Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Föregående möte var ) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson Fredrik Engström Karl Lampinen Jon Nilsson Anton Holmström Mötessekreterare mötesordförande mötesordförande mötesordförande justerare

2 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 2 1. Formalia Mötet öppnades. Röstlängden fastställdes. Mötet förklarades behörigt. Fredrik Engström valdes till mötesordförande för punkt 1, delar av punkt 2 och punkt 3. Karl Lampinen valdes till mötesordförande för punkt 4. Jon Nilsson valdes till mötesordförande för övriga punkter. Christer Chrisp Pettersson valdes till mötessekreterare. Anton Holmström valdes till justerare. Anton Holmström och Loella Mårtensson valdes till rösträknare. Dagordningen justerades löpande. Handlingar i ärendet Röstlängd. Adjungerade. Dagordning.

3 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 3 Röstlängd Närvarande ur förbundsstyrelsen var Jon Nilsson, förbundsordförande Wilhelm Wille Raab, vice ordförande Anton Holmström, ledamot Fredrik Engström, ledamot Thomas Davidsson, ledamot (punkt 1-4) Karl Lampinen, ledamot Loella Mårtensson, ledamot (punkt 1-7) Fredrik Axelzon, ledamot Karolina Andersson, ledamot (punkt 9-) Frånvarande ur förbundsstyrelsen var Andreas Brodin, ledamot Elin Gullberg Bohlin, ledamot Erik Hedberg, ledamot Adjungerade Christer Chrisp Pettersson, kanslichef (deltog ej under punkt 4) Lars Molle Johansson, utvecklingschef (punkt 1-3)

4 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 4 Dagordning 1. Formalia Rapporter...5 Rapport: Förbundsordförande...6 Rapport: distriktsansvarig Rapport: Riksmöte 2004 med mera...16 Rapport: Arbetsledning ordförande...17 Rapport: Sverox...18 Rapport: Marknadsföring...19 Rapport: Nationella Spelveckan...20 Rapport: Förbundskansliet...21 Rapport: LSU...27 Rapport: Verksamhetsgrupper: lajv...28 Rapport: Syftesutredningen Rapport: Vice ordförande...30 Rapport: Projektsamordnare...31 Rapport: Verksamhetsgrupp: airsoft...32 Rapport: Folkbildning...33 Rapport: Folkbildning slutrapport av rapportsystemsdemo...34 Rapport: Resultat Rapport: kansliansvarig...37 Rapport: Informationsansvarig Beslut: Folkbildning Beslut: Upphandling om förbundstidningen Sverox Beslut: Ratificering av Per Capsulam-omröstning om utveckling av demosystem för studiecirkelrapportering Beslut: Ratificering av inköp av dator till förbundsstyrelsen Beslut: Ratificering av antagna föreningar Beslut: Skapande av spelpanel Beslut: utestående fordringar Beslut: Bidragsutbetalningar över budget...66

5 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 5 2. Rapporter Mötet beslutade att lägga följande rapporter till handlingarna Rapport: ordförande Rapport: distriktsansvarig Rapport: Riksmöte 2004 med mera Rapport: Arbetsledning ordförande Rapport: Sverox Rapport: Marknadsföring Rapport: Nationella Spelveckan Rapport: Förbundskansliet Rapport: LSU Rapport: Verksamhetsgrupper: lajv Rapport: Syftesutredningen 2003 Rapport: Vice ordförande Rapport: Projektsamordnare Rapport: Verksamhetsgrupp: airsoft Rapport: Folkbildning Rapport: Folkbildning slutrapport av rapportsystemsdemo Rapport: Resultat Rapport: kansliansvarig Rapport från informationsansvarige

6 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 6 Rapport: Förbundsordförande av Jon Nilsson, Det har varit en intensiv period av arbete sedan styrelsens möte i juli. Mycket löpande kontakt med kansli, styrelsen och andra grupper inom förbundet. Överlag har det flutit på bra, och inga egentliga mottgångar eller stora problem finns att rapportera. Styrelsen Generellt sett har det varit en tät och omfattande kontakt med i stort sett samtliga styrelsemedlemmar, i synnerhet efter augustimötet. Har varit inblandad som stöd i flera olika personers arbete, vilket tagit tid men ändå varit nödvändigt. Visions- och halvtidsmötet har genomförts. Förberedelser (möteslokaler, förberedelsematerial, informationssamling) samt uppföljning (skrivande av sammanfattning, informering av övriga i styrelsen m.m.) har tagit en hel del tid. Två stycken Per Capsulum-omröstningar har genomförts angående arvodering av programmeringsarbete samt inköp av ytterligare dator. I samband med upphandlingen av Sverox har jag deltagit och diskuterat utformningen av informationsmaterial och delar av processen. Utredningen om valsystemet har sjösatts. Hanterat omfördelningen av vissa ansvarsområden i samband med Eriks flytt till Frankrike. Diskussioner med arbetsgivaralliansen angående hur arvodering av mindre uppdrag ska ske, och börjat arbeta med att ta fram en Sverok-praxis för detta. Inlett en diskussion med personer utanför förbundsstyrelsen för att utvärdera vårt arbete även ur ett externt och historiskt perspektiv. Representera förbundet externt samt internt Internt Tagit fram en beslutsammanfattning av styrelsens möten i juni och juli för hemsidan. Denna och ytterligare information har sedan arbetats om till dels ett informationsutskick till samtliga distriktsaktiva, och dels en version riktade mot föreningar och publicerad via hemsidan. Slag-förberedelser i diskussioner med Elin, Fredrik Engström och Anna Lundström. Sverox. Skrivit ledare till september numret, och blivit intervjuad för en artikel om läget i förbundet just nu. Distriktskontakt. Har haft kontakt minst en gång med samtliga distrikt, företrädesvis med respektive ordförande. Både om frågor specifika för det aktuella distriktet och olika generella frågor. Varit mötesordförande på Sverok GävleDalas årsmöte. Haft möte tre möten med tre olika personer ur valberedningen. Externt Med Fredrik Engström tagit fram ett pressmeddelande om medlemsutvecklingen, för publicering i samband med kommande styrelsemöte.

7 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 7 Träffat Björn Flintberg för att diskutera ett stort internetprojekt där en community för (roll-)spel ska byggas upp. Hjälpt Kamratposten ta fram en artikel om figurspel, och förberett en om nationella spelveckan. Blivit intervjuad av Fea Livia angående lajvhobbyns historia och framtida utveckling. Deltagit i kontakterna runt samarbetsprojektet En resa som ingen annan. Främst i de delar som rör lanseringen (premiären, mediakontakter m.m.) men även i att hantera den konflikt som uppstod under arbetet. Deltagit i premiäruppsättningen, tillsammans med ordförandena/cheferna på Historiska Museet, Riksteatern, Röda Korset samt Jan O Karlssons statssekreterare och journalister från ett tiotal nationella nyhetsmedier. Visions-, strategi- och förändringsarbete Agerat moderator för syftesutredningen, samt varit bollplank åt Karl i hans arbete med denna punkt. Med främst Karl och Erik diskuterat tankarna om att bygga ut sverok.se till en mer communityliknande sida där Sverok kan bli ett centrum för alla Sveriges spelare, även icke föreningsaktiva. Inför 2004 haft kontakter med Sifo, Temo och flera marknadsundersökningsföretag och disktuterat olika möjligheter för Sverok att få fram mer information om dels våra medlemmar, dels om spelare och dels om allmänheten eller specifika delar av den som ungdomar. Aktuella frågor är hur kände vi och delar av spelhobbyn är, hur många som utövar hobbyn, hur inställningen till delar av den förändras över tiden med flera. Diskuterat möjligheterna att få tillstånd en omfattande, universitetsbaserad, undersökning om rollspel och lajv och dess effekter på sina utövare. Frågan drivs av Åmåls kommun, som har mycket positiva erfarenheter av rollspel/lajv inom förebyggande insatser mot ungdomar i farozonen för att hamna i diverse problem. Nu ligger ärendet hos brottsförebyggande rådet som undersöker möjligheten att få loss pengar. Har tillsammans med Dan Sivnert och Fredrik Axelzon arbetat vidare på en handlingsplan för förbundets agerande vid kriser. Den är nu i det närmaste klar, och kommer presenteras för de berörda parterna inom kort. Har tagit fram ett remissvar till den utredning som Ungdomsstyrelsen i juni presenterade om den statliga ungdomspolitiken under de senaste två åren. Rapporten innhöll även förslag om framtida förändringar i politiken. Bidrag till remissyttrandet har kommit från flera håll, bland annat från Andreas Brodin, Hanna Jonsson, Wilhelm Raab, Lars Johansson och Christer Pettersson. Har inlett en genomgång och översyn av hur Sverok framställer sig själv i kontakten med sina aktiva, samt av det material som finns tillgängligt för att stödja föreningar som vill utveckla sin verksamhet. Målsättningen är att sammanställa gammalt material och komplettera med nytt i två häften. Ett vad är Sverok-häfte som är tänkt som en introduktion för nya aktiva på förbunds och riksnivå och ett utveckla er förening tänkte att ge tips och råd om hur man sköter en förening och hur den kan utvecklas. Tanken är att hitta en redaktör som kan hålla i detta under hösten, och att ha häftena klara under början av nästa år. Diskuterat lajvhobbyns framtid inom eller utanför Sverok med Mikael Lestander, ordförande i IFL (Intresseföreningen för lajv, tidigare lajvkommitén).

8 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 8 Deltagit i diskussioner och möten med drift-gruppen för att diskutera Sveroks it-verksamhet under 2004 och framöver. Målsättning att ta fram en konkret plan för 2004 och en genomarbetad strategi för arbetet på längre sätt. Projekt Folkbildningsarbetet har tagit upp mycket tid. Har deltagit i två möten med studiefrämjandet, det ena på ledningsnivå och det andra ett arbetsmöte. Har även deltagit i ett möte med folkbildningsgruppen, och haft ganska omfattande löpande kontakter med denna grupp. Har även haft kontakt med arrangörerna av folkrörelseforum samt LSU om att ta upp folkbildningsfrågan på den konferensen. För mer information om detta område, se särskild rapport. Under perioden har det arbetats en hel del med Nationella Spelveckan. Min del har varit som idégivare och bollplank åt de två huvudansvarig, samt att samla in och sammanställa information, dokument och kontakter från tidigare år. Har även varit skött kontakten med spelföretag, vilekt resulterat i at Games Workshop för första gången deltar i spelveckan. Trendus, Midgaard, Alga och förhoppningsvis Tradition är andra deltagande företag. Se rapporten för nsv för mer information. Övrigt Under rapport perioden har det varit täta kontakter med arbetsledningen, flera gånger per vecka via telefon, mejl och icq. Det har även varit fyra möten. Sedan förra styrelsemötet har det varit mycket resande, har sedan dess haft drygt 20 resdagar inräknat enbart de dagar där det rör sig om en heldag. Hade en knappt en knappt två veckor lång semester i början av augusti då vice ordförande höll ställningarna på ett utmärkt vis. Planering (oktober-november) Planeringen här är väldigt kort och sumarisk. En mer omfattande är under utarbetaning och kommer vara klar senare. Mer information ges under mötet. Fortsätta den löpande kontakten med styrelsen, kansliet och distrikten samt föreningar med flera i linje med vad som gjorts tidigare. Slag. Förberedelser och deltagande. Förbundsstyrelsemöte i november. Mediaarbete för att följa upp En resa som ingen annan samt inför Nationella spelveckan (NSV). Pressmeddelande och direktkontakt. Följa upp remissen genom ett möte med Lena Hallengren Stötta folkbildninggruppen, i arbete och under möten. Stötta NSV-gruppen. Hitta redaktörer för vad är sverok- samt utveckla din förening-häften samt inleda arbetet med förenings- och vad är sverok-häftet. Jobba med it-folket för att ta fram strategi, plan och värva folk. Träffa Fredrik Innings, Sveroks första ordförande

9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 9 Kontakt med Intresseföreningen för lajv för att disktuera lajvhobbyns framtid. Delta i Sverok Västs årsmöte. Försöka besöka ett distriktsstyrelsemöte. Ev. delta i en LSU-kurs om ledarskap Följa upp Åmål-samarbete angående utvärdering av lajv/rollspel.

10 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 10 Rapport: distriktsansvarig av Elin Gullberg Bohlin, Sedan förra styrelsemötet har jag haft en intensiv kontakt med framförallt Anna Lundström, ordförande för väst. Detta p.g.a. det kommande slaget som väst är värdar för. Slaget kommer att handla om mediekommunikation och hållas i Varberg. Av den informationen jag fått av Anna bedömer jag att läget är under kontroll när det gäller slaget. Jag har även satsat hårt på att vara i kontakt med samtliga distrikt. Dels för att att följa upp slaggruppens arbete, kolla läget inför slaget i allmänhet, samt följa upp hur det gått efter sommaren med distriktsarbetet. Kommentarer om varje distrikt kommer sist i denna rapport. Jag har besökt Gävle Dalas sista styrelsemöte samt deras årsmöte och den spelhelg som var i samband med årsmötet. Även Stockholm har besökts och under besöket i Stockholm deltog jag på ett av deras årsmöten och hade dessutom ett möte med Stockholms ordförande Mirja Hagström. Planering Jag kommer att närvara på Väst slag. Där hoppas jag kunna genomföra en utvärdering av slaget samt slaggruppens arbete. Jag hoppas även kunna påbörja (om dock i liten skala) planeringen av nästa slag. Fokus för distriktsarbetet kommer framöver att vara de distrikt som visat sig behöva hjälp och peppning. Fortsatt regelbunden telefonkontakt samt om möjligt besök på deras möten. Jag kommer även att börja påminna de distrikt som ska ha årsmöten under våren att redan nu börja tänka på detta och vid behov stödja och hjälpa i det arbetet. Distriktsrapporter SKuD Niklas Bendelius är för närvarande väldigt upptagen och frånvarande så Paul Carlsson är tillförodnad ordförande i några månader. Skud arbetar just nu mest med att förbereda KalCon- konventen som ska gå av stapeln under NSV. Förutom det arbetas det mycket med att ta fram styrdokument etc så att föreningarna snabbt ska kunna fixa kurser. Dessutom satsar Skud på att utarbeta en grafisk profil för att trycka tröjor, pins och plancher. På styrelsemötena är stämningen bra och styrelseledamöterna deltar ofta i dessa. Föreningskontakten är inte riktigt slutförd men uppskattningsvis har Skud bara ett tjugotal föreningar kvar att kontakta. Ost Trots upprepade försök både telefonledes, via mail och icq har jag inte lyckats få tag på Petra Malmgren. Jag kommer att fortsätta bombardera henne med mail osv. men har ingen anledning att tro att distriktet mår dåligt.

11 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 11 Väst Väst gör reklam och mässor just nu, planerar, fixar material till och jobbar på. - Bok & Biblioteksmässan, GBG - Ung i Skaraborg, Mariestad - TUGG, GBG - Ungdomsmässan i Halmstad blir nog inte riktigt vad det var tänkt från början och väst ska som det ser ut nu inte vara med. (tid, folk osv.. räcker inte till) - BSK, Borås Övrigt - Väst gör ett Slag, planerar, fixar å donar. - Ska precis skicka ut DN no:50, kommer snart i era brevlådor. - Väst kassör har hoppat av, därför ska Väst ha extra årsmöte, kallelse kommer snart i era brevlådor. - Föreningsrundringning ligger lite efter i schemat och detta jobbar de på med så fort de kan. - Betalar ut bidrag, 3 föreningar sökte på mötet i söndags och tre föreningar fick beviljat. - Köper in hobbysaker, ska köpa bland annat nya Svenilboken och ASFs friformsboxar. - Tobias och Anna har varit på "Svenska möten" mässa i GBG om/med en massa kursgårdar och konferansanläggningar, trevligt och flådigt. - Anna har varit på möte angåenda Slaget vid namn "Förslaget" med Fredrik Engström, Karl Lampinen var också med. (givande och trevlig fika) - Tobias och Tomas håller just nu på och mer eller mindre river kansliet för tillfällig flytt till Svenska mässan och Bok&bib. Svealand Svealand har sen sommaren varit lite lågt. De har haft sitt andra IRC möte och haft en del problem med vi-känsla då den geografiska spridningen gjort det svårt att föra alla samman på ett bra sätt. Men det enskilda arbetet fortsätter med ganska bra utveckling och styrdokument för kursverksamhet har börjat ta sin form. Det har skett en del kurser också vilket känns väldigt positivt. En försvunnen revisor har hittat tillbaka. Detta tog dock lite slit men ordnade sig och vi hoppas det håller i sig. Svealand satsar nu på FriCon och NSV. De kommer ge slantar till de föreningar som har NSV och hoppas att dom kommer göra ännu bättre jobb nästa år. Stockholm Sedan förra styrelsemötet har Sthlm gjort färdigt och skickat ut ett bra Utskick tillderas föreningar. De har också haft en Inspiraton, som inte var så välbesökt, men ändå lyckad. Förfrågningar från spelsugna människor fortsätter att strömma in, och en och annan fritidsgård hör av sig med önskan om besök, spelinstruktörer eller annat.

12 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 12 Ett par bidragsansökningar har beviljats, Vila i frid och Operation Barbarossa. Sthml jobbar för närvarande med en mässa på Fryshuset (ID-mässan, Kultur i kvarteret 9-11 okt), där Hanna Johnsson ska sitta med i en panel/seminarium, och dom söker föreningar som vill demonstrera spel, annat hobbyrelaterat osv på plats samt hålla i ett infobord. Till Historiska museets utställning Memento Mori sökes det också föreningar för speldemonstrationer och liknande, samt att Sthlm ska fixa spelpjäser till ett stort schackslag som ska hållas (där pjäserna är människor). Det går väl hyfsat bra frammåt med detta, men det behöver mer folk. Sthlm kämpar med att hitta och få in alla nycklar till kansliet som är på vift av olika slag. Kanske måste låset bytas ut grund av borttappade nycklar tyvärr. Uppdatering av hemsidan går trögt. I övrigt i distriktet så fixas och grejas det ju ute i föreningarna, med lajv, spelhelger osv. Kansliet används mycket för möten och tryckerier. Någon dag kommer det att göras en rensning av kansliet, för det finns en hel del junk där som bara tar plats, och en massa kvarglömda kläder sen evigheter. Folk har fått veta detta och det som inte har hämtats upp och inte fyller någon funktion på kansliet, kommer styrelsen att göra vad dom finner mest lämpligt med... Jag kan också meddela att nu har vi inte bara en, utan två ledamöter på annan ort än Stockholm. Detta är en prövning för ett distrikt där alla brukar vara grannar. I mars är det något som kallas Ungkulturdagarna i Stockholm (rätt häftig grej verkar det som), och Sthlm (m.fl.) har bli tillfrågade om någon kan sitta med i styrgruppen för detta projekt. Men ännu är det ingen som har sagt sig hinna och vilja. Rent allmänt kan man säga att stämningen i styrelsen börjar bli betydligt bättre vilket jag tror beror på att de finansiella problemen verkar kunna lösas och att några projekt rotts iland. Stockholm kommer även att delta på slaget med preliminärt fem personer vilket förhoppningsvis blir lyckat. Ekonomi Kassör John har jobbat på bra med boken och de kompletterande handlingarna har skickats iväg till vår auktoriserade revisor, så nu väntar vi bara på revisionsberättelsen, innan Stockholm kan skicka in det sista till landstinget för att få den sista utbetalningen. Distriktet har börjat få in en del fordringar. Vi har gått ut med information i distriktet om att vi kommer att skriva av fodringar som finns på distriktet vid nyår, för att få ordning på ekonomin. Fram till dess har alla som vet sig ha fodringar på distriktet möjlighet att höra av sig. Vi har fortfarande svårt att betala ut bidrag vi beviljat. GävleDala GD har precis haft sitt årsmöte som gick väldigt smidigt. En ny styrelse valdes och alla papper var i ordning, med andra ord ingen extra årsmöte. Jon deltog även på detta möte som mötesordförande. GD har även under den senaste tiden slutfört flytten av deras kansli samt gjort en hel del renoveringsarbete. Även föreningskontakten har gått bra och det finns för närvarande mindre än 20 föreningar som inte är kontaktade i Gävle Dala. Den nya styrelsen kommer att ha en upptaktshelg samma helg som FS-mötet.

13 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 13 Nedre Norrland Nedre Norrland (NN) har just för tillfället svåra ekonomiska problem. Detta på grund av att det saknas en gammal revisionsberättelse. Jag har med anledning detta varit i kontakt med Peter Madsen och Jon har varit i kontakt med Kriss Andsten. Dessutom har jag ingående diskuterat problemet med NN:s ordförande Anton Lundin och jag hoppas att styrelsen nu känner sig motiverad att lösa dessa problem själv. Under den närmaste tiden kommer jag noggrant följa det arbetet. Förhoppningsvis kommer NN trots problemen ha två representanter på slaget. Övre Norrland Saker som har hänt t.o.m. 1/ En ledamot mindre Sverok Övre Norrland har förlorat en ledamot i och med att Patrik Petterson har valt att avsäga sig sin post i styrelsen av personliga skäl. Nytt i ÖN Distriktets nya tidning/nyhetsbullentin har än så länge kommit ut med ett nummer. Det innehöll mest information och inget spelrelaterat material, vilket vi hoppas på att kunna justera i framtiden, mycket med hjälp av ett avtal med föreningen TRAMS. Tidningen trycktes hos Sverok Väst. Spelträffar/konventsarrangörskurser Vi hade planerat att under juli hålla fyra stycken konventsarrangörskurser under två helger, men då vi fick återbud från den planerade kursledaren så omvandlade vi snabbt tre av kurserna (Skellefteå, Umeå och Piteå) till spelträffar, där vi träffades, spelade spel och snackade. Den fjärde blev en form av konvents-workshop i Luleå, där vi tillsammans med delar av arrangörsgruppen för NordKon och SnöKon-konventsgeneralen tillika förbundsstyrelseledamoten Anton Holmström diskuterade konvent utifrån det studiematerial som satts samman av Tobias Eliasson och Andreas Brodin. Stora Nolia Stora Nolia var i år, precis som tidigare år, en stor succé på alla plan. Bristande rutin hos en del av de föreningsmedlemmar som hjälpte oss som utställare kompenserades mer än väl av stor entusiasm och det fina material vi kunde dela ut i och med Sverox. Tidningen var fantastiskt bra att ha i sin nuvarande form, en mycket snygg publikation som man kunde dela ut till alla utan att skämmas, och som både innehöll intressanta artiklar och all den information man behöver för att ta reda på vad Sverok är och hur man får kontakt med oss. Mer utförlig information om mässan kommer i en separat rapport senare. SnöKon Arbetet med SnöKon har kommit igång ordentligt igen. Även om detta egentligen inte är ett styrelseprojekt så ligger det oss varmt om hjärtat, och dessutom kommer Hans att vara djupt insyltad i arbetet med konventet. Mer information hittar man på Landstingsbidrag

14 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 14 Distriktet har sökt landstingsbidrag från Norrbottens läns landsting (deadline 15/9). Ansökan till Västerbottens läns landsting (deadline 15/11) är så gott som klar och kommer att skickas in gott och väl i tid. Ny hemsida Nu i dagarna kommer Sverok Övre Norrlands gamla hemsida att ersättas av en ny och fräsch, där det övergripande målet är att sidan ska vara lätt att förstå och navigera, och alla distriktets medlemmar ska känna sig välkomna och delaktiga där. Den kommer, bland annat, att innehålla en möjlighet för besökare att skriva upp sig för att få Sverok Övre Norrlands nyhetsbrev, där styrelsen kommer att skicka ut information om olika saker som händer i distriktet. Självklart är den inte till för bara våra egna evenemang utan även för att utlysa andra spelrelaterade evenemang som sker i distriktet. Intentionen är dock att även denna hemsida bara ska vara temporär tills kan få upp en sida som är baserad på Typo3. Datorinköp En ny dator har införskaffats, vilken ska stå på vårt kansli i Umeå som en resurs för styrelsen och för våra medlemmar. Genom samarbetet med TBV kommer man även därigenom att ha tillgång till Internetuppkoppling och skrivare. Övriga för förbundsstyrelsen relevanta beslut 19/7 Styrelsen beslutar att byta ut distriktets gamla logotyp (snöflingan) mot den Sverok Övre Norrland-logotyp som specificeras av förbundets grafiska profil-dokument. 14/9 Styrelsen fastslår att vi bör öppna en dialog med förbundsstyrelsen om de brister som finns i det fastslagna utbetalningssystemet för distriktens grundgaranti. 14/9 Styrelsen är enig om att det SLAG-finansieringssystem vi skulle önska användes är det s.k systemet (tidigare kallat Marcins förslag ). Planerat i Sverok Övre Norrland Spelcafé 10/10 I samband med Go'morron Sverige, ambulerande teatershow i regi av Riksteatern. Den 10:e oktober kommer de till Umeå, och kommer hålla en föreställning på Midgårdsskolan under kvällen. I samband med detta vill de ha en bunt "sideshows" med lokalprägel, och dessa kommer då husera på Hamnmagasinet. TBV har ombetts hjälpa till att hitta intresserade individer som kan tänka sig att hjälpa till och se till att det händer massa häftiga saker där under dagen, och för detta har de bett oss om hjälp. Arbetshelg Styrelsen kommer att hålla kombinerat styrelsemöte/arbetshelg 17-19/10 i Luleå. Där kommer bland annat nästa nummer av Nytt i ÖN att produceras. Vill man ha med något i tidningen ombedes man kontakta omgående. Tidningen planeras komma ut i slutet av vecka 43. Workshop om rollspel Projekt Att spela roll Sverok Övre Norrland och Umeå Kommun håller tillsammans en workshop om rollspel, riktad till lärare och fritidsledare i Umeå. Den kommer att hållas på kvällen den 21/10 och Sverok Övre Norrland står för hela kvällens program. NSV

15 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 15 Distriktet kommer att synas på evenemang i Umeå, Skellefteå och Luleå. Umeå Spelcaféer kommer att hållas på HamnMagasinet under hela veckan., mycket tack vare samarbetet med TBV. Skellefteå Ej planerat ännu. Luleå I Luleå avslutas NSV väldigt passande med NordKon, där självklart distriktet kommer att vara representerat! Vi kommer att sprida information om förbundet och hur man startar en förening. Fansinkurs Vi har beviljat projektbidrag till föreningen TRAMS för att arrangera en kurs/workshop i hur man gör ett fansin, och vi kommer att samarbeta angående de praktiska detaljerna. Kursen kommer att hållas i Umeå, men inget datum är fastställt ännu. Halvslaget Vi planerar att hålla en inspirationsträff tillsammans med vårt vändistrikt Sverok Stockholm, samt eventuellt även Sverok Nedre Norrland och Sverok Väst. Förhoppningsvis kommer detta att äga rum någon gång under november. SävCon Även detta året får en egen upplaga av SävCon, äger rum den 2-5/11. Mer information på Inte heller detta är ett styrelseprojekt utan helt fristående.

16 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 16 Rapport: Riksmöte 2004 med mera av Loella Mårtensson, Vad har hänt? Möte med Jon Nilsson angående Riksmötet. Möte med Karl Lampinen, Andreas Brodin, och Jon Nilsson. Fika och diskutera möte och mötesform. Mötet kommer vara plenum plus. Anna Westerling är tillfrågad till redaktör för möteshandlingarna, så även Petra Malmgren. En lista är sammansatt på lämpliga ordförande och sekreterare. Mikael Enmalm försvann. Han skulle ha förhandlat med hotellet. Jag försöker reparera skadan. Bokat datum 12-14/ Vandrarhemspriset omförhandlat. Varit i Stockholm fyra dagar. Jobbat med En resa som ingen annan. En tveksam upplevelse ur arbetssynpunkt. Konferenslokal bokad och avbokad. Min spion sa att den sög nu letar jag efter något bättre. Beräkning på extra dag. Mind mapping om riksmötet. Nyckelband beställda. Blurb till Sverox om Riksmötet (Jon Nilsson). Vilka problem har tillstött? Jag har bara haft två problem. Det första är kommunikationsproblem. Det är svårt att nå människor det är svårt att få svar med mera. Det andra är att jag glömmer lita på min egen förmåga att fixa det här. Lite mer support hade varit nice. Hur ska arbetet fortsätta? Enligt tidsramen. Känner att arbetet intensifieras hela tiden. Det tycker jag är trevligt som känt mig lite tom på sysslor. Den tanken är inte aktuell längre.

17 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 17 Rapport: Arbetsledning ordförande av Fredrik Axelzon, Ansvarsområde Arbetsledning Rapportering Under denna period har jag och ordföranden haft flera personliga möten där vi har diskuterat arbetsledning. Under samtalen har både det dagliga arbetet berörts men även också övergripande planering/uppföljning och prioriteringsövervägande. Utöver detta har vi även haft telefonkontakt flera gånger i veckan i kombination med kontakter via mail. Jag har fått en större skriftlig planering av ordföranden och även sett till att den distribuerats till vice ordföranden och kansliet. Planering Jag är nöjd med frekvensen av möten och kontakter med ordföranden gällande arbetsplanering. Jag avser att vi ska fortsätta i samma utsträckning och upplägg även under nästa period.

18 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund sida 18 Rapport: Sverox av Fredrik Axelzon, Rapportering Under denna period har merparten med arbetet med Sverox gällt Sverox-upphandlingen. Detta arbete mynnar ut i det beslutsunderlag som kommer presenteras på förbundsstyrelsemötet 3-5 oktober och som styrelsen sedan ska ta ställning till. Mer information om tillvägagångssättet i upphandlingen kommer att finnas i beslutsunderlaget. Det har kommit ut ytterligare ett nummer av tidningen Sverox (nr31) Vi har haft löpande kontakt med Sverox-redaktionen gällande arbetet med tidningen. Under bok och biblioteksmässan i Göteborg, september distribuerades 2500 Sveroxar. Under mässans första dagar är besökarna merparten branschfolk, lärare och bibliotekarier men under de övriga dagarna är fokus på allmänheten. För att utvärdera satsningen med tidningarna har vi bett om att få in en rapport hur tidningarna användes av Sverok Väst. Jag besökte mässan. Vi har trots påminnelser ännu inte fått in någon rapport ifrån Övre Norrlands distrikt gällande hur de använde de 2000 tidningar de fick till Nolia-mässan. Planering Under förbundsstyrelsemötet 3-5 oktober kommer det ta beslut om vem som ska få kontraktet att ge ut sex nya nummer av Sverox. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Sverox på samma sätt som tidigare period. Arbetet kommer att bestå utav löpande kontakt med redaktionen i kombination med att arbeta med övriga frågor gällande Sverox. Vidare kommer vi att göra en utvärdering gällande användandet av tidningen Sverox på mässor.

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-09-30 69 Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-08-24--26 1(84) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-08-24--26 Föregående möte: 2007-06-09--10

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl 10.30-12.50 Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Christer Pettersson, Kanslichef Fredrik Bonander, Förbundssekreterare

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(63) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(66) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer