KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013

2 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid får justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Avrapportering från socialnämnden avseende KS/2013:26 arbetet med handlingsplan för ekonomisk balans 3. Slutrapport avseende KS/2013:407 samm bete/kommunalförbund för räddningstjänsten 4. Information affärssystem Information inköpsprocessen 6. Uppföljning resultatförbättrande åtgärder KS/20 13: Information finansrapport fortsättning KS/2013:11 8. Information controllerrapport 2013 KS/2013:12 Bo Lundgren Kl.ll-11:15 Bern! Eriksson, Åke Jakobsson Ki.ll:l5-12 Kenneth Er1andsson Kl :20 Tommy Johansson Kl. 13:20-13:40 Peter Larsson Kl. 13:40-13:50 Ronald Rombrant Kl. 13:50-14 Magnus Södergren Kl :15 Medborgarförslag 9. Medborgm-förslag från Charlotta Leijon KS/2013:233 angående rökfria lekplatser Kl. 14:15

3 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 2(3) Ärende D nr Föredragande Beredning inför kommunfullmäktige 10. Borgen eller lån till Uddevalla Energi AB för KS/20!3 :389 uppförande av tork/pelletsfabrik Il Kommunfullmäktiges internbudget 2014 Utredning angående flytt av stadshuset till Uddevalla centrum Räddningstjänstens verksamhetsplan och budget 2014 KS/2013:445 KS/2013:440 KS/2013: Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS/20 13: med internbudget och styrkort Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret samt på Investeringar 2014 Revidering av grunder för uttagande av avgift m.m. for parkering Kommunstyrelsens egna ärenden KS/2013:28 KS/2013: A v stamp mot utanforskapet KS/20 13: Förändrad förvaltningsorganisation - kommundirektörens roll KS/2012: Räddningstjänstsamarbete - Kosullrapport KS/2013:407 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret samt på 20. Utställning av översiktsplan 2013 for Trollhättans Stad KS/2013:399 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret samt på www. uddevalla.se/ks 21. Förändrad förvaltningsorganisationremissammanställning och forslag KS/2012: J uslering av kommunbidrag KS/2013: Socialt investeringsperspektiv KS/20 13:434

4 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 3(3) Ärende D nr Föredragande Delårsrapport för Fyrbodals kommunalförbund Övertalighet inom socialtjänsten 2013 KS/2013:458 KS/2013: Justering av kommunbidrag 2013 KS/2011 : Uddevalla stadskärna- åtgärder för år 2014 och förslag till arbetssätt och organisation Återrapportering av Räddningstjänstens plan för uppföljning 2013 Beviljande av stöd tillleverantörer för etablering av fiberpunkter (bredband) KS/2013:483 KS/2013:467 KS/2013: Kommunstyrelsens val av ledamöter, ersättare KS/2013:438 och revisorer i föreningar, stiftelser m.m. för perioden från och med Information från kommundirektören Information från kommunledningskontorets förvaltningschef Information från räddningschefen Information fi ån kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärenden KS/2013:3 KS/2013:4 KS/2013:5 KS/2013:6 KS/2013:2 KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annica Åberg te! eller e-post

5 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Charlotta Leijon angående rökfria lekplatser (KS/2013:233) 9 Sammanfattning Ett medborgarförslag angående att göra lekplatser till rökfria zoner har inkommit och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till Hälsopolitiska rådet för yttrande. Tobaken är fortfarande ett högst verkligt hot mot de uppväxande generationernas hälsa i Sverige och är den största enskilda förebyggbara orsaken till sjukdom och förtida död. Barn påverkas av vuxnas tobaksbruk genom att de utsätts för passiv rökning, risk för förgiftning samt genom att de vuxna är deras förebilder. Rökförbud enligt tobakslagen gäller på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, dvs. ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller ett fritidshem. Däremot omfattas inte allmänna lekplatser. Utredning kring eventuell utökad lagstiftning pågår på nationell nivå. Ett antal kommuner har valt att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid lekplatser. I Hälsopolitiska rådets yttrande föreslås att man med hjälp av skyltning och information ska uppmana till rökfri zon vid kommunens lekplatser samt genomföra insatser för att uppmuntra motsvarande även vid de privata lekplatserna. Tekniska kontoret gm Martin Hollertz ställer sig bakom förslaget och föreslår sammanslagen skyltning med andra budskap i samband med att de genomför planerad nyuppskyltning på först de I O större lekplatserna och sedan allteftersom även de mindre. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Hälsopolitiska rådets protokoll l 20. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS/20 13:233 Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telefon Medborgarförslag Rökfria lekplatser Sammanfattning Ett medborgarförslag angående att göra lekplatser till rökfria zoner har inkommit och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till Hälsopolitiska rådet för yttrande. Tobaken är fortfarande ett högst verkligt hot mot de uppväxande generationernas hälsa i Sverige och är den största enskilda förebyggbara orsaken till sjukdom och förtida död. Barn påverkas av vuxnas tobaksbruk genom att de utsätts för passiv rökning, risk för förgiftning samt genom att de vuxna är deras förebilder. Rökförbud enligt tobakslagen gäller på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, dvs. ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller ett fritidshem. Däremot omfattas inte allmänna lekplatser. Utredning kring eventuell utökad lagstiftning pågår på nationell nivå. Ett antal kommuner har valt att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid lekplatser. l Hälsopolitiska rådets yttrande föreslås att man med hjälp av skyltning och information ska uppmana till rökfri zon vid kommunens lekplatser samt genomföra insatser för att uppmuntra motsvarande även vid de privata lekplatserna. Tekniska kontoret gm Martin 1-!ollertz ställer sig bakom förslaget och föreslår sammanslagen skyltning med andra budskap i samband med att de genomför planerad nyuppskyltning på först de l O större lekplatserna och sedan allteftersom även de mindre. Beslutsunderlag Medborgarförslag Tjänsteskrivelse HPR ink!. yttrande Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget ~~ Peter Larbon----- Förvaltningschef Charlotta Leijon Kommunledningskont Kommunledningskont

7 Utdrag Protokoll Hälsopolitiska rådet l (2) Medborgarförslag Rökfria lekplatser (KS/2013:233) Sammanfattning Ett medborgarförslag angående att göra lekplatser till rökfria zoner har inkommit och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till Hälsopolitiska rådet för yttrande. Tobaken är fortfarande ett högst verkligt hot mot de uppväxande generationernas hälsa i Sverige och är den största enskilda förebyggbara orsaken till sjukdom och förtida död. Barn påverkas av vuxnas tobaksbruk genom att de utsätts för passiv rökning, risk för förgiftning samt genom att de vuxna är deras förebilder. Rökförbud enligt tobakslagen gäller på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, dvs. ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller ett fritidshem. Däremot omfattas inte allmänna lekplatser. Utredning kring eventuell utökad lagstiftning pågår på nationell nivå. Ett antal kommuner har valt att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid lekplatser. Under handläggningen av ärendet har Kommunledningskontoret kontaktat Socialtjänsten, Tekniska kontoret, exempelkommuner och Länsstyrelsen. Socialtjänsten, Göteborgs stad och Länsstyrelsen har besvarat förfrågan. Beslutsunderlag Medborgarförslag Charlotta Leijon Protokoll 94 Kommunfullmäktige ljänsteskrivelse ink!. ärendebeskrivning KLK Förslag till beslut Hälsopolitiska rådet beslutar att godkänna yttrandet fl ån Kommunledningskontoret inklusive förslag om att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid kommunens lekplatser samt genomföra insatser för att uppmuntra motsvarande även vid de privata lekplatserna. att skicka ärendet för yttrande till Tekniska kontoret att under förutsättning att inget avgörande framkommer i nytt yttrande från Tekniska kontoret anmäla ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Utdragsbestyrkande

8 Utdrag Protokoll Hälsopolitiska rådet 2 (2) V id protokollet Ylva Bryngelsson Justerat Anna~ Tora Jonsson Expedierat2013-ll-ll Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (5) Dnr KS/20 13:233 Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telelon TS/Yttrande Hälsopolitiska rådet: Medborgarförslag Rökfria lekplatser Sammanfattning Ett medborgarförslag angående att göra lekplatser till rökfria zoner har inkommit och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till Hälsopolitiska rådet för yttrande. Tobaken är fortfarande ett högst verkligt hot mot de uppväxande generationernas hälsa i Sverige och är den största enskilda förebyggbara orsaken till sjukdom och förtida död. Barn påverkas av vuxnas tobaksbruk genom att de utsätts för passiv rökning, risk för förgiftning samt genom att de vuxna är deras förebilder. Rökförbud enligt tobakslagen gäller på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kanjämställas med skolgårdar, dvs. ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller ett fritidshem. Däremot omfattas inte allmänna lekplatser. Utredning kring eventuell utökad lagstiftning pågår på nationell nivå. Ett antal kommuner har valt att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid lekplatser. Beslutsunderlag Medborgarförslag Protokoll 94 Tjänsteskrivelse ink!. ärendebeskrivning Förslag till beslut Hälsopolitiska rådet beslutar Charlotta Leijon Kommunfullmäktige Kommunledningskonoret att godkänna yttrandet H ån Kommunledningskontoret inklusive förslag om att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfl i zon vid kommunens lekplatser samt genomföra insatser mr att uppmuntra motsvarande även vid de privata lekplatserna.

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS/20 13:233 Ärendebeskrivning Jämfört med andra länder har Sverige kommit långt med arbetet att minska andelen rökare. Trots detta är det fortfarande många som röker och snusar. Det är även långt kvar får att uppnå l 00 procent rökfria miljöer och dänned skydda våra barn fullt ut mot passiv rökning. Fortfarande utsätts 18 procent av männen och 15 procent av kvinnorna för passiv rökning i offentliga miljöer, i hemmet eller på arbetsplatsen, parker och badstränder. Att skapa rökfria miljöer utomhus är fortfarande ovanligt i Sverige till skillnad mot exempelvis delstater i USA som infört rökfria uteserveringar, parker och badstränder. WHO rekommenderar alla länder att införa l 00-procentigt rökfria miljöer, eftersom det är den enda effektiva metoden för att skydda människor från passiv rökning. Vidare har EU-kommissionen antagit en rådsrekommendation om rökfria miljöer med syfte att bland annat att tydliggöra vikten av att skydda medborgarna från tobaksrök på offentliga platser, arbetsplatser och i kollektivtrafiken. Attityderna bland befolkningen till rökfrihet är positiva. Drygt 70 procent av svenskarna ansåg 2009 att det även vore bra med rökfria uteserveringar och rökfria busshållplatser, och drygt 85 procent att det vore mycket bra med rökfria bostäder där det bor barn. Tobaken är fortfarande ett högst verkligt hot mot de uppväxande generationernas hälsa i Sverige och är den största enskilda förebyggbara orsaken till sjukdom och förtida död. Barn påverkas av vuxnas tobaksbruk genom att de utsätts för passiv rökning, risk får förgiftning samt genom att de vuxna är deras förebilder. Passiv rökning Människor blir alltmer medvetna om hälsoriskerna med passiv rökning, och även vuxna som röker blir bättre på att skydda barn mot röken. Förutom studier som visar på risken att utsättas för passiv rök inomhus finns det även Hera studier som visar att också exponering för tobaksrök utomhus kan vara påtaglig och särskilt i samband med själva rökningen- ibland jämförbar med inomhusnivåer. Bestämmande för graden av exponering är främst antalet rökta cigaretter, avståndet till rökkällan, hur täckt området är och vindens riktning och hastighet. Ett stort antal forskningsstudier visar att passiv rökning ökar risken för en rad sjukdomar hos både barn och vuxna. Tobaksrök påverkar kroppens immunförsvar och skadar slemhinnorna i luftvägarna. Små barn är känsligare än vuxna för de skadliga effekterna av passiv rökning, bland annat eftersom barns immunförsvar inte är fårdigutvecklat och på att barns luftvägar är trängre än vuxnas. Vuxna somf!irebild Forskning visar att risken för att en tonåring ska börja röka till stor del beror på hans/hennes inställning till och uppfattning om tobak. Ju mer positiv inställningen är till tobak, desto större är risken att man börjar röka. Det har också stor betydelse om man uppfattar rökning eller snusning som något vanligt

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) Dnr KS/20 13:233 eller som något som få ägnar sig åt. Chansen att förbli rökfri ökar om det finns rökfria miljöer i samhället där individen lever. Tonåringens uppfattning och inställning kommer inte plötsligt utan formas kontinuerligt med bötjan i förskoleåldern. Attityderna beror på faktorer inom personen själv, i familjen, i det sociala sammanhanget utanför familjen och i samhället i stort. Förebilder spelar stor roll i barns och ungdomars socialiseringsprocess. Förgiflningsrisklnedskräpning l Sverige är nedskräpningen en tydlig miljöeffekt av tobaksanvändningen. Tobaksrelaterade produkter som fimpar, snus påsar, cellofan från cigarettpaket och annat förpackningsmaterial utgör nästan 50 procent av skräpet i svenska stadsmiljöer. Omkring 750 miljoner fimpar hamnar varje år på marken i Sverige och drygt 50 procent av rökarna uppger att de slänger fimpar på marken. De är svåra att bryta ned och innehåller bland annat den giftiga tungmetallen kadmium. Små barn som smakar på fimpar eller använda snuspåsar kan bli förgiftade. Lagar och andra styrdokument l sammanhanget finns det flera styrdokument som berörs bland annat tobakskonventionen (WHO:s ramkonvention om tobakskontro l!), barnkonventionen och riksdagens fyra nationella delmål för tobak. Sedan 1993 finns även en tobakslag (1993:581): 2 Rökning är.för~juden l. i lokaler som är avseddaför barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhetför barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vidförskolor och.fi"itidshem Rökförbudet gäller alltså på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, dvs. ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller ett fritidshem. Däremot omfattas inte utomhusplatser vid familjedaghem, och inte heller allmänna lekplatser även om de också utnyttjas av barnomsorgen. Regeringen har i sin folkhälsoproposition fastställt elva målområden. Målområde Il handlar bland annat om ett minskat bruk av lobale Till det har fyra tobaksförebyggande delmål formulerats: - En tobaksfri livsstart från år En halvering till år 2014 av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa - En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest - Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning l mars 2012 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utreda och analysera passiv rökning på allmänna platser och lämna förslag på åtgärder för att ytterligare minska risken att utsättas för passiv rökning. l beslutet säger regeringen att man ska ta särskild hänsyn till miljöer där barn vistas. Bostäder,

12 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 4 (5) D nr KS/20 13:23 3 bilar och annan egendom som är privatägda och inte avsedda för allmänhetens bruk omfattas dock inte av utredningen. Uppdraget, som ursprungligen skulle slutföras under 2013, har fått förlängd uppdragstid och ska avrapporteras i oktober Uddevalla Kommunfullmäktige har i Strategisk plan uppdragit åt samtliga förvaltningar att arbeta för en god folkhälsa och ha särskilt fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador (uppdrag 19). Ärendet kring rökfria lekplatser berör samtliga dessa områden då det är såväl en säkerhets- som levnadsvanefråga och berör barn och ungas uppväxtvillkor i stor utsträckning. Kommuner och rökji-ia miljöer/lekplatser Statens folkhälsoinstitut beskriver kommunen är en viktig aktör för att driva arbetet vidare genom att verka för att fler kommunala utomhusmiljöer blir rökfria, till exempel gågator, lekplatser och busshållplatser. Kommunen har vidare ett stort ansvar för att skydda sina medarbetare från att utsättas för passiv rökning och för att sköta tillsynen av de befintliga rökfria miljöerna enligt tobaks lagen, exempelvis att skolgårdar ska vara rökfria. Ett flertal kommuner har haft uppe motsvarande ti ågor kring rökfria lekplatser. Några exempel: - l Malmö har skyltar satts upp sjutton temalekplatser där besökaren uppmanas att inte röka, det är alltså inte fråga om ett formellt förbud. Tidigare har Malmös fritidsanläggningar gjorts rökfria och man planerar att fortsätta med stadens plaskdammar. - l Strängnäs har man satt upp skyltar om rökfrihet vid en lekplats efter ett medborgarförs lag. - l Göteborg finns rökfria lekplatser men dessa tillhör ett privat bostadsföretag. Ä ven dessa är uppmärkta med skyltar. Jag har inte hittat några exempel på kommuner som lagt in rökförbud vid lekplatser i de lokala ordningsföreskrifterna. Förbud eller uppmaning? Ansvar för att rökförbud enligt tobakslagen upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokallområde men lekplatserna ingår inte som förbudsområde enligt denna lag. Statens Folkhälsoinstitutets regeringsuppdrag kan möjligen resultera i en förändring i lagen men en sådan förändring beräknas inte träda i kraft under de närmaste åren. Lokalt har kommunen möjlighet att införa regler i de lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Tillsyn enligt denna ansvarar kommun och polis för. Skyltning i anknytning tilllekplatserna med uppmaning om att inte röka är formellt inte att likställa med ett förbud. Man litar då på individernas eget ansvar och i viss mån på den sociala kontrollen från allmänheten.

13 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (5) D nr KS/20 13:233 ställningstagande Det finns omfattande skäl till att tillstyrka förslaget om rökfria lekplatser. Då utredning pågår på nationell nivå kring eventuell utökning av tobaksförbud i lag är det rimligt att i dagsläget använda sig av metoden skyltning på lekplatserna. Då ett stort antal av lekplatserna som finns i Uddevalla ägs privat av olika bostadsföretag bör även informationsinsatser riktas till dessa. Eva Annerås, drogförebyggande samordnare vid socialtjänstens avdelning för förebyggande socialt arbete tillstyrker förslaget om rökfria lekplatser. "Det ligger både i linje med regeringens AND T-strategi, barnkonventionen, internationellt tobaksarbete samt vårt eget drogförebyggande arbete. En annan sak ärju miljöskäl, fimparna b1yts inte ner på naturlig väg. Att sätta upp skyltar och ställa askkoppar långt!från, samt att tydligt markera var lekplatsens område är, är väl en del av insatserna. " Enligt Lars Andersson, Enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen Västra Götalands län, har lekplatser nämnts som ett exempel på rökfri miljö i den nya lag som planeras. Han menar att frågan är viktig och är intresserad av att följa beslutet och eventuella insatser i Uddevalla. Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Expediera till

14 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 94 Medborgarförslag från Charlotta Leijon angående rökfria lekplatser (KS/2013:233) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter yttrande från hälsopolitiska rådet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat J-li!lsopolitiska rådet Utdragsbestyrkande

15 UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :52 Ärendesam ma nfattn i ng:z._" =2=0_1::.. :::..30:::..5::..:2::::2=- =-3 Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Ifyllda formulär: Medborgarförslag: Medborgarförslag :50 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Sista inlämning: :52 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Rökfria lekplatser Lämna förslaget: Hej! Jag skulle önska att lekplatser blir rökfri zon. Det ligger mängder med fimpar i sanden som de mindre barnen äter och det händer ofta att vuxna står och röker i sandlådan utan att tänka på att röken blåser rakt över barnen och ner i barnvagnar. Det finns ju gott om plats att röka på andra ställen utomhus, tio meter bort räcker, så för mig är det rimligt att ha rökförbud på lekplatsen. Det handlar både om att inte utsätta barnen för passiv rökning och att minska risken för små barn att äta fimpar när de kryper i sanden. Vi har redan totalförbud för hundar att vistas på lekplats även i koppel, ett motsvarande rökförbud hade ökat trivseln markant. l Göteborg finns det redan rökfria lekplatser: Just nu utreds frågan av Folkhälsoinstitutet eftersom riksdagens mål är att ingen ska utsättas för passiv rökning. Visst kan kommunen ligga steget före?! 1 (2)

16 UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :52 Hälsningar Charlotta, mamma i Uddevalla Förnamn: Charlotta Efternamn: Leijon Adress: Svedjestråket 19 Postnummer: Postort: Uddevalla E-post: Ärendelogg WebForms, :50: Skapade ny kontakt WebForms, :50: Satt ärendetyp till Medborgarförslag WebForms, :50: Updaterade kontakt med namn "" WebForms, :52: Formuläret "Medborgarförslag" skickades in WebForms, :52: Satt ägare till KLK Administrativ Handläggare WebForms, :52: Öppnat 2 (2)

17 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Borgen eller lån till Uddevalla Energi AB för uppförande av tork/pelletsfabrik (KS/2013:389) Sammanfattning Uddevalla Energi AB hemställer om lån alternativt kommunal borgen för finansiellleasing får investering i biobränsletork/pelletsanläggning. Enligt hemställan beräknas investeringen uppgå till cirka 225 mkr. Anläggningens kalkylmässiga livslängd uppgår till 20 år. Utifrån den bild som bolaget tecknar- inte minst vad gäller långtidsavtal o m köp av pellets - och utifrån kommunledningskontorets bedömning av kommunens långsiktiga förutsättningar att anskaffa kapital och ikläda sig borgensansvar tillstyrker kommunledningskontoret bolagets hemställan om utlämnande av lån via internbanken alternativt borgen för finansiell leasing. Låne-och borgensavgift utgår i enlighet med vid var tid fastställda nivåer. I detta skede yttrar sig kommunledningskontoret endast i den del som rör finansieringen av anläggningen. Det kan finnas andra frågor som kan behöva belysas, exempelvis huruvida denna typ av anläggning inryms inom den kommunala kompetensen. Med Uddevalla Energi AB åsyftas koncernen Uddevalla Energis AB. Beslutsunderlag -Hemställan från Uddevalla Energi AB daterad om kommunfullmäktiges godkännande av planerad biobränsletork och pelletsfabrik samt kommunal borgen och/eller lån i kommunkoncernens intern bank. -Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att till Uddevalla Energi AB via internbanken medge utlämnande av lån och/eller ingå borgen, såsom för egen skuld, för Uddevalla Energi AB:s leasingförpliktelser, upp till ett belopp om sammanlagt högst 225 miljoner kronor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjä nstea ntec kning l (l) Dnr KS/2013:389 Handläggare Kommunjurist Helena Lennernäs Telefon Hemställan från Uddevalla Energi gällande kommunal borgen och/eller lån i kommunkoncernens internbank för uppförande av biobränsletork och pelletsfabrik Undertecknad av varit i kontakt med Lena Dalman, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting for att utreda frågan om uppförandet av en biobränsletork och pelletsfabrik faller inom den kommunala kompetensen. Dalman, som har erfarenhet av en liknande utredning i en annan kommun, har tagit på sig uppdraget att utreda frågan åt Uddevalla kommun. Beräknad tid för fårdigställt yttrande är i december Dalman har mot bakgrund av ovanstående inte haft möjlighet att sätta sig in i de specifika förhållandena angående nu aktuellt ärende. Bedömningen i det tidigare ärendet som Dalman var inkopplad i var dock att uppförande av bl.a. pelletsfabrik bör vara kompetensenligt Ingen rättspraxis finns. Kommunledningskontoret Postadress UDDEVALLA Besöksadress Varvsvögen 1 Telefon Fox Dl E-post

19 Utdrag Protokoll Kommunstyrelsen l (l) Borgen eller lån till Uddevalla Energi AB för uppförande av tork/pelletsfabrik (KS/2013:389) Ärendet utgår vid dagens sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Henrik Sundström, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

20 Utdrag Protokoll Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB: s planer angående pelletsfabriken Roger Johansson och Bo Kvartsberg från Uddevalla Energi informerar om hur de för att energieffektivt tillvarata spillvärmen sommartid från Lillesjö kraftvånneverk och möjliggöra Hovhultsverkets slutliga ersättning planerar att uppföra en anläggning för torkning av biobränsle och produktion av pellets. styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna planerna att bygga en biobränsletork och pelletsfabrik, samt att till Uddevalla Energi AB och dess dotterbolag via internbanken medge utlämnande av lån och/eller ingå borgen, såsom för egen skuld, för Uddevalla Energi AB:s och dess dotterbolags leasingförpliktelser, upp till ett belopp om sammanlagt högst 225 miljoner kronor Ex p. Kommunstyrelsen Justerandes signatur

21 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) Dnr KS/2013:389 Handläggare Finanschef Ronald Rombrant Telefon Lån alternativt borgen till Uddevalla Energi AB för uppförande av biobränsletork/pelletsfabrik Sammanfattning Uddevalla Energi AB hemställer om lån alternativt kommunal borgen f6r finansiell leasing för investering i biobränsletork/pelletsanläggning. Enligt hemställan beräknas investeringen uppgå till cirka 225 mkr. Anläggningens kalkylmässiga livslängd uppgår till 20 år. Utifrån den bild som bolaget tecknar- inte minst vad gäller långtidsavtal o m köp av pellets -och utifrån kommunledningskontorets bedömning av kommunens långsiktiga förutsättningar att anskaffa kapital och ikläda sig borgensansvar tillstyrker kommunledningskontoret bolagets hemställan om utlämnande av lån via internbanken alternativt borgen för finansiell leasing. Låne-och borgensavgift utgår i enlighet med vid var tid fastställda nivåer. l detta skede yttrar sig kommunledningskontoret endast i den del som rör finansieringen av anläggningen. Det kan finnas andra frågor som kan behöva belysas, exempelvis huruvida denna typ av anläggning inryms inom den kommunala kompetensen. Med Uddevalla Energi AB åsyftas koncernen Uddevalla Energis AB. Beslutsunderlag - Hemställan från Uddevalla Energi AB daterad om kommunfullmäktiges godkännande av planerad biobränsletork och pelletsfabrik samt kommunal borgen och/eller lån i kommunkoncernens internbank. - Tjänsteskrivelse daterad O-Il Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige

22 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (2) Dnr KS/2013:389 att till Uddevalla Energi AB via internbanken medge utlämnande av lån och/eller ingå borgen, såsom för egen skuld, fcir Uddevalla Energi AB:s leasingfcirpliktelser, upp till ett belopp om sammanlagt högst 225 miljoner kronor 1J&C~- Peter Larsson Förvaltningschef Kenneth Erlandsson Ekonomichef Expediera till

23 Dm UE Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun UDDEVALLA Hemställan om kommunfullmäktiges godkännande av planerad biobränsletork och pelletsfabrik samt kommunal borgen och/eller lån i kommunkoncernens internbank. För att energieffektivt tillvarata spillvätmen sommartid från Lillesjö kraftvärmeverk och möjliggöra Hovhultsverkets slutliga ersättning planerar Uddevalla Energi att uppföra en anläggning för torkning av biobränsle och produktion av pellets i Uddevalla hamn. I enlighet med bolagsordningen och ägardirektivet punkt 9 d) hemställer Uddevalla Energi härmed om kommunfullmäktiges i Uddevalla kommun godkä1mande av Uddevalla Energis planerade anläggning samt finansiering med borgen och/eller lån i kommunkoncernens internbank Bakgrund Avfallsförbränningen vid Lillesjöverket kan generera cirka 60 GWh värme sommattid om pannan körs fullt inom ramen för nuvarande tillstånd ( årston avfallsbränsle) vad avser tillåten kylning. Med dagens produktion kyls cirka 25 GWh. A v den långtidsanalys som gjorts avseende slutlig ersättning av Hovhultsverket och utvecklingen på fjärrvärmemarknaden framgår att ytterligare avsättning av värme krävs för att möjliggöra investering i ny produktion och att denna avsättning inte går att finna i befintlig fjärrvärmemarknad. Potentialen för anslutning av ytterligare fjärrvärmekunder inom fjärrvärmeområdet är liten och energieffektivisering av kundanläggningar torde leda till en minskning av leveranserna till befintliga kunder. Möjligheter att fim1a avsättning utöver befintlig värmemarknad för överskottsvärmen har undersökts. Ett sammanbyggt fjänvätmenät Uddevalla- Trollhättan- Vänersborg är en möjlighet, som dock tids- och beslutsmässigt inte synes realiserbart innan ytterligare produktionskapacitet erfordras. ADRESS Strömberget Uddevalla TELEFON FAX uddevallaenergi.se ORG.NR VAT SE

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer