Partnering i teori och praktik En jämförande studie av svenska och danska samverkansprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partnering i teori och praktik En jämförande studie av svenska och danska samverkansprojekt"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 336 Partnering i teori och praktik En jämförande studie av svenska och danska samverkansprojekt Författare: Christoffer Brasch Kristian Hallin Stockholm 2006 Handledare: Hans Lind

2 Master of Science thesis Title: Authors Department Master Thesis number 336 Supervisor Hans Lind Keywords Partnering, Denmark Abstract Partnering in theory and practice - A comparing study of Swedish and Danish partnering projects Christoffer Brasch and Kristian Hallin Department of Real Estate and Construction Management The main purpose of this thesis is to study partnering projects in Sweden and Denmark to see if Denmark is as far ahead as people in the Swedish construction industry generally thinks. We have defined eight theoretical partnering components, which we have pinpointed and analysed in each project. The partnering components we defined were: common goals, workshops, conflict management, choosing co-workers, technical cooperation, open/shared economy, incentives and common risk management. Trust is another often mentioned partnering component. In this study we have defined trust as an element that lies outside of the components but instead influences them all. In this study we have looked at eight projects. Four were situated in Sweden and four in Denmark. The most frequently used partnering components were: common goals, workshops and conflict management. These components were used in all projects. The Danish projects had a slightly higher usage of the components: choosing co-workers, technical cooperation and risk management. Despite this slightly higher usage of the mentioned partnering components we cannot see any significant differences between the countries. There are a higher number of partnering projects in Denmark, but they are generally not using more components than in Swedish partnering projects. One thing we think is somewhat overlooked in partnering theory is the fact that the components all have different aspects concerning demanding and creating trust. It is our opinion that one has to use the trust-creating components in order to use the trust-demanding components. We also think that there are a number of mutual dependences between the components. This means that it can be hard to use a component without applying components that the first component depend on. i

3 Examensarbete Titel: Partnering I teori och praktik - En jämförande studie av svenska och danska samverkansprojekt Författare Christoffer Brasch och Kristian Hallin Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer 336 Handledare Hans Lind Nyckelord Partnering, Danmark Sammanfattning Det övergripande syftet med examensarbetet är att göra en jämförande studie av partneringprojekt i Sverige och Danmark. Genom att först definiera partnering teoretiskt och sedan jämföra projekt utifrån åtta definierade partneringkomponenter vill vi se om det föreligger några skillnader mellan länderna. Vi valde detta syfte p.g.a. den rådande debatten i Sverige där Danmark ofta nämns som ett föregångsland. Komponenterna vi definierade som signifikanta för ett partneringprojekt var gemensamma mål, workshops, konflikthantering, välja medarbetare, teknisk samverkan, öppen/delad ekonomi, incitament och gemensam riskhantering. I det teoretiska arbetet kom vi även fram till att tillit är något som är svårt att se som en enskild komponent utan berör alla ovan nämnda komponenter. I den praktiska studien av totalt åtta projekt, fyra från Sverige och fyra från Danmark, kom vi fram till att gemensamma mål, workshops och konflikthantering var de vanligast förekommande komponenterna och dessa förekom i samtliga projekt. De danska projekten hade en övervikt vad gäller välja medarbetare, teknisk samverkan och gemensam riskhantering. Skillnaderna i komponentanvändandet mellan länderna och därmed i användandet av partnering, är dock relativt små. Att i Sverige hänvisa till Danmark som ett föregångsland gällande partnering anser vi vara något överdrivet. Mängden partneringprojekt är betydligt större i Danmark men vi har inte i vår studie sett något stöd för att partneringanvändandet skulle vara högre eller mer avancerat. Både i viss partneringlitteratur och i vissa av de studerade projekten har vi upplevt att vissa komponenter kräver tillit och andra skapar tillit inte har berörts. Vi hävdar att det är viktigt att bygga upp tillit i ett projekt med rätt komponenter för att sedan i startskedet av projektet kunna använda de tillitskrävande komponenterna. Vidare vill vi påpeka att komponenterna i vissa fall har ett inbördes beroende, vilket gör att de kan vara svåra att använda separat. ii

4 Förord Examensarbetet är genomfört på institutionen för Fastigheter och Byggande, avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi våren Vi vill tacka vår handledare Professor Hans Lind för utmärkt konsultation. Vidare vill vi också tacka Johan Nyström, för ovärderlig hjälp, viktiga synpunkter och praktiska råd. Vi vill också tacka Bygganalys AB för möjligheten att kunna genomföra studien. Vi riktar också tack till Praktiserande Arkitekter i Samverkan, PAR AB. Stort tack till alla intervjuade i projekt och i andra sammanhang, både i Sverige och Danmark, för stor öppenhet och trevligt bemötande. Stockholm, Christoffer Brasch Kristian Hallin iii

5 Innehållsförteckning Abstract... i Sammanfattning...ii Förord...iii Innehållsförteckning... iv 1. Inledning Bakgrund Syfte Metod Avgränsning Disposition Grundläggande definition av partnering Uppkomst och utveckling av partnering Uppkomsten av partnering Danmark Sverige Skillnader och likheter i byggbranschen mellan Sverige och Danmark Partnering i offentlig upphandling Definition av partnering Typer av partnering Sammanställning av partneringkomponenter Analys och slutresonemang kring partneringkomponenterna Analys Slutresonemang Partneringprojekt Sverige Götaleden Skandia hamnen Västlänken Klockarbo Danmark DR Byen Kilen, Copenhagen Business School Lersøgrøften Danmarks Pedagogiska Universitet Analys av partneringprojekt i Sverige och Danmark Upphandling och avtal Analys av partneringkomponenterna Gemensamma mål Workshops Konflikthantering Teknisk samverkan Gemensam riskhantering Öppen/Delad ekonomi Incitament Välja medarbetare Tillit Sammanfattande analys av komponentanvändandet i projekten iv

6 7. Slutsats och fortsatt utveckling av partnering Slutsats Tillitsprocessen Komponenternas inbördes beroende Kommunikation Erfarenhetsåterföring Entreprenadformer och team Referenser Bilagor Bilaga 1 - Intervjufrågor v

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund Partnering har blivit ett modeord i svensk byggbransch på senare år. Samarbetsformen har funnits länge både i USA och i Storbritannien och har sedan mitten av 90-talet även spridit sig till Danmark. I Sverige har partnering och liknande samverkansformer används under en tid men har ännu inte fått samma genomslag som i t.ex. Danmark. I Danmark har staten agerat katalysator för utvecklingen av partnering genom att lagstifta om användandet av partnering i offentliga projekt och även i övrigt drivit på användandet av partnering i byggbranschen. Den allmänna uppfattningen i Sverige idag är att Danmark är något av ett nordiskt föregångsland när det gäller partnering. 1 Men uppfattningen är inte vetenskapligt bevisad utan sammansatt av olika skilda indicier som i sig inte är särskilt övertygande. 2 Denna syn på Danmark som föregångsland är anledningen till att vi jämför partneringanvändandet i Sverige och Danmark. 1.2 Syfte Då partnering börjar ses som en lösning på byggbranschens problem med ekonomi och kvalitet i Sverige vill vi se om partnering i Danmark är så pass utvecklat och använt som många påtalar eller om skillnaderna mellan länderna inte är så stor. Det teoretiska arbetet syftar till att skapa en bild av vad partnering är och vilka komponenter och aktiviteter som ingår i begreppet. Syftet med det empiriska arbetet är att studera hur partnering används i praktiken sett utifrån vår teoretiska definition samt göra en jämförande studie av partneringprojekt i Sverige och Danmark. 1.3 Metod Genom att studera litteratur, vetenskapliga rapporter och aktuella tidningsartiklar har vi skapat oss en bild av hur partnering teoretiskt beskrivs och definieras. Vi har även genomfört intervjuer med beställare, konsulter och entreprenörer i fyra projekt i Sverige och fyra i Danmark för att få en uppfattning om hur partnering appliceras i praktiken. För att få kompletterande kunskaper i ämnet har vi intervjuat personer från flera av byggprocessens parter som arbetar med och har erfarenhet av partnering. 1.4 Avgränsning Vi har valt att endast studera partneringprojekt i Sverige och Danmark där vi intervjuat representanter från beställare, entreprenörer och konsulter. Vi har valt att inte studera och 1 Ehrlén, O. Göransson, A. (2003) 2 Biilmann, T. (2005) 1

8 jämföra Sverige med England närmare p.g.a. att vi anser England vara en mindre jämförbar byggmarknad. Konsulter har intervjuats i mån av deltagande i partneringarbetet. Vi har valt att enbart studera projektpartnering och inte strategisk partnering (se kapitel 3.1). Det empiriska materialet är begränsat vilket gör att få slutsatser av storskalig empirisk karaktär kan dras. 1.5 Disposition Examensarbetet är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen börjar med att vi beskriver orsakerna till partnerings uppkomst och utveckling framförallt i Sverige och Danmark. Därefter går vi igenom de teoretiska definitioner och beskrivningar som finns av partnering. Efter det formulerar vi en utveckling av rådande partneringteorier som vi senare använder i den praktiska studien som teoretisk bas. Den praktiska delen börjar med att vi presenterar fyra svenska och fyra danska samverkansprojekt. Dessa projekt har vi undersökt med fokus på samarbetsformen och de komponenter och verktyg som använts i samarbetet. Efter presentationen ägnar vi sedan kapitel 6 till att analysera komponentanvändningen i projekten genom att jämföra dem med den teoretiska bas vi definierat i kapitel 4 samt med en storskalig dansk partneringstudie. Arbetet avslutar vi med att sammanställa generella slutsatser samt resonera kring vissa aspekter och företeelser vi iakttagit i projekten under arbetets gång. 1.6 Grundläggande definition av partnering Begreppet partnering har idag ingen allmänt vedertagen definition utan anses beskriva flera olika former och nivåer av samarbete. En definition görs dock av Tekniska nomenklaturcentralen: Partnerskap är det ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varande i syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i ett projekt. Grundläggande komponenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga målbeskrivningar, överenskommelser om problemlösningsmetoder och en aktiv samverkan för kontinuerligt mätbara förbättringar. För att kunna studera partnering och dess användning vill vi göra en mer utvecklad definition, detta görs i kapitel 3 och 4. 2

9 2 Uppkomst och utveckling av partnering I kapitlet redogör vi för hur partnering utvecklats i ett historiskt perspektiv, med början i USA och vidare till England och Danmark. Vidare resonerar vi kring om byggbranscherna i Sverige och Danmark är tillräckigt lika för att en jämförelse av partneringprojekt ska vara relevant. 2.1 Uppkomsten av partnering Partnering är ett begrepp som började användas av amerikanska armén på 1980-talet som beteckning för en samarbetsform där rättstvister undveks och som därmed medförde lägre kostnader. 3 De kostnads- och kvalitetsproblem som fanns i den amerikanska byggbranschen medverkade också till utvecklandet av partnering. Inspiration togs även från bilindustrin och deras sätt att arbeta med leverantörer och trimmade produktionslinjer. Partnering blev ett sätt att försöka få alla parter i ett projekt att sträva mot bättre kommunikation och större förståelse för varandras olikheter. I partneringtanken ingick även konfliktmodeller för att minska tvister samt incitament att bidra till bättre tekniska lösningar. Idén var att förbättrade relationer och arbetssätt skulle generera ekonomiska och tidsmässiga vinster i projekten. Det första europeiska land som intresserade sig för partnering var Storbritannien. Byggbranschen där hade stora problem med kvalitet och kostnad i början på 90-talet och det var mycket vanligt med efterföljande rättstvister i en stor del av byggprojekten. Detta berodde mycket på anglosaxiskt rättstradition där processande var och är en vanlig lösning på tvister, till skillnad från exempelvis Sverige där förlikningar och liknande är mer vanligt förekommande. Förutom utdragna och kostsamma tvister riskerade engelska byggföretag att konkurreras ut av utländska byggföretag om inte högre produktivitet nåddes. En tidig utredning som medverkade till partnerings genombrott i Storbritannien gjordes av Sir Michael Latham 1994, vilken betonade behovet av bättre samarbete och förändrade roller. Efter det följde fler utredningar och rapporter, bland de viktigare var Rethinking construction som betonade långvariga relationer och ständiga förbättringar. 4 Idag är partnering ett utbrett arbetssätt i Storbritannien, inom både den offentliga och privata sektorn. 2.2 Danmark I Danmark kom diskussionen om partnering igång i mitten av nittiotalet då den danska byggindustrin tampades med liknande problem som byggindustrin i England och Sverige. Problemen låg främst i låg produktivitet och dålig kvalitet samt att dessa problem skapat ett dåligt rykte för branschen. För att komma till rätta med problemen initierade danska staten ett antal utvecklingsprogram med influenser från England. Det utvecklingsprogram som påbörjades först var Projekt Hus 5 som pågick under en tioårsperiod från och med Programmet gick under mottot dubbelt värde till halva 3 Gransberg, Dillon, Reynolds, Boyd (1999) 4 Rethinking construction (1998) 5 By & Bolig (2001) s. 3. 3

10 priset och målet med programmet var att öka kvalitén och produktiviteten på ett antal byggprojekt under tioårsperioden. Inom programmet presenterades fyra debatthäften med titlarna: 1. Bygherren som forandringsagent 2. Tæt samarbejde i byggedelen 3. Ny industrialisering 4. Byg med kommunikation og innovation I debatthäftet Tæt samarbejde i byggedelen presenterar man partnering som en ny samarbetsform baserad på tillit och god kommunikation, med engagemang förankrat i gemensamma och individuella incitament. År 1994 startade Erhvervsfremmestyrelsen i samarbete med By- og Boligministeriet projektet Proces og Produktutvikling i Byggeriet (PPB) som pågick t.o.m. år Målet med projektet var att utvärdera möjligheterna att genom långtgående samarbete i konsortium över flera projekt öka produktiviteten och därmed genomföra byggprojektet billigare. 6 Bl.a. undersöktes det om vertikal integration kunde främja målet med ökad produktivitet, vertikal integration innebär i sin yttersta form, att ett byggprojekt genomförs i ett samarbete, som aktivt involverar alla parter i både projektering och utförelse. 7 Vertikal integration benämns i partneringsammanhang som teknisk samverkan. Projektet utvärderade fyra olika konsortier som vart och ett innehöll en arkitekt, rådgivande ingenjör och entreprenör. Det konsortium som arbetade mest med vertikal integration var PPU som använde en s.k. processenhet som arbetade tillsammans under hela byggprocessen utan hänsyn till de klassiska rollfördelningarna. Resultatet som konsortiet presenterade var att på de 70 % av byggutgifterna som konsortiet hade ansvar för kunde man efter tre år spara 20 % vilket motsvarade 14 % av hela byggkostnaden. Det som PPB projekten fokuserade på kallas strategisk partnering (se kapitel 3.1) och de ekonomiska vinster som uppmätts är till stor del resultatet av att parterna är vana vid att arbeta tillsammans. Ett annat projekt, Nye Samarbejdsformer 8 pågick under åren då man studerade nio stycken byggprojekt som alla arbetade enligt nya samarbetsformer. Målformuleringen ses nedan i tabell 1. Målsætningen er at dokumentere, at nye samarbejdsformer i byggeriet kan medvirke til: 1. Væsentlige økonomiske besparelser (5-20%) i projektering og udførelse samtidig med mulighed for øgede dækningsbidrag for byggevirksomhederne 2. Øget byggekvalitet gennem tættere og mere tillidsfuldt samarbejde 3. Færre ressourcer, som bindes i tvister og ingen syn/skøn og voldgift 4. Væsentligt færre mangler ved aflevering; afhjælpning af mangler sker uden gener for bygherren 5. Væsentligt reduceret svind på byggepladsen 6 Erhvers- og Boligstyrelsen (2005) 7 Erhvervsfremme Styrelsen (2001) s Erhvers- og Boligstyrelsen (2002) 4

11 6. Færre arbejdsulykker på byggepladsen 7. Aktiv involvering af brugere i hele byggeprocessen 8. Et bedre samarbejdsklima i hele byggeprocessen Tabell 1. Målformulering till Projekt Nye Samarbejdsformer Följande målsättningar ansåg man sig lyckats uppnå: 1. Väsentliga ekonomiska besparingar (5-20%) i projektering och utförelse samt möjlighet för ökat täckningsbidrag för byggverksamheterna. 2. Ökad kvalitet genom tätare och mer tillitspräglande arbete. 3. Färre resurser, som binds i tvister. 8. Ett bättre samarbetsklimat i hela byggprocessen. Att mäta resurser bundna vid tvister samt bättre samarbetsklimat i ett projekt anser vi vara möjligt baserat på parternas tidigare erfarenheter, men att mäta ökad kvalitet och ekonomiska besparingar anser vi inte vara helt rimligt. Problemen med att påstå sig se en ekonomisk eller kvalitetsmässig vinst med partnering är att inga projekt är det andra likt. Denna svårighet att hitta ett identiskt projekt genomfört på traditionellt vis gör det svårt att jämföra vinster eller förluster relativt alternativt genomförande. I Projekt nye samarbejdsformer har man jämfört projektets kostnader med beställarens förväntade kostnad. Jämförelsepriset är mycket osäkert i detta fall då en beställares kalkylunderlag kan vara bristfälligt, vilket även gör antagandet om vinsten något vagt. I Danmark har staten genom statliga organisationer varit drivande i frågan om partnering. Staten har gått från att vara rådgivande till att genom en bekendtgørelse 9 tvinga byggherrar som lyder under lagen om statlig byggverksamhet (stadsbyggeloven 10 ) att systematiskt värdera om byggprojektet ska genomgöras som ett partneringprojekt. Vidare ska byggherren säkra dokumentation rörande övervägandet samt beslutet huruvida partnering ska användas eller ej. Följande står i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse: 3. Bygherren skal i relevant omfang under hensyntagen til byggesagens størrelse, karakter og kompleksitet, foretage en systematisk vurdering af, om en konkret byggeopgave skal gennemføres på grundlag af en partneringaftale.. Stk. 2. Den systematiske vurdering efter stk. 1 kan omfatte bygherrens forudsætninger og ønske om indflydelse på byggesagen samt markedsmæssige muligheder. Stk. 3. Bygherren skal sikre dokumentation for overvejelserne efter stk Förutom kungörelsen om användandet av partnering publicerade Erhvervs- og Byggestyrelsen cirkulæreskrivelse nr i mars år 2004 då de insett problemen med att tillämpa partneringavtal med gällande AB 92, ABT 93 respektive ABR som bas. I detta tillägg till stadsbyggeloven meddelas att statliga byggherrar kan frångå standardavtalen vid byggprojekt som ska utföras i partnering. Följande står i cirkulæreskrivelsen gällande avvikelser från standardavtal: Avvikelser från avtalsdokumenten kommer hädanefter vara möjliga för statliga byggherrar i den omfattning, avvikelserna är nödvändiga i förbindelse till bygg- och anläggnings projekt, som genomförs med ett partneringavtal. Avvikelserna skall vara sakligt begrundat i det konkreta partneringavtalet, och beslutet om avvikandet skall tydligt och 9 Svensk översättning: kungörelse 10 Lag 288 från 19/5 (1971) 11 Erhvervs- og Byggestyrelsen, BEK nr 1394 (2004) 12 Dansk motsvarighet till svenska ABK 5

12 uttryckligen ange, på vilka punkter avvikelse sker. 13 Det finns därmed möjligheter för de statliga byggherrarna att omarbeta avtalen gällande entreprenaden samt konsultarbetena så länge ändringarna är kopplade till partneringsamarbetet. Problem som belyses i skrivelsen är t.ex. att bestämmelser om riskfördelning och om tvistlösning i AB 92 icke är anpassningsbart till ett partneringavtal 14 och dessa bör därmed behandlas vid formulerandet av ett partneringavtal. Andra punkter som byggherrar bör beakta har listats i Vejledning i partnering 15. Byggeriets Evaluerings Center har tillsatt en partneringgrupp som publicerat tre rapporter i ämnet sedan år Under 2005 presenterades två rapporter, där den första rapporten 16 syftade till att dokumentera hur arbetet med partnering ser ut i Danmark. I undersökningen som genomfördes deltog parter från 101 partneringprojekt. Rapporten Byggeriets tilfredshed med partnering 17 som följde var en kompletterade skrift för att undersöka byggherrars erfarenheter av partnering. I undersökningen intervjuades 35 byggherrar (varav 18 offentliga) med erfarenheter från både traditionella och partneringprojekt. Studien visar på en hög tillfredsställelse med partneringprojekt bland byggherrar där de anser att de största fördelarna är: - bättre samarbete mellan nyckelpersoner i projektet - konflikter i projektet löses på ett mer konstruktivt sätt - bättre produkt för investerade pengar (value for money) Partnering värderas också ha väsentliga fördelar gällande resultatmål, såsom hållande av budget och tidsmål. 18 I dagsläget arbetar danska byggindustrin i stor utsträckning med partnering som samarbetsform. Vilka konsekvenser det i längden ger för industrin är oklart, men signalerna från undersökningar genomförda av Erhvers- og Byggestyrelsen visar att parterna i större utsträckning uppskattar att arbeta inom formen för ökat samarbete. Vinsterna anses vara mindre antal konflikter samt lägre svårighetsgrad av konflikt, högre value for money och mindre olyckor på arbetsplatserna. Det är dock svårare att visa på klara ekonomiska vinster för medverkande parter relativt traditionella projekt. Förutom partnering har Erhvervs- og Byggestyrelsen 19 infört ett nyckeltalssystem sedan första januari Syftet med systemet är att bidra till en ökad kvalitet i byggbranschen, genom att dokumentera och betygsätta deltagarna i statliga byggprojekt. Från början gällde detta bara för statliga byggprojekt över 5 miljoner dkr, men sedan första januari 2005 innefattas alla bolag som önskar bygga för staten i systemet, då dessa bolag ska kunna presentera nyckeltal från genomförda projekt i anbudsskedet. Undantagen är: - verksamheter med 10 eller färre anställda - entreprenader under dkr - underentreprenörer 13 Erhvervs- og Boligstyrelsen (2004) 14 Erhvervs- og Boligstyrelsen (2004) 15 Erhvervs- og Boligstyrelsen (2005) 16 Byggeriets Evaluerings Center (2005) 17 Byggeriets Evaluerings Center (2005) 18 Byggeriets Evaluerings Center (2005) 19 Byggeriets Evaluerings Center (2005) 6

13 Nyckeltalsystemet är uppbyggt på 102 individuella nyckeltal som sammanställs och presenteras på Byggeriets Evaluerings Centers hemsida byggetal.dk. Tanken med hemsidan är att entreprenörerna ska kunna jämföra sina betyg med branschgenomsnittet samt med konkurrenter för att kunna förbättra bristfälliga delar av verksamheten. Försök med att även betygsätta konsulter har genomförts i perioden november 2005 till januari Den generella slutsatsen med fullskaleförsöket har bekräftat att det är möjligt och meningsfullt, att utvärdera projekterande ingenjörer och arkitekter. 20 Då resultatet av undersökningen är positiv arbetar Byggeriets Evaluerings Center vidare med att inför detta system för konsulter i projekteringsskedet. 2.3 Sverige Partnering har funnits som begrepp i Sverige i ca 10 års tid, men har inte slagit igenom så mycket som i Danmark och Storbritannien. Även om intresset för samarbetsinriktade samverkansformer tycks ha ökat i den svenska byggsektorn de senaste åren, har inte de offentliga initiativ som tagits för att utveckla byggandet poängterat samarbete i lika hög grad som i Storbritannien, Norge och Danmark. 21 Svenska statliga utredningar och rapporter har framförallt fokuserat på byggkostnadssänkande och konkurrensfrämjande åtgärder och inte så mycket på samarbets- och samverkansfrågor. Ett exempel är den offentliga utredningen Skärpning gubbar! 22 som framförallt handlade om byggkostnader, kvalitet och utbildning. Att det var entreprenörerna som först började intressera sig för partnering kan eventuellt härledas till de byggskandaler som inträffade i slutet av 90-talet då byggsektorn fick mycket kritik för dålig kvalitet och höga kostnader. Partnering sågs då som ett sätt att bl.a. förbättra ryktet och sänka byggkostnaderna. NCC var en av de första entreprenörerna som började använda termen partnering. Troligt är att inspiration tagits från danska NCC där partnering använts. En anledning till trögheten i introduceringen av partnering på den svenska marknaden kan vara att svensk byggindustri av tradition ansett sig ha ett relativt gott samarbetsklimat. Särskilt det informella samarbetet anses normalt vara gott vilket gör att då införa formaliserad samverkan kan upplevas som byråkratiskt. 23 Det finns kritik mot användandet av partnering som begrepp på den svenska marknaden. Kritiken riktas inte mot innehållet av vad ett partneringsamarbete innebär utan att stora delar av innehållet redan finns på den svenska marknaden. Diskussionen huruvida partnering är en entreprenadform kan vara grundat i detta synsätt: Projektpartnering ligger mycket nära totalentreprenad som ju är väl beprövat sedan lång tid i Sverige. 24 Ett annat citat som speglar verkligheten är: Intrycket de intervjuade ger är att de har problem att se skillnaden mellan det som tvingas på dem i form av partneringavtal och riktlinjer och vad de anser vara gällande praxis Byggeriets Evaluerings Center (2006) 21 Kadefors (2002) 22 SOU 2002:115 (2002) 23 Kadefors (2002) 24 UFOS (2004) 25 Leiringer, Fernie, Sörensen (2005) 7

14 Andra studier har visat liknande attityder: Det finns, i Sverige såväl som internationellt, en allmänt accepterad åsikt att byggbranschen inte presterar upp till sin fulla potential. Som en följd av detta översköljs vi konstant av nya koncept och förbättringsstrategier, som till stor del har sitt ursprung i den anglosaxiska världen, framförallt Storbritannien. Detta gäller även partnering, som ska råda bot på de brister som antas härstamma från bl. a. tvivelaktiga målsättningar och prioriteringar i projekten, vilka leder till fel, fördyringar, förseningar, et.c.. 26 Det är dock viktigt att skilja på projekt som går dåligt av tekniska skäl och projekt som inte fungerar samarbetsmässigt. Tekniska problem kan naturligtvis sabotera även ett partneringprojekt. 2.4 Skillnader och likheter i byggbranschen mellan Sverige och Danmark Byggbranschen och marknadsförhållandena i Danmark och Sverige är relativt lika. Entreprenörmarknaden domineras av ett fåtal större företag i båda länderna och är inte alls lika fragmenterad som den var för ett par decennier sedan. Beställar- och konsultstrukturerna är också relativt lika med stora offentliga byggherrar och små till medelstora konsultföretag. Branscherna använder liknande juridiska dokument och avtal med grund i allmänna bestämmelser, t.ex. AB 04 i Sverige motsvaras av AB 92 i Danmark. Den stora skillnaden mellan Sverige och Danmark vad gäller användandet av partnering är skillnaden i statligt engagemang i de olika länderna. I Danmark finns den nämnda kungörelsen som tvingar byggherrar som lyder under lagen om statlig byggverksamhet att systematiskt värdera om byggprojektet ska genomföras som ett partneringprojekt. Vidare ska byggherren säkra dokumentation rörande övervägande, samt beslutande om användning av partnering. Initiativ har också tagits till användandet av nyckeltal och företagsbetyg som publiceras offentligt så alla kan jämföra sig med best practice -projekt. Dessa relativt små skillnader mellan den danska och svenska byggmarknaden gör att en jämförelse blir intressant för oss att studera. Varje projekt är unikt vilket gör dem svåra att jämföra i allmänhet, speciellt om jämförelsen ska göras mellan projekt från olika länder där förhållandena är olika. Vi anser dock att skillnaderna mellan Sverige och Danmark är så små att en jämförelse blir möjlig och intressant. 2.5 Partnering i offentlig upphandling Huruvida man kan upphandla entreprenören tidigt i ett byggprojekt är ständigt ett ämne till diskussion. I ett offentligt projekt finns ytterligare hinder, mycket p.g.a. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) vilken alla statliga byggherrar måste följa. Eftersom danska statliga byggherrar uppmanas att använda partnering har det varit viktigt att partnering-upphandlingar kan genomföras i enlighet med Stadsbyggeloven. Den svenska lagen beskrivs kortfattat med citatet: 26 Samuelson, Sörensen (2005) 8

15 Upphandlingen skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. 27 Följande anvisningar ges av Andersson angående prövning av anbud i offentlig upphandling: - Samtliga krav som ställs på anbudsgivaren för entreprenaden ska framgå av förfrågningsunderlaget. - Anbudsgivaren ska få all information som krävs för att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. - Kraven skall vara beskrivna så att anbuden kan jämföras. - Det ska tydligt framgå hur utvärderingen av de inkomna anbuden ska gå till. - Rangordningen och viktning av utvärderingskriterierna bör framgå. Om formalia och övriga krav uppfylles är LOU sannolikt inget hinder för att upphandla ett byggprojekt enligt partneringmodellen. Någon rättslig prövning har inte förekommit men de juridiska analyser som åberopats motsäger inte detta. 28 I projekt då den offentliga byggherren vill upphandla entreprenören tidigt kan denne använda sig av s.k. mjuka parametrar och inte bara lägsta pris som annars är brukligt. De mjuka parametrar som förekommer kan t.ex. vara tidigare partneringerfarenhet, kompetens, resurser, kvalitets och miljösystem, projektorganisation, säkerhetstänkande m.m. Vinsterna med att upphandla på större del mjuka parametrar är att anbudsgivande företag kan bedömas på bättre grund än bara angivet pris. En aspekt med att handla upp på lägsta pris speglas av citatet: Entreprenören som har för lågt pris kommer naturligtvis att under projekttiden jaga alla möjliga tänkbara fel i handlingar för att hitta möjligheter att bättra på sin ekonomi. Ofta går en dålig ekonomi ut över kvaliteten och dålig kvalitet är inte till gagn för beställaren som skall leva med produkten i kanske 100 år. 29 Problematiken med att parterna har egna ekonomiska mål i projektet behandlas mer i kapitel Lagen om Offentlig Upphandling 28 Andersson (2005) s Moström 2005 s. 57 9

16 3 Definition av partnering Vi har redan i avsnitt 1.6 berört problematiken med att det inte finns en vedertagen definition av partnering i branschen. I detta kapitel vill vi utveckla definitionen och presenterar därför svensk litteratur med bakgrund i både forskning och näringsliv samt danska statens riktlinjer och rekommendationer för att ge en bred bild av vad partnering anses vara. 3.1 Typer av partnering Partnering delas i Sverige upp i två typer av partnering; projektpartnering och strategisk partnering. Projektpartnering innebär att ett partneringsamarbete etableras för ett projekt specifikt medan strategisk partnering handlar om långsiktigt samarbete, över flera projekt eller en längre tid. I Danmark talar man även om tidig eller sen partnering, beroende på om entreprenörer och konsulter deltagit i hela processen. 3.2 Sammanställning av partneringkomponenter Rhodin Rhodin har tittat på tre fallstudier av skiftande karaktär, ombyggnation av Karlstads sjukhus, förbättringsarbeten på väg 339, samt en takombyggnad på Hus F vid Luleå Tekniska högskola. I den empiriska studien utgick Rhodin från ett antal processer som belystes som viktiga i litteraturen. Dessa processer omarbetades till viktiga interaktionsprocesser och praktiska råd. Dessa praktiska råd ser vi som en sammanställning av vad Rhodin anser vara viktigt för att partnering skall kunna genomföras. Viktiga interaktionsprocesser: Gemensamma mål Konfliktslösning Teknisk samverkan Uppföljning förbättring Teambuilding Upphandling Praktiska råd: Gör nyckelpersoner från beställare, bygg- och installationsentreprenörer, projektörer, leverantörer och brukare delaktiga i formulering av mål och handlingsplaner. Etablera tillsammans och i förväg en struktur för att lösa problem. Strukturen bör stödja fundamentala snabba lösningar nära den nivå de uppkommit på. Utveckla former för teknisk samverkan mellan olika aktörer över traditionsgränserna. Långsiktigt lärande och kostnadseffektiva lösningar bör vara en målsättning. Koppla uppföljning till måldokumentet. Följ inte bara upp resultat utan också processer och relationer. Byt inte nyckelpersoner som fungerar bra i samarbetet. Involvera nytillkomna noggrant. Arbeta för öppenhet och trygghet i projektorganisationen genom aktiv teambuilding. Tydliggör arbetssätt och intentioner i alla upphandlingar. Eftersträva balans m a p ansvar och ekonomi och beakta motivationsfaktorer. 10

17 Relationerna förtroende Tabell 2. Partneringkomponenter enligt Rhodin Etablera samsyn om partnering. Klargör och försök förstå varandras roller och behov i samarbetet. Tala öppet om förväntningar i tidigt skede. Identifiera och etablera viktiga relationer utanför projektorganisationen, t ex brukare och förvaltning. Ett talande citat från rapporten är: Byggprojekt präglas av mycket dynamik, osäkerhet, förändring och ibland kaos. Genom en analytisk distinktion mellan olika interaktionsprocesser och en kontinuerlig gemensam dialog om hur de kan formas till en helhet i projektorganisationen, kan goda förutsättningar för partnering i byggprocessen skapas. 30 Rhodin sätter relationerna i centrum som grund för möjligheten till partnering. Processen upphandling innehåller många delar som andra författare delar upp detta i flera olika komponenter, t ex riskfördelning, ekonomisk incitament, och kontrakt. Ett tydligt resultat i alla studierna är att kontraktsförutsättningar har betydelse för projektdeltagare och det påverkar partneringprocessen och genomförandet. Särskild stor vikt läggs genomgående vid ersättnings- och ansvarsfrågor för entreprenör och beställare. Diskussioner om vad om anses riktprisjusterande har förekommit i alla projekt. 31 Nyström Nyström har sökt ett nytt sätt att definiera partnering då han hävdar att komplexa begrepp som partnering inte går att definiera på traditionellt sätt. 32 Vidare presenterar han en alternativ metod för att definiera partnering. Metoden bygger på filosofen Ludvig Wittgensteins tanke om att det som kännetecknar komplexa begrepp är Familjelikhet, dvs inte ett antal givna egenskaper utan istället ett överlappande nätverk av likheter ungefär som medlemmar av en familj liknar varandra. 33 Med detta som utgångspunkt identifierade Nyström de komponenter som förknippas med partnering genom litteraturstudier: Komponenter Beskrivning Tillit Ömsesidig förståelse/gemensamma mål Inicitamentskontrakt Relationsskapande aktiviteter Regelbundna strukturerade möten Parterna litar i högra grad på varandra Vid partnering så formuleras gemensamma mål på lägre nivå och parterna har förståelse för den andra partens övergripande mål Båda parter ska få del av överskott i projektet men även ta konsekvenserna om det blir högre kostnader I början av ett projekt genomförs Workshops eller liknande för att skapa goda relationer mellan parterna Parterna ha relativt täta möten med fasta dagordningar 30 Rhodin (2002) s Rhodin (2002) s Nyström (2005) 33 Nyström (2005) 11

18 Moderator Välja medarbetare Förutbestämd metod att lösa tvister Öppenhet mellan parterna På mötena finns det en moderator som skall hjälpa till att se till att det blir konstruktiva möten I partneringprojekt kan medarbetare i högre grad handplockas Parterna klargör i förväg en struktur för hur problem ska lösas Båda parter ska dela med sig av information, t ex om problem och kostnader. Tabell 3. Partneringkomponenter enligt Nyström Resultatet av identifikationen av komponenter samt tanken av familjelikhet gav upphov till partneringblomman. Figur 1. Partneringblomman Enligt litteraturstudien som Nyström genomförde så måste de två centrala komponenterna samt några av blad komponenterna vara med i projekt för att kalla det partnering, men det finns inga specifika blad eller uppsättningar blad som måste ingå. Olika uppsättningar blad leder till olika varianter av partnering. 34 Både Rhodin och Nyström är författare med teoretisk forskarbakgrund. Nedan presenterar vi några definitioner som kommer från mer praktiskt inriktade författare. Förnyelse I Anläggningsbranschen Generaldirektörerna på Vägverket och Banverket grundade 2003 Förnyelse I Anläggningsbranschen (FIA) som presenterat ett förslag på samarbetsform kallad Utökad Samverkan. Syftet med Utökad Samverkan är att fungera som modell för samverkan i anläggningsbranschen och det regelverk som gäller där. Tanken är att modellen skall kunna kombineras med samtliga förekommande upphandlings-, entreprenad-, och ersättningsformer. Utökad Samverkan är uppbyggt på tre olika nivåer som innehåller både obligatoriska och valbara moment. De obligatoriska momenten i nivå ett följer i Tabell Nyström (2003) 12

19 Obligatoriska moment Beskrivning Öppenhet i ekonomiska frågor Kontinuerlig uppföljning & förbättring Konfliktlösningsmetoder Gemensam riskhantering Gemensam målstyrning Gemensam organisation Hög grad av öppenhet i ekonomiska frågor ökar möjligheten att bygga förtroende för motparten, optimera t ex kvalitetsnivån, jämföra alternativ och diskutera produktionsmetoder. Beställare, entreprenör, viktiga underentreprenörer och teknikkonsulter ska medverka vid: - uppföljning av gemensamma mål - uppföljning av handlingsplaner - uppföljning av samverkan och arbetssätt - förbättringsåtgärder - återkoppling till berörda projektdeltagare Gemensamt framtagen plan för att förebygga och hantera uppkomna konflikter. Utarbetat av beställare, entreprenör samt viktiga underentreprenörer och teknikkonsulter. Beställaren redovisar riskdokument vid upphandling samt vem som svarar för respektive risk. Vidare redovisar alla parter riskbedömningar för varje skede av processen. Gemensamt måldokument samt plan på hur man skall mäta måluppfyllelse. Styrgrupp innehållande alla parter. Samverkansgrupp som samordnar aktiviteter, tidplaner, samt följa upp måldokument. Processledare som är moderator på möten. Workshops. Tabell 4. Partneringkomponenter enligt FIA Nivå två består av valfria moment som t.ex. omvärldskommunikation, systematisk kompetensutveckling och benchmarking. Momenten syftar till att öka effektiviteten av samarbetet i projektet. Nivå tre är benämnt strategisk samverkan. Strategisk samverkan är den nivå som på sikt kan ge de största besparingarna 35 och är detsamma som strategisk partnering. FIA rekommenderar användandet av ekonomiska incitament för att stimulera utökad samverkan. I första hand bör en kombination av fastpris och riktkostnad med incitament användas. Management inklusive vinst upphandlas på fast pris medan produktionen tas som riktkostnad med incitament. 36 I denna rekommendation har man uteslutit de tekniska konsulterna och deras chans att ta del av på incitamenten. NCC Sverige NCC Sverige profilerar sig som ett företag med partnering som koncept och som har gemensamma mål, aktiviteter och ekonomiska intressen som bas för deras partneringdefinition, men att nöja sig där är inte partnering enligt dem. Utöver dessa 35 FIA (2006) s FIA (2006) s

20 gemensamma mål, aktiviteter och ekonomiska intressen har NCC definierat sex stycken hörnstenar. Hörnstenar Beskrivning Projektet AB Rätt Team Öppen ekonomi Workshops Problemlösning/konflikthantering Ständiga förbättringar Ett virtuellt bolag där samtliga partners har påverkan och ansvar för projektet. Att säkerställa att rätt kompetens tillsätts och att fördela ansvar och roller i projektets organisation leder till att ingen suboptimering i projektet förekommer. Arbeta med en öppen ekonomi skapar ömsesidigt förtroende och ett gemensamt beslutsunderlag Vid uppstartsworkshop ska följande skapas/diskuteras: Förståelse för byggherrens/brukarens behov/krav Gemensamma mål och spelregler Framgångsfaktorer och risker Projektets gemensamma organisation Skapa ett effektivt team Parterna måste säkerställa att problem blir lösta, istället för att de blir långvariga och betungande för samarbetsförhållandet och projektet Kontinuerliga workshops Snabba och kraftfulla åtgärder vid behov "Friskvård" istället för "sjukvård" Innovationer Tabell 5: NCCs Hörnstenar NCCs partnering- hörnstenar är i mångt och mycket likt Nyströms partneringblomma men NCC menar att ett par komponenter som Nyström talar om är för lite för att kalla det partnering. Alla komponenter bör vara med för att kalla det för ett partneringprojekt, och då med betoning på att ekonomiska incitament är en viktig hörnsten för att få entreprenörer och konsulter att jobba mot en kännbar vinst. Till skillnad från FIA betonar NCC att konsulterna bör vara med i någon form av incitaments avtal för att känna en större delaktighet. Erhvers- og boligstyrelsen I Danmark är det Erhvers- og boligstyrelsen som publicerat rådgivande material ang. partnering. Deras definition av partnering är: Begreppet partnering används om en samarbetsform i ett bygg- och anläggningsprojekt som är baserat på dialog, tillit, öppenhet samt en tidig initiering av alla parter. Projektet genomförs med en gemensam målsättning formulerad gemensamt och baseras på alla parters ekonomiska intressen.. 37 De huvudelement som man på Erhvers- og boligstyrelsen belyser som viktiga i partneringprojekt är följande: Erhvers- og Boligstyrelsen (2003) 38 Erhvers- og Boligstyrelsen (2005) 14

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Examensarbete i Byggteknik Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Författare: Elin Johansson Nilsson, Emmy Nilsson Handledare: Benny Fransson Examinator:

Läs mer

Forskningssammanställning Utökad samverkan/partnering

Forskningssammanställning Utökad samverkan/partnering Forskningssammanställning Utökad samverkan/partnering Ärendenummer TRV 2014/50591 Anna Kadefors, Chalmers tekniska högskola Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet 1 Innehåll 1. Introduktion... 3

Läs mer

Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens MARKUS ERIKSSON JOHN EK. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens MARKUS ERIKSSON JOHN EK. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS ERIKSSON JOHN EK Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

OBSERVATIONSMETODEN I BERGBYGGANDE: KONTRAKT OCH SAMVERKAN

OBSERVATIONSMETODEN I BERGBYGGANDE: KONTRAKT OCH SAMVERKAN STIFTELSEN SVENSK BERGTEKNISK FORSKNING SWEDISH ROCK ENGINEERING RESEARCH OBSERVATIONSMETODEN I BERGBYGGANDE: KONTRAKT OCH SAMVERKAN Anna Kadefors Jan Bröchner STIFTELSEN SVENSK BERGTEKNISK FORSKNING SWEDISH

Läs mer

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare:

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

Linjeledare och projektledare

Linjeledare och projektledare Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Stefan Henriksson Linjeledare och projektledare -En kvalitativ studie om mönster mellan och inom ledaruppdragen Magisteruppsats Industriell Projektledning

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Juni 2005 Metamatrix Development & Consulting AB Sammanfattande inledning... 2 1. Varför samverka mellan offentlig och privat sektor?... 2 2. Vad

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola Bygg- och fastighetsekonomi Fastigheter och Byggande Kungliga Tekniska Högskolan Byggnadsteknik

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2004-06-01 Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Styrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control

EXAMENSARBETE. Styrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control EXAMENSARBETE 2005:045 SHU Styrning av humankapital utifrån Simons Levers of Control En fallstudie av Vinter Reklambyrå Marja-Lena Hedström Hanna Nilsson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av stambyten

Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av stambyten Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 67 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Lantbrukarens val av affärspartner

Lantbrukarens val av affärspartner Lantbrukarens val av affärspartner Kvalitativa intervjuer med fokus på viktiga faktorer vid lantbrukarens val av affärspartner Johan Rosén Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap påbyggnadsprogram

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER En studie av små och medelstora byggentreprenörer Sanna Andersson Ida Boréus! Institutionen!för!teknikvetenskaper,!Byggteknik,!Uppsala!Universitet!

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer