Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets"

Transkript

1 2009

2 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad modell. Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets och Vägverkets webbplatser, och Där kan du också söka bilmodeller efter märke, miljöklass och bränsleförbrukning med mera. Nybilsguiden 2009 Konsumentverket ISBN Layout: Konsumentverkets redaktion Tryck: Elanders Sverige AB, 2009

3 Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det är forskarna eniga om. Våra utsläpp till atmosfären ger en ökad växthuseffekt som kan leda till stora klimatförändringar. I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av koldioxid, den gas som bidrar mest till växthuseffekten. Våra nyregistrerade personbilar är dessutom betydligt mer bränsletörstiga än EU:s genomsnitt. Väljer du en miljöanpassad bil och kör smartare så minskar bränsleåtgången och har mindre påverkan på klimatet. Och du sparar pengar. Vi hjälper dig! I den här broschyren och i webbtjänsten Nybilsguiden som du hittar via Konsumentverkets och Vägverkets webbplatser finns bilarna som går på alternativa drivmedel och de med lägst bensin- och dieselförbrukning. Här hittar du information om och miljöklass för de vanligaste nya personbilsmodellerna på den svenska marknaden tillsammans med pris, fordonsskatt och tekniska data. Om någon bilmodell inte finns med beror det på att vi inte hade tillgång till fullständiga uppgifter om bilen när broschyren togs fram. Du får också tips om hur du kan köra både billigare och mer miljöanpassat. info Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera om bränsleförbrukning på säljstället och i annonsering. Utöver detta ska det på säljstället finnas en lättillgänglig översikt och dessutom ska alla enskilda nya personbilar vara märkta med information om bränsleförbrukning, och miljöklass. Även i annonser, andra broschyrer, instruktionsböcker och affischer ska informationen finnas. 3

4 Innehåll Vad händer med klimatet?... Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt... 6 Miljöklasser för bilar... 7 Om miljöbilar...8 Om alternativa teknologier... 9 er Bilskrotning och återvinning...11 Undersök garantin...11 Köp- och körtips info TABELLER Tabellguide Vad står i tabellerna?...1 Koldioxidlistan Miljöbilar (tabell)...17 Alternativa teknologier (tabell)...26 bilar (tabell) Dieselbilar (tabell)... 9 Mer information Tala med din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun om du vill veta mer. Information finns även hos: Konsumentverket, Vägverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Föreningen Gröna bilister, Storstadskommunernas webbplats om miljöbilar, 4

5 info Vad händer med klimatet? FN:s klimatpanel IPCC är överens om att vår användning av fos sila bränslen förstärker växthuseffekten. Enligt klimatpanelen kan jordens medeltemperatur öka fyra grader de kommande 100 åren. Koldioxid är den gas som bidrar mest till denna process. Utsläpp från bland annat användning och förbränning av bensin, diesel och naturgas i trafiken har gjort att halten av koldioxid i atmosfären ökat med 3 procent sedan mitten av 1800-talet. Även användning av biobränslen bidrar i någon mån till klimatförändringen genom att skogar huggs ned, att växthusgaser som metan och lustgas avgår vid odling, och att markberedning kan minska innehållet av orga niskt kol i marken. Temperaturhöjningar som beror på den ökade växthuseffekten kommer troligtvis att leda till att extrema väderförhållanden blir vanligare. Det blir svårare att producera mat och få fram vatten. Ökenområden kan breda ut sig långt upp i Sydeuropa. Havsytan förväntas stiga. Länderna kring ekvatorn, där en stor del av värl dens befolkning bor, kommer att drabbas värst. I större delen av Sverige leder uppvärmningen troligtvis till ökad nederbörd och hastiga väderförändringar.

6 Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt Växthuseffekten går att begränsa om vi hjälper till. En majoritet av världens i-länder har skrivit under Kyotoprotokollet från 1997 och lovat att minska utsläppen av växthusgaser. EU har infört en lag som tvingar den europeiska bilindustrin att till 2012 minska det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från nya personbilar till 130 gram per kilometer. Om lagen efterlevs kommer personbilar med förbränningsmotor inom EU att i genomsnitt dra cirka 18 procent mindre bränsle jämfört med idag. Kompletterande åtgärder som inblandning av biobränslen och lättrullande däck föreslås sänka nivån ytterligare till 120 gram per kilometer. Det motsvarar en bränsleförbrukning på cirka liter bensin och 4, liter diesel per 100 kilometer. info År 2007 var genomsnittsutsläppen för nya bilar i EU-länderna 18 gram koldioxid per kilometer (Bulgarien och Rumänien inte inräknade). Koldioxidvärdet visar utsläppen av klimatpåverkande gaser från en fossilbränsledriven bil. Det avspeglar också hur mycket energi som går åt för att köra såväl fossildrivna som förnybart drivna modeller. För Sverige var motsvarande siffra 181 gram år Under 2008 minskade utsläppen från de bilar som köptes i Sverige till 173 gram, men de ligger fortfarande 10 procent över EU-genomsnittet. Anledningen är att vi köper stora, tunga och effektstarka bilar. I Sverige är dessutom andelen, som generellt är mer bränslesnåla än, relativt låg. Glädjande nog har andelen bilar som kan köras på förnybara drivmedel fortsatt att öka i nybilsregistreringarna under det senaste året kunde 22 procent av nya sålda personbilar drivas med etanol eller gas. År 2007 var siffran 12 procent. 6

7 Miljöklasser för bilar Bilen släpper ut andra ämnen än koldioxid som är farliga för miljön och hälsan. I Sverige finns en miljöklassindelning av personbilar som ger ett mått på bilens utsläpp av kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. För ingår även utsläpp av partiklar. Enkelt uttryckt har miljöklasser att göra med de avgaser som smutsar ner luften så att de påverkar hälsa och miljö. Miljöbilsbegreppet är mer knutet till klimatfrågan. En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Men den ska också vara så ren som möjligt ur avgassynpunkt, vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Miljöklasser för personbilar 200 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 200 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst mg/ km. Obligatorisk för nya modeller med nya motorgodkännanden f.o.m. 1 sep 2009 och för alla nya bilar 1 jan 2011 El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid Bilar som drivs med förbränningsmotor och elektricitet från batterier Miljöklasserna utgår från utsläppsnivåer som anges i EU:s regelverk. I EU-förordning 71/2007 finns en strängare miljöklassnivå kallad Euro, som ännu inte fått ett svenskt namn. Vissa nya bilar uppfyller redan nu kraven för Euro. info Observera att bränsleförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande koldioxid inte ingår i miljöklassningen. Välj därför en bränslesnål modell oavsett teknik. Om du köper en dieseldriven modell, försök undvika modeller som tillhör miljöklass 200. De släpper ut upp till tio gånger mer partiklar än modeller med partikelfilter som tillhör miljöklass 200 PM. 7

8 Om miljöbilar Det finns två olika nationella definitioner av miljöbil. Den definition som är mest intressant för privatpersoner finns i Förordning (2007:380) om miljöbilspremie, samt i Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Skrivningarna är något olika i dessa två förordningar men i praktiken omfattas samma typ av fordon. Definitionerna avser endast inköp av nya personbilar med maximalt fyra sittplatser utöver förarplats. Följande betraktas som miljöbil: - och vars inte överstiger 120 gram/km (motsvarar cirka,0 lit bensin och 4, lit diesel per 100 km). Dieselbilar ska dessutom tillhöra miljöklass 200 PM. För bilar som kan drivas med andra bränslen än bensin/diesel gäller att bränsleförbrukningen inte får överstiga 9,2 liter bensin/100 km eller 9,7 kubikmeter gas/100 km. Automatväxlade versioner får dra mer om det finns en manuell version som klarar kravet och inte skiljer sig utöver transmission. Elbilar som tillhör miljöklass el och vars förbrukning per 100 kilometer inte är högre än 37 kilowattimmar. info Den andra nationella definitionen finns i skattelagstiftningen, där det ges rabatt på förmånsvärden till innehavare av miljöbilar. Där avses modeller som helt eller delvis kan drivas med etanol, metangas eller el. Bra information om miljöbilar och olika miljöbilsdefinitioner finns på Förmåner kopplade till miljöbilar Möjligheten till en premie på kronor för de privatpersoner som köper en miljöbil (definierad i förordningen SFS 2007:380) finns kvar till och med 30 juni 2009 då den så kallade miljöbilspremien upphör. Transportstyrelsen betalar automatiskt ut bidraget sex månader efter köpet, förutsatt att inte bilen sålts vidare. Miljöbilar som registrerades före 1 jan 2009 ges undantag från trängselskatt i Stockholm fram till 1 augusti Nya miljöbilar ges inget undantag från trängselskatt. I vissa kommuner får miljöbilar parkera rabatterat eller gratis. Definitionen av miljöbil, och vilka förmåner man som miljöbilsägare lokalt kan få, kan dock variera från kommun till kommun. Eftersom styrmedel för miljöbilar är en relativt ny företeelse får man räkna med att regler på området kan komma att ändras. 8

9 Om alternativa teknologier Det finns utöver vanliga bilar, som enbart tankas med bensin eller diesel, flera andra tekniker som börjar få genomslag på marknaden. De vanligaste av dessa presenteras nedan. Observera att de alternativa drivmedel som presenteras nedan endast ska användas i bilar som är avsedda för dessa. Etanol (E8) E8 (etanol med 1 procent inblandning av bensin, 2 procent vintertid) är ett bränsle som tillverkas av förnybara råvaror, exempelvis sockerrör och spannmål. Etanol har lägre energiinnehåll än bensin. Förbrukningen per mil blir därför cirka 3 procent högre. Etanol framställs på en rad olika sätt, och miljövinsterna varierar därför. Då bilen körs på etanol (E8) är en från avgasröret ungefär lika stora som om bilen körs på bensin. Utsläppen av fossil koldioxid vid användning av etanol minskar dock med upp till 80 procent beroende av hur etanolen framställts. Utsläppen av andra ämnen som är farliga för miljö och hälsa är ungefär lika stora som för bensindrivna bilar. Bilar som kan köras på E8 kallas flexifuelbilar eftersom de kan köras på valfri blandning av bensin och E8. Antalet tankställen med E8 ökar snabbt över landet och i början av 2009 fanns cirka stycken. Fordonsgas Fordonsgas består till största delen av metan. Den kan ha fossilt ursprung (naturgas) eller vara förnybar (biogas, tillverkat av organiskt material som slam, gödsel och avfall). Försäljningen i Sverige är ungefär hälften biogas, hälften naturgas. Naturgas minskar en ungefär lika mycket som diesel jämfört med bensin, det vill säga cirka 20 procent. Ren biogas ger i princip inga fossila utsläpp men små mängder av växthusgasen metan frigörs vid tillverkningen. Även biogasdrivna fordon påverkar därför klimatet men info 9

10 utsläppen är procent lägre än vid bensindrift. En stor del av biogasen produceras och distribueras lokalt. Antalet tankställen för fordonsgas var i början av 2009 cirka 90 stycken. Tanknätet är mest utbyggt i södra Sverige. Många modeller startas och körs också en kortare sträcka på bensin innan motorn slår om till gasdrift. tanken kan i vissa fall vara liten (1 liter) medan andra har större bensintank, så kallad bi-fuel, och man kan då köra en längre sträcka på bensin. Elhybridbilar I hybridbilar kombineras en vanlig förbränningsmotor med en eller flera elmotorer samt batterikapacitet för att lagra energi som återvinns vid inbromsningar. På detta sätt blir bränsleförbrukningen lägre. Eftersom förbränningsmotorn stannar automatiskt när man stoppar vid exempelvis rött ljus blir det ingen tomgångskörning. Elhybridbilar har sina största fördelar i tät stadstrafik då antalet stopp och starter är stort, men även vid landsvägsdrift är bränsleförbrukningen relativt låg eftersom hybridfordon vanligen är utrustade med jämförelsevis små förbränningsmotorer. Hybridfordon är bland de tystaste bilarna på marknaden. Så kallade laddhybrider, som kan laddas via elnätet, visas för närvarande på bilmässor världen över och enligt tillverkarna kommer de att finnas på marknaden om några år. info er ens storlek när det gäller personbilar beror på, och beräknas utifrån, en rad faktorer. Följande faktorer kan ha inverkan på skattens storlek: skattevikt drivmedel antal axlar hemkommun miljöklass När det gäller nya bilar kan man i stora drag säga att låga premieras med lägre fordonsskatt. Uppgifter om fordonsskatten och vad som gäller kring denna finns på Transportstyrelsens webbplats, Bra information finns också på Skatteverkets webbplats 10

11 Bilskrotning och återvinning Sedan ett par år tillbaka har biltillverkarna ansvar för att bilar återvinns. Den tidigare skrotningspremien är avskaffad och nu kan alla bilägare kostnadsfritt lämna uttjänta bilar till mottagningsställen för återvinning. Om fordonet saknar väsentliga delar, till exempel motor eller växellåda, får en avgift tas ut. Bilproducenternas system för mottagning av skrotbilar heter Refero. Du hittar mottagningsställen nära dig på Referos webbplats Undersök garantin I broschyrens tabelldel finns bland annat garantierna som gäller för varje bilmärke. Här är några generella råd: Garantin får inte vara utformad så att den ger sämre skydd än konsumentköplagen. En garanti får inte kombineras med självrisk. Garantin gäller för fel som uppstår under garantitiden och för de komponenter som omfattas av den. Garantin gäller inte om näringsidkaren kan göra sannolikt att det är ditt fel att bilen har gått sönder eller att skadan beror på en olyckshändelse. Krav kan ställas på dig som köpare att utföra regelbunden och fackmässig översyn av bilen. Berätta för näringsidkaren så fort som möjligt om du inte är nöjd. Näringsidkaren har då inte bara skyldighet utan också rätt att få åtgärda påtalade brister. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på din reklamation. Låter du bli att reklamera förlorar du din rätt till rättelse. Det finns standardavtal för nybilsgarantierna som är anpassade till bestämmelserna i konsumentköplagen. Fråga din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun. Går det inte att nå en uppgörelse med näringsidkaren så kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. info 11

12 Köp- och körtips Här finns några tips som kanske passar dig: info Tänk efter vilken bil du egentligen behöver. En lika rymlig, fast lättare bil, drar mindre bränsle. Om du bara behöver en större bil vid enstaka tillfällen går det alltid att hyra. Genom att välja den bränslesnålaste motorn kan man ofta spara 10 procent eller mer i bränsleförbrukning och ändå få plats med lika mycket last. Till exempel kan så vara fallet om du väljer en 1,8 liters motor framför en på 2 liter. Kolla i kolumnen i tabellerna längre fram i denna broschyr. Fyrhjulsdrift och automatlåda ökar oftast bränsleförbrukningen. Det finns automatlådor som inte ökar förbrukningen, till exempel de steglösa (CVT). Klimatanläggning ökar bränsleförbrukningen med 3 8 procent. Bilar bullrar ta reda på bilens ljudnivå och välj en så tyst modell som möjligt. Hur ofta behöver du en egen bil? Det kan vara bättre för både plånboken och miljön att i stället hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool. Om du anammar ett mjukare körsätt minskar bränsleåtgången och du släpper ut mindre koldioxid. Du sparar dessutom pengar och trafiken blir säkrare! Om du kör med framförhållning och undviker stopp så spar du bränsle. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen. Även utsläpp av klimatgaser, luftföroreningar och buller ökar när du kör fortare. Det går åt mindre bränsle vid låga motorvarv. Prova att växla upp till så hög växel som möjligt innan motorn når varv per minut. Motorbromsa (= släpp gasen) i stället för att använda fotbroms. Takräcke och takbox ökar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. En lättare bil utan tunga saker i bagageutrymmet drar mindre bränsle. Har du rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. Däcken håller dessutom längre. Kontrollera lufttrycket på kalla däck och var tredje gång du tankar. Regelbunden service håller bilen i trim. En kontrollerad bilverkstad märkt med den gröna punkten är kvalitetssäkrad av oberoende organ, mer information finns på Glöm inte att byta luftfilter. 12

13 En motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen vid kallstart om den används rätt. Vid alltför långa inkopplings tider ger inte motorvärmaren någon miljövinst. Bilen drar mer bränsle vid korta resor och katalysatorn fungerar inte när den är kall. Många bilresor kan ersättas med cykel, gång, kollektivtrafik eller samåkning. Utsläppen är större om motorn går på tomgång än om den stängs av och startas om. Dessutom tar det längre tid för katalysatorn att fungera om bilen går på tomgång. Om du skrapar rutan med motorn igång utsätter du andra och även dig själv för hälsofarliga utsläpp. info Tankställena för gas och E8 blir allt fler. Mackar nära dig hittar du enkelt på 13

14 Tabellguide På följande sidor finns fakta om nya personbilsmodeller på den svenska marknaden Uppgifterna är sammanställda i samarbete med företaget Bilfakta. VAD STÅR I TABELLERNA? Förklaring till innehållet i tabellerna 1 KOLDIOXIDLISTAN - och na med lägst 16 MILJÖBILAR Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 och 2009:1 17 info BENSINBILAR Alfa Romeo 27 Audi 27 Bentley 30 BMW 30 Cadillac 33 Chevrolet 34 Chrysler 34 Citroën 3 Dodge 3 Fiat 3 Ford 36 Honda 36 Hyundai 37 Jaguar 38 Jeep 38 Kia 38 Koenigsegg 39 Lamborghini 39 Rover 39 Lexus 39 Lotus 40 Mazda 40 Mercedes 41 MINI 44 Mitsubishi 4 Nissan 4 Opel 46 Peugeot 48 Porsche 49 Renault 49 Saab 0 Seat 1 Skoda 2 Smart 3 Subaru 3 Suzuki 3 Toyota 4 Volkswagen Volvo 7 DIESELBILAR Alfa Romeo 9 Audi 9 BMW 61 Cadillac 63 Chevrolet 63 Chrysler 63 Citroën 64 Dodge 6 Fiat 6 Ford 6 Honda 66 Hyundai 66 Jaguar 66 Jeep 67 Kia 67 Rover 67 Lexus 68 Mazda 68 Mercedes 68 MINI 70 Mitsubishi 70 Nissan 70 Opel 70 Peugeot 72 Renault 73 Saab 74 Seat 74 Skoda 7 Smart 76 SsangYong 76 Subaru 76 Suzuki 76 Toyota 76 Volkswagen 77 Volvo 79 14

15 Vad står i tabellerna? GARANTIER Garantier för de olika modellerna redovisas för varje bilmärke. BRÄNSLEFÖRBRUKNING Bränsleförbrukning vid stadskörning, landsvägskörning och blandad körning. Testerna har gjorts enligt en speciell EU-körcykel. Förbrukning anges i liter per 100 kilometer, eller kubikmeter per 100 km för gasbilar. Den faktiska bränsleförbrukningen avgörs av en mängd omständigheter som körsätt, bilens utrustning, däck, klimat och vägförhållanden. KOLDIOXID Mängden koldioxid (CO 2 ) som släpps ut vid blandad körning enligt EU:s testkörcykel. Anges i gram per kilometer. REKOMMENDERAT CIRKAPRIS Rekommenderat cirkapris våren 2009 inklusive 2 procent moms. Reservation för lokala variationer. ÅRLIG FORDONSSKATT baserad på CO 2 -utsläpp. Mer information om fordonsskatt finns på sidan 10. info TJÄNSTEVIKT Vikt hos en standardutrustad, körklar bil med vatten, olja, full tank och förare (70 kg). VÄXELLÅDA M betecknar manuell växellåda och A automatisk. Siffrorna i beteckningen anger antalet växlar. DÖRRAR Antal dörrar för modellvarianten. CYLINDRAR OCH CYLINDERVOLYM Antal cylindrar för modellvarianten. är sammanlagd cylinderarea multiplicerad med slaglängden. Anges i kubikcentimeter (cm 3 ). EFFEKT Anges i kilowatt (kw). Multiplicera med 1,36 för att räkna om till hästkrafter (hk). 1

16 Koldioxidlistan drivna bilar med LÄGST Märke Modell Bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp (l/100 km) (g/km) Effekt (kw) TOYOTA iq 1.0 VVT-i 4, M SUZUKI Alto 1.0 4, M 0 - TOYOTA Prius HSD 4,3 104 Hybrid A PEUGEOT , M CITROËN C1 1.0i 4, M TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i 4, M PEUGEOT , A HONDA Civic Hybrid 1.3 i-vtec 4,6 109 Hybrid A TOYOTA Yaris 4, M TOYOTA iq 4, A Dieseldrivna bilar med LÄGST koldioxidlistan Märke Modell Bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp (l/100 km) (g/km) Miljöklass Miljöklass Effekt (kw) SMART Fortwo CDI 3, M Volkswagen Polo BlueMotion 3, PM M MINI Cooper D 3, M MINI Cooper Clubman D 4, M OPEL Corsa 1.3 CDTI ecoflex 4, M SKODA Fabia TDI Greenline 4, M TOYOTA Yaris 1.4 D-4D 4, M FIAT MJT 4, PM M TOYOTA Yaris 1.4 D-4D 4, M MAZDA DE 4, PM M

17 Miljöbilar Så läser du tabellen för miljöbilar I kolumnen Bränsle visas det bränsle bilen är avsedd för. För gasbilar visas bränsleförbrukning och för gasdrift i kubikmeter per 100 kilometer. För etanolbilar visas endast förbrukning och vid bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Räkna med att förbrukningen av E8 är ungefär 3 procent högre än bensinåtgången. Räkna med att utsläppen av fossil koldioxid vid användning av E8 är upp till 80 procent lägre än för bensin, beroende av hur etanolen framställts. Det finns ett fåtal bilar som har det vi kallar alternativa teknologier, men som inte uppfyller kriterierna för miljöbil som de definieras i förordning SFS 2007:380. Dessa bilar kommer i en egen tabell efter miljöbilarna. Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) AUDI A3 1.6 e A3 1.6 esportback PM 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti Mobilitetsgaranti* * Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. Förnyas varje grundservice.,3 9,4 6, M ,4 9, 6, M A3 1.9 TDI e-power Diesel 3,8,8 4, M A3 1.9 TDI e- powersportback Diesel 3,8,8 4, M miljöbilar BMW 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 år / 8000 mil fri service 3 års driftstopphjälp BMW Service Jourtjänst PM 1-SERIE 118d Diesel 4,4 4, M SERIE 118d Diesel 4,4 4, M Om du kör planerat och mjukt minskar bränsleförbrukningen. 17

18 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) CADILLAC 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års GM Assistance BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower 6,4 11, 8, M ,4 11, 8, M ,7 12, A ,9 13,3 9, A CHEVROLET 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års assistansförsäkring MATIZ 0.8 4,2 6,9, M CITROËN 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års assistans miljöbilar miljöbilar C1 1.0i 4,1, 4, M C1 1.0i 4,1, 4, M C1 1.0i 4,1, 4, M C3 HDi FAP Diesel 3,8,7 4, M C4 1.6i 16V,7 9, 7, M C4 HDi 110 Diesel 3,8,8 4, M C4 HDi 110 Diesel 3,7,8 4, M C 2.0i 16V BioFlex C 2.0i 16V BioFlexBREAK 6,3 12 8, M ,4 12,1 8, M FIAT 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 8 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti ,3 6,4, M PM MJT Diesel 3,6,3 4, M BRAVO 1.6 MJT 10 Diesel 3,8,8 4, M GRANDE PUNTO 1.3 MJT 7 Diesel 3, 6,2 4, M GRANDE PUNTO 1.3 MJT 7 Diesel 3, 6,2 4, M Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

19 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) FORD 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti (6år Ka, Maverick) 3 års Assistansservice FOCUS 1.8 Flexifuel FOCUS 1.8 Flexifuel FOCUS 1.8 Flexifuel C-MAX,6 9, M ,6 9, M ,6 9,6 7, M FUSION 1.4 TDCi Diesel 3,9,6 4, M GALAXY 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel S-MAX 2.0 Flexifuel 6, 11,2 8, M ,2 7, M ,2 7, M ,2 7, M ,4 11 8, M HONDA 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti (12år Civic, S2000, Accord) 3 års lackgaranti Miljöklass HYBRID CIVIC 1.3 i-vtec HYBRID HYUNDAI / El 4,3,2 4, A års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 10 års rostskyddsgaranti (6 år Getz/Matrix/Coupe/Tucson) 3 års lackgaranti 3 års assistansservice 9 år eller mil elektronikgaranti miljöbilar miljöbilar GETZ 1. CRDi Diesel 3,9, 4, M i ,4 6, M i ,3 6, M PM i CRDi Diesel 3,7,3 4, M i CRDi Diesel 4,1,4 4, M KIA 3 års nybilsgaranti (cee'd 7 år) 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års Non Stop Assistans garanti PICANTO 1.1 4,3 6, M CEE'D 1.6 CRDi Diesel 4,1,4 4, M RIO 1. CRDi Diesel 4,1,4 4, M Lågt lufttryck i däcken ökar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. 19

20 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) LEXUS 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års Lexus Euro Assistans Miljöklass HYBRID GS 40h RX 400h / El / El 7,1 9,1 7, A ,6 9,1 8, A MAZDA 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års eller mil Non Stop garanti PM 21.6 DE Diesel 3,7,1 4, M MERCEDES 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 30 års rostskyddsgaranti 30 år Mercedes-Benz Mobilo-life (inkl. rostskyddsgaranti mot genomrostning inifrån) miljöbilar miljöbilar A-KLASS 160 CDI BlueEFFICIENCY B-KLASS 170 NGT CST BlueEFFICIENCY B-KLASS 170 NGT CST BlueEFFICIENCY MINI Diesel 3,8,3 4, M Gas/ Gas/ 6 9,7 7, M ,3 9,8 7, A års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års driftstoppsassistans COOPER D Diesel 3,,6 3, M COOPER D CLUBMAN Diesel 3,6 4,9 4, M MITSUBISHI 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti (ej Lancer Evo) 12 års rostskyddsgaranti (Lancer, Outlander 10 år) (Pajero, Lancer Evo 6 år) 3 års Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 10 års elektronikgaranti eller mil (ej Lancer Evo) COLT1.3 Plus Cleartec COLT1.3 Plus Cleartec 7, M ,, A OPEL 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti AGILA1.0 Twinport M ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

21 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar OPEL forts. ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M COMBO 1.6 CNG TOUR Gas/,9 10,1 7, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,8,7 4, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,4,3 4, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,8,7 4, M ZAFIRA 1.6 CNG ZAFIRA 1.6 CNG Bränsle Gas/ Gas/ (m 3 eller liter/100 km) 4,2 6, M ,1 7,3, M PEUGEOT 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti (ej Partner) 12 års rostskyddsgaranti (6 år Partner) 3 års lackgaranti 2 år Peugeot Assistance ,1, 4, M ,1, 4, M ,1, 4, A ,1, 4, A BioFlex Bioflex Bioflex BioflexSW Bioflex BioflexSW PM 6,3 9,9 7, M ,4 9, M ,8 10,7 7, M ,2 11, M ,4 11 8, M , 11,3 8, M HDi Diesel 3,9,9 4, A HDi Diesel 3,9 6 4, M miljöbilar miljöbilar RENAULT 2 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års Renault Assistans KANGOO V E8 MÉGANE V Eco2 Flex Fuel MÉGANE V Eco2 Flex Fuel 6,7 10, 8, M ,3 7, M ,1 9,4 7, M Fråga efter bilens ljudnivå - en bil med låg ljudnivå är bättre för omgivningen. 21

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26)

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Hur säker är bilen? 2013 Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Innehåll Trygghet på vägen...3...4 Det har hänt på riktigt...6 Alla 528 bilarna...8 Mindre småbilar...9 Större småbilar...12 Mellanstora

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Hur säker är bilen? 2005

Hur säker är bilen? 2005 Hur säker är bilen? 2005 2 Välj rätt bil! Vid en krock är bilens säkerhetsnivå många gånger avgörande för utgången av olyckan. Det är mer än tio gånger högre dödsrisk i de minst säkra bilarna jämfört med

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade ? WEBBFR GAN www.expressen.se/motor Ska du sälja din bil under 20? h Frågan på webben: Tror du att Spyker köper Saab? Ja: Vet ej: 13% 11% Nej: 76% Begagnat allt I senaste numret av Teknikens Värld bjuder

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie Diarienummer Ert diarienummer Dokumenttyp Sida 2010-9913 M2010/4756/Mk UTREDNINGS- 1(41) UPPDRAG Datum Ert datum Upprättad av 2011-03-25 2010-12-22 Linda Norberg Vägtrafikavdelningen REGERINGSKANSLIET

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

Hela denna tematidning är en annons om bilar från Mediaplanet BILEN. Vårens drömbilar NYHET: STANDARDUTRUSTAD MED JÄTTETRYGGT BILÄGANDE.

Hela denna tematidning är en annons om bilar från Mediaplanet BILEN. Vårens drömbilar NYHET: STANDARDUTRUSTAD MED JÄTTETRYGGT BILÄGANDE. annons Hela denna tematidning är en annons om bilar från Mediaplanet annons BILEN Vårens drömbilar Dags för sommardäck Ny eller beg. bil? så lånar du billigast till bilen Det våras för pigga miljöbilar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM TJÄNSTEBILAR ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM TJÄNSTEBILAR ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM TJÄNSTEBILAR ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN GUIDEN TILL DIN NYA BIL. MAJ 2005 EKONOMI FINANSIERING SÄKERHET MILJÖ TJUGO TJUGO TJUGO TJUGO TJUGO 20 20

Läs mer

Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version

Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version YNNOR AB Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version Ronny Svensson, Mikael Lindström 2013-05-07 2 Sammanfattning Totalt rullar

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2008 Tjänstebilen Tjänstebilen reder ut begreppen Finansiell eller operationell leasing - läs mer sid.24 och 28 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

NYTT OCH BEGAGNAT FRÅN AUKTORISERADE BILHANDLARE I REGIONEN Nr 4

NYTT OCH BEGAGNAT FRÅN AUKTORISERADE BILHANDLARE I REGIONEN Nr 4 DENNA TIDNING medföljer som annonsbilaga till Ystads Allehanda april 2011 Annonsavdelningen NYTT OCH BEGAGNAT FRÅN AUKTORISERADE BILHANDLARE I REGIONEN Nr 4 Vi provkör: Peugeot 508 1,6 e-hdi Active Volkswagen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Så gör du ett spara pengar på tjänstebilen Toyota Prius som tjänstebil Förmånsvärde 19 900 kr Skattekostnad vid 55 % skatt 10 945 kr 1 000 mil privatkörning

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska.

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska. ONSDAG 13 OKTOBER 2004 UNT PRÖVKÖR SID 6 Gott om plats för nya spekulanter. Foto: Pelle Johansson HUSVAGNSMÄSSA SID 4 Försäljningen av husvagnar och husbilar går stadigt uppåt. Året har hittills gett en

Läs mer

Audi i tjänsten 2012

Audi i tjänsten 2012 Audi i tjänsten 2012 Gran turismon Audi A7. Förmånsvärde netto (vid 50% marginalskatt) från 3.392 kr/mån. Bilen ska vara rolig, modern och effektiv, precis som jobbet. Det är speciellt att ha en Audi som

Läs mer