Analys av de statliga myndigheternas kompetensförsörjningsredovisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av de statliga myndigheternas kompetensförsörjningsredovisningar"

Transkript

1 VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Analys av de statliga myndigheternas kompetensförsörjningsredovisningar 2003

2 Analys av de statliga myndigheternas kompetensförsörjningsredovisningar 2003 Redogörelse för arbete utfört på uppdrag av Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) sommaren och hösten Statens kvalitets- och kompetensråd

3 Analys av de statliga myndigheternas kompetensförsörjningsredovisningar 2003 Statens kvalitets- och kompetensråd ISBN Grafisk form och illustration: AB Typoform Tryck: Global Företagstryck AB, Stockholm 2003

4 Förord Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) har regelbundet tagit del av de skriftliga redovisningar av kompetensförsörjningen som alla statliga myndigheter årligen sänder till regeringen. Syftet med detta är att få en bild av utvecklingen i stort, av problem som är gemensamma för många myndigheter, av behov av stödinsatser som KKR kan bidra med. Regeringskansliet analyserar också rapporterna från myndigheterna men med delvis andra syften än KKR. Regeringen rapporterar årligen till riksdagen om utvecklingen i statsförvaltningen. Regeringen följer upp arbetsgivarpolitiken och lämnar en redogörelse med stöd av myndigheternas rapporter. Regeringskansliet använder också rapporterna som underlag inför de årliga mål- och resultatdialogerna med myndigheternas ledning. De rapporter som lämnades i februari 2003 har granskats och analyserats av Regeringskansliet. De rapporteras i regeringens budgetproposition för år 2004 (prop. 2003/2004:01, utgiftsområde 2, bilaga 1). Parallellt har KKR låtit Vasco Advisers AB analysera rapporterna med tre syften; att ge en nulägesbild av utvecklingen bland statliga myndigheter, att undersöka behov av gemensamma stödinsatser inom KKRs arbetsområden samt att finna goda exempel som kan vara till nytta och intresse för flera myndigheter. Resultatet av arbetet presenteras i denna rapport. Sammanställningen är gjord av Hans Arvidsson, Mats Ekelund och Mari Månsson vid Vasco Advisers AB i samarbete med KKR. Rapporten innehåller en del synpunkter på strukturer och innehåll i de årliga redovisningarna. För dessa synpunkter svarar Vasco Advisers AB. KKR hoppas att rapporten ska väcka intresse och diskussioner. Rapporten ligger även till grund för KKRs framtida arbete att utveckla nya åtgärder och insatser till gagn för kompetensförsörjningen i statsförvaltningen. STOCKHOLM I NOVEMBER 2003 Kerstin Borg Wallin GENERALDIREKTÖR

5 Innehåll Inledning och sammanfattning 6 Om studien och dess begränsningar 8 Nuläget för kompetensförsörjning i staten 9 Genomgång av bedömningskriterier givna av direktiv från regeringen 10 Åldersanalyser 10 Könsfördelning 12 Rörlighet 13 Ohälsa 14 Omställningsarbetet 16 Kompetensnivåredovisning 17 Genomgång av övriga bedömningskriterier 18 Kompetensanalyser 18 Mångfald 19 Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner 20 Chefsförsörjningen 21 Genomförd utbildning 22 Samverkan med andra myndigheter och med näringsliv 23 Systematiskt kompetensförsörjningsarbete med metodstöd 24 Kunskapshantering 24 Utmaningar och komplicerande faktorer 26 Intresse och överblickbarhet 26 Sambandet mellan myndighetsstorlek och redovisningskvalitet 27 De goda exemplen 30 Några förslag till förbättringsmöjligheter 30 för kompetensförsörjningsredovisningarna Goda exempel 31 Exempel på möjligheter och åtgärder från olika myndigheter 32 Ett litet men gott exempel från näringslivet 34 Några förslag till gemensamma åtgärder 36

6 Inledning och sammanfattning Vasco Advisers AB genomförde under perioden augusti till oktober 2003 en genomgång av 227 statliga myndigheters kompetensförsörjningsredovisningar. Härutöver gjordes ett 15-tal intervjuer med representanter från myndigheter, departement samt även kunskapsintensiva organisationer i näringslivet. Kärnan i undersökningen utgörs dock av en dokumentanalys vilket kan ha medfört att förhållanden och aktiviteter som inte redovisats av de enskilda myndigheterna kan ha missats. Uppdraget gjordes för Statens kvalitets- och kompetensråds (KKR) räkning. Syftet med genomgången var att: ge en nulägesbild av kompetensförsörjningsläget samt hur väl detta redovisas främst med syftet att ge respektive myndighet en möjlighet att själv bedöma sin egen situation i förhållande till den allmänna situationen för alla myndigheter. presentera ett antal goda exempel på hur man jobbar med kunskapsförsörjning samt redovisningen av dessa. identifiera behov av gemensamma insatser för att stärka de statliga myndigheternas förmåga på detta område. Sammanfattningsvis kan följande sägas om resultaten: Kompetensförsörjningsläget rapporteras i huvudsak vara gott inom de statliga myndigheterna, i synnerhet med avseende på nyrekryteringar. 99,1 procent av myndigheterna har lämnat in kompetensförsörjningsredovisningar med mycket skiftande omfång och utformning. I enlighet med de i juni 2002 av regeringen givna direktiven görs i hög grad analyser av ålder, kön, ohälsa, rörlighet och omställnings-arbetet. Dessa analyser av nuläget åtföljs dock bara undantagsvis av tydliga och uppföljningsbara mål för framtiden eller av någon kommentar om hur tidigare uppställda mål uppfyllts. Omställnings-arbetet, som fortfarande är i sin linda, har tagit sig många former, ibland även med inriktning mot 2010-problemet, dvs den demografiska framtiden. Användandet av etablerade metoder, t.ex. för kompetensanalyser eller kunskapshantering, är ännu allmänt sett svagt utvecklat bland de statliga myndigheterna. Av intervjuerna framkommer att myndigheter och departement utnyttjar generellt kompetensförsörjnings-redovisningarna i liten omfattning i dialogen kring, och uppföljningen av, myndigheten. Detta förefaller gälla även internt på myndigheterna där ledningens uppmärksamhet många gånger är begränsad och där redovisningarna verkar göras för att de måste göras snarare än för att de fyller någon funktion. En ytterligare komplikation är att tidströskeln för att genomföra kompetensanalyser en grundbult i förståelsen av individens ANALYS AV DE STATLIGA MYNDIGHETERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSREDOVISNINGAR 6

7 och organisationens faktiska kompetensläge tycks uppfattas som alltför hög bland myndigheternas kostnads- och resultatpressade chefer. Detta medför att kompetensanalyser ofta inte blir gjorda alls eller skjuts på framtiden. Utifrån studiens bedömningskriterier förefaller små myndigheters kompetensförsörjningsredovisningar uppvisa en lägre ambitionsnivå om detta återspeglar kompetensförsörjningsarbetet korrekt är dock osäkert. Glädjande är att många nya och gamla goda exempel finns bland såväl stora som små myndigheter tillhörande alla departement. Nya goda exempel kan och bör stimuleras till exempel genom stöd till några utvalda föregångsmyndigheter inom kompetensförsörjning, och inte minst kunskaps-hantering. Även ett fortsatt utvecklande av olika former för och typer av nätverk bör säkerställas. Vidare bör möjligheterna ses över att införa signifikanta incitament för arbetet med kompetensförsörjning, och inte som nu enbart av ett omnämnande i budgetpropositionen. Slutligen kan även några enkla justeringar av myndigheternas kompetensförsörjnings-redovisning göras till exempel i samband med att dessa blir en del av respektive myndighets årsredovisning från Att kompetensförsörjningsfrågor får en mera framskjuten plats i redovisandet av myndigheternas verksamhet torde i huvudsak vara av godo, förutsatt att ett tillräckligt djup i redovisningen kan uppnås. Övergripande projektupplägg och slutprodukter A Genomgång av 227 statliga myndigheters kompetensförsörjningsredovisningar avseende år 2002 A Kompletterande intervjuer med utvalda myndigheter och departement A Externa intervjuer med kunskapsorganisationer utanför staten A Arbetet har genomförts under perioden augusti oktober 2002 på uppdrag av KKR 1. Nulägesbild 2. Goda exempel 3. Behov av gemensamma insatser 7 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

8 Om studien och dess begränsningar I juni 2002 skickade regeringen ett direktiv (Ju2002/4715/PP) till 229 myndigheter att till respektive departement senast den 22 februari 2003 (affärsverken senast 1 mars) redovisa myndighetens kompetensförsörjning mm. KKR gav i juni 2003 Vasco Advisers AB i uppdrag att analysera de 227 kompetensförsörjningsredovisningar som hade inkommit till Arbetsgivarverket. Det är dessa, samt en mindre mängd kompletterande intervjuer, som utgjort underlaget för den genomförda analysen. Vi vill här betona att det finns ett antal punkter som bör beaktas av läsaren: Primära bedömningskriterier i genomgången av kompetensförsörjningsredovisningarna är styrda av regeringens givna direktiv. Dessa är: analys av åldersstruktur respektive målsättningar för åldersstruktur, analys av könsfördelning respektive målsättningar för könsfördelning, analys av rörlighet respektive målsättningar med avseende på rörlighet, analys av ohälsa respektive målsättningar för hälsa, redovisning av omställningsarbetet samt användandet av kompetensnivåer i analyser och målsättningar i redovisningarna. Totalt 10 kriterier. Övriga, kompletterade, bedömningskriterier (också de 10 stycken) har sin källa i andra statliga utredningar, policydokument eller motsvarande. Kravet på att redovisa utifrån dessa bedömningskriterier är inte direkt uttalat och en brist på resultat med avseende på dessa kriterier bör därför tolkas försiktigt. Dessa bedömningskriterier är: om det görs kompetensanalyser, hålls utvecklingssamtal, skrivs utvecklingsplaner, tillhandahålls utbildning, görs en analys av och/eller sätts mål för mångfalden, används någon etablerad metod för kompetensförsörjningsarbetet, om man redovisar hur chefsförsörjning/utveckling sker, om man samverkar med andra myndigheter med avseende på kompetensförsörjning/ utveckling samt om man har utvecklat eller planerar för kunskapshantering. Det kan eventuellt vara som så att myndigheter inte alltid väljer att varje år redovisa något som är sedan länge etablerat och återkommande till exempel utvecklingssamtal och utbildning. Därför finns det skäl att tro, att myndigheternas arbete med kompetensförsörjning kan vara mer utvecklat än vad kompetensförsörjningsredovisningarna visar. En ytterligare fråga som dock väcks i sammanhanget är om direktiven från regeringen har blivit alltför normerande, dvs att myndigheterna i en del fall bara gör vad som efterfrågas? Vissa större och regionaliserade myndigheter väljer att redovisa kompetensförsörjningsläget för helheten till exempel Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten och Domstolsväsendet vilket kan medföra att detaljeringsgraden minskar och eventuellt härigenom även något devalverar värdet av informationen. ANALYS AV DE STATLIGA MYNDIGHETERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSREDOVISNINGAR 8

9 Nuläget för kompetensförsörjning i staten I det korta perspektivet förefaller kompetensförsörjningsläget i staten i huvudsak vara tillfredsställande. Detta är även en av de tydliga skillnaderna mot den genomgång som gjordes av KKR för tre år sedan, hösten Då, mitt i IT-bubblans hetaste period var tonfallet i redovisningarna nästan desperat fanflykt och en mycket begränsat tillströmning av nya resurser i kombination med det allt närmare kommande 2010-problemet gav upphov till vad som upplevdes som ett mycket bekymmersamt läge. I nuläget är det relativt lätt för staten att behålla personal och rekrytera nya medarbetare inom samtliga kompetensnivåer. Rörligheten är dock fortfarande störst bland de yngre som också utgör huvudsaklig målgrupp för rekryteringsansträngningarna. Man har många gånger hundratals sökande, många kvalificerade, till en anställning. Undantag finns dock, främst bland jurister, naturvetare och forskarutbildade där många myndigheter fortfarande möter tuff konkurrens från näringslivet. Högskolor och andra myndigheter som inte är lokaliserade i storstadsregionerna får många gånger kämpa hårdare än andra myndigheter för att få ny eller behålla befintlig kompetens i organisationen. Utbildning och systematiserad kunskapshantering utnyttjas i högst varierande grad för att förbättra kompetensläget i staten. Givet att så många myndigheter inte genomför kompetensanalyser, är det också svårt att få en fullständig bild av det sanna kompetens-försörjningsläget i staten. Det blir också svårt att på respektive myndighet säkerställa en reellt verksamhetsorienterad individ- och organisationsutveckling med höjd för framtida utveckling och en hetare arbetsmarknad. Risken för närsynthet kan inte nog betonas i detta sammanhang. Exempel på identifierade utmaningar för myndigheterna A Högskolorna utanför storstäderna har svårigheter att rekrytera forskarutbildade. A Banverket har svårigheter att rekrytera all slags personal till de stora byggprojekten. Även lokförare är ett bristyrke. A Generellt bland myndigheter finns vissa svårigheter att rekrytera naturvetare och jurister. A Osäkerhet kring medelstilldelning och framtida förändringar på några myndigheter leder till problem med att behålla personal. A På små myndigheter anses det begränsade antalet karriärvägar vara ett problem. A Flera myndigheter anser sig ha en allt för hög medelålder bland personalen. A Anställningsförordningen och LAS minskar möjligheterna att påverka rörlighet, köns- och åldersstruktur. A Långtidssjukskrivningar är fortfarande ett problem. Kvinnor i åldern är en grupp med särskilt hög sjukfrånvaro. 9 NULÄGET FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING I STATEN

10 Genomgång av bedömningskriterier givna av direktiv från regeringen I detta avsnitt ges en redovisning av hur väl myndigheterna lyckats uppfylla de krav på kompetensförsörjningsredovisningarna som ställts av regeringen i det i juni 2002 givna direktivet. Enligt detta skulle myndigheterna redovisa såväl nuläge som mål för ålder, kön, rörlighet, ohälsa allt utifrån de tre kompetensnivåerna: lednings-, kärn- samt stödkompetens. Vidare skulle man enligt direktivet redovisa omställningsarbetet aktiviteter, planer etc. Även myndigheternas mångfaldsarbete/analyser har här inkluderats eftersom detta område tillkommit i direktivet givet i juni i år för kompetensförsörjningsredovisningarna Åldersanalyser Nästan samtliga myndigheter, 85 procent, har i enlighet med direktivet redogjort för sin åldersstruktur. Problematiken kring åldersstrukturen och det kommande generationsskiftet i staten tas upp i redovisningarna och är väl känt av myndigheterna. Det finns dock även myndigheter, exempelvis vissa högskolor, som ser 2010-avgångarna som en möjlighet att få en yngre personal istället för att se den som en begränsning. Det är intressant att notera att i redovisade åldersanalyser är det ingen myndighet som anser sig ha för ung personal något som man ofta anser sig ha i näringslivet. Antalet myndigheter som redovisat mål för åldersstrukturen är dock betydligt lägre och utgörs av 30 procent av myndigheterna. Vid intervjuer med myndigheterna har framkommit att en möjlig anledning till att inte fler myndigheter redovisar mål för åldersstrukturen är dagens goda rekryteringsläge som medför att oron för stora åldersavgångar är begränsad. Ett exempel på att det generellt inte är några problem att rekrytera personal är länsstyrelserna som kan ha över 80 sökanden till en handläggartjänst. I de fall där myndigheter redovisar att de har svårigheter att rekrytera ung personal är det huvudsakligen inom yrkeskategorierna jurister, naturvetare, forskarutbildade samt viss specifik stödkompetens. Trygghetsavtalsmedel används exempelvis av vissa myndigheter för att underlätta generationsväxling med bibehållen kompetens. I kompetensförsörjningsredovisningarna beskriver flera myndigheter hur man arbetar för att attrahera och föryngra organisationerna och hur detta beaktas inför rekrytering. Nedan ges exempel på några myndigheters arbete: ANALYS AV DE STATLIGA MYNDIGHETERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSREDOVISNINGAR 10

11 Antalet äldre kommer att öka inom RSV koncernen de närmaste åren. För att möta det stora rekryteringsbehovet har ett strategiskt utvecklingsarbete påbörjats för att profilera RSV som en attraktiv arbetsgivare samtidigt som arbetet med en strategi för att behålla de äldres kompetens i organisationen pågår. På Högskolan i Kristianstad bedrivs rekryteringsbefrämjande åtgärder i form av Tandemrekryteringsprojekt med anledning av de rekryteringsproblem som finns inom vissa yrkesgrupper samt som beredskap inför kommande pensionsavgångar. Projektet syftar till att underlätta för medflyttade att få arbete i närområdet. Inom Läkemedelsverket pågår arbete med alternativa karriärvägar i syfte att skapa förutsättningar för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare så att den framtida kompetensförsörjningen tryggas och att verksamhetsmålen blir lättare att uppnå. Den demografiska utvecklingen, det låga intresset för naturvetenskapliga studier i kombination med minskad efterfrågan på universitets- och högskoleutbildning, pensionsavgångarna de närmaste åren och därmed en ökande konkurrens om kvalificerad arbetskraft på hela arbetsmarknaden är bakgrunden till Läkemedelsverkets insatser. Länsstyrelserna har bildat De unga råd, som är ett nätverk av anställda under 35 år. Syftet med rådet är att vara ett öppet forum där olika frågor och idéer kan belysas utifrån ett ungt perspektiv. Framförallt handlar det om att skapa en attraktiv arbetsplats såväl för unga som för äldre, men också att öka attraktionskraften vid rekrytering. Rådets framtida fortsättning är dock osäker. Åldersanalyser görs men målsättningar för åldersstrukturen redovisas ej i över 2/3 av fallen A Ingen myndighet anser sig ha en för ung personal. A På grund av det nuvarande goda rekryteringsläget förefaller oron för stora åldersavgångar i de flesta fall vara begränsad, t.ex. får länsstyrelser idag ca 80 sökande per handläggartjänst. A Vissa myndigheter ser 2010-avgångarna som en möjlighet snarare än en svårighet exv. högskolorna. A Frigjorda TA-medel nyttjas ibland för att underlätta generationsväxlingen med bibehållen kompetensnivå. A Svårigheter vid rekrytering av jurister, naturvetare, forskarutbildade samt vissa stödkompetenser. Tandemrekrytering i privat offentlig samverkan löser ibland anhörigproblematiken. A Demografin är och förblir dock oroande närsynthet kan befaras från myndigheterna. 15% redovisar ej åldersstruktur 85% redovisar åldersstruktur 70% har ej redovisat mål för åldersstruktur 30% har redovisat mål för åldersstruktur 11 GENOMGÅNG AV BEDÖMNINGSKRITERIER GIVNA AV DIREKTIV FRÅN REGERINGEN

12 Sammanfattningsvis är och förblir demografin inom staten oroande. Under de närmaste tio åren kommer rekryteringsbehov att uppstå då ca statsanställda beräknas uppnå pensionsålder under åren Trots det idag goda rekryteringsläget är det viktigt att myndigheterna inte är närsynta utan inser att medvetenhet och långsiktighet krävs för att bibehålla rätt kompetens och att uppnå en lämplig framtida åldersstruktur. Könsfördelning Könsfördelning redovisas av nästan 90 procent av myndigheterna. Mål för könsfördelningen redovisas däremot endast av ca hälften av myndigheterna. De myndigheter som redovisar mål för könsfördelning har ofta jämn könsfördelning som mål för organisationen och sitt arbete. Med jämn könsfördelning avses vanligen att det underrepresenterade könet uppgår till minst 40 procent inom varje kategori. Ett fortlöpande arbete bedrivs inom flertalet myndigheter för att uppnå en jämn fördelning av män och kvinnor på olika tjänstnivåer. Myndigheter redovisar att de har jämställdhetsplaner, genderplaner, jämställdhetshandläggare etc. I genomförda intervjuer framkommer dock att aktiva åtgärder som genomförts i organisationen kring könsfördelning ofta får sin effekt först flera år efter att de initierats. För myndigheterna krävs uthållighet i arbetet eftersom förändringar i personalstrukturen är mycket långsiktiga processer. Många myndigheter arbetar även aktivt för att öka kvinnors representation bl.a. på ledningsnivå. Exempelvis finns nätverk för kvinnliga chefer. Även här uppger man att konkreta effekter är svåra att se, samtidigt som man inom en del organisationer långsamt ser positiva förändringar inom området. Positiv särbehandling av underrepresenterat kön förekommer inom olika myndigheter och kompetensnivåer. På exempelvis Lärarhögskolan i Stockholm, där liksom tidigare år gruppen stödkompetens domineras av kvinnor (70 procent), är målet att vid nyrekrytering dels anställa fler män, dels fler yngre personer. Inom försvarsmakten står man inför det motsatta förhållandet. Utmaningen på myndigheten är att bara 3,6 procent av officerarna är kvinnor samt att speciellt yngre kvinnor lämnar sina anställningar. Ett fortlöpande arbete ska därför bedrivas för att uppnå en jämn könsfördelning av män och kvinnor på olika tjänstenivåer. Sammantaget uppger myndigheterna att könsfördelningen inte utgör något större orosmoment i nuläget. Handläggningen av frågorna kring könsfördelning hanteras i allt större utsträckning tillsammans med mångfaldsfrågor. ANALYS AV DE STATLIGA MYNDIGHETERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSREDOVISNINGAR 12

13 Hälften av myndigheterna redovisar ej mål för könsfördelning A Många myndigheter arbetar aktivt med att öka kvinnors representation bl.a. på ledningsnivå men har samtidigt svårt att se konkreta effekter. A Positiv särbehandling av underrepresenterat kön förekommer på flera myndigheter. A Handläggning av genusfrågor buntas ihop med mångfaldsfrågor i ökande utsträckning. A Målet om 40 procent av underrepresenterat kön är ofta förekommande. 13% redovisar ej analys av könsfördelning 87% redovisar analys av könsfördelning 48% redovisar ej mål för könsfördelning 52% redovisar mål för könsfördelning Rörlighet Rörlighet redovisas av 76 procent av myndigheterna. Endast en av fyra myndigheter redovisar att de har mål för rörlighet. Inställningen till rörlighet varierar kraftigt mellan olika myndigheterna, men väldigt få ser dock rörlighet som en möjlighet. I detta avviker man betydligt från vad som är vanligt i näringslivet där rörlighet ofta bejakas som ett sätt att få friskt blod till organisationen. De myndigheter som anser sig ha problem med för hög rörlighet redovisar främst att det gäller för yngre personal. Exempelvis ser vissa länsstyrelser sig alltmer som en utbildningsanstalt, en språngbräda för unga medarbetare, som efter några år ofta går till andra arbeten utanför myndigheten. Det anses vara ett problem att inte kunna behålla ung personal, särskilt som det finns ett stort behov av denna åldersgrupp inför kommande generationsskiftet. För att behålla personal använder sig myndigheterna exempelvis av följande metoder: Energimyndigheten erbjuder personalen distansarbete och Högskolan i Skövde använder sig av lönemedel för att minska rörligheten bland yngre anställda. Även Jordbruksverket har arbetat fram åtgärder för att hantera personalrörligheten och minska personalomsättningen samt att få och ge rätt kompetens eller kompetensutveckling sedan dess har antalet avgångar av tillsvidareanställda halverats under 2002 jämfört med tidigare år. Förespråkare för en högre rörlighet menar att förändringar och uppsatta mål kring könsfördelning, åldersstruktur, samt etnisk och kulturell mångfald lättare nås vid en högre personalrörlighet. Vissa myndigheter ser behov av att öka rörligheten, och tidsbegränsade chefsförordnanden är ett exempel på hur myndigheter försöker öka den interna rörligheten. På exempelvis Konstfack är huvuddelen av lärarna tidsbegränsat anställda vil- 13 GENOMGÅNG AV BEDÖMNINGSKRITERIER GIVNA AV DIREKTIV FRÅN REGERINGEN

14 ket medför en hög personalrörlighet som till stora delar är önskvärd på konstnärliga högskolor. Det förekommer även att myndigheter använder sig av en stor mängd externa resurser för att åstadkomma en rörlighet med avseende på kompetensen. Detta förekommer frekvent på universitet och högskolor, inklusive Dramatiska Institutet. Det är endast ett fåtal myndigheter som redovisar att man genomför avgångsintervjuer. Högskoleverket och Umeå universitet gör exit-intervjuer bland dem som slutar. Få myndigheter redovisar mål för personalens rörlighet A Inställningen till rörlighet varierar kraftigt mellan olika myndigheter men mycket få ser det som en möjlighet. A Mindre än en handfull myndigheter redovisar att man genomför avgångsintervjuer. A Vissa myndigheter använder sig av externa resurser för att åstadkomma en rörlighet med avseende på kompetensen. A Tidsbegränsade chefsförordnanden är ett annat exempel på hur myndigheter försöker öka den interna rörligheten. 24% redovisar ej analys av rörlighet 76% redovisar analys av rörlighet 75% redovisar ej mål för rörlighet 25% redovisar mål för rörlighet Ohälsa Det uppdrogs till myndigheterna att lämna uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits i syfte att minska och förebygga ohälsa i arbetet. Ohälsa har redovisats av 87 procent av myndigheterna medan mål avseende ohälsa endast redovisats av 24 procent. Som exempel på konkreta åtgärder vidtagna av myndigheterna gällande ohälsa kan nämnas rehabprogram, ergonomi, föreläsningar/seminarier med hälsotema, motion på arbetstid, subventioner av motionsaktiviteter. Nedan följer exempel på vidtagna åtgärder för att minska ohälsa/sjukfrånvaron inom några myndigheter: På Migrationsverket har man genomfört så kallade dialogkonferenser för att ta tillvara långtidssjukskrivnas egna erfarenheter med syfte att förhindra sjukfrånvaro och underlätta återkomsten till arbetet. En lokal organisation arbetar sedan vidare med att konkretisera och genomföra de förslag som kommit fram på konferensen. ANALYS AV DE STATLIGA MYNDIGHETERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSREDOVISNINGAR 14

15 Mälardalens högskola har genom ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete arbetat för att förebygga både fysisk och psykosocial ohälsa. Genom att anlita företagshälsans sjukgymnaster och ergonomer har den fysiska miljön förbättrats. Utbildning har givits till prefekter och avdelningschefer i rehabilitering, konflikthantering, arbetsmiljöfrågor fysiska och psykosociala. En hälsoinriktad medarbetarenkät har genomförts på NUTEK (Verket för Näringslivsutveckling), som förutom förhållanden på arbetsplatsen även speglat upplevelsen av den egna hälsan. Enkäten har ingått i ett pilotprojekt med stöd av medicinsk och psykiatrisk kompetens. Varje medarbetare har fått en individuell hälsoprofil som kunnat jämföras med hela NUTEK. En omställning av företagshälsovården har skett som givit större utrymme för arbetsrelaterade och förebyggande insatser. Målet är att ha minskat den totala sjukfrånvaron med 25 procent vid utgången av år Länsstyrelsen i Kronobergs län har under år 2002 tilldelats Korpens, Cancerfondens och Folkhälsoinstitutets Hälsodiplomering. Hälsodiplomeringen delas ut till företag som ett bevis på ett väl genomfört utvecklingsarbete där såväl företagsledning som de anställda visat sitt engagemang. Hälsodiplomeringsarbetet fokuserar på fysisk aktivitet samt personlig hälsokompetens och omfattar fyra huvudområden friskvårdspolicy, personlig hälsostrategi, friskvårdsverksamhet, samt arbetsplatsens förutsättningar för friskvård. Sammantaget finns en medvetenhet och fokus på ohälsa inom myndigheterna. Bortsett från långtidssjukskrivningar är det dock relativt få myndigheter som redovisar omfattande problem med ohälsa. Flera myndigheter ser med oro att kvinnorna även fortsättningsvis svarar för en så stor andel av sjukfrånvaron och speciellt då kvinnor i åldersgruppen år där sjukfrånvaron för kvinnor skiljer sig i så hög grad från männen. Trots ett mycket starkt fokus har bara en av fyra m yndigheter redovisat mål om minskad ohälsa A Få myndigheter redovisar omfattande problem med ohälsa. Långtidssjukskrivningar utgör dock ett undantag. A Flertalet myndigheter arbetar förebyggande med ohälsa: Motion på arbetstid NMI (Nöjd Medarbetare Index) Rehab program Chefsutbildning Ergonomi A Exempel på myndigheter som varit framgångsrika med avseende på långtidssjukskrivningar är: Länsstyrelsen i Värmlands län Riksåklagaren 13% redovisar ej ohälsa 87% redovisar ohälsa 76% redovisar ej mål för ohälsa 24% redovisar mål för ohälsa 15 GENOMGÅNG AV BEDÖMNINGSKRITERIER GIVNA AV DIREKTIV FRÅN REGERINGEN

16 I kompetensförsörjningsredovisningarna ges exempel på framgångsrika arbeten med ohälsa. Länsstyrelsen i Värmlands län och Riksåklagaren är två exempel på myndigheter där sjukfrånvaron av långtidssjukskrivna minskat: Inom Länsstyrelsen i Värmlands län har ett omfattande systematiskt Rehabarbete för långtidssjukskrivna skett i samarbete med Försäkringskassa och Företagshälsovård under hösten och resulterat i en halvering av antalet långtidssjukskrivna. Ambitionen är att fortsätta i denna riktning samtidigt som åtgärder sätts in för att förebygga tillförseln av nya fall. Riksåklagaren har genom ett strukturerat arbetsmiljöarbete och ett aktivt arbete med friskvård och rehabilitering förbättrat förutsättningarna för dem som är långtidssjukskrivna att återgå i arbete. Sjukfrånvaron har genom detta minskat från dagar till dagar motsvarande 3 procent av möjlig närvaro under Omställningsarbetet Mot bakgrund av att myndigheterna ska avsätta pengar för kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder ska myndigheterna redovisa hur dessa medel använts eller planeras att användas, samt i vilken mån dessa bidrar till att underlätta det kommande generationsskiftet i statsförvaltningen. Det långsiktiga syftet med åtgärderna ska vara ett aktivt omställningsarbete. Omställningsarbetet redovisas av 82 procent av myndigheterna. Flertalet av dessa myndigheter har fattat beslut om åtgärder med anledning av omställningsavtalet. Vissa myndigheter har dock ej fattat formellt beslut kring medelsanvändningen utan för diskussioner kring användningen. Omställningsarbetet utgörs av en vildvuxen flora av aktiviteter och åtgärder ibland med ingen eller svag k oppling till 2010-problemet Exempel på medelsanvändning A Studieresor utomlands A Friskis- och Svettiskort A Kåpan-insättningar A Delpensioner A Arbetstidsreduktioner A Teambuilding A Fortbildningskurser A Kompetensanalyser A Individuell kompetensutveckling A Kompetensväxling A Bonus till uppsagda A Korttidsanställningar A Förlängd uppsägningstid A Arbetsmiljöförbättringar 18% redovisar ej omställningsarbetet 82% redovisar omställningsarbetet ANALYS AV DE STATLIGA MYNDIGHETERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSREDOVISNINGAR 16

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Fokus på mångfald strategisk kompetensförsörjning i staten

OM OFFENTLIG SEKTOR. Fokus på mångfald strategisk kompetensförsörjning i staten OM OFFENTLIG SEKTOR Fokus på mångfald strategisk kompetensförsörjning i staten Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-4.pdf Innehåll Sammanfattning Iakttagelser Förslag till

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare?

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare? STs arbetsmiljörapport 2008 Är staten en attraktiv arbetsgivare? Referens: Alf Andersson, SCB: 08-506 948 46 alf.andersson@scb.se Torbjörn Carlsson, Utredande ombudsman: 08-790 51 35 torbjorn.carlsson@st.org

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD. En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt. Jan Wallenberg

CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD. En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt. Jan Wallenberg CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt Jan Wallenberg STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutet för kommunal ekonomi Företagsekonomiska institutionen Stockholm,

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

En god chefsförsörjning

En god chefsförsörjning 2008:10 En god chefsförsörjning Förstudie, maj 2008 En god chefsförsörjning - förstudie I N N E H Å L L 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 1.1 VERVAS UPPDRAG...5 1.2 FÖRSTUDIENS UPPDRAG... 6 1.3 NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Mångfaldsperspektiv i rekryteringen

Mångfaldsperspektiv i rekryteringen 2008:14 Mångfaldsperspektiv i rekryteringen En utvärdering av försöket med avidentifierade ansökningar och studien om rekrytering med mångfaldsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2008-09-29 2006/267-5 ERT

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Arbetsrapport 2005 40 Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Enrico Deiaco, Maria Johansson & hans Westlund Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer