Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan. Stockholm 23 april 2015"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Tillkommande 220 kv mark-, tunnel- och sjöförlagd kabel för sträckan Danderyd-Ålkistan Stockholm 23 april

2 Projektorganisation Fortum Distribution AB Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd WSP Sverige AB Uppdragsledare Handläggare 2

3 Ärendet Fortum Distribution AB (nedan benämnt Fortum), och Svenska kraftnät (Svk), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession för Danderyd-Ålkistan (KL21) och Svk har koncession på sträckan Danderyd-Järva (RL18). Ledningsförläggningen, som består av mark- och sjökabel samt kabel i ny och befintlig tunnel, har delvis påbörjats men är ej klar. Fortum har i dagsläget koncession för två kabelförband och Svk för tre stycken. För att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm har ett beslut tagits om att lägga till ett ytterligare kabelförband för sträckan Danderyd - Ålkistan. Detta innebär att ny koncession och ny miljödom måste sökas för det extra kabelförbandet. WSP har fått i uppdrag att ta fram ett samrådsunderlag inför en ny koncessionsansökan och tillståndsansökan för vattenverksamhet. Samrådsprocessen Ett samrådsmöte genomfördes den 31 januari 2013 där representanter från länsstyrelse och kommun, verksamhetsutövare närvarade utöver WSPs representanter. Minnesanteckningar från detta samrådsmöte finns i bilaga 1. Samrådsinformation skickades ut till berörda fastighetsägare och myndigheter och en samrådsredogörelse upprättades Ett beslut togs därefter att bredda kretsen för samråd. Det är för denna andra samrådsvända den föreliggande samrådsredogörelsen är aktuell. Ett nytt samråd med länsstyrelsen genomfördes den 27 mars Samrådsinformation i form av ett brev (bilaga 2) skickades ut till fastighetsägare samt boende inom 100 m på ömse sidor om markkabeln, inom 50 m på ömse sidor om sjökabeln samt inom 2 m på ömse sidor om den tunnelförlagda kabeln. Utdrag för fastighetsägare samt boende skedde genom Metria samt UC. För sändlista, se bilaga 3. Ett samrådsunderlag, se bilaga 4, med information om planerad verksamhet skickades ut till berörda myndigheter, länsstyrelser och kommun m.fl. För sändlista för det fullständiga samrådet, se bilaga 5. Ett fullständigt samrådsunderlag lades upp på Fortums websida fortum.se/samrad den 16 januari För inkomna yttranden, se bilaga 6. En kungörelse gick även ut den i Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) samt den i Mitt i Danderyd. 3 (12)

4 Huvudsakliga synpunkter under samrådsprocessen Samråd Under samrådet har sammanlagt 39 yttranden inkommit. I Tabell 1 redovisas en sammanfattning av de synpunkter som har framförts samt hur de har beaktats i den fortsatta processen med MKBn. Genomförda åtgärder med anledning av de framförda synpunkterna De framförda synpunkterna har beaktats i det fortsatta arbetet med den tekniska beskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om tillstånd. 4 (12)

5 Tabell 1 Inkomna samrådsyttranden och hur de har beaktats i miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn). Synpunkt från Datum Framförda synpunkter Hur synpunkterna har beaktats i MKB Stockholm Golfklubb 15011, Via e- post Finner det orimligt att Fortum inte kunde förutse ökade effektflöden. Beskriver i yttrandet hur kabelnedläggningen kommer att påverka banan och föreningens ekonomi. Fortum noterar synpunkterna. Ett fullständigt samrådsunderlag har tillsänts Golfklubben. samt Anser att den nya kabelnedläggningen är helt oacceptabel för golfklubben då de blir de enda som berörs. Beskriver att en ny kabelnedläggning kommer medföra uppgrävd bana med kostnader, förlorade intäkter och missnöjda kunder. Skriver att detta kommer sätta spår i verksamheten under många år framöver. Ställer frågan om golfklubbens ekonomiska krav blir en senare fråga? Inväntar fullständigt samrådsunderlag. Yttrar att nollalternativet är det alternativ de ser som det enda möjliga. Yttrar att de vid en kabelnedläggning förutsätter en rejäl kompensation Fortum har den haft ett möte med Stockholms Golfklubbs klubbchef, där Fortum redogjorde för behovet av ett tredje förband. Ersättningsfrågan och tidpunkt för anläggandet diskuteras efter att koncession och övriga tillstånd erhållits., arrendator på Ekeby Gård Per telefon Inget att invända mot projektet men upplever det underligt att man räknat fel förra gången. Uttryckte irritation mot entreprenören som gjorde det första diket då han ansåg att de bl.a. varit dåliga på att återställa. Fortum noterar synpunkterna angående återställande av diket Per telefon Frågade om hon blev påverkad. Fått svar att hon inte påverkas av den nya kabeldragningen. Hennes hus är placerat något hundratal meter i sidled ovanför tunneln. boende i hus ovanför tunneln i Bergshamra Per telefon Så länge det inte skall sprängas en ny tunnel är han nöjd. Ingen ny tunnel skall sprängas. 5 (12)

6 PTS, Post och Telestyrelsen (privatperson) Post- och telestyrelsen hänvisar till tidigare yttrande i ärendet Undrar var exakt den nya kabeln kommer gå och över vilka fastigheter. Har fått en lista med berörda fastigheter skickad åt sig. Naturvårdsverket Avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende. - Norrvatten Norrvatten informerar i yttrandet om att: - I det aktuella planområdet, ligger Norrvattens huvudvattenledningar av dimension 300 mm, 600 mm och 800 mm som är inritad på bifogad karta. - Norrvattens rättigheter för ledningen anges i erhållen upplåtelse av ledningsrätt. Kopia av akten kan skickas på begäran. Fortum noterar informationen. Fortums kabelförläggning kommer inte bli aktuell inom områden inom 2,5 meter från Norrvattens ledningsmitt. Norrvatten skriver i yttrandet att ledningsrätten gäller ett område som sträcker sig ca 2,5 meter på ömse sidor om ledningens mitt där Norrvatten äger vissa rättigheter. Inom detta område får t. ex fastighetsägaren utan Norrvattens medgivande ej uppföra byggnad, plantera träd eller förändra marknivå. Inom samma område får fastighetsägaren utan ledningshavarens tillstånd inte anlägga vägar, ledningar eller annan åtgärd som kan försvåra ledningsrättens utövande. För arbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde för huvudvattenledningen erfordras avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar. Norrvatten skriver i yttrandet att när projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader mm inom eller intill ledningsrättsområdet, skall handläggare på Norrvatten kontaktas. 6 (12)

7 Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (privatperson) Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Avstår från att lämna synpunkter i ärendet. RAÄ anser att ärendet bäst hanteras i kontakt med länsstyrelsen i Stockholm län som företrädare för de statliga intressena Undrar vilka ytterligare arbeten (mark/berg/vatten) som krävs utöver de som redan finns koncession för Avstår att yttra sig i rubricerat ärende. - Arbetet med förläggningen av det tillkommande kabelförbandet beskrivs i MKB i kapitel Bergsstaten Inom det aktuella området finns inga mineralrättigheter och bergmästaren har därmed inget att erinra. - Skanova Skanova har inga synpunkter på rubr. projekt. - Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Polisen Danderyd, polisområde Nord Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) Yttrar att den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och transformatorstationer och det är viktigt att beakta detta. Yttrar att broschyren Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält tillämpas. SSM hänvisar även till en webbaserad kurs Yttrar att man under byggtiden bör beakta de konsekvenser som kan påverka brottsligheten och tryggheten för boende i området. Polismyndigheten rekommenderar att man gör en trygghetskonsekvensanalys MSB avstår från att yttra sig. Beräknat magnetfält från det tillkommande kabelförbandet beskrivs i MKB under kapitel 7.1 Boendemiljö. Fortum noterarsynpunkterna. Konsekvenser för trygghet utvärderas i entreprenadskedet, dock inte inom denna tillståndsansökan. - 7 (12)

8 Länsstyrelsen Stockholms län Undrar om skillnaden mot tidigare samråd enbart ligger i en ändrad samrådskrets. Frågar om intrång i Ekebysjöns naturreservat. Mailfrågan besvarats att det stämmer att det är ändringen av samrådskrets som är skälet till det nya samrådsutskicket. Det nya kabelförbandet anläggs i kanten av Ekebysjöns naturreservat, vilket medför att tillstånd behöver sökas från kommunen, enligt punkt A14 i reservatsföreskrifterna. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inte några synpunkter i detta ärende. - Länsstyrelsen Stockholm -Enheten för miljöskydd Länsstyrelsen har ingenting ytterligare att tillägga gällande det samrådsunderlag som nu justerats i viss mån utifrån en vidare samrådskrets, utan hänvisar till vad som skrevs i beslut gällande betydande miljöpåverkan i juni 2014, Dnr Stockholms Stad, stadsbyggnadskonto ret Yttrar att vad de kan se är inte det aktuella kabelförbandet beläget inom Stockholm stad. Utan att ha detaljstuderat samrådsunderlaget så ser de inte att staden är berörd. Är tacksamma för bekräftelse på att de uppfattat remissen riktigt. Staden har uppfattat remissen korrekt. Länsstyrelsen Stockholm, enheten för planfrågor Länsstyrelsen har ingenting ytterligare att tillägga gällande det samrådsunderlag som nu justerats. - Sveriges geologiska undersökning (SGU) SGU har inga synpunkter. - 8 (12)

9 Boende på Kevinge strand, söder om golfklubben, genom Yttrar att det i tidigare MKB stått att kablarna skall läggas på avstånd av minimum 30 m från närmaste bostad och att det med ett ytterligare förband bör specificeras att denna förläggs minst 34 m från närmaste bostad. Föreslår även att kabelförbanden nära bostäderna nedläggs ytterligare ca m österut och att de då förläggs under en grus-gångväg som leder ned till strandkanten och driving rangen. Yttrar att man då kommer längre från bostadshus där människor uppehåller sig, får mindre åverkan på parkmarken, alstrar värme (genom förbanden) som håller gångvägen isfri och därmed minskar halkskador vintertid. Skriver att kostnadsökningen för denna omväg är försvinnande liten. Svk:s och Fortums redan tillståndsgivna kablar förläggs på ett avstånd av minimum 30 meter från närmaste bostad. En förläggning under gångvägen ryms ej inom redan givna tillstånd. I normaldrift avger kablarna minimalt med värme och ligger på sådant djup att någon påverkan på is vid marknivån inte kan uppnås. Det tillkommande kabelförbandet placeras öster om de redan tillståndsgivna kablarna.i MKBn kommer redovisning av kablarnas inbördes placering att visas. Trafikverket Hänvisar till att det enligt väglagen krävs att tillstånd söks innan ny ledning dras fram i vägområde. Trafikverket förutsätter att framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag och trafikanter inte påverkas negativt under byggskedet. Trafikverket önskar se redovisning av störningarna samt hur dessa avses att omhändertas i den fortsatta processen. Trafikverket vill också upplysa om att dispenstrafik kan behöva sökas. Fortum noterar synpunkterna. Ev påverkan på trafiken kommer att redovisas i MKBn. Fortifikationsverket Yttrar att de inte har någonting att erinra mot planerna att förlägga ytterligare ett kabelförband. För den samlade hänsynen avseende totalförsvarets verksamhet hänvisar Fortifikationsverket till Försvarsmakten. - 9 (12)

10 Danderyds kommun kommunledningskontoret- staben Danderyd avser inte att svara på aktuellt samråd utan vidhåller kommunens tidigare ställningstagande, KS 2006/0110, Se tidigare samrådsredogörelse. Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten har inga synpunkter på innehållet i remisshandlingarna. - Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen Yttrar att materialet som skickats är på en mycket övergripande nivå. Trafikförvaltningen har tagit del av GIS-underlag som inte gick att använda i granskningen och granskar därmed enbart utifrån samrådshandlingen. Yttrar att det varit svårt att avgöra om, och i så fall hur, kabelförläggningen kan komma att påverka Trafikförvaltningens trafik och anläggningar. Yttrar att om kabelförläggningen innebär att det ska utföras schakt-, gräv- eller sprängningsarbeten närmare än 50 m från våra anläggningar så ska kontakt tas med Trafikförvaltningen för att säkerställa att säkerhetsföreskrifterna följs. Om arbetena bedöms påverka Trafikförvaltningens spår- eller busstrafik ska förvaltningens trafikavdelning kontaktas i god tid. Fortum noterar synpunkter och givna avstånd Yttrar att de anser att ny koncessionsansökan ej skall behandlas tillsammans med gällande och därvid ytterligare försena färdigställandet. Anser att ändring av gällande koncession på sätt som presenteras i kompletterande handlingar saknar relevans och skall lämnas utan beaktande. Anser att Tillägg för ytterligare kabelförband således skall behandlas som separat koncession och tillståndsgivande myndighet skall bevaka att arbeten enligt ursprunglig tidplan återupptas utan dröjsmål. Nedläggning av det tillkommande kabelförbandet kommer inte att påverka de givna tiderna för de redan tillståndsgivna förbanden. 10 (12)

11 Statens Geotekniska Institut (SGI) SGI saknar en beskrivning av markförhållandena som kan få betydelse för möjlig teknisk utformning samt eventuell miljöpåverkan. SGI yttrar att det bör klargöras att förslagen inte ligger i konflikt med sträckningen för tunnelbanan eller andra underjordiska verksamheter. SGI anser att handlingen bör kompletteras med ovanstående. SGI yttrar att förhållanden runt sprickzoner i området bör redovisas i kommande MKB/Teknisk beskrivning, då sådana kan påverkas vid sprängning. SGI anser att handlingen bör kompletteras med uppgifter om eventuell förorenad mark i området, och att detta bör användas som underlag vid val av alternativ. SGI anser att frågan om grumling vid vattenarbete skall redovisas vid ansökan om vattenverksamhet. Fortum noterar synpunkterna. Frågan om grumling vid vattenarbete tas upp i MKBn vilken ligger till grund för ansökan om vattenverksamhet. Inga grundvattenintressen finns i det aktuella området. I dagsläget finns ingen anledning att misstänka att mark längs sträckan är uppenbart förorenad. Förslaget ligger inte i konflikt med tunnelbanan. Dessa frågor kommer vidare tas upp i miljökontrollsplanen. Danderyds kommun, miljö- och stadsbyggnadskontoret Vattenfall Eldistribution Solna Stad, kommunstyrelsen Yttrar att provtagning och analys av vattenkvaliteten bör utföras före och efter nedläggning av nytt kabelförband på linje K21. Gällande mätstandarder för vattenkvalitet i havsvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten Direktiv 2000/60/EG ska tillämpas. Bedömer att en provtagning och analys av vattenkvaliteten är nödvändig för att få en uppfattning av hur vattenkvaliteten kan förändras vid nedläggning av kabelförbandet Yttrar att Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet (karta bifogas yttrandet). Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende Solna stad har inget att erinra mot att ytterligare ett kabelförband sjöförläggs på den aktuella sträckan. - Motsvarande tillvägagångssätt som för redan tillståndsgiven sjökabel kommer att ske även vid nedläggning av det tillkommande sjökabelförbandet. Fortum noterar och beaktar synpunkterna. Statens Fastighetsverk (SFV) SFV har inget att erinra mot det nya kabelförbandet (12)

12 Svenska kraftnät Svenska kraftnät önskar få information om hur entreprenadarbeten kommer bedrivas vid förläggning av mark-, sjö- och tunnelkablar i anslutning till Svenska kraftnäts kablar (RL18). Svenska kraftnät yttrar att ett anläggningsavtal som reglerar driftkostnaderna för Mörbytunneln ska upprättas. Svenska kraftnät skriver att de eventuella tekniska lösningar som blir aktuella för det fall att vertikalschakten behöver byggas om ska väljas i samråd med Svenska kraftnät. Svenska kraftnät yttrar att ventilationsanläggningen i Mörbytunneln är idag dimensionerad för fem förband, om en uppgradering blir nödvändig får Fortum stå kostnaden för detta. Fortum noterar synpunkterna. Svenska kraftnät kommer att inbjudas att medverka vid Fortums projektering av det tillkommande förbandet. Försvarsmakten Försvarsmakten har ingenting att erinra. - Luftfartsverket (LFV) LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra i ärendet. LFV yttrar att ärenden som rör mark- och sjöförlagd kraftkabel inte behöver remitteras till LFV såvida LFV inte är el-abonnent och på så sätt kan påverkas av strömlöshet eller entreprenadarbeten i närheten av sina anläggningar. LFV yttrar även att de i sitt remissvar inte har analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Fortum noterar synpunkterna. Per telefon Boende öster om golfbanan. Önskade säkerställa att kabelförbandet inte skulle gå genom hennes trädgård. Kabelförbandet går inte genom trädgården. 12 (12)

13 Uppdragsnr: (3) MINNESANTECKNINGAR Samråd angående tillägg till tillstånd för koncession och vattenverksamhet enligt 11 kap. för kabelförläggning mellan Danderyd och Ålkistan Samråd 6 kap 4 miljöbalken Tid Kl 10:00 Plats Länsstyrelsen i Stockholm Närvarande Fortum Distribution SGi WSP Länsstyrelsen SGr RL Distribueras Länsstyrelsen Fortum Partners WSP Bilaga 1 Presentation Bakgrund och presentation Fortum Distribution AB och Svenska kraftnät (SvK), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession för Danderyd-Ålkistan (KL21) och Svenska kraftnät har koncession på sträckan Danderyd-Järva (RL18). Ledningsdragningen, som består av mark- och sjökabel samt kabel i ny och befintlig tunnel, har delvis påbörjats men är ej klar. Fortum har i dagsläget koncession för två kabelförband och SvK för tre stycken. För att bättre kunna hantera de ökade effektflöden som uppstår vid ett eller flera olika felfall i 220kV-nätet runt Stockholm har ett beslut tagits om att lägga till ett ytterligare kabelförband för sträckan Danderyd - Ålkistan. Detta innebär att ny koncession och ny miljödom för sjökabel måste sökas för det extra kabelförbandet. Mörbytunnelns miljödom kommer inte att ändras då tunneln ägs av SvK. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Koncession söks hos Energimarknadsinspektionen (EI). WSP Environmental Arenavägen 7 SE Stockholm-Globen Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

14 Uppdragsnr: (3) En ny miljökonsekvensbeskrivning av den tillkommande kabeln som är gemensam för de båda ansökningarna kommer att tas fram. Samråd Ett samrådsunderlag har skickats till myndigheter och direkt berörda fastighetsägare. En sammanfattning av samrådsunderlaget har skickats till boende inom en radie av 100 m från kabeln. Annonsering har gjorts i DN, SvD och mittidanderyd. Samrådstiden har gått ut och en begäran om beslut om betydande miljöpåverkan lämnas in till länsstyrelsen inom kort. RL tror att länsstyrelsen kan ge ett snabbt beslut då detta enbart berör en komplettering av tidigare givna tillstånd. Diskussion SGr visar några bilder i en presentation och redogör för tillkommande kabelförband. Hela presentationen bifogas i Bilaga 1. Lägesrapport kabelförläggning Längs kabelsträckan är alla markkablar redan förlagda. Det tillkommande kabeldiket kommer att läggas i ett eget kabeldike ca 2 m öster om de redan förlagda förbanden. Sjökabelförläggningen är inte utförd och inväntar om möjligt den nya miljödomen. Om koncessionsbeslutet drar ut på tiden måste SvK ev. förlägga sina kabelförband och Fortum måste då göra en separat förläggning vid ett senare tillfälle. Det senare är dock inte att föredra. RL säger att Fortum helst bör veta detta tills ansökan lämnas in. Mörbytunneln är färdigbyggd men installationer, bl.a. av kablarna, återstår. Förläggning i befintliga tunnlar återstår även. Det kompletterande förbandet läggs enbart i Bergshamratunneln. SvK:s kablar förläggs i Frösundatunneln. RL frågar vem som äger tunnlarna. SGi svarar att det är Solna stad. SGr berättar att man ser över ventilationen då Bergshamratunneln har problem med fukt och mögel. Sjökabel SGr redogör för hur kabelförläggningen kommer att se ut och visar ritningar på var skarvgropar till markkabeln är placerade vid Kevinge strand och stranden i Bergshamra. Efter huvudförhandlingen har nya sedimentprover tagits i Mörbyviken, i läge där sjökablarna kommer att gå ut i vattnet och där schaktning kommer att ske ut till 3 meters djup. Sugmuddring kommer att ske och då troligtvis ända ner till den fasta, opåverkade leran, vilket är mer än vad som anges i befintlig miljödom. Dykningar har även utförts längs hela kabelsträckningen och de objekt som tidigare hittats har identifierats som icke skyddsvärda (stockar m.m.). Sjöfartsverket har fått en karta med den tilltänkta sträckningen och skyddsavstånd till alla prickar i farleden. RL undrar om det blir en helt ny miljödom eller en separat för det tillkommande sjökabelförbandet. Om det blir en helt ny dom måste SvK invänta förläggningen av sina delar till Fortum erhållit ny koncession och miljödom. SGr ska kontakta Fortums juridiska ombud, på Foyen advokatbyrå, för att reda ut detta. Magnetsfält ÅF har beräknat nya magnetsfältskurvor för den totala markkabelförläggningen och gränsen för 0,4 µt ligger vid ca 8 m. Vid Kevinge strand ligger kablarna närmast bo-

15 Uppdragsnr: (3) städer vilket är ca 22 m till sjökabelförbanden, som ännu ej är förlagda och som sträcker sig ca 100 m upp på land. Fastighetsägarna vid Kevinge strand har yttrat sig om att detta är för nära och att det i den gamla MKB:n angavs ca 30 m. Nationalstadsparken Ett antal träd har tagits ner, efter godkännande av Solna stad, inför den utförda markkabelförläggningen i Bergshamra. Eventuellt måste fler träd tas ner då det tillkommande kabelförbandet läggs. RL tycker att detta bör utredas och tas med i MKB:n. SGr nämner att det utförts en utredning om konsekvenser av intrång i Nationalstadsparken. Denna har ej ingått i underlagsrapporterna som lämnats in med de tidigare ansökningarna. RL tycker att den kanske bör ingå denna gång. Tidplan Ansökan lämnas troligtvis in till sommaren Önskemål finns om att påbörja sjökabelförläggningen under hösten Samrådsmötet avslutades! Vid pennan

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Besoksadress Besökspostnr Besökspostort Företagsnamn Kungshamravägen Solna Föreningen Glöden Hjortstigen Solna Ingridskolan AB Björnstigen Solna Nytida Vip AB Barks väg Solna Sveriges Cancersjukas Riksförbund Barks väg Solna Mun- och Halscancerförbundet Mhcf Barks väg Solna Prostatacancerförbundet Slottsträdgårdsvägen Solna Slottsträdgården Ulriksdal AB Ulriksdalsvägen Solna Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal AB Svärdvägen Danderyd Tutus Data AB Svärdvägen Danderyd Pipeline And Terminal Contractors Svärdvägen Danderyd Tutus Holding AB Svärdvägen Danderyd Atsec Information Security AB Svärdvägen 11 4tr Danderyd Protracer AB Svärdvägen Danderyd PHC Holding AB Svärdvägen Danderyd Hudapoteket i Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Skindoc i Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Revisab AB Svärdvägen Danderyd Whitespines AB Svärdvägen Danderyd Snellman Trading AB Svärdvägen Danderyd Seven Right AB Svärdvägen Danderyd Sofia Inredning AB Svärdvägen Danderyd Svärdvägen Danderyd Revisab Kommanditbolag Svärdvägen 11 D Danderyd Lf-Förlaget AB Svärdvägen 11 D Danderyd Shire Human Genetic Therapies AB Svärdvägen 11d Danderyd Klaveness Cement Logistics AB Svärdvägen 11 D Danderyd Duocort Pharma AB Svärdvägen 11 D Danderyd Shire Sweden AB Svärdvägen 11 D Danderyd Viropharma AB Svärdvägen 11 D Danderyd Viropharma Sweden AB Svärdvägen Danderyd Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB Svärdvägen Danderyd Stockholms Städteam AB Svärdvägen Danderyd Tellabs AB Svärdvägen Danderyd Dannemora Mineral AB Svärdvägen Danderyd Evolan Pharma AB Svärdvägen Danderyd Qimtek AB Svärdvägen Danderyd Apofri AB Svärdvägen Danderyd Qimtek Marketing AB Svärdvägen Danderyd Qimtek Group AB Svärdvägen Danderyd Coriant AB Svärdvägen Danderyd Masimo Sweden AB Svärdvägen Danderyd Snö & Tö AB Svärdvägen Danderyd Svärdvägen 19 4tr Danderyd Daikin Sweden AB Svärdvägen Danderyd Safilo Nordic AB Svärdvägen Danderyd Polaroid Eyewear AB Svärdvägen Danderyd Hela Sveriges Assistans AB Svärdvägen Danderyd Synergus AB Svärdvägen Danderyd JB Education AB Svärdvägen Danderyd Synergus Holding AB Svärdvägen Danderyd Bodn AB Svärdvägen Danderyd Selego AB Svärdvägen Danderyd Evolan Medic AB Svärdvägen Danderyd Codorniu (SANT SADURNI D-ANOIA) Svärdvägen Danderyd Laser 2000 S.A. Svärdvägen Danderyd AB Lan Invest Svärdvägen Danderyd B. Braun Medical AB Svärdvägen Danderyd Ascendia Medtech AB Svärdvägen Danderyd Lindeberg Vision AB Svärdvägen Danderyd Parse AB Svärdvägen Danderyd Genua Teambuilding AB Svärdvägen Danderyd Huvudskär AB Svärdvägen Danderyd Welch Allyn Sverige AB Svärdvägen Danderyd AB Rättsinformation Fastighetsjuridik Rif

27 Svärdvägen Danderyd Ascendia AB Svärdvägen Danderyd Isifer AB Svärdvägen Danderyd Dearcom AB Svärdvägen 21 4 tr Danderyd Alcuin Translations AB Svärdvägen Danderyd Peaceland Management AB Svärdvägen Danderyd Huvudboken Express Y AB Svärdvägen Danderyd Lokalkonsult Bo Bergstrand AB Svärdvägen Danderyd Ascendia Solutions AB Svärdvägen Danderyd Acrea AB Svärdvägen Danderyd Stockholms Inspirationskälla AB Svärdvägen Danderyd Ankega Revisionsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Atrivo AB Svärdvägen Danderyd Spoken AB Svärdvägen Danderyd Långskär AB Svärdvägen Danderyd Manskär AB Svärdvägen Danderyd Vitamin24 AB Svärdvägen Danderyd Rekryteringsmäklaren i Norden AB Svärdvägen Danderyd Computershare AB Svärdvägen Danderyd Embreis AB Svärdvägen Danderyd Peak Polymers AB Svärdvägen Danderyd Ebig AB Svärdvägen Danderyd Atvexa AB Svärdvägen Danderyd Turako AB Svärdvägen Danderyd R Strand Healthcare AB Svärdvägen Danderyd Pharmetikon AB Svärdvägen Danderyd Vikingbiz AB Svärdvägen Danderyd Kadel Skandinavien AB Svärdvägen Danderyd Räckvidd Media AB Svärdvägen Danderyd Photon-L Sweden AB Svärdvägen Danderyd Engzells Revisionsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Mediana Holding AB Svärdvägen Danderyd Zinnovate International AB Svärdvägen Danderyd Mediana Kommunikationsbyrå AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 1 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 2 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 3 AB Svärdvägen Danderyd Noma Advising AB Svärdvägen Danderyd Turako Bygg AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 5 AB Svärdvägen Danderyd Turako Skolfastighet 4 AB Svärdvägen Danderyd Verus Bokföringsfirma Svärdvägen Danderyd Lokalkonsult Scandtrade Bo Bergstrand Handelsbol Svärdvägen Danderyd Akins Konsult och Presentation Handelsbolag Svärdvägen Danderyd Colgate-Palmolive AB Svärdvägen Danderyd Sveriges Managementkonsulter Samc AB Svärdvägen Danderyd AB Jensen & Nyqvist Svärdvägen 23 5tr Danderyd På i Stockholm AB Svärdvägen Danderyd Hager Elektro AB Svärdvägen Danderyd Executive Management Institute Exmi AB Svärdvägen Danderyd Seyc Sweden AB Svärdvägen Danderyd Xcounter AB Svärdvägen Danderyd 360 Film & Television AB Svärdvägen Danderyd HilL's Pet Nutrition Sweden AB Svärdvägen 25 A Danderyd Condrill AB Svärdvägen 25 A Danderyd Compact New Office AB Svärdvägen 25 A Danderyd Advokatfirman Skattejuristerna Se AB Svärdvägen 25 A Danderyd Fengco Real Time Control AB Svärdvägen 25 A Danderyd Advokatfirman L Haglund AB Svärdvägen 25 A Danderyd Wakenet AB Svärdvägen 25 A Danderyd Ren Standard i Stockholm AB Svärdvägen 25 A Danderyd T Haglund Revisionsbyrå AB Svärdvägen 25 A Danderyd Stiftelsen Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse Svärdvägen 25 A Danderyd Ren Standard i Stockholm Kommanditbolag Svärdvägen 25b Danderyd Bogfelts Installationer och Entreprenad AB Svärdvägen 25 B 1tr Danderyd Ellen AB

28 Svärdvägen 25b Danderyd Bogfelt Förvaltning AB Svärdvägen 25 B Danderyd Mongoliets Ambassad Svärdvägen Danderyd Lacie AB Svärdvägen Danderyd Hector Rail AB Svärdvägen Danderyd Mayam AB Svärdvägen 27 BV Danderyd Laborstrauss Brand och Säkerhetssystem AB Svärdvägen Danderyd Verus Redovisning AB Svärdvägen Danderyd Radiolog Centrum i Sverige AB Svärdvägen Danderyd Canman Distribution AB Svärdvägen Danderyd C-Berry Corner AB Svärdvägen Danderyd Indian Plaza AB Svärdvägen 3a Danderyd Industrimäklarna i Sverige AB Svärdvägen 3 A Danderyd Ceab Förvaltnings AB Svärdvägen 3a Danderyd Lingården Fastigheter AB Svärdvägen 3a Danderyd Irw-Consulting AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Pelaren AB Svärdvägen 3 A Danderyd Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3a Danderyd Ingela Wiking AB Svärdvägen 3 A Danderyd Eisai AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Fredriksberg 2 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Chessit AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Idet 3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Skyttegillet 1-3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Fyndet 15 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Amiralsgatan 49 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Lägenheter Kornet 5 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Krokodilen 11 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Maneten 4 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Åby 1:40 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Uppland 1 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Uppland 10 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Rubinen 2 AB Svärdvägen 3a Danderyd Akelius Lägenheter Reparatören 3 AB Svärdvägen 3 A Danderyd Akelius Navigationslägenheter i Eskilstuna AB Svärdvägen 3a Danderyd North Capital Group AB Svärdvägen 3a Danderyd Prisimport Sverige AB Svärdvägen 3 A Danderyd Retune AB Svärdvägen 3 A Danderyd Anecta Företagsförmedling i Stockholm Kommanditb Svärdvägen 3 B 6tr Danderyd Nestor Medical AB Svärdvägen 3 B Danderyd Mimer Medical AB Svärdvägen 3 B Danderyd Cnet Svenska AB Svärdv 3 B Danderyd Carimbo Venture Capital AB Svärdvägen 3 B Danderyd Onemed Treasury AB Svärdvägen 3 B Danderyd Träningspasset Danderyd AB Svärdvägen 3 B Danderyd Azanta AB Svärdvägen 3 B Danderyd Kvartersakuten Mörby Centrum AB Svärdvägen 3 B Danderyd Nordiva Healthcare AB Svärdvägen 3b Danderyd At Statistics AB Svärdvägen 3b Danderyd Onemed Holding AB Svärdvägen 3 B Danderyd Checkwatt AB Svärdvägen 3b Danderyd Anatomical Danderyd AB Svärdvägen 3 B Danderyd Onemed AB Svärdvägen 3 B Danderyd Anatomical Naprapati & Idrottsrehab Dt AB Svärdvägen 3 B Danderyd Scandinavian Development Services AB Svärdvägen 3 B Danderyd Scandinavian Regulatory Services AB Svärdvägen 3e Danderyd Häggström & Co AB Svärdvägen 3 E Danderyd Exponent Hyres- och Fastighetskonsult HB Svärdvägen Danderyd Fotkliniken i Mörby Svärdvägen 7 4tr Danderyd Account It Stockholm AB Svärdvägen Danderyd Zebra Technologies AB Svärdvägen Danderyd SK Fastighets AB Svärdvägen 7 4tr Danderyd Mirino AB Svärdvägen Danderyd Reco Revision i Täby AB Svärdvägen Danderyd Reco Revision Danderyd AB Svärdvägen Danderyd Reco Kirsi Rönnlycke AB

Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015

Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015 Samrådsunderlag Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015 1 Projektorganisation Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd

Läs mer

Ärendet. Samrådsprocessen. Framträdande synpunkter under samrådsprocessen. Samrådsmöte med länsstyrelsen 2014-03-27

Ärendet. Samrådsprocessen. Framträdande synpunkter under samrådsprocessen. Samrådsmöte med länsstyrelsen 2014-03-27 Ärendet Fortum Distribution AB (nedan benämnt Fortum), och Svenska kraftnät (SvK), har inom projektet Stockholms Ström koncession för ledningssträckan Danderyd-Järva/Ålkistan, där Fortum har koncession

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Tillkommande 220 kv kabelförband för sträckan Danderyd-Ålkistan 2015-06-12

Miljökonsekvensbeskrivning. Tillkommande 220 kv kabelförband för sträckan Danderyd-Ålkistan 2015-06-12 Miljökonsekvensbeskrivning Tillkommande 220 kv kabelförband för sträckan Danderyd-Ålkistan 2015-06-12 Projektorganisation Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse 2016-01-25 Flygfoto över aktuellt område. Källa: Eniro Ändring av befintlig 40 kv- luftledning söder om Lindessjön, Lindesbergs kommun Linjekoncession Lindessjön-

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län Februari 2016

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Ny 220 kv ledning Danderyd Järva och befintlig 220 kv ledning Danderyd Ålkistan i ny sträckning

Ny 220 kv ledning Danderyd Järva och befintlig 220 kv ledning Danderyd Ålkistan i ny sträckning STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Ny 220 kv ledning Danderyd Järva och befintlig 220 kv ledning Danderyd Ålkistan i ny sträckning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för koncessionsansökan

Läs mer

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet KATAMARANKAJEN Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet Orientering Umeå kommun planerar att reparera den så kallade öster om Kyrkbron i centrala Umeå. Området för planerad åtgärd finns utmärkt i figur

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun 11 Januari 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt Karin Hallman Samrådsredogörelse 2015-08-11 Dnr 2014-0549 1(10) Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Danderyd 3:177, Ventilationsschakt i Danderyd, Danderyds kommun Kommunstyrelsen har i beslut 2014-06-09

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun 1 [5] 3013:513 Referens Zillah Bood Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 april 2016 om

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

, Ramböll Sverige AB, Lagergrens gata 7C 652 26 Karlstad Samrådsredogörelsen har upprättats av

, Ramböll Sverige AB, Lagergrens gata 7C 652 26 Karlstad Samrådsredogörelsen har upprättats av Samrådsredogörelse 1(8) NÄTKONCESSION FÖR LINJE, NYBYGGNAD AV 40KV-LEDNING MELLAN MÄLLBY OCH SUNDBY, STRÖMSTADS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TIDIGT SAMRÅD Projektorganisation Karlstad Webb: www.fortum.com

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014.

Samrådsprocessen enligt miljöbalkens 6 kapitel 4 gällande den aktuella ledningssträckningen inleddes under februari 2014. PM 2014-09-15 Samrådsredogörelse efter kompletterande samråd för anläggande av ny kraftledning med driftspänning upp till 150 kv i befintlig ledningsgata förbi Gammelstadsviken, Luleå kommun, Norrbottens

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24 maj 2010 till och med den 6 juni 2010.

Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24 maj 2010 till och med den 6 juni 2010. DETALJPLAN FÖR DEL AV SÅGENOMRÅDET Utökning av industriverksamhet Pajala kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅD BEDRIVITS Förslag till detaljplanen har varit på samråd från och med den 24

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223.

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223. 1.Förstudie 1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och 19-21 miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, 18-21 VVFS 2007:223. Förstudie krävs alltid vid byggande av väg samt

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring.

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring. Datum Dnr. 1(5) Samrådsredogörelse Ändring av detaljplan för fastigheten Stiernhielm 7 Mölndals stad, Västra Götalands län Tidigare behandling Kommunstyrelsen gav 2015-04-29, 114, stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Protokoll Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Datum: 2014 06 18 Plats: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT Dnr: POM 14/872 214 20 FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN VÄNNÄS 51:1 PÅ VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET I VÄNNÄS TÄTORT Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan 1(3) Handläggning Håkan Falck Direkttelefon 0520-49 79 65 E-post hakan.falck@trollhattan.se Datum 2014-05-23 Dnr KS 2012/321 Närboende till fastigheten Järnsågen 3 och 4 Halvorstorp Samråd enligt 6 kap.

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-04-16 Denna samrådshandling är upprättad av personal

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 4 2.1 Länsstyrelsen i Kalmar län 4 2.2 Mörbylånga kommun 6 2.3 Skanova 7 2.4 Skogsstyrelsen 7 2.5 Trafikverket 7 2.6 Försvarsmakten 8

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning. Göteborgs Stad, Västra Götalands län

FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning. Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län BESLUTSHANDLING 2014-04-16 Objekt nr: 130954 och 109773 Beställare:

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Väg E22 Gladhammar-Verkebäck

Väg E22 Gladhammar-Verkebäck SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22 Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2016-11-11 Projektnummer: V87 833 333 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2015-02-09 Dnr 508-2014/5510 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för två parallella 132 kv luftledningar, ML2 S6 och ML2 S9, mellan ledningsstolpe benämnd Kvillinge och transformatorstation MT26 Dövestad i Norrköpings

Läs mer