VILLKORS- GUIDE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKORS- GUIDE 2014"

Transkript

1 VILLKORS- GUIDE 2014 Här hittar du kortfattad information om vilka ersättningar som gäller i olika sammanhang för dig som är anställd i Försvarsmakten. Behöver du veta mer, ta kontakt med din officersförening. De fullständiga avtalen hittar du på

2 Vi tar stöd i vårt fackliga program När Officersförbundet samverkar och förhandlar med Försvarsmakten följer förbundet inriktningarna i vårt fackliga program. Här är ett utdrag ur programmet. LÖNESÄTTNING Officersförbundet ska verka för: Arbetsgivaren årligen genomför lönekartläggning och korrigerar identifierade osakliga löneskillnader med en högre ram vid revision för att täcka merbehovet. Facklig kompetens och insatser för verksamhetens bedrivande ges stor betydelse, exempelvis det arbete som utförs av fackliga förtroendevalda och skyddsombud. RÖRLIGHET Officersförbundet ska verka för: Det ges utvidgade möjligheter till pendling för den som byter arbetsort inom förband eller får ny placering tills vidare. Vid tjänsteresa ska standarden på boende ha minst den nivå som skattelagstiftningen medger. Vid längre tjänsteresa ska framförhållningen i planeringen för medlemmen vara minst 12 månader och framgå av individualplanen, skyldigheten ska tidsbegränsas till en period om 12 månader och maximalt 18 månader under en treårsperiod. ARBETSTID OCH LEDIGHET Officersförbundet ska verka för: Medlemmar inte åläggs en högre årsarbetstid än vad som är normalt för övriga arbetsmarknaden. Eventuella undantag från arbetstidslagstiftningen med hänvisning till EG-direktiven görs så restriktivt som möjligt. All ledighet ska regleras i en årlig ledighetsplan. Den ska upprättas av arbetstagare och arbetsgivare gemensamt. Återtagande av ledighet ska hanteras likvärdigt, oavsett vad grunden för ledigheten hänförs till. Bevaka tillämpningen av restidsersättning. Tjänsteresa som medför kortvarigt byte av arbetsort framgår av arbetstidsplanering för individen enligt kollektivavtal. Även mindre Försvarsmaktsorter (t.ex. 50 medlemmar) ska få personal som på hel- eller deltid ska få bedriva fackligt arbete. 2 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

3 Under Officersutbildning Ekonomi under studierna Under studierna gäller motsvarande värnpliktsförmåner. Du kan alltså inte få studiebidrag eftersom utbildningen inte är studiemedelfinansierad. Dagersättning Du får dagersättning under din utbildning enligt Officersförordningen. Under officersutbildning är det 140 kronor per dag. Ingen dagersättning utbetalas för dagar då du får ersättning enligt kapitel 4 i Lagen om allmänförsäkring (sjukersättning och motsvarande). Måltidsersättning Du har rätt till måltidsersättning om du inte får kostnadsfri mat under tjänstgöringen. Detsamma gäller under resor som du är beordrad att göra i tjänsten. Helgersättning Du har rätt till extra ersättning under studiefria helger då du inte befinner dig vid din skola. Bostad Under utbildningstiden har du rätt till fri bostad. Bostaden ska ha studentrumsstandard, det vill säga ett enkelrum med gemensamt toalett- och duschutrymme i anslutning till rummet. Hemresor Du har rätt till fria resor. Dels resor till och från vid in- och utryckning, dels ett visst antal resor till och från den plats inom landet där du är folkbokförd eller bor. Sjukvård och akuttandvård Sjukvård och akuttandvård är gratis. Familjebidrag Det finns olika familjebidrag som du själv måste ansöka om hos Försäkringskassan. Du bör söka bidraget i tid, helst innan utbildningen börjar. Familjepenning och bostadsbidrag är skattefria bidrag. Ersättning vid sjukdom eller skada Om du skadar dig eller blir sjuk på grund av utbildningen kan du få ersättning för det. Ersättningen betalas ut enligt bestämmelserna i lagen om statligt personskadeskydd och lagen om statlig ersättning vid ideell skada. Bestämmelserna följer i huvudsak samma regler som vid sjukdom eller skada i civilt arbete. Anpassad specialistofficersutbildning Du som är anställd GSS i Försvarsmakten kan under vissa förutsättningar studera till specialistofficer genom ASOU, anpassad specialistofficersutbildning. Du behåller din anställning under studietiden och nästan hela din lön. Tillsammans med ovanstående förmåner får du en ersättning motsvarande din fulla lön som GSS. 4 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

4 Anställning Försvarsmakten är den anställande myndigheten. Dina anställningsvillkor samt var i Försvarsmakten (arbetsort) du har en placering tillsvidare ska framgå av ditt anställningsbevis. Det ska också framgå om du har internationell tjänstgöringsskyldighet. Arbetsgivaren har sedan rätt att placera dig på en annan befattning tillsvidare eller tidsbegränsat på samma eller annan arbetsort utifrån verksamhetens behov. Detta sker genom ett s.k arbetsledningsbeslut som arbetsgivaren kan göra så länge bytet av befattning sker inom ramen för den arbetsskyldighet du har i din anställning. Individuell lönesättning I Försvarsmakten gäller individuell lönesättning. Det innebär att du ska lönesättas utifrån de sakliga grunderna för lönesättning som är kollektivavtalsreglerade. De sakliga grunderna är ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Detta innebär att det inte går att fastställa lön enbart utifrån nivå på befattningen eller din grad. Lönesättningen ska även ta hänsyn till hur marknadsutsatt din kompetens är. Byte av befattning och lönesättning Byte av befattning kan komma ifråga antingen utifrån din egen ansökan eller genom arbetsledningsbeslut. Vid arbetsledningsbeslut till befattning som ligger inom din arbetsskyldighet kan arbetsgivaren inte sänka din lön. Om arbetsgivaren vill placera dig i en ny befattning för att exempelvis täcka en vakans så har arbetsgivaren samtidigt bekräftat att han anser att befattningen ligger inom arbetsskyldigheten och ingen lönesänkning kan bli aktuellt. Vid byte av befattning som kommer till stånd efter din egen ansökan är det viktigt att komma överens med arbetsgivaren om alla villkor som ska gälla i den nya befattningen, inklusive lön, innan byte sker. Kontakta din officersförening Innan du byter befattning, oavsett om det ska ske genom arbetsledningsbeslut eller efter egen ansökan, ska du se till att ha fått svar på följande frågor: Vilken lön och övriga förmåner (t.ex. ersättning för flytt eller pendling) ska gälla i den nya befattningen? Vilka datum (fr.o.m. t.o.m., fr.o.m tillsvidare eller fr.o.m. tillsvidare dock längst t.o.m.) ska gälla för befattningsbytet? Får du inte svar på dessa frågor eller om något verkar oklart bör du kontakta din officersförening för stöd. Ju tidigare kontakt med officersföreningen desto bättre förutsättningar finns det för att få hjälp. 6 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

5 När du är sjuk Anmäl sjukfrånvaro Om du blir sjuk och inte kan arbeta så ska du så snart som möjligt anmäla detta till arbetsgivaren. Från och med den åttonde dagen i en sjukperiod måste du kunna styrka sjukdomen med ett läkar- eller tandläkarintyg som visar att du är oförmögen att arbeta. Intyget ska också ange sjukperiodens längd. Om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från det att din tidigare sjukperiod avslutades, räknas detta som en fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensdag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd. Sjukavdrag/sjuklön, dag 1 14 Dag 1 är karensdag, 8 timmar räknas schablonmässigt bort oavsett hur mycket eller lite du skulle ha arbetat den dagen då vi har oregelbundet förlagd arbetstid. Dag 2 14 görs sedan timavdrag. Är du planerad att arbeta exempelvis med 12 timmar så får du också ett avdrag på 12 timmar. Har du en tjänstgöringsfri dag så blir avdraget 0 timmar. Därefter får du 80 procent av din faktiska inkomstförlust i sjuklön. Sjukpenning/sjukpenningtillägg, dag Du får sjukpenning från Försäkringskassan om du varit sjuk i 14 dagar och inte längre får sjuklön från arbetsgivaren. Sjuk penningen du får motsvarar 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp. Arbetstagare med årslön upp till 7,5 prisbasbelopp (bas beloppstaket) får utöver sjukpenningen ett sjukpenningtillägg om 10 procent av lönen från arbetsgivaren. Arbetstagare med årslön över basbeloppstaket får utöver sjukpenningen 10 procent av lönen på lönedelarna upp till basbeloppstaket (7,5 prisbasbelopp) och 87,6 procent på lönedelar över basbeloppstaket från arbetsgivaren. 8 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

6 Semester Semesterdagar Antalet dagar avser vardagar Ålder Semesterdagar Semesterlön Semesterlön räknas ut enligt följande principer: Fast lön + Semestertillägg 0,44% av fast månadslön. + 0,48% multiplicerat med summan av rörliga tillägg från förra året (ej övertidstillägg). Semestertillägget om 0,44 procent betalas vid det ordinarie löneutbetalningstillfället i samband med eller närmast efter semestern. Semestertillägget för rörliga lönetillägg betalas senast i juni månad. Arbetstid Regler för arbetstidsplanering och ersättningar är reglerade i Försvarsmaktens avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare tillhörande OFR/O FM och OFR/S per (Detta gäller dock inte för medlemmar vid F 7 och sjöförbanden så länge deras förbandsavtal gäller.) Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa regler. Genomsnittlig ordinarie veckoarbetstid under ett kalenderår = 40 timmar. Följande faktorer ger arbetstidsförkortning. Då helgdag infaller på måndag fredag (inkl midsommarafton, julafton och nyårsafton) 8 timmar. Förkortade arbetsdagar 4 timmar (gäller ej den som har förkortad veckoarbetstid enligt sista punktsatsen): Trettondagsafton Skärtorsdagen Den 30 april som infaller måndag fredag Dagen före nationaldagen Dagen före alla helgons dag Den 23 december som infaller på en fredag 10 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

7 Vid förläggning av arbetstid under natt, 2 timmar om den till någon del under berörd vecka är förlagd mellan kl och 06.00, 4 timmar om det dessutom till någon del omfattar lördag, söndag eller helgdag mellan kl och Om arbetstiden är förlagd enligt rullande system, d.v.s. att arbetstiden är förlagd på dagar oavsett om dessa är vardagar, lördag, söndag eller helgdagar. Dessutom ska minst en arbetsdag under varje 9-veckorsperiod infalla på dag som inte är vardag. Veckoarbetstiden minskas med 5 timmar. Utifrån ovanstående kan man räkna ut hur mycket arbetstid som finns att tillgå under en viss period. När detta är uträknat får sedan arbetstid förläggas till veckans alla dagar. PLANERING AV ARBETSTID Arbetstiden planeras i listor. En listperiod ska vara minst 4 veckor och högst ett kalenderår. Den sista listan för kalenderåret får dock vara kortare än 4 veckor. Av en lista ska framgå: Ordinarie arbetstid Övningsdygn Jour Beredskap Insatsberedskap Listan kan fastställas genom två alternativa metoder. Det är du som arbetstagare som väljer vilken metod du vill använda. Du kan byta metod om du anmäler detta till arbetsgivaren senast sex veckor innan nästa lista ska börja gälla. Metod A = Kommunikation mellan arbetsgivaren och arbetstagare Senast 30 dagar innan listan börjar gälla ska arbetsgivaren presentera verksamhetens behov av bemanning (även t.ex. övningsdygn och beredskap). Senast 21 dagar innan listan börjar gälla ska arbetstagaren lämna förslag på lista till arbetsgivaren. Förslaget ska ha tagits fram i samarbete med berörda kollegor. Arbetsgivaren fastställer listan efter ev. justeringar som diskuteras med berörd arbetstagare. Senast 14 dagar före den tidpunkt då listan är avsedd att börja gälla ska den nya överenskomna listan skriftligen föreligga. 12 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

8 DYGNS- OCH VECKOVILA Grundreglerna är att: Om du och arbetsgivaren inte kommer överens om den nya listan gäller arbetsgivarens beslut. Metod B = Arbetsgivaren förhandlar med berört fack Senast 30 dagar innan listan börjar gälla ska arbetsgivaren presentera förslag på lista. Om parterna skriftligen enas i listförhandlingen beslutar arbetsgivaren om lista enligt parternas överenskommelse senast 14 dagar innan listan börjar gälla. En arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. En arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Veckovilan för två på varandra följande sjudagarsperioder får slås samman till en sammanhängande ledighet om minst 72 timmar och ska förläggas i slutet av sammanslagningen. 7 dagar Om arbetsgivaren och facket inte kommer överens om den nya listan finns en särskild ordning i avtalet som ska följas. Omplaneringslista Finns det behov av att omplanera arbetstid så ska det göras senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringen(arna) är avsedd(a) att börja gälla. Jour och/eller beredskap går inte att omplanera. Finns behov av förändring får planerad jour och/eller beredskap i lista strykas och ny jour och/eller beredskap hanteras som uppkommen. Metod A. Arbetsgivaren lämnar förutsättningar för omplanering och därefter lämnar arbetstagaren förslag till omplaneringslista enligt samma rutin som vid fastställande av lista. Sammanslagen veckovila 72h sammanhängande Avvikelse får göras tillfälligtvis från dygns- och veckovila p.g.a. förhållanden som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Vid avvikelse gäller särskilda regler enligt 14 i arbetstidsavtalet. För viss verksamhet tillämpas undantag från grundreglerna. Detta kan man läsa mer om i förhandlingsprotokollet till arbetstidsavtalet 14. Metod B. Förhandling av omplaneringslistan enligt samma rutin som vid fastställande av lista. 14 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

9 ARBETSTID UNDER TJÄNSTERESA, FÖRRÄTTNING OCH ÖVNING Dessa bestämmelser gäller under såväl inrikes som utrikes tjänsteresa och förrättning samt övning, dock inte vid förrättning i planerat eller beslutat insatsområde. Då gäller istället reglerna enligt avtalet om villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats. Om tjänstgöringen varar längre än 11 dygn utan veckovila får du ersättning och kompenserande ledighet enligt nedan för detta. Ledigheten ska förläggas direkt efter tjänstgöringen. Vid utrikes tjänsteresa kan dock 1 2 arbetsdagar inplaneras för arbete i samband med hemkomst. Tjänstgöring Kompensation för Kompenserande utebliven veckovila ledighet kr/dygn 96 timmar kr/dygn 120 timmar kr/dygn 144 timmar 23 dygn kr/dygn 168 timmar Vid utrikes tjänsteresa ska om möjligt arbetstiden planeras och fastställas i lista eller omplaneringslista. I annat fall gäller att en schablonarbetstid om högst 13 timmar per kalenderdygn får förläggas. Om arbetet tar längre tid än det är schablonarbetstid planerat för aktuellt kalenderdygn är den överskjutande arbetstiden övertid. Ersättning för schablonarbetstid är 100 kr per dygn. Tillägg OMPLANERINGSTILLÄGG I de fall en omplanerad lista innebär att din fritid inskränks utbetalas 800 kronor i tillägg för den veckan. Detta gäller dock inte om förändringen görs utifrån din egen önskan. ÖVERTIDSTILLÄGG Du är skyldig att arbeta på övertid högst 50 timmar under en kalendermånad eller högst 416 timmar under ett kalenderår inkluderat nödfallsövertid och jourtjänstgöring. Övertidstillägg per timme betalas enligt följande: Enkel övertid = den individuella lönen per månad/94. Kvalificerad övertid = den individuella lönen per månad/72. Enkel övertid = övertid som inte är kvalificerad övertid. Kvalificerad övertid = övertid enligt följande: Mellan kl på fredag och kl på måndag. Mellan kl på dag före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärds dag eller nationaldagen och kl närmast följande vardag. Mellan kl på skärtorsdagen och kl på dagen efter annandag påsk. 16 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

10 OBEKVÄMTIDSTILLÄGG Mellan kl på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan på vardag närmast efter helgdagsaftonen. Mellan kl på dag före tjänstgöringsfritt (fria) kalenderdygn och kl på dagen efter det (de) tjänstgöringsfria kalenderdygnet (n) samt i övrigt mellan kl och Vid ett fristående extra arbetspass får du övertidsersättning för minst 3 timmar även om den faktiska tiden är kortare. För att det ska räknas som ett fristående extra arbetspass krävs att du haft en rast om minst 30 min. Ingripande under jourtjänstgöring är övertid, men räknas inte som ett fristående extra arbetspass. Styrkta merkostnader på grund av övertidsarbete betalas av arbetsgivaren förutsatt att du i samband med att du beordras till övertid meddelar vilka merkostnader som kommer att uppstå. Enkel obekväm tid Kvalificerad obekväm tid Storhelg 20 kr/timme 60 kr/timme 90 kr/timme Enkel obekväm tid är tid mellan kl och 22.00, i den mån det inte är fråga om tid enligt nedanstående lista. Kvalificerad obekväm tid: Tid från kl på fredag till kl på måndag. Tid från kl på dag före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärds dag eller nationaldagen till kl på närmast följande vardag. All tid på vardag som föregås och efterföljs av sön- eller helgdag. Tid i övrigt mellan kl och Storhelg : Tid från kl på skärtorsdagen och kl närmast följande vardag. Tid från kl på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl på vardag närmast efter helgdagsaftonen. Du har också rätt till tillägg för obekväm tid om du på grund av tidigare övertidsarbete och förskjutning av arbetspass arbetar på obekväm tid. Tillägg betalas dock inte när du har ersättning för övningsdygn eller schablonarbetstid. 18 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

11 JOURTILLÄGG Jour = Skyldighet för arbetstagare att stå till arbetsgivarens förfogande för att vid behov utföra arbete. Arbetstagaren är på arbetsplatsen eller i anslutning till arbetsplatsen. Jour får genomföras: Högst 50 timmar under en kalendermånad, eller Högst 150 timmar sammanlagt under en period av tre på varandra följande kalendermånader. Högst 416 timmar under ett kalenderår (inklusive övertid och nödfallsövertid). För insatsberedda skyddsstyrkor, specialutbildad personal som snabbt ska kunna analysera uppgifter om och agera på misstänkta kränkningar av svenskt territorium och initiera avvärjning av sådan misstänkt kränkning samt vakthavande befäl med ovanstående uppgift gäller högst 900 timmar/kalenderår. De 484 timmar som därmed är utöver de 416 timmarna får dock endast tas ut i den ovan nämnda verksamheten. Jourtillägg erhålls med följande belopp: Vardagar (från måndag kl fredag kl 19.00) 60 kr/timme. Helg (från fredag måndag kl 07.00, mellan dag före trettondag jul, 1:a maj, Kristi himmelsfärds dag eller nationaldagen och närmast följande vardag) 120 kr/timme. Storhelger (mellan skärtorsdagen och närmast följande vardag, mellan dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och kl närmast följande vardag) 180 kr/timme. Extra tillägg för uppkommen jour 400 kr/påbörjad 24 timmarsperiod. Jourtillägg erhålls för minst 13 timmar, även om den faktiska tiden är kortare, då jour fullgöres: Mellan tidpunkten för den ordinarie arbetstidens slut en arbetsdag och arbetstidens början följande arbetsdag. Som sammanhängande jourpass under tjänstgöringsfritt kalenderdygn under tiden mellan kl och VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

12 BEREDSKAPSTILLÄGG Beredskap = Arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att efter besked om inställelse bege sig till platsen för tjänstgöringen och utföra arbete. Arbetstagaren ska finnas i bostaden eller på annan överenskommen plats och vara nåbar. En heltidsanställd är skyldig att fullgöra beredskap i högst 1000 timmar under ett kalenderår. Beredskapstillägg erhålls med följande belopp: Vardagar (från måndag kl fredag kl 19.00) 30 kr/timme. Helg (från fredag måndag kl 07.00, mellan dag före trettondag jul, 1:a maj, Kristi himmelsfärds dag eller nationaldagen och närmast följande vardag) 60 kr/timme. Storhelger (mellan skärtorsdagen och närmast följande vardag, mellan dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och kl närmast följande vardag) 90 kr/timme. Extra tillägg för uppkommen beredskap 300 kr/påbörjad 24 timmarsperiod. Insatsberedskapstillägg Tillägg under beredskap En anställd som är placerad i ett förband som har insatsberedskap erhåller tillägg enligt nedan. Detta gäller även den personal som förbundit sig att stå i insatsberedskap inför en militär internationell insats (enbart månadsvis ersättning). Ersättning för Insatsberedskap Uppkommen insatsberedskap Inställelse inom 1 3 dygn 181 kr/dag eller 247 kr/dag eller 5500 kr/mån 7500 kr/mån Ersättning för Insatsberedskap Uppkommen insatsberedskap Inställelse inom 4 10 dygn 69 kr/dag eller 116 kr/dag eller 2084 kr/mån 3500 kr/mån Om inställelsetiden är kortare än 24 timmar ska arbetsgivaren begära att arbetstagaren ska fullgöra jour eller beredskap varvid man dessutom får ersättning enligt jour eller beredskap. Vid inställelse för tjänstgöring påbörjas respektive avslutas arbetstiden vid avresa från respektive återkomst till hemmet eller annan plats som överenskommits med arbetsgivaren. 22 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

13 Övningsdygn Det finns två olika övningsdygnstillägg att välja mellan. Du ska anmäla ditt val av tillägg till arbetsgivaren senast 1 november för nästkommande kalenderårs övningar. Om förutsättningarna väsentligt förändras eller om du och arbetsgivaren ändå är överens om det får valet ändras vid annan tidpunkt. För fullgjort övningsdygn erhålls: Övningsdygnstillägg A = 988 kr + 8 timmars ledighet per övningsdygn alternativt Övningsdygnstillägg B = 988 kr + 4 timmars ledighet + 0,023 X I-lönen per övningsdygn. Uppkommet övningsdygn För fullgjort uppkommet övningsdygn erhålls: Vardag = extra tillägg 329 kr/dygn. Lördag, söndag, helgdag = extra tillägg 639 kr/dygn. För varje fullgjort uppkommet övningsdygn under arbetsfri dag erhålls ytterligare 8 timmars ledighet, vilket i kombination med tillägg A blir 16 timmar och i kombination med tillägg B blir 12 timmar. Avbrutet övningsdygn Avbryter arbetsgivaren ett påbörjat övningsdygn ska övningsdygnet anses som fullgjort. Innebär detta att du utövar annan verksamhet än övning utbetalas ingen ytterligare ersättning under det påbörjade övningsdygnet. Ställer arbetsgivaren in ett ej påbörjat planerat övningsdygn läggs arbetstiden ut på för dig normalt sätt inom arbetsområdet. Avbryter du övningsdygn på grund av beviljad semester eller tjänstledighet ska det övningsdygn som avbryts anses som fullgjort om du deltagit i övningsdygnet under minst 12 timmar. Tjänsteresa (gäller ej vid förrättning i ett planerat eller beslutat insatsområde då gäller avtalet om villkor vid tjänstgöring i en internationell insats.) BOENDESTANDARD INRIKES Boendestandard vid korttidsförrättning Erbjudande om fritt logi ska avse enkelrum med dusch och toalett på rummet. Saknar förrättningsorten tillgång till logi med denna standard kan du erbjudas annan boendestandard. Detta ska delges den lokala officersföreningen på förbandsnivå inför förrättningen. Ersättning utges enligt nedan om du accepterar sådan boendestandard. Om du inte accepterar boendestandarden ska du framföra det via din officersförening. Ovanstående gäller inte då Avtal om övningsverksamhet med mera inom Försvarsmakten (ÖVA) tillämpas. Alternativa lösningar kan vara: Att boende ordnas utanför förrättningsorten. Att förrättningen genomförs på annan ort. Att förrättningen inte genomförs. Ersättning för anställd som accepterar lägre boendestandard Accepterar du enkelrum med dusch och toalett utanför rummet erhåller du tillägg om 100 kr/natt. Accepterar du logementsstandard erhåller du tillägg om 200 kr/natt. Boendestandard vid långtidsförrättning Lägenhet med ett rum och kök/pentry. Om du erbjuds eget sovrum i delad lägenhet ersätts du med 100 kr/natt. 24 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

14 TRAKTAMENTE INRIKES Dagtraktamente Dag 1 90 Dag 1 90 (Hel dag) Dag 91 (del av dag där resan börjar efter kl 12 el. slutar före kl 19) 110 kr 220 kr 154 kr Reducering av dagtraktamente Tillhandahållen Dagtraktamente Dagtraktamente måltid (220 kr) minskas med (154 kr) minskas med Frukost, lunch, middag 198 kr 139 kr Frukost 44 kr 31 kr Lunch/middag 77 kr 54 kr Lunch och middag 154 kr 108 kr Nattraktamente 110 kr/natt i de fall inte logi tillhandahålls. TRAKTAMENTE UTRIKES För utrikestraktamenten se Skatteverkets hemsida, FÖRÄTTNINGSTILLÄGG INRIKES Endagsförrättning Ersättning erhålls med 90 kr om förrättningen är 6 timmar eller mer och längre än 5 km från tjänstestället. Om du uppbär pendlingsersättning erhåller du förrättningstillägg om 45 kr. Flerdygnsförrättning Vid tjänsteresor: Dag 1 15: 165 kr. Dag 16 : 85 kr. Får du pendlingsersättning får du inget förrättningstillägg vid flerdygnsförrättningar. Förrättningstillägg natt Svarar du själv för logi ska du utöver nattraktamente erhålla följande: Dygn 1 14: 300 kr/natt. Dygn 15 30: 200 kr/natt. Dygn 31 : 100 kr/natt. Reducering av förrättningstillägg När arbetsgivaren tillhandahåller kost i samband med tjänsteresor reduceras förrättningstillägget med: Tillhandahållen måltid Förrättningstillägget minskas med Frukost 15% Lunch 35% Middag 35% BILERSÄTTNING Bilersättning 18:50 kr/mil (skattefritt). Bilmedgivande (skriftligt medgivande att använda egen bil eller då egen bil är lämpligaste färdmedlet) 13 kr/mil (skattepliktigt), 18:50 kr/mil (skattefritt). För varje passagerare höjs ersättningen med 1 kr/mil. 26 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

15 Pendlingsersättning RESTIDSERSÄTTNING RESA PÅ FRITID Restidsersättning utbetalas för hel timme med 57 kr för inrikesresor och för utrikesresor till första tjänstgöringsort. HEMRESOR Inrikes Veckopendlar du eller fullgör förrättning på annan ort än ordinarie arbetsort så har du rätt till resa till och från arbetsorten eller annan ort för varje fullgjord arbetsvecka. Utrikes Om en förrättning inom Europa överstiger en månad får den anställde en hemresa om tjänstgöringen inte förhindrar det. Om en förrättning enligt ovan understiger en månad eller sker vid en ort utanför Europa är en hemresa möjlig om kostnaden för resan inte överstiger kostnaden för att stanna kvar på förrättningsorten. Dagpendling Individuellt beräknad ersättning för uppkomna resemerkostnader. Veckopendling kr/månad. Erhålls vid övernattning på den tillfälliga arbetsorten. Anmärkningar Ersättningar vid pendling ska dokumenteras och undertecknas av dig och arbetsgivaren. Förändrade förhållanden, exempelvis byte av bostad, ska du anmäla till arbetsgivaren. 28 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

16 Pension Som komplement till den allmänna pensionen omfattas statligt anställda genom kollektivavtal av tjänstepension. Avgift för individuell ålderspension och Kåpan enligt pensionsavtal PA03 Avgift börjar betalas in från och med arbetstagaren fyller 23 år. Till den individuella ålderspensionen (en del av tjänstepensionen man själv kan välja var den ska placeras), inbetalas månatligen en avgift på 2,5 procent av den pensionsgrundande lönen. Till Kåpan inbetalas månatligen en avgift på 2,0 procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionsålder Pensionsålder för statligt anställda är enligt pensionsavtal PA03 normalt 65 år. För yrkesofficer är dock pensionsåldern 61 år. För dig som den 31 december 2007 var anställd som yrkesofficer kompenserar arbetsgivaren den höjda pensionsåldern från 60 till 61 år genom att betala en pensionsavgift per månad till Kåpan extra. Avgiften varierar beroende på när du är född och baseras på den pensionsgrundande lönen. Yrkesofficer som är född 1958 eller tidigare Du som är yrkesofficer och är född 1958 eller tidigare, och var anställd som yrkesofficer den 31 december 2007 behåller tidigare gällande pensionsålder på 60 år. Du har dock möjlighet att frivilligt och skriftligen till arbetsgivaren ändra din pensionsålder till 61 år, och kommer då som övriga att kompenseras för detta genom att arbetsgivaren betalar in en månatlig avgift till Kåpan extra. Ingen retroaktiv inbetalning kommer dock ske, utan inbetalningarna påbörjas när arbetsgivaren får ditt besked. 30 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

17 Villkor vid tjänstgöring i int ernationella militära insatser UTBILDNINGSTID I SVERIGE Arbetsort/placering Du kan få en tidsbegränsad placering vid uppsättande förband. Detta är en administrativ åtgärd som genomförs för att möjliggöra ledning av insatsförbandet. Ersättningar utgår dock från att du har kvar samma arbetsort som tidigare. När du tjänstgör på annan ort än den ordinarie är du därmed på tjänsteresa. Ex FS 23 Personal ur I 19 Arvidsjaur och Lv 6 placeras tidsbegränsat vid I 19 Boden I 19 Arvidsjaur Tjänsteresa Lv 6 Halmstad UPPSÄTTANDE FÖRBAND Tjänsteresa I 19 Boden Tjänsteresa LG Kungsängen Tjg på ordinarie ort är inte tjänsteresa Boende ska ske med dusch och toalett på rummet. Om du accepterar logement får du ett logitillägg på 200 kr/natt. Vid exempelvis teambuilding kan förläggning på logement ske under max 7 dygn med ett logitillägg på 400 kr/natt. Arbetstid Tjänstgöring under utbildningstiden i Sverige är normalt arbetstidsreglerad. Eventuell övertid ersätts enligt arbetstidsavtalet. Viss förberedelsetid inför insatsen (högst 8 veckor) kan genomföras med undantag från arbetstidsreglering. Vid sådan tjänstgöring har du lön som vid utlandstjänstgöring och tjänar in 0,166 dagars ledighet för varje tjänstgöringsdag. Denna ledighet kan tas ut under utbildningstiden eller i samband med planerad ledighet vid hemresor. Eventuell återstående ledighet tas ut i samband med hemkomst, dock högst 21 dagar (överstående dagar får du istället ersättning för). Lön Under utbildningstiden i Sverige har alla ordinarie I-lön eller en högre tidsbegränsad lön. Om du inte får lika långt uppehåll mellan den senaste och kommande utlandstjänstgöringen som den senaste utlandstjänstgöringens längd och/eller om tjänstgöringen överstiger 15 månader erhåller du dessutom ett tillägg om kronor per månad. Vakanstillägg Placeras du i förbandet mindre än tre månader före utlandstjänstgöringen erhåller du ett belopp motsvarande kr 5 antalet månader som insatsen är planerad att pågå. Även om insatsen blir kortare än en månad kan i vissa fall ersättning utgå, vilket i sådana fall måste prövas i Avtalsrådet. Beloppet ska om möjligt betalas ut med den första utbetalningen av utlandslönen. Om insatsen blir längre än planerat, utfaller kr ytterligare för varje månad som insatsen förlängs. Blir insatsen kortare än planerat behöver du dock inte betala tillbaka något. 32 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

18 LÖN I-lönen multiplicerat med 1,3 samt ett tillägg på kronor per månad. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren sätta en högre tidsbegränsad lön till exempel om du tar en befattning som är över den egna nivån (exempelvis kapten på majors befattning). Har du insatsberedskap med inställelse inom 1 3 dygn, 4 10 dygn eller högre beredskap erhåller du lön under utlandstjänstgöring från och med det datum som den första delen av aktuellt förband lämnar Sverige. Utlandstjänstgörande personal i internationell militär insats som periodvis tjänstgör i Sverige erhåller ordinarie I-lön multiplicerat med 1,3 samt ett tillägg på kr/mån. Vid tjänstgöring i Sverige kan eventuellt svenskt traktamente betalas ut om villkoren motsvarande dem som gäller för flerdygnsförrättning i 10 kap 5-6 i Villkorsavtalet är uppfyllda. Vid tjänstgöring i Sverige, men på annan ort än verksamhetsorten, kan även utlandstillägg betalas ut om du inte har möjlighet att resa hem på helgen. TILLÄGG Insatstillägg Under utlandstjänstgöring utbetalas ett insatstillägg som fastställs för varje insats genom en bedömning av ett antal kriterier. Den högsta ersättningen under 2013 var kr/månad. Insatstillägget utbetalas från och med avresedatum till insatsområdet till och med hemkomstdatum från insatsområdet. Insatstillägget ses över minst en gång per år. I tillägget ingår en fast summa på kr per månad om insatsen innebär en högre risk. Utlandstillägg Under utlandstjänstgöring utbetalas ett utlandstillägg. Detta täcker de omkostnader som du har i Sverige på grund av utlandstjänstgöring. Har du ett eller flera barn* får du även ett ytterligare tillägg. Barntillägget är avsett att täcka de kostnadsökningar som uppstår här hemma i och med att en förälder tjänstgör utomlands. Grundbelopp kr/månad. Ett eller flera barn kr/månad (inklusive grundbeloppet). Utlandstillägget utbetalas från och med avresedatum till insatsområdet och till och med hemkomstdatum från insatsområdet. * Med barn avses hemmavarande barn under 18 år eller hemmavarande barn under 20 år som inte har avslutat gymnasieskola, som är den anställdes egna barn eller make/makas barn. Traktamente Under tjänstgöring utomlands inbegripet resa från Sverige till tjänstgöringsort och åter ska du erhålla fria resor, fritt nattlogi och traktamente. 34 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

19 RESOR Resa i samband med sjukdom och dödsfall med mera Blir du sjuk under ledighet (leave) under tjänstgöringen ska du återvända till din ordinarie tjänstgöringsplats så snart sjukdomen medger det. Du har rätt till ersättning avseende logi, mat och resa under tiden från ledighetens slut och till dess inställelse kan ske, även under återresan. Traktamente ska då erhållas med belopp som gäller för tjänstgöringsplatsen. För att erhålla förmånerna ska du visa läkarintyg för tiden från ledighetens slut till dess att du återkommer i tjänst. Blir du sjuk under ledighet ska du erhålla återresa till förrättningsplatsen så snart sjukdomen medger det. Beordrats du att resa till Sverige för vård, ska du erhålla ersättning som för tjänsteresa till platsen för vården och åter. Om du beviljas tjänstledighet med lön utan avdrag vid allvarligt sjukdomsfall, dödsfall eller begravning för nära anhörig erhålls resa till hemorten och åter till tjänstgöringsplatsen. Övriga hemresor Lägsta antal hemresor framgår av nedanstående tabell. Resorna genomförs till hemorten i Sverige och åter till tjänstgöringsplatsen. Den lediga tiden i Sverige ska vara lägst sex dagar. Utlandstjänstgöring Antal hemresor 3 månader 1 6 månader 2 9 månader 3 12 månader 4 Arbetsgivaren får, inför rekrytering till ny insats, besluta om möjlighet till ytterligare hemresor utöver i tabellen angivna antal. Styrande för antalet är om insatsen är nyetablerad (kräver hög bemanning) eller om insatsen är etablerad sedan en längre tid (lägre krav på bemanning). En annan omständighet är att det måste vara så att det operativa läget i insatsområdet eller eventuella andra regelverk gör en hemresa möjlig. Bagage med mera Du kan, om inte arbetsgivaren medgivit annat, fritt medföra så mycket bagage som framgår av färdhandlingen för den aktuella resan. När det är möjligt ska du utnyttja frakttransport som är ordnad av arbetsgivaren. SEMESTER Betald semesterledighet som är intjänad under utlandstjänstgöring ska förläggas i direkt anslutning till hemkomsten efter avslutad tjänstgöring utomlands. Vid denna ledighet ska du ha semesterlön baserad på den utlandslön (I-lön 5 1, kr) som du hade under utlandstjänstgöringen. Är årets semesterdagar förbrukade då du påbörjar utlandstjänstgöringen kan eventuella sparade dagar användas för uttag baserad på utlandslön. LEDIGHET Utöver semestern har du möjlighet till ledighet (leave) som FN, OSSE eller andra internationella organisationer fastställer grunderna för. Vid tjänstgöring utomlands mer än 6 dagar erhålls 0,166 dagars ledighet per tjänstgöringsdag räknat från första tjänstgöringsdagen. Denna ledighet tas ut i samband med planerad ledighet vid hemresor. Eventuell återstående ledighet tas ut i samband med hemkomst, dock högst 21 dagar (överstående dagar får du istället ersättning för). 36 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

20 Försäkrad i tjänsten Här följer en kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten. ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN Försäkringen handläggs av Försäkringskassan. Skadas du på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. De här ersättningarna kan falla ut: Sjukpenning som vid annan sjukdom. Inkomstförlust i form av en livränta. Tandvård. Särskilda hjälpmedel. Begravningshjälp till anhöriga (0,3 prisbasbelopp). Livränta till efterlevande. Efterlevandepension, till barn som inte fyllt 18 år och efterlevande kvinna eller man som inte fyllt 65 år. Det är möjligt att få pengar till begravningskostnader från både Arbetsskadeförsäkringen, Statens Tjänstegrupplivförsäkring och PSA. AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA PSA Om du i tjänsten drabbats av personskada som är att anse som arbetsskada kan du få ersättning enligt detta avtal. Avtalet kan ge ersättningar för följande: Inkomstförlust vid olycksfall som leder till minst 15 dagars sjukskrivning. Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader till följd av skadan, under förutsättning att ingen annan försäkring betalar dessa kostnader. Sveda och värk samt lyte och men (exempelvis bestående ärr och funktionsnedsättningar till följd av arbetsskadan). Särskilda olägenheter. Begravningshjälp vid dödsfall till följd av arbetsskadan. Ersättning vid arbetssjukdom som vållats i tjänsten av arbetsgivare. Rehabilitering. I vissa fall sker samordning med andra försäkringar. 38 VILLKORSGUIDEN 2014 VILLKORSGUIDEN

till Försvarsmaktsavtal om villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats för arbetstagare tillhörande OFR/O FM eller OFR/S

till Försvarsmaktsavtal om villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats för arbetstagare tillhörande OFR/O FM eller OFR/S 2012-10-08 16 115:65478 Sida 1 (3) Förhandlingsprotokoll till Försvarsmaktsavtal om villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats för arbetstagare tillhörande OFR/O FM eller OFR/S 1 Parterna

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L VID 0

K O L L E K T I V A V T A L VID 0 KOLLEKTIVAVTAL VID 0 1. Organisatorisk tillhörighet SJ AB tillhör branschorganisationen Spårtrafik inom arbetsgivarorganisationen Almega. Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med de kollektivavtalsbärande

Läs mer

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal på avtalsområdet Avtal om samverkan och utveckling Telekom Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA)

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) SEKO Post Klubb Årsta postterminal POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) med kommentarer Branschavtal med postcentrala tilläggsavtal Våra lathundar finns även på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2012-01-07/JÅ)

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning

SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning SVEVIA Företagsavtal fr.o.m. 2012-04-01 Innehållsförteckning Svevias Affärsverksavtal...2 1 Avtalets omfattning i Svevia...2 2 Anställning...2 3 Kostnadsersättningar...3 4 Bisysslor, Disciplinpåföljd...5

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Gemensam värdegrund 3 Kollektivavtal 5 1 Avtalets omfattning och allmänna regler 5 2 Anställning 5 3 Lönebestämmelser

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka 1(21) INLEDNING Väg- och banavtalet 2013-2016 gäller under perioden 2013-04-01 till 2016-04-30. Det tryck du nu håller i handen är en sammanfattning av detta avtal och utgör således inget komplett avtal

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken)

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Ledarna Sveriges

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 3238 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer