Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets"

Transkript

1 2009

2 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad modell. Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets och Vägverkets webbplatser, och Där kan du också söka bilmodeller efter märke, miljöklass och bränsleförbrukning med mera. Nybilsguiden 2009 Konsumentverket ISBN Layout: Konsumentverkets redaktion Tryck: Elanders Sverige AB, 2009

3 Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det är forskarna eniga om. Våra utsläpp till atmosfären ger en ökad växthuseffekt som kan leda till stora klimatförändringar. I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av koldioxid, den gas som bidrar mest till växthuseffekten. Våra nyregistrerade personbilar är dessutom betydligt mer bränsletörstiga än EU:s genomsnitt. Väljer du en miljöanpassad bil och kör smartare så minskar bränsleåtgången och har mindre påverkan på klimatet. Och du sparar pengar. Vi hjälper dig! I den här broschyren och i webbtjänsten Nybilsguiden som du hittar via Konsumentverkets och Vägverkets webbplatser finns bilarna som går på alternativa drivmedel och de med lägst bensin- och dieselförbrukning. Här hittar du information om och miljöklass för de vanligaste nya personbilsmodellerna på den svenska marknaden tillsammans med pris, fordonsskatt och tekniska data. Om någon bilmodell inte finns med beror det på att vi inte hade tillgång till fullständiga uppgifter om bilen när broschyren togs fram. Du får också tips om hur du kan köra både billigare och mer miljöanpassat. info Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera om bränsleförbrukning på säljstället och i annonsering. Utöver detta ska det på säljstället finnas en lättillgänglig översikt och dessutom ska alla enskilda nya personbilar vara märkta med information om bränsleförbrukning, och miljöklass. Även i annonser, andra broschyrer, instruktionsböcker och affischer ska informationen finnas. 3

4 Innehåll Vad händer med klimatet?... Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt... 6 Miljöklasser för bilar... 7 Om miljöbilar...8 Om alternativa teknologier... 9 er Bilskrotning och återvinning...11 Undersök garantin...11 Köp- och körtips info TABELLER Tabellguide Vad står i tabellerna?...1 Koldioxidlistan Miljöbilar (tabell)...17 Alternativa teknologier (tabell)...26 bilar (tabell) Dieselbilar (tabell)... 9 Mer information Tala med din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun om du vill veta mer. Information finns även hos: Konsumentverket, Vägverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Föreningen Gröna bilister, Storstadskommunernas webbplats om miljöbilar, 4

5 info Vad händer med klimatet? FN:s klimatpanel IPCC är överens om att vår användning av fos sila bränslen förstärker växthuseffekten. Enligt klimatpanelen kan jordens medeltemperatur öka fyra grader de kommande 100 åren. Koldioxid är den gas som bidrar mest till denna process. Utsläpp från bland annat användning och förbränning av bensin, diesel och naturgas i trafiken har gjort att halten av koldioxid i atmosfären ökat med 3 procent sedan mitten av 1800-talet. Även användning av biobränslen bidrar i någon mån till klimatförändringen genom att skogar huggs ned, att växthusgaser som metan och lustgas avgår vid odling, och att markberedning kan minska innehållet av orga niskt kol i marken. Temperaturhöjningar som beror på den ökade växthuseffekten kommer troligtvis att leda till att extrema väderförhållanden blir vanligare. Det blir svårare att producera mat och få fram vatten. Ökenområden kan breda ut sig långt upp i Sydeuropa. Havsytan förväntas stiga. Länderna kring ekvatorn, där en stor del av värl dens befolkning bor, kommer att drabbas värst. I större delen av Sverige leder uppvärmningen troligtvis till ökad nederbörd och hastiga väderförändringar.

6 Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt Växthuseffekten går att begränsa om vi hjälper till. En majoritet av världens i-länder har skrivit under Kyotoprotokollet från 1997 och lovat att minska utsläppen av växthusgaser. EU har infört en lag som tvingar den europeiska bilindustrin att till 2012 minska det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från nya personbilar till 130 gram per kilometer. Om lagen efterlevs kommer personbilar med förbränningsmotor inom EU att i genomsnitt dra cirka 18 procent mindre bränsle jämfört med idag. Kompletterande åtgärder som inblandning av biobränslen och lättrullande däck föreslås sänka nivån ytterligare till 120 gram per kilometer. Det motsvarar en bränsleförbrukning på cirka liter bensin och 4, liter diesel per 100 kilometer. info År 2007 var genomsnittsutsläppen för nya bilar i EU-länderna 18 gram koldioxid per kilometer (Bulgarien och Rumänien inte inräknade). Koldioxidvärdet visar utsläppen av klimatpåverkande gaser från en fossilbränsledriven bil. Det avspeglar också hur mycket energi som går åt för att köra såväl fossildrivna som förnybart drivna modeller. För Sverige var motsvarande siffra 181 gram år Under 2008 minskade utsläppen från de bilar som köptes i Sverige till 173 gram, men de ligger fortfarande 10 procent över EU-genomsnittet. Anledningen är att vi köper stora, tunga och effektstarka bilar. I Sverige är dessutom andelen, som generellt är mer bränslesnåla än, relativt låg. Glädjande nog har andelen bilar som kan köras på förnybara drivmedel fortsatt att öka i nybilsregistreringarna under det senaste året kunde 22 procent av nya sålda personbilar drivas med etanol eller gas. År 2007 var siffran 12 procent. 6

7 Miljöklasser för bilar Bilen släpper ut andra ämnen än koldioxid som är farliga för miljön och hälsan. I Sverige finns en miljöklassindelning av personbilar som ger ett mått på bilens utsläpp av kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. För ingår även utsläpp av partiklar. Enkelt uttryckt har miljöklasser att göra med de avgaser som smutsar ner luften så att de påverkar hälsa och miljö. Miljöbilsbegreppet är mer knutet till klimatfrågan. En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Men den ska också vara så ren som möjligt ur avgassynpunkt, vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Miljöklasser för personbilar 200 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 200 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst mg/ km. Obligatorisk för nya modeller med nya motorgodkännanden f.o.m. 1 sep 2009 och för alla nya bilar 1 jan 2011 El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid Bilar som drivs med förbränningsmotor och elektricitet från batterier Miljöklasserna utgår från utsläppsnivåer som anges i EU:s regelverk. I EU-förordning 71/2007 finns en strängare miljöklassnivå kallad Euro, som ännu inte fått ett svenskt namn. Vissa nya bilar uppfyller redan nu kraven för Euro. info Observera att bränsleförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande koldioxid inte ingår i miljöklassningen. Välj därför en bränslesnål modell oavsett teknik. Om du köper en dieseldriven modell, försök undvika modeller som tillhör miljöklass 200. De släpper ut upp till tio gånger mer partiklar än modeller med partikelfilter som tillhör miljöklass 200 PM. 7

8 Om miljöbilar Det finns två olika nationella definitioner av miljöbil. Den definition som är mest intressant för privatpersoner finns i Förordning (2007:380) om miljöbilspremie, samt i Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Skrivningarna är något olika i dessa två förordningar men i praktiken omfattas samma typ av fordon. Definitionerna avser endast inköp av nya personbilar med maximalt fyra sittplatser utöver förarplats. Följande betraktas som miljöbil: - och vars inte överstiger 120 gram/km (motsvarar cirka,0 lit bensin och 4, lit diesel per 100 km). Dieselbilar ska dessutom tillhöra miljöklass 200 PM. För bilar som kan drivas med andra bränslen än bensin/diesel gäller att bränsleförbrukningen inte får överstiga 9,2 liter bensin/100 km eller 9,7 kubikmeter gas/100 km. Automatväxlade versioner får dra mer om det finns en manuell version som klarar kravet och inte skiljer sig utöver transmission. Elbilar som tillhör miljöklass el och vars förbrukning per 100 kilometer inte är högre än 37 kilowattimmar. info Den andra nationella definitionen finns i skattelagstiftningen, där det ges rabatt på förmånsvärden till innehavare av miljöbilar. Där avses modeller som helt eller delvis kan drivas med etanol, metangas eller el. Bra information om miljöbilar och olika miljöbilsdefinitioner finns på Förmåner kopplade till miljöbilar Möjligheten till en premie på kronor för de privatpersoner som köper en miljöbil (definierad i förordningen SFS 2007:380) finns kvar till och med 30 juni 2009 då den så kallade miljöbilspremien upphör. Transportstyrelsen betalar automatiskt ut bidraget sex månader efter köpet, förutsatt att inte bilen sålts vidare. Miljöbilar som registrerades före 1 jan 2009 ges undantag från trängselskatt i Stockholm fram till 1 augusti Nya miljöbilar ges inget undantag från trängselskatt. I vissa kommuner får miljöbilar parkera rabatterat eller gratis. Definitionen av miljöbil, och vilka förmåner man som miljöbilsägare lokalt kan få, kan dock variera från kommun till kommun. Eftersom styrmedel för miljöbilar är en relativt ny företeelse får man räkna med att regler på området kan komma att ändras. 8

9 Om alternativa teknologier Det finns utöver vanliga bilar, som enbart tankas med bensin eller diesel, flera andra tekniker som börjar få genomslag på marknaden. De vanligaste av dessa presenteras nedan. Observera att de alternativa drivmedel som presenteras nedan endast ska användas i bilar som är avsedda för dessa. Etanol (E8) E8 (etanol med 1 procent inblandning av bensin, 2 procent vintertid) är ett bränsle som tillverkas av förnybara råvaror, exempelvis sockerrör och spannmål. Etanol har lägre energiinnehåll än bensin. Förbrukningen per mil blir därför cirka 3 procent högre. Etanol framställs på en rad olika sätt, och miljövinsterna varierar därför. Då bilen körs på etanol (E8) är en från avgasröret ungefär lika stora som om bilen körs på bensin. Utsläppen av fossil koldioxid vid användning av etanol minskar dock med upp till 80 procent beroende av hur etanolen framställts. Utsläppen av andra ämnen som är farliga för miljö och hälsa är ungefär lika stora som för bensindrivna bilar. Bilar som kan köras på E8 kallas flexifuelbilar eftersom de kan köras på valfri blandning av bensin och E8. Antalet tankställen med E8 ökar snabbt över landet och i början av 2009 fanns cirka stycken. Fordonsgas Fordonsgas består till största delen av metan. Den kan ha fossilt ursprung (naturgas) eller vara förnybar (biogas, tillverkat av organiskt material som slam, gödsel och avfall). Försäljningen i Sverige är ungefär hälften biogas, hälften naturgas. Naturgas minskar en ungefär lika mycket som diesel jämfört med bensin, det vill säga cirka 20 procent. Ren biogas ger i princip inga fossila utsläpp men små mängder av växthusgasen metan frigörs vid tillverkningen. Även biogasdrivna fordon påverkar därför klimatet men info 9

10 utsläppen är procent lägre än vid bensindrift. En stor del av biogasen produceras och distribueras lokalt. Antalet tankställen för fordonsgas var i början av 2009 cirka 90 stycken. Tanknätet är mest utbyggt i södra Sverige. Många modeller startas och körs också en kortare sträcka på bensin innan motorn slår om till gasdrift. tanken kan i vissa fall vara liten (1 liter) medan andra har större bensintank, så kallad bi-fuel, och man kan då köra en längre sträcka på bensin. Elhybridbilar I hybridbilar kombineras en vanlig förbränningsmotor med en eller flera elmotorer samt batterikapacitet för att lagra energi som återvinns vid inbromsningar. På detta sätt blir bränsleförbrukningen lägre. Eftersom förbränningsmotorn stannar automatiskt när man stoppar vid exempelvis rött ljus blir det ingen tomgångskörning. Elhybridbilar har sina största fördelar i tät stadstrafik då antalet stopp och starter är stort, men även vid landsvägsdrift är bränsleförbrukningen relativt låg eftersom hybridfordon vanligen är utrustade med jämförelsevis små förbränningsmotorer. Hybridfordon är bland de tystaste bilarna på marknaden. Så kallade laddhybrider, som kan laddas via elnätet, visas för närvarande på bilmässor världen över och enligt tillverkarna kommer de att finnas på marknaden om några år. info er ens storlek när det gäller personbilar beror på, och beräknas utifrån, en rad faktorer. Följande faktorer kan ha inverkan på skattens storlek: skattevikt drivmedel antal axlar hemkommun miljöklass När det gäller nya bilar kan man i stora drag säga att låga premieras med lägre fordonsskatt. Uppgifter om fordonsskatten och vad som gäller kring denna finns på Transportstyrelsens webbplats, Bra information finns också på Skatteverkets webbplats 10

11 Bilskrotning och återvinning Sedan ett par år tillbaka har biltillverkarna ansvar för att bilar återvinns. Den tidigare skrotningspremien är avskaffad och nu kan alla bilägare kostnadsfritt lämna uttjänta bilar till mottagningsställen för återvinning. Om fordonet saknar väsentliga delar, till exempel motor eller växellåda, får en avgift tas ut. Bilproducenternas system för mottagning av skrotbilar heter Refero. Du hittar mottagningsställen nära dig på Referos webbplats Undersök garantin I broschyrens tabelldel finns bland annat garantierna som gäller för varje bilmärke. Här är några generella råd: Garantin får inte vara utformad så att den ger sämre skydd än konsumentköplagen. En garanti får inte kombineras med självrisk. Garantin gäller för fel som uppstår under garantitiden och för de komponenter som omfattas av den. Garantin gäller inte om näringsidkaren kan göra sannolikt att det är ditt fel att bilen har gått sönder eller att skadan beror på en olyckshändelse. Krav kan ställas på dig som köpare att utföra regelbunden och fackmässig översyn av bilen. Berätta för näringsidkaren så fort som möjligt om du inte är nöjd. Näringsidkaren har då inte bara skyldighet utan också rätt att få åtgärda påtalade brister. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på din reklamation. Låter du bli att reklamera förlorar du din rätt till rättelse. Det finns standardavtal för nybilsgarantierna som är anpassade till bestämmelserna i konsumentköplagen. Fråga din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun. Går det inte att nå en uppgörelse med näringsidkaren så kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. info 11

12 Köp- och körtips Här finns några tips som kanske passar dig: info Tänk efter vilken bil du egentligen behöver. En lika rymlig, fast lättare bil, drar mindre bränsle. Om du bara behöver en större bil vid enstaka tillfällen går det alltid att hyra. Genom att välja den bränslesnålaste motorn kan man ofta spara 10 procent eller mer i bränsleförbrukning och ändå få plats med lika mycket last. Till exempel kan så vara fallet om du väljer en 1,8 liters motor framför en på 2 liter. Kolla i kolumnen i tabellerna längre fram i denna broschyr. Fyrhjulsdrift och automatlåda ökar oftast bränsleförbrukningen. Det finns automatlådor som inte ökar förbrukningen, till exempel de steglösa (CVT). Klimatanläggning ökar bränsleförbrukningen med 3 8 procent. Bilar bullrar ta reda på bilens ljudnivå och välj en så tyst modell som möjligt. Hur ofta behöver du en egen bil? Det kan vara bättre för både plånboken och miljön att i stället hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool. Om du anammar ett mjukare körsätt minskar bränsleåtgången och du släpper ut mindre koldioxid. Du sparar dessutom pengar och trafiken blir säkrare! Om du kör med framförhållning och undviker stopp så spar du bränsle. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen. Även utsläpp av klimatgaser, luftföroreningar och buller ökar när du kör fortare. Det går åt mindre bränsle vid låga motorvarv. Prova att växla upp till så hög växel som möjligt innan motorn når varv per minut. Motorbromsa (= släpp gasen) i stället för att använda fotbroms. Takräcke och takbox ökar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. En lättare bil utan tunga saker i bagageutrymmet drar mindre bränsle. Har du rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. Däcken håller dessutom längre. Kontrollera lufttrycket på kalla däck och var tredje gång du tankar. Regelbunden service håller bilen i trim. En kontrollerad bilverkstad märkt med den gröna punkten är kvalitetssäkrad av oberoende organ, mer information finns på Glöm inte att byta luftfilter. 12

13 En motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen vid kallstart om den används rätt. Vid alltför långa inkopplings tider ger inte motorvärmaren någon miljövinst. Bilen drar mer bränsle vid korta resor och katalysatorn fungerar inte när den är kall. Många bilresor kan ersättas med cykel, gång, kollektivtrafik eller samåkning. Utsläppen är större om motorn går på tomgång än om den stängs av och startas om. Dessutom tar det längre tid för katalysatorn att fungera om bilen går på tomgång. Om du skrapar rutan med motorn igång utsätter du andra och även dig själv för hälsofarliga utsläpp. info Tankställena för gas och E8 blir allt fler. Mackar nära dig hittar du enkelt på 13

14 Tabellguide På följande sidor finns fakta om nya personbilsmodeller på den svenska marknaden Uppgifterna är sammanställda i samarbete med företaget Bilfakta. VAD STÅR I TABELLERNA? Förklaring till innehållet i tabellerna 1 KOLDIOXIDLISTAN - och na med lägst 16 MILJÖBILAR Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 och 2009:1 17 info BENSINBILAR Alfa Romeo 27 Audi 27 Bentley 30 BMW 30 Cadillac 33 Chevrolet 34 Chrysler 34 Citroën 3 Dodge 3 Fiat 3 Ford 36 Honda 36 Hyundai 37 Jaguar 38 Jeep 38 Kia 38 Koenigsegg 39 Lamborghini 39 Rover 39 Lexus 39 Lotus 40 Mazda 40 Mercedes 41 MINI 44 Mitsubishi 4 Nissan 4 Opel 46 Peugeot 48 Porsche 49 Renault 49 Saab 0 Seat 1 Skoda 2 Smart 3 Subaru 3 Suzuki 3 Toyota 4 Volkswagen Volvo 7 DIESELBILAR Alfa Romeo 9 Audi 9 BMW 61 Cadillac 63 Chevrolet 63 Chrysler 63 Citroën 64 Dodge 6 Fiat 6 Ford 6 Honda 66 Hyundai 66 Jaguar 66 Jeep 67 Kia 67 Rover 67 Lexus 68 Mazda 68 Mercedes 68 MINI 70 Mitsubishi 70 Nissan 70 Opel 70 Peugeot 72 Renault 73 Saab 74 Seat 74 Skoda 7 Smart 76 SsangYong 76 Subaru 76 Suzuki 76 Toyota 76 Volkswagen 77 Volvo 79 14

15 Vad står i tabellerna? GARANTIER Garantier för de olika modellerna redovisas för varje bilmärke. BRÄNSLEFÖRBRUKNING Bränsleförbrukning vid stadskörning, landsvägskörning och blandad körning. Testerna har gjorts enligt en speciell EU-körcykel. Förbrukning anges i liter per 100 kilometer, eller kubikmeter per 100 km för gasbilar. Den faktiska bränsleförbrukningen avgörs av en mängd omständigheter som körsätt, bilens utrustning, däck, klimat och vägförhållanden. KOLDIOXID Mängden koldioxid (CO 2 ) som släpps ut vid blandad körning enligt EU:s testkörcykel. Anges i gram per kilometer. REKOMMENDERAT CIRKAPRIS Rekommenderat cirkapris våren 2009 inklusive 2 procent moms. Reservation för lokala variationer. ÅRLIG FORDONSSKATT baserad på CO 2 -utsläpp. Mer information om fordonsskatt finns på sidan 10. info TJÄNSTEVIKT Vikt hos en standardutrustad, körklar bil med vatten, olja, full tank och förare (70 kg). VÄXELLÅDA M betecknar manuell växellåda och A automatisk. Siffrorna i beteckningen anger antalet växlar. DÖRRAR Antal dörrar för modellvarianten. CYLINDRAR OCH CYLINDERVOLYM Antal cylindrar för modellvarianten. är sammanlagd cylinderarea multiplicerad med slaglängden. Anges i kubikcentimeter (cm 3 ). EFFEKT Anges i kilowatt (kw). Multiplicera med 1,36 för att räkna om till hästkrafter (hk). 1

16 Koldioxidlistan drivna bilar med LÄGST Märke Modell Bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp (l/100 km) (g/km) Effekt (kw) TOYOTA iq 1.0 VVT-i 4, M SUZUKI Alto 1.0 4, M 0 - TOYOTA Prius HSD 4,3 104 Hybrid A PEUGEOT , M CITROËN C1 1.0i 4, M TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i 4, M PEUGEOT , A HONDA Civic Hybrid 1.3 i-vtec 4,6 109 Hybrid A TOYOTA Yaris 4, M TOYOTA iq 4, A Dieseldrivna bilar med LÄGST koldioxidlistan Märke Modell Bränsleförbrukning och CO 2 -utsläpp (l/100 km) (g/km) Miljöklass Miljöklass Effekt (kw) SMART Fortwo CDI 3, M Volkswagen Polo BlueMotion 3, PM M MINI Cooper D 3, M MINI Cooper Clubman D 4, M OPEL Corsa 1.3 CDTI ecoflex 4, M SKODA Fabia TDI Greenline 4, M TOYOTA Yaris 1.4 D-4D 4, M FIAT MJT 4, PM M TOYOTA Yaris 1.4 D-4D 4, M MAZDA DE 4, PM M

17 Miljöbilar Så läser du tabellen för miljöbilar I kolumnen Bränsle visas det bränsle bilen är avsedd för. För gasbilar visas bränsleförbrukning och för gasdrift i kubikmeter per 100 kilometer. För etanolbilar visas endast förbrukning och vid bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Räkna med att förbrukningen av E8 är ungefär 3 procent högre än bensinåtgången. Räkna med att utsläppen av fossil koldioxid vid användning av E8 är upp till 80 procent lägre än för bensin, beroende av hur etanolen framställts. Det finns ett fåtal bilar som har det vi kallar alternativa teknologier, men som inte uppfyller kriterierna för miljöbil som de definieras i förordning SFS 2007:380. Dessa bilar kommer i en egen tabell efter miljöbilarna. Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) AUDI A3 1.6 e A3 1.6 esportback PM 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti Mobilitetsgaranti* * Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. Förnyas varje grundservice.,3 9,4 6, M ,4 9, 6, M A3 1.9 TDI e-power Diesel 3,8,8 4, M A3 1.9 TDI e- powersportback Diesel 3,8,8 4, M miljöbilar BMW 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 år / 8000 mil fri service 3 års driftstopphjälp BMW Service Jourtjänst PM 1-SERIE 118d Diesel 4,4 4, M SERIE 118d Diesel 4,4 4, M Om du kör planerat och mjukt minskar bränsleförbrukningen. 17

18 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) CADILLAC 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års GM Assistance BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower BLS 2.0 T Flexpower 6,4 11, 8, M ,4 11, 8, M ,7 12, A ,9 13,3 9, A CHEVROLET 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års assistansförsäkring MATIZ 0.8 4,2 6,9, M CITROËN 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års assistans miljöbilar miljöbilar C1 1.0i 4,1, 4, M C1 1.0i 4,1, 4, M C1 1.0i 4,1, 4, M C3 HDi FAP Diesel 3,8,7 4, M C4 1.6i 16V,7 9, 7, M C4 HDi 110 Diesel 3,8,8 4, M C4 HDi 110 Diesel 3,7,8 4, M C 2.0i 16V BioFlex C 2.0i 16V BioFlexBREAK 6,3 12 8, M ,4 12,1 8, M FIAT 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 8 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti ,3 6,4, M PM MJT Diesel 3,6,3 4, M BRAVO 1.6 MJT 10 Diesel 3,8,8 4, M GRANDE PUNTO 1.3 MJT 7 Diesel 3, 6,2 4, M GRANDE PUNTO 1.3 MJT 7 Diesel 3, 6,2 4, M Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

19 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) FORD 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti (6år Ka, Maverick) 3 års Assistansservice FOCUS 1.8 Flexifuel FOCUS 1.8 Flexifuel FOCUS 1.8 Flexifuel C-MAX,6 9, M ,6 9, M ,6 9,6 7, M FUSION 1.4 TDCi Diesel 3,9,6 4, M GALAXY 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel MONDEO 2.0 Flexifuel S-MAX 2.0 Flexifuel 6, 11,2 8, M ,2 7, M ,2 7, M ,2 7, M ,4 11 8, M HONDA 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti (12år Civic, S2000, Accord) 3 års lackgaranti Miljöklass HYBRID CIVIC 1.3 i-vtec HYBRID HYUNDAI / El 4,3,2 4, A års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 10 års rostskyddsgaranti (6 år Getz/Matrix/Coupe/Tucson) 3 års lackgaranti 3 års assistansservice 9 år eller mil elektronikgaranti miljöbilar miljöbilar GETZ 1. CRDi Diesel 3,9, 4, M i ,4 6, M i ,3 6, M PM i CRDi Diesel 3,7,3 4, M i CRDi Diesel 4,1,4 4, M KIA 3 års nybilsgaranti (cee'd 7 år) 3 års vagnskadegaranti 6 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års Non Stop Assistans garanti PICANTO 1.1 4,3 6, M CEE'D 1.6 CRDi Diesel 4,1,4 4, M RIO 1. CRDi Diesel 4,1,4 4, M Lågt lufttryck i däcken ökar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. 19

20 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/100 km) LEXUS 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års Lexus Euro Assistans Miljöklass HYBRID GS 40h RX 400h / El / El 7,1 9,1 7, A ,6 9,1 8, A MAZDA 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års lackgaranti 3 års eller mil Non Stop garanti PM 21.6 DE Diesel 3,7,1 4, M MERCEDES 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 30 års rostskyddsgaranti 30 år Mercedes-Benz Mobilo-life (inkl. rostskyddsgaranti mot genomrostning inifrån) miljöbilar miljöbilar A-KLASS 160 CDI BlueEFFICIENCY B-KLASS 170 NGT CST BlueEFFICIENCY B-KLASS 170 NGT CST BlueEFFICIENCY MINI Diesel 3,8,3 4, M Gas/ Gas/ 6 9,7 7, M ,3 9,8 7, A års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års driftstoppsassistans COOPER D Diesel 3,,6 3, M COOPER D CLUBMAN Diesel 3,6 4,9 4, M MITSUBISHI 3 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti (ej Lancer Evo) 12 års rostskyddsgaranti (Lancer, Outlander 10 år) (Pajero, Lancer Evo 6 år) 3 års Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 10 års elektronikgaranti eller mil (ej Lancer Evo) COLT1.3 Plus Cleartec COLT1.3 Plus Cleartec 7, M ,, A OPEL 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti AGILA1.0 Twinport M ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

21 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2007:380 För gasbilar anges förbrukningen i kubikmeter och för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning och för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E8. Modell Miljöbilar OPEL forts. ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M ASTRA 1.7 CDTI ecoflex Diesel 3,9,6 4, M COMBO 1.6 CNG TOUR Gas/,9 10,1 7, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,8,7 4, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,4,3 4, M CORSA 1.3 CDTI ecoflex Diesel 3,8,7 4, M ZAFIRA 1.6 CNG ZAFIRA 1.6 CNG Bränsle Gas/ Gas/ (m 3 eller liter/100 km) 4,2 6, M ,1 7,3, M PEUGEOT 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti (ej Partner) 12 års rostskyddsgaranti (6 år Partner) 3 års lackgaranti 2 år Peugeot Assistance ,1, 4, M ,1, 4, M ,1, 4, A ,1, 4, A BioFlex Bioflex Bioflex BioflexSW Bioflex BioflexSW PM 6,3 9,9 7, M ,4 9, M ,8 10,7 7, M ,2 11, M ,4 11 8, M , 11,3 8, M HDi Diesel 3,9,9 4, A HDi Diesel 3,9 6 4, M miljöbilar miljöbilar RENAULT 2 års eller mil nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti 12 års rostskyddsgaranti 3 års Renault Assistans KANGOO V E8 MÉGANE V Eco2 Flex Fuel MÉGANE V Eco2 Flex Fuel 6,7 10, 8, M ,3 7, M ,1 9,4 7, M Fråga efter bilens ljudnivå - en bil med låg ljudnivå är bättre för omgivningen. 21

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2011 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Fälglås sid 27. Spacers sid 28 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN!

Fälglås sid 27. Spacers sid 28 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! 2011 Fälglås sid 27 Spacers sid 28 Tillbehör sid 29 Bilvård sid 30 Textilmattor sid 31 Säkerhet sid 30 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! Lättmetallfälgar översikt 2011 1. GTR-2 2. Hockenheim GP 3. Apollo

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle?

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28)

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28) Hur säker är bilen? 2011 Hur säker är bilen? 2011 1(28) Teckenförklaring minst 30 % högre säkerhet än medelbilen. Bra säkerhet minst 20 % högre säkerhet än medelbilen. Medelhög säkerhet. Undvik lägre säkerhet

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Hur säker är bilen? Maj 2009

Hur säker är bilen? Maj 2009 Hur säker är bilen? Maj 2009 Hoppas att du inte deltagit...................................................................... 6 Säkrast val...7 Det har hänt. På riktigt...10 Alla 395 bilarna...15 Varför

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Obehaglig sanning Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Oavsett man köper en ny eller begagnad bil så är min rekommendation att man kostar

Läs mer

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26)

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Hur säker är bilen? 2013 Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Innehåll Trygghet på vägen...3...4 Det har hänt på riktigt...6 Alla 528 bilarna...8 Mindre småbilar...9 Större småbilar...12 Mellanstora

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

PRIS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

PRIS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER PRISLISTA 8 augusti 2011 ANVISNINGAR TILL PRISLISTAN PRIS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Med utgivandet av denna prislista annulleras alla föregående priser och offerter förutsatt att det inte finns andra gällande

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

LEDARE. Bästa kunder,

LEDARE. Bästa kunder, LEDARE Bästa kunder, Konkurrensen inom eftermarknadssektorn för motorfordon har aldrig varit så hård som nu i början av 2013. Den långsamma och planerade minskningen av verkstädernas orderingång i kombination

Läs mer

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan ALFA ROMEO GIULIA/ SPIDER/ BERTONE/ GTV 105/115 Casterstagsbussning Fram bakre PFF 1301 2st Pris/st Bärarmsbussning Fram övre inre PFF 1302 2st Pris/st Länkarmsbussning Bak främre PFR 1403 2st Pris/st

Läs mer

ERBJUDANDEN I FEBRUARI

ERBJUDANDEN I FEBRUARI ERBJUDANDEN I FEBRUARI MITSUBISHI HELG 6-7 FEBRUARI EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 VI PRESENTERAR NYA MITSUBISHI OUTLANDER INGEN VANLIG MILJÖBIL. VÄLKOMMEN PÅ EN PROVTUR Innehåll: Mitsubishi

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar ekonomi tema bilar Bästa bilköp Att köpa en ny bil ger frihet och äventyrskänsla. Men det är också en av de största investeringarna du gör i livet. Följ Ljuva Livets råd i jakten på din nya kompanjon på

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Januari 2014 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Fortsatt jakt på låga utsläpp

Fortsatt jakt på låga utsläpp Ingen räckviddså Fortsatt jakt på låga utsläpp Politikerna vill få oss att köra miljövänligare bilar så fort som möjligt för att minska våra utsläpp av koldioxid. Det sker med både piskor och morötter.

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Så gör du ett spara pengar på tjänstebilen Toyota Prius som tjänstebil Förmånsvärde 19 900 kr Skattekostnad vid 55 % skatt 10 945 kr 1 000 mil privatkörning

Läs mer

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en Erbjudande om Personalbil Maj 2011 Endast för internt bruk Scania erbjuder dig Personalbil i samarbete med Volkswagen Group Sverige Personalbil är en förmån som Scania CV AB och dess helägda Svenska dotterbolag

Läs mer

ABARTH Pris exkl moms, frakt ingår AUDI BMW. Abarth 500/595/500C/595C (2008-2015) Beskrivning Artikelnummer Pris EUR

ABARTH Pris exkl moms, frakt ingår AUDI BMW. Abarth 500/595/500C/595C (2008-2015) Beskrivning Artikelnummer Pris EUR 2015-09-24 ABARTH Pris exkl moms, frakt ingår Abarth 500/595/500C/595C (2008-2015) SLIP ON SYSTEM + Tailpipe Set (Titanium) M-FI/SS/1 + TP-T/S/2 1 122,05 SLIP ON SYSTEM + Tailpipe Set (Carbon) M-FI/SS/1

Läs mer

VINTERKATALOG 2009-2010

VINTERKATALOG 2009-2010 VINTERKATALOG 009-010 Fälgar SLIRSKYDD Säkerhet Bilvård ... tar dig hem! Slirskydd för personbilar, SUV och lätta transportbilar En helt enkelt genial uppfinning! En strumpa som monteras över hjulet ger

Läs mer

Gör en insats för miljön. Byt pedaler ibland.

Gör en insats för miljön. Byt pedaler ibland. ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Mercedes-Benz ANNONS Gör en insats för miljön. Byt pedaler ibland. Köp en Mercedes-Benz BlueEfficiency 11 30 september så får du en Mercedes-Benz BlueEfficiency-veckor

Läs mer

SOMMAR 2010 MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT

SOMMAR 2010 MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT SOMMAR 2010 MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT Prislista sommardäck 2010 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Priserna är exklusive moms och återvinningsavgift och gäller fr o m den 1 januari 2010.

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Komplett bilvård. www.mobil-carcare.com

Komplett bilvård. www.mobil-carcare.com ProdBrochureSwedish_Layout 1 21/08/201 :52 Page 1 Komplett bilvård 201. Alla rättigheter förbehålles Cosan Lubes Investments Ltd eller något av dess dotterbolag, här benämnda Cosan. Mobil, Mobil Car Care

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Hur säker är bilen? 2005

Hur säker är bilen? 2005 Hur säker är bilen? 2005 2 Välj rätt bil! Vid en krock är bilens säkerhetsnivå många gånger avgörande för utgången av olyckan. Det är mer än tio gånger högre dödsrisk i de minst säkra bilarna jämfört med

Läs mer

Miljöbilars restvärde

Miljöbilars restvärde Miljöbilars restvärde -En nulägesrapport Hässleholm 2009-03-11 Miljöbilars restvärde en nulägesrapport Aktörer Värderingsföretag Inter-Global ETG AB med värderingssajten, bilvärde.se Kvarndammen AB med

Läs mer

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade ? WEBBFR GAN www.expressen.se/motor Ska du sälja din bil under 20? h Frågan på webben: Tror du att Spyker köper Saab? Ja: Vet ej: 13% 11% Nej: 76% Begagnat allt I senaste numret av Teknikens Värld bjuder

Läs mer

Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m.

Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m. Rapport 2009:7 Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m. Redovisning av undersökning genomförd i februari 2009 av kommunala konsumentvägledare

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten Nyhetsbrev nr1. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool,

Läs mer

SEPTEMBER RA MOTORS TIDNING GES UT VARJE MÅNAD OLOF MELLBERG / VÄTGAS / ERBJUDANDEN

SEPTEMBER RA MOTORS TIDNING GES UT VARJE MÅNAD OLOF MELLBERG / VÄTGAS / ERBJUDANDEN HELA DENNA DENNA BILAGA BILAGA ÄR ÄR EN EN ANNONS ANNONS FRÅN FRÅN RA RA MOTOR MOTOR HELA SEPTEMBER RA MOTORS TIDNING GES UT VARJE MÅNAD 2014 OLOF MELLBERG / VÄTGAS / ERBJUDANDEN HELA DENNA DENNA BILAGA

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer