Policy. för socionomer i hälso- och sjukvård. Modell för kompetens- och karriärutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy. för socionomer i hälso- och sjukvård. Modell för kompetens- och karriärutveckling"

Transkript

1 Policy för socionomer i hälso- och sjukvård Modell för kompetens- och karriärutveckling

2 Innehåll Socionomers arbete inom hälso- och sjukvård Vision Mål Metoder Utvärdering Kvalitetsarbete Utbildning, karriärutveckling/kompetensstege... 4 Mål med kompetensstege Kompetensstege Det fackliga yrkesförbundet för socionomer... 6 Nationella kvalitetsrådets kvalitetspolicy för socionomer/kuratorer inom hälso- och sjukvård för socionomer/kuratorer i hälso- och sjukvård är antagen av Svensk Kuratorsförenings styrelse, 30 oktober 1999, Vuxenpsykiatriska kuratorers förenings styrelse, 18 september 1999 och Barnpsykiatriska kuratorers förenings styrelse, 9 november Till underlag för kompetensutvecklingsmodellen har använts bland annat Patricia Benners modell (1993) Från novis till expert, arbetsmaterial från Landstinget i Jönköpings län, och modell från Akademikerförbundet SSR i Norrbottens läns landsting, samt Kompetensutveckling för socialsekreterare i Göteborgs stad.

3 Socionomers arbete inom hälso- och sjukvård Socionomers arbete inom hälso- och sjukvård bedrivs inom primärvård, somatisk vård, psykiatrisk vård och habilitering. Socionomers arbete utgår från kunskap och teoribildning inom ämnesområdet socialt arbete. Detta är en tvärvetenskaplig disciplin, där beteende- och samhällsvetenskaperna är centrala. Arbetet omfattas av en helhetssyn, där patienten ses i hela sitt sociala sammanhang. Socionomen möter mångfacetterade problem och behov där metoder, som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, används. Specifikt används kunskap om sambandet mellan psykosociala faktorer och hälsa respektive sjukdom. Arbetet bedrivs på samhälls-, grupp- och individnivå. I Nationella kvalitetsrådets kvalitetspolicy för socionomer/kuratorer inom hälso- och sjukvård har fastställts att våra kundgrupper är enskilda/ patienter/klienter, närstående eller andra för den enskilde viktiga personer, hälso- och sjukvårdspersonal, myndigheter och brukarorganisationer, allmänhet och politiker. Vision Socionomen arbetar för en bättre sjukvård i samklang med den medicinsk/tekniska hälso- och sjukvården. Ny forskning från biologi, sociologi och psykologi måste föras in i den svenska sjukvården för att möta dagens och morgondagens sjukdomspanorama. Mål Målet för psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård är enligt Nationella kvalitetsrådets kvalitetspolicy för socionomer/kuratorer inom hälso- och sjukvård att stärka individers och gruppers möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar samt att arbeta för förändringar i den sociala miljön så att människors livssituation utvecklas gynnsamt. Metoder Arbetet bedrivs på individ-, grupp- och samhällsnivå. Patient Psykosocial behandling (utredning, bedömning, behandling) Psykosocial utredning Information/rådgivning Samtal (patient, närstående, par, familj) Krissamtal Stödsamtal Motivationssamtal Bearbetandesamtal Sociala åtgärder, till exempel: Samordning Kontakt med myndigheter Nätverksarbete/nätverksmöten Individuell planering Rehabilitering samverkan olika aktörer (avstämningsmöten) Teamarbete Patient- och närståendeutbildning Intyg, remisser, utlåtanden och dokumentation Uppföljning Utvärdering Psykoterapeutisk behandling (utredning, bedömning, behandling) Terapeutiska samtal (individ, familj, grupp) Olika terapeutiska inriktningar Intyg, remisser, utlåtanden, dokumentation Uppföljning Utvärdering Personal Rådgivning Undervisning/utbildning Konsultation Handledning Policy för socionomer i hälso- och sjukvård 3

4 Samhälle Samverkan/samarbete Påtalande av brister inom sjukvården och samhället i övrigt Föreläsningar Förändringsarbete Utvärdering Utvärdering är viktig för att tydliggöra effekterna av det arbete som utförts och kan göras på olika nivåer. Patientnivå. Avstämning med patient vid avslutad behandling genom t ex samtal och olika skattningsinstrument. Verksamhetsnivå. Verksamhetsuppföljning, t ex patientenkäter. Forskningsnivå Kvalitetsarbete God kvalitet i det psykosociala arbetet kräver rätt utbildning, goda arbetsvillkor, kontinuerlig kompetensutveckling och handledning. Enligt HSL 1982:763 31: inom hälso- och sjukvården skall kvalitén i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och enligt Socialstyrelsens Författningssamling. SOSF, 2005:12 God Vård, 3 kap. 3 Hälso- och sjukvårdspersonalen skall inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i 1. framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder 2. risk- och avvikelsehantering, och 3. uppföljning av mål och resultat. 5. Genomförandefasen 6. Samverkan 4. Behandlingsplan 1. Kurator kontaktas 2. Bedömning Del 1, Skattningsinstrument 7. Utvärdering 8. Avslut Del 2, Skattningsinstrument 3. Patienten Ej aktuell 4 Akademikerförbundet SSR

5 Utbildning, karriärutveckling, kompetensstege Kompetensstege syftar till att visa på ansvar och befogenheter kopplade till kompetens-, karriäroch utvecklingsmöjligheter. Behörighet för att arbeta som socionom inom hälso- och sjukvård har den som avlagt socionomexamen med specialitet ämnet socialt arbete. Socionomen har ansvar för och bör beredas möjlighet att vidareutbilda sig i enlighet med kompetensstegen. Kompetensstegen ska tydliggöra vilken utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra ett professionellt arbete. Nivåerna ska underlätta för den enskilde och verksamheten att tydliggöra vad som krävs för kärriärutveckling, till exempel vad som krävs för att bli specialist eller arbetsledare, FOU. Kompetensstegen är ett instrument som kan användas och bör anpassas efter lokala förhållanden. Modellens användning förutsätter regelbundna medarbetarsamtal (se Akademikerförbundet SSRs broschyr om medarbetarsamtal). För varje nivå krävs både teoretisk och klinisk kompetens. Egen handledning i behandlingsarbetet ska ses som en naturlig del i yrkesutvecklingen. För att få en komplett karriär- och kompetensutveckling bör kompetensstegen kompletteras i medarbetarsamtal med bedömningar av till exempel yrkeskunnighet, kompetensutveckling, omdöme och ansvar, samarbetsförmåga, initiativförmåga. Mål med kompetensstege Målet med den kompetensutvecklingsmodell som beskrivs är att säkerställa kvalitetsutveckling i vården att stimulera professionell utveckling att utifrån hälso- och sjukvårdens totala behov säkerställa att socionomer på bästa sätt ska ha möjligheter att använda och utveckla sina kompetenser att socionomers arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter motsvarar uppnådd kompetensnivå att visa karriär- och utvecklingsmöjlig heter för socionomer inom hälso- och sjukvården att socionomens kompetensutveckling ska kopplas samman med en individuell lönesättning att underlätta för rekrytering genom att visa på utvecklingsmöjligheter. Kompetensstege 1. Nyexaminerad Socionom med mindre än 2 år i yrket. Omsätter kunskap i praktisk verksamhet. Begränsat självständigt arbete. Erhåller introduktion och mentorskap. 2. Kunnig 2-3 år i yrket. Omsätter erfarenheter i självständig verksamhet. Successivt mer självständigt arbete. Professionellt förhållningssätt 3. Kompetent Minst 3 år i yrket. Uppfyller kraven för socionomauktorisation. Mycket god kunskap om hälso- och sjukvården. Kan göra självständiga bedömningar av patientens behov och gör därefter en professionell prioritering. Konsultfunktion. Mentorskompetent för nivå 1 och nivå 2. Ansvarar för processinriktad handledning av högskolestudenter. 4. Specialist Behandling, FOU, administration. Skicklighet i yrket med spetskompetens. Magisterexamen eller annan adekvat fördjupningsutbildning med mångårig erfarenhet i yrket. Involverad i metod- och verksamhetsutveckling, inklusive kvalitetssäkring/-uppföljning. Behärskar alla typer av arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde. Specialisten kan medvetet reflektera över och välja mellan olika handlingsalternativ inom sitt område. Handlägger mycket svåra ärenden och har förmåga att koncentrera sig på relevant problemlösning. 5. Expert Behandling, administration, FOU. Slutförd psykoterapeut-, licenciat- eller doktorsexamen. Bedriver forskning. Leder och ansvarar för utvecklings- och förändringsarbete av betydande omfattning. Ansvarar för kvalitets- och metodutveckling. Ansvarar för handledning på alla nivåer. Befattning som chef för större verksamhet. Expertkunskap utvecklas genom erfarenhet, där teorier kombineras med praktisk tillämpning från en situation till en annan. Policy för socionomer i hälso- och sjukvård 5

6 Det fackliga yrkesförbundet för socionomer Akademikerförbundet SSR vill bidra till bättre löne- och anställningsvillkor och till att stärka socionomerna i deras professionella utveckling. Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetensutveckling. Som medlem i förbundet har du tillgång till pensions- och försäkringsrådgivning, en rad förmånliga försäkringar, inkomstförsäkring vid arbetslöshet med mera. Akademikerförbundet SSR är också djupt engagerat i de rena yrkesfrågorna och förutsättningarna för att kunna bedriva ett framgångsrikt socialt arbete. Exempel på detta är vår kamp för legitimation och förlängd socionomutbildning. Förbundets yrkesråd för socionomer/kuratorer i hälso- och sjukvård representerar olika kunskapsområden i hälso- och sjukvården. Genom samarbete med olika intressegrupper och myndigheter vill vi bidra till följande: Fler socionomer i hälso- och sjukvården Kompetensutveckling Kunskapsutbyte Skapa debatt om det psykosociala arbetets betydelse Akademikerförbundet SSR anordnar kontinuerligt Socionomdagarna, som blivit en etablerad mötesplats för forskare och praktiker inom socialt arbete. Medlemmar i förbundet får rabatt för att delta. Konferensen utgör en god möjlighet att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Som medlem i förbundet har du tillgång till kvalificerad facklig och juridisk hjälp. Dina fackliga förtroendemän och förbundets ombudsmän och jurister bevakar dina intressen och rättigheter. Vi ger råd och stöd i processen att söka jobb oavsett om du är på väg ut på arbetsmarknaden eller söker nytt jobb. Vår service innefattar även individuella råd inför löneförhandlingen. Som medlem får du också tillgång till vår egen lönestatistik och Saco Lönesök marknadens bästa och största data bas för akademiker löner. Ett medlemskap i Akademikernas a-kassa, AEA, är en billig försäkring. Det är också en förutsättning för att få ersättning från förbundets inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös. Inkomstförsäkringen är en av de bästa i Sverige och ingår i medlemskapet. Den kompletterar a-kassan och ger 80 procent av din lön i sammanlagt 140 ersättnings dagar, om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Utan inkomst försäkring kan man som mest få kronor före skatt från a-kassan. Svensk Chefsförening är förbundets chefsverksamhet. Som medlem får du professionellt och juridiskt stöd konfidentiellt direkt från våra experter på kansliet i Stockholm. Förbundet har också en särskild Egenföretagarservice som ger individuell yrkesrelaterad rådgivning. Mer information och kontakt På kan du läsa mer om förbundet, medlemskapet och våra medlemsförmåner. Har du frågor som rör socionomers yrkesutövning och anställningsvillkor, kontakta Titti Fränkel, Frågor om anställning och arbetsrätt besvaras av SSR-Direkt, Medlems registret besvarar frågor om medlemskap, avgifter med mera, akademsr.se, Växeln har telefon Akademikerförbundet SSR

7 Policy för socionomer i hälso- och sjukvård 7

8 Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Med knappt medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm tel , fax Akademikerförbundet SSR / december 2010

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel,

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel, i p a r e t k i s Mu ikterapeuter bedrivs av mus m so rm fo pi ra Konstnärlig te t SSR emikerförbunde anslutna till Akad 1 Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson,

Läs mer

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter

Läs mer

Etik för ekonomer. Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor

Etik för ekonomer. Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor r e m o n o k e r ö Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor Etisk kod för e Etik för ekonomer 1 Innehåll Etik för ekonomer 3 Varför en etisk kod? 4 Etiska riktlinjer 5 Krav och konflikter 6 Schematisk

Läs mer

Etik i personalarbetet

Etik i personalarbetet t e t e b r a l a n Etik iersponealvretasreo Etisk kod för p Etik i personalarbetet 1 Innehåll Inledning: Etik i personalarbetet 3 Personalarbetets aktörer 4 Varför en etisk kod? 4 Personalarbetets villkor

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2011 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställs vid

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER Bakom varje provsvar finns en naturvetare NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker på den svenska

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Förvaltning Mars 2006 Reviderad april 2006 Februari 2014 1(15) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 2 Sjukskrivningsprocessen...

Läs mer

Mål för kongressperioden 2014 2016

Mål för kongressperioden 2014 2016 MÅL för kongressperioden 2014 2016 Mål för kongressperioden 2014 2016 Fastställda av kongressen i oktober 2013 Vision 1 Psykologförbundet är ett förbund för alla psykologer i Sverige Psykologerna arbetar

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Christina Lundqvist, leg arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka Kvalitet inom arbetsterapi

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER

DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER DIETISTER, KOSTVETARE & NUTRITIONISTER Ökar livskvalitet och hälsa samtidigt som de spar pengar åt samhället NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om dietister, kostvetare och nutritionister

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer