KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN MIMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN MIMER"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN MIMER Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Delårsbokslut år 1 Rektors beslut om kvalitetssystem. Arbetsmiljöenkät Klimatundersökning Våga visaenkät Nationella prov och diagnoser Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Grupputvecklingssamtal i lag, barnkonferens och personalmiljö år 1 Utmaningar från ledning till lag år 1 Arbetslaget arbetar med mål och resultat Preliminär resurstilldelning och budgetansvar till lagen Lagledare utses år 1 Budgetförslag år 2 Verksamhetsbokslut och Kvalitetsredovisning till skolverket år 1 Sammanfattning av årets resultat Slutsatser till budgetskrivelsen år 2 Rektor gör besök i verksamheten under året. Varje besök följs upp med personligt samtal. Personligt samtal kan också begäras av personal eller rektor när som helst under året. 2013

2 INNEHÅLL: KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN MIMER 4 MIMERS VERKSAMHETSIDÉ 5 ORGANISATION 5 Mimers medarbetarpärm 5 Pärmens innehåll 5 MIMERS VISION 6 PRIORITERADE MÅL 7 ÖVERENSKOMMELSER 7 RESULTATREDOVISNING 7 KVALITETSREDOVISNINGSSYSTEM 7 RESULTAT AV UTVECKLINGSMÅL 2011/ UTVECKLINGSMÅL 2012/ Utvecklingsmål Freinetskolan Mimer 8 Förskolans lag 10 F-3-laget laget laget 12 Nornalaget 13 Kompetensutvecklingsmål för ledning 13 MIMERS RESURSER UNDER ÅRET 13 Viktiga händelser under året 13 Personal 15 Barn 17 Lokaler 18 Budget 18 Ledning 19 Elevråd 19 MÅLUPPFYLLELSE 19 MÅLOMRÅDE 1 SUCCESSIVT ÖKANDE KUNSKAPER I SAMSPEL MED OMVÄRLDEN 19 Skolinspektion Nationella prov 20 Nationella prov och Betyg 20 Årskurs 6 Nationella prov 20 Årskurs 6 Betyg 20 Jämförelse mellan nationella betyg och terminsbetyg åk 6 21 Årskurs 9 Nationella prov 21 Årskurs 9 Betyg 22 Jämförelse mellan provbetyg och slutbetyg åk 9 23 Föräldrars utbildningsnivå 23 Jämförelse genomsnittligt meritvärde mellan flickor och pojkar 24 Slutbetyg årskurs 9 Norrtälje kommuns skolor 26 Pilenundersökning 26 Klimatundersökning 26 Sammanfattning klimatundersökning 28 MÅLOMRÅDE 2 BRA SYSTEM AV PEDAGOGISKA INSATSER 28 Utvärdering och uppföljning av barnens utveckling 29 Elevledda utvecklingssamtal 30 Utvecklingsscheman och matriser 30 Tema 30 Feedback inom personalen 30 Rektors/förskolehefs feedback och observationer 31 Ämnesteam 31 Utvecklingssamtal 31 Miljön 32 2

3 3 Maten 32 Personalens förhållningssätt 33 Särskilt stöd 33 Samverkan 33 Inskolning och övergångar 34 Tillsyn på förskolan 34 Sociala medier 34 MÅLOMRÅDE 3 OBUNDET TÄNKANDE OCH SKAPANDE MÄNNISKOR FÖR FRAMTIDEN 34 Sokratiska samtal 34 Elevledda utvecklingssamtal 35 Fritidshemmet 35 Föregående års avgångsklass 35 MÅLOMRÅDE 4 TRYGGHET 35 Förebygga olyckor, incidenter och sjukdom 36 Förebygga kränkande behandling 36 Trygga/otrygga platser-undersökning 37 Hantera tillbud 37 Kontinuitet 37 Rektors feedback 37 Respekt och förmåga att kunna tillgodose individuella önskemål 38 MÅLOMRÅDE 5 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR BARN; FÖRÄLDRAR OCH PERSONAL 38 Barn och elever, inflytande och delaktighet individuellt 38 UPPLEVD KVALITET 39 Barn och elever, inflytande och delaktighet i grupp 39 Elevrådet 39 Förra årets avgångsklass 40 Personalens delaktighet och inflytande 40 Föräldrars delaktighet och inflytande 40 Skolkö 40 Samhälle 41 ÅTGÄRDER UNDER NÄSTA ÅR 41 UTVECKLINGSMÅL 42 ARBETSMILJÖMÅL 42 KOMPETENSUTVECKLINGSMÅL 43 UTVECKLINGSMÅL 2013/ Utvecklingsmål för Freinetskolan Mimer ek fören 43 Utvecklingsmål för Freinetskolan Mimer 43 Utvecklingsmål och kompetensutvecklingsmål lagvis Förskole-laget 44 F-3-laget laget laget 45 Nornalaget 45 Utvecklingsmål ledning 45

4 4 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN MIMER I NORRTÄLJE Freinetskolan Mimers kvalitetsredovisning är det dokument som redovisar det gångna årets kvalitetsresultat på Freinetskolan Mimer. Kvalitetsredovisningen samverkar med Mimers styrdokument, bl.a. arbetsmiljöplan, plan för ledning, introduktionsprogram, verksamhetsidé m.m. Samtliga styrdokument finns samlade i Mimers medarbetarpärm, som finns tillgänglig på enheten. I medarbetarpärmen beskrivs också Mimers organisation, historia, partsförhållanden m.m. De resultatområden som redovisas i kvalitetsredovisningen styrs av de centrala måldokumenten för verksamheten, de nationella styrdokumenten såsom läroplanerna Lgr 11, Lpfö:98/10, skollag, förordningar och föreskrifter. Innehållet i kvalitetsredovisningen styrs också av Mimers egna lokala arbetsplan, samt av beslut om utvecklingsområden m.m. som fattats av Mimers styrelse och stämma. Norrtälje Anneli Vossman Strömberg Rektor Mariss Sommarström Ordförande

5 5 MIMERS VERKSAMHETSIDÉ Freinetskolan Mimer i Norrtälje är en organisation som skapar förutsättningar för bästa möjliga lärande och utveckling för barn i åldern 1-16 år genom pedagogiskt arbete i enlighet med Celestin Freinets idéer, genom en familjär småskalighet samt delaktighet i beslutsprocessen för barn, personal och föräldrar. Mimers pedagogiska arbete är fast förankrat i Freinetpedagogik. Freinetpedagogik ger ett stort utrymme för egen utveckling av metoder för pedagogen. De metoder som kan ges utrymme på Mimer måste dock följa Freinets grundintentioner 1. Freinetskolan Mimer drivs som ett personalkooperativ 2. ORGANISATION Organisation, Mimers historia samt ledning och partsförhållanden beskrivs utförligt i Mimers medarbetarpärm och kommer inte att upprepas i kvalitetsredovisningen. Mimers medarbetarpärm Medarbetarpärmen är Mimers samlade styrdokument. Medarbetarpärmen revideras återkommande och innehåller den information alla behöver ha för att Mimer ska kunna styras på ett bra och säkert sätt mot målen. Texterna i medarbetarpärmen är riktade till personalen. Personalen är den som förverkligar och genomför att visioner som barn, föräldrar, styrelse, personal, rektor, Skolverket, kommun och andra intressenter har för verksamheten. Styrdokumenten anger den riktning personalens arbete ska ha. Medarbetarpärmen bildar också det kompletta system som lämnas in till våra tillsynsmyndigheter, Skolinspektionen och Norrtälje kommun, som kvalitetsredovisning. Medarbetarpärmen är också den information föräldrar, barn och styrelse har att tillgå vad gäller Mimers styrande, kompletterat med informationen på Mimers hemsida. Alla medarbetare på Mimer har var sin medarbetarpärm. Den får de under sitt introduktionsprogram (se flik i medarbetarpärmen). Ordförande och rektor har också var sin pärm. En pärm till utlåning finns på expeditionen. Pärmens innehåll I Medarbetarpärmen finns bl.a. praktisk information, telefonnummer m.m. Här finns också de viktigaste måldokumenten och planerna för enheten, samt uppföljning av resultat: Vision, mål Lokal arbetsplan Kvalitetsredovisning, bokslut Arbetsmiljöprogram Introduktionsprogram Intern kontroll 1 En kort redogörelse för Freinetpedagogikens innehåll ges i medarbetarpärmen. 2 Kooperativets arbete, stadgar m.m. beskrivs dels i medarbetarpärmen, dels i de egna stadgarna.

6 6 MIMERS VISION Mimer har sedan 2001 en vision, som arbetats fram av styrelse, personal, barn, föräldrar och ledning 3. Varje barn är vinnare Varje barn från Mimer kommer att bidra till en positiv framtid för mänskligheten Varje barn vill bli vuxet och känner hopp, lust och vilja Varje barn ser vartåt livet strävar genom Mimers kontakter med omvärlden Här är alla olika Varje människa bygger sin egen framtid i mötet med oss andra Livet pågår idag Varje människa upplever det dagliga arbetet på Mimer meningsfullt och fyllt av skratt och glädje Goda idéer smittar Vårt pedagogiska utvecklingsarbete är ett bidrag till samhällsutvecklingen Våra viktigaste byggstenar: Familjär småskalighet där alla kan varandras namn. Doften av praktiskt arbete och av nybakat bröd skapar kreativitet Lärandet är meningsfullt. Arbetssätten ger frihet och struktur. Lärandet sker i natur och samhälle, genom barnens trevande försök och egna forskande. Ett demokratiskt system ger var och en Inflytande och ansvar över det egna lärandet. Kunskapen utvecklas i möten med andra genom gemensam reflektion och dialog. Arbetsklimatet främjar trygghet och lärande Lokaler och ateljéerna är ljusa, välutrustade och inspirerande. Uterummen inspirerar till aktivitet. Handens och intellektets arbete, eftertänksamhet och vila har sin givna plats. Material och verktyg är sådana som används i vuxenlivet. Alla kan se och följa sin egen utveckling. Aktivt pedagogiskt arbete bedrivs i samhället. 3 Se Mimers hemsida

7 7 PRIORITERADE MÅL De prioriterade målen beskriver de värden som Freinetskolan Mimers verksamhet ska skapa för barnen, deras föräldrar och i förlängningen för det framtida samhället. De prioriterade målen är beslutade av styrelsen efter remiss hos föräldrar, barn och personal. Mimers prioriterade mål är följande: 1. Successivt ökande kunskap i samspel med omvärlden Samhällskompetens Social kompetens Medborgarkompetens 2. Bra system av pedagogiska insatser 3. Obundet tänkande och skapande människor för framtiden 4. Trygghet 5. Delaktighet och inflytande Barn Personal Föräldrar ÖVERENSKOMMELSER Skriftliga överenskommelser mellan Freinetskolan Mimer och barn och föräldrar framtagna i samråd mellan alla grupper finns sedan RESULTATREDOVISNING Hur verksamheten på Mimers lyckas med att nå de prioriterade målen mäts med olika metoder. Systemen för resultatmätning granskas och revideras varje år vid sammanställning av kvalitetsredovisning/bokslut samt vid personalens årliga utvärdering. Verksamheten förändras kontinuerligt även under löpande arbetsår utifrån uppföljningar som görs, främst i respektive arbetslag, genom rektors besök i verksamheten samt genom kollegial granskning Resultatredovisningen för året utgörs av kvalitetsredovisning och bokslut för året. KVALITETSREDOVISNINGSSYSTEM Kvalitetsredovisningssystemet på Mimer beskrivs i bilden först i detta dokument. Systemet följer en årlig arbetsgång och bygger på arbetslagens grupputvecklingssamtal med rektor. Grupputvecklingssamtalen fokuseras ena halvåret på arbetsmiljö för barn och vuxna och andra halvåret på kvalitet och måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen presenteras i följande huvudgrupper, för att ge en heltäckande bild av Mimers kvalitet: Resultat av föregående års utvecklingsmål Mimers resurser under året o Personal o Barn o Lokaler o Budget Måluppfyllelse Upplevd kvalitet o Barn o Föräldrar o Personal Utvecklingsmål för det kommande året

8 8 RESULTAT AV UTVECKLINGSMÅL 2011/2012 Förra årets kvalitetsredovisning användes i formulerandet av nya utvecklingsmål. Senaste tillsynerna av Skolinspektionen genomfördes våren 2010 samt våren UTVECKLINGSMÅL LÄSÅRET 2012/2013: Utvecklingsmål för Freinetskolan Mimer ek. för. Föreningen kommer, genom styrelsen att under nästa år fortsätta arbetet kring om- och nybyggnationer samt utökat elevantal i de yngre åldrarna i steg två Implementera den del av skollagen som åvilar på huvudmannen Målen uppnådda. Utvecklingsmål Freinetskolan Mimer MÅL: Fortsätta implementering av nya styrdokument ANSVARIG: Rektor, lagledare, samtliga medarbetare, styrelse Målet uppnått och fortsätter. Det kommer ständigt nya styrdokument i och med införandet av Lgr 11. MÅL: Fortsätta projektet med att bli en certifierad teknikskola i Tekniklyftet från 2011 ANSVARIG: rektor, tekniklärarna (tre st) TIDSPLAN: Till och med december Målet uppnått. Freinetskolan Mimer blev teknikdiplomerade i maj MÅL: Vidareutveckla IKT ANSVARIG: Rektor, lagledare, IT-ansvarig TIDSPLAN: Året Målet uppnått och fortsätter. En lärspridargrupp bildades under slutet av vårterminen MÅL: Fortsätta samarbetet med Paideia-organisationen (förut University of North Carolina, nu fristående) ANSVARIG: Rektor TIDSPLAN: Året Målet legat på is pga Paideiaorganistionens ombildande. Enskilda kontakter mellan individer har kontinuerligt skett. MÅL: Fortsätta arbetet med skolgård och utemiljö ANSVARIG: Rektor, lagledare, skolgårdsgruppansvariga TIDSPLAN: året Målet uppnått och fortsätter. MÅL: Fortsatt utveckla matematikämnet på hela enheten ANSVARIG: Rektor, projektledare, matematiklärarna, lagledare TIDSPLAN: Året Målet uppnått och går över i matematiklyftet från och med hösten MÅL: Samarrangera samtliga ämneslärarträffar inom freinetrörelsen, samt den stora Nätverkskträffen för samtliga hösten 2013, enligt tre-årsplanen för Freinetskolorna i Sverige ANSVARIG: Rektorer och ämneslärare inom Mimer Akademien och inom hela freinetrörelsen TIDSPLAN: från nu och tre år framåt enligt speciell plan Målet uppnått och fortsätter. Mål: Fortsätta revidering av Medarbetarpärmen ANSVARIG: Rektor TIDSPLAN: Året Målet fortsätter.

9 9 MÅL: Utveckla Mimers modell för tematiskt arbetssätt utifrån de nya styrdokumenten ANSVARIG: Rektor, lagledare, ämneslärare TIDSPLAN: ny tre-års- modell provas från hösten 2012, följs upp under läsåret Målet uppnått och fortsätter. MÅL: Utveckla former för elevernas portföljer och planeringsböcker, bland annat digitalt ANSVARIG: Rektor, lagledare, lärare TIDSPLAN: Från nu och framåt Målet delvis uppnått. Arbetet med att lösa problemet med digitala portföljer kvarstår. Unikum kan vara en lösning, men är än så länge inte tillräckligt bra alternativ. MÅL: Utveckla arbetet med unikum ANSVARIG: Lagledare, lärare mentorer TIDSPLAN: Från nu och framåt Målet uppnått. Målet fortsätter. MÅL: Vidareutveckla vår bedömarpraktik ANSVARIG: Rektor, lagledare, lärare TIDSPLAN: från nu och framåt Målet uppnått. Enligt skolinspektionens tillsyn våren 2013 framkommer det: att skolan satsat mycket på att kompetensutveckla lärarna inom området bedömning och betygssättning. 4 MÅL: Utveckla enhetens sätt att arbeta med språkutveckling och dess koppling till kunskapsutveckling inom alla ämnen och verksamheter ANSVARIG: Rektor, lagledare, lärare/pedagoger TIDSPLAN: från nu med fokus på vårterminen 2013 Målet uppnått och fortsätter. Samtlig personal har utifrån Skolverkets kommentarmaterial Få syn på språket (2012, Skolverket) utvecklat detta. MÅL: Slutföra kursen Värdegrund och Likabehandling, Stockholms Universitet ANSVARIG: Rektor, kursdeltagare samt även övriga medarbetare på Mimer TIDSPLAN: färdigt december 2012 Målet uppnått. Enheten deltog i kursen och avslutade i december 2012 enligt plan. Te medarbetare studerade 7,5 hp vardera i ämnet och ledde arbetet på enheten. MÅL: Ta fram korta informationsfilmer om våra arbetssätt Sokratiska samtal samt Elevledda utvecklingssamtal, få ut information om dessa ANSVARIG: rektor, Norna AB, projektansvariga TIDSPLAN: slutet hösttermin vårtermin 2013 Målet uppnått. Filmerna finns på Mimers hemsida, facebooksida samt på youtube. MÅL: Kvalitetsutvärdera de elevledda utvecklingssamtalen ANSVARIG: Rektor TIDSPLAN: Slutet av vårterminen 2013 början av höstterminen 2013 Målet uppnått och fortsätter. Arbetet inleddes enligt plan i slutet av vårterminen 2013 och redovisas höstterminen MÅL: Främja att nyanställda lärare snabbt kommer in i verksamheten genom handledning ANSVARIG: Rektor, ledingsgrupp, handledare TIDSPLAN: från höstterminen 2012 och framåt Målet uppnått. Under läsåret hade en erfaren lärare på Mimer regelbunden handledning med nyanställda lärare. MÅL: Vidareutveckla inne- och utemiljö ANSVARIG: Ledningsgrupp, skolgårdsgrupp, projektgrupper såsom matsalsgrupp TIDSPLAN: från nu och framåt 4 Se bilaga 1 Beslut freinetskolan Mimer, Skolinspektionen

10 10 Målet uppnått och fortsätter. Det nya biblioteket, som också fungerar som matsal och grupprum, slutfördes och invigdes i slutet av vårterminen Biblioteket är inspirerat av biblioteket i Alexandria och har därifrån fått sitt namn: Alexandria. Förskolan slutförde arbetet med att bygga upp sin ateljé. MÅL: Förbättra arbetsbörda/arbetsfördelning/arbetssätten med de ökade kraven på dokumentation ANSVARIG: rektor, lagledare, lärare TIDSPLAN: från nu och framåt Målet uppnått och fortsätter. Under läsåret har kontinuerlig uppföljning och utvärdering gjorts i arbetslag, ledningsgrupp samt med enskilda lärare. MÅL: Fira Mimers 15-årsjubileum med personal respektive med elever/barn ANSVARIG: rektor, projektgrupper TIDSPLAN: hösten 2012 Målet uppnått. Ett bestående konstverk till minne av firandet pryder numer Mimers entré- ÖVERGRIPANDE KOMPETENSUTVECKLINGSMÅL UNDER 2012/2013 Sokratiska samtal Målet uppskjutet till läsåret 2013/2014 då en omfattande utbildningsinsats planeras för Hugins och Mimers medarbetare. Ny skollagen, ny läroplan Målet uppnått och fortsätter. Det kommer ständigt nya styrdokument, bland annat kring frånvaro, åtgärdsprogram, IUP. Teambuilding för en växande enhet Målet uppnått. Läsåret avslutades med en gemensam resa till London, vilket var en del av planen för teambuilding. IKT Målet uppnått och fortsätter. Omfattande utbildningsinsatser har skett under läsåret, framför allt under vårertminen, och avslutades med studiebesök i två skolor i England. Värdegrund och Likabehandling Målet uppnått. Utvecklingsmål för förskolelaget Datorerna Mål: Utveckla barnens användning av datorerna Tidsplan: Allt eftersom frågorna dyker upp, lösa dem i laget Ansvarig: Laget Utvärdering: Målet uppnått och fortsätter. Vi har utökat med ett antal ipads och tagit bort laptops. Målet fortsätter med att introducera pedagogiska appar inom läroplanens områden. Verkstad Mål: att komma till rätta med verkstadsmiljön så den blir trevlig och inbjudande och funktionell, den är inte trevlig. Tidsplan: Från nu och klart så fort som möjligt Ansvarig: Lagledare och laget Utvärdering: Mål uppnått, verkstan nyttjas dagligen av barn och pedagoger, skapandeintresset har ökat. Arbetslagsmötena Mål: Att fortsätta hålla bra struktur på dem. Tidsplan: från nu och framåt. Ansvarig: Lagledare och laget

11 11 Utvärdering: Delvis uppnått. Punkter och ledningsinformation går ut till laget före mötet, vilket ger mer tid för pedagogiska diskussioner. Laget & lagledare ansvarar gemensamt för att hålla tråden under mötet. Läsvilan på storsidan Mål: Kvaliteten på läsvilan på storsidan behöver förbättras efter omorganisationen av innemiljön. Tidsplan: Från nu och framåt Ansvarig: Lagledare och laget Utvärdering: Mål uppnått. En bättre struktur har genomförts med uppdelningar i två grupper. Boksamtal/sokratiska samtal erbjuds som komplement till den traditionella läsningen. Utemiljön på närmsta gården Mål: Få till en bättre miljö på närmsta gården Tidsplan: klart till våren, planera under vintern Ansvarig: Lagledare och laget Utvärdering: Mål delvis uppnått, arbete/rustning har genomförts, vissa delar kvarstår som ska genomföras under ht.13. Kompetensutvecklingsbehov Enskilda: IT; powerpoint, outlookkalendern Laget: Att skriva sig till läsning Utepedagogik Utvärdering: Delvis uppnått, arbetet fortgår. Både enskilda och lagvisa utbildningar har genomförts, exemplivs värdegrundsarbete för hela laget. Utvecklingsmål f-3-laget Inskolning femåringar Mål: Förbättra inskolningen för femåringar för barn både från vår egen förskola och andra förskolor. Handlingsplan och tidsplan: nu göra en utvärdering av inskolningen och utgå från det när vi tar fram en ny plan. Den nya planen ska vara klar till inskolningen våren Ansvarig: Laget, lagledare Målet uppnått. Vi har hittat en mycket bra modell för inskolning. Vi besöker alla förskolor som är aktuella och barnen besöker oss vid flera tillfällen. Lärande- och lekmiljön i båda husen Mål: Förbättra och optimera lärande- och lekmiljön i båda husen. Tidsplan: Från nu och framåt Ansvarig: laget, lagledaren Målet uppnått och fortsätter. Vi har tagit in extern hjälp och åtgärdat mycket som handlar om Vad säger rummet? Mattegrupper Mål: Inrätta mattegrupper för att utveckla matematikämnet Tidsplan: Från nu och framåt Ansvariga: M, J (och S) Målet påbörjat och fortsätter under kommande läsår inom matetmiklyftet bland annat. Gruppindelningar övrigt Mål: Utveckla gruppindelningspraktiken för högre måluppfyllelse. Tidsplan: Från nu och framåt. Ansvariga: Laget, lagledare Målet uppnått. Vi har minskat antalet grupperingar rejält. Kompetensutvecklingsbehov De största behoven ligger i lagutveckling, eftersom laget är så nytt gemensam plattform t ex kring förhållningssätt freinetpedagogik Målet uppnått. Via handledning och intern utbildning. Att skriva sig till läsning

12 12 Målet uppnått. Ledarskap i och utanför klassrummet Målet uppnått via handledning och kurser Lärandemiljön både inne och ute Målet uppnått via extern handledare Teknik, Målet uppnått via tekniklyftet, många utbildningstillfällen under året. Utvecklingsmål 4-6-laget Mål: Förbättra IT-användningen på flera områden, t ex praktiska saker som vägguttag, vagn, samt köpa in fler datorer, videkameror mm. Tidsplan: från nu och framåt Ansvariga: Laget och rektor Målet delvis uppnått. Vagn, datorer, kameror har köpts in. Det som återstår är att fjärrskrivbordet fungerar dåligt i 4-6-ans hus, vilket man försökt åtgärda via en mängd olika lösningar. Men det återstår att lösa. Mål: Förbättra kvaliteten för två grupper Tidsplan: Från nu och framåt Ansvarig: laget Målet uppnått. En rad åtgärder vidtogs och kvaliteten förbättrades. Mål: Förbättra lokalanvändningen i Freinethuset Tidsplan: Från nu och framåt Ansvarig: Laget Målet uppnått och fortsätter. Nästa läsår har laget ett klassrum till till sitt förfogande. Samt att vi bygger ett grupprum över sommaren Mål: Planering utvärdering, öka kvaliteten Handlingsplan och tidsplan: Från nu och framåt: Ansvarig: Laget Målet uppnått och fortsätter Utvecklingsmål 7-9-laget Struktur kring LPP, ämnesutvärderingar, IUP, bedömningar och utvecklingssamtal Mål: att få en struktur och organisation kring LPP, ämnesutvärderingar och IUP och utvecklingssamtal, för att bibehålla kvaliteten i den formativa bedömningen som sker fortlöpande Tidsplan: Från nu och framåt Ansvarig: lagledare, laget Målet uppnått och fortsätter, bland annat inväntas nya lagar kring detta. Lathund finns för dem som vill, IUPmål utifrån The Big Five. Sokratiska samtal Mål: Fler sokratiska samtal i 7-9. Tidsplan: från nu och framåt Ansvarig: Varje lärare Målet ej uppnått. Nya lärare går SSkurs under ht -13, alla lärare ska ha minst ett Sokratiskt per termin i varje klass. Unikum

13 13 Mål: Att unikum är igång från januari Ansvarig: laget, lagledare Målet uppnått. Kompetensutvecklingsbehov: Inom respektive ämne samt inom det nya för nya skollagen Idrottsläraren gått kurs- Bedömning inom idrott och hälsa SO och NO-lärarna kurs Mine Craft,Lagledare och IKtansvariga SETTmässan Lagledare Elevhälsa, Visible Learning Utvecklingsmål Norna-laget Kalendarium Mål: Att skriva ett kalendarium Årskalendarium, månadskalendarium för Evas och marines del. Tidsplan: året Ansvariga: E, M Målet delvis uppnått. Eva håller på, Marine är klar. Recept digitalt Mål: Skriva ner recept digitalt, favoritrecept att lägga på hemsidan, Tidsplan: Innan A går på semester. Ansvarig: A Målet ej uppnått. Hemsidan Mål: Att information ska nå ut, att hemsidan ska vara levande Tidsplan: från nu och framåt Ansvariga: A,A Målet uppnått. Kompetensutvecklingsbehov: Enskilda: HCCP-utbidlning, datautbildning, grundläggande kurs brand, bokslutsprogram, hörselnedsättning, semesterprogram Utvärdering: Haccp-utbildningen klar, Marine vill fortfarande gå datautbildning, ingen brandkurs eller bokslutskurs har varit aktuell, hörselnedsättningskursen är ej längre aktuell för Marine. Anneli har gått på utbildning med livsmedelsverket och skolverket ang. nya skolmatslagen. Kompetensutvecklingsmål för ledning Ledning kompetensutvecklats inom; elevhälsa, Visible learning, IKT, Värdegrund och likabehandling, Nya skollagen, MIMERS RESURSER UNDER ÅRET Viktiga händelser under året Ny organisation Den nya organisationen genomförs i två steg, varav årets var steg två. I och med enhetens förändrade intagningssystem och utökning av antalet barn i lägre åldrar har en ny lagorganisation genomförts. Enheten utökades successivt från 167 elever till 184 elever läsåret 12/13 samt till drygt 200 elever läsåret 13/14. Antal barn på fritids ökade från 56 barn via 70, till cirka 85 barn. En ny fritidsavdelning öppnade läsåret 12/13 och vidareutvecklades 13/14. Om- till och nybyggnationer Arbetet med tillbyggnation av Freinethuset med ett klassrum samt med nuppförande av modul för drama- och musikundervisning skedde under sommaren Fastighetsägaren är byggherre för utbyggnation av freinethuset, medan freinetskolan Mimer Ekonomisk förening är byggherre för Modulen. Under sommaren 2012 genomfördes markarbeten och utbyggnationerna färdigställdes innan skolstart i augusti, se enhetens verksamhetsberättelse. Skolbiblioteket installerades i ny lokal i da Vinci-huset och kombinerades med extra matsalsutrymme. Mimers slöjdlärare tillverkade möbler,

14 14 bord och bänkar, till biblioteket/matsalen. Biblioteket fick namnet Alexandria och är designat med inspiration från biblioteket i Alexandria. Under sommaren 2013 byggdes personalrummet i da Vinic om. En vägg installerades för att skilja fikarum från arbetsrum. Skolinspektionens riktade tillsyn Skolinspektionen gjorde under hösten 2012 en riktad tillsyn 5 på Freinetskolan Mimer avseende likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Tillsynen visade att arbetet behövde förbättras inom två av de tre områden som ingår i processen kring bedömning och betygssättning. Dessa två områden var: att bedöma och sätta betyg samt att följa upp bedömning och betygssättning. Mimer ansågs av skolinspektionen ha ett tillräckligt bra arbete inom den tredje processaspekten: att planera för bedömning. Efter granskningen vidtogs åtgärder som redovisades till skolinspektionen i mars Dessa åtgärder bedömdes av Skolinspektionen som tillräckliga och ärendet avslutades 6. En omedelbar åtgärd var att sambedöma och avidentifiera nationella prov. Freinetskolan Mimer på SVT i TV-serien: Jakten på det demokratiska klassrummet I UR:s programserie Jakten på det demokratiska klassrummet tar man en närmare titt på hur läroplanens avsnitt om värdegrund och uppdrag kan fungera i praktiken. Serien reflekterar över hur disciplin förhåller sig till demokrati, och visar konkreta exempel på hur olika skolor har organiserat klassrummet med fokus på elevens kunskapande och möjlighet till inflytande. I serien ingick program om Experimentgymnasiet i Göteborg, Freinetskolan Mimer i Norrtälje, Manhattan New School i New York, Det Frie Gymnasium i Köpenhamn och Bucklands Beach Intermediate School på Nya Zeeland samt experimentskolan Summerhill i Storbritannien. Programmet sändes i kunskapskanalen samt SVT 1 under hösten 2011 samt våren Programserien gick i repris vid ett par tllfällen under läsåret 12/13. Fritidshemmet En satsning på handledning inom fritidshemmet genomfördes under året och fortsätter även nästa år. Freinetskolan fritidshem har utökats rejält sedan utbyggnationen av enheten för två år sedan och rutiner, innehåll och struktur har förändrats. Detta har följts upp och styrts upp med hjälp av extern handledare. Arbete fortsätter under nästa läsår inom bland annat följande identifierade områden: Utveckla barnens intresseområden. Synliggöra lärandeprocessen på fritids. Utöka barnansvaret. Elevhälsan Skolsköterskan tid utökades. Specialpedagog tillsattes under vårterminen på 40% för att sedan utökas till att omfatta 50% från läsåret 13/14. Ett statsbidrag gällande elevhälsa möjliggjorde denna förstärkning inom elevhälsa.. Kommunen Skolorna och förskolorna i kommunen fick ett extra tillskott för en satsning inom IT under 2013, vilket var mycket välkommet. Samarbete inom Mimer Akademien Samarbetet mellan freinetskolan Hugin och Mimers personal har under året bland annat omfattat ämneskonferens enligt kalendarium samt enligt enskilda överenskommelser inom andra områden. Enheterna har tillsammans arrangerat musiklärarträff för freinetrörelsen i Sverige. Båda enheterna deltog i högskolekursen Värdegrund och Likabehandling under I kursen ingick att enheterna fick universitetsföreläsningar för all personal. Dessa föreläsningar förlades till enheternas uppstartsdagar i augusti 2012, som tillbringades tillsammans på Väddö folkhögskola. Freinetutbildningen för nyanställd personal genomfördes under hösten 2012 av rektorerna vid Mimer Akademien vid två kurstillfällen. 5 Se bilaga x 6 Se bilaga x

15 15 Rektorerna inom Akademien har tätt samarbete kontinuerligt under året. Innehållet i rektorernas konferenser har exempelvis varit den nya skollagsstiftningen, IKT-utveckling, strategisk planering för kommande år gällande ämnesteam och verksamhetsteamsträffar för förskola och fritidshem. Kurs i Värdegrund och Likabehandling, Stockholms Universitet Vid Skolverkets utvärdering av befintliga anti-mobbningsprogram visar det sig att alla program har brister. Skolverket arrangerade utifrån detta, i samarbete med Stockholms universitet, en högskolekurs i Värdegrund och Likabehandling, där skolor erbjuds delta. En förutsättning är att rektor deltar i vissa delar av kursen, samt att hela skolan deltar i vissa delar. Freinetskolan Mimer deltog i denna kurs under Freinetskolan Mimer deltog med tre medarbetare, varav en är skolans rektor. Hela enheten engagerades i kursen. Sommarboken, som läses av all personal, år 2012 var en av böckerna som ingick som kurslitteratur: Normkritisk pedagogik (Uppsala Universitet, 2010) Tekniklyftet Freinetskolan Mimer blev i maj 2013 en av Sveriges 20 första teknikdiplomerade skola. Certifieringen uppnåddes efter deltagande i tekniklyftet år Projektet drevs av Vetenskapens hus i samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, fler företag i regionen och kommunerna Botkyrka, Danderyd, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Södertälje och Vallentuna. Tekniklyftet finansieras av Europeiska socialfonden. Teknikdiplomeringen skedde vid en högtidlig ceremoni i Kungsträdgården i Stockholm. Mimerlek I början av september anordnade Mimer, tillsammans med Hugin, Mimerlek i Societetsparken Mimerleken arrangeras i samband med skördemarknaden en lördag i parken. Mimer och Hugin hade med fem stationer: sokratiska samtal, drama, rastlek, NO-experiment och musik, samt ett informationstält med information om våra verksamheter. Mimerleken var välbesökt. Syftet med Mimerleken, är att visa upp våra verksamheter och sprida information kring dem. Syftet uppnåddes. Idéburen skola Enhetens engagemang för att föra fram non-profit-budskapet samt föreningen Idéburen skolas budskap fortsatte. Freinetskolan Mimers rektor är styrelseledamot i organisationen för Idéburen skola. En av medarbetarna på Mimer sitter i valberedningen. Som styrelseledamot har tillfällen givits att träffa riksdagspolitiker, kommunpolitiker, delta i radioprogram, författa debattartiklar med mera för att föra fram budskapet om Idéburen skola och non-profit. Norna AB Två instruktionsfilmer har tagits fram i samarbete med Video Brigade, I Norna AB:s regi. En om elevledda utvecklingssamtal och en om sokratiska samtal. Filmerna finns på hemsidan samt på youtube. Mimers dotterbolag Norna AB, har under våren 2013 minskat antalet portioner, då två kunder övergått till egna kök. Freinetskolan på Facebook Freinetskolan mimers facebooksida har haft många inlägg under läsåret. Varje arbetslag ansvarar för att göra inlägg en varsin dag/vecka. Statistiken visar att det inslag som haft flest besökare under läsåret nådde 766 personer.. Personal Mimer har under året haft en god tillgång på personal. Nyrekryteringar genomfördes inför skolstart 2012 då elevantalet utökades. Liksom föregående år har tjänsten som skolsköterska har upphandlats privat, liksom tjänsten som studie- och yrkesvägledare samt städningen. Skolpsykolog och skolläkare tas in vid behov. Antal årsarbetare:

16 / / / / / ,4 22,6 32 årsarbetare, varav 26 kvinnor och 6 män. Klimatundersökning har genomförts under våren Den visar fortsatt goda resultat vad gäller personalens kreativitet, samarbetsförmåga och förmåga till nyskapande. Här nedan ett exempel, Nornalaget: Samtliga punkter utom konflikter bör ligga högt. Konflikter (område 8) ska ligga lågt i värde för en kreativ organisation. 7 Skalan på y-axeln anger poäng i personalens bedömning. Den gröna kurvan visar en typkurva för en innovativ organisation. Den Lila visar en stagnerad organisation. Nornalaget ligger över den innovativa kurvan. Övriga arbetslags kurvor ligger också ovanför den innovativa kurvan. Konflikter ligger lågt på samtliga. Områden är: 1. Utmaning 2. Frihet 3. Idéstöd 4. Tillit/öppenhet 5. Livfullhet/dynamik 6. Lekfullhet/humor 7. Debatt/mångfald 8. Konflikter 9. Idétid Mimers arbetslag har jämförts med typkurvor för stagnerade organisationer och för kreativa/innovativa organisationer. I diagrammet syns kurvan för Nornalaget på Mimer. Nornalaget består av personal från kök, administration och vaktmästeri. Samtliga arbetslag på Mimer har ett resultat över den innovativa typkurvan på alla områden, utom på område Frihet gällande förskolans personal, se analys nedan. Personalen bedömer också sitt inflytande och ansvar som mycket stort. Här nedan ett exempel, F-3- laget: 7 Ekvall, G, Arbetsklimat, Organisationsutveckling

17 17 Samtliga medarbetare i F-3-laget menar att de ofta eller alltid har inflytande över alla områden (sällan anges en gång: på frågan om man har möjlighet att styra sin kompetensutveckling. Svaret kan ha samband med att kompetensutvecklingspengen ibland styrs över hela enheten för kompetensutveckling gällande hela enheten). De tillsvidareanställda stannar kvar efter anställning. Personalrörlighet ÅR Börjat Slutat 2011/ / / /2009 1,5 1 Samtliga i personalen anger att de sokratiska samtal som vi har i personalgruppen på t ex uppstartsdagar, allpersonalkonferenser och utvärderingsdagar, ofta/alltid fördjupar tänkandet och ger oss en gemensam värdegrund. De leder också till ett bättre arbetsklimat. Skyddsrond och brandronder har genomförts i enlighet med plan och vissa justeringar gjordes efter dessa. Från skyddsronden åtgärdades bland annat akustiken i det nya klassrummet, då plattorna inte räckte till för att dämpa ljudet. En ny ventilationsanläggning installerades i Freinethuset. Enhetens introduktionsprogram för nyanställda genomfördes med två nyanställda. Från nyanställda framkom att de kände att de blivit väl mottagna och att de fått en bra introduktion. Barn Antalet barn i verksamheten har i år utökats i skolan från 184 till 202 elever. Fritids har ökat från 70 elever 84. Det är andra steget i en tvårsplan för utökning av antalet elever till cirka 210 elever på enheten. antal barn 2006/ / / / //11 11// förskola fritids skola Alla elever samt de äldsta barnen på förskolan genomförde klimatundersökningen på våren 2012.

18 18 Vi har samma kösystem som kommunens skolor, föräldrarna väljer skola för sin barn via webben. Vi fyller lätt våra lediga platser, men efterfrågan på platser fokuseras kring förskolan och förskoleklassen. Föräldrarna vil ha in sina barn tidigt på enheten, de vill inte i samma utsträckning som tidigare, avvakta till mellanstadie- eller högstadieålder, även om en del uttryckligen säger att de vill ha in sina barn till högstadiet. Det gör att föräldrarna inte är lika aktiva vad gäller skolval för skolår 3, 4 och 5. Från och med höstterminen 2012 är Mimers nya system för intag fullt genomfört. Lokaler Mimers lokalyta på Utvägen har under de två senaste åren utökats med modulen samt med ett klassrum, Kvadratmeterytan är cirka 2000 kvm. All yta är i dagsläget inte möjlig att betrakta som undervisningsbar yta. Fritidshemmet har sedan utökningen av elevantal förfogat över två av de mindre husen, mot tidigare ett. Tillbyggnation av ett klassrum till Freinethuset gjordes under sommaren Matsalen utökades med cirka 25 platser i och med att ett klassrum byggdes om till kombinerat bibliotek och matsal. Ett nytt expeditionsrum byggdes i anslutning till övriga administration. Där delar skolsköterska, kurator, ekonomiavdelning samt biträdande rektor arbetsplats. kvm/barn 2012/ / / / /2009 förskola fritids 7,3 7, skola 9,4 9 9,9 9,9 9,9 Budget Mimer erhöll i år bidrag från kommunen enligt nedanstående normer. Kommunbidrag barn/mån förskola 1-2 år under 15 tim fsk 1-2 år över 15 tim fsk 3-5 år under 15 tim fsk 3-5 år över 15 tim fritids/barn 6-9 år fritids år förskoleklass skola år F-3 skola år 4-6 skola år 7-9 hyresbidrag förskola hyresbidrag skola Vt 2013 Vt Uppg saknas / / / / / /95/ / / / / / / / / / / / / / / / /1400 En förändring av bidragssystemet infördes Hyresbidraget gavs tidigare separat, för det faktiska hyresbeloppet men är numer inbakat i schablonbeloppet. En ständig fråga från de fristående skolorna och förskolorna i Norrtälje Kommun är om kommunen kan tidigarelägga utbetalningsdatum, från den 20:e varje månad till åtminstone den 15:e. Skälet till detta är att i de fall den 20:e infinner sig på en söndag eller helgdag blir det problem för de fristående enheterna med löneutbetalningar till den 25:e. Kommunen har själva gjort en utvärdering av utbetalningsdatum, på begäran från de fristående enheterna, som redovisats för oss. Utvärderingen visar att deras rutiner inte tillåter en tidigarelagd betalning. Under året har ansvaret för lagets budget för kompetensutveckling, friskvård, materialkostnader till verksamheten samt telefonkostnader samt konton för bibliotek, kök, utemiljö, datorer och vaktmästeri varit delegerade till ekonomiansvariga i personalgruppen. Ansvaret för utemiljö och datorer delas av ekonomiansvarig i personalen och rektor. Systemet har som tidigare fungerat utomordentligt väl.

19 19 Ledning Årsstämman har varit nöjda med arbetet som styrelsen för personalkooperativets gjort under året och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året. Mimers löpande verksamhet har under året letts av rektor. Till sin hjälp har rektor haft en ledningsgrupp, bestående av lagledarna, samt en ekonomigrupp, bestående av enhetens ekonomiansvariga samt ekonomiansvariga för bibliotek, vaktmästeri, utemiljö samt IT. Under vårterminen 2013 har enheten haft en biträdande rektor på 20%. Under året har styrelsen varit involverad i frågor kring enhetens om-till- och nybyggnationer. Elevråd Elevrådet består av två representanter från varje årskurs i 6-9, samt av rektor, Elevrådet har haft sju ordinarie möten under året. I elevrådets årshjul ingår: Likabehandlingsplan Trygga otrygga platser Ordningsregler Etiska ledstjärnor Trygghet och studiero Till och från klassråd Diverse projektgrupper utifrån behov Arbetet med revideringar av planer och regler har gått bra. Det är svåra texter ibland, så planering för hur dessa ska presenteras i klasserna görs också via elevrådet. Diskussioner har förts om hur man ska få ett klimat på skolan där elever erkänner om de råkat ha sönder något, samt även om de har sänder något med flit. Elevrådet ordnade en fotbollsturnering i samarbete med idrottsläraren. Vid elevrådets utvärdering framkom att alltför mycket arbete hade lämnats över till idrottsläraren. Det vill elevrådet åtgärda till nästa år. Elevrådets utvärdering visat att de uppdrag elevrådet fått har man färdigställt. Elevrådet anser att klassråden ser väldigt olika ut; en del är tysta andra väldigt pratsamma. Det beror nog på klassernas sammansättning, det har slumpat sig så i år. MÅLUPPFYLLELSE MÅLOMRÅDE 1: SUCCESSIVT ÖKANDE KUNSKAP I SAMSPEL MED OMVÄRLDEN Målområde 1 mäts genom Nationella prov Betyg Sambedömning mellan lärare Utvecklingsscheman och Rubrics Klimatundersökning personal och barn 8 Individuella utvecklingssamtal mellan barn, föräldrar och personal Enkätfrågor till föräldrar Våga visa-undersökningen Utvärdering i arbetslagen vid grupputvecklingssamtal Årlig utvärdering av arbetslagen 9 Rektors granskning genom besök i verksamheten Barn- och elevhälsoskonferenser Utvärdering vid återbesök på våren av föregående års avgångsklass Skolinspektionens tillsyn hösten 2012 Hösten 2012 besökte inspektörer från Skolinspektionen Freinetskolan Mimer för en riktad tillsyn. De granskade skolans arbete med bedömning och betygssättning i ämnena engelska, matematik och 8 Se föregående avsnitt om resurser 9 Se kommande avsnitt om upplevd kvalitet, personal

20 20 svenska. Syftet med tillsynen är att granska skolornas arbete med likvärdig bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper, om detta motsvarar författningarnas krav samt att se till att eventuella brister åtgärdas. De skolor som valts ut är de skolor som avvikit mest i Skolinspektionens kontrollrättning av nationella prov 10. Den centrala frågeställningen är: Arbetar skolan för en likvärdig betygssättning? Inför besöket studerade inspektörerna skolans resultat och läste olika dokument om skolan. Samtal och intervjuer med skolledning, lärare och elever genomfördes under besöket. Efter besöket förelade inspektionen skolan att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Åtgärderna skulle vidtas före den 18 mars 2013 och redovisas för skolinspektionen, vilket skedde och beslut fattades av inspektionen att de vidtagna åtgärderna var tillräckliga. Freinetskolan Mimer utvecklade sitt system för sambedömning av nationella prov inom enheten för åk 3 och 6 samt i samarbete med freinetskolan Hugin för högstadiet. Avidentifiiering av samtliga prov sker innan bedömning. Ett årskalendarium för analyser av resultat på nationella prov och betyg utvecklades. Nationella prov och betyg Årskurs 6 Nationella prov åk 6 Nationella prov, andel elever åk 6 som uppnått godkänd kravnivå (provbetyg A-E) i svenska, engelska och matematik Ämne Mimer Mimer Norrtälje kommun Svenska 95 % 81 % 85,3 % Engelska 90 % 100 % 82,6 % Matematik 95 % 81 % 81,2 % Resultaten visar att 95 % av Mimers elever i åk 6 uppnådde kravnivån (betyg A-E) i svenska och matematik. I engelska var det 90 % av eleverna som nådde upp till kravnivån. I tabellen ovan finns även en jämförelse med 2012 års resultat för Mimer och alla elever åk 6 i Norrtälje kommun 11. För de elever på Mimer som inte nådde upp till kravnivån på de nationella proven har det upprättats åtgärdsprogram, det har även gjort en överlämning mellan arbetslag 4-6 och 7-9 för att säkerställa att åtgärderna fortsätter i åk gjorde alla Sveriges elever i åk 6 nationella prov i ett so- och ett no-ämne för första gången (historia och kemi för Mimers elever). Då arbetet med att utveckla dessa prov, till både form och innehåll, utifrån resultat och lärarutvärderingar samt att det inte finns något jämförelsematerial ligger till grund varför vi väljer att inte redovisa provresultaten för so och no förrän tidigast läsåret Betyg åk 6 Andel elever i åk 6 som uppnått godkänd kravnivå (betyg A-E) i terminsbetyg vt 2013, Freinetskolan Mimer Bl En Hkk Idh Ma Mu No So Sl Sv Tk 100 % 90 % 100 % 100 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 90 % 10 Se bilaga 11 Statistik för Norrtälje kommun 2013 finns ej tillgänglig ännu.

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FREINETSKOLAN MIMER 2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FREINETSKOLAN MIMER 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FREINETSKOLAN MIMER 2014 Årligt system för kvalitet Freinetskolan Mimer: KVARTAL 1 Arbetsmiljöplan Klimatundersökning år 0/år 2 Delårsbokslut elevråd revidering etiska ledstjärnor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Kvalitetsarbete 2014/3

Kvalitetsarbete 2014/3 www.skola.ljungby.se Kvalitetsarbete 2014/3 Utveckling, lärande, kunskaper, betyg, bedömning Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-01 Ansvariga för sammanställningen: Eva Jönsson, Hans Holmqvist, Nils-Göran

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer