Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen,"

Transkript

1 Dnr 2009/ :14 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, del II En uppföljande studie av hur regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från 2007 har påverkat processer och systemsamband

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog. Rapporten godkänd för publicering Katrineholm den 5 november Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Inledning och bakgrund Bakgrund Syfte och frågeställningar Metod Avgränsning Begrepp och perspektiv Om ämnesområdets aktörer Hur har de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts sedan 2007 påverkat systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan? Förändringar 1 januari och 5 mars Förändringar 2 juli Förändringar 1 oktober Förändringar 1 december Förändringar under Förändringar under Vilka nya processer och vilka nya sårbara punkter har tillkommit mellan arbetsförmedling och arbetslöshetskassa? Vilka processer och vilka sårbara punkter som konstaterades i rapport 2006:17 är idag inaktuella? Prövning av ersättning vid deltidsarbetslöshet Ändring av sökområde efter 100 ersättningsdagar Prövning av GAR alternativt förlängd ersättningsperiod Förhindra utförsäkring vid förlängd ersättningsperiod Borttagna flaggor från OAS till AIS Nya flaggor Nya systemmässiga samband som ej gäller sambandet mellan arbetsförmedling och arbetslöshetskassa Arbetsmarknadspolitiska program Arbete och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program nya dagar om man har barn under 18 år Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning samordnas Försäkringskassans uppgiftsskyldighet mot arbetslöshetskassan utökas Manuell rutin -- dagpenninguppgift till Försäkringskassan för personer som deltar i JOB och UGA Övriga riskmoment Manuella reservrutiner Analys och slutsatser Källor

6 6

7 Sammanfattning Rapporten är en uppföljning av rapporten 2006:17 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen. Den baseras på källstudier i form av olika styrdokument från Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetskassornas samorganisation, propositioner samt förordnings- och lagtext. Rapporten behandlar hur förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen sedan 2007 har påverkat olika arbetsmoment och systemsamband, som i denna rapport benämns processer. Analysen av arbetsmoment innefattar rent manuella moment, moment människa-dator-interaktion samt rent systemmässiga moment. Huvudfokus är de förändringar som påverkar systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. Den behandlar vidare nya processer samt vilka processer och vilka sårbara punkter som konstaterades i föregående rapport och som inte längre är aktuella. Rapporten tar också upp en diskussion kring nya systemmässiga samband och sårbarhetspunkter mellan försäkringskassa, arbetsförmedling och arbetslöshetskassa. Merparten av de förändringar som genomförts i arbetslöshetsförsäkringen sedan 2007 är förändringar som enbart berör arbetslöshetskassans processer. I de fall där det finns en påverkan på processerna och gränssnitten mellan arbetslöshetsförsäkringens olika aktörer, såväl systemmässiga som manuella, gäller detta i huvudsak mellan försäkringskassan och arbetslöshetskassan. Många av dessa förändringar har icke desto mindre varit av komplicerad natur. Fyra processer som konstaterades i föregående rapport är inte längre aktuella. Endast en ny process som enkom rör förhållandet mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan har tillkommit: begränsning av arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet. De nya systemmässiga samband som har uppkommit och som har djupast sårbarhetspunkter rör förhållandet mellan arbetslöshetskassan och försäkringskassan. Exempel på detta är att aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning samordnas samt att försäkringskassan åläggs utökad uppgiftsskyldighet mot arbetslöshetskassan. 7

8 1 Inledning och bakgrund 1.1 Bakgrund I rapport IAF 2006:17 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen konstaterades att det vid hantering av ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen finns ett antal avgörande moment med betydelse för utbetalning av arbetslöshetsersättning, där arbetslöshetskassan och arbetsförmedlingen gemensamt är involverade. Med moment avses i detta fall ett förfaringssätt, procedurer eller handlingssätt, vilka i denna rapport kort och gott benämns processer. Det finns också ett antal sårbara punkter förknippade med dessa processer och de sårbara punkterna rör dels rent manuella moment, dels moment i interaktionen mellan människa och dator samt rent systemmässiga moment. Under 2007 och 2008 har genomgripande förändringar gjorts i arbetslöshetsförsäkringen, vilket har påverkat ovanstående processer och gränssnitten dem emellan. Försäkringsförändringarna har påverkat såväl interaktionen mellan människa och maskin som interaktionen mellan olika datasystem, samt manuella moment. Under 2009 har ytterligare förändringar genomförts som har påverkan på dessa processer. Under januari-februari 2009 genomfördes en förstudie för att utröna huruvida en fullständig analys av processerna - och de sårbara punkter som hänfördes dit i föregående rapport- borde göras. Förstudien kom fram till att flera av försäkringsförändringarna har påverkat systemsambanden. Med utgångspunkt från förstudien beslöts att en fullständig analys skulle göras. 1.2 Syfte och frågeställningar Förstudien utgick från de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts sedan 2007 och konstaterade att flera förändringar påverkat systemsambanden. Syftet med denna rapport är att analysera dessa förändringar. Detta innefattar först och främst att analysera de nya processer som uppkommit och utröna eventuellt nya sårbara punkter. Syftet är också att utröna vilka processer och sårbara punkter som redovisades i föregående rapport som inte längre är aktuella. Denna analys görs med utgångspunkt 8

9 från de processer och de sårbara punkter som redovisades i föregående rapport. Målet i projektet är att förebygga felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen och tillse att de i största möjliga mån kan minimeras. Frågor som tas upp i denna studie är: Hur har de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts sedan 2007 påverkat systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan? Vilka nya processer och vilka nya sårbara punkter har tillkommit? Vilka processer och vilka sårbara punkter som konstaterades i rapport 2006:17 är idag inaktuella? Finns det nya och andra systemmässiga samband och sårbarhetspunkter än mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan som bör beaktas? 1.3 Metod Uppdraget har en explorativ och deskriptiv ansats. Arbetet omfattar källstudier med utgångspunkt i förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Detta innefattar källstudier av nya dokument samt en analys av de processer och de sårbara punkter som konstaterades i IAF 2006:17. Källstudierna består vidare av olika styrdokument från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslöshetskassornas samorganisation, samt förordningstexter och lagtexter. 1.4 Avgränsning Detta projekt omfattar endast processer och delmoment samt de datasystem som direkt berör arbetslöshetsförsäkringen. Projektet begränsas främst till de processer där arbetslöshetskassan och arbetsförmedlingen gemensamt är involverade. Projektet innefattar dock till viss del processer med gränssnitt mot andra aktörer, till exempel mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt mellan arbetslöshetskassan och försäkringskassan. 9

10 Vad gäller processer inom arbetslöshetskassorna såsom medlemshantering, beslutsrutiner, omprövning samt arbetslöshetskassans uppgifter om återkrav, tas dessa däremot inte upp i denna studie. Vad gäller datasystem fokuserar uppdraget på de systemsamband som är av direkt betydelse för arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga de systemsamband som påverkar utbetalningar av arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas övriga indata- och eftersystem såsom statistik-, statsbidrags- och ekonomisystem behandlas inte. De systemsamband som behandlas inom ramen för informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, försäkringskassan och CSN berörs inte heller i denna studie. Andra systemmässiga samband med eventuellt andra aktörer än de som nämns i första stycket ligger likaså utanför projektets ram. Tekniska systemsamband kommer inte att analyseras, till exempel med avseende på systemmiljö (klient- och servermiljö), plattformar, databaser eller hur filöverföring rent tekniskt sker. IT-säkerhetsaspekter kommer att beröras i de fall de hänförs till de systemsamband i föreliggande rapport som har betydelse för arbetslöshetsförsäkringen. Övrig IT-säkerhetsanalys ligger utanför projektets ram. Rapporten avser att beröra de förändringar i processerna (med avseende på arbetslöshetsförsäkringen) som är av betydelse och utröna potentiella fel och brister i processerna. Syftet är inte att ge en bild av faktiska brister och fel. 1.5 Begrepp och perspektiv Huvudprocesserna som identifierades i rapport IAF 2006:17 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen var inskrivning ersättningsanmälan avanmälan års- och ändringsanmälan underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt prövning av ersättning vid deltidsarbetslöshet 10

11 prövning av anvisning till aktivitetsgarantin versus förlängd ersättningsperiod avaktualisering risk för utförsäkring ändring av sökområde efter 100 ersättningsdagar upprättande av handlingsplan. Därtill tillkommer manuella reservrutiner, som används i undantagsfall om exempelvis olika datasystem felfungerar. I dessa processer var då följande datasystem direkt involverade: AIS OAS Ärendehanteringssystem (SOTA, ÄHS, Viewstar och ADA). AIS står för Arbetsmarknadsverkets informationssystem och är Arbetsmarknadsverkets gemensamma IT-baserade informations-, förmedlings- och beslutssystem med bland annat uppgifter om alla arbetssökande inskrivna vid arbetsförmedlingen i Sverige. OAS står för Obligatoriskt a-kassesystem och är arbetslöshetskassornas gemensamma administrativa IT-system. Systemet innehåller bland annat uppgifter och beslut om ersättningssökande personer och arbetslöshetsersättning. Numera har arbetslöshetskassorna ett gemensamt ärendehanteringssystem, kallat ÄGA ( ärendehanteringssystem gemensamt för a-kassorna ). ÄGA är helt integrerat med OAS och inte ett separat system, till skillnad från de tidigare system som användes. Tidigare fanns inte något gemensamt ärendehanteringssystem för a-kassorna och de system som då användes: SOTA, ÄHS, ADA och Viewstar var fristående från själva handläggningssystemet. 1.6 Om ämnesområdets aktörer Arbetsförmedlingen är den instans som har hand om arbetssökande och därtill hörande aktiviteter. Arbetslöshetskassorna handlägger och betalar ut arbetslöshetsersättning. 11

12 Försäkringskassan handlägger och betalar ut socialförsäkringsförmåner av olika slag. I denna rapport är det främst aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som är aktuella. Aktivitetsstöd erhåller man om man deltar i ett s.k. arbetsmarknadspolitiskt program som anordnas/ förmedlas av arbetsförmedlingen, oftast i kontakt med extern anordnare. Utvecklingsersättning erhåller man om man deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgarantin för ungdomar, kallat UGA. Ersättningssökande personer (ofta benämnt sökande ) kan - i denna rapport- vara personer som uppbär arbetslöshetsersättning eller någon socialförsäkringsförmån. 12

13 2 Hur har de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts sedan 2007 påverkat systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan? 2.1 Förändringar den 1 januari och 5 mars 2007 Studerandevillkoret avskaffas Förändringen innebär att studier inte längre är ersättningsgrundande (för utbetalning av s.k. grundbelopp 1 ). Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Möjlighet till ersättning under studieuppehåll avskaffas. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan och eventuellt annan aktör utanför denna rapports avgränsning. Arbetsvillkoret ändras, från 70 till 80 timmar samt det alternativa beräkningssättet, alternativregeln Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Nya regler för normalarbetstid och dagsförtjänst Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Förhöjd dagpenning avskaffas Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. 1 Enligt Lagen (1997:238) 6 lämnas ersättning enligt grundförsäkringen till den som 1) inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller 2) är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till inkomstrelaterad ersättning. 13

14 Sänkt ersättningsnivå (80 till 70, 70 till 65 procent) Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Förändring av överhoppningsbar tid från sju till fem år Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Medlemsavgifterna höjs Denna punkt har påverkan på systemsambanden. Då medlemsavgifterna har differentierats har arbetslöshetskassornas medlemssystem påverkats. Enligt 41 Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, måste det i medlemssystemen numera ingå uppgifter om personers ersättning mm, enligt den i 41a stadfästa definitionen på arbetslös. Skatteavdraget för a-kasseavgift försvinner Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Denna förändring berör inte någon av ämnesområdets aktörer. Förhöjd finansieringsavgift/ arbetslöshetsavgift Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan och mellan arbetslöshetskassan och extern aktör utanför denna rapports avgränsning. 14

15 2.2 Förändringar den 2 juli 2007 Möjlighet till förlängd ersättningsperiod tas bort Möjligheten att få sin ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar förlängd avskaffas. Denna förändring har påverkan på systemsambanden. Arbetsförmedlingen skulle tidigare pröva om den ersättningssökande skulle få en förlängd ersättningsperiod eller anvisas till aktivitetsgarantin, GAR. Vid 250 förbrukade ersättningsdagar skickades en uppgift om detta från OAS till AIS. Denna resulterade i att arbetsförmedlaren fick en påminnelse om att göra prövningen GAR/ej GAR. Vid ej GAR meddelades arbetslöshetskassan via systemöverföring från AIS till OAS att arbetsförmedlingen inte hade för avsikt att anvisa personen till GAR. Såväl förlängd ersättningsperiod som aktivitetsgarantin är avskaffade. Aktivitetsgarantin har ersatts av jobb- och utvecklingsgarantin. Förlängd ersättningsperiod för den som har barn under 18 år Föräldrar, som har barn under 18 år ersättningsdag 300, får ytterligare 150 ersättningsdagar. Alltså totalt 450 ersättningsdagar. Denna förändring har påverkan på systemsambanden. För att erhålla en förlängd ersättningsperiod på 150 dagar kontrolleras medelst kontrollrutin RFV huruvida vederbörande har barn under 18 år. I Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 48c är den nya lydelsen att Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa även lämna de uppgifter om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning. När detta är gjort och arbetslöshetskassan har beviljat ytterligare 150 ersättningsdagar sker en filöverföring från OAS till AIS om detta. Arbetsförmedlaren får information om detta. Möjligheten att begränsa arbetssökandet tas bort Att under de 100 första dagarna i en arbetslöshetsperiod begränsa sitt arbetssökande till det egna yrket och till sitt närområde avskaffas. 15

16 Denna förändring har påverkan på systemsambanden. När 70 ersättningsdagar hade förbrukats fanns tidigare en batchgenererad systemflagga 2 som då gick från OAS till AIS. Detta visades som en påminnelse i AIS så att arbetsförmedlaren skulle ta upp frågan om geografiskt och yrkesmässigt vidgat sökområde med den arbetssökande. Då möjligheten till begränsat sökområde är avskaffad är också denna systemflagga från OAS till AIS borttagen. Motiveringen att sökande omfattas av begränsat geografiskt sökområde samt sökande omfattas av begränsat yrkesmässigt område har tagits bort i AIS under listan för motiveringar till att inte göra en underrättelse. Jobb- och utvecklingsgarantin, JOB Efter 300 ersättningsdagar kan den arbetssökande få delta i jobb- och utvecklingsgarantin som infördes Föräldrar till barn under 18 år har möjlighet att delta i jobb- och utvecklingsgarantin från ersättningsdag 301, alternativt fortsätta att erhålla arbetslöshetsersättning, dock längst i ytterligare 150 dagar, det vill säga totalt 450 dagar. Denna förändring har påverkan på systemsambanden. JOB:en som från har ersatt GAR skiljer sig på flera sätt från den sistnämnda. Efter 250 förbrukade ersättningsdagar skedde tidigare en prövning om den arbetssökande skulle anvisas till GAR eller åt arbetslöshetskassan rekommenderas en ny ersättningsperiod. Till JOB sker ingen prövning såsom till GAR. Om en arbetssökande efter 300 förbrukade ersättningsdagar inte funnit ett arbete anvisas den arbetssökande till jobb- och utvecklingsgarantin och får då aktivitetsstöd. Genom nya automatiska daganteckningar i AIS har det blivit möjligt att se när den arbetssökande har förbrukat respektive 300, 450, 600 eller 750 ersättningsdagar 3. En arbetssökande som har blivit utförsäkrad får anvisas till JOB. 2 Batchkörning eller satsvis bearbetning innebär bearbetning av stor datamängd utan mänsklig medverkan. Detta sker genom att datorn får ett komplett underlag i form av körbara program. Typiska batchkörningar är löner och månatliga utskick av räkningar och 750 dagar gäller endast för personer med äldre ersättningsperioder beviljade på obsolet regelverk. 16

17 2.3 Förändringar den 1 oktober 2007 Sammanräkning av dagar med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd Från och med oktober 2007 räknas dagar med aktivitetsstöd in i ersättningsperioden. Det innebär att ersättningsperioden sammanlagt kan bli 300 dagar eller 450 dagar med aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning. För personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin är sammanräkningen ofta inte av någon betydelse eftersom de personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin vanligen har förbrukat hela sin ordinarie ersättningsperiod innan de skrivs in i garantin. När man är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin erhåller man aktivitetsstöd fortlöpande. Den första fasen i jobb- och utvecklingsgarantin omfattar som längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Under fas 1 ägnar den arbetssökande sig åt kartläggning, jobbsökaraktiviteter med särskild coachning samt förberedande insatser, fas 2 omfattas av arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Fas 3 inleds efter 450 dagar om den arbetssökande fortfarande är arbetslös. För de personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas JOB3 ska dessa sysselsättas hos anordnare som förmedlas av Arbetsförmedlingen. Varje sysselsättningsperiod i fas 3 kan pågå i högst två år, dvs. inom fas 3 kan en ny sysselsättningsperiod beviljas vartannat år. Den sökande erhåller då som tidigare aktivitetsstöd, förutsatt att ersättningen är grundad på arbetslöshetsersättning. I annat fall är man inte berättigad till någon ersättning alls i fas 3, enligt Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 3. Sammanräkning utgör en starkt sårbar punkt när ett arbetsmarknadspolitiskt program är omslutet av period med arbetslöshetsersättning. När en ersättningssökande går in i ett program och ska få aktivitetsstöd skickas en uppgift elektroniskt till arbetslöshetskassan, personen avanmäls automatiskt vid ett s.k. sökandekategoribyte (SKAT-byte) 4. När den sökande gått in i programmet 4 SKAT står för sökandekategori. Alla arbetssökande vid arbetsförmedlingen är inskrivna i en sökandekategori. Det finns ett fyrtiotal olika sökandekategorier, med olika nummer. För att få arbetslöshetsersättning måste man inneha någon av kategorierna arbetslös (11), deltidsarbetslös (21), timanställd(22) eller yrkesfiskare (23). 17

18 deklarerar vederbörande närvaro på en särskild pappersblankett som därefter lämnas till Försäkringskassan -- efter att först ha attesterats av en handläggare på arbetsförmedlingen - så att ersättning kan utbetalas. När programmet är slut måste alla dessa närvaroblanketter registreras och därefter skickas uppgift om det till arbetslöshetskassan. Det är först när den sökande anmäler sig på Af efter avslutat program som ersättningsanmälan kan göras. Därefter föreligger en fördröjning på tre veckor innan personen kan få ersättning. För den som är deltidarbetslös gäller inte heller ovan nämnda regel: dagar med aktivitetsstöd påverkar inte räkneverket för de 75 ersättningsdagar som en deltidsarbetslös person har. 2.4 Förändringar den 1 december 2007 Den som avvisar en anvisning till Jobbgarantin för ungdomar (UGA) har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet För att få utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd från försäkringskassan måste den sökande först ha fått blanketten Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning attesterad av behörig person på arbetsförmedlingen. Filöverföring sker, om ett återkallande har skett, mellan AIS och Försäkringskassans system. Denna förändring har påverkan på systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. I någon bemärkelse finns också en beröringspunkt mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. De personer som avvisat en anvisning till UGA och uppbär arbetslöshetsersättning vid tidpunkten för anvisningen till UGA avanmäls inte i vanlig ordning på arbetsförmedlingen (vid avanmälan upphör ersättningsrätten omedelbart) Istället för avanmälan ska en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt skickas till arbetslöshetskassan 5. Den sökande ska likaså kvarstå i sökandekategori 11 (se ovan). 5 Underrättelser skickas alltjämt med vanlig post, trots att diskussionen om elektronisk överföring funnits sedan 2001 och modulen för elektronisk överföring finns färdig i AIS för användning sedan Se vidare IAF 2006:17. 18

19 2.5 Förändringar under 2008 Begränsning av möjlighet till arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet. Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet begränsas till sammanlagt 75 dagar enligt 7 Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring i dess nya lydelse. Denna punkt har påverkan på systemsambanden. Efter 75 förbrukade ersättningsdagar sker en filöverföring från OAS till AIS om detta (batchkörning). Antalet karensdagar utökas från fem till sju från Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden; den gäller enbart arbetslöshetskassan. Överhoppningsbar tid; vård av eget barn som inte fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att den ersättningssökande omedelbart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det motsvarar minst ett arbetsvillkor. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden; den gäller endast arbetslöshetskassan. Definitionen av arbetslös omfattar, förutom dem som har arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd, även dem som får utvecklingsersättning, sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden; den gäller endast arbetslöshetskassan. 2.6 Förändringar under 2009 Arbetslöshetsavgiften som arbetslöshetskassorna betalar till staten sänks med 50 kronor per månad, vilket påverkar de flesta arbetslöshetskassor. Taket för hur stor arbetslöshetsavgiften kan bli, 300 kr, kvarstår. Kassor med en högre verklig avgift subventioneras. Avgiftssänkningen på 50 kronor dras från den konstaterade avgiften, vilket innebär att vissa arbetslöshetskassor har en avgift som även efter avdraget är högre än 300 kronor. Denna avgift begränsas då av taket och blir inte högre än 300 kronor, men effekten av den sänkta avgiften slår inte igenom. Denna förändring gäller från 1 juli 2009 och har ingen påverkan på systemsambanden som belyses i denna rapport. 19

20 Denna förändring gäller arbetslöshetskassan och staten. Medlemsvillkoren ändras tillfälligt under 2009, där den som blir medlem i en arbetslöshetskassa redan efter sex månaders medlemskap kan få inkomstrelaterad ersättning istället för grundersättning, då medlemsförmånerna tillfälligt under år 2009 räknas dubbelt. Förändringen gäller från 1 juli 2009, men avser den som blir medlem från 1 juli 2009 till 31 december Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Den gäller endast arbetslöshetskassan och dess medlemmar. Förändrade villkor för medlemskap. Inträdesvillkoret ändras. Kravet på att ha arbetad viss tid i fyra av fem veckor för att bli medlem tas bort, liksom kravet på ett intyg från arbetsgivaren. Detta gäller från 1 juli Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Den gäller endast arbetslöshetskassan och dess medlemmar. Ändrade regler för arbetslöshetsersättning efter frånvaro. Avsikten är att rätta till ett problem som inneburit att en person som varit helt frånvarande kan få högre arbetslöshetsersättning än någon som varit tillfälligt eller delvis frånvarande. Detta gäller nybeviljade ersättningsperioder från och med 1 juli Tid med vissa socialförsäkringsförmåner beaktas vid beräkning av arbetslöshetsersättning till personer som varit tillfälligt eller delvis frånvarande från arbetet före arbetslösheten. Denna punkt har påverkan på systemsambanden. Den rör sambandet mellan arbetslöshetskassan och försäkringskassan, som kan vara en sårbar punkt. Försäkringskassans uppgiftsskyldighet utökas. 94a är en ny paragraf i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och reglerar Försäkringskassans uppgiftsskyldighet gentemot arbetslöshetskassan enligt lagen. 48 c ändras. Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om medlemmar i arbetslöshetskassan som avser 1) aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 2) utfört avlönat arbete vid sidan av deltagande i 20

21 ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Denna förändring gäller systemsamband mellan försäkringskassan och arbetslöshetskassan, den berör däremot inte arbetsförmedlingen direkt, men indirekt då deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program initieras via arbetsförmedlingen. Rent praktiskt sker detta medelst SKAT-byte i AIS. Om den sökande vid tillfället för SKAT-bytet står i en sådan sökandekategori i AIS som medger arbetslöshetsersättning, medför SKAT-bytet en automatisk avanmälan vid arbetslöshetskassan. Tekniskt sker detta genom filöverföring från AIS till OAS. Huvudregeln för normalarbetstidens bestämmande/ sammanläggning av tid med socialförsäkringsförmåner. När normalarbetstiden fastställs ska, i månader som innehåller förvärvsarbete minst i sådan omfattning att de kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, utöver arbetad tid även tas hänsyn till tid som ersatts med olika socialförsäkringsförmåner. Detta avser tid som kompenserats med sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenningförmån, sjukpenning, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning för närståendevård. I remissyttrande har IAF och SO framhållit att förslaget kan medföra att det blir nödvändigt med ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna. Normalarbetstid efter upparbetande av ett nytt arbetsvillkor under pågående ersättningsperiod. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Denna process rör endast arbetslöshetskassan. Normalarbetstid efter deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Ingen påverkan på systemsambanden. Denna process rör endast arbetslöshetskassan. Överklagande av beslut om medlemsavgifter. Arbetslöshetskassans beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Denna process rör endast arbetslöshetskassan. 21

22 3 Vilka nya processer och vilka nya sårbara punkter har tillkommit mellan arbetsförmedling och arbetslöshetskassa? En ny process har tillkommit som enkom rör förhållandet mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan, nämligen Begränsning av möjlighet till a-kassa vid deltidsarbetslöshet (från ) samt en ny process kallad Förlängd ersättningsperiod för den som har barn under 18 år (från ). Den sistnämnda processen är i huvudsak en process mellan arbetslöshetskassan och försäkringskassan och inte mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan, enär alla tre parterna arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och försäkringskassan är involverade får den ändå betraktas som en ny process mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet begränsas till sammanlagt 75 dagar enligt 7 Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring i dess nya lydelse. När kassakortet med den 75:e deltidsdagen beräknats av arbetslöshetskassan sänds en signal till AIS (systemflagga från OAS till AIS). Detta är en ny flagga. Vad gäller Förlängd ersättningsperiod för den som har barn under 18 år får arbetslöshetskassan först göra en förfrågan genom kontrollrutinen mot försäkringskassan för att kontrollera om vederbörande har barn under 18 år. Om så är fallet och arbetslöshetskassan beslutar om en förlängd ersättningsperiod om 150 dagar skickas därefter en systemflagga från OAS till AIS med uppgift om att en förlängd ersättningsperiod har beviljats. Sårbarheten som finns är att dessa systemflaggor inte fungerar rent tekniskt. 22

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt 1 (10) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2000:639 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Omtryck utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2010-11-22 Dnr 2010/411 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Vägledning 2009:2 Version 7. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska

Vägledning 2009:2 Version 7. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2010/738 Till samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd

3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd 3. I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd - Familjer och kommuner i Stockholms län får täcka upp för arbetslöshetsförsäkringens brister Februari 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Jobb- och utvecklingsgarantins

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn Ansökan om vårdnadsbidrag Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. De personuppgifter

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla 2015:19 Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/35 Samtliga arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen 1885-2015

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen 1885-2015 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar 2010-04-30 Dnr 2010/185 T3 2010:5 Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev 2010 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 15 Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring; FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Ulf Staffansson Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring; IAFFS 2014:5 Utkom från trycket den 16 oktober

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-03-15 Sida: 2 av 86 Sida: 3 av 86 Dnr: Af-2012/448633 Datum: 2013-03-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att kartlägga hur uppföljningen av arbetssökandet

Läs mer