Slutrapport genomförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport genomförande"

Transkript

1 Sid 1 (11) Projektnamn Yrkesklivet Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Yrkesklivet är tänkt att ge långtidsarbetslösa en ny chans till en revansch på den reguljära arbetsmarknaden. Projektet har som grundidé, att erbjuda långtidsarbetslösa en ny möjlighet att göra ett karriärskifte mitt i livet. Detta skall åstadkommas genom att deltagare med en stark egen vilja, stort engagemang och med rätt attityd ges möjlighet till ett återinträde på arbetsmarknaden. Under ett år ges projektdeltagarna en unik möjlighet att som utvecklingsanställda återfå en sjukpenninggrundande ersättning (SGI), samt genom upparbetning av ett arbetsvillkor åter få rätt till ersättning från erkänd a-kassa och på så vis återkomma till våra traditionella trygghetssystem. Genom en kontinuerlig kompetensutveckling och upphandlad spetskompetensutbildning under nio månader, varvad med traditionellt arbete inom olika valda branscher, läggs grunden till ett återinträde på den reguljära arbetsmarknaden. Under de sista avslutande tre månaderna erbjuds projektdeltagarna att "lånas" ut till företag inom de olika branscherna där det finns ett visst behov av personalrekrytering. FRIRPT v.1 [ ] d.frirpt v.1 Under dessa tre månader stöttas både projektdeltagare samt företag i den anpassning av arbetsplatsen som kan vara nödvändig. Arbetsförmedlingens roll blir i denna fas mycket tydlig och fokuserad på hur ett övertagande av projektdeltagaren kan göras så smidig och enkel som möjligt. I utvärderingen framkommer det tydligt att just denna service mot företag/ projektdeltagare upplevs som extra positiv, då allt administrativt pappersarbete, uppföljningsmöte med mera har sköts av projektledning/arbetsförmedling i en mycket god symbios. Projektet erbjöd deltagare, inskrivna som arbetssökande med funktionshinder denna möjlighet och när projektet går mot sitt avslut, kan vi räkna hem 60 % i arbete av deltagarna. Eftersom projektet avslutas före det datum som de sist anställda projektdeltagarna avslutas, kan resultatet bli ännu bättre, men det kommer inte att redovisas i denna slutrapport. Ett socialt, arbetsintegrerat företag har bildats i projektets regi, där fyra personer har gått i anställning. En bonus blir en femte person som anställdes i det sociala företaget som inte ingick i projektet, utan kom från arbetsförmedlingen. Den externa utvärderingen visar att projektdeltagarnas livssituation har förändrats genom deras deltagande i projektet. Livssituationen har förändrats radikalt för både projektdeltagaren och projektdeltagarnas familjer, då ett bidragsberoende har bytts mot ett lönearbete, där kompetensutveckling har stärkt projektdeltagarnas självbild och tro på framtiden. Projektdeltagarna som intervjuades rankar förändringen i livssituationen till 8,5 på en tiogradig skala, vilket måste ses som ett gott betyg åt projektets utformning. Det täta samarbetet mellan projektledningen och Arbetsförmedlingen har gjort alla kontakter och allt administrativt arbete mycket enkelt och smidigt. Utvärderingen har gjort en socioekonomisk bedömning av vilken ekonomisk betydelse

2 Sid 2 (11) projektet har haft för projektdeltagare och lokalsamhället. Den beräkning utvärderingen presenterar, visar att de cirka tretton miljoner kronor projektet kostat, genererat ett återförande till lokalsamhället motsvarande cirka 34 miljoner kronor. Projekt Yrkesklivet visar en tydlig och enkel process, som gynnar individens livssituation. Projektet innehåller en tydlig personlig del, där den egna viljan, engagemanget, attityden och modet att förändra sin nuvarande livssituation är avgörande för framgången. En matchning av projektdeltagarna mot företag med rekryteringsbehov, varvat med en kompetensutveckling inom olika branscher/yrkesval och en anpassning av arbetsuppgifter, har gett personer som tidigare stått långt från arbetsmarknaden en reell chans till en revansch på den reguljära arbetsmarknaden. Projektets arbetsledande personal har tagit fram ett stort antal lokala utbildningsmoduler inom ett stort antal branscher, som har lett fram till ett mer strukturerat arbetssätt, vilket underlättar och tydliggör det livslånga lärandet, samtidigt som detta utgör en grund i det systematiska arbetsmiljöarbetets riskanalyser. Dessa lokala utbildningsmoduler används nu även för andra deltagare som anvisats till arbetsmarknadsavdelningens praktiska verksamheter. Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? Långtidsarbetslösa med funktionshinder utgör en allt större andel av de arbetssökande som arbetsförmedlingen möter i sin vardag. Ett stort problem är att matcha sökande mot befintliga jobb på den öppna arbetsmarknaden. Ett sätt att stärka denna målgrupp är att erbjuda en kompetensutveckling och anpassa återinträdet på den reguljära arbetsmarknaden genom att erbjuda en utvecklingsanställning under ett år som anpassas mot lokala företag med rekryteringsbehov. Genom att använda arbetsförmedlingens verktygslåda på ett anpassat och effektivt sätt för projektdeltagarna, förväntade man även att projektdeltagarens anställning skulle kunna övertas av det företag där projektdeltagaren var placerad under avslutningsfasen. En av de faktorer arbetsförmedlingen konstaterat efter sina kartläggningar av sökandegruppen var en brist på kompetens för att kunna konkurrera om befintliga arbeten. En annan faktor som stack ut var den långa tid som förflutit för många sökanden sedan man haft egen praktisk erfarenhet av ett arbete. Detta ledde fram till en idé om hur man skulle kunna rusta de sökande med detta genom ett effektivt utnyttjande av arbetsförmedlingens verktygslåda. Att kompetensutveckla målgruppen mot de branscher och yrkesområden dit projektdeltagarna önskade nå och erbjuda kortare spetskompetensutbildningar med fokus riktat mot de arbetsuppgifter som projektdeltagarna förväntades arbeta med i sin kommande yrkesutövning som handel, industri, administration, fastighetsskötsel, städ, samt eget företagande fanns med bland det som efterfrågades av deltagarna.

3 Sid 3 (11) Denna kompetensutveckling skulle samtidigt paras ihop med en praktik inom valt branschområde, som erbjöds inom arbetsmarknadsavdelningens praktiska verksamheter, men även inom vissa delar av Vänersborgs kommuns olika förvaltningar. De projektdeltagare som hade rätt engagemang för att förändra sin nuvarande livssituation, rätt attityd för att ta till sig ny kunskap, mod för beträda en ny yrkeskarriär och en känsla av makt för att kunna ta ansvar för sitt eget liv, erbjöds en utvecklingsanställning under ett år. På detta vis skulle projektdeltagaren få ny spetskompetens och ny fräsch arbetslivserfarenhet i bagaget, samtidigt som projektdeltagaren går från bidragsberoende till en egen förvärvad inkomst av arbete och därmed blivit en aktiv skattebetalare. Dessutom kommer projektdeltagaren efter avslutad projektmedverkan att ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI), samt rätt till A-kassa och på så vis även gjort ett återinträde i det svenska trygghetssystemet. Projektet förväntades därför ge ett flertal positiva effekter även för den kommunala ekonomin om projektdeltagare som haft försörjningsstöd, kunde försörja sig med hjälp av ett eget arbete och att betala kommunal skatt. Inom arbetsmarknadsavdelningens verksamheter har under projekttiden utvecklats ett stort antal praktiska utbildningsmoduler inom ett flertal branscher och yrkesområden. Här kan nämnas en praktisk butiksutbildning som omfattar moment som Kassahantering Lagerhantering Konsumentköplagen Service och kundbemötande Skyltning, prissättning samt märkning. Träteknisk grundutbildning Datautbildningar (Office-paketet, Internet) Livsmedelsteknik och hygien Administrativa utbildningsmoduler (Offentlig förvaltning) Men även inom skapande verksamheter som Sömnad och väv Keramik och konsthantverk Odling på friland och i växthus Lokala utbildningsmoduler finns även inom bageri, biltvätt/bilvård samt inom ett flertal olika gröna verksamheter som odling, fisk-/akvarieverksamhet samt byggnation och städ. Dessa lokala utbildningsmoduler gör det möjligt att utfärda intyg på genomförda utbildningar under anställningstiden och erbjuder ett grundläggande strukturerat lärande både för projektdeltagare och för projektorganisationen. Projektutvärderaren ställde ett antal intervjufrågor till tjugotalet projektdeltagare som hade ett fokus på hur livssituationen hade förändrats och hur man såg på sin situation i nuläget

4 Sid 4 (11) med de förändringar en projektmedverkan hade lett till. På en tiogradig skala anger deltagarna hur deras livssituation har förändrats i olika delar. Medelvärdet av deltagarenkäten landar på 8,5, vilket måste anses som ett oerhört gott betyg åt projektets intentioner och utförande. Utvärderingen lägger fokus på en socioekonomisk utvärdering, baserat på begreppet Social Return Of Investment, (SROI). Utvärderingen kommer fram till ett SROI-värde på 2,62, vilket innebär att det beräknade återflödet av den avsatta investeringen (projektkostnaden), gav 2,62 gånger tillbaka till individen och lokalsamhället. Detta värde bedöms vara något lågt beräknat, då det finns ytterligare faktorer som exempelvis det nystartade arbetsintegrerade sociala företaget (Service Kompaniet) genererar i lokalsamhället. Att göra en ekonomisk kalkyl av den påverkan projektet har haft på miljön (i förhållande till att projektet aldrig genomförts), har projektledning och utvärderare valt att inte ta med i beräkningsunderlage Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. Syftet med projektet har varit att visa hur man kan använda befintliga resurser på ett mer effektivt sätt, så att långtidsarbetslösa med funktionsnedsättningar kan göra ett återinträde på den reguljära arbetsmarknaden. Genom riktade insatser, anpassade efter projektdeltagare och medverkande företag, samt den tydliga processen i projektet med en utvecklingsanställning som ett tydligt bevis för den egna förmågan, tryggheten med en egen lön och ett återinträde i våra trygghetssystem (SGI) är viktiga pusselbitar. Projektmålet var att 100 % av deltagare skulle gå i anställning (målet blev uppfyllt), 60 % av projektdeltagarna skulle nå en extern varaktig anställning, vilket också blev projektets måluppfyllelse. Ett delmål i projektet var att utveckla de praktiska verksamheter som Arbetsmarknadsavdelningen förfogar över och driver. Genom att utveckla lokala utbildningsmoduler inom olika branscher kan projektet även ge utbildningsintyg på avklarade utbildningsmoment, något som har införts även för andra deltagare i verksamheten. Idag finns drygt 50-talet utbildningsmoduler som går från administrativt arbete till olika praktiska färdigheter. Två tydliga spår har kommit långt i sitt arbete, dels en sömnads-/ vävningsutbildning som kort kan beskrivas "från tråd till färdigt plagg" som omfattar åtta olika utbildningsmoduler, dels en praktisk butiksutbildning vars moduler omfattar allt från lagerhantering/varuvård till kassaredovisning/kundservice/konsumentköplagen. Dessa lokala utbildningsmoduler i praktiskt butiksarbete har presenterats för representanter från det lokala näringslivet, där det har fått ett mycket gott mottagande och ses som en god grundutbildning för arbetssökande som vill arbeta inom butik och handel i Trestad. Projektet har på detta sätt medverkat till att arbetsmarknadsavdelningen har fått ett gott anseende och sökandetrycket har därmed ökat. Arbetsförmedlingen har varit mycket positiv till projektets uppläggning, eftersom arbetsförmedlingen fick en så tydlig roll, med matchning, företagskontakter samt ett aktivt arbete med statsbidrag. Projektet fick en påverkan på den lokala arbetslöshetsstatistiken, gällande den aktuella målgruppen.

5 Sid 5 (11) Projektet har även lyfts fram på flera sätt. Projektet har blivit inbjudet till SKL:s arbetsmarknadsdagar 2012, för att delta i de workshops och föreläsningar som anordnas. Inbjudan har kommit från region syd, där projektet redovisats på de lokala Öresundsdagarna. Projektet har även fått lokala inbjudningar från kommuner i närområdet som har önskat ta del av projektuppläggningen. Projektet har under maj månad 2013 bjudit in intressenter till en spridningskonferens, där projektet redovisats, utvärderarna medverkade, myndigheten Af medverkade, deltagare samt medverkande företag fanns på plats liksom pressen. Ett stort intresse har aviserats för den socioekonomiska utvärdering som projektledningen önskat utföra, då det inte är enkelt att värdera projektets olika delar. Metoden som använts vid utvärderingen benämns SROI, (social return of investment) och den visar på ett mycket gott resultat. Projektet har tydligt lärt oss att vi kan utnyttja Arbetsförmedlingens verktygslåda på ett mer effektivt sätt om vi gör det på det sätt systemet är utformat. Lärandet är en av grundpelarna i det moderna arbetslivet, vilket innebär att utbildning är en färskvara som behöver uppdateras och kompletteras. Korta utbildningsinsatser som ger en spetskompetens är mer uppskattad hos medverkande företag/projektdeltagare jämfört med långa grundutbildningar. De personliga egenskaperna är idag lika viktig som den kompetens medarbetaren har. Projektledningen lade mer fokus i grupp två på de personliga egenskaperna, vilket har gett effekt på resultatutfallet i de två grupperna. Det finns en tydlig avvikelse i projektet, vilket var att den första rekryteringsomgången blev försenad, något som har följt med under hela projekttiden. Eftersom projektet har erbjudit deltagarna en ettårig utvecklingsanställning och projektledningen trodde/hoppades på att få en förlängning året ut (2013), så skulle alla deltagare få samma möjlighet, vilket inte beviljades. Detta har medfört att det finns kvarvarande anställda deltagare som kommer att få fullfölja sin tid och förhoppningar finns om att dessa också kommer att kunna gå i anställning, vilket skulle förbättra projektresultatet ytterligare. Arbetssätt Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Det huvudsakliga arbetssättet var att efterlikna de processer som vanligtvis förekommer på arbetsmarknaden och i arbetslivet, så att en anpassning till de förutsättningar som råder på arbetsmarknaden ligger som en grund i projektet. Rekrytering: Projektet gick ut i en rekrytering av 25 deltagare (med funktionsnedsättningar) som hade viljan, rätta attityden och ett engagemang för att förändra sin nuvarande livssituation och få en riktig chans till en återgång till den reguljära arbetsmarknaden. Projektet genomförde ett antal informationsträffar på arbetsförmedlingen, dit alla som var inskrivna och tillhörde gruppen med funktionsnedsättning var inbjudna. De som kände sig kallade gjorde en formell ansökan innehållande Cv och personligt brev där man hade uppmanats att beskriva hur man trodde/ville att projektet skulle kunna hjälpa till att nå det uppställda målet. Totalt har cirka 250 ansökningar inkommit till de planerade 40 platserna ( ). Av de inkomna ansökningarna har ca 120 intervjuer ägt rum och av dessa har cirka 50-talet

6 Sid 6 (11) personer ( ) erbjudits en 8 veckors praktik för att visa att de har de förutsättningar som krävs för att nå sina uppsatta mål. Av dessa praktikanter har 40 personer anställts med en utvecklingsanställning i samarbete med arbetsförmedlingen ( ). Under de första nio månaderna av sin anställning, har en del av deltagarna utvecklat sin sociala kompetens genom att ingå i ett arbetslag, där man har genomfört ett antal lokala utbildningar relaterade till det yrkesområde där man tänker sig sitt återinträde på arbetsmarknaden man gjort och som har utformats av projektet genom så kallade utbildningsmoduler inom ett antal olika branschområden, från industri och hantverk till livsmedel och butiksutbildning. Dessa utbildningsmoduler har utvecklats på arbetsmarknadsavdelningen av arbetsledande personal. Dessa utbildningsmoduler utvecklas kontinuerligt och används numera även till andra deltagare. Den ettåriga anställningen som innehåller denna process, där man har man gått från ett bidragsberoende till en egen försörjning, något som har en mycket stor betydelse på självbilden. Att ingå i ett arbetslag, ha arbetskamrater, känna att man ingår i ett socialt sammanhang samt att kontinuerligt få och ge feedback från projektledning/ arbetsförmedlingen har starkt bidragit till en personlig utveckling hos alla projektdeltagarna. Under denna niomånadersperiod har en del spetsutbildning upphandlats, som exempelvis datautbildning, truckutbildning eller livsmedelshygien. Samtidigt arbetades det med att hitta bra samverkande praktikplatser på företag med ett rekryteringsbehov. Projektledningen har fokuserat på det arbetsutbud som har funnits i trestadsområdet (Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla), eftersom rörligheten är låg och majoriteten av projektdeltagarna har önskat sig ett arbete i närområdet, då flera saknar körkort eller bil. Kommunikationerna med Göteborg har förbättrats, så vissa projektdeltagare har letat efter praktikplatser även där. Fokus på samverkande företag har legat på någon form av rekryteringsbehov som företaget har och som projektet/projektdeltagaren kan fylla. Här har både projektledning och arbetssökande varit aktiva i sitt sökande. Till vår hjälp har vi använt arbetsförmedlingens databaser innehållande tänkbara företag i området. När kontakten har knutits med olika företag startas en kortare "prova på praktik" under entvå veckor för att både företag och projektdeltagare får känna på varandra och testa upplägget som har överenskommits. Om denna prövotid har känts bra skrivs en överenskommelse om en längre praktikplacering (tre månader). Under dessa tre månader deltar projektdeltagaren i företagets ordinarie verksamhet och utvecklar sin förmåga i arbetet. Under den externa placeringen står projektledningen i tät kontakt med företag och projektdeltagare för att fånga upp eventuella problem, anpassning av arbete/arbetsuppgifter samt planera eventuella utbildningsinsatser som behövs för att bli skicklig i yrket. Där ett behov har identifierats, så köps utbildningar in. När anställningstiden i projektet närmar sig slutdatum, presenterar arbetsförmedlingen en ekonomisk kalkyl för hur en övergång till det samverkande företaget kan se ut. Vanligast förekommande erbjudande handlar om en lönebidragsanställning under fyra år med en kontinuerlig avtrappning av statsstödet. Projektledning tillsammans med arbetsförmedlingen bistår företagen med alla administrativa göromål i samband med övertagande av personal.

7 Sid 7 (11) Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? I projekt "Yrkesklivet" ingår följande aktörer: Vänersborgs kommun. Projektägare och ansvarig för projektets genomförande. Erbjuder praktikplatser samt utvecklingsanställningar för projektdeltagare under ett år. Bidrar med det största engagemanget, vilket visar sig främst genom det massiva arbetet med att skapa och ta fram ett stort antal utbildningsmoduler i ett stort antal branscher som lägger en grund för ett strukturerat lärande i arbetslivet. Dessa utbildningsmoduler sträcker sig från teoretiska delar som livsmedelshygien, materialkunskap, bokföring samt säkerhetsföreskrifter till praktiska moment som innefattar tvätt/städ. lastsäkring, samt en ren butiksutbildning. Vänersborgs kommun har även ansvarat för all administration och ekonomihantering i projektet samt tillhandahållit utbildningsinsatser och tillgång till datorer och Internet inklusive handledning. Arbetsförmedlingen Har varit sammankallande till de infoträffar, där arbetssökande har informerats om projektets möjligheter. Arbetsförmedlingen har bidragit med personella resurser, tillgång till arbetsförmedlingens databaser avseende företag i området. Arbetsförmedlingen har även medverkat i en hel del av företagskontakterna, vilket har varit mycket positivt, både från projektledning/projektledning samt medverkande företag. Arbetsförmedlingen är projektets finansiär (utöver ESF), avseende det statsbidrag som beviljats i form av utvecklingsanställningar samt lönebidrag för de deltagare som medverkat i projektet. Att ha myndigheten kopplad så nära projektledningen har varit en styrka i projektet. Medverkande företag har på olika sätt bidragit till projektets resultat genom sin positiva syn på projektets uppläggning och att deltagarna till viss del har setts som personal från ett bemanningsföretag. Projektet har kunnat serva företagen med allt från administration och personalansvar till upphandling av utbildningsinsatser och hanteringen av en fortsatt lönebidragsanställning. Företagen har vid ett flertal tillfällen uttryckt sin positiva syn på att bli servade med den administration detta innebär. En ovärderlig hjälp som bidrar till projektets goda resultat. Styrgruppen har bestått av representanter från Vänersborgs kommun och arbetsförmedlingen. I gruppen har även projektledaren och projektekonomen ingått. Styrgruppen har genomgått en styrgruppsutbildning via spel. Styrgruppen har följt projektet utan att styra särskilt mycket. Projektgruppen har i huvudsak bestått av projektledaren, representant från arbetsförmedlingen, handledare, arbetsledare samt administration. Gruppen har arbetat i första ledet med det praktiska arbetet kring deltagare och den kompetensutveckling deltagarna genomgår under sin medverkan i projektet. Framtagandet av lokala utbildningsmoduler, uppdatera företagskontakter, organisera alla jobbsökaraktiviteter men även hjälpa deltagarna att utveckla sina ansökningshandlingar. Intervjuträning och jagstärkande aktiviteter enskilt och i grupp har genomförts. Projektet har anammat ett dynamiskt arbetssätt som innebär att resurser som behövts vid olika aktiviteter/insatser har samlats utifrån behovet. Projektet har haft tydliga roller, tydligt ansvar och styrning samt en

8 Sid 8 (11) tydlig målbild, vilket kännetecknat arbetet Jämställdhetsintegrering Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Den första delen i jämställdhetsintegreringen som projektledningen har möjlighet att påverka är en jämn könsfördelning av projektdeltagarna. I projektet har 55 % kvinnor och 45 % män varit sökande till projektet. Könsfördelningen hos dem som erbjöds en utvecklingsanställning blev till slut 50 % kvinnor och 50 % män. Av de sökande har det även funnits personer som av olika skäl valt en yrkeskarriär som inneburit att man klivit in i en miljö och arbetskultur som fortfarande andas ett stort mått av könsstereotyper. Här kan nämnas en kvinnlig projektdeltagare som valt att arbeta inom industriområdet. Företaget bedriver bland annat rivningsarbete av industrifastigheter. Projektdeltagaren utbildades i både truckkörning av olika trucktyper samt en asbetssaneringsutbildning godkänd av branschaktör i sin strävan att ingå i en typisk manlig yrkesvärld. En kvinnlig medarbetare i en typiskt manlig värld ställer många saker och åsikter på sin spets. Under en inledningsfas fick företaget anledning att fundera över hur man ser på manliga respektive kvinnliga arbetsuppgifter. Att män kan städa och diska, samtidigt som kvinnor byter motorolja på arbetsfordonen, kan för vissa kännas mycket omstörtande. Bara närvaron av en kvinnlig medarbetare i denna typiskt manliga värld har varit en utmaning. Män som satsat på en karriär inom städbranschen har också mött en yrkeskultur som ofta kan belysa manliga och kvinnliga egenskaper i arbetet som kan värderas olika. Män söker ofta arbeten med mer omväxling under arbetsdagen, medan kvinnor i många fall kan bli satta på mer monotona arbetsuppgifter där risken för belastningsproblem i framtiden bedöms vara större. En reflektion som projektledningen gör, är att det fortfarande råder en något stelbent syn på jämställdhetsarbetet på arbetsmarknaden. Den ökande andelen kvinnliga medarbetare inom kommunal verksamhet verkar ha gjort att man där nått längre i sitt arbete mot en mer jämställd arbetsmarknad. Inom den privata sektorn är synen mer baserad på lönsamhet, än att skapa jämställda förhållanden på arbetsmarknaden. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Projektets målgrupp är personer med ett dokumenterat funktionshinder på arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsavdelningen har under flera år arbetat mot en anpassning av de olika praktiska verksamheterna, så att personer med olika funktionsnedsättningar skall kunna ges en möjlighet att delta i olika verksamheter. Projektdeltagarna uppvisar en variationbredd av funktionsnedsättningar från dövhet till psykisk ohälsa och problem i rörelseapparaten. Val av bransch eller yrkesinriktning har tagit hänsyn till befintliga funktionshinder. I samband med en utvecklingsanställning, har möjligheten till arbetstekniska hjälpmedel utnyttjats för

9 Sid 9 (11) projektdeltagare. I samband med externa placeringar i medverkande företag, har arbetsuppgifter anpassats för att passa projektdeltagarnas arbetsförmåga. Problem kan uppstå när projektdeltagare som är externt placerade på medverkande företag skall bli så välfungerande som möjligt och att arbetsuppgifterna är upplagda för att vara anpassade till individens förutsättningar. Här är det viktigt att en kontinuerlig dialog förs mellan projektledning och medverkande företag, så att förväntningar från arbetsgivaren på att arbetet blir utfört så att en förväntad lönsamhet kan uppnås, blir möjlig. Regionala prioriteringar Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. I projektet har det inte förelegat några regionala prioriteringar, men projektets närhet till en angränsande arbetsmarknad (Trestad, Trollhättan/Uddevalla/Vänersborg), har medfört ett fokus på detta område som den regionala aspekten i projektet. Spridning och påverkansarbete Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. - Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? - Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? - Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det? Projektet blev uppmärksammat redan 2012, då projektledaren blev inbjuden till SKL:s arbetsmarknadsdagar, där projektet redovisades under ett av arrangemangets seminarium. Projektledaren blev dessutom inbjuden till region syd, till Öresundsdagarna 2012, som avhölls i Landskrona. Projektledaren har även varit inbjuden till västkustkommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust, för att presentera projektet Yrkesklivet. I maj 2013 inbjöds kommunerna i Fyrbodal, Skaraborg samt Sjuhärad, till en spridningskonferens i Vänersborg, där projektet presenterades, resultat redovisades, medverkande företag samt myndigheter deltog i en paneldebatt. En utställning presenterade lokala utbildningsmoduler och intyg som tagits fram under projekttiden. Dessa utbildningsmoduler drog till sig ett stort intresse från konferensdeltagarna. Redovisning av konferensen, samt bildmaterial finns på hemsidan: Under tidig höst 2013, har studiebesök genomförts från Ystad och Uddevalla. Även lokalpressen har uppmärksammat projektet, både vid spridningskonferensen men även för bildandet av det arbetsintegrerade sociala företaget Service Kompaniet i Vänersborg. (Vänersborgaren, samt TT/ELA) Extern utvärdering Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Den externa utvärderaren kom in i projektets slutfas, då fokus hade lagts på den socioekonomiska aspekten av projektets påverkan. Utvärderaren tillsammans med

10 Sid 10 (11) projektledningen bidrog till att ta fram det socioekonomiska underlaget till utvärderingen och planeringen av den enkät som skulle genomföras med projektdeltagarna. Utvärderarna och projektledningen genomförde spridningskonferensen och utvärderingsdagen i syfte att samla in så mycket information som möjligt. Utvärderarna bidrog till att ge feedback på den positiva effekt som projektdeltagarna upplevt att projektet haft på projektdeltagarnas livssituation. Utvärderarna kommer att medverka vid kommande presentationer av projekt och projektresultat inför kommunala tjänstemän och politiker. Egenutvärdering Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Projektledningen tog tillfället i akt att utveckla den egna verksamheten genom att införa ett strukturerat arbetssätt och lärande för både deltagare och organisation. Genom detta strukturerade arbetssätt, får arbetsledande personal bättre förutsättningar att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet, då utbildningsmodulerna tydligt indikerar behov av åtgärder eller översyn av arbetsmiljön. På detta vis förbättras arbetsmiljön för alla, då risker lättare identifieras och kan bedömas av arbetsledande personal. Arbetet med lokala utbildningsmoduler medför en kontinuerlig översyn av arbetsuppgifter och arbetssätt som kan förbättras ur ett arbetsmiljöperspektiv inom arbetsmarknadsavdelningens alla praktiska verksamheter. En styrgruppsutbildning genomfördes, för att optimera den styrning som erfordrades för projektets genomförande. Styrgruppen följde kontinuerligt projektet genom effektiva och utvecklande styrgruppsmöten. Kommentarer och tips Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Samarbetet med Arbetsförmedlingen har haft en avgörande betydelse för projektets framgång. Det täta och goda samarbetet, där ett gemensamt arbetssätt och ett gemensamt bemötande av medverkande företag har gett ett enormt positivt genomslag. Projektledningen har garanterat personalansvar och kompetensutveckling och där Arbetsförmedlingen stått för statlig garanti av lönesubventioner och arbetstekniska hjälpmedel, har varit mycket lyckosamt och som vi varmt kan rekommendera till alla andra som avser att driva projekt där Arbetsförmedlingen ingår. Att anpassa projektet efter projektdeltagarnas förutsättningar och användandet av en pedagogisk modell, som resulterat i en så stor förändring av den personliga livssituationen har gjort det till en förmån att få arbeta med projektet. Berättelser om den personliga resan som lett till ett arbete och en egen försörjning, har värmt många gånger om, Projekt Yrkesklivet kan liknas vid den tomma påse pastor Jansson refererade till i Hasse Alfredssons och Tage Danielssons revy Gula Hund från 1964, på Chinateatern i Stockholm,

11 Sid 11 (11) som hävdade att, Livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. Projektet fyller deltagarna med spetskompetens och arbetslivserfarenhet anpassat efter individens önskemål och behov. Vi kan inte skapa mirakel, men vi kan öppna dörrar genom att fylla påsen med relevant innehåll. Kontaktpersoner Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta? Claes Nilsson, projektledare Vänersborgs kommun, Tfn: Ewa Ferm-Björklund, projektägare, Vänersborgs kommun, Tfn: Marianne Björk, projektekonom, Vänersborgs kommun, Tfn: Carina Wikström, chef, Arbetsförmedlingen, Vänersborg, Tfn: Patrik Jatko, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen, Vänersborg, Tfn:

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Datum: PK 2010-6 2011-03-25 Kontaktperson: Titti Norling Slutrapport Projektnamn: Kompetensutveckling Rättviksföretag genomförande Diarienr: 2009-3060004 Projektperiod : 2009-02-02 2010-12-31 Syftet med

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Jobb IN Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Jobb IN har arbetat för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1348052608867] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Framsteg Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektets målgrupp var personer i åldersintervallet 25 till

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar*

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN

PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN PROJEKT LJUNGNÄSVILLAN Nyanlända, utrikesfödda, långtidsarbetslösa Kvinnor och Män Programområde 2: Ökade övergångar till arbete Projektägare DEL-TA Produktion AB Arbetsintegrerat socialt företag - Samhällsnyttigt

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Effektivare vägar ut! Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. I vår region har omfattande grupper mycket stora

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år: Vi vågar! 1. Sammanfattning

Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år: Vi vågar! 1. Sammanfattning Sid 1 (5) Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år: Vi vågar! Projektnamn: Vi vågar! Projektägare: Skellefteå kommun Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Skellefteå, AF Rapporten har skrivits av: Karin Lundström

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Mall Datum: PK 2010-6

Mall Datum: PK 2010-6 Mall Datum: PK 2010-6 2010-12-21 Kontaktperson: Sven Jansson Slutrapport Projektnamn: Navigator och CoMcenter Diarienr: Projektperiod: 2008-05-01 till 2011-04-30 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning Sid 1 (6) Projektrapport Vuxna 16-64 år Projektnamn: SPIRA Anställningskompetens Projektägare: Medlefors fhsk Samverkansparter: Samordningsförbundet Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Skellefteå kommun

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst

RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst PM Sida: 1 av 5 Dnr Af 2013/355557 2013-12-05 RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst Bakgrund och syfte med tjänsten Sedan år 2008 har Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda arbetssökande tjänster

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning)

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) 1 [7] Referens Carin Svensson Mottagare Styrgruppen Slutrapport Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Besök Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Vägen ut Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Verksamheten socialtjänst- socialbidrag har sedan 2006 arbetat

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer