Protokoll. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1)"

Transkript

1 1(55) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl Paragrafer ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) ej närv 128 ElisabethTedestål (M) Klas Kristensson (M) Sven Hansson (M) Lennart Eriksson (FP) Kenth Natanaelsson (FP) Kjell Kumlien (S) Anina Söderlund (NL) Ersättare Göran Cronsioe (M) tjg ers 128 Per Cedergren (M) Filip Melin (M) Martin Steffensen (M) Eva Marnfeldt (M) Johnny Fiskbaeck (M) Per Edeheim (FP) Benny Wiklund (S) Lennart Bengtsson (NL) Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Pirjo Nilsson (SD) Ann-Charlotte Wikerudh (KD) Angela Everbäck (MP) Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt Lars Robert Göranson, miljöchef Birgitta Hartler, nämndsekreterare Lennart Eriksson (FP) Tillväxt och samhällsbyggnad Namnförtydligande Ordförande Ola Freij Justerare Lennart Eriksson Sekreterare Birgitta Hartler

2 2(55) Anslagsbevis Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för när anslaget sätts upp Datum för när anslaget tas ner Protokollet finns tillgängligt på Tillväxt och samhällsbyggnad Underskrift Utdragsbestyrkande Birgitta Hartler Namnförtydligande

3 3(55) MBn 122 beslutar att utse Lennart Eriksson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

4 4(55) MBn 123 lista lista 3. Budgetuppföljning 4. Remiss - hastighetsöversyn 5. Remiss - samråd detaljplan 6. Remiss - motion 7. Skanör 8: Hököpinge 12:20 9. Hököpinge 12: Hököpinge 12: Hököpinge 12: Höllviken 20: Hötofta 11: Information bostadsanpassning 15. Skanör 30:5 16. Eskilstorp 14: Falsterbo 2:1 18. Höllviken 7: Höllviken 7: Höllviken 7: Höllviken 7: Höllviken 7: Höllviken 10: Höllviken 11: Höllviken 14: Höllviken 22: Skanör 29: Skanör 56:7 29. Vellinge 17: Vellinge 40: Vellinge 99: Delegeringsbeslut 33. Meddelanden beslutar att ändra ärendelistan enligt följande: 22, 25 och 26 utgår som tillkommer: Höllviken 19:316 (Spa-anläggning), Falsterbo 22:31 och s:33 (fastighetsplan) och Falsterbo 7:103 (strandskyddsdispens) samt punkten övrigt tillkommer.

5 5(55) MBn 124 Budgetuppföljning beskrivning Budgetuppföljning Budgetuppföljning , biläggs. Miljöchefen redogör för ärendet. har tagit del av informationen.

6 6(55) Dnr: 2011/1117 MBn 125 Remiss beskrivning Hastighetsöversyn inom Vellinge kommun Remiss från Kommunförvaltningen/GMS Plan- och Miljöenheterna har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Med anledning av att kommunen har fått möjlighet att införa 40 och 60 km/tim har en hastighetsöversyn genomförts. Planen utgör en långsiktig ambitionsnivå. Vissa hastighetsändringar kräver ingen ombyggnad och kan därför genomföras inom närliggande tidshorisont. Beredning Förslag till Nämnden rekommenderar inte höjd hastighet, främst ur bullersynpunkt, på följande vägar: Stenbocksväg i Höllviken Södervångsgatan i Vellinge Norra Leden i Vellinge Falsterbovägen i Vellinge - väster om skolan (Borgen) Väg 585 från Hököpingevägen förbi trevägskorset i Herrestorp. Överläggning Vid överläggning i ärendet yrkar Anina Söderlund (NL) att nämnden ska rekommendera att hastigheten sänkts till 40 km/tim på ovan angivna vägsträckor. Ordföranden yrkar bifall till beredningens förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande mot Anina Söderlunds. Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. Exp beslutar enligt beredningens förslag. Gemensam medborgarservice Anina Söderlund reserverar sig skriftligen mot beslutet, biläggs.

7 7(55) Dnr: 2011/0963 MBn 126 Remiss Samråd beskrivning Samråd - Detaljplan för Västra Ingelstad stationsområde mm Remiss från kommunstyrelsen Miljöenheten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av Trelleborgsbanan genom Västra Ingelstad med anslutningsvägar, vägportar mm. De nya planskilda korsningarnas läge har valts med hänsyn tagen till de mest gynnsamma terrängförhållandena och till en framtida utbyggnad av orten i norr och söder, framför allt mellan järnvägen och väg 101. I aktuellt detaljplaneförslag ersätts tre plankorsningar med två planskilda korsningar, en norr om samhället och en centralt i anslutning till den nya stationen. Sedan planprogrammet har föreslagen vägport under järnvägen söder om samhället utgått. Beredning Förslag till Nämnden understryker vikten av att dagvatten från planområdet fördröjs i dagvattendammar dels för att avlasta Gessiebäcken dels för att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare bör de utlovade bullerreducerande åtgärderna, vid befintlig bebyggelse, vidtas i samband med genomförandet av projektet. Exp beslutar enligt beredningens förslag. Kommunstyrelsen, Ingbritt Nilsson

8 8(55) Dnr: 2011/0834 MBn 127 Yttrande över motion beskrivning Motion integrera miljövärden i den kommunala beslutsprocessen Miljöchefen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande översänt en motion om att tillsätta ett projekt för att ta fram en modell som passar Vellinge för att integrera miljövärden i den kommunala beslutsprocessen. Beredning Förslag till Nämnden beslutar att tillstyrka motionen och att rekommendera kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av att för Vellinge kommun ta fram en modell för att integrera miljövärden i den kommunala beslutsprocessen. Exp beslutar enligt beredningens förslag. Kommunstyrelsen

9 9(55) Dnr: 2011/1146 MBn 128 Skanör 8:165 - Klagomål Klagande beskrivning Klagomål på nedfallande aspfrön Miljöchefen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Biläggs. Klaganden har framfört klagomål på nedfallande aspfrö och de problem som dessa orsakar. För att en störning skall anses som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (MB) 9 kap. 3 krävs att den enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och inte är ringa eller helt tillfällig. Nedfallande aspfrön kan upplevas som en olägenhet, men torde varken påverka hälsan menligt eller fortgå under mer än en helt tillfällig tidsrymd. Platsen besöktes den 24 maj 2011, fem dagar efter att anmälan inkommit. Vid besöket noterades torkade aspfrön på marken, men inga luftburna frön. t har kommunicerats och yttrande med synpunkter har inkommit från klaganden samt fastighetsägare för fem andra fastigheter i området. Beredning Förslag till Enligt nämndens uppfattning föreligger ingen olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening, ärendet avslutas och överlämnas till avdelningen för Gemensam medborgarservice för omgående åtgärder. Jäv Gisela Cavalli-Björkman deltog inte i handläggningen av detta ärende.

10 10(55) MBn 128 forts Exp ökl anv Exp för kännedom beslutar att ingen olägenhet föreligger för människors hälsa i miljöbalkens mening, ärendet avslutas och överlämnas till avdelningen för Gemensam medborgarservice för omgående åtgärder.

11 11(55) Dnr: 2011/0596 MBn 129 Hököpinge 12:20 Tolvevägen 83 Fastighetsägare beskrivning Föreläggande - Enskilt avlopp Miljöinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Den avloppsanläggning som finns på fastigheten Hököpinge 12:20 uppfyller inte de krav på bästa teknik som kan ställas enligt miljöbalken. Avloppsanläggningen består av slamavskiljare utan efterföljande rening. Fastighetsägaren har inte visat att utsläppet av avloppsvatten från fastigheten Hököpinge 12:20 kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Beredning Förslag till Nämnden beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hököpinge 12:20 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april 2012.

12 12(55) MBn 129 forts beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hököpinge 12:20 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april Exp ökl anv

13 13(55) Dnr: 2010/0333 MBn 130 Hököpinge 12:28 Tolvevägen Fastighetsägare beskrivning Förläggande - Enskilt avlopp Miljöinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Den avloppsanläggning som finns på fastigheten Hököpinge 12:28 uppfyller inte de krav på bästa teknik som kan ställas enligt miljöbalken. Avloppsanläggningen består av slamavskiljare utan efterföljande rening. Fastighetsägaren har inte visat att utsläppet av avloppsvatten från fastigheten Hököpinge 12:28 kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Beredning Förslag till Nämnden beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda Att från fastigheten Hököpinge 12:28 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april 2012.

14 14(55) MBn 130 forts beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hököpinge 12:28 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april Exp ökl anv

15 15(55) Dnr: 2011/0599 MBn 131 Hököpinge 12:29 Tolvevägen 1 Fastighetsägare beskrivning Föreläggande Enskilt avlopp Miljöinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Den avloppsanläggning som finns på fastigheten Hököpinge 12:29 uppfyller inte de krav på bästa teknik som kan ställas enligt miljöbalken. Avloppsanläggningen består av slamavskiljare utan efterföljande rening. Fastighetsägaren har inte visat att utsläppet av avloppsvatten från fastigheten Hököpinge 12:29 kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Beredning Förslag till beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hököpinge 12:29 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april 2012.

16 16(55) MBn 131 forts beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hököpinge 12:29 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april Exp ökl anv

17 17(55) Dnr: 2010/0331 MBn 132 Hököpinge 12:30 Tolvevägen 58 Fastighetsägare beskrivning Föreläggande- Enskilt avlopp Miljöinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Den avloppsanläggning som finns på fastigheten Hököpinge 12:30 uppfyller inte de krav på bästa teknik som kan ställas enligt miljöbalken. Avloppsanläggningen består av slamavskiljare utan efterföljande rening. Fastighetsägaren har inte visat att utsläppet av avloppsvatten från fastigheten Hököpinge 12:30 kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Beredningen Förslag till Nämnden beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hököpinge 12:30 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april 2012.

18 18(55) MBn 132 forts beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hököpinge 12:30 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april Exp ökl anv

19 19(55) Dnr: 2011/0962 MBn 133 Höllviken 20:142 Skogsviksvägen Klagande Fastighetsägare beskrivning Klagomål rörande råkor Vellinge kommun Miljöchefen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet, biläggs. Klagomål har inkommit om olägenheter av respektive bullerstörning och nedsmutsning av häckande råkor i skogsdungen på fastigheten Höllviken 20:142. För att en störning skall anses som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 krävs att den enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och inte är ringa eller helt tillfällig. Beredning Förslag till Det allmänna intresset av att skydda en fågelart i dess naturliga miljö är stort och väger oftast tyngre än intresset av att undanröja en störning som inte är stadigvarande. Nämnden anser därför inte att det är motiverat att bedriva skyddsjakt på råkor på fastigheten Höllviken 20:142 Exp ökl anv Miljö och Byggnadsnämnden anser att det allmänna intresset av att skydda en fågelart i dess naturliga miljö är stort och väger oftast tyngre än intresset av att undanröja en störning som inte är stadigvarande. Nämnden anser dock att det är motiverat att bedriva viss skyddsjakt på råkor på fastigheten Höllviken 20:142, hellre än att avverka skogsdungen som torde vara det enda sättet att helt eliminera olägenheten.

20 20(55) Dnr: 2011/0600 MBn 134 Hötofta 11:17 Tolvevägen 18 Fastighetsägare beskrivning Föreläggande - Enskilt avlopp Miljöinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Den avloppsanläggning som finns på fastigheten Hötofta 11:17 uppfyller inte de krav på bästa teknik som kan ställas enligt miljöbalken. Avloppsanläggningen består av slamavskiljare utan efterföljande rening. Fastighetsägaren har inte visat att utsläppet av avloppsvatten från fastigheten Hötofta 11:17 kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Beredning Förslag till Nämnden beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hötofta 11:17 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april 2012.

21 21(55) MBn 134 forts beslutar, med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Hötofta 11:17 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera, om utsläppet av avloppsvatten, som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, inte har upphört den 30 april Exp ökl anv

22 22(55) MBn 135 Information bostadsanpassning beskrivning Information om kommande bidrag för bostadsanpassning. har tagit del av informationen.

23 23(55) Dnr: 2011/0996 MBn 136 Skanör 30:5 Västergatan 30B Sökande beskrivning Ansökan om bidrag för bostadsanpassning - trapphiss Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Alla nödvändiga funktioner för en bostad finns på bottenvåningen. Beredning Förslag till Nämnden beslutar att inte bevilja ansökan. Arbetsterapeuten har inte styrkt behovet. beslutar att inte bevilja sökt bidrag för installation av trapphiss. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade (SFS 1992:1574). Exp ökl anv

24 24(55) Dnr: 2011/0767 MBn 137 Eskilstorp 14:105 Mejselgatan 12 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av komplementbyggnad Detaljplan för Vellinge industriby. Enligt planbestämmelser är fastigheten avsedd för industriändamål med bestämmelse om prickad mark som inte får bebyggas. Förslaget innebär att ca163 m 2 av tillbyggnaden uppförs på prickad mark samt att avståndet till tomtgräns mot granne i söder blir 4 m. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Sökande planerar att göra en tillbyggnad på 638 m 2.. t har kommunicerats och yttrande har inkommit. Beredning Förslag till Nämnden beslutar att bevilja sökt bygglov. beslutar att bevilja sökt bygglov. Nämnden anser att åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med PBL (SFS 1987:10) 8 kap. 11 avseende byggande på prickad mark. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandskyddsdokumentation - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga) - ventilation

25 25(55) MBn 137 forts Byggsamråd Byggnadsinspektör kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig - (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Skyddsombud. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud, som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2001:1063. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp Exp ökl anv Exp för kännedom kronor (Bygglov kr och rivningslov kr)

26 26(55) Dnr: 2010/1118 MBn 138 Falsterbo (7:36) 2:1 Ammebrovägen 15 Fastighetsägare till Falsterbo 7:36 Förutsättningar beskrivning Föreläggande - olovlig åtgärd, staket på gatumark Detaljplan för Falsterbo Strandbad gäller. Stadsarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Ett mindre staket har av ägarna till Falsterbo 7:36 uppförts på gatumark. Vid inmätning konstaterades att staketet i sin helhet var placerat på gatumark. Enligt PBL (SFS 1987:10) 5 kap. 36 ska åtgärder som inte kräver lov, utföras så att de inte strider mot detaljplan. Fastighetsägaren har inkommit med synpunkter. t återremitterades för ytterligare handläggning vid nämndens förra sammanträde. Beredning Förslag till Med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10:14 jämfört med 10:12 punkterna 1 och 3 föreläggs att vid vite på kronor vardera att vidta rättelse genom att ta bort uppfört staket på fastigheten Falsterbo 2:1. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut.

27 27(55) MBn 138 forts beslutar med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10:14 jämfört med 10:12 punkterna 1 och 3 att förelägga att vid vite på kronor vardera att vidta rättelse genom att ta bort uppfört staket på fastigheten Falsterbo 2:1. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. Exp ökl anv

28 28(55) Dnr: 2010/2612 MBn 139 Höllviken 7:27 (7:108) Södra Lillvägen Fastighetsägare till Höllviken 7:108 Förutsättningar beskrivning Påföljd - olovlig åtgärd, inhägnad gatumark Detaljplan för Gamlevägsområdet gäller. Ett plank har av ägaren till Höllviken 7:108 uppförts på gatumark, vilket har konstaterats vid besök på plats. t återremitterades för ytterligare handläggning vid nämndens förra sammanträde. Beredning Förslag till Med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10:14 jämfört med 10:12 punkterna 1 och 3 föreläggs att vid vite på kronor att vidta rättelse genom att ta bort uppfört staket på fastigheten Höllviken 7:27. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. beslutar att med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10:14 jämfört med 10:12 punkterna 1 och 3 föreläggs att vid vite på kronor att vidta rättelse genom att ta bort uppfört staket på fastigheten Höllviken 7:27. Åtgärderna skall vara vidtagna inom fyra månader från mottagandet av detta beslut. Exp ökl anv

29 29(55) Dnr: 2011/0276 MBn 140 Höllviken 7:80 Östersjövägen 4 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för mur Detaljplan för Gamlevägsområdet gäller. Muren placeras på prickad mark, som inte får bebyggas. Bygglovingenjören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att sökande önskar uppföra mur åt nordväst mot Sommarbodens in- och utlastningsgata åt Östersjövägen på prickad mark, samt mot den egna garageuppfarten fram till bostadshuset. Muren är 1,8 m hög. Sikttrianglarna vid Sommarbodens in- och utlastningsgata och vid den egna garageuppfarten är tillgodosedda. t har kommunicerats. Inga synpunkter har inkommit. Beredning Förslag till Sökt bygglov beviljas. beslutar att bevilja sökt bygglov för mur. Nämnden anser att åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med PBL (SFS 1987:10) 8 kap. 11 avseende byggande av mur på prickad mark för att minska olägenheter från trafikstörningar. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig - (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats.

30 30(55) MBn 140 forts Avgift Exp Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år kronor.

31 31(55) Dnr: 2011/0470 MBn 141 Höllviken 7:191 Polisvägen 2 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för ändrad användning - del av butik till café, tidsbegränsat lov fem år Detaljplan för Höllviken 7:191 och del av 7:207 Polisvägen gäller. Fastigheten är avsedd för handel, ej restaurangverksamhet. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att en del av den befintliga butiken inreds till café med ca 10 sittplatser. Caféet kommer att ha samma öppettider som butiken. Kundunderlaget är tänkt att utgöras av butikens kunder. t har kommunicerats och yttrande med synpunkter har inkommit. Beredning Förslag till Sökt tidsbegränsat bygglov (5 år) beviljas. beslutar att bevilja sökt bygglov för en tid av 5 år. Nämnden anser att åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med PBL (SFS 1987:10) 8 kap. 11.

32 32(55) MBn 141 forts För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - VA Kvalitetsansvarig - (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Skyddsombud. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud, som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Separat anmälan av nya eller ändrade livsmedelsanläggningar ska skickas till Miljöinspektör på Tillväxt och samhällsbyggnad, Vellinge kommun. Lovet upphör att gälla Avgift Exp Exp ökl anv kronor

33 33(55) Dnr: 2011/0788 MBn 142 Höllviken 7:224 Fritidsvägen 22 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för Höllviken 7:112 m fl gäller. Punktprickad mark får inte bebyggas. Planket planeras att uppföras på punktprickad mark. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att ett 1,75 m högt plank placeras i tomtgräns till grannen på Höllviken 7:226. Detta område består av små hus på små tomter. Områdets karaktär är viktig att bevara. Höga plank blir dominerande i denna småskaliga miljö vare sig det är mot gatan eller mot grannar. t har kommunicerats och synpunkter har inkommit. Beredning Förslag till Nämnden avslår ansökan om plank. beslutar att avslå ansökan om plank. Nämnden anser inte att åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med PBL 8 (SFS 1987:10) kap. 11 avseende byggande av plank inom detta område. Områdets karaktär är viktig att bevara. Höga plank blir dominerande i denna småskaliga miljö vare sig det är mot gatan eller mot grannar. Avgift Exp ökl anv 980 kronor

34 34(55) Dnr: 2010/1172 MBn 143 Höllviken 7:269 Norra Lillvägen 1 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Utdömande av vite olovligt uppställd container Detaljplan för Höllvikens Centrum gäller. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Nämnden beslutade 1 september 2010 att förelägga fastighetsägaren, att senast en månad efter mottagandet av beslutet ta bort den olovligt uppställda containern. Föreläggandet förenades med ett vite på kronor. Vid besiktning på plats i maj månad 2011 konstaterades att containern fortfarande står uppställd inom fastigheten. Exp för kännedom beslutar att ärendet utgår då nytt förslag till placering av containern inkommit

35 35(55) Dnr: 2011/1088 MBn 144 Höllviken 10:123 Bärnstensvägen 8 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Påföljd - olovlig åtgärd, trädfällning Detaljplan för Kämpinge 33:79 m fl. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Vid besiktning på plats, efter inkommen ansökan om marklov, konstaterades att träd fällts utan marklov. Beredning Förslag till Nämnden beslutar, enligt PBL (SFS 1987:10) 10 kap. 4-9, att påföra fastighetsägarna en byggnadsavgift på (4*1 568) kronor för den trädfällning som skett utan marklov. beslutar enligt PBL 10 (SFS 1987:10) kap. 4-9, att påföra fastighetsägarna en byggnadsavgift på kronor (4*1 568) för den trädfällning som skett utan marklov. Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län inom två (2) månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. Om avgiften inte betalas inom den tid som anges kommer en dröjsmålsavgift att tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. et om byggnadsavgift översänds till Länsstyrelsen enligt PBL (SFS 1987:10) 10 kap 28. Exp ökl anv Exp Länsstyrelsen i Skåne län, Personalfunktionen, Malmö

36 36(55) Dnr: 2011/0842 MBn 145 Höllviken 11:106 Gläntevägen 3 Sökande Förutsättningar Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt utvändig ändring - byte av fasadfärg Detaljplan för Tremansvägen gäller. Avvikelse Förslaget innebär att byggrätten överskrids med 23 % eller 47 m 2. beskrivning Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Sökande planerar att förlänga bostadshuset, utöka sovrumsdelen samt bygga till med ett allrum. Sammanlagt blir tillbyggnaderna 60,5 m 2. Inga synpunkter har inkommit. Beredning Förslag till Nämnden beslutar att bevilja sökt bygglov. beslutar att bevilja sökt bygglov. Nämnden anser att åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med PBL (SFS 1987:10) 8 kap. 11 avseende överskriden byggrätt. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - U-värdesberäkning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - ventilation

37 37(55) MBn 145 forts Kvalitetsansvarig (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Kontrollplan byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2001:1063. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp kronor

38 38(55) Dnr: 2003/B1527 MBn 146 Höllviken 14:75 Sjöbrisvägen 5 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Föreläggande begäran om handlingar för avslut Detaljplan för Kämpingeområdet gäller. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Bygglov beviljades 15 december 2003 och 2009 förnyades bygglovet. Handlingar för avslut har inte inkommit. Beredning Förslag till Nämnden beslutar med stöd av PBL (SFS 1987:10) 10 kap. att förelägga byggherren att senast två månader efter mottagandet av detta beslut, inkomma med handlingar för avslut avseende: Verifierad kontrollplan Energiberäkning Provtryckning av rörledningar Luftflödesprotokoll Sotarintyg på braskamin och imkanal Relationshandling på ventilation Föreläggandet förenas med stöd av PBL 10 (SFS 1987:10) kap. 18 med ett vite på kronor. Exp för kännedom beslutar att ärendet utgår då handlingar för avslut inkommit

39 39(55) Dnr: 2010/2382 MBn 147 Höllviken 22:404 Östra Lindviksvägen 23 Fastighetsägare Förutsättningar beskrivning Påföljd olovligt uppförd mur Detaljplan för Granviksområdet. Byggnadsinspektören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet En mur har uppförts utan bygglov. Muren är placerad på förgårdsmark. Beredning Förslag till Nämnden beslutar, enligt PBL (SFS 1987:10) 10 kap. 4-9, att påföra fastighetsägarna en byggnadsavgift på (4*3 087) kronor för den olovligt uppförda muren. Exp för kännedom beslutar att ärendet utgår då muren är borttagen.

40 40(55) Dnr: 2010/2601 MBn 148 Skanör 29:14 Kaptensgatan 5B Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig komplementbyggnad Detaljplan för centrala delen av Skanör gäller. Punkt- och korsprickad mark får inte bebyggas. Utan hinder härav får uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader uppföras, om detta för varje särskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. Tillbyggnaden på 42 m² uppförs med 40 m² på punkt och korsprickad mark. Bygglovingenjören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att befintlig gårdsbyggnad rivs och att gatuhuset byggs till inåt gården med nytt kök och varmförråd. Yttrande med synpunkter har inkommit. Beredning Förslag till Sökt bygglov beviljas. beslutar att bevilja sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och rivning av befintlig komplementbyggnad. 15 m 2 (köket) av tillbyggnaden, som inte är uthus eller gårdsbyggnad, placeras på punkt- och korsprickad mark. Denna avvikelse betraktar nämnden som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte enligt PBL (SFS 1987:10) 8 kap. 11 sjätte stycket.

41 41(55) MBn 148 forts För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandsektionering - U-värdesberäkning - varsamhet - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd Byggnadsinspektör kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) ska anmälas av byggherren. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska, förutom aktuell behörighet, särskild kompetens inom området redovisas. Kontrollplan byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd, enligt Lagen om kulturminnen, 2 kap. 10 och 11, ska sökas hos Länsantikvarien, Länsstyrelsen, Malmö, innan markarbetena påbörjas. Rivningsanmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före rivning. Kvalitetsansvarig ska anmälas av byggherren. Rivningsplan byggherren ska lämna förslag. Rivningsintyg (ang. ohyra och virkesförstörande insekter) från auktoriserad firma skall, innan rivning, lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2001:1063. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp Exp ökl anv kronor

42 42(55) Dnr: 2010/2158 MBn 149 Skanör 56:7 Vånggatan 12 Sökande Förutsättningar beskrivning Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus höjning av tak Detaljplan för Kv. Möen m fl kvarter vid Dykerigatan Vånggatan gäller. Bygglovingenjören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att befintligt pulpettak på gårdsbyggnaden höjs till sadeltak med lutning på ca 25 o. Pulpettaket har tidigare lutat in mot grannen och avvattningen från taket har letts tillbaka in på egen gårdssida via inbyggda stuprör. Aktuellt förslag innebär att sökande avser att utnyttja samma stuprör till den nya taklutningen på ca 25 o. Det blir mindre yta som skall avvattnas via dessa inbyggda stuprör. Yttrande med synpunkter har inkommit. Beredning Förslag till Sökt bygglov beviljas. beslutar att bevilja sökt bygglov. Ansökan följer gällande detaljplan. För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd brandsektionering U-värdesberäkning varsamhet teknisk beskrivning konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt)

43 43(55) MBn 149 forts Byggsamråd Byggnadsinspektör kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) ska anmälas av byggherren. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska, förutom aktuell behörighet, särskild kompetens inom området redovisas. Kontrollplan byggherren ska lämna förslag. Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2001:1063. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp Exp ökl anv kronor

44 44(55) Dnr: 2011/0508 MBn 150 Vellinge 17:45 Ängavägen 380 Sökande Förutsättningar beskrivning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning För fastigheten gäller fördjupad översiktsplan för Vellinge Väster. Området är avsett för bostadsbebyggelse enligt översiktsplanen. Bygglovingenjören har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att sökande önskar stycka av ca 875 m 2 från sin fastighet på m 2 och bygga en ny bostad här. Bostaden avser man utforma som en ordinär villa i ett och ett halvt plan i stil med skånsk byggtradition. Kommunalt VA finns. t har kommunicerats och inga synpunkter har inkommit. Beredning Förslag till Nämnden meddelar positivt förhandsbesked. beslutar att meddela positivt förhandsbesked. Nämnden anser att åtgärden uppfyller kraven i PBL(SFS 1987:10) 2 kap. och 3 kap. 1, 2 och Enligt PBL 8 kap. 34 gäller ett förhandsbesked i två år. Ansökan om bygglov skall ha inkommit till inom denna tid. Den aktuella åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov beviljats. Avgift Exp kronor

45 45(55) Dnr: 2011/0554 MBn 151 Vellinge 40:169 Terminalgatan 9 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal Detaljplan för Företagspark sydväst. Enligt detaljplanen ska taken vara tegelröda och ha en lutning av grader. Föreslagen byggnad har ett svart tak och en taklutning på 8 grader. Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att en 600 m² stor byggnad i vit sandwich-panel uppföres. Taket har 8 graders lutning och är av svart plåt. Fönster och dörrar är svarta. Företaget jobbar med bilvård av olika slag. Motsvarande avvikelser har godkänts på övriga byggnader i området. Beredning Förslag till Sökt bygglov beviljas. beslutar att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av industrilokal. Nämnden anser att åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med PBL (SFS 1987:10) 8 kap. 11 avseende takfärg och taklutning.

46 46(55) MBn 151 forts För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - specifik energianvändning - brandskyddsdokumentation - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd Byggnadsinspektör kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig - (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Skyddsombud. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud, som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp kronor

47 47(55) Dnr: 2011/0520 MBn 152 Vellinge 99:64 Fabriksgatan 2 Sökande Förutsättningar Avvikelse beskrivning Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd samt rivning av bef. komplementbyggnad Detaljplan för Vellinge industriby. Tillbyggnaden är placerad nära gräns, 2,795 m i öster och 1,27 m i norr Bygglovarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslaget innebär att huvudbyggnaden får en tillbyggnad på 363,6 m². Tillbyggnaden kommer att användas som lager/förråd till och även garage för firmans bilar. Fasaden blir av kvastade betongelement som målas gula. Taket är ett sadeltak med 20 graders lutning av brun plåt. t har kommunicerats och inga synpunkter har inkommit. Beredning Förslag till Sökt bygglov beviljas. beslutar att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av garage/förråd samt rivning av befintlig komplementbyggnad. Nämnden anser att åtgärden är en mindre avvikelse förenlig med PBL (SFS 1987:10) 8 kap. 11 avseende närhet till tomtgräns.

48 48(55) MBn 152 forts För lovet gäller Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandskyddsdokumentation - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - värme och ventilation Byggsamråd Byggnadsinspektör kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig - (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats. Skyddsombud. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud, som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2001:1063. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp kronor (Bygglov kr och rivningslov kr)

49 49(55) MBn 153 Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut Miljöärenden M Byggärenden BY Bostadsanpassningsärenden BO godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

50 50(55) MBn 154 Meddelanden Meddelanden Sammanfattning , biläggs. har tagit del av informationen.

51 51(55) Dnr: 2007/1694 MBn 155 Höllviken 19:316 Västra Kanalvägen Sökande Förutsättningar beskrivning För lovet gäller Ansökan om bygglov för nybyggnad av Spa och friskvårdsanläggning. Detaljplan för del av Räng 10:1 m fl, Spa och friskvårdsanläggning i Ljunghusen (laga kraft vunnen 1 juli 2010). Inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av Spa och friskvårdsanläggning följer gällande detaljplan. beslutar att bevilja sökt bygglov för Spa och friskvårdsanläggning. Bygganmälan ska lämnas till Tillväxt och samhällsbyggnad senast tre veckor före byggstart. Krav på redovisning: - planlösning (funktion och tillgänglighet) - brandskyddsdokumentation - specifik energianvändning - teknisk beskrivning - konstruktioner (bärförmåga, stadga, isolering och fukt) - VA, värme och ventilation Byggsamråd Byggnadsinspektör kallar så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig - (behörighet E) ska anmälas av byggherren. Kontrollplan - byggherren ska lämna förslag. Utstakning får inte ske innan byggsamråd hållits eller beslut om kontrollplan beviljats.

52 52(55) MBn 155 forts Skyddsombud. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän skyddsombud, som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle yttra sig över åtgärderna. Separat anmälan av nya eller ändrade livsmedelsanläggningar ska skickas till Miljöinspektör på Tillväxt och samhällsbyggnad, Vellinge kommun Separat anmälan av ny hygienisk verksamhet ska skickas till Miljöinspektör på Tillväxt och samhällsbyggnad, Vellinge kommun. Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2001:1063. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift Exp kronor

53 53(55) Dnr:2008/2574 MBn 156 Falsterbo 22:31 och s:33 Stadsallén Sökande Förutsättningar Ändring av fastighetsplan för Falsterbo 22:31 och s:30. För fastigheten Falsterbo s:33 gäller fastighetsplan (tomtindelning) fastställd Enligt planbestämmelser är fastigheten avsedd för bostadsändamål med öppet byggnadssätt i högst två våningar utan vindsvåning. För Falsterbo 22:31 saknas fastighetsplan. Senaste ändring av fastighetsplan vann laga kraft beskrivning Stadsarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet, biläggs. Från Falsterbogården Brf har inkommit ansökan om ny och ändring av fastighetsplan för Falsterbo 22:31 och s:33. Förslaget innebär att den diagonala gränsdragningen ändras till vinkelrät och blir därigenom mer ändamålsenlig för utnyttjande av kvartersmarken. Nämnden beslöt vid sammanträde i mars 2010 att ställa ut förslaget till ändring. Grannar har inkommit med erinringar. Sökanden har därefter bekräftat att föreningen är beredd att acceptera de villkor som ställts från grannarna. Exp Exp ökl anv beslutar att anta föreslagen ändring av fastighetsplan för Falsterbo 22:31 och s 33. Expedieras till Lantmäterimyndigheten Skåne län, Box , Malmö, när detta beslut vunnit laga kraft.

54 54(55) Dnr:2011/11190 MBn 157 Falsterbo 7:103 - Strandbaden Sökande Förutsättningar beskrivning Ansökan om dispens inom strandskyddsområde. Vellinge kommun genom Mats Persson, Avdelningen för Gemensam medborgarservice Detaljplan för centrala Falsterbo gäller. Vellinge kommun har ansökt om dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18 b miljöbalken för uppförande av ett mobilt staket på fastigheten Falsterbo 7:103 (Strandbaden). Området ligger inom förordnande om strandskydd enligt 7 kap. 14 miljöbalken Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djuroch växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Som särskilt skäl för dispens har i ansökan angivits att staketet är ett myndighetskrav i samband med servering av alkohol på uteserveringen. Således kan särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c punkt 5 anses föreligga, dvs. området som dispensen avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. beslutar att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra ett mobilt staket vid Strandbaden på fastigheten Falsterbo 7:103. erinrar om att Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunal nämnd samt till sökanden. et om överprövning kan inte överklagas.

55 55(55) MBn 157 forts att påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm. att enligt 7 kap 18 h miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. att beslutet inte heller befriar Er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning Avgift Exp kronor Mats Persson, Avdelningen för Gemensam medborgarservice Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, Malmö

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij

Protokoll 2011-11-03. Ola Freij 1(21) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.40 Paragrafer 215 233 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(26) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 21.00 Paragrafer 29-51 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö

Protokoll 2014-04-10. Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö 1(43) Sammanträdesdatum Plats Sysav, Spillepengsgatan 13, Malmö Tid Kl. 17.20 18.30 Paragrafer 42-69 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman

Läs mer

Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag.

Anslagsbevis. Protokoll. Miljö- och Byggnadsnämnden 2(33) 2011-09-22. Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag. 1(33) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.15 Paragrafer 190 214 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Protokoll Ola Freij

Protokoll Ola Freij Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 90-121 ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad

Tillväxt och samhällsbyggnad 1(35) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.30 Paragrafer 1 28 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Ann-Sofie

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-04 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 20.15 ande Nils-Ola Roth, ej närv 015 Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-04-08 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.00 ande Nils-Ola Roth, ordf, ej närv 105 Marie-Louise Bergman, ordf 105 Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30

143 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30 143 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-03-11 1 (43) Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-20.30 lats och tid ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristersson

Läs mer

Protokoll Ola Freij

Protokoll Ola Freij 1(44) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 52-84 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) ej närv 74 Marie-Louise Bergman (M) Gisela

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Protokoll Ola Freij. Göran Cronsioe (M) tjg ers. Marie-Louise Bergman

Protokoll Ola Freij. Göran Cronsioe (M) tjg ers. Marie-Louise Bergman 1(29) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.00 19.20 Paragrafer 234 255 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera, plats Ola Freij (M) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 21.10 ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristensson Mikael

Läs mer

Protokoll. Ola Freij

Protokoll. Ola Freij 1(44) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.07 Paragrafer 60-89 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11 - 18

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11 - 18 Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30-21.20 ande Övriga deltagare Utses att justera Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Nils-Ola Roth

Protokoll. Nils-Ola Roth 1(52) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 149 184 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth

Protokoll 2010-06-23. Nils-Ola Roth 1(65) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.50 Paragrafer 101-146 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil Wilén (M) Klas Kristensson

Läs mer

Protokoll 2013-10-03. Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1)

Protokoll 2013-10-03. Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Protokoll ~ KOMMUN 2013-10-03 1(20) Sammanträdesdatum Plats Tid Paragrafer ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Justering, plats 2013-10-03 Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-27 1 (38) Sammanträdesdatum 2015-08-27 Plats Sammanträdesrum Kolabacken Tid 18.00 19.30 Paragrafer 110-131 ande Ledamöter Ola Freij (M), ordförande 110-112, 114-131 Marie-Louise Bergman (M) 1:e

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Ola Freij

Protokoll. Ola Freij 1(46) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.10 Paragrafer 30-59 ande ledamöter Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin (M) Göran Cronsioe (M) tjg ers Gisela Cavalli-Björkman

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Allmånna 1 Budgetuppföljning 2 Gatunamn - Industriby sydväst Bostadsanp 3 Ankan 23 Bostadsanpassning

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.30. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (16) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Samling kommunhuset Ånge kl 09.00, tisdagen den 30 september 2003 OBS se nedan Ärenden 1 Justering 2 Magdbyn

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer