Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007"

Transkript

1 Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 RAPPORT 5807 FEBRUARI 2008

2 Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Elektronisk publikation Naturvårdsverket 2008 Tryck: CM Gruppen AB Omslagsbild: Per Magnus Persson / Johnér

4 Förord Miljöanpassad offentlig upphandling har identifierats som ett starkt styrmedel för minskad miljöpåverkan. Genom att ställa miljökrav vid upphandling kan utbudet av produkter och tjänster påverkas i riktning mot mindre miljöpåverkan och omställningen till ett hållbart samhälle påskyndas. Regeringen har i sin handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling uppdragit åt Naturvårdsverket att kontinuerligt följa upp utvecklingen av miljöanpassad offentlig upphandling. Denna granskning av upphandlingar utgör en del av uppföljningen. Rapporten är framtagen av Ulrika Sjöholm och Annelie Sunnermalm på OPIC AB på uppdrag av Naturvårdsverket. Miljöstyrningsrådet har bidragit med värdefulla synpunkter inför planeringen och genomförandet av studien. Tomas Chicote har varit ansvarig projektledare på Naturvårdsverket. Stockholm februari 2008 Naturvårdsverket 3

5 4

6 Innehåll FÖRORD 3 INNEHÅLL 5 SAMMANFATTNING 7 SUMMARY 8 BAKGRUND OCH SYFTE 9 METOD 10 PRODUKTOMRÅDEN 11 UPPHANDLANDE ENHETER 12 VÄLDEFINIERADE OCH ICKE VÄLDEFINIERADE MILJÖKRAV 13 TYPER AV MILJÖKRAV 14 RESULTAT 15 Övergripande statistik 15 Andel upphandlingar med miljökrav 15 Andel upphandlingar med välformulerade miljökrav 15 Kommuner, landsting & statliga myndigheter 16 Stora, medelstora och små kommuner 17 Jämförelse mellan varu- och tjänsteupphandling 18 Resultat per produktgrupp 19 Länsvis fördelning 20 Specifika miljökrav 22 Förekommande typer av miljökrav 22 Exempel på krav som förekommer 23 KOMMENTARER Produktområden - Varor 29 AV-produkter 29 Belysningsprodukter 34 Byggmaterial 38 Drivmedel 41 Fordon 45 Adaptrar till mobiler 50 5

7 Elinstallationsmaterial 54 IT-produkter 58 Kemisk-tekniska produkter 62 Kontorsmaterial (ej papper) 67 Livsmedel 72 Medicinteknisk utrustning och tillbehör 77 Möbler och inredningar 81 Pappersprodukter 84 Textilier 91 Sjukvårdens förbrukningsprodukter 96 Vitvaror 111 Produktområden - tjänster 118 Godstransport 118 Installations- & reparationsarbeten 123 Persontransport 126 Städning/lokalvård 131 Tvätt- och textilservice 135 Bevakning 140 Tryckeritjänster 143 Avfallshantering 147 Grönyte-, parkskötsel 151 Hotelltjänster 155 6

8 Sammanfattning NATURVÅRDSVERKET För att se i vilken utsträckning miljökrav ställs vid offentlig upphandling har Naturvårdsverket låtit genomföra en granskning av 270 upphandlingar gjorda av kommuner, landsting och statliga myndigheter under Granskningen omfattar 27 olika produktområden. Upphandlingarna har studerats för att se om miljökrav förekommer och huruvida kraven är väldefinierade ur ett upphandlingstekniskt perspektiv. För att ett miljökrav ska anses som väldefinierat måste det klart framgå vad som krävs av leverantören eller av varan/tjänsten för att uppfylla kravet eller vad som kommer att tillmätas betydelse vid prövningen. Resultatet visar att miljökrav har ställts i 78 procent av de granskade upphandlingarna. I 13 procent av dessa upphandlingar har dock endast icke väldefinierade miljökrav ställts. Dessutom förekommer icke väldefinierade miljökrav till viss del i 20 procent av upphandlingarna med miljökrav. Störst andel miljökrav, men även störst andel icke väldefinierade krav, återfinns i landstingens upphandlingar där miljökrav ställts i 92 procent av fallen. I 16 procent av de upphandlingar där miljökrav ställs, förekommer dock endast icke väldefinierade miljökrav och i 29 procent förekommer icke väldefinierade krav vid sidan av väldefinierade krav. I upphandlingar gjorda av kommuner utgör andelen upphandlingar med miljökrav 76 procent. I 13 procent av dessa förekommer endast icke väldefinierade miljökrav och i 14 procent icke väldefinierade miljökrav till viss del. Miljökrav förekom i 70 procent av de statliga myndigheternas upphandlingar. I 9 procent av dessa förekom endast icke väldefinierade miljökrav och i 22 procent delvis icke väldefinierade miljökrav. En jämförelse mellan stora, medelstora och små kommuner visar att det inte är någon större skillnad mellan förekomsten av miljökrav i upphandlingar gjorda av medelstora respektive små kommuner, 78 procent respektive 73 procent. I de upphandlingar som har genomförts av stora kommuner har miljökrav ställts i 100 procent av upphandlingarna. Granskningen visar ingen skillnad i frekvensen av miljökrav i upphandlingar av varor eller tjänster. I både tjänste- och varuupphandlingar ställs miljökrav i 78 procent av upphandlingarna. Miljökrav i form av obligatoriska krav på leverantören är den vanligaste typen av miljökrav. Sådana krav förekommer i nära hälften av de 270 upphandlingarna. De vanligaste typerna av miljökrav rör ingående ämnen, miljöledningssystem, miljöarbete och producentansvar för förpackningar. 7

9 Summary To ascertain the extent to which environmental criteria are included in public procurement, the Swedish EPA has commissioned a survey of 270 procurement procedures carried out by municipalities, county councils and government agencies in The survey covers 27 product areas. The procurement procedures have been studied to see whether environmental criteria are included and whether they are well defined in technical terms. An environmental criterion will be considered well defined if the requirements to be met by the supplier or by the goods or services are clearly stated, or if the criteria to which importance will be attached when considering tenders are made clear. The results show that environmental criteria were specified in 78 per cent of the procedures surveyed. However, 13 per cent of those procedures involved environmental criteria that were not well defined. Moreover, there were some environmental criteria that were not well defined in 20 per cent of the procurement procedures that included environmental criteria. The greatest proportion of environmental criteria, as well as the greatest proportion of criteria that were not well defined, were found in county council procurement procedures, where environmental criteria were specified in 92 per cent of cases. However, only environmental criteria that were not well defined were included in 16 per cent of the procurement procedures involving environmental criteria; environmental criteria that were not well defined were present alongside well-defined criteria in 29 per cent of cases. 76 per cent of municipal procurement procedures included environmental criteria. 13 per cent of those procedures only included environmental criteria that were not well defined; 14 per cent included some environmental criteria that were not well defined. Environmental criteria were included in 70 per cent of government agency procurement procedures, of which nine per cent only included environmental criteria that were not well defined and 22 per cent some criteria that were not well defined. A comparison between large, medium-sized and small municipalities reveals no great difference between the inclusion of environmental criteria in procurement procedures performed by medium-sized and small municipalities - 78 and 73 per cent, respectively. Environmental criteria were stipulated in 100 per cent of procurement procedures carried out by large municipalities. The survey reveals no difference in the frequency of environmental criteria in procurement of goods and services. Environmental criteria were specified in 78 per cent of procedures for both goods and services. Environmental criteria in the form of compulsory requirements to be met by suppliers are the most common form of environmental criteria. They were included in almost half of the 270 procurement procedures. The most common requirements concern constituent substances, environmental management systems, environmental performance and producer responsibility for packaging. 8

10 Bakgrund och syfte Riksdagen beslutade 2007 om en handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att följa upp effekterna av genomförandet av handlingsplanen. Som ett steg i uppföljningen ger denna rapport en bild av nuläget när det gäller ställandet av miljökrav och kvaliteten på dessa krav. Rapporten avser en deskriptiv studie av 270 svenska upphandlingar. Urvalet av dessa upphandlingar har skett bland samtliga 2006 års upphandlingar både över och under tröskelvärdena inom 27 olika produktområden. Både varuupphandlingar och tjänsteupphandlingar finns representerade. Syftet med studien är att ge en bild av hur många av dessa upphandlingar som innehåller miljökrav, och den upphandlingstekniska kvaliteten på miljökraven. Studien besvarar följande frågor: I hur många upphandlingar ställs miljökrav? I hur stor andel av upphandlingarna förekommer icke väldefinierade krav? Är det skillnad mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter? Är det skillnad beroende på storlek på kommuner? Är det skillnad mellan varu- respektive tjänsteupphandlingar? I vilka produktgrupper ställs miljökrav frekvent/mindre frekvent? Hur ser den länsvisa fördelningen ut? Vilka typer miljökrav förekommer i materialet? Ställs kraven som obligatoriska krav, utvärderingskriterier eller särskilda kontraktsvillkor? Vilka verifikat förekommer? Nämns EKU-verktyget? 9

11 Metod Själva arbetet har gått till på följande sätt. Först har det tagits fram 27 listor (en lista per produktområde) där alla annonserade upphandlingar 2006 avseende valda områden finns med. All information härrör från OPICs databas 1. Varje produktområde som har valts ut att omfattas av studien har definierats med hjälp av de s.k. CPV-koderna 2 eftersom upphandlingarna i databasen kategoriseras med hjälp av dessa koder. Tio upphandlingar i varje produktgrupp har valts ut manuellt ur resultatet av sökningarna i databasen. Tillvägagångssättet manuellt har valts för att undvika att inkludera upphandlingar som inte stämmer helt överens med CPV-kodningen. Kodningen görs nämligen av ansvarig upphandlare på den upphandlande enheten, vilket helt naturligt har resulterat i en icke enhetlig kodning. Genom ett manuellt urval har det också varit möjligt att få en någorlunda rättvisande fördelning mellan olika kategorier av upphandlande enheter kommuner, landsting och statliga myndigheter. De upphandlingar som har valts ut att ingå i studien har lagts in i en Excel-fil med kolumner för olika typer av miljökrav. Därefter lästes varje förfrågningsunderlag noggrant igenom och noteringar gjordes i Excel-filen, dels om krav i de olika kategorierna, dels hur/var kraven ställs, om det är som obligatoriska krav, utvärderingskriterier eller som särskilda kontraktsvillkor samt om det förekommer icke väldefinierade krav. Rapporten delas upp i två delar; en första del som behandlar resultatet och visar detta på ett överskådligt sätt med hjälp av diagram och tabeller och en bilaga där respektive produktområde på ett detaljerat sätt redovisas för sig. För varje produktområde ges exempel på väldefinierade och icke väldefinierade krav samt olika typer av miljökrav. 1 OPIC AB har sedan år 2000 kontinuerligt samlat in alla upphandlingar som annonserats i Sverige. Upphandlingarna, i de flesta fall inklusive förfrågningsunderlag och kravspecifikationer finns samlade i en sökbar databas. 2 För att kunna definiera de produkt- och tjänsteområden som kan förekomma i offentlig upphandling och underlätta arbetet med statistik, har man på gemenskapsrättslig nivå skapat en lista med olika områden. Varje område attribueras av ett åttasiffrigt nummer kallat CPV-kod. På detta sätt kan leverantörer lätt hitta de upphandlingar som är relevanta för just dem i databaser där man samlar annonser. Det finns 61 olika huvudkoder som var och en beskriver ett produktområde, t.ex. undervisning, livsmedel och drycker eller finansiella förmedlingstjänster. Inom huvudkoderna ryms sedan ytterligare koder som specificerar produkten som skall upphandlas. Totalt inryms över koder. 10

12 Produktområden NATURVÅRDSVERKET 27 produktområden innefattas i studien. Utgångspunkten var de 20 produktområden som listades på Miljöstyrningsrådets webbplats i juli Justeringar gjordes sedan utifrån vilka områden som det var svårt att hitta många underlag till. I denna genomgång exkluderades batterier, handikapphjälpmedel, strömförsörjningsenheter och röntgenfilm. Vidare involverades Miljöstyrningsrådet i arbetet med att välja ut relevanta produktgrupper. Adaptrar till mobiler, byggmaterial, elinstallationsmaterial, avfallshantering, bevakning, grönyte- och parkskötsel, hotelltjänster, installations- och reparationsarbeten, städning och tryckeritjänster lades till. Transport delades dessutom in i två grupper; godstransport respektive persontransport. Med utgångspunkt av Miljöstyrningsrådets synpunkter kom listan att slutligen att se ut som nedan. Produktområden varor Adaptrar till mobiler AV-produkter Belysningsprodukter (lysrör, lampor & armaturer) Byggmaterial Drivmedel Elinstallationsmateriel Fordon IT-produkter (datorer, skrivare, skanner, kopiatorer etc.) Kemisk-tekniska produkter (tvätt-, rengöringsmedel) Kontorsmaterial (ej papper) Livsmedel Medicinteknisk utrustning och tillbehör Möbler och inredningar Produktområden tjänster Avfallshantering Bevakning (rondering) Godstransport Grönyte-, parkskötsel Hotelltjänster Installations- & reparationsarbeten Persontransport Städning/lokalvård Tryckeritjänster Tvätt- och textilservice Pappersprodukter Sjukvårdens förbrukningsprodukter Textilier Vitvaror 11

13 Upphandlande enheter Urvalet av de upphandlingar som omfattas av studien har på Naturvårdsverkets önskan gjorts bland kommuners, landstings och statliga myndigheters upphandlingar. Det är dock värt att notera att gruppen upphandlande enheter inte endast innefattar regionala och statliga myndigheter. De kategorier av upphandlande enheter som kan omfattas av definitionen upphandlande enheter i lag (1992:1528) om offentlig upphandling är följande: Kommun/landstingsägda subjekt Kommuner Landsting Privata bolag med viss offentlig koppling Statlig myndighet Statliga bolag Statliga myndigheter Övriga För att få fram fördelningen mellan de tre typer av upphandlande enheter som studien har avgränsats till att omfatta, har det räknats fram hur stor del av de upphandlingar 3 som gjordes av kommuner, landsting och statliga myndigheter som respektive grupp representerar. Denna studie baseras på hur fördelningen såg ut för samtliga upphandlingar som genomfördes år Då antalet och fördelningen är snarlik varje år, torde detta vara jämförligt. I denna studie fördelas de 270 upphandlingarna följande sätt: Typ av upphandlande enhet Antal upphandlingar Kommuner 155 Landsting 51 Statlig myndighet 64 Totalt 270 Fördelningen mellan de olika enheterna har så långt det har varit möjligt hållits identisk för respektive produktområde. Avseende vissa produktområden så har det dock inte varit möjligt att följa en identisk fördelning på grund av upphandlingsbeståndet. Ett exempel på detta är medicinteknisk utrustning där landstingen utgör 100 procent. I bilagan redovisas fördelningen för varje produktområde. 3 Med upphandlingar avses publicerade upphandlingsannonser. En annons kan dock innebära flera upphandlingar eftersom många enheter har samordnat inköpen med andra upphandlande enheter. I OPICs databas räknas en upphandlingsannons som en upphandling. 12

14 Väldefinierade och icke väldefinierade miljökrav Beroende på vilken funktion som den upphandlande enheten vill ge ett miljökrav så har denne möjlighet att ställa kravet som obligatoriskt krav, som ett utvärderingskriterium eller som ett särskilt kontraktsvillkor (det vill säga något som skall vara uppfyllt under avtalstiden). Ett obligatoriskt krav kan ta fasta på antingen leverantören eller på tjänsten/varan medan ett utvärderingskriterium skall avse det som upphandlas. Ett väldefinierat miljökrav i en upphandling skall antingen tillförsäkra den upphandlande enheten att en viss nivå på miljöarbete finns hos leverantören eller att varan uppfyller ett visst mått av miljöprestanda. Man kan också använda det på så sätt att uppfyllandet av miljökrav premieras genom att anbudet får en högre poäng i utvärderingen. Om miljökravet inte uppfyller något av dessa alternativ har det klassificerats som icke väldefinierat, det vill säga att miljö i anslutning till leverantörens egenskaper eller till det som upphandlas har nämnts på ett eller annat sätt utan att det i slutändan står klart att uppfyllandet ger leverantören en fördel i upphandlingen. Ett exempel på ett icke väldefinierat miljökrav är att leverantören skall redovisa sitt miljöarbete. Detta är ett obligatoriskt krav och måste uppfyllas för att leverantörens anbud ska kunna kvalificera sig för en vidare prövning. Vad som måste uppfyllas är dock att en beskrivning finns, inte att miljöarbetet håller viss kvalitet. En leverantör med ett utomordentligt bra miljöarbete får härmed ingen fördel gentemot en leverantör med ett nästan obefintligt miljöarbete eftersom det är den blotta existensen av en beskrivning som kravet omfattar. Ytterligare exempel är när det av formuleringen inte framgår vad som skall bedömas, till exempel att miljö kommer att utvärderas eller leverantören skall ha ett miljöarbete. eller produkten skall vara miljövänlig. Det kan också vara utförandekrav som stipulerar att tjänsten skall utföras på ett miljövänligt sätt. Om ett miljökrav är väldefinierat eller inte har naturligtvis bedömts med hänsyn till dess kontext. Om det till exempel ställs krav på att det skall finnas en beskrivning av leverantörens miljöarbete samtidigt som man i utvärderingen bedömer vissa miljökriterier så klassificeras inte det obligatoriska kravet som icke väldefinierat. Bedömningen av om ett krav är väldefinierat sker således ur ett upphandlingstekniskt perspektiv. Däremot har inte kravens materiella kvalitet bedömts, dvs. om de får någon verklig effekt för miljön eller marknaden för miljöanpassade produkter. 13

15 Typer av miljökrav Som utgångspunkt för vilka typer av krav som skulle ingå i studien var Miljöstyrningsrådets förslag på miljökrav avseende de olika produktområdena föremål för genomgång. Under arbetets gång kompletterades sedan denna lista i takt med att andra typer av krav påträffades i upphandlingarna. Kraven från Miljöstyrningsrådet fick dock stå kvar trots att vissa av dem inte användes i någon av de 270 upphandlingarna (integrerad produktion, belastningsindex och ekologiska produkter exklusive ekologiska livsmedel). Nedan följer samtliga typer av miljökriterier som studien har utgått ifrån. Avfallshantering, återvinning Bränsleförbrukning Djurvänligt Ekologiska livsmedel Ekologiska produkter (IFOAM, textilier) Emissioner, utsläpp, avgaser, avgasrening Energiförbrukning Förnybara/alternativa bränslen Förpackningar (lätta att återvinna, sortera) Ingående ämnen/material Integrerad produktion Klimatpåverkan Kunskap om miljö Lagkrav Ljusutbyte, tillskottsljus Miljöarbete Miljöavgift Miljöfarlig Miljöhänsyn, allmänna miljöeffekter Miljöklass, Euro-klass Miljöledningssystem Miljömärkning Miljöplan Miljöpolicy Miljöprogram Märkning av plastförpackningar Producentansvar för elektroniska produkter Producentansvar för förpackningar Produktdeklaration Rullmotstånd, belastningsindex Sparsam körning Utsläpp vid produktionen Vattenförbrukning Ålder Miljöbilar 14

16 Resultat Övergripande statistik Andel upphandlingar med miljökrav Av 270 granskade upphandlingar förekommer miljökrav i 210 upphandlingar. Därmed saknar 60 upphandlingar miljökrav. 22% Miljökrav Ej miljökrav 78% Andel upphandlingar med välformulerade miljökrav Av de 210 upphandlingar där det ställts miljökrav förekommer enbart väldefinierade krav i 141 upphandlingar. enbart icke väldefinierade krav i 27 upphandlingar. icke väldefinierade krav till viss del i 42 upphandlingar. Fördelningen illustreras i diagrammet nedan: 13% Enbart väldefinierade miljökrav 20% 67% Icke väldefinierade miljökrav förekommer till viss del Endast icke väldefinierade miljökrav 15

17 Kommuner, landsting & statliga myndigheter Av de 270 studerade upphandlingarna är 155 genomförda av kommuner, 51 av landsting och 64 av statliga myndigheter. Fördelningen avseende huruvida det har ställts miljökrav eller inte per typ av upphandlande enhet ser ut på följande sätt: Kommun Statlig myndighet Landsting 24% 30% 8% 76% 70% 92% Miljökrav Ej miljökrav Här framgår en tydlig skillnad. Landstingen är de som ställer miljökrav i de flesta av de granskade upphandlingarna. Därefter kommer kommunerna och de statliga myndigheterna. Fördelningen av de upphandlingar som innehåller miljökrav efter huruvida de är väldefinierade eller ej illustreras på följande sätt: Kommun Statlig myndighet Landsting 13% 9% 16% 14% 22% 73% 69% 29% 55% Endast väldefinierade miljökrav Icke väldefinierade miljökrav förekommer till viss del Endast icke väldefinierade miljökrav Kommuner ställer flest väldefinierade krav. Landstingen har flest upphandlingar där endast icke väldefinierade miljökrav ställs samt även där icke väldefinierade förekommer till viss del. 16

18 Stora, medelstora och små kommuner För att kunna se skillnad vad gäller storlek på kommuner har kommunerna delats upp i stora kommuner (fler än invånare), medelstora kommuner ( invånare) och små kommuner (under invånare). Av de 155 kommunupphandlingar som granskats är 8 stycken gjorda av stora kommuner, 51 stycken gjorda av medelstora kommuner och 96 stycken gjorda av små kommuner. Nedan visas i vilken utsträckning miljökrav ställts: Stora kommuner Medelstora kommuner Små kommuner 0% 22% 27% 100% 78% 73% Miljökrav Ej miljökrav Samtliga upphandlingar som utfördes av stora kommuner innehåller miljökrav. Därefter går det i storleksordning; medelstora kommuner samt små kommuner. Fördelningen av upphandlingar som innehåller miljökrav efter huruvida de är väl definierade eller ej illustreras på följande sätt: Stora kommuner Medelstora kommuner Små kommuner 25% 0% 15% 13% 5% 13% 75% 70% 74% Endast väldefinierade miljökrav Icke väldefinierade miljökrav förekommer till viss del Endast icke väldefinierade miljökrav De stora kommunerna har flest väldefinierade miljökrav tätt följt av de små kommunerna. 17

19 Jämförelse mellan varu- och tjänsteupphandling Av de 270 studerade upphandlingarna avser 170 stycken varor och 100 stycken tjänster. Fördelningen av huruvida det har ställts miljökrav eller inte ser ut på följande sätt: Varor Tjänster 22% 22% Miljökrav Ej miljökrav 78% 78% Miljökrav har ställts i lika stor omfattning för varor och tjänster. Fördelningen av de upphandlingar som innehåller miljökrav efter huruvida de är väl definierade eller ej illustreras på följande sätt: Varor Tjänster 14% 12% 13% 24% 62% 75% Endast väldefinierade miljökrav Icke väldefinierade miljökrav förekommer till viss del Endast icke väldefinierade miljökrav Här föreligger den skillnaden att tjänsteupphandlingarna innehåller fler väldefinierade miljökrav än varuupphandlingarna. Varugruppen innehåller även fler upphandlingar där endast icke väldefinierade miljökrav ställts. 18

20 Studien omfattar även en granskning av var i upphandlingen miljökraven ställs. Kraven delas upp som obligatoriskt krav på leverantören, obligatoriskt krav på produkten, utvärderingskriterium samt kontraktsvillkor. Diagrammet nedan visar fördelningen av hur kraven har ställts i upphandling av varor och tjänster: Antal upphandlingar Tjänster Varor Obligatoiskt krav på leverantören Obligatoriskt krav på produkten Utvärderingskriterium 12 Kontraktsvillkor Resultat per produktgrupp Nedan redovisas hur upphandlingarna med miljökrav fördelar sig på de olika produktområdena. Man bör dock komma ihåg att studien avser endast tio upphandlingar per produktgrupp och inte tolka resultatet generellt. Djupare studier krävs för att kunna ge en rättvisande bild för ett enskilt produktområde Varor: Miljökrav Ej miljökrav AV-produkter Belysningprodukter Byggmaterial Drivmedel Fordon Adaptrar till mobiler Elinstallationsmaterial IT-produkter Kemisk-tekniska produkter Kontorsmaterial Livsmedel Medicinteknisk utrustn. Möbler och inredningar Pappersprodukter Textilier Sjukvårdens förbrukn.prod. Vitvaror 19

21 Den varugrupp där det ställts minst miljökrav är IT-produkter. Därefter kommer elinstallationsmaterial och byggmaterial. De varugrupper där det har ställts flest miljökrav är kemisk-tekniska produkter och sjukvårdens förbrukningsprodukter där samtliga upphandlingar innehåller miljökrav. Tjänster: Miljökrav Ej miljökrav Godstransport Installtions- & reparationsarbeten Persontransport Städning/lokalvård Tvätt- och textilservice Bevakning Tryckeritjänster Avfallshantering Grönyte- parkskötsel Hotelltjänster De tjänsteupphandlingar där det har ställts flest miljökrav är städning/lokalvård samt tvätt- och textilservice där samtliga upphandlingar innehåller miljökrav. Den tjänsteupphandling där miljökrav förekommer minst är bevakningstjänster med miljökrav i två av tio upphandlingar. Länsvis fördelning De 155 granskade kommunupphandlingarna har även fördelats länsvis. Även här bör man notera att det endast handlar om ett fåtal upphandlingar per län och inte tolka resultatet som generellt. Djupare studier av enskilda län behövs för att kunna uttala sig om läget. 20

22 Län Blekinge 8 5 Ställt miljökrav (62,5 %) Enbart Antal granskade upphandlingar väldefinierade miljökrav Icke väldefinierade miljökrav förekommer delvis Endast icke väldefinierade miljökrav Dalarna (100%) Gotland 3 Gävleborg 9 Halland 6 Jämtland 4 Jönköping 15 Kalmar 10 Kronoberg 8 Norrbotten 19 Skåne 26 Stockholm 49 Södermanland 9 Uppsala 13 Värmland 10 Västerbotten 5 Västernorrland 17 Västmanland 6 Västra Götaland Örebro 3 Östergötland (67%) 7 (78%) 6 (100%) 2 (50%) 10 (67%) 10 (100%) 5 (62,5%) 15 (79%) 19 (73%) 39 (80%) 9 (100%) 10 (77%) 8 (80%) 2 (40%) 12 (71%) 5 (83%) 25 (78%) 2 (67%) 5 (83%) Inga miljökrav 21

23 Specifika miljökrav Förekommande typer av miljökrav I tabellen nedan följer de typer av miljökrav som studien baseras på samt i hur många upphandlingar de förekommer. Tabellen innehåller även vad det är för typ av krav och i hur många upphandlingar det förekommer. Vilken typ av krav det är kan förekomma mer än en gång för samma miljökrav. Därmed stämmer inte antalet med det totala antalet granskade upphandlingar. Miljökriterier Antal upphandlingar Obligatoriskt krav på leverantören Obligatoriskt krav på produkten Utvärderingskriterier Kontraktsvillkor Oklart Avfallshantering, återvinning Bränsleförbrukning Djurvänligt Ekologiska livsmedel Ekologiska produkter (IFOAM, textilier) Emissioner, utsläpp, avgaser, avgasrening Energiförbrukning Förnybara/alternativa bränslen Förpackningar (lätta att återvinna, sortera) Ingående ämnen/material Integrerad produktion Klimatpåverkan Kunskap om miljö Lagkrav Ljusutbyte, tillskottsljus Miljöarbete Miljöavgift Miljöbilar

24 Miljöfarlig Miljöhänsyn, allmänna miljöeffekter Miljöklass, Euroklass Miljöledningssystem Miljömärkning Miljöplan Miljöpolicy Miljöprogram Märkning av plastförpackningar Producentansvar för elektroniska produkter Producentansvar för förpackningar Produktdeklaration Rullmotstånd, belastningsindex Sparsam körning Utsläpp vid produktionen Vattenförbrukning Ålder De miljökriterier som används mest frekvent är Ingående ämnen/material, Miljöledningssystem samt Producentansvar för förpackningar. Ingående ämnen finns med i 40 procent av alla upphandlingar. Miljöledningssystem förekommer i 28 procent av samtliga upphandlingar där majoriteten ställs som obligatoriska krav på leverantören. Exempel på krav som förekommer Nedan följer tre exempel av varje typ av krav som finns med i förfrågningsunderlagen. Obligatoriska krav på leverantören: Leverantören skall bedriva miljöarbetet i företaget inom ramen av ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet skall minst omfatta en miljöpolicy, en miljöutbildning för all personal och miljömål med handlingsplaner för hur och när målen skall uppfyllas. Anbudsgivaren skall också ha metoder/rutiner för att säkerställa 23

25 att angivna krav och kriterier i förfrågningsunderlaget upprätthålls under en eventuell kontraktsperiod. Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller kraven för producentansvaret för förpackningar enligt lagen (1997:185 med senaste ändring). Producentansvaret kan uppfyllas för offererade produkter genom att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är ansluten till REPA-registret eller motsvarande, eller genom att anbudsgivaren har ett eget upprättat system. Av anbudet skall framgå att offererade produkter uppfyller kraven i förpackningsdirektivet (94/62/EG, 2004/12/EG), detta gäller även anbudsgivarens leverantörer i tidigare led. Entreprenören skall ha skriftligt dokumenterade rutiner som säkerställer att de risker som identifierats som miljökritiska blir omhändertagna. Entreprenörens miljöplan skall anpassas till den för projektet gemensamma miljöplanen. Obligatoriska krav på produkten: Massa som ingår i pappersprodukten skall vara blekt utan klorgas, dvs enligt ECF- eller TCF-metoden. Ett representativt medelvärde för AOX-utsläppet till recipient får inte överstiga 0,25 kg/ton massa med 90procent TS. Detta gäller för varje enskild ingående massa. Plastprodukter skall vara fria från tillsats av bly. Produkten skall inte klassificeras som miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12 med ändringar) och EG:s preparatdirektiv (1999/45/EG med ändringar). Fordon som används för tjänsten skall drivas med miljöklass 1 bensin/diesel eller miljömässigt bättre drivmedel. Utvärderingskriterier: Bedömningskrieterier: Kvalitets- och Miljösäkring 10 procent, tillämpning och beskrivning av kvalitets- och miljöprogram Utvärdering: Pris 80 procent, Miljömärkning 20 procent. Utvärderingen av kriteriet Miljömärkning kommer sedan att ske enligt en modell där det anbud som erbjuder flest miljömärkta produkter tilldelas 5 poäng. Det anbud kommer att antas som bedöms vara ekonomiskt mest förmånligt med hänsyn tagen till kriterierna pris (70 procent) och miljöhänsyn (30 procent). Om anbudsgivaren inte kan visa att HA-fria däck samt miljövänliga oljor och drivmedel används erhålls 0 procent av poängen (maximalt 3 poäng). Om anbudsgivaren kan med intyg eller referenser visa att HA-fria däck samt miljövänliga oljor och drivmedel används erhålls 50 procent av poängen. För full poäng krävs att anbudsgivaren kan visa intyg på godkänd miljöcertifiering eller motsvarande. 24

Utvecklingen av miljökrav i den statliga ramavtalsupphandlingen

Utvecklingen av miljökrav i den statliga ramavtalsupphandlingen Utvecklingen av miljökrav i den statliga ramavtalsupphandlingen rapport 6327 januari 2010 Utvecklingen av miljökrav i den statliga ramavtalsupphandlingen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505

Läs mer

Miljökrav i statliga ramavtal påverkan och potential

Miljökrav i statliga ramavtal påverkan och potential Miljökrav i statliga ramavtal påverkan och potential rapport 5951 april 2009 Miljökrav i statliga ramavtal - påverkan och potential NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Tar den offentliga sektorn miljöhänsyn vid upphandling? En enkätstudie 2009

Tar den offentliga sektorn miljöhänsyn vid upphandling? En enkätstudie 2009 Tar den offentliga sektorn miljöhänsyn vid upphandling? En enkätstudie 2009 rapport 5997 oktober 2009 Tar den offentliga sektorn miljöhänsyn vid upphandling? En enkätstudie 2009 NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen rapport 6591 november 13 verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Kristna von Oelreich och Märta Philp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Hushållen ska enligt gällande lagstiftning källsortera

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Framtida möjligheter med nya drivmedel

Framtida möjligheter med nya drivmedel Framtida möjligheter med nya drivmedel. I denna rapport utvärderas samtliga 87 åtgärder inom distribution och användning av alternativa fordonsdrivmedel, som fått stöd från de lokala investeringsprogrammen

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av stambyten

Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av stambyten Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 67 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA Arbetsrapport R2006:005 Grön offentlig upphandling i Japan och USA Lärdomar för Sverige Eva Ahlner Susanna Hurtig Izumi Tanaka ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Mall för upphandling av avfallshämtning

Mall för upphandling av avfallshämtning Mall för upphandling av avfallshämtning December 2011 Avfall Sverige Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Åkeriföretag Innehållsförteckning Sid Anvisningar 1-9 Mallförslag 1-51 Bilagor 1-6 Á-prislista

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

RAPPORT U2010:15. Avtal med bonus- och sanktionssystem inom avfallshanteringen ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:15. Avtal med bonus- och sanktionssystem inom avfallshanteringen ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:15 Avtal med bonus- och sanktionssystem inom avfallshanteringen ISSN 1103-4092 Förord För att ett renhållningsavtal ska kunna användas på ett optimalt sätt och för att underlätta för en

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer