Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan Stockholm 23 april

2 Projektorganisation Fortum Distribution AB Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd WSP Sverige AB Uppdragsledare Handläggare 2

3 Ärendet Fortum Distribution AB (nedan benämnt Fortum), och Svenska kraftnät (Svk), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession för Danderyd-Ålkistan (KL21) och Svk har koncession på sträckan Danderyd-Järva (RL18). Ledningsförläggningen, som består av mark- och sjökabel samt kabel i ny och befintlig tunnel, har delvis påbörjats men är ej klar. Fortum har i dagsläget koncession för två kabelförband och Svk för tre stycken. För att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm har ett beslut tagits om att lägga till ett ytterligare kabelförband för sträckan Danderyd - Ålkistan. Detta innebär att ny koncession och ny miljödom måste sökas för det extra kabelförbandet. WSP har fått i uppdrag att ta fram ett samrådsunderlag inför en ny koncessionsansökan och tillståndsansökan för vattenverksamhet. Samrådsprocessen Ett samrådsmöte genomfördes den 31 januari 2013 där representanter från länsstyrelse och kommun, verksamhetsutövare närvarade utöver WSPs representanter. Minnesanteckningar från detta samrådsmöte finns i bilaga 1. Samrådsinformation skickades ut till berörda fastighetsägare och myndigheter och en samrådsredogörelse upprättades Ett beslut togs därefter att bredda kretsen för samråd. Det är för denna andra samrådsvända den föreliggande samrådsredogörelsen är aktuell. Ett nytt samråd med länsstyrelsen genomfördes den 27 mars Samrådsinformation i form av ett brev (bilaga 2) skickades ut till fastighetsägare samt boende inom 100 m på ömse sidor om markkabeln, inom 50 m på ömse sidor om sjökabeln samt inom 2 m på ömse sidor om den tunnelförlagda kabeln. Utdrag för fastighetsägare samt boende skedde genom Metria samt UC. För sändlista, se bilaga 3. Ett samrådsunderlag, se bilaga 4, med information om planerad verksamhet skickades ut till berörda myndigheter, länsstyrelser och kommun m.fl. För sändlista för det fullständiga samrådet, se bilaga 5. Ett fullständigt samrådsunderlag lades upp på Fortums websida fortum.se/samrad den 16 januari För inkomna yttranden, se bilaga 6. En kungörelse gick även ut den i Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) samt den i Mitt i Danderyd. 3 (12)

4 Huvudsakliga synpunkter under samrådsprocessen Samråd Under samrådet har sammanlagt 39 yttranden inkommit. I Tabell 1 redovisas en sammanfattning av de synpunkter som har framförts samt hur de har beaktats i den fortsatta processen med MKBn. Genomförda åtgärder med anledning av de framförda synpunkterna De framförda synpunkterna har beaktats i det fortsatta arbetet med den tekniska beskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om tillstånd. 4 (12)

5 Tabell 1 Inkomna samrådsyttranden och hur de har beaktats i miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn). Synpunkt från Datum Framförda synpunkter Hur synpunkterna har beaktats i MKB Stockholm Golfklubb 15011, Via e- post Finner det orimligt att Fortum inte kunde förutse ökade effektflöden. Beskriver i yttrandet hur kabelnedläggningen kommer att påverka banan och föreningens ekonomi. Fortum noterar synpunkterna. Ett fullständigt samrådsunderlag har tillsänts Golfklubben. samt Anser att den nya kabelnedläggningen är helt oacceptabel för golfklubben då de blir de enda som berörs. Beskriver att en ny kabelnedläggning kommer medföra uppgrävd bana med kostnader, förlorade intäkter och missnöjda kunder. Skriver att detta kommer sätta spår i verksamheten under många år framöver. Ställer frågan om golfklubbens ekonomiska krav blir en senare fråga? Inväntar fullständigt samrådsunderlag. Yttrar att nollalternativet är det alternativ de ser som det enda möjliga. Yttrar att de vid en kabelnedläggning förutsätter en rejäl kompensation Fortum har den haft ett möte med Stockholms Golfklubbs klubbchef, där Fortum redogjorde för behovet av ett tredje förband. Ersättningsfrågan och tidpunkt för anläggandet diskuteras efter att koncession och övriga tillstånd erhållits., arrendator på Ekeby Gård Per telefon Inget att invända mot projektet men upplever det underligt att man räknat fel förra gången. Uttryckte irritation mot entreprenören som gjorde det första diket då han ansåg att de bl.a. varit dåliga på att återställa. Fortum noterar synpunkterna angående återställande av diket Per telefon Frågade om hon blev påverkad. Fått svar att hon inte påverkas av den nya kabeldragningen. Hennes hus är placerat något hundratal meter i sidled ovanför tunneln. boende i hus ovanför tunneln i Bergshamra Per telefon Så länge det inte skall sprängas en ny tunnel är han nöjd. Ingen ny tunnel skall sprängas. 5 (12)

6 PTS, Post och Telestyrelsen (privatperson) Post- och telestyrelsen hänvisar till tidigare yttrande i ärendet Undrar var exakt den nya kabeln kommer gå och över vilka fastigheter. Har fått en lista med berörda fastigheter skickad åt sig. Naturvårdsverket Avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende. - Norrvatten Norrvatten informerar i yttrandet om att: - I det aktuella planområdet, ligger Norrvattens huvudvattenledningar av dimension 300 mm, 600 mm och 800 mm som är inritad på bifogad karta. - Norrvattens rättigheter för ledningen anges i erhållen upplåtelse av ledningsrätt. Kopia av akten kan skickas på begäran. Fortum noterar informationen. Fortums kabelförläggning kommer inte bli aktuell inom områden inom 2,5 meter från Norrvattens ledningsmitt. Norrvatten skriver i yttrandet att ledningsrätten gäller ett område som sträcker sig ca 2,5 meter på ömse sidor om ledningens mitt där Norrvatten äger vissa rättigheter. Inom detta område får t. ex fastighetsägaren utan Norrvattens medgivande ej uppföra byggnad, plantera träd eller förändra marknivå. Inom samma område får fastighetsägaren utan ledningshavarens tillstånd inte anlägga vägar, ledningar eller annan åtgärd som kan försvåra ledningsrättens utövande. För arbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde för huvudvattenledningen erfordras avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar. Norrvatten skriver i yttrandet att när projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader mm inom eller intill ledningsrättsområdet, skall handläggare på Norrvatten kontaktas. 6 (12)

7 Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (privatperson) Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Avstår från att lämna synpunkter i ärendet. RAÄ anser att ärendet bäst hanteras i kontakt med länsstyrelsen i Stockholm län som företrädare för de statliga intressena Undrar vilka ytterligare arbeten (mark/berg/vatten) som krävs utöver de som redan finns koncession för Avstår att yttra sig i rubricerat ärende. - Arbetet med förläggningen av det tillkommande kabelförbandet beskrivs i MKB i kapitel Bergsstaten Inom det aktuella området finns inga mineralrättigheter och bergmästaren har därmed inget att erinra. - Skanova Skanova har inga synpunkter på rubr. projekt. - Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Polisen Danderyd, polisområde Nord Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) Yttrar att den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och transformatorstationer och det är viktigt att beakta detta. Yttrar att broschyren Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält tillämpas. SSM hänvisar även till en webbaserad kurs Yttrar att man under byggtiden bör beakta de konsekvenser som kan påverka brottsligheten och tryggheten för boende i området. Polismyndigheten rekommenderar att man gör en trygghetskonsekvensanalys MSB avstår från att yttra sig. Beräknat magnetfält från det tillkommande kabelförbandet beskrivs i MKB under kapitel 7.1 Boendemiljö. Fortum noterarsynpunkterna. Konsekvenser för trygghet utvärderas i entreprenadskedet, dock inte inom denna tillståndsansökan. - 7 (12)

8 Länsstyrelsen Stockholms län Undrar om skillnaden mot tidigare samråd enbart ligger i en ändrad samrådskrets. Frågar om intrång i Ekebysjöns naturreservat. Mailfrågan besvarats att det stämmer att det är ändringen av samrådskrets som är skälet till det nya samrådsutskicket. Det nya kabelförbandet anläggs i kanten av Ekebysjöns naturreservat, vilket medför att tillstånd behöver sökas från kommunen, enligt punkt A14 i reservatsföreskrifterna. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inte några synpunkter i detta ärende. - Länsstyrelsen Stockholm -Enheten för miljöskydd Länsstyrelsen har ingenting ytterligare att tillägga gällande det samrådsunderlag som nu justerats i viss mån utifrån en vidare samrådskrets, utan hänvisar till vad som skrevs i beslut gällande betydande miljöpåverkan i juni 2014, Dnr Stockholms Stad, stadsbyggnadskonto ret Yttrar att vad de kan se är inte det aktuella kabelförbandet beläget inom Stockholm stad. Utan att ha detaljstuderat samrådsunderlaget så ser de inte att staden är berörd. Är tacksamma för bekräftelse på att de uppfattat remissen riktigt. Staden har uppfattat remissen korrekt. Länsstyrelsen Stockholm, enheten för planfrågor Länsstyrelsen har ingenting ytterligare att tillägga gällande det samrådsunderlag som nu justerats. - Sveriges geologiska undersökning (SGU) SGU har inga synpunkter. - 8 (12)

9 Boende på Kevinge strand, söder om golfklubben, genom Yttrar att det i tidigare MKB stått att kablarna skall läggas på avstånd av minimum 30 m från närmaste bostad och att det med ett ytterligare förband bör specificeras att denna förläggs minst 34 m från närmaste bostad. Föreslår även att kabelförbanden nära bostäderna nedläggs ytterligare ca m österut och att de då förläggs under en grus-gångväg som leder ned till strandkanten och driving rangen. Yttrar att man då kommer längre från bostadshus där människor uppehåller sig, får mindre åverkan på parkmarken, alstrar värme (genom förbanden) som håller gångvägen isfri och därmed minskar halkskador vintertid. Skriver att kostnadsökningen för denna omväg är försvinnande liten. Svk:s och Fortums redan tillståndsgivna kablar förläggs på ett avstånd av minimum 30 meter från närmaste bostad. En förläggning under gångvägen ryms ej inom redan givna tillstånd. I normaldrift avger kablarna minimalt med värme och ligger på sådant djup att någon påverkan på is vid marknivån inte kan uppnås. Det tillkommande kabelförbandet placeras öster om de redan tillståndsgivna kablarna.i MKBn kommer redovisning av kablarnas inbördes placering att visas. Trafikverket Hänvisar till att det enligt väglagen krävs att tillstånd söks innan ny ledning dras fram i vägområde. Trafikverket förutsätter att framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag och trafikanter inte påverkas negativt under byggskedet. Trafikverket önskar se redovisning av störningarna samt hur dessa avses att omhändertas i den fortsatta processen. Trafikverket vill också upplysa om att dispenstrafik kan behöva sökas. Fortum noterar synpunkterna. Ev påverkan på trafiken kommer att redovisas i MKBn. Fortifikationsverket Yttrar att de inte har någonting att erinra mot planerna att förlägga ytterligare ett kabelförband. För den samlade hänsynen avseende totalförsvarets verksamhet hänvisar Fortifikationsverket till Försvarsmakten. - 9 (12)

10 Danderyds kommun kommunledningskontoret- staben Danderyd avser inte att svara på aktuellt samråd utan vidhåller kommunens tidigare ställningstagande, KS 2006/0110, Se tidigare samrådsredogörelse. Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten har inga synpunkter på innehållet i remisshandlingarna. - Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen Yttrar att materialet som skickats är på en mycket övergripande nivå. Trafikförvaltningen har tagit del av GIS-underlag som inte gick att använda i granskningen och granskar därmed enbart utifrån samrådshandlingen. Yttrar att det varit svårt att avgöra om, och i så fall hur, kabelförläggningen kan komma att påverka Trafikförvaltningens trafik och anläggningar. Yttrar att om kabelförläggningen innebär att det ska utföras schakt-, gräv- eller sprängningsarbeten närmare än 50 m från våra anläggningar så ska kontakt tas med Trafikförvaltningen för att säkerställa att säkerhetsföreskrifterna följs. Om arbetena bedöms påverka Trafikförvaltningens spår- eller busstrafik ska förvaltningens trafikavdelning kontaktas i god tid. Fortum noterar synpunkter och givna avstånd Yttrar att de anser att ny koncessionsansökan ej skall behandlas tillsammans med gällande och därvid ytterligare försena färdigställandet. Anser att ändring av gällande koncession på sätt som presenteras i kompletterande handlingar saknar relevans och skall lämnas utan beaktande. Anser att Tillägg för ytterligare kabelförband således skall behandlas som separat koncession och tillståndsgivande myndighet skall bevaka att arbeten enligt ursprunglig tidplan återupptas utan dröjsmål. Nedläggning av det tillkommande kabelförbandet kommer inte att påverka de givna tiderna för de redan tillståndsgivna förbanden. 10 (12)

11 Statens Geotekniska Institut (SGI) SGI saknar en beskrivning av markförhållandena som kan få betydelse för möjlig teknisk utformning samt eventuell miljöpåverkan. SGI yttrar att det bör klargöras att förslagen inte ligger i konflikt med sträckningen för tunnelbanan eller andra underjordiska verksamheter. SGI anser att handlingen bör kompletteras med ovanstående. SGI yttrar att förhållanden runt sprickzoner i området bör redovisas i kommande MKB/Teknisk beskrivning, då sådana kan påverkas vid sprängning. SGI anser att handlingen bör kompletteras med uppgifter om eventuell förorenad mark i området, och att detta bör användas som underlag vid val av alternativ. SGI anser att frågan om grumling vid vattenarbete skall redovisas vid ansökan om vattenverksamhet. Fortum noterar synpunkterna. Frågan om grumling vid vattenarbete tas upp i MKBn vilken ligger till grund för ansökan om vattenverksamhet. Inga grundvattenintressen finns i det aktuella området. I dagsläget finns ingen anledning att misstänka att mark längs sträckan är uppenbart förorenad. Förslaget ligger inte i konflikt med tunnelbanan. Dessa frågor kommer vidare tas upp i miljökontrollsplanen. Danderyds kommun, miljö- och stadsbyggnadskontoret Vattenfall Eldistribution Solna Stad, kommunstyrelsen Yttrar att provtagning och analys av vattenkvaliteten bör utföras före och efter nedläggning av nytt kabelförband på linje K21. Gällande mätstandarder för vattenkvalitet i havsvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten Direktiv 2000/60/EG ska tillämpas. Bedömer att en provtagning och analys av vattenkvaliteten är nödvändig för att få en uppfattning av hur vattenkvaliteten kan förändras vid nedläggning av kabelförbandet Yttrar att Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet (karta bifogas yttrandet). Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende Solna stad har inget att erinra mot att ytterligare ett kabelförband sjöförläggs på den aktuella sträckan. - Motsvarande tillvägagångssätt som för redan tillståndsgiven sjökabel kommer att ske även vid nedläggning av det tillkommande sjökabelförbandet. Fortum noterar och beaktar synpunkterna. Statens Fastighetsverk (SFV) SFV har inget att erinra mot det nya kabelförbandet (12)

12 Svenska kraftnät Svenska kraftnät önskar få information om hur entreprenadarbeten kommer bedrivas vid förläggning av mark-, sjö- och tunnelkablar i anslutning till Svenska kraftnäts kablar (RL18). Svenska kraftnät yttrar att ett anläggningsavtal som reglerar driftkostnaderna för Mörbytunneln ska upprättas. Svenska kraftnät skriver att de eventuella tekniska lösningar som blir aktuella för det fall att vertikalschakten behöver byggas om ska väljas i samråd med Svenska kraftnät. Svenska kraftnät yttrar att ventilationsanläggningen i Mörbytunneln är idag dimensionerad för fem förband, om en uppgradering blir nödvändig får Fortum stå kostnaden för detta. Fortum noterar synpunkterna. Svenska kraftnät kommer att inbjudas att medverka vid Fortums projektering av det tillkommande förbandet. Försvarsmakten Försvarsmakten har ingenting att erinra. - Luftfartsverket (LFV) LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra i ärendet. LFV yttrar att ärenden som rör mark- och sjöförlagd kraftkabel inte behöver remitteras till LFV såvida LFV inte är el-abonnent och på så sätt kan påverkas av strömlöshet eller entreprenadarbeten i närheten av sina anläggningar. LFV yttrar även att de i sitt remissvar inte har analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Fortum noterar synpunkterna. Per telefon Boende öster om golfbanan. Önskade säkerställa att kabelförbandet inte skulle gå genom hennes trädgård. Kabelförbandet går inte genom trädgården. 12 (12)

13 Uppdragsnr: (3) MINNESANTECKNINGAR Samråd angående tillägg till tillstånd för koncession och vattenverksamhet enligt 11 kap. för kabelförläggning mellan Danderyd och Ålkistan Samråd 6 kap 4 miljöbalken Tid Kl 10:00 Plats Länsstyrelsen i Stockholm Närvarande Fortum Distribution SGi WSP Länsstyrelsen SGr RL Distribueras Länsstyrelsen Fortum Partners WSP Bilaga 1 Presentation Bakgrund och presentation Fortum Distribution AB och Svenska kraftnät (SvK), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession för Danderyd-Ålkistan (KL21) och Svenska kraftnät har koncession på sträckan Danderyd-Järva (RL18). Ledningsdragningen, som består av mark- och sjökabel samt kabel i ny och befintlig tunnel, har delvis påbörjats men är ej klar. Fortum har i dagsläget koncession för två kabelförband och SvK för tre stycken. För att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm har ett beslut tagits om att lägga till ett ytterligare kabelförband för sträckan Danderyd - Ålkistan. Detta innebär att ny koncession och ny miljödom för sjökabel måste sökas för det extra kabelförbandet. Mörbytunnelns miljödom kommer inte att ändras då tunneln ägs av SvK. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Koncession söks hos Energimarknadsinspektionen (EI). WSP Environmental Arenavägen 7 SE Stockholm-Globen Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

14 Uppdragsnr: (3) En ny miljökonsekvensbeskrivning av den tillkommande kabeln som är gemensam för de båda ansökningarna kommer att tas fram. Samråd Ett samrådsunderlag har skickats till myndigheter och direkt berörda fastighetsägare. En sammanfattning av samrådsunderlaget har skickats till boende inom en radie av 100 m från kabeln. Annonsering har gjorts i DN, SvD och mittidanderyd. Samrådstiden har gått ut och en begäran om beslut om betydande miljöpåverkan lämnas in till länsstyrelsen inom kort. RL tror att länsstyrelsen kan ge ett snabbt beslut då detta enbart berör en komplettering av tidigare givna tillstånd. Diskussion SGr visar några bilder i en presentation och redogör för tillkommande kabelförband. Hela presentationen bifogas i Bilaga 1. Lägesrapport kabelförläggning Längs kabelsträckan är alla markkablar redan förlagda. Det tillkommande kabeldiket kommer att läggas i ett eget kabeldike ca 2 m öster om de redan förlagda förbanden. Sjökabelförläggningen är inte utförd och inväntar om möjligt den nya miljödomen. Om koncessionsbeslutet drar ut på tiden måste SvK ev. förlägga sina kabelförband och Fortum måste då göra en separat förläggning vid ett senare tillfälle. Det senare är dock inte att föredra. RL säger att Fortum helst bör veta detta tills ansökan lämnas in. Mörbytunneln är färdigbyggd men installationer, bl.a. av kablarna, återstår. Förläggning i befintliga tunnlar återstår även. Det kompletterande förbandet läggs enbart i Bergshamratunneln. SvK:s kablar förläggs i Frösundatunneln. RL frågar vem som äger tunnlarna. SGi svarar att det är Solna stad. SGr berättar att man ser över ventilationen då Bergshamratunneln har problem med fukt och mögel. Sjökabel SGr redogör för hur kabelförläggningen kommer att se ut och visar ritningar på var skarvgropar till markkabeln är placerade vid Kevinge strand och stranden i Bergshamra. Efter huvudförhandlingen har nya sedimentprover tagits i Mörbyviken, i läge där sjökablarna kommer att gå ut i vattnet och där schaktning kommer att ske ut till 3 meters djup. Sugmuddring kommer att ske och då troligtvis ända ner till den fasta, opåverkade leran, vilket är mer än vad som anges i befintlig miljödom. Dykningar har även utförts längs hela kabelsträckningen och de objekt som tidigare hittats har identifierats som icke skyddsvärda (stockar m.m.). Sjöfartsverket har fått en karta med den tilltänkta sträckningen och skyddsavstånd till alla prickar i farleden. RL undrar om det blir en helt ny miljödom eller en separat för det tillkommande sjökabelförbandet. Om det blir en helt ny dom måste SvK invänta förläggningen av sina delar till Fortum erhållit ny koncession och miljödom. SGr ska kontakta Fortums juridiska ombud, på Foyen advokatbyrå, för att reda ut detta. Magnetsfält ÅF har beräknat nya magnetsfältskurvor för den totala markkabelförläggningen och gränsen för 0,4 µt ligger vid ca 8 m. Vid Kevinge strand ligger kablarna närmast bo-

15 Uppdragsnr: (3) städer vilket är ca 22 m till sjökabelförbanden, som ännu ej är förlagda och som sträcker sig ca 100 m upp på land. Fastighetsägarna vid Kevinge strand har yttrat sig om att detta är för nära och att det i den gamla MKB:n angavs ca 30 m. Nationalstadsparken Ett antal träd har tagits ner, efter godkännande av Solna stad, inför den utförda markkabelförläggningen i Bergshamra. Eventuellt måste fler träd tas ner då det tillkommande kabelförbandet läggs. RL tycker att detta bör utredas och tas med i MKB:n. SGr nämner att det utförts en utredning om konsekvenser av intrång i Nationalstadsparken. Denna har ej ingått i underlagsrapporterna som lämnats in med de tidigare ansökningarna. RL tycker att den kanske bör ingå denna gång. Tidplan Ansökan lämnas troligtvis in till sommaren Önskemål finns om att påbörja sjökabelförläggningen under hösten Samrådsmötet avslutades! Vid pennan

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Besoksadress Besökspostnr Besökspostort Företagsnamn Kungshamravägen Solna Föreningen Glöden Hjortstigen Solna Ingridskolan AB Björnstigen Solna Nytida Vip AB Barks väg Solna Sveriges Cancersjukas Riksförbund Barks väg Solna Mun- och Halscancerförbundet Mhcf Barks väg Solna Prostatacancerförbundet Slottsträdgårdsvägen Solna Slottsträdgården Ulriksdal AB Ulriksdalsvägen Solna Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal AB Svärdvägen Danderyd Tutus Data AB Svärdvägen Danderyd Pipeline And Terminal Contractors Svärdvägen Danderyd Tutus Holding AB Svärdvägen Danderyd Atsec Information Security AB Svärdvägen 11 4tr Danderyd Protracer AB Svärdvägen Danderyd PHC Holding AB Svärdvägen Danderyd Hudapoteket i Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Skindoc i Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Revisab AB Svärdvägen Danderyd Whitespines AB Svärdvägen Danderyd Snellman Trading AB Svärdvägen Danderyd Seven Right AB Svärdvägen Danderyd Sofia Inredning AB Svärdvägen Danderyd Svärdvägen Danderyd Revisab Kommanditbolag Svärdvägen 11 D Danderyd Lf-Förlaget AB Svärdvägen 11 D Danderyd Shire Human Genetic Therapies AB Svärdvägen 11d Danderyd Klaveness Cement Logistics AB Svärdvägen 11 D Danderyd Duocort Pharma AB Svärdvägen 11 D Danderyd Shire Sweden AB Svärdvägen 11 D Danderyd Viropharma AB Svärdvägen 11 D Danderyd Viropharma Sweden AB Svärdvägen Danderyd Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB Svärdvägen Danderyd Stockholms Städteam AB Svärdvägen Danderyd Tellabs AB Svärdvägen Danderyd Dannemora Mineral AB Svärdvägen Danderyd Evolan Pharma AB Svärdvägen Danderyd Qimtek AB Svärdvägen Danderyd Apofri AB Svärdvägen Danderyd Qimtek Marketing AB Svärdvägen Danderyd Qimtek Group AB Svärdvägen Danderyd Coriant AB Svärdvägen Danderyd Masimo Sweden AB Svärdvägen Danderyd Snö & Tö AB Svärdvägen Danderyd Svärdvägen 19 4tr Danderyd Daikin Sweden AB Svärdvägen Danderyd Safilo Nordic AB Svärdvägen Danderyd Polaroid Eyewear AB Svärdvägen Danderyd Hela Sveriges Assistans AB Svärdvägen Danderyd Synergus AB Svärdvägen Danderyd JB Education AB Svärdvägen Danderyd Synergus Holding AB Svärdvägen Danderyd Bodn AB Svärdvägen Danderyd Selego AB Svärdvägen Danderyd Evolan Medic AB Svärdvägen Danderyd Codorniu (SANT SADURNI D-ANOIA) Svärdvägen Danderyd Laser 2000 S.A. Svärdvägen Danderyd AB Lan Invest Svärdvägen Danderyd B. Braun Medical AB Svärdvägen Danderyd Ascendia Medtech AB Svärdvägen Danderyd Lindeberg Vision AB Svärdvägen Danderyd Parse AB Svärdvägen Danderyd Genua Teambuilding AB Svärdvägen Danderyd Huvudskär AB Svärdvägen Danderyd Welch Allyn Sverige AB Svärdvägen Danderyd AB Rättsinformation Fastighetsjuridik Rif

27 Svärdvägen Danderyd Ascendia AB Svärdvägen Danderyd Isifer AB Svärdvägen Danderyd Dearcom AB Svärdvägen 21 4 tr Danderyd Alcuin Translations AB Svärdvägen Danderyd Peaceland Management AB Svärdvägen Danderyd Huvudboken Express Y AB Svärdvägen Danderyd Lokalkonsult Bo Bergstrand AB Svärdvägen Danderyd Ascendia Solutions AB Svärdvägen Danderyd Acrea AB Svärdvägen Danderyd Stockholms Inspirationskälla AB Svärdvägen Danderyd Ankega Revisionsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Atrivo AB Svärdvägen Danderyd Spoken AB Svärdvägen Danderyd Långskär AB Svärdvägen Danderyd Manskär AB Svärdvägen Danderyd Vitamin24 AB Svärdvägen Danderyd Rekryteringsmäklaren i Norden AB Svärdvägen Danderyd Computershare AB Svärdvägen Danderyd Embreis AB Svärdvägen Danderyd Peak Polymers AB Svärdvägen Danderyd Ebig AB Svärdvägen Danderyd Atvexa AB Svärdvägen Danderyd Turako AB Svärdvägen Danderyd R Strand Healthcare AB Svärdvägen Danderyd Pharmetikon AB Svärdvägen Danderyd Vikingbiz AB Svärdvägen Danderyd Kadel Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Räckvidd Media AB Svärdvägen Danderyd Photon-L Sweden AB Svärdvägen Danderyd Engzells Revisionsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Mediana Holding AB Svärdvägen Danderyd Zinnovate International AB Svärdvägen Danderyd Mediana Kommunikationsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 1 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 2 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 3 AB Svärdvägen Danderyd Noma Advising AB Svärdvägen Danderyd Turako Bygg AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 5 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 4 AB Svärdvägen Danderyd Verus Bokföringsfirma Svärdvägen Danderyd Lokalkonsult Scandtrade Bo Bergstrand Handelsbol Svärdvägen Danderyd Akins Konsult och Presentation Handelsbolag Svärdvägen Danderyd Colgate-Palmolive AB Svärdvägen Danderyd Sveriges Managementkonsulter Samc AB Svärdvägen Danderyd AB Jensen & Nyqvist Svärdvägen 23 5tr Danderyd På i Stockholm AB Svärdvägen Danderyd Hager Elektro AB Svärdvägen Danderyd Executive Management Institute Exmi AB Svärdvägen Danderyd Seyc Sweden AB Svärdvägen Danderyd Xcounter AB Svärdvägen Danderyd 360 Film & Television AB Svärdvägen Danderyd HilL's Pet Nutrition Sweden AB Svärdvägen 25 A Danderyd Condrill AB Svärdvägen 25 A Danderyd Compact New Office AB Svärdvägen 25 A Danderyd Advokatfirman Skattejuristerna Se AB Svärdvägen 25 A Danderyd Fengco Real Time Control AB Svärdvägen 25 A Danderyd Advokatfirman L Haglund AB Svärdvägen 25 A Danderyd Wakenet AB Svärdvägen 25 A Danderyd Ren Standard i Stockholm AB Svärdvägen 25 A Danderyd T Haglund Revisionsbyrå AB Svärdvägen 25 A Danderyd Stiftelsen Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse Svärdvägen 25 A Danderyd Ren Standard i Stockholm Kommanditbolag Svärdvägen 25b Danderyd Bogfelts Installationer och Entreprenad AB Svärdvägen 25 B 1tr Danderyd Ellen AB

28 Svärdvägen 25b Danderyd Bogfelt Förvaltning AB Svärdvägen 25 B Danderyd Mongoliets Ambassad Svärdvägen Danderyd Lacie AB Svärdvägen Danderyd Hector Rail AB Svärdvägen Danderyd Mayam AB Svärdvägen 27 BV Danderyd Laborstrauss Brand och Säkerhetssystem AB Svärdvägen Danderyd Verus Redovisning AB Svärdvägen Danderyd Radiolog Centrum i Sverige AB Svärdvägen Danderyd Canman Distribution AB Svärdvägen Danderyd C-Berry Corner AB Svärdvägen Danderyd Indian Plaza AB Svärdvägen 3a Danderyd Industrimäklarna i Sverige AB Svärdvägen 3 A Danderyd Ceab Förvaltnings AB Svärdvägen 3a Danderyd Lingården Fastigheter AB Svärdvägen 3a Danderyd Irw-Consulting AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Pelaren AB Svärdvägen 3 A Danderyd Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3a Danderyd Ingela Wiking AB Svärdvägen 3 A Danderyd Eisai AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Fredriksberg 2 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Chessit AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Idet 3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Skyttegillet 1-3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Fyndet 15 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Amiralsgatan 49 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Kornet 5 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Krokodilen 11 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Maneten 4 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Åby 1:40 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Uppland 1 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Uppland 10 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Rubinen 2 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Reparatören 3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Navigationslägenheter i Eskilstuna AB Svärdvägen 3a Danderyd North Capital Group AB Svärdvägen 3a Danderyd Prisimport Sverige AB Svärdvägen 3 A Danderyd Retune AB Svärdvägen 3 A Danderyd Anecta Företagsförmedling i Stockholm Kommanditb Svärdvägen 3 B 6tr Danderyd Nestor Medical AB Svärdvägen 3 B Danderyd Mimer Medical AB Svärdvägen 3 B Danderyd Cnet Svenska AB Svärdv 3 B Danderyd Carimbo Venture Capital AB Svärdvägen 3 B Danderyd Onemed Treasury AB Svärdvägen 3 B Danderyd Träningspasset Danderyd AB Svärdvägen 3 B Danderyd Azanta AB Svärdvägen 3 B Danderyd Kvartersakuten Mörby Centrum AB Svärdvägen 3 B Danderyd Nordiva Healthcare AB Svärdvägen 3b Danderyd At Statistics AB Svärdvägen 3b Danderyd Onemed Holding AB Svärdvägen 3 B Danderyd Checkwatt AB Svärdvägen 3b Danderyd Anatomical Danderyd AB Svärdvägen 3 B Danderyd Onemed AB Svärdvägen 3 B Danderyd Anatomical Naprapati & Idrottsrehab Dt AB Svärdvägen 3 B Danderyd Scandinavian Development Services AB Svärdvägen 3 B Danderyd Scandinavian Regulatory Services AB Svärdvägen 3e Danderyd Häggström & Co AB Svärdvägen 3 E Danderyd Exponent Hyres- och Fastighetskonsult HB Svärdvägen Danderyd Fotkliniken i Mörby Svärdvägen 7 4tr Danderyd Account It Stockholm AB Svärdvägen Danderyd Zebra Technologies AB Svärdvägen Danderyd SK Fastighets AB Svärdvägen 7 4tr Danderyd Mirino AB Svärdvägen Danderyd Reco Revision i Täby AB Svärdvägen Danderyd Reco Revision Danderyd AB Svärdvägen Danderyd Reco Kirsi Rönnlycke AB

Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015

Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015 Samrådsunderlag Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015 1 Projektorganisation Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Koncessioner och kommunikation 2011-06-21 PROTOKOLL FORSMARK-STACKBO Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Närvarande från Svenska Kraftnät Anna Meder, projektledare Jenny Stern, ansvarig tillståndsärenden Mikael

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Koncessioner och kommunikation. 2012-11-27 Dnr 2011/1162 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Koncessioner och kommunikation. 2012-11-27 Dnr 2011/1162 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Koncessioner och kommunikation 2012-11-27 Dnr 2011/1162 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd jml. 6 kap. miljöbalken om planerad 400 kvledning Lindbacka Östansjö Svenska Kraftnät planerar en ny 400

Läs mer

Protokoll Övsjö 2012-10-31

Protokoll Övsjö 2012-10-31 Protokoll Övsjö 2012-10-31 Fört vid samrådsmöte med markägare för linjedragning Storflohöjden-Krångede. Närvarolista se bilaga. Jonas Larsson Jämt Nät presenterade företaget och planerna för uppförande

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse 2015-01-05 MEDVERKANDE BESTÄLLARE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 KONTAKTPERSONER Pia Hjalmarssom Tel: +46 31 85 53 96

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

Orrekullagården, Orrekullavägen 2, Kolmården

Orrekullagården, Orrekullavägen 2, Kolmården Uppdrag MKB avseende inseglingen till Norrköpings hamnar Mötets syfte Samråd enligt miljöbalken angående MKB för planerade åtgärder i inseglingen till Norrköpings hamnar Datum och plats Torsdagen den 26

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk

Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk Projektorganisation Projektledare: Jonas Larsson Besöksadress: Jämtvind huset Kullstavägen 104 840 70 Hammarstrand Organisationsnummer:

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling

Tillhör 564 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE. Samrådshandling Planprogram för Brista kraftvärmeverk Utbyggnad av kraftvärmeanläggning, ny väg, ny bro och utökning av industrimark inom fastigheterna Norrsunda-Brista 2:11 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

Sky Lodge hotell Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län

Sky Lodge hotell Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: BNO 2012/3 215 Detaljplan för del av fastigheten Hansjö 135:68 Sky Lodge hotell Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län U T L Å T A N D E november 2012 Hur utställningen har bedrivits

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Den nya förbindelsen mellan fastlandet och Gotland syftar till att möjliggöra fortsatt utbyggnad av vindla-aften på Gotland.

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Den nya förbindelsen mellan fastlandet och Gotland syftar till att möjliggöra fortsatt utbyggnad av vindla-aften på Gotland. SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna registrator(«)ei.se 2013-10-16 2011/1200 ANSÖKAN Nätkoncession för en 300 kv likströmsförbindelse - markkabel och

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDET Program till detaljplan för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl., upprättat 2014-07-10, har varit

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra

Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra Ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra Samrådsunderlag för flera Olika utredningskorridorer Underlag för samråd enligt 6 kap MB för ny 400 kv-ledning Örby-Snösätra, del av etapp 3, City Link. Ledningen berör

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

BILAGA 1: Samrådsredogörelse

BILAGA 1: Samrådsredogörelse BILAGA 1: Samrådsredogörelse BILAGA 1 Datum 2014-12-02 Uppdragsnr 6028185 Rabbalshede Elnät AB Samrådsredogörelse - utbyggnadsförslag Planerad kraftledning för anslutning av vindkraftpark Åndberg till

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Förläggning av två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen

Förläggning av två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förläggning av två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 2 Lagstiftning 9 2.1 Generellt 9 2.2 Markupplåtelse och övriga tillstånd 9 2.2.1 Gällande tillstånd 9 2.3

Läs mer

NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT

NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT NY ELFÖRBINDELSE MELLAN SVERIGE OCH LITAUEN - NORDBALT MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DECEMBER 2010 Nordbalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Klaipeda i Litauen. När förbindelsen till

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer