Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan Stockholm 23 april

2 Projektorganisation Fortum Distribution AB Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd WSP Sverige AB Uppdragsledare Handläggare 2

3 Ärendet Fortum Distribution AB (nedan benämnt Fortum), och Svenska kraftnät (Svk), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession för Danderyd-Ålkistan (KL21) och Svk har koncession på sträckan Danderyd-Järva (RL18). Ledningsförläggningen, som består av mark- och sjökabel samt kabel i ny och befintlig tunnel, har delvis påbörjats men är ej klar. Fortum har i dagsläget koncession för två kabelförband och Svk för tre stycken. För att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm har ett beslut tagits om att lägga till ett ytterligare kabelförband för sträckan Danderyd - Ålkistan. Detta innebär att ny koncession och ny miljödom måste sökas för det extra kabelförbandet. WSP har fått i uppdrag att ta fram ett samrådsunderlag inför en ny koncessionsansökan och tillståndsansökan för vattenverksamhet. Samrådsprocessen Ett samrådsmöte genomfördes den 31 januari 2013 där representanter från länsstyrelse och kommun, verksamhetsutövare närvarade utöver WSPs representanter. Minnesanteckningar från detta samrådsmöte finns i bilaga 1. Samrådsinformation skickades ut till berörda fastighetsägare och myndigheter och en samrådsredogörelse upprättades Ett beslut togs därefter att bredda kretsen för samråd. Det är för denna andra samrådsvända den föreliggande samrådsredogörelsen är aktuell. Ett nytt samråd med länsstyrelsen genomfördes den 27 mars Samrådsinformation i form av ett brev (bilaga 2) skickades ut till fastighetsägare samt boende inom 100 m på ömse sidor om markkabeln, inom 50 m på ömse sidor om sjökabeln samt inom 2 m på ömse sidor om den tunnelförlagda kabeln. Utdrag för fastighetsägare samt boende skedde genom Metria samt UC. För sändlista, se bilaga 3. Ett samrådsunderlag, se bilaga 4, med information om planerad verksamhet skickades ut till berörda myndigheter, länsstyrelser och kommun m.fl. För sändlista för det fullständiga samrådet, se bilaga 5. Ett fullständigt samrådsunderlag lades upp på Fortums websida fortum.se/samrad den 16 januari För inkomna yttranden, se bilaga 6. En kungörelse gick även ut den i Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) samt den i Mitt i Danderyd. 3 (12)

4 Huvudsakliga synpunkter under samrådsprocessen Samråd Under samrådet har sammanlagt 39 yttranden inkommit. I Tabell 1 redovisas en sammanfattning av de synpunkter som har framförts samt hur de har beaktats i den fortsatta processen med MKBn. Genomförda åtgärder med anledning av de framförda synpunkterna De framförda synpunkterna har beaktats i det fortsatta arbetet med den tekniska beskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om tillstånd. 4 (12)

5 Tabell 1 Inkomna samrådsyttranden och hur de har beaktats i miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn). Synpunkt från Datum Framförda synpunkter Hur synpunkterna har beaktats i MKB Stockholm Golfklubb 15011, Via e- post Finner det orimligt att Fortum inte kunde förutse ökade effektflöden. Beskriver i yttrandet hur kabelnedläggningen kommer att påverka banan och föreningens ekonomi. Fortum noterar synpunkterna. Ett fullständigt samrådsunderlag har tillsänts Golfklubben. samt Anser att den nya kabelnedläggningen är helt oacceptabel för golfklubben då de blir de enda som berörs. Beskriver att en ny kabelnedläggning kommer medföra uppgrävd bana med kostnader, förlorade intäkter och missnöjda kunder. Skriver att detta kommer sätta spår i verksamheten under många år framöver. Ställer frågan om golfklubbens ekonomiska krav blir en senare fråga? Inväntar fullständigt samrådsunderlag. Yttrar att nollalternativet är det alternativ de ser som det enda möjliga. Yttrar att de vid en kabelnedläggning förutsätter en rejäl kompensation Fortum har den haft ett möte med Stockholms Golfklubbs klubbchef, där Fortum redogjorde för behovet av ett tredje förband. Ersättningsfrågan och tidpunkt för anläggandet diskuteras efter att koncession och övriga tillstånd erhållits., arrendator på Ekeby Gård Per telefon Inget att invända mot projektet men upplever det underligt att man räknat fel förra gången. Uttryckte irritation mot entreprenören som gjorde det första diket då han ansåg att de bl.a. varit dåliga på att återställa. Fortum noterar synpunkterna angående återställande av diket Per telefon Frågade om hon blev påverkad. Fått svar att hon inte påverkas av den nya kabeldragningen. Hennes hus är placerat något hundratal meter i sidled ovanför tunneln. boende i hus ovanför tunneln i Bergshamra Per telefon Så länge det inte skall sprängas en ny tunnel är han nöjd. Ingen ny tunnel skall sprängas. 5 (12)

6 PTS, Post och Telestyrelsen (privatperson) Post- och telestyrelsen hänvisar till tidigare yttrande i ärendet Undrar var exakt den nya kabeln kommer gå och över vilka fastigheter. Har fått en lista med berörda fastigheter skickad åt sig. Naturvårdsverket Avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende. - Norrvatten Norrvatten informerar i yttrandet om att: - I det aktuella planområdet, ligger Norrvattens huvudvattenledningar av dimension 300 mm, 600 mm och 800 mm som är inritad på bifogad karta. - Norrvattens rättigheter för ledningen anges i erhållen upplåtelse av ledningsrätt. Kopia av akten kan skickas på begäran. Fortum noterar informationen. Fortums kabelförläggning kommer inte bli aktuell inom områden inom 2,5 meter från Norrvattens ledningsmitt. Norrvatten skriver i yttrandet att ledningsrätten gäller ett område som sträcker sig ca 2,5 meter på ömse sidor om ledningens mitt där Norrvatten äger vissa rättigheter. Inom detta område får t. ex fastighetsägaren utan Norrvattens medgivande ej uppföra byggnad, plantera träd eller förändra marknivå. Inom samma område får fastighetsägaren utan ledningshavarens tillstånd inte anlägga vägar, ledningar eller annan åtgärd som kan försvåra ledningsrättens utövande. För arbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde för huvudvattenledningen erfordras avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar. Norrvatten skriver i yttrandet att när projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader mm inom eller intill ledningsrättsområdet, skall handläggare på Norrvatten kontaktas. 6 (12)

7 Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (privatperson) Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Avstår från att lämna synpunkter i ärendet. RAÄ anser att ärendet bäst hanteras i kontakt med länsstyrelsen i Stockholm län som företrädare för de statliga intressena Undrar vilka ytterligare arbeten (mark/berg/vatten) som krävs utöver de som redan finns koncession för Avstår att yttra sig i rubricerat ärende. - Arbetet med förläggningen av det tillkommande kabelförbandet beskrivs i MKB i kapitel Bergsstaten Inom det aktuella området finns inga mineralrättigheter och bergmästaren har därmed inget att erinra. - Skanova Skanova har inga synpunkter på rubr. projekt. - Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Polisen Danderyd, polisområde Nord Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) Yttrar att den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och transformatorstationer och det är viktigt att beakta detta. Yttrar att broschyren Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält tillämpas. SSM hänvisar även till en webbaserad kurs Yttrar att man under byggtiden bör beakta de konsekvenser som kan påverka brottsligheten och tryggheten för boende i området. Polismyndigheten rekommenderar att man gör en trygghetskonsekvensanalys MSB avstår från att yttra sig. Beräknat magnetfält från det tillkommande kabelförbandet beskrivs i MKB under kapitel 7.1 Boendemiljö. Fortum noterarsynpunkterna. Konsekvenser för trygghet utvärderas i entreprenadskedet, dock inte inom denna tillståndsansökan. - 7 (12)

8 Länsstyrelsen Stockholms län Undrar om skillnaden mot tidigare samråd enbart ligger i en ändrad samrådskrets. Frågar om intrång i Ekebysjöns naturreservat. Mailfrågan besvarats att det stämmer att det är ändringen av samrådskrets som är skälet till det nya samrådsutskicket. Det nya kabelförbandet anläggs i kanten av Ekebysjöns naturreservat, vilket medför att tillstånd behöver sökas från kommunen, enligt punkt A14 i reservatsföreskrifterna. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inte några synpunkter i detta ärende. - Länsstyrelsen Stockholm -Enheten för miljöskydd Länsstyrelsen har ingenting ytterligare att tillägga gällande det samrådsunderlag som nu justerats i viss mån utifrån en vidare samrådskrets, utan hänvisar till vad som skrevs i beslut gällande betydande miljöpåverkan i juni 2014, Dnr Stockholms Stad, stadsbyggnadskonto ret Yttrar att vad de kan se är inte det aktuella kabelförbandet beläget inom Stockholm stad. Utan att ha detaljstuderat samrådsunderlaget så ser de inte att staden är berörd. Är tacksamma för bekräftelse på att de uppfattat remissen riktigt. Staden har uppfattat remissen korrekt. Länsstyrelsen Stockholm, enheten för planfrågor Länsstyrelsen har ingenting ytterligare att tillägga gällande det samrådsunderlag som nu justerats. - Sveriges geologiska undersökning (SGU) SGU har inga synpunkter. - 8 (12)

9 Boende på Kevinge strand, söder om golfklubben, genom Yttrar att det i tidigare MKB stått att kablarna skall läggas på avstånd av minimum 30 m från närmaste bostad och att det med ett ytterligare förband bör specificeras att denna förläggs minst 34 m från närmaste bostad. Föreslår även att kabelförbanden nära bostäderna nedläggs ytterligare ca m österut och att de då förläggs under en grus-gångväg som leder ned till strandkanten och driving rangen. Yttrar att man då kommer längre från bostadshus där människor uppehåller sig, får mindre åverkan på parkmarken, alstrar värme (genom förbanden) som håller gångvägen isfri och därmed minskar halkskador vintertid. Skriver att kostnadsökningen för denna omväg är försvinnande liten. Svk:s och Fortums redan tillståndsgivna kablar förläggs på ett avstånd av minimum 30 meter från närmaste bostad. En förläggning under gångvägen ryms ej inom redan givna tillstånd. I normaldrift avger kablarna minimalt med värme och ligger på sådant djup att någon påverkan på is vid marknivån inte kan uppnås. Det tillkommande kabelförbandet placeras öster om de redan tillståndsgivna kablarna.i MKBn kommer redovisning av kablarnas inbördes placering att visas. Trafikverket Hänvisar till att det enligt väglagen krävs att tillstånd söks innan ny ledning dras fram i vägområde. Trafikverket förutsätter att framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag och trafikanter inte påverkas negativt under byggskedet. Trafikverket önskar se redovisning av störningarna samt hur dessa avses att omhändertas i den fortsatta processen. Trafikverket vill också upplysa om att dispenstrafik kan behöva sökas. Fortum noterar synpunkterna. Ev påverkan på trafiken kommer att redovisas i MKBn. Fortifikationsverket Yttrar att de inte har någonting att erinra mot planerna att förlägga ytterligare ett kabelförband. För den samlade hänsynen avseende totalförsvarets verksamhet hänvisar Fortifikationsverket till Försvarsmakten. - 9 (12)

10 Danderyds kommun kommunledningskontoret- staben Danderyd avser inte att svara på aktuellt samråd utan vidhåller kommunens tidigare ställningstagande, KS 2006/0110, Se tidigare samrådsredogörelse. Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten har inga synpunkter på innehållet i remisshandlingarna. - Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen Yttrar att materialet som skickats är på en mycket övergripande nivå. Trafikförvaltningen har tagit del av GIS-underlag som inte gick att använda i granskningen och granskar därmed enbart utifrån samrådshandlingen. Yttrar att det varit svårt att avgöra om, och i så fall hur, kabelförläggningen kan komma att påverka Trafikförvaltningens trafik och anläggningar. Yttrar att om kabelförläggningen innebär att det ska utföras schakt-, gräv- eller sprängningsarbeten närmare än 50 m från våra anläggningar så ska kontakt tas med Trafikförvaltningen för att säkerställa att säkerhetsföreskrifterna följs. Om arbetena bedöms påverka Trafikförvaltningens spår- eller busstrafik ska förvaltningens trafikavdelning kontaktas i god tid. Fortum noterar synpunkter och givna avstånd Yttrar att de anser att ny koncessionsansökan ej skall behandlas tillsammans med gällande och därvid ytterligare försena färdigställandet. Anser att ändring av gällande koncession på sätt som presenteras i kompletterande handlingar saknar relevans och skall lämnas utan beaktande. Anser att Tillägg för ytterligare kabelförband således skall behandlas som separat koncession och tillståndsgivande myndighet skall bevaka att arbeten enligt ursprunglig tidplan återupptas utan dröjsmål. Nedläggning av det tillkommande kabelförbandet kommer inte att påverka de givna tiderna för de redan tillståndsgivna förbanden. 10 (12)

11 Statens Geotekniska Institut (SGI) SGI saknar en beskrivning av markförhållandena som kan få betydelse för möjlig teknisk utformning samt eventuell miljöpåverkan. SGI yttrar att det bör klargöras att förslagen inte ligger i konflikt med sträckningen för tunnelbanan eller andra underjordiska verksamheter. SGI anser att handlingen bör kompletteras med ovanstående. SGI yttrar att förhållanden runt sprickzoner i området bör redovisas i kommande MKB/Teknisk beskrivning, då sådana kan påverkas vid sprängning. SGI anser att handlingen bör kompletteras med uppgifter om eventuell förorenad mark i området, och att detta bör användas som underlag vid val av alternativ. SGI anser att frågan om grumling vid vattenarbete skall redovisas vid ansökan om vattenverksamhet. Fortum noterar synpunkterna. Frågan om grumling vid vattenarbete tas upp i MKBn vilken ligger till grund för ansökan om vattenverksamhet. Inga grundvattenintressen finns i det aktuella området. I dagsläget finns ingen anledning att misstänka att mark längs sträckan är uppenbart förorenad. Förslaget ligger inte i konflikt med tunnelbanan. Dessa frågor kommer vidare tas upp i miljökontrollsplanen. Danderyds kommun, miljö- och stadsbyggnadskontoret Vattenfall Eldistribution Solna Stad, kommunstyrelsen Yttrar att provtagning och analys av vattenkvaliteten bör utföras före och efter nedläggning av nytt kabelförband på linje K21. Gällande mätstandarder för vattenkvalitet i havsvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten Direktiv 2000/60/EG ska tillämpas. Bedömer att en provtagning och analys av vattenkvaliteten är nödvändig för att få en uppfattning av hur vattenkvaliteten kan förändras vid nedläggning av kabelförbandet Yttrar att Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet (karta bifogas yttrandet). Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende Solna stad har inget att erinra mot att ytterligare ett kabelförband sjöförläggs på den aktuella sträckan. - Motsvarande tillvägagångssätt som för redan tillståndsgiven sjökabel kommer att ske även vid nedläggning av det tillkommande sjökabelförbandet. Fortum noterar och beaktar synpunkterna. Statens Fastighetsverk (SFV) SFV har inget att erinra mot det nya kabelförbandet (12)

12 Svenska kraftnät Svenska kraftnät önskar få information om hur entreprenadarbeten kommer bedrivas vid förläggning av mark-, sjö- och tunnelkablar i anslutning till Svenska kraftnäts kablar (RL18). Svenska kraftnät yttrar att ett anläggningsavtal som reglerar driftkostnaderna för Mörbytunneln ska upprättas. Svenska kraftnät skriver att de eventuella tekniska lösningar som blir aktuella för det fall att vertikalschakten behöver byggas om ska väljas i samråd med Svenska kraftnät. Svenska kraftnät yttrar att ventilationsanläggningen i Mörbytunneln är idag dimensionerad för fem förband, om en uppgradering blir nödvändig får Fortum stå kostnaden för detta. Fortum noterar synpunkterna. Svenska kraftnät kommer att inbjudas att medverka vid Fortums projektering av det tillkommande förbandet. Försvarsmakten Försvarsmakten har ingenting att erinra. - Luftfartsverket (LFV) LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra i ärendet. LFV yttrar att ärenden som rör mark- och sjöförlagd kraftkabel inte behöver remitteras till LFV såvida LFV inte är el-abonnent och på så sätt kan påverkas av strömlöshet eller entreprenadarbeten i närheten av sina anläggningar. LFV yttrar även att de i sitt remissvar inte har analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Fortum noterar synpunkterna. Per telefon Boende öster om golfbanan. Önskade säkerställa att kabelförbandet inte skulle gå genom hennes trädgård. Kabelförbandet går inte genom trädgården. 12 (12)

13 Uppdragsnr: (3) MINNESANTECKNINGAR Samråd angående tillägg till tillstånd för koncession och vattenverksamhet enligt 11 kap. för kabelförläggning mellan Danderyd och Ålkistan Samråd 6 kap 4 miljöbalken Tid Kl 10:00 Plats Länsstyrelsen i Stockholm Närvarande Fortum Distribution SGi WSP Länsstyrelsen SGr RL Distribueras Länsstyrelsen Fortum Partners WSP Bilaga 1 Presentation Bakgrund och presentation Fortum Distribution AB och Svenska kraftnät (SvK), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession för Danderyd-Ålkistan (KL21) och Svenska kraftnät har koncession på sträckan Danderyd-Järva (RL18). Ledningsdragningen, som består av mark- och sjökabel samt kabel i ny och befintlig tunnel, har delvis påbörjats men är ej klar. Fortum har i dagsläget koncession för två kabelförband och SvK för tre stycken. För att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm har ett beslut tagits om att lägga till ett ytterligare kabelförband för sträckan Danderyd - Ålkistan. Detta innebär att ny koncession och ny miljödom för sjökabel måste sökas för det extra kabelförbandet. Mörbytunnelns miljödom kommer inte att ändras då tunneln ägs av SvK. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Koncession söks hos Energimarknadsinspektionen (EI). WSP Environmental Arenavägen 7 SE Stockholm-Globen Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

14 Uppdragsnr: (3) En ny miljökonsekvensbeskrivning av den tillkommande kabeln som är gemensam för de båda ansökningarna kommer att tas fram. Samråd Ett samrådsunderlag har skickats till myndigheter och direkt berörda fastighetsägare. En sammanfattning av samrådsunderlaget har skickats till boende inom en radie av 100 m från kabeln. Annonsering har gjorts i DN, SvD och mittidanderyd. Samrådstiden har gått ut och en begäran om beslut om betydande miljöpåverkan lämnas in till länsstyrelsen inom kort. RL tror att länsstyrelsen kan ge ett snabbt beslut då detta enbart berör en komplettering av tidigare givna tillstånd. Diskussion SGr visar några bilder i en presentation och redogör för tillkommande kabelförband. Hela presentationen bifogas i Bilaga 1. Lägesrapport kabelförläggning Längs kabelsträckan är alla markkablar redan förlagda. Det tillkommande kabeldiket kommer att läggas i ett eget kabeldike ca 2 m öster om de redan förlagda förbanden. Sjökabelförläggningen är inte utförd och inväntar om möjligt den nya miljödomen. Om koncessionsbeslutet drar ut på tiden måste SvK ev. förlägga sina kabelförband och Fortum måste då göra en separat förläggning vid ett senare tillfälle. Det senare är dock inte att föredra. RL säger att Fortum helst bör veta detta tills ansökan lämnas in. Mörbytunneln är färdigbyggd men installationer, bl.a. av kablarna, återstår. Förläggning i befintliga tunnlar återstår även. Det kompletterande förbandet läggs enbart i Bergshamratunneln. SvK:s kablar förläggs i Frösundatunneln. RL frågar vem som äger tunnlarna. SGi svarar att det är Solna stad. SGr berättar att man ser över ventilationen då Bergshamratunneln har problem med fukt och mögel. Sjökabel SGr redogör för hur kabelförläggningen kommer att se ut och visar ritningar på var skarvgropar till markkabeln är placerade vid Kevinge strand och stranden i Bergshamra. Efter huvudförhandlingen har nya sedimentprover tagits i Mörbyviken, i läge där sjökablarna kommer att gå ut i vattnet och där schaktning kommer att ske ut till 3 meters djup. Sugmuddring kommer att ske och då troligtvis ända ner till den fasta, opåverkade leran, vilket är mer än vad som anges i befintlig miljödom. Dykningar har även utförts längs hela kabelsträckningen och de objekt som tidigare hittats har identifierats som icke skyddsvärda (stockar m.m.). Sjöfartsverket har fått en karta med den tilltänkta sträckningen och skyddsavstånd till alla prickar i farleden. RL undrar om det blir en helt ny miljödom eller en separat för det tillkommande sjökabelförbandet. Om det blir en helt ny dom måste SvK invänta förläggningen av sina delar till Fortum erhållit ny koncession och miljödom. SGr ska kontakta Fortums juridiska ombud, på Foyen advokatbyrå, för att reda ut detta. Magnetsfält ÅF har beräknat nya magnetsfältskurvor för den totala markkabelförläggningen och gränsen för 0,4 µt ligger vid ca 8 m. Vid Kevinge strand ligger kablarna närmast bo-

15 Uppdragsnr: (3) städer vilket är ca 22 m till sjökabelförbanden, som ännu ej är förlagda och som sträcker sig ca 100 m upp på land. Fastighetsägarna vid Kevinge strand har yttrat sig om att detta är för nära och att det i den gamla MKB:n angavs ca 30 m. Nationalstadsparken Ett antal träd har tagits ner, efter godkännande av Solna stad, inför den utförda markkabelförläggningen i Bergshamra. Eventuellt måste fler träd tas ner då det tillkommande kabelförbandet läggs. RL tycker att detta bör utredas och tas med i MKB:n. SGr nämner att det utförts en utredning om konsekvenser av intrång i Nationalstadsparken. Denna har ej ingått i underlagsrapporterna som lämnats in med de tidigare ansökningarna. RL tycker att den kanske bör ingå denna gång. Tidplan Ansökan lämnas troligtvis in till sommaren Önskemål finns om att påbörja sjökabelförläggningen under hösten Samrådsmötet avslutades! Vid pennan

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Besoksadress Besökspostnr Besökspostort Företagsnamn Kungshamravägen Solna Föreningen Glöden Hjortstigen Solna Ingridskolan AB Björnstigen Solna Nytida Vip AB Barks väg Solna Sveriges Cancersjukas Riksförbund Barks väg Solna Mun- och Halscancerförbundet Mhcf Barks väg Solna Prostatacancerförbundet Slottsträdgårdsvägen Solna Slottsträdgården Ulriksdal AB Ulriksdalsvägen Solna Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal AB Svärdvägen Danderyd Tutus Data AB Svärdvägen Danderyd Pipeline And Terminal Contractors Svärdvägen Danderyd Tutus Holding AB Svärdvägen Danderyd Atsec Information Security AB Svärdvägen 11 4tr Danderyd Protracer AB Svärdvägen Danderyd PHC Holding AB Svärdvägen Danderyd Hudapoteket i Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Skindoc i Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Revisab AB Svärdvägen Danderyd Whitespines AB Svärdvägen Danderyd Snellman Trading AB Svärdvägen Danderyd Seven Right AB Svärdvägen Danderyd Sofia Inredning AB Svärdvägen Danderyd Svärdvägen Danderyd Revisab Kommanditbolag Svärdvägen 11 D Danderyd Lf-Förlaget AB Svärdvägen 11 D Danderyd Shire Human Genetic Therapies AB Svärdvägen 11d Danderyd Klaveness Cement Logistics AB Svärdvägen 11 D Danderyd Duocort Pharma AB Svärdvägen 11 D Danderyd Shire Sweden AB Svärdvägen 11 D Danderyd Viropharma AB Svärdvägen 11 D Danderyd Viropharma Sweden AB Svärdvägen Danderyd Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB Svärdvägen Danderyd Stockholms Städteam AB Svärdvägen Danderyd Tellabs AB Svärdvägen Danderyd Dannemora Mineral AB Svärdvägen Danderyd Evolan Pharma AB Svärdvägen Danderyd Qimtek AB Svärdvägen Danderyd Apofri AB Svärdvägen Danderyd Qimtek Marketing AB Svärdvägen Danderyd Qimtek Group AB Svärdvägen Danderyd Coriant AB Svärdvägen Danderyd Masimo Sweden AB Svärdvägen Danderyd Snö & Tö AB Svärdvägen Danderyd Svärdvägen 19 4tr Danderyd Daikin Sweden AB Svärdvägen Danderyd Safilo Nordic AB Svärdvägen Danderyd Polaroid Eyewear AB Svärdvägen Danderyd Hela Sveriges Assistans AB Svärdvägen Danderyd Synergus AB Svärdvägen Danderyd JB Education AB Svärdvägen Danderyd Synergus Holding AB Svärdvägen Danderyd Bodn AB Svärdvägen Danderyd Selego AB Svärdvägen Danderyd Evolan Medic AB Svärdvägen Danderyd Codorniu (SANT SADURNI D-ANOIA) Svärdvägen Danderyd Laser 2000 S.A. Svärdvägen Danderyd AB Lan Invest Svärdvägen Danderyd B. Braun Medical AB Svärdvägen Danderyd Ascendia Medtech AB Svärdvägen Danderyd Lindeberg Vision AB Svärdvägen Danderyd Parse AB Svärdvägen Danderyd Genua Teambuilding AB Svärdvägen Danderyd Huvudskär AB Svärdvägen Danderyd Welch Allyn Sverige AB Svärdvägen Danderyd AB Rättsinformation Fastighetsjuridik Rif

27 Svärdvägen Danderyd Ascendia AB Svärdvägen Danderyd Isifer AB Svärdvägen Danderyd Dearcom AB Svärdvägen 21 4 tr Danderyd Alcuin Translations AB Svärdvägen Danderyd Peaceland Management AB Svärdvägen Danderyd Huvudboken Express Y AB Svärdvägen Danderyd Lokalkonsult Bo Bergstrand AB Svärdvägen Danderyd Ascendia Solutions AB Svärdvägen Danderyd Acrea AB Svärdvägen Danderyd Stockholms Inspirationskälla AB Svärdvägen Danderyd Ankega Revisionsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Atrivo AB Svärdvägen Danderyd Spoken AB Svärdvägen Danderyd Långskär AB Svärdvägen Danderyd Manskär AB Svärdvägen Danderyd Vitamin24 AB Svärdvägen Danderyd Rekryteringsmäklaren i Norden AB Svärdvägen Danderyd Computershare AB Svärdvägen Danderyd Embreis AB Svärdvägen Danderyd Peak Polymers AB Svärdvägen Danderyd Ebig AB Svärdvägen Danderyd Atvexa AB Svärdvägen Danderyd Turako AB Svärdvägen Danderyd R Strand Healthcare AB Svärdvägen Danderyd Pharmetikon AB Svärdvägen Danderyd Vikingbiz AB Svärdvägen Danderyd Kadel Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Räckvidd Media AB Svärdvägen Danderyd Photon-L Sweden AB Svärdvägen Danderyd Engzells Revisionsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Mediana Holding AB Svärdvägen Danderyd Zinnovate International AB Svärdvägen Danderyd Mediana Kommunikationsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 1 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 2 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 3 AB Svärdvägen Danderyd Noma Advising AB Svärdvägen Danderyd Turako Bygg AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 5 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 4 AB Svärdvägen Danderyd Verus Bokföringsfirma Svärdvägen Danderyd Lokalkonsult Scandtrade Bo Bergstrand Handelsbol Svärdvägen Danderyd Akins Konsult och Presentation Handelsbolag Svärdvägen Danderyd Colgate-Palmolive AB Svärdvägen Danderyd Sveriges Managementkonsulter Samc AB Svärdvägen Danderyd AB Jensen & Nyqvist Svärdvägen 23 5tr Danderyd På i Stockholm AB Svärdvägen Danderyd Hager Elektro AB Svärdvägen Danderyd Executive Management Institute Exmi AB Svärdvägen Danderyd Seyc Sweden AB Svärdvägen Danderyd Xcounter AB Svärdvägen Danderyd 360 Film & Television AB Svärdvägen Danderyd HilL's Pet Nutrition Sweden AB Svärdvägen 25 A Danderyd Condrill AB Svärdvägen 25 A Danderyd Compact New Office AB Svärdvägen 25 A Danderyd Advokatfirman Skattejuristerna Se AB Svärdvägen 25 A Danderyd Fengco Real Time Control AB Svärdvägen 25 A Danderyd Advokatfirman L Haglund AB Svärdvägen 25 A Danderyd Wakenet AB Svärdvägen 25 A Danderyd Ren Standard i Stockholm AB Svärdvägen 25 A Danderyd T Haglund Revisionsbyrå AB Svärdvägen 25 A Danderyd Stiftelsen Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse Svärdvägen 25 A Danderyd Ren Standard i Stockholm Kommanditbolag Svärdvägen 25b Danderyd Bogfelts Installationer och Entreprenad AB Svärdvägen 25 B 1tr Danderyd Ellen AB

28 Svärdvägen 25b Danderyd Bogfelt Förvaltning AB Svärdvägen 25 B Danderyd Mongoliets Ambassad Svärdvägen Danderyd Lacie AB Svärdvägen Danderyd Hector Rail AB Svärdvägen Danderyd Mayam AB Svärdvägen 27 BV Danderyd Laborstrauss Brand och Säkerhetssystem AB Svärdvägen Danderyd Verus Redovisning AB Svärdvägen Danderyd Radiolog Centrum i Sverige AB Svärdvägen Danderyd Canman Distribution AB Svärdvägen Danderyd C-Berry Corner AB Svärdvägen Danderyd Indian Plaza AB Svärdvägen 3a Danderyd Industrimäklarna i Sverige AB Svärdvägen 3 A Danderyd Ceab Förvaltnings AB Svärdvägen 3a Danderyd Lingården Fastigheter AB Svärdvägen 3a Danderyd Irw-Consulting AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Pelaren AB Svärdvägen 3 A Danderyd Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3a Danderyd Ingela Wiking AB Svärdvägen 3 A Danderyd Eisai AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Fredriksberg 2 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Chessit AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Idet 3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Skyttegillet 1-3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Fyndet 15 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Amiralsgatan 49 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Kornet 5 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Krokodilen 11 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Maneten 4 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Åby 1:40 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Uppland 1 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Uppland 10 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Rubinen 2 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Reparatören 3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Navigationslägenheter i Eskilstuna AB Svärdvägen 3a Danderyd North Capital Group AB Svärdvägen 3a Danderyd Prisimport Sverige AB Svärdvägen 3 A Danderyd Retune AB Svärdvägen 3 A Danderyd Anecta Företagsförmedling i Stockholm Kommanditb Svärdvägen 3 B 6tr Danderyd Nestor Medical AB Svärdvägen 3 B Danderyd Mimer Medical AB Svärdvägen 3 B Danderyd Cnet Svenska AB Svärdv 3 B Danderyd Carimbo Venture Capital AB Svärdvägen 3 B Danderyd Onemed Treasury AB Svärdvägen 3 B Danderyd Träningspasset Danderyd AB Svärdvägen 3 B Danderyd Azanta AB Svärdvägen 3 B Danderyd Kvartersakuten Mörby Centrum AB Svärdvägen 3 B Danderyd Nordiva Healthcare AB Svärdvägen 3b Danderyd At Statistics AB Svärdvägen 3b Danderyd Onemed Holding AB Svärdvägen 3 B Danderyd Checkwatt AB Svärdvägen 3b Danderyd Anatomical Danderyd AB Svärdvägen 3 B Danderyd Onemed AB Svärdvägen 3 B Danderyd Anatomical Naprapati & Idrottsrehab Dt AB Svärdvägen 3 B Danderyd Scandinavian Development Services AB Svärdvägen 3 B Danderyd Scandinavian Regulatory Services AB Svärdvägen 3e Danderyd Häggström & Co AB Svärdvägen 3 E Danderyd Exponent Hyres- och Fastighetskonsult HB Svärdvägen Danderyd Fotkliniken i Mörby Svärdvägen 7 4tr Danderyd Account It Stockholm AB Svärdvägen Danderyd Zebra Technologies AB Svärdvägen Danderyd SK Fastighets AB Svärdvägen 7 4tr Danderyd Mirino AB Svärdvägen Danderyd Reco Revision i Täby AB Svärdvägen Danderyd Reco Revision Danderyd AB Svärdvägen Danderyd Reco Kirsi Rönnlycke AB

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen.

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Vindkraftspark Kriegers Flak Kabeldragning mellan Maglarp och Trelleborg

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Mötet föregicks av öppet hus klockan 15.00 18.00 på SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarp. Öppet hus hade sju besökare.

Mötet föregicks av öppet hus klockan 15.00 18.00 på SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarp. Öppet hus hade sju besökare. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

PROJEKTNYTT 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN

PROJEKTNYTT 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN PROJEKTNYTT #5 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN SydVästlänken är en av fem stora utbyggnader av kraftnätet i Norden som tillsammans ger tryggare elförsörjning och förbättrar den nordiska elmarknaden.

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson

UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson Bilaga D SAMRÅDSREDOGÖRELSE UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSNUMMER 1331251-200 UPPDRAGSLEDARE Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson DATUM 2012-09-23 Fortum Värme avser att söka tillstånd för

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer