Figur 25. Nödvändiga förutsättningar för förändring (Knosler, 1991). BELÖNING BELÖNING BELÖNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Figur 25. Nödvändiga förutsättningar för förändring (Knosler, 1991). BELÖNING BELÖNING BELÖNING"

Transkript

1 Saxat ur manuset till Thylefors, I (2007) Ledarskap i human service-organisationer, Stockholm: Natur och Kultur. Texten kommenterar två OH-bilder från STs Höstmöte i Göteborg den 24 oktober 2012 Byggstenar för verklig förändring En del förändringar har ingen reell chans att lyckas beroende på att en eller flera förutsättningar saknas. Det finns en modell 1 som fungerar utomordentligt bra som checklista inför en förändring, liten som stor (Knosler, 1991). För att en förändring ska lyckas behövs det fem byggstenar: Figur 25. Nödvändiga förutsättningar för förändring (Knosler, 1991). FÖRÄNDRING FÖRVIRRING ÅNGEST FRUSTRATION TRAMPKVARN Knosler Det behövs alltså en klar vision, en idé eller ett syfte med förändringen. Förändringen ska leda till något meningsfullt och värdefullt. Men enbart entusiasm för en idé räcker inte utan det behövs en kompetens som svarar mot de kommande förändringarna av praktiken. De flesta förändringar innebär ett mer eller mindre hårt arbete. För att mobilisera en motivation för den extra ansträngningen måste alla inblandade uppleva att den ger någon form av belöning och belöningen kan säkert ibland vara så simpel som utebliven bestraffning. Et ska alltså vara mödan värt. Resurser är en annan kritisk punkt. Resurser är begränsade och många gånger ges extra resurser under en projektperiod. När sedan resurserna dras in rinner förändringen ut i 1 Den verkar framför allt vara populär inom vård- och skolutveckling i USA. Saxat ur manuset till Thylefors, I (2007) Ledarskap i human service-organisationer, Stockholm: Natur och Kultur. 1 (5)

2 sanden. Förändringar som sker inom varaktiga resursramar har givetvis större chans att överleva. En ytterligare förutsättning för att förändringen ska komma till stånd och fullföljas är en systematisk handlingsplan. Modellen kan användas för en avstämning inför en förändring. Saknas det förutsättningar är det kanske möjligt att skaffa dem. Om inte, bör förändringen avstyras eller läggas på is. Fattas det en eller annan byggsten väcks olika reaktioner på arbetsplatsen. I många förändringsansatser saknas inte en utan flera förutsättningar och resultatet kan mycket väl bli ett förvirrat, ångestfullt motstånd. Förändringsförloppet Det är en chefsuppgift att verkställa beslut som är fattade på högre nivåer, även beslut som innebär en del faktiska försämringar. När chefen själv är överens med arbetsgivaren och överordnad ledning är det givetvis lättare att driva en fråga än då han eller hon inte delar deras uppfattning. En del chefers chefer och till och med cheferna själva gör ibland ett misstag. De förväntar sig lojalitet och den lojaliteten innebär att varje chef inte bara ska verkställa beslut utan också tycka att de är bra. Äldreomsorgschefen förväntas på allvar plädera för att påtvingade personalnedskärningar inte försämrar vårdkvaliteten bara alla får lite kompetenshöjning. Ibland verkar det till och med som om chefer gör våld på sig själva och till slut verkligen tror sig hålla med ledningen. Chefer, som driver lojaliteten så långt försätter sig i lägen i där de förlorar sin trovärdighet. En chef behöver inte låtsas ha åsikter. Han eller hon inte kan till och med sätta sig i samma båt som personalen och förena sig med dem i förkastandet av den yttre fienden i form förvaltningschefen, politikerna eller EU. Däremot måste både chefen och personalen förverkliga de beordrade förändringarna på bästa möjliga sätt. Det är den typen av lojalitet som kan krävas. Sedan ligger det på chefens uppgift att i någon mån balansera personalens reaktioner genom att sätta in förändringen i ett större sammanhang. Även om den egna arbetsplatsen dragit en nitlott kan förändringen kanske gagna helheten. Även när det gäller att bemöta medarbetarnas reaktioner inför och under en av majoriteten oönskad förändring underlättas chefsuppdraget av en viss systematik i arbetsgången. Många försöker göra allt samtidigt, vilket förtar de positiva effekterna. Ett sätt att staga upp arbetet är att i stora drag följa förändringsfaserna. De jämförs ibland med faserna i en krisreaktion. Jämförelsen har ett visst pedagogiskt värde men det är mer sällan som förändringar i arbetslivet innebär en verklig kris i bemärkelsen en dramatisk livsavgörande upplevelse eller inre förändring (Egidius, 1994). Människor är mer robusta än så. Kopplingen mellan kris och förändring gör att en del arbetsgivare och chefer drar i gång massiva stödinsatser. Företagshälsan dyker upp och berättar att alla bedrövliga reaktioner är helt naturliga och att det finns ett ljus långt bort i tunneln. Det ges utrymme för individuella stödsamtal, gruppsamtal med mera. Allt kan vara gott och väl men ibland blir pådraget så stort att medarbetarna börjar fundera över om det ligger mer i förändringen än vad som sägs. Stödinsatserna, snarare än förändringen i sig, skapar oro. Inför en massiv och upprepad försäkran om att allt kommer att gå bra kan den tryggaste person börja vackla och känna sig orolig. Figuren 2 med åtföljande kommentarer ger några riktlinjer för chefer och andra förändringsagenter. 2 Figuren har hämtat inspiration från flera håll: bland annat min egen erfarenhet, allmän kristeori (Cullberg, 1975), situationsanpassat ledarskap (Blanchard m. fl., 1993), förändringsteori (Lewin, 1951; Scott & Jaffe, 1991) och behandlingsmetodik (Lennéer Axelson & Thylefors, 1982). Saxat ur manuset till Thylefors, I (2007) Ledarskap i human service-organisationer, Stockholm: Natur och Kultur. 2 (5)

3 Figur 27. Förändringsförlopp. FRAMGÅNG fokus: utåt / omvärlden INFORMERA INVOLVERA FÖRNEKANDE (chock) ENGAGEMANG (satsning) information konfrontation plan; yttre struktur acceptera att; diskutera hur långsiktighet visioner relationsträning kritisk granskning DÅ det förflutna LYSSNA empati STRUKTURERA SEDAN framtiden (reaktion) FÖRVIRRING (bearbetning, undersökning) aktivt lyssnande utrymme för diskussioner och kritik ledaren container katarsis okeya känslor fånga upp orosmoln genomförande kortsiktiga mål stöd, bestämdhet information, feedback konfliktundvikning fokus: inåt / självet undergång Förändringsbeslut - informera mera I arbetslivet kommer sällan beslut om förändringar som en blixt på en klar himmel utan ofta har det förekommit diskussioner långt innan. I och för sig kan ju ett besked uppfattas som abrupt om de har haft en väldigt lång upploppssträcka. Fast det händer emellanåt att beslut tas på en politisk nivå utan förvarning. Både chefer och medarbetare får den första informationen via massmedia. Saxat ur manuset till Thylefors, I (2007) Ledarskap i human service-organisationer, Stockholm: Natur och Kultur. 3 (5)

4 Inledningsvis är information och åter information vad som behövs, och helst i samlad tropp så att alla får samma bild. En erfarenhet är att många lokala chefer informerar enligt konstens alla regler, gång på gång. Ändå kan medarbetarna uppleva att de inte får veta tillräckligt. Kommer så chefens chef in och ger exakt samma information så trillar polletten ner. Det beror på att den närmaste chefen inte alltid har tillräcklig auktoritet i situationen. Den är helt tillräcklig för det mesta men kan behöva kompletteras i oroslägen. I den första fasen är det viktigt att hålla sig till fakta, inte antyda möjligheter att undslippa förändringen utan berätta vad som faktiskt gäller och sälja beslutet genom att ge bakgrunden till det. Det handlar om en verklighetskonfrontation. Information ska ut i ett tidigt skede, även om den inte är fullständig. Hinner rykten och fantasier få fart är det svårt att korrigera bilden i efterhand. Hur en förändring tas emot beror på individuella karaktäristika som ligger utanför en chefs kontroll. Upplevelsen av en förändring beror också på hur den går till. Även om en arbetsgrupp och en chef inte har något inflytande över vad som komma ska brukar det finns ett utrymme för att påverka hur förändringen ska genomföras. Den kan börja diskuteras och planeras relativt tidigt i processen. Ofta är det emellertid bra att ge plats för reaktioner först. Reaktion - lyssna aktivt När alla är införstådda med vad som komma ska följer reaktionerna. De känslomässiga reaktionerna sträcker sig från oro inför framtiden över vemod inför förluster till ilska mot beslutsfattarna. Ju större hotet mot egna basbehov, desto kraftigare reaktioner. De reaktioner som i förändringssammanhang tilldrar sig störst intresse är olika former av motstånd. Merparten av alla motstånd är rationella: förändringarna upplevs som dåliga. Man har en annan uppfattning om vad som gagnar verksamheten, och det väcker reaktioner. De motstånden är sunda men det är däremot inte sunt att inte kunna acceptera fattade beslut. Ibland är det egoistiska, men lika fullt rationella, motiv som gör att personer värjer sig inför en förändring. I miljöer som inte tillåter oliktänkande finns det risk för att människor tiger med sina verkliga skäl till att motsätta sig en förändring. I stället uttrycks ett diffust motstånd som feltolkas och ses som irrationell och till och med omedvetet. Motstånd är inte givet vid förändringar. Varför skulle människor värja sig inför kloka, genomtänkta förändringar? Det finns de som välkomnar förändringar, även förändringar som flertalet är emot. En chef bör vara medveten om att alla i en arbetsgrupp inte reagerar på samma sätt. Det innebär han eller hon bör ge utrymme för personalen att komma till tals i enrum. Sker flertalet diskussioner i grupp innebär det en risk för att enbart vissa känslor och åsikter får lov att uttryckas. Det innebär oftast gott om utrymme för motreaktioner, inte för nyanser eller positiva förhoppningar inför det nya. Chefens viktigaste verktyg i reaktionsfasen är det aktiva lyssnandet. Att lyssna, försöka förstå och legitimera alla typer av känslor. Inte förklara bort dem, släta över eller förbjuda. Däremot behöver inte en chef hålla med eller ta ställning. Det räcker med att ta emot och i bästa fall spegla tillbaka medarbetarens reaktioner så att han eller hon får en klarare bild av sig själv i förhållande till vad som händer. När människor fått avbörda sig kan energin vändas mot en planering av den kommande förändringen. Det är också viktigt att komma ihåg att en del människor förändras under motstånd. Saxat ur manuset till Thylefors, I (2007) Ledarskap i human service-organisationer, Stockholm: Natur och Kultur. 4 (5)

5 Genomförande - strukturera mera När själva förändringen börjar verkställas så är det naturligt att det blir en aning förvirrat. Boten mot förvirring är struktur. Många chefer och andra förändringsledare är för ambitiösa i denna fas. De ligger ju själva ett eller et par steg före i processen. De erbjuder personalen lära-känna-övningar, teambuilding och visionsseminarier. Personalen frågar efter rutiner, bruksanvisningar för de nya maskinerna, sommarens semesterschema, regler för hanteringen av nycklar och, kanske, tillförsel av ny kunskap och nya färdigheter. Personalen verkar rätt tråkig. De av ledningen föreslagna insatserna kan vara utomordentligt bra men i ett senare skede. Först behövs strukturen, ordningen och kortsiktigheten. Jämvikt - involvera mera I en fjärde fas har det nya börjat blivit en del av vardagen och integrerats i verksamheten. Om inte mödan inför och under förändringen ska vara förspilld behöver en hel del förändringar fortfarande stabiliseras för att exempelvis förhindra återfall i tidigare arbetssätt. Att tillsammans med personalen utvärdera och förbättra den genomförda förändringen är ett sätt för chefen att få förändringen att både sätta sig och hållas vid liv. I bästa fall får arbetsplatsen hinna uppleva ett nytt jämviktsläge. Och arbetsplatser behöver perioder av stabilitet och jämvikt. Det finns ett samband mellan omorganisationer och otillfredsställande arbetsförhållanden för personalen (Härenstam m fl, 2000). När väl orken kommer tillbaka brukar också intresset för framtiden och omvärlden vinna över den självupptagenhet som präglar förändringens första faser. Nu är det dags för chefen att stimulera det intresset genom en större delaktighet i och ansvar för verksamheten och dess långsiktiga utveckling. Om en något mer direktiv och stöttande ledarstil har varit på sin plats tidigare så sker här en återgång en större delaktighet både när det gäller beslut och ansvar. Saxat ur manuset till Thylefors, I (2007) Ledarskap i human service-organisationer, Stockholm: Natur och Kultur. 5 (5)

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef En guide från Tidningen Chef pocket Ny geist. Öka lönsamheten. Heta tips. Vänd de hopplösa fallen. Motivera på jobbet 10 steg: Peppa ditt team coacha dina medarbetare ställ krav kommunicera ingång.»det

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Konflikt och kommunikation

Konflikt och kommunikation Konflikt och kommunikation En undersökning om chefsarbetet inom kommunal instans Isabella Mannström Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2015 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer