsgivaren, vilket innebär att arbetsgivaren bär upp medlemsavgiften i förbundet och a-kassan direkt från lönen. Man kan också betala medlemsavgifterna själv. Avgifterna går att dra av i beskattningen. 21

22 Fackföreningsrörelsen har under årens lopp åstadkommit både ett och annat. Om inte fackförbunden fanns skulle finländarna sakna en hel del av de rättighet vi idag uppfattar som självklarheter.» Åtta timmars arbetsdag» Fem dagars arbetsvecka» Semester» Vintersemester» Sjuklön» Uppsägningsskydd» Moderskaps- och föräldraledighet» Övertidsersättningar» Semesterpenning» Alterneringsledigt Det är lätt att skriva in sig i ett fackförbund. Ett bra alternativ är att söka upp förtroendemannen på arbetsplatsen. Vem är han eller hon? Ta reda på. Du kan också fylla i en anslutningsblankett på fackförbundets webbplats eller via 22

23 De FFC-anslutna fackförbunden Vilket är ditt fackförbund? Nedan har vi en förteckning med FFC:s medlemsförbund och deras webb - adresser. På finns en sökrobot som hjälper dig att finna det förbund som är rätt för dig. Hjälp att finna rätt förbund får du också per telefon Allmänna journalistförbundet Bil- och transportbranschens Arbetarförbund AKT Byggnadsförbundet Elbranschernas fackförbund Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland SLSY Finlands Elitidrottarens Union Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL Finlands Musikers Förbund Finlands post- och logistikunion Finlands Sjömans-Union FSU Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund SSSL Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL organisationsanslutna förbund Fängelsefunktionärernas förbund VVL Gränssäkerhetsunionen Tullförbundet Underofficersförbundet Järnvägstjänstemannaförbundet Lokmannaförbundet Luftfartsunionen IAU Metallarbetarförbundet Pappersförbundet Servicefacket PAM TEAM Industribranschernas fackförbund Teater- och Mediearbetarna i Finland Trä- och specialbranschernas förbund Handelsbranschens föreståndarförbund KEY (via Servicebranschens union) 23

24 24 Painokarelia 2013

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

ARBETSMARKNADSPARTERNA

ARBETSMARKNADSPARTERNA ARBETSMARKNADSPARTERNA FFC Medlemsförbunden FTFC Medlemsförbunden AKAVA Medlemsförbunden Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund Servicearbetsgivarna KA Kommunala arbetsmarknadsverk SAMV Statens arbetsmarknadsverk

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa 1 Grundat 1899. Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa Landets största fackförbund för industrier. Medlemmar över 166 000, som hör till 333 fackavdelningar. Av medlemmarna är ca 21 % kvinnor och en tredjedel

Läs mer

Post- och logistikunion PAU ry

Post- och logistikunion PAU ry Post- och logistikunion PAU ry Förbundets syfte är att bevaka och förbättra sina medlemmars ekonomiska och sociala intressen i arbetslivet och samhället. Förbundets medlemmar arbetar inom postoch kommunikationsbranschen,

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET

De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET 2007 2010 Innehåll Arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen...3 Vad är Servicefacket PAM?...4 När du börjar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ARBETSLIVET!

VÄLKOMMEN TILL ARBETSLIVET! ARBETSLIVETS ABC VÄLKOMMEN TILL ARBETSLIVET! Man klarar sig bra i arbetslivet om man kan spelreglerna. De är samma för alla. I Arbetslivets ABC har grunderna i arbetslivskunskap samlats inom samma pärmar.

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Kollektivavtal för HÅRBRANSCHEN

Kollektivavtal för HÅRBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f.

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. 1.2.2014 31.1.2017 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Med detta arbetskollektivavtal fastställs arbets- och lönevillkoren för

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

ARBETSCENTRALER OCH ARBETSCENTRALER SOM HAR FÖRVANDLATS TILL SOCIALA FÖRETAG. FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL rf

ARBETSCENTRALER OCH ARBETSCENTRALER SOM HAR FÖRVANDLATS TILL SOCIALA FÖRETAG. FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Förmåner och service för studerande

Förmåner och service för studerande Förmåner och service för studerande Akavas Specialorganisationer studerandens eget fackförbund Ett sakkunnigt fackförbund ger trygghet i ditt liv. Amalia Ojanen, studerandeoch ungdomsombudsman Redan under

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELBRANSCHEN ENERGI ICT NÄTVERK

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELBRANSCHEN ENERGI ICT NÄTVERK Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Syfte: Att skapa förståelse för rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet. Genomgång: 1. Arbetsmarknadens parter. Beskriv kort arbetsmarknadens parter; att

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Inledning...4 3. Förutsättning...4 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse...5 5. Frågor

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2) MEDLEMSBREV 5/2001 Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer ARBETSAVTALSLAGEN Arbetsavtalslag Den nya arbetsavtalslagen träder i kraft

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN!

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN! Nytt kollektivavtal uppstod i tid PAU och servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA nådde ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna den sista dagen i oktober. Omställningsskydd, som var den viktigaste

Läs mer