Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen,"

Transkript

1 Dnr 2009/ :14 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, del II En uppföljande studie av hur regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från 2007 har påverkat processer och systemsamband

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog. Rapporten godkänd för publicering Katrineholm den 5 november Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Inledning och bakgrund Bakgrund Syfte och frågeställningar Metod Avgränsning Begrepp och perspektiv Om ämnesområdets aktörer Hur har de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts sedan 2007 påverkat systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan? Förändringar 1 januari och 5 mars Förändringar 2 juli Förändringar 1 oktober Förändringar 1 december Förändringar under Förändringar under Vilka nya processer och vilka nya sårbara punkter har tillkommit mellan arbetsförmedling och arbetslöshetskassa? Vilka processer och vilka sårbara punkter som konstaterades i rapport 2006:17 är idag inaktuella? Prövning av ersättning vid deltidsarbetslöshet Ändring av sökområde efter 100 ersättningsdagar Prövning av GAR alternativt förlängd ersättningsperiod Förhindra utförsäkring vid förlängd ersättningsperiod Borttagna flaggor från OAS till AIS Nya flaggor Nya systemmässiga samband som ej gäller sambandet mellan arbetsförmedling och arbetslöshetskassa Arbetsmarknadspolitiska program Arbete och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program nya dagar om man har barn under 18 år Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning samordnas Försäkringskassans uppgiftsskyldighet mot arbetslöshetskassan utökas Manuell rutin -- dagpenninguppgift till Försäkringskassan för personer som deltar i JOB och UGA Övriga riskmoment Manuella reservrutiner Analys och slutsatser Källor

6 6

7 Sammanfattning Rapporten är en uppföljning av rapporten 2006:17 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen. Den baseras på källstudier i form av olika styrdokument från Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetskassornas samorganisation, propositioner samt förordnings- och lagtext. Rapporten behandlar hur förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen sedan 2007 har påverkat olika arbetsmoment och systemsamband, som i denna rapport benämns processer. Analysen av arbetsmoment innefattar rent manuella moment, moment människa-dator-interaktion samt rent systemmässiga moment. Huvudfokus är de förändringar som påverkar systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. Den behandlar vidare nya processer samt vilka processer och vilka sårbara punkter som konstaterades i föregående rapport och som inte längre är aktuella. Rapporten tar också upp en diskussion kring nya systemmässiga samband och sårbarhetspunkter mellan försäkringskassa, arbetsförmedling och arbetslöshetskassa. Merparten av de förändringar som genomförts i arbetslöshetsförsäkringen sedan 2007 är förändringar som enbart berör arbetslöshetskassans processer. I de fall där det finns en påverkan på processerna och gränssnitten mellan arbetslöshetsförsäkringens olika aktörer, såväl systemmässiga som manuella, gäller detta i huvudsak mellan försäkringskassan och arbetslöshetskassan. Många av dessa förändringar har icke desto mindre varit av komplicerad natur. Fyra processer som konstaterades i föregående rapport är inte längre aktuella. Endast en ny process som enkom rör förhållandet mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan har tillkommit: begränsning av arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet. De nya systemmässiga samband som har uppkommit och som har djupast sårbarhetspunkter rör förhållandet mellan arbetslöshetskassan och försäkringskassan. Exempel på detta är att aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning samordnas samt att försäkringskassan åläggs utökad uppgiftsskyldighet mot arbetslöshetskassan. 7

8 1 Inledning och bakgrund 1.1 Bakgrund I rapport IAF 2006:17 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen konstaterades att det vid hantering av ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen finns ett antal avgörande moment med betydelse för utbetalning av arbetslöshetsersättning, där arbetslöshetskassan och arbetsförmedlingen gemensamt är involverade. Med moment avses i detta fall ett förfaringssätt, procedurer eller handlingssätt, vilka i denna rapport kort och gott benämns processer. Det finns också ett antal sårbara punkter förknippade med dessa processer och de sårbara punkterna rör dels rent manuella moment, dels moment i interaktionen mellan människa och dator samt rent systemmässiga moment. Under 2007 och 2008 har genomgripande förändringar gjorts i arbetslöshetsförsäkringen, vilket har påverkat ovanstående processer och gränssnitten dem emellan. Försäkringsförändringarna har påverkat såväl interaktionen mellan människa och maskin som interaktionen mellan olika datasystem, samt manuella moment. Under 2009 har ytterligare förändringar genomförts som har påverkan på dessa processer. Under januari-februari 2009 genomfördes en förstudie för att utröna huruvida en fullständig analys av processerna - och de sårbara punkter som hänfördes dit i föregående rapport- borde göras. Förstudien kom fram till att flera av försäkringsförändringarna har påverkat systemsambanden. Med utgångspunkt från förstudien beslöts att en fullständig analys skulle göras. 1.2 Syfte och frågeställningar Förstudien utgick från de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts sedan 2007 och konstaterade att flera förändringar påverkat systemsambanden. Syftet med denna rapport är att analysera dessa förändringar. Detta innefattar först och främst att analysera de nya processer som uppkommit och utröna eventuellt nya sårbara punkter. Syftet är också att utröna vilka processer och sårbara punkter som redovisades i föregående rapport som inte längre är aktuella. Denna analys görs med utgångspunkt 8

9 från de processer och de sårbara punkter som redovisades i föregående rapport. Målet i projektet är att förebygga felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen och tillse att de i största möjliga mån kan minimeras. Frågor som tas upp i denna studie är: Hur har de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts sedan 2007 påverkat systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan? Vilka nya processer och vilka nya sårbara punkter har tillkommit? Vilka processer och vilka sårbara punkter som konstaterades i rapport 2006:17 är idag inaktuella? Finns det nya och andra systemmässiga samband och sårbarhetspunkter än mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan som bör beaktas? 1.3 Metod Uppdraget har en explorativ och deskriptiv ansats. Arbetet omfattar källstudier med utgångspunkt i förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Detta innefattar källstudier av nya dokument samt en analys av de processer och de sårbara punkter som konstaterades i IAF 2006:17. Källstudierna består vidare av olika styrdokument från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslöshetskassornas samorganisation, samt förordningstexter och lagtexter. 1.4 Avgränsning Detta projekt omfattar endast processer och delmoment samt de datasystem som direkt berör arbetslöshetsförsäkringen. Projektet begränsas främst till de processer där arbetslöshetskassan och arbetsförmedlingen gemensamt är involverade. Projektet innefattar dock till viss del processer med gränssnitt mot andra aktörer, till exempel mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt mellan arbetslöshetskassan och försäkringskassan. 9

10 Vad gäller processer inom arbetslöshetskassorna såsom medlemshantering, beslutsrutiner, omprövning samt arbetslöshetskassans uppgifter om återkrav, tas dessa däremot inte upp i denna studie. Vad gäller datasystem fokuserar uppdraget på de systemsamband som är av direkt betydelse för arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga de systemsamband som påverkar utbetalningar av arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas övriga indata- och eftersystem såsom statistik-, statsbidrags- och ekonomisystem behandlas inte. De systemsamband som behandlas inom ramen för informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, försäkringskassan och CSN berörs inte heller i denna studie. Andra systemmässiga samband med eventuellt andra aktörer än de som nämns i första stycket ligger likaså utanför projektets ram. Tekniska systemsamband kommer inte att analyseras, till exempel med avseende på systemmiljö (klient- och servermiljö), plattformar, databaser eller hur filöverföring rent tekniskt sker. IT-säkerhetsaspekter kommer att beröras i de fall de hänförs till de systemsamband i föreliggande rapport som har betydelse för arbetslöshetsförsäkringen. Övrig IT-säkerhetsanalys ligger utanför projektets ram. Rapporten avser att beröra de förändringar i processerna (med avseende på arbetslöshetsförsäkringen) som är av betydelse och utröna potentiella fel och brister i processerna. Syftet är inte att ge en bild av faktiska brister och fel. 1.5 Begrepp och perspektiv Huvudprocesserna som identifierades i rapport IAF 2006:17 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen var inskrivning ersättningsanmälan avanmälan års- och ändringsanmälan underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt prövning av ersättning vid deltidsarbetslöshet 10

11 prövning av anvisning till aktivitetsgarantin versus förlängd ersättningsperiod avaktualisering risk för utförsäkring ändring av sökområde efter 100 ersättningsdagar upprättande av handlingsplan. Därtill tillkommer manuella reservrutiner, som används i undantagsfall om exempelvis olika datasystem felfungerar. I dessa processer var då följande datasystem direkt involverade: AIS OAS Ärendehanteringssystem (SOTA, ÄHS, Viewstar och ADA). AIS står för Arbetsmarknadsverkets informationssystem och är Arbetsmarknadsverkets gemensamma IT-baserade informations-, förmedlings- och beslutssystem med bland annat uppgifter om alla arbetssökande inskrivna vid arbetsförmedlingen i Sverige. OAS står för Obligatoriskt a-kassesystem och är arbetslöshetskassornas gemensamma administrativa IT-system. Systemet innehåller bland annat uppgifter och beslut om ersättningssökande personer och arbetslöshetsersättning. Numera har arbetslöshetskassorna ett gemensamt ärendehanteringssystem, kallat ÄGA ( ärendehanteringssystem gemensamt för a-kassorna ). ÄGA är helt integrerat med OAS och inte ett separat system, till skillnad från de tidigare system som användes. Tidigare fanns inte något gemensamt ärendehanteringssystem för a-kassorna och de system som då användes: SOTA, ÄHS, ADA och Viewstar var fristående från själva handläggningssystemet. 1.6 Om ämnesområdets aktörer Arbetsförmedlingen är den instans som har hand om arbetssökande och därtill hörande aktiviteter. Arbetslöshetskassorna handlägger och betalar ut arbetslöshetsersättning. 11

12 Försäkringskassan handlägger och betalar ut socialförsäkringsförmåner av olika slag. I denna rapport är det främst aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som är aktuella. Aktivitetsstöd erhåller man om man deltar i ett s.k. arbetsmarknadspolitiskt program som anordnas/ förmedlas av arbetsförmedlingen, oftast i kontakt med extern anordnare. Utvecklingsersättning erhåller man om man deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgarantin för ungdomar, kallat UGA. Ersättningssökande personer (ofta benämnt sökande ) kan - i denna rapport- vara personer som uppbär arbetslöshetsersättning eller någon socialförsäkringsförmån. 12

13 2 Hur har de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts sedan 2007 påverkat systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan? 2.1 Förändringar den 1 januari och 5 mars 2007 Studerandevillkoret avskaffas Förändringen innebär att studier inte längre är ersättningsgrundande (för utbetalning av s.k. grundbelopp 1 ). Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Möjlighet till ersättning under studieuppehåll avskaffas. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan och eventuellt annan aktör utanför denna rapports avgränsning. Arbetsvillkoret ändras, från 70 till 80 timmar samt det alternativa beräkningssättet, alternativregeln Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Nya regler för normalarbetstid och dagsförtjänst Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Förhöjd dagpenning avskaffas Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. 1 Enligt Lagen (1997:238) 6 lämnas ersättning enligt grundförsäkringen till den som 1) inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller 2) är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till inkomstrelaterad ersättning. 13

14 Sänkt ersättningsnivå (80 till 70, 70 till 65 procent) Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Förändring av överhoppningsbar tid från sju till fem år Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan. Medlemsavgifterna höjs Denna punkt har påverkan på systemsambanden. Då medlemsavgifterna har differentierats har arbetslöshetskassornas medlemssystem påverkats. Enligt 41 Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, måste det i medlemssystemen numera ingå uppgifter om personers ersättning mm, enligt den i 41a stadfästa definitionen på arbetslös. Skatteavdraget för a-kasseavgift försvinner Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Denna förändring berör inte någon av ämnesområdets aktörer. Förhöjd finansieringsavgift/ arbetslöshetsavgift Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Detta är endast en process inom arbetslöshetskassan och mellan arbetslöshetskassan och extern aktör utanför denna rapports avgränsning. 14

15 2.2 Förändringar den 2 juli 2007 Möjlighet till förlängd ersättningsperiod tas bort Möjligheten att få sin ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar förlängd avskaffas. Denna förändring har påverkan på systemsambanden. Arbetsförmedlingen skulle tidigare pröva om den ersättningssökande skulle få en förlängd ersättningsperiod eller anvisas till aktivitetsgarantin, GAR. Vid 250 förbrukade ersättningsdagar skickades en uppgift om detta från OAS till AIS. Denna resulterade i att arbetsförmedlaren fick en påminnelse om att göra prövningen GAR/ej GAR. Vid ej GAR meddelades arbetslöshetskassan via systemöverföring från AIS till OAS att arbetsförmedlingen inte hade för avsikt att anvisa personen till GAR. Såväl förlängd ersättningsperiod som aktivitetsgarantin är avskaffade. Aktivitetsgarantin har ersatts av jobb- och utvecklingsgarantin. Förlängd ersättningsperiod för den som har barn under 18 år Föräldrar, som har barn under 18 år ersättningsdag 300, får ytterligare 150 ersättningsdagar. Alltså totalt 450 ersättningsdagar. Denna förändring har påverkan på systemsambanden. För att erhålla en förlängd ersättningsperiod på 150 dagar kontrolleras medelst kontrollrutin RFV huruvida vederbörande har barn under 18 år. I Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 48c är den nya lydelsen att Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa även lämna de uppgifter om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning. När detta är gjort och arbetslöshetskassan har beviljat ytterligare 150 ersättningsdagar sker en filöverföring från OAS till AIS om detta. Arbetsförmedlaren får information om detta. Möjligheten att begränsa arbetssökandet tas bort Att under de 100 första dagarna i en arbetslöshetsperiod begränsa sitt arbetssökande till det egna yrket och till sitt närområde avskaffas. 15

16 Denna förändring har påverkan på systemsambanden. När 70 ersättningsdagar hade förbrukats fanns tidigare en batchgenererad systemflagga 2 som då gick från OAS till AIS. Detta visades som en påminnelse i AIS så att arbetsförmedlaren skulle ta upp frågan om geografiskt och yrkesmässigt vidgat sökområde med den arbetssökande. Då möjligheten till begränsat sökområde är avskaffad är också denna systemflagga från OAS till AIS borttagen. Motiveringen att sökande omfattas av begränsat geografiskt sökområde samt sökande omfattas av begränsat yrkesmässigt område har tagits bort i AIS under listan för motiveringar till att inte göra en underrättelse. Jobb- och utvecklingsgarantin, JOB Efter 300 ersättningsdagar kan den arbetssökande få delta i jobb- och utvecklingsgarantin som infördes Föräldrar till barn under 18 år har möjlighet att delta i jobb- och utvecklingsgarantin från ersättningsdag 301, alternativt fortsätta att erhålla arbetslöshetsersättning, dock längst i ytterligare 150 dagar, det vill säga totalt 450 dagar. Denna förändring har påverkan på systemsambanden. JOB:en som från har ersatt GAR skiljer sig på flera sätt från den sistnämnda. Efter 250 förbrukade ersättningsdagar skedde tidigare en prövning om den arbetssökande skulle anvisas till GAR eller åt arbetslöshetskassan rekommenderas en ny ersättningsperiod. Till JOB sker ingen prövning såsom till GAR. Om en arbetssökande efter 300 förbrukade ersättningsdagar inte funnit ett arbete anvisas den arbetssökande till jobb- och utvecklingsgarantin och får då aktivitetsstöd. Genom nya automatiska daganteckningar i AIS har det blivit möjligt att se när den arbetssökande har förbrukat respektive 300, 450, 600 eller 750 ersättningsdagar 3. En arbetssökande som har blivit utförsäkrad får anvisas till JOB. 2 Batchkörning eller satsvis bearbetning innebär bearbetning av stor datamängd utan mänsklig medverkan. Detta sker genom att datorn får ett komplett underlag i form av körbara program. Typiska batchkörningar är löner och månatliga utskick av räkningar och 750 dagar gäller endast för personer med äldre ersättningsperioder beviljade på obsolet regelverk. 16

17 2.3 Förändringar den 1 oktober 2007 Sammanräkning av dagar med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd Från och med oktober 2007 räknas dagar med aktivitetsstöd in i ersättningsperioden. Det innebär att ersättningsperioden sammanlagt kan bli 300 dagar eller 450 dagar med aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning. För personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin är sammanräkningen ofta inte av någon betydelse eftersom de personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin vanligen har förbrukat hela sin ordinarie ersättningsperiod innan de skrivs in i garantin. När man är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin erhåller man aktivitetsstöd fortlöpande. Den första fasen i jobb- och utvecklingsgarantin omfattar som längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Under fas 1 ägnar den arbetssökande sig åt kartläggning, jobbsökaraktiviteter med särskild coachning samt förberedande insatser, fas 2 omfattas av arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Fas 3 inleds efter 450 dagar om den arbetssökande fortfarande är arbetslös. För de personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas JOB3 ska dessa sysselsättas hos anordnare som förmedlas av Arbetsförmedlingen. Varje sysselsättningsperiod i fas 3 kan pågå i högst två år, dvs. inom fas 3 kan en ny sysselsättningsperiod beviljas vartannat år. Den sökande erhåller då som tidigare aktivitetsstöd, förutsatt att ersättningen är grundad på arbetslöshetsersättning. I annat fall är man inte berättigad till någon ersättning alls i fas 3, enligt Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 3. Sammanräkning utgör en starkt sårbar punkt när ett arbetsmarknadspolitiskt program är omslutet av period med arbetslöshetsersättning. När en ersättningssökande går in i ett program och ska få aktivitetsstöd skickas en uppgift elektroniskt till arbetslöshetskassan, personen avanmäls automatiskt vid ett s.k. sökandekategoribyte (SKAT-byte) 4. När den sökande gått in i programmet 4 SKAT står för sökandekategori. Alla arbetssökande vid arbetsförmedlingen är inskrivna i en sökandekategori. Det finns ett fyrtiotal olika sökandekategorier, med olika nummer. För att få arbetslöshetsersättning måste man inneha någon av kategorierna arbetslös (11), deltidsarbetslös (21), timanställd(22) eller yrkesfiskare (23). 17

18 deklarerar vederbörande närvaro på en särskild pappersblankett som därefter lämnas till Försäkringskassan -- efter att först ha attesterats av en handläggare på arbetsförmedlingen - så att ersättning kan utbetalas. När programmet är slut måste alla dessa närvaroblanketter registreras och därefter skickas uppgift om det till arbetslöshetskassan. Det är först när den sökande anmäler sig på Af efter avslutat program som ersättningsanmälan kan göras. Därefter föreligger en fördröjning på tre veckor innan personen kan få ersättning. För den som är deltidarbetslös gäller inte heller ovan nämnda regel: dagar med aktivitetsstöd påverkar inte räkneverket för de 75 ersättningsdagar som en deltidsarbetslös person har. 2.4 Förändringar den 1 december 2007 Den som avvisar en anvisning till Jobbgarantin för ungdomar (UGA) har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet För att få utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd från försäkringskassan måste den sökande först ha fått blanketten Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning attesterad av behörig person på arbetsförmedlingen. Filöverföring sker, om ett återkallande har skett, mellan AIS och Försäkringskassans system. Denna förändring har påverkan på systemsambanden mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. I någon bemärkelse finns också en beröringspunkt mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. De personer som avvisat en anvisning till UGA och uppbär arbetslöshetsersättning vid tidpunkten för anvisningen till UGA avanmäls inte i vanlig ordning på arbetsförmedlingen (vid avanmälan upphör ersättningsrätten omedelbart) Istället för avanmälan ska en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt skickas till arbetslöshetskassan 5. Den sökande ska likaså kvarstå i sökandekategori 11 (se ovan). 5 Underrättelser skickas alltjämt med vanlig post, trots att diskussionen om elektronisk överföring funnits sedan 2001 och modulen för elektronisk överföring finns färdig i AIS för användning sedan Se vidare IAF 2006:17. 18

19 2.5 Förändringar under 2008 Begränsning av möjlighet till arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet. Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet begränsas till sammanlagt 75 dagar enligt 7 Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring i dess nya lydelse. Denna punkt har påverkan på systemsambanden. Efter 75 förbrukade ersättningsdagar sker en filöverföring från OAS till AIS om detta (batchkörning). Antalet karensdagar utökas från fem till sju från Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden; den gäller enbart arbetslöshetskassan. Överhoppningsbar tid; vård av eget barn som inte fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att den ersättningssökande omedelbart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det motsvarar minst ett arbetsvillkor. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden; den gäller endast arbetslöshetskassan. Definitionen av arbetslös omfattar, förutom dem som har arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd, även dem som får utvecklingsersättning, sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden; den gäller endast arbetslöshetskassan. 2.6 Förändringar under 2009 Arbetslöshetsavgiften som arbetslöshetskassorna betalar till staten sänks med 50 kronor per månad, vilket påverkar de flesta arbetslöshetskassor. Taket för hur stor arbetslöshetsavgiften kan bli, 300 kr, kvarstår. Kassor med en högre verklig avgift subventioneras. Avgiftssänkningen på 50 kronor dras från den konstaterade avgiften, vilket innebär att vissa arbetslöshetskassor har en avgift som även efter avdraget är högre än 300 kronor. Denna avgift begränsas då av taket och blir inte högre än 300 kronor, men effekten av den sänkta avgiften slår inte igenom. Denna förändring gäller från 1 juli 2009 och har ingen påverkan på systemsambanden som belyses i denna rapport. 19

20 Denna förändring gäller arbetslöshetskassan och staten. Medlemsvillkoren ändras tillfälligt under 2009, där den som blir medlem i en arbetslöshetskassa redan efter sex månaders medlemskap kan få inkomstrelaterad ersättning istället för grundersättning, då medlemsförmånerna tillfälligt under år 2009 räknas dubbelt. Förändringen gäller från 1 juli 2009, men avser den som blir medlem från 1 juli 2009 till 31 december Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Den gäller endast arbetslöshetskassan och dess medlemmar. Förändrade villkor för medlemskap. Inträdesvillkoret ändras. Kravet på att ha arbetad viss tid i fyra av fem veckor för att bli medlem tas bort, liksom kravet på ett intyg från arbetsgivaren. Detta gäller från 1 juli Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Den gäller endast arbetslöshetskassan och dess medlemmar. Ändrade regler för arbetslöshetsersättning efter frånvaro. Avsikten är att rätta till ett problem som inneburit att en person som varit helt frånvarande kan få högre arbetslöshetsersättning än någon som varit tillfälligt eller delvis frånvarande. Detta gäller nybeviljade ersättningsperioder från och med 1 juli Tid med vissa socialförsäkringsförmåner beaktas vid beräkning av arbetslöshetsersättning till personer som varit tillfälligt eller delvis frånvarande från arbetet före arbetslösheten. Denna punkt har påverkan på systemsambanden. Den rör sambandet mellan arbetslöshetskassan och försäkringskassan, som kan vara en sårbar punkt. Försäkringskassans uppgiftsskyldighet utökas. 94a är en ny paragraf i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och reglerar Försäkringskassans uppgiftsskyldighet gentemot arbetslöshetskassan enligt lagen. 48 c ändras. Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om medlemmar i arbetslöshetskassan som avser 1) aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 2) utfört avlönat arbete vid sidan av deltagande i 20

21 ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Denna förändring gäller systemsamband mellan försäkringskassan och arbetslöshetskassan, den berör däremot inte arbetsförmedlingen direkt, men indirekt då deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program initieras via arbetsförmedlingen. Rent praktiskt sker detta medelst SKAT-byte i AIS. Om den sökande vid tillfället för SKAT-bytet står i en sådan sökandekategori i AIS som medger arbetslöshetsersättning, medför SKAT-bytet en automatisk avanmälan vid arbetslöshetskassan. Tekniskt sker detta genom filöverföring från AIS till OAS. Huvudregeln för normalarbetstidens bestämmande/ sammanläggning av tid med socialförsäkringsförmåner. När normalarbetstiden fastställs ska, i månader som innehåller förvärvsarbete minst i sådan omfattning att de kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, utöver arbetad tid även tas hänsyn till tid som ersatts med olika socialförsäkringsförmåner. Detta avser tid som kompenserats med sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenningförmån, sjukpenning, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning för närståendevård. I remissyttrande har IAF och SO framhållit att förslaget kan medföra att det blir nödvändigt med ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna. Normalarbetstid efter upparbetande av ett nytt arbetsvillkor under pågående ersättningsperiod. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Denna process rör endast arbetslöshetskassan. Normalarbetstid efter deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Ingen påverkan på systemsambanden. Denna process rör endast arbetslöshetskassan. Överklagande av beslut om medlemsavgifter. Arbetslöshetskassans beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Denna förändring har ingen påverkan på systemsambanden. Denna process rör endast arbetslöshetskassan. 21

22 3 Vilka nya processer och vilka nya sårbara punkter har tillkommit mellan arbetsförmedling och arbetslöshetskassa? En ny process har tillkommit som enkom rör förhållandet mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan, nämligen Begränsning av möjlighet till a-kassa vid deltidsarbetslöshet (från ) samt en ny process kallad Förlängd ersättningsperiod för den som har barn under 18 år (från ). Den sistnämnda processen är i huvudsak en process mellan arbetslöshetskassan och försäkringskassan och inte mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan, enär alla tre parterna arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och försäkringskassan är involverade får den ändå betraktas som en ny process mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet begränsas till sammanlagt 75 dagar enligt 7 Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring i dess nya lydelse. När kassakortet med den 75:e deltidsdagen beräknats av arbetslöshetskassan sänds en signal till AIS (systemflagga från OAS till AIS). Detta är en ny flagga. Vad gäller Förlängd ersättningsperiod för den som har barn under 18 år får arbetslöshetskassan först göra en förfrågan genom kontrollrutinen mot försäkringskassan för att kontrollera om vederbörande har barn under 18 år. Om så är fallet och arbetslöshetskassan beslutar om en förlängd ersättningsperiod om 150 dagar skickas därefter en systemflagga från OAS till AIS med uppgift om att en förlängd ersättningsperiod har beviljats. Sårbarheten som finns är att dessa systemflaggor inte fungerar rent tekniskt. 22

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen 1 Innehåll 1 Sammanfattning...7 2 Lagtext...9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...9 2.2 Förslag

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Historik - Normalarbetstiden 1 Föreskriftsrätt. 2 Kassaförordningen. 3 KSA-utredningen, SOU 1971:42

Historik - Normalarbetstiden 1 Föreskriftsrätt. 2 Kassaförordningen. 3 KSA-utredningen, SOU 1971:42 1 (7) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt 1 (10) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl .'. 'd~ WJJ;" \liw w '?: ~tsr {';rs:!kringefl Ink

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program

Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program VÄGLEDNING 2009:2 1 (7) Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen Promemoria 2014-10-09 A2014/3522/A Arbetsmarknadsdepartementet Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning

Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning Promemoria 2017-05-24 S2017/03211/SF Socialdepartementet Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Författningsförslag... 4 2.1 Förslag

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Arbetsmarknadsdepartementet Innehåll 1 Sammanfattning... 7 2 Författningstext... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Rapport 2017:12

Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Rapport 2017:12 Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2017:12 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2008

Kvartalsrapport 2, 2008 2008-06-17 Dnr: 2008/684 M0 2008:6 Kvartalsrapport 2, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer