Projektredovisning av förstudien INFILT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning av förstudien INFILT"

Transkript

1 Stockholm Från Syntjuntan Till Innovativ Kultur Projektredovisning av förstudien INFILT 1. Projektidé Idén är att infiltrera näringslivet med konstmusik och ljudkonst! Projekt INFILTs övergripande syfte är att: Hitta samarbeten med näringslivet för att möjliggöra en större ekonomisk intäkt Öka kunskapen om näringslivet för att kunna paketera Syntjuntans metod Inspirera till ökat intresse för experimentell musik Projektet INFILT är en förstudie till ett större projekt om hur experimentell konstmusik kan paketeras för att attrahera publikgrupper inom näringslivet. Kan vi som kulturproducenter, konstnärer, musiker etc. samarbeta med näringslivet? Vill näringslivet samarbeta med oss? Vilka behov har näringslivet av kultur? Hur kommunicerar vi vår produkt? Vill företagen betala för kultur? Om inte, varför då? 2. Bakgrund, Drivkrafter och motiv Syntjuntan är en ensemble kvinnliga tonsättare, musiker och ljudkonstnärer. Lise Lotte Norelius, Ida Lundén och Ann Rosén samt inbjudna tonsättare/ musiker/konstnärer. Syntjuntan har funnits i cirka 3 år och har nått stora framgångar med konceptet syntjuntor som är en kombination av konsert och workshop i varierande format beroende på sammanhanget. En syntjunta består av ett konstnärligt innehåll och en pedagogisk modell som Syntjutan själva har tagit fram och som kontinuerligt utvecklas. När man med några enkla komponenter som nål och ledande tråd kan sy sig sin egen synt då är det inte så långt till att börja prata om hur man spelar. Vad kan man göra med en synt? Vad kan man göra med musik? Vad har musiken för roll i samhället? Det öppnas möjligheter för en större förståelse för experimentell och experimentell konstmusik och möjliggör en större publik. När man bygger sin egen synt (löder den på ett kretskort eller syr i hop den på en disktrasa) och börjar förstå hur ljudet uppstår, öppnar sig en ny värld av möjligheter. Deltagaren har genast förvandlats till en ny publik av nutida konstmusik. Tonsättaren, musikern och konstnären får nya perspektiv och ny kunskap att arbeta vidare med. Syntjuntan har fått ett fantastiskt gensvar från media och mött en stor och intresserad publik med deltagare från olika kulturer, skilda sociala grupper, kvinnor, män, unga som gamla, åldersspann mellan 12 och 84 år. Juli 2009 t o m juni 2011 har

2 Syntjuntan genomfört 24 st workshops och 24 konserter runt om i Sverige samt i Berlin, Bremen och Oslo samt Syntkollo med ungdomar i samarbete med Lava, Kulturhuset och Musikcentrum. Med mera. Syntjuntans ambition är att bryta ny mark, nå bredare publikgrupper, vara förebilder för tjejer som vill hålla på med elektronik och musik, överbrygga kulturella och traditionella gränser mellan manligt och kvinnligt och sprida experimentell konstmusik till alla grupper i samhället! Syntjuntans devis är: En syntjunta i varje kvarter! 2.1 Särskilda krav från avtalet Under projektet skall följande genomföras: Minst 1 syntjunta med näringslivsdeltagande Utvärdering av deltagarnas upplevelse Förslag till fortsatt utveckling 3. Förnyelse och samarbeten Workshopen utvecklades både konstnärligt och pedagogiskt innehållsmässigt genom WSPs krav på en kortare ramtid för Syntjuntan. Syntjuntans egenvärde som konstnärligt projekt har också stärkts genom positiv feedback från de båda workshoparna. Förstudien INFILT har också lett till att forskaren Katja Lindqvist, bitr universitetslektor vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg har påbörjat vidare forskning i form av en bok/rapport om Syntjuntan med angreppsvinkeln; relationen konst/näringsliv. Flera kontakter knutna under projektet med olika företag i näringslivet kan leda till beställningar av Syntjuntor. 4. Genomförande Research och säljaktivteter Projektet startade i december 2011 med att Ann Rosén och Annica Sandh började söka lämpliga företag till Syntjuntorna. På grund av att företagen generellt sett behöver en längre planeringsperiod än den kalkylerade sköts projekttiden framåt så att workshoparna skulle genomföras senast sista maj istället. Under projektets första period genomfördes olika tester kring paketering, vinkling av budskap, målgruppsanalys med mera. Vi träffade Kultur och Näringsliv och tittade på referensmaterial från andra konstoch kulturutövare som erbjuder utbildningskoncept till näringslivet samt talade med en HR specialist. 22 februari deltog INFILT/Syntjuntan i Nackamässan där nya företagskontakter knöts och en marknadsundersökning genomfördes. Marknadsundersökningens viktigaste

3 resultat var att INFILT inringade sin målgrupp det är stora företag som är målgruppen. De mindre företagen har generellt sett inte resurser varken ekonomiskt eller organisatoriskt att genomföra Syntjuntor. Konstområdet är inte heller en del av småföretagarnas värld. Workshops och utvärderingar 23 februari genomfördes en Syntjunta med Infilts referensgrupp. 5 personer medverkade. Efteråt genomfördes en längre intervju med de deltagande kring deras upplevelse och kring Infilt. Det viktigaste resultatet var att alla deltagare bekräftade valet att profilera Syntjuntan som en high end product och försöka nå stora företag som vill framstå som nyfikna och experimentella. PR poängterades som bästa marknadsföringskanal. 12 april genomfördes en Syntjunta för 11 deltagare på företaget WSP. På grund av WSPs tidsbrist utvecklade Syntjuntan konsertdelen istället för workshop + efterföljande konsert så fick deltagarna efter workshopen spela tillsammans med Syntjuntan. Efter genomförd workshop genomfördes en enkät med deltagarna. WSP var nöjda och erbjöd sig att sprida ordet vidare inom det egna företaget (som har över 700 anställda). Ansvarige inköparen var senare också referens till en förfrågan från Sandviks HR grupp. De WSP anställda intresserade sig för Syntjuntans konstnärliga arbetsprocess. De tyckte ungefär hälften/hälften på frågan om Syntjuntan främst var en konstupplevelse eller teambuilding. Ljudfilen upplagd på hos wsp sverige. Definitivt en ny insikt för de deltagande kring konstmusik. Sammanställning, reflektion och framåtblickande 4 juni medlemsmöte på Innovativ kultur. 5 juni möte med forskaren Katja Lindqvist om fortsatt forskning i projektet. Maj/juni sammanställning av rapporter och enkäter 4.1 Resurser Ann Rosén initiativtagare, projektledare samt kompositör, musiker Syntjuntan medlem Lise Lotte Norelius kompositör, musiker Syntjuntan medlem Annica Sandh kommunikatör, anlitades istället för Roi Division. Referensgrupp bestående av: Jonas Berglund, partner och delägare i Nivå landskapsarkitektur AB, Lena Gennerud, grundare av Hejdadig Verksamhetsutveckling, Per Rosén, VD Upplandsmotor, Ingvar Sjöberg, professor vid Institutionen för data och systemvetenskap Stockholms universitet samt projektledare DigitalArtCenter och Elisabet Widlund, VD Musiksverige samt Katja Lindqvist, bitr universitetslektor vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Mikael Wallin, WSP, beställare av testworkshopen 12 april. Cecilia Harder, HR anställd inom Sandvikkoncernen, bollplank gällande främst HRperspektivet på workshopen. I övrigt har t ex Ann Roséns kontor i Nacka, Ann Roséns bil etc liksom kostnader för workshopmaterial tagits i anspråk för projektet. Se den ekonomiska sammanställningen för detaljer.

4 4.2 Projektplan Projektet startade i oktober 2011 och slutfördes i maj 2012 efter en överenskommen förlängning av projektet pga möjligheterna att boka företag för test workshops. Efter fördjupade förhandlingar mellan Ann Rosén och Roi Division beslöt projektledaren att istället för att anlita Roi Division genomföra projektet med en kommunikatör mer insatt i konstmusikbranschen, valet föll på Annica Sandh. Vid INFILTS start träffade Ann Rosén en konsult och företagsutvecklare knuten till Nyföretagarcentrum och Innovation Stockholm. Hon kom till mötet med frågor som hur gör man när man närmar sig näringslivet? Vad är det jag ska sälja? Konsultens förslag var att ta HR greppet om produkten dvs sälja det som en personalutbildning i första hand där värdefulla inslag i konceptet var ledarskapsutveckling och genusperspektivet. Detta blev sedan utgångspunkten för sälj och paketeringsprocessen. Efter framtagning av flera olika säljprospekt och feedback från olika håll, bl a från Kultur och Näringsliv förstod vi att konstupplevelsen var vår USP, det var detta vi skulle sälja och inte utbildnings eller organisationshjälp. När vi klargjort detta blev också försäljningsarbetet lättare och vi fick napp hos företaget WSP som ville göra en Syntjunta och fungera som Testpiloter i INFILT projektet. Efter genomförandet av två lyckade workshops (en i februari och en i april) en med vår referensgrupp och en med WSP (ett globalt analys och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling) med mycket fin feedback från båda grupper ägnade vi i maj och juni tid åt att sammanställa och reflektera över projektet samt sammanställa idéer för projektets fortsatta framtid. 4.3 Ekonomi BUDGET UTFALL Intäkter: Innovativ kultur Syntjuntan Totalt: kr kr Utgifter: Projektledning ca Komunikationsbyrå ca Arvoden Syntjuntan ca Matrialkostnader ca Seminariekostnader ca Administration ca Ekonomi/Redovisn ca Transporter/resor 0 ca Totalt: kr ca kr Eftersom projektet tilldelades en lägre summa än den sökta fick projektet delvis

5 justeras, tex anlitades den fristående kommunikationskonsulten Annica Sandh istället för kommunikationsbyrån Roi Division. Syntjuntan fick också öka den egna insatsen något utöver det som var tänkt. Av den revisorstärkta bilagan framgår ekonomin i detalj. 5. Resultat & effekter Efter projektets genomförande har Syntjuntans samlade kunskap kring kommunikation mot näringslivet ökat markant dels genom de undersökningar som gjorts i projektet och dels genom informella och formella möten med representanter från näringslivet under projektets gång. Lärdomarna kring paketering och val av profilering (HR/utbildning/teambuilding/konstupplevelse) kommer att spela stor roll för projektets fortskridande och för Syntjuntas framtida möjligheter att öka sin självförsörjningsgrad. Projektet har också belyst det faktum att liknande forskning inom området är mycket begränsad. Av den forskning som finns är ofta konst/kultur sammanslaget till en grovt generaliserad bild av hela området vilket gör resultatet svårapplicerat på den specifika branschen konstmusik. Till exempel finns mycket material kring näringslivets förhållande till konst som reklam och investering i materiell konst men detta material är inte översatt till den immateriella konstformen experimentell konstmusik. Vi har också märkt ett behov av praktiska fallstudier som vi kan dra lärdomar av och applicera i vårt arbete. Frågorna vi i vår ansökan sökte svar på kvarstår inför nästa fas i projektet: Kan vi som kulturproducenter, konstnärer, musiker etc samarbeta med näringslivet? Vill näringslivet samarbeta med oss? Vilka behov har näringslivet av kultur? Hur kommunicerar vi vår produkt? Vill företagen betala för kultur? Om inte, varför då? Vi har också identifierat frågan; om konstlivet och näringslivet kan mötas på lika villkor med ömsesidigt respekt för varandras kompetens. Vad gäller forskningen så är fil. Dr. Katja Lindqvists beslut att forska om Syntjuntan utifrån aspekten Konst möter Näringsliv viktigt för både Syntjuntan men förstås för forskningen och för konstmusikbranschen i stort. Resultatet kan förhoppningsvis komma både vår bransch men också näringslivet till gagn. Behovet att förstå varandra kvartstår och förhoppningsvis kan Lindqvists forskning tjäna som en brygga. Ett av de viktigaste resultaten för Syntjuntan är att Syntjuntan nu vet VAD vi säljer mot näringslivet USP:en ligger på konstupplevelsen inte på teambuildning, organisationsfrågor eller utbildningsfrågor. Vi vet HUR det ska säljas som en high endproduct (a product that is one of the most expensive or advanced in a ( ) the market as a whole. Financial Times) via PR. Nästa steg är nu att låta en varumärkesbyrå jobba med profileringen av Syntjuntans produkt mot näringslivet i den specifika valda målgruppen. INFILT har vad vi kan se inte gjort någon specifik skillnad för Stockholm eftersom INFILTs frågeställning är relevant för hela Sverige. Projektet har dock genomförts i stockholmsregionen och INFILTs frågeställningar har berört människor som bor och arbetar i stockholmsregionen. Näringslivet har berörts genom väckta frågeställningar kring konst och konstmusikens

6 värde. Ett företag har konkret infiltrerats och flera andra företag har intresserat sig för att boka Syntjuntor och därmed öppna sig för experimentell konstmusik och det faktiska värde som musiken kan tillföra företaget och dess medarbetare. Förstudien INFILT hade inte kunnat genomföras utan projektbidraget från Innovativ kultur. De kontakter som hänvisats genom Innovativ kultur liksom projektmöten med andra projekt har tillfört kunskap och inspiration. 6. Övrigt Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av att omsätta resultatet av denna förstudie till ett större projekt, så som planen var från början. Behovet av forskning inom området är markant. Frågorna kvarstår men nu har vi fler verktyg att jobba vidare med och vi har en tydligare bild av vår produkt, vår målgrupp och vad målgruppen vill ha. 7. Bilagor och referenser: 1) Ekonomisk redovisning styrkt av bokföringskonsult. 2) Sammanställning av undersökningar Bilder och ljudfil från workshopen på WSP den 12 april kan laddas hem via: hos wsp sverige Ann Rosén, Stockholm Projektledare samt initiativtagare till Syntjuntan samt till projektet Infilt.

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Slutredovisning av projekt Affärstrappan

Slutredovisning av projekt Affärstrappan Slutredovisning av projekt Affärstrappan Genomförda aktiviteter och resultat av seminarieserien Affärstrappans seminarieserie blev till slut en 5- stegsraket som hanterade olika ämnen som ingår i företagande.

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer