Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete"

Transkript

1 Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Drömmen om arbete En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Vuxenhabiliteringen Fyrbodal

2 1 Drömmen om Arbete En studie om hur Vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Projektrapportering oktober, 2007 Vuxenhabilitering Fyr BoDal Ing-Britt Gustavsson kurator Christina Nilsson kurator Vuxenhabiliteringen Box Vänersborg 1

3 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 4 METODER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I PROJEKTET - Inventering och reflektion kring vuxenhabiliteringens arbetsmetoder 5 - Intervjuer med samverkansparter 6 - Lagtexter och förordningar 6 - Forsknings- och utvecklingskonferenser 6 VUXENHABILITERINGENS MÅL, MÅLGRUPPER OCH ARBETSMETODER - Mål och målgrupp 7 - Arbetsmetoder i förhållande till unga funktionshindrade 8 - Övriga vuxenhabiliteringar i landet 11 SAMVERKANSPARTNERS OCH DERAS INSATSER FÖR UNGA FUNKTIONSHINDRADE - Gymnasieskolan 12 - Försäkringskassan 13 - Arbetsförmedlingen 14 - Kommunen 18 - Forsknings- och utvecklingskonferenser 18 DISKUSSION OCH REFLEKTION - Svårare att söka arbete än att klara av att arbeta? 21 - Viktiga idéer och frågor att utveckla vid Vuxenhabiliteringen 22 Utredningar 24 Andra källor 25 Bilagor 25 Bilaga 1 26 Bilaga

4 3 INLEDNING Bakgrunden till föreliggande projekt är att vi som kuratorer vid Vuxenhabiliteringen Fyrbodal, Vänersborg, ofta träffar unga personer med funktionshinder(18-29 år) som har stora svårigheter att få ett arbete och behålla ett arbete. Sedan flera år tillbaka har vi märkt att det blivit allt svårare för den här målgruppen att komma i arbete. Enklare, mindre kravfyllda arbeten som tidigare fanns inom privat och offentlig sektor har i stor utsträckning försvunnit och klimatet i samhället har över huvud taget hårdnat för den här gruppen. Det är svårt för unga vuxna i allmänhet att komma ut på öppna arbetsmarknaden och gruppen unga med funktionshinder prioriteras inte, trots att den enligt aktuell lagstiftning borde göra det. Detta kan också spåras i den allmänna samhällsutvecklingen. Två trender kan sägas vara särskilt kännetecknande för arbetslivets förändring under de senaste decennierna. Den första kan beskrivas som en långsiktig nivåhöjning, där yrkesbranscher med relativt höga kvalifikationskrav växer, medan antalet okvalificerade arbeten minskar i omfattning. Den andra framträdande utvecklingstendensen är att intensiteten och prestationskraven i arbetet ökat, vilket också inneburit att alltfler upplever negativ stress i arbetslivet (SOU 2000:3). Speciellt gäller detta branscher som välfärdssektorn, handels, hotell och restaurang. Arbetslöshet har också varit ett omdebatterat samhällsproblem under de senaste decennierna och unga personer är en grupp som är arbetslösa i betydligt högre utsträckning än vad som gäller för befolkningen i övrigt (SOU 2000:3). En konsekvens av detta har varit att alltfler unga genomgår längre utbildningar och deras etablering på arbetsmarknaden sker betydligt högre upp i åldrarna än tidigare. Unga med kortare utbildning löper större risk att bli långtidsarbetslösa och skillnaderna har ökat sedan slutet av 1990-talet (SOU 2001:54). Unga med funktionshinder framträder också i välfärdsbokslutet och i andra utredningar och rapporter som en av välfärdens förlorargrupper (SOU 2001:56, RiR 2007:24). De har sämre arbetsvillkor än andra och utvecklingen av sysselsättningsgraden för gruppen under 2000-talet har varit sämre än för arbetskraften i stort. Vuxenhabiliteringens målsättning är att "bidra till självständighet och självbestämmande, så att den enskilde kan delta i samhället på sina villkor. Insatser planeras och genomförs i samverkan av och utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen( Vuxenhabiliteringens hemsida: habiliteringen FyrBoDal). Utgångspunkten för projektet var att vi funderade över våra arbetsmetoder som kuratorer på habiliteringen och vad som kunde utvecklas. Många ungdomar som kommer till vuxenhabiliteringen framför 3

5 4 en önskan om hjälp i sin strävan att få en praktikplats eller ett arbete. Vi har märkt att de arbetsmetoder vi använt inte längre har den effekten vi avser. Orsaken är svårt att se i vardagsarbetet. Men tydligt är att brukarna kommer till korta i kontakten med såväl arbetsförmedlingen, försäkringskassan som kommunen. Det har blivit allt svårare för de unga funktionshindrade personer vi kommer i kontakt med att få pröva ett arbete som är en viktig del av ett vuxenliv. Detta väckte vårt intresse och var utgångspunkten för projektet och för vårt syfte att söka ny kunskap och utveckla vårt arbetssätt. Vi beviljades projektmedel för föreliggande projekt, genom Handikappförvaltningens FOU-medel, i Västra Götalandsregionen. Vi två kuratorer fick använda 25 % var av våra ordinarie heltidstjänster under ett års tid. Då en av oss fick en annan tjänst avslutades dock projektet efter halva projekttiden. Under projektets gång omorganiserades verksamheten vid både arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det innebar dels att personalresurser minskades, men även att det var svårt för den personal som vi intervjuade under projekttiden att sia om vad den nya organisationen skulle kunna få för konsekvenser för målgruppen unga med funktionshinder( se Arbetsmarknadsverkets hemsida).. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Det övergripande syftet med projektet var att belysa förutsättningar och behov av Vuxenhabiliteringens insatser för stöd till unga funktionshindrade personer att komma i arbete. Vi ville även vidareutveckla kuratorns arbetsmetoder för att ge unga funktionshindrade personer bättre stöd i vuxenblivandet och skapa förutsättningar för dem att på sina villkor kunna delta i arbetsliv och samhälle. De centrala frågeställningarna i projektet har varit: Hur ser förutsättningarna ut och vilka svårigheter finns för gruppen unga funktionshindrade när det gäller deras möjligheter att söka arbete och få ett arbete.? Hur kan kuratorns arbetssätt utvecklas för att på ett bättre sätt möta de nya förutsättningar som finns på arbetsmarknaden för målgruppen unga funktionshindrade? Anledningen till val av åldersintervall är att brukare aktualiseras vid Vuxenhabiliteringen vid 18 års ålder och att personer med funktionshinder 4

6 5 ska ha möjlighet till tydligare stimulans avseende arbete genom aktivitetsersättningen upp till och med 29 år. METODER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I PROJEKTET Fyra huvudsakliga datainsamlingsmetoder har använts för att samla kunskap för projektet. Här nedan redogörs för metoder och tillvägagångssätt. Inventering av kuratorers arbetsmetoder avseende brukares behov av stöd på väg mot arbete. Skriftligt frågeformulär till olika vuxenhabiliteringar i landet. Identifiering, beskrivning och reflektion kring egna arbetsmetoder. Intervjuer med samverkanspartners, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, etc. Granskning och reflektion av lagstiftning och förordningar som rör gruppen unga funktionshindrades förutsättningar på arbetsmarknaden Deltagande i forsknings- och utvecklingskonferenser inom området Inventering och reflektion kring vuxenhabiliteringens arbetsmetoder Inledningsvis gjordes en identifiering, beskrivning och reflektion av den egna organisationen och de arbetsmetoderna, som vi som kuratorer vid vuxenhabiliteringen använder i arbetet med att ge unga funktionshindrade stöd i processen att söka arbete I syfte att få kunskap om metoder och arbetssätt i arbetet med unga funktionshindrade vid andra vuxenhabiliteringar i landet, skickades ett frågeformulär ut till 33 slumpmässigt utvalda vuxenhabiliteringar. Frågorna var: Hur arbetar ni med unga funktionshindrades behov av stöd till arbete? Har ni gruppverksamhet, samtalsmetoder eller andra verktyg som vi skulle kunna få ta del av? 5

7 6 Arbetar ni yrkesvis eller hela teamet på området? Arbetar ni riktat till någon speciell målgrupp, i så fall vilken? Intervjuer med samverkansparter I det vardagliga arbetet när kurator stöttar brukare på vägen till arbete behövs samverkan med olika verksamheter/ huvudmän i det omgivande samhället. Möjligheter för de unga att komma i arbete bygger på samverkan mellan myndigheter. Som kurator vid Vuxenhabiliteringen har man som uppdrag i denna samverkan att vara språkrör och stöd till individen. Insatsen utformas utifrån personens funktionshinder för att han/ hon så långt möjligt ska kunna framhålla sina resurser och behov av stöd. Samverkansparterna är främst försäkringskassan, arbetsförmedlingen, gymnasieskolan och kommunen. Vi valde att utforma likartade frågesammanställningar att använda vid intervjuer med samverkansparterna, se bilaga nr 1. Lagtexter och förordningar Som kurator vid Vuxenhabiliteringen ska vi ge stöd till brukare att få del av sina lagliga rättigheter i samhället. För att kunna svara upp emot detta område behöver vi hålla oss ajour med aktuell lagstiftning. Det saknades i vår verksamhet kontinuerliga informationskanaler för detta. Vi såg därför ett behov av att grundligt se över de lagar och förordningar som styr försäkringskassans, arbetsförmedlingens, gymnasieskolans och kommunens ansvarsområden för projektets målgrupp (18-29 år). Vi tog därför del av aktuell lagtext och myndigheters regelsystem och informationen granskades och bearbetades för att praktiskt kunna användas som redskap i det vardagliga arbetet i kuratorsgruppen. Forsknings- och utvecklingskonferenser Utifrån de inledande frågorna till Vuxenhabiliteringar i landet fick vi information om konferenser med inriktning mot arbete för unga vuxna. En del av seminarierna handlade om vilka möjligheter och stödinsatser som fanns för unga vuxna med funktionshinder. Vi deltog vid två sådana konferenser: Unga På Väg- arrangerad av Uppsala kommun och ESF-rådet, april 2007 i Uppsala. 6

8 7 Personer med Asbergers syndrom och arbetsmarknaden arrangerad av föreningen Svensk Vuxenhabilitering, 27 april 2007 i Stockholm. VUXENHABILITERINGENS MÅL, MÅLGRUPPER OCH ARBETSMETODER Vid Vuxenhabiliteringen Fyrbodal, Vänersborg är arbetet organiserat i tvärprofessionella team, bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, logoped och kurator. Kuratorns uppdrag är att utifrån brukarens funktionshinder och behov erbjuda psykosociala insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Vi ska även ge individuellt stöd, utveckla samarbete/ - verkan med sjukvård, kommun, länsarbetsnämnd, försäkringskassa och intresseorganisationer. För att få insatser vid Vuxenhabiliteringen ska personen ha fyllt 18 år och tillhöra verksamhetens målgrupp, se nedan. Man ska även ha behov av att ett specialiserat tvärprofessionellt arbetssätt. Det innebär att brukarens situation behöver belysas av flera yrkeskategorier såsom sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, psykolog och logoped. Funktionshindrets svårighetsgrad och dess inverkan på vardagsfunktionen är avgörande för hur behovet av habilitering bedöms. Mål och målgrupp Målet med Vuxenhabiliteringens arbete är att: Personer med funktionshinder ska kunna vara fullt delaktiga och jämlika i samhället utifrån sina personliga förutsättningar. Stöd och insatser skall syfta till att de handikappande konsekvenserna av ett funktionshinder minimeras. Den enskildes funktionsförmåga ska utnyttjas på bästa sätt så att största möjliga självständighet (automi) och självbestämmande kan uppnås (se Vuxenhabiliteringens hemsida: habiliteringen FyrBoDal). Vuxenhabiliteringens målgrupper är: 1. Vuxna med medfödda svåra motoriska och/eller kognitiva funktionshinder orsakade av skada i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet såsom cerebral pares, ryggmärgsbråck, 7

9 8 neuromuskulära sjukdomar, plexusskador, artrogrypos, utvecklings - störning och/eller autistiskt syndrom. 2. Vuxna med kombinerade motoriska, perceptuella, tal- och språkmässiga och/eller kognitiva funktionshinder såsom svårare former av ADHD+DCD (DAMP), autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom. Här krävs en individuell bedömning för att avgöra om personens svårigheter ska tillgodoses inom habiliteringen, inom vuxenpsykiatrin eller i primärvården. Ofta krävs gemensamma insatser från ovanstående instanser i samarbete. 3. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 4. Bedriva hjärnskaderehabilitering för personer med ABI (Acquired Brain Injury) oberoende av svårighetsgrad och med skador som inträffat under senare tonåren och därefter( endast inom habiliteringen Öster). Kuratorers arbetsmetoder i förhållande till unga funktionshindrade Inledningsvis gjorde vi en översyn och beskrivning av de arbetsmetoder som vi för närvarande använder i det psykosociala arbetet med att ge stöd och hjälp till unga funktionshindrade: De flesta brukare, vi får kontakt med, mellan år har önskemål om och behov av att få stöd av kurator till att söka arbete och har förväntningar om att komma i arbete som en del i sitt vuxenliv. Insatserna är i huvudsak individuellt inriktade. Vår erfarenhet är dock att det är mycket svårt för målgruppen att komma i praktik och arbete. De arbetsmetoder vi utgår från stämde utifrån tidigare samhällsorganisation, men upplevs nu som otillräckliga. Många brukare behöver stöd på sin väg från gymnasieskolan till arbete på öppna arbetsmarknaden eller till daglig verksamhet vid kommunen. Begreppet arbete inkluderar såväl arbete på öppna arbetsmarknaden som daglig verksamhet vid kommunen. Vi har med nuvarande arbetsmetoder inte någon möjlighet att stötta individen på ett konkret sätt och vi upplever att våra arbetsinsatser har mycket liten betydelse vad gäller arbetsprocessen. Målgruppen har begränsad möjlighet att ens komma ut i praktik. Vi har en idé om att kuratorer vid Vuxenhabiliteringen borde kunna stötta i arbetsprocessen på ett mer konkret och bekräftande sätt varför vi i projektform vill lyfta fram 8

10 9 behovsområdet och undersöka vilka möjligheter som finns att utveckla de arbetsmetoder som finns inom ramen för vårt uppdrag. Psykosocialt stöd av kurator Som kuratorer vid Vuxenhabiliteringen arbetar vi direkt med brukaren, med brukarens nätverk av resurspersoner och på en mer övergripande nivå i samhället i samverkan. Vi har en helhetssyn på individen i det psykosociala arbetet. Målet är att brukaren ska kunna fungera på ett maximalt sätt avsett personens resurser och förmåga och totalt sett ha en så tillfredsställande livssituation som möjligt. Vi arbetar utifrån den förändring brukaren har behov av att få för att hans/ hennes situation ska fungera bättre. Det kan handla om att söka få insats/ beslut vid myndighet, stödpersoner av olika slag i olika verksamheter, sysselsättning/ arbete mm. Grundläggande ekonomiska förutsättningarna och brukarens önskan att ha ett självständigt liv med delaktighet i samhället genomsyrar det psykosociala arbetet. Som ung vuxen med funktionshinder behöver man ofta en längre tid än normalt för att kunna frigöra sig från föräldrar och leva ett så självständigt liv man önskar i relation till/beroende av olika resurser. Brukare har sällan den möjlighet och förmåga som krävs att sätta sig in i vilka förutsättningar som finns och behövs för att åstadkomma större förändringar i sin tillvaro. När det gäller området arbete/ sysselsättning kan det handla om att man vill finna lämpliga arbetsuppgifter, bli ekonomiskt självständig, få en vuxen identitet genom arbetslivet osv. Med brukarens behov av att vara delaktig i sin egen förändringsprocess är det då kuratorns uppgift att tillfälligt ta över ansvaret och förse brukaren med kunskap på den nivå som brukaren utifrån funktionsnivån kan ta till sig. Att i den mån det är möjligt lära brukaren att ta sig fram i samhället och söka information och förutsättningar för en form av hjälp till - självhjälp. Här nedan redogör vi för olika metoder som man kan använda för att få en förståelse för brukarens situation och resurser. Metoderna används i dialog med brukaren. Kartläggning social situation Genom att göra en nätverkskarta tillsammans med brukaren kartläggs dennes sociala situation och befintliga resurspersoner. Kartan syftar till att för såväl brukare som kurator tydliggöra vilka personer som personen har tillgång till i familj, släkt, skola/ arbete osv. 9

11 10 Personligt nätverk Etablera kontakt med olika personer i brukarens nätverk som kan stötta honom/ henne på olika sätt under arbetsprocessen. Djupare kartläggning En djupare kartläggning kan ingå som ett led i att undersöka något av brukarens behovsområden. Syftet är att personen och kartläggande personal därigenom ska bli mer medveten om möjligheterna och tidigare erfarenheter, i relation till hans/ hennes förutsättningar. Rollspel Brukare kan som en del i stödsamtal erbjudas rollspel. Det kan t ex vara en övning inför kontakten med arbetsförmedlingen och arbetsgivare i att söka arbete/ praktikplats. Jagstödjande förhållningssätt Under kartläggningen framkommer delvis på vilket sätt personen behöver stöd för att komma vidare i förändringsprocessen. Det kan handla om - förberedande jagstärkande samtal inför möten och kontinuerligt i arbetsprocessen - förberedande jagstärkande aktivitet, t ex använda dator vid arbetsförmedlingen - jagstöd vid mötet vid t ex arbetsförmedlingen - på ett jagstödjande sätt hjälpa brukaren att sortera intryck och information efter ett möte vid arbetsförmedlingen då brukaren t ex fått avslag på begäran av insats. Etablera kontakt med arbetsförmedling, försäkringskassa och kommun Brukare behöver ofta stöd för att förstå vad som krävs av dem i kontakten med arbetsförmedlingen. Information behöver sorteras, arbetsprocessen och konsekvenser behöver tydliggöras för brukaren. Samarbete kring individ i samverkansgrupp med eller utan brukare Som kurator vid Vuxenhabiliteringen initieras ofta samverkansmöten för att involverade myndigheter ska samordna sina insatser utifrån brukarens behov. Om brukaren inte känner sig trygg i ett sådant 10

12 11 sammanhang måste inte brukaren delta utan kan få förtydligande vid enskild information både inför och efter möten. Samverkan med myndigheter såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommun, gymnasieskola, psykiatri övergripande nivå. Forum för att på ett mer övergripande plan utveckla bättre former för samverkan i individärenden. Övriga vuxenhabiliteringar i landet Vi skickade 33 frågeformulär Vuxenhabiliteringarna i landet och fick 17 svar. Det framkom att de som fick förfrågan från oss, hade ett mycket likartat arbetssätt som vid Habiliteringen i FyrBo-Dal. Metoderna var: Kartläggning Individuellt stöd Personligt nätverk Samarbete kring individ i samverkansgrupp med eller utan brukare Samverkansgrupper med myndigheter såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommun, gymnasieskola, psykiatri på övergripande nivå. Härutöver fanns insatser för några utvalda diagnosgrupper som vi fann intressanta: I Värmland bedrevs grupper för personer med Asperger syndrom som saknade arbete, medan man i Sörmland erbjöd Kurs om diagnos utvecklingsstörning för personer med utvecklingsstörning. Västerbotten gav Kurs i arbetslivskunskap vid Särvux i samverkan med Vuxenhabilitering och AF. Det framkom att Habiliteringarna i några andra regioner/ län hade en annan organisation av verksamheten. I t ex Halmstad(Hallands län)fanns Barnhabilitering, men endast ett ungdomsteam för personer i åldern år. Ungdomsteamet erbjöd habiliteringsinsatser upp till 25 års ålder och därefter remitterades brukaren till primärvården. 11

13 12 SAMVERKANSPARTNERS OCH DERAS INSATSER FÖR UNGA FUNKTIONSHINDRADE Gymnasieskolan Vi började med att studera skolans organisation samt vilka lagar som reglerade stödet till elever vid gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan, se nedan. Vid gymnasiesärskolan verkade elever få ett gott stöd till att utveckla sina förmågor. Däremot såg det betydligt sämre ut för elever med funktionshinder vid ordinarie gymnasieskolan. Vår erfarenhet säger att det framför allt är elever med neuropsykiatriska funktionshinder som skolan har svårt att möta i deras behov av bl a tydlig struktur i skoldagen och mindre grupper i undervisningen. Senare kompletterades vår kunskap genom intervjuer med studie- och yrkesvägledare samt skolkuratorer och vi fick en mer heltäckande bild av hur det såg ut i praktiken. Den centrala förvaltningsmyndigheten för skolan är Skolverket och får man inte gehör hos lärare, rektor eller skolchefer är det dit man kan vända sig med synpunkter rörande ett beslut om elevens stöd i skolan. Skolverket kan utreda och påpeka brister, men inte ändra beslut som skolan tagit. De aktuella lagarna som reglerar och beskriver vilket stöd ungdomar med funktionshinder ska kunna få i skolan är: Skollagen( SFS nr: 1985:1100) som reglerar de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning. Gymnasieförordningen( SFS nr: 1992:394) tar upp de bestämmelser om gymnasieskolan utöver vad som föreskrivs i skollagen angående t ex individuell studieplan, etappläsning, reducerat program. I 8 kap behandlar framför allt särskilda insatser såsom stödundervisning, åtgärdsprogram, särskild undervisning och specialklasser. Förordning( SFS nr: 1994:741) om gymnasiesärskolan tar upp de bestämmelser som gäller utöver vad som föreskrivs i Skollagen. Lag( SFS nr: 2006:67) Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 12

14 13 År 2006 kom Ändring av gymnasieförordningen ( SFS nr: 2006:203,204) vilket innebar en utökning av rektors ansvar. Rektor skall utreda om det visar sig att eleven har behov av särskilda stödåtgärder och se till att åtgärdsprogram utarbetas. Det skall framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. ( För fördjupning av skolans styrdokument vad gäller lagar och förordningar se Skolverkets hemsida). För närvarande utreds hur de centrala skolmyndigheterna ska vara organiserade, vad de ska ansvara för och var de skall finnas. De berörda myndigheterna är bl a Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet. Propositionen för den nya skollagen väntas vara klar under Försäkringskassan Flertalet i den aktuella åldern i målgruppen uppbar aktivitetsersättning från Försäkringskassan( se nedan). Aktivitetsersättningen syftade till att erbjuda en grundläggande inkomst och ge individen längre tid på sig att utveckla sina förmågor för att kunna komma i lämpligt arbete. Försäkringskassan kunde tidigare stimulera till aktivitet genom att bekosta nya aktiviteter t ex kurser vid studieförbund eller träningskort vid gym. Senare har detta stöd beviljats enbart till de personer som bedöms stå nära arbetsmarknaden. Det är frivilligt att delta i aktiviteterna. Aktivitetsersättning Personer med funktionshinder i åldern år har möjlighet att söka aktivitetsersättning( villkoren för att få aktivitetsersättningen regleras i Vägledning 2004:9 resp. 2007:1) Har personen ett funktionshinder som innebär att han/hon behöver förlänga sin skolgång på grundskole- eller gymnasienivå har personen rätt till aktivitetsersättning utan att arbetsförmågan prövas. Ansöker man därefter om fortsatt aktivitetsersättning pga nedsatt arbetsförmåga gör försäkringskassan en bedömning utifrån ett medicinskt underlag och en utredning. Man måste ha nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel under minst ett års tid för att få ersättningen. Försäkringskassan kan ta initiativ till att sjukpenning byts ut mot aktivitetsersättning. Vid intervjuer med utredare av aktivitetsersättning och aktivitetssamordnare framkom att denna verksamhet kommer att minskas ytterligare under 2008 vilket får konsekvenser för Vuxenhabiliteringens målgrupper. Rehabiliterande insatser 13

15 14 Det skulle finnas möjligheter till rehabiliterande insatser för den som uppbar aktivitetsersättning - både för den som hade en arbetsgivare och för den som var arbetslös. I olika verksamheter på lokal och riksnivå framgick att denna förutsättning var en grund för försäkringskassan och arbetsförmedlingen att samverka. Det avsåg framför allt de ungdomar som av myndigheterna bedömdes ha större möjlighet till arbete. För person med funktionshinder kunde en väg till arbete vara att studera vid folkhögskola. Tidigare kunde man under studietiden uppbära både sjuk- eller aktivitetsersättning och studiemedel( från CSN) samtidigt vilket var en förutsättning för kostnader för dubbelt boende. Från 1 januari 2007 upphörde den möjligheten. Försäkringskassan kunde bevilja personer med funktionshinder bidrag till så kallat Arbetshjälpmedel vid arbetsplatsen. Både arbetsgivaren och den anställde kunde få bidrag. Även bidrag till datorbaserade hjälpmedel kunde beviljas. Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsverket, som består av Arbetsmarknadsstyrelsen och 20 länsarbetsnämnder, blir en myndighet den 1 januari 2008: Arbetsförmedlingen. Verksamheten år 2008 ska klaras med en budget som är 500 miljoner kronor lägre än för Denna besparing kommer att tas ut dels genom minskade verksamhetskostnader för stöd och service dels genom färre anställda inom ledning, stöd och service(se Arbetsmarknadsverkets hemsida). Med anledning av de planerade indragningarna ovan var det under projekttiden omöjligt att överblicka arbetsförmedlingens insatser för personer med funktionshinder. Det gällde såväl aktivitetsnivå, arbetsmarknadspolitiska program som de lokala åtgärdsnivåerna. Det som här framkom var dock den sammanfattning vi kunnat göra utifrån information på Internet och intervju med Arbetsförmedlingen. Flera av de program och aktiviteter som Arbetsförmedlingen tidigare erbjöd upphörde i och med regeringsskiftet från en socialdemokratisk till en borgerligt styrd regering. Som arbetssökande med funktionshinder måste man ha ekonomisk ersättning för att komma ut i någon aktivitet som stimulerade till arbete. För att kunna få insatser från arbetsförmedlingen måste man därför ha någon annan försörjning, t ex aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Tidigare ersättningar för att pröva arbete( "Aktivitetsstöd", anställningsstöd från AF, respektive ALFA-kassa från A-kassa) upphörde Arbetsgivare kunde tidigare anställa personer med 14

16 15 funktionshinder och få statligt bidrag som motsvarade de arbetsuppgifter på tjänsten som inte utfördes (jämf. lönebidrag). De återstående aktiviteter som arbetsförmedlingen kan erbjuda under förutsättning att den unge har sin försörjning ordnad är: arbetspraktik prova på praktik (arbetsprövning) förberedande insatser: arbetslivsinriktad rehabilitering, vägledning eller platsförmedling, förberedande eller orienterande utbildningar lärlingsplatser arbetsmarknadsutbildning aktivitetsgaranti (särskilt anställningsstöd inom aktivitetsgarantin) projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning stöd till start av näringsverksamhet Vid denna tid fanns särskilda insatser som på olika nivåer var anpassningsbara utifrån personer med funktionshinder. - Samhall - Lönebidrag - OSA - SIUS - särskilt introduktions- och uppföljningsstöd - Stöd till personligt biträde - Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen - Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet - Utvecklingsanställning - Trygghetsanställning På övergripande nivå inom Arbetsförmedlingen/ Rehabilitering(AF/Rehab) FyrBoDal (Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Lysekil/ Stenungssund) fanns en samordnare med ansvar för Unga med funktionshinder, år. På AF/ Rehab i Trollhättan var endast 25 % av en tjänst riktad till samtliga arbetssökande personer med funktionshinder. Arbetsförmedlingens samverkan med övriga samverkanspartners AF/Rehab har kontakt med de elever vid särskolegymnasiet som skolan bedömde ha möjlighet att komma i arbete. De samverkar även med deras skolpersonal och de aktuella samverkansparterna vid försäkringskassan och kommunen. För att få tillgång till detta stöd från AF/ Rehab måste den unge ha en fastställd diagnos. AF/ Rehab medverkar även vid föräldramöten och vid informationsträffar med eleverna vid särskolan. Där får elever och föräldrar information om möjligheterna att få t ex 15

17 16 sommarjobb, praktik och arbete/daglig verksamhet. Eleverna vid särskolegymnasiet får studie- och yrkesvägledarens stöd för att skriva in sig vid AF/Rehab. Staten gav tidigare bidrag till 4 veckors sommarjobb för personer med funktionshinder, från 16 år. Sedan bidraget dragits in är det upp till varje kommun att prioritera insatser av det här slaget, vilket har resulterat i att en del kommuner valt att erbjuda sommarjobb medan andra inte gör det. Det bedrevs i vårt upptagningsområde olika projekt i samverkan mellan framför allt arbetsförmedlingen och försäkringskassan, tex Pila-projektet och R-uppdraget. Pila-projektet är ett regionalt samverkansprojekt som bedrivs av försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Det riktar sig till ett urval av personer som har aktivitetsersättning och bedömdes kunna få anställning inom ett års tid. De arbetssökande får i projektet intensiva insatser för att komma ut i arbetslivet, t ex stöd av SIUS-konsulent, se nedan. R-uppdraget är också ett regionalt samverkansprojekt som bedrivs av försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Det riktar sig till personer som kan vara i praktik minst 10 tim/ vecka. Remisser kommer via aktivitetssamordnaren vid försäkringskassan. Vid en grundläggande kartläggning av personens förmågor och resurser framkommer vilken servicenivå som krävs. Utifrån det sker sedan coaching och uppföljning av individen under praktik. Behöver personen längre tid än ett år på sig för att komma ut i arbete eller studier får han/hon återvända till arbetsförmedlingen och ordinarie handläggare. Man får då med sig en skriftlig rekommendation om praktik på hel- eller deltid samt behov av arbetsplats. De som får delta i ett projekt av det här slaget har förmånen att få del av t ex aktivitetsstöd för sin försörjning under en praktikperiod, trots att denna åtgärd har avslutats i och med regeringsskiftet. De får även ett bättre stöd i att finna praktikplats och stöd för att behålla den och eventuellt få anställning. Bedömning och insatser Arbetsförmedlingens tjänster kompletterar och stöttar den arbetssökandes egna aktiviteter. Tjänsterna motsvarar de servicenivåer arbetsförmedlingen kan erbjuda utifrån personens egen förmåga att ta initiativ till att få ett fungerande arbete. Huvudlinjen för arbetssökande är att den arbetssökande själv har ansvar för att processen med att söka arbete fortskrider. Unga funktionshindrade får, på samma sätt som alla andra, själva skriva in sig, göra intressetest via datorn och upprätta sin individuellt anpassade handlingsplan. 16

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning.

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Oscar Lagerstedt FoU-trainee Uppsats nr 14 Juni 2010 Förord Detta arbete är resultatet

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet

Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet En utmaning för välfärdssystemet Elisabeth Olin Bibbi Ringsby Jansson Rapport 1:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer