Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007"

Transkript

1 Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 RAPPORT 5807 FEBRUARI 2008

2 Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Elektronisk publikation Naturvårdsverket 2008 Tryck: CM Gruppen AB Omslagsbild: Per Magnus Persson / Johnér

4 Förord Miljöanpassad offentlig upphandling har identifierats som ett starkt styrmedel för minskad miljöpåverkan. Genom att ställa miljökrav vid upphandling kan utbudet av produkter och tjänster påverkas i riktning mot mindre miljöpåverkan och omställningen till ett hållbart samhälle påskyndas. Regeringen har i sin handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling uppdragit åt Naturvårdsverket att kontinuerligt följa upp utvecklingen av miljöanpassad offentlig upphandling. Denna granskning av upphandlingar utgör en del av uppföljningen. Rapporten är framtagen av Ulrika Sjöholm och Annelie Sunnermalm på OPIC AB på uppdrag av Naturvårdsverket. Miljöstyrningsrådet har bidragit med värdefulla synpunkter inför planeringen och genomförandet av studien. Tomas Chicote har varit ansvarig projektledare på Naturvårdsverket. Stockholm februari 2008 Naturvårdsverket 3

5 4

6 Innehåll FÖRORD 3 INNEHÅLL 5 SAMMANFATTNING 7 SUMMARY 8 BAKGRUND OCH SYFTE 9 METOD 10 PRODUKTOMRÅDEN 11 UPPHANDLANDE ENHETER 12 VÄLDEFINIERADE OCH ICKE VÄLDEFINIERADE MILJÖKRAV 13 TYPER AV MILJÖKRAV 14 RESULTAT 15 Övergripande statistik 15 Andel upphandlingar med miljökrav 15 Andel upphandlingar med välformulerade miljökrav 15 Kommuner, landsting & statliga myndigheter 16 Stora, medelstora och små kommuner 17 Jämförelse mellan varu- och tjänsteupphandling 18 Resultat per produktgrupp 19 Länsvis fördelning 20 Specifika miljökrav 22 Förekommande typer av miljökrav 22 Exempel på krav som förekommer 23 KOMMENTARER Produktområden - Varor 29 AV-produkter 29 Belysningsprodukter 34 Byggmaterial 38 Drivmedel 41 Fordon 45 Adaptrar till mobiler 50 5

7 Elinstallationsmaterial 54 IT-produkter 58 Kemisk-tekniska produkter 62 Kontorsmaterial (ej papper) 67 Livsmedel 72 Medicinteknisk utrustning och tillbehör 77 Möbler och inredningar 81 Pappersprodukter 84 Textilier 91 Sjukvårdens förbrukningsprodukter 96 Vitvaror 111 Produktområden - tjänster 118 Godstransport 118 Installations- & reparationsarbeten 123 Persontransport 126 Städning/lokalvård 131 Tvätt- och textilservice 135 Bevakning 140 Tryckeritjänster 143 Avfallshantering 147 Grönyte-, parkskötsel 151 Hotelltjänster 155 6

8 Sammanfattning NATURVÅRDSVERKET För att se i vilken utsträckning miljökrav ställs vid offentlig upphandling har Naturvårdsverket låtit genomföra en granskning av 270 upphandlingar gjorda av kommuner, landsting och statliga myndigheter under Granskningen omfattar 27 olika produktområden. Upphandlingarna har studerats för att se om miljökrav förekommer och huruvida kraven är väldefinierade ur ett upphandlingstekniskt perspektiv. För att ett miljökrav ska anses som väldefinierat måste det klart framgå vad som krävs av leverantören eller av varan/tjänsten för att uppfylla kravet eller vad som kommer att tillmätas betydelse vid prövningen. Resultatet visar att miljökrav har ställts i 78 procent av de granskade upphandlingarna. I 13 procent av dessa upphandlingar har dock endast icke väldefinierade miljökrav ställts. Dessutom förekommer icke väldefinierade miljökrav till viss del i 20 procent av upphandlingarna med miljökrav. Störst andel miljökrav, men även störst andel icke väldefinierade krav, återfinns i landstingens upphandlingar där miljökrav ställts i 92 procent av fallen. I 16 procent av de upphandlingar där miljökrav ställs, förekommer dock endast icke väldefinierade miljökrav och i 29 procent förekommer icke väldefinierade krav vid sidan av väldefinierade krav. I upphandlingar gjorda av kommuner utgör andelen upphandlingar med miljökrav 76 procent. I 13 procent av dessa förekommer endast icke väldefinierade miljökrav och i 14 procent icke väldefinierade miljökrav till viss del. Miljökrav förekom i 70 procent av de statliga myndigheternas upphandlingar. I 9 procent av dessa förekom endast icke väldefinierade miljökrav och i 22 procent delvis icke väldefinierade miljökrav. En jämförelse mellan stora, medelstora och små kommuner visar att det inte är någon större skillnad mellan förekomsten av miljökrav i upphandlingar gjorda av medelstora respektive små kommuner, 78 procent respektive 73 procent. I de upphandlingar som har genomförts av stora kommuner har miljökrav ställts i 100 procent av upphandlingarna. Granskningen visar ingen skillnad i frekvensen av miljökrav i upphandlingar av varor eller tjänster. I både tjänste- och varuupphandlingar ställs miljökrav i 78 procent av upphandlingarna. Miljökrav i form av obligatoriska krav på leverantören är den vanligaste typen av miljökrav. Sådana krav förekommer i nära hälften av de 270 upphandlingarna. De vanligaste typerna av miljökrav rör ingående ämnen, miljöledningssystem, miljöarbete och producentansvar för förpackningar. 7

9 Summary To ascertain the extent to which environmental criteria are included in public procurement, the Swedish EPA has commissioned a survey of 270 procurement procedures carried out by municipalities, county councils and government agencies in The survey covers 27 product areas. The procurement procedures have been studied to see whether environmental criteria are included and whether they are well defined in technical terms. An environmental criterion will be considered well defined if the requirements to be met by the supplier or by the goods or services are clearly stated, or if the criteria to which importance will be attached when considering tenders are made clear. The results show that environmental criteria were specified in 78 per cent of the procedures surveyed. However, 13 per cent of those procedures involved environmental criteria that were not well defined. Moreover, there were some environmental criteria that were not well defined in 20 per cent of the procurement procedures that included environmental criteria. The greatest proportion of environmental criteria, as well as the greatest proportion of criteria that were not well defined, were found in county council procurement procedures, where environmental criteria were specified in 92 per cent of cases. However, only environmental criteria that were not well defined were included in 16 per cent of the procurement procedures involving environmental criteria; environmental criteria that were not well defined were present alongside well-defined criteria in 29 per cent of cases. 76 per cent of municipal procurement procedures included environmental criteria. 13 per cent of those procedures only included environmental criteria that were not well defined; 14 per cent included some environmental criteria that were not well defined. Environmental criteria were included in 70 per cent of government agency procurement procedures, of which nine per cent only included environmental criteria that were not well defined and 22 per cent some criteria that were not well defined. A comparison between large, medium-sized and small municipalities reveals no great difference between the inclusion of environmental criteria in procurement procedures performed by medium-sized and small municipalities - 78 and 73 per cent, respectively. Environmental criteria were stipulated in 100 per cent of procurement procedures carried out by large municipalities. The survey reveals no difference in the frequency of environmental criteria in procurement of goods and services. Environmental criteria were specified in 78 per cent of procedures for both goods and services. Environmental criteria in the form of compulsory requirements to be met by suppliers are the most common form of environmental criteria. They were included in almost half of the 270 procurement procedures. The most common requirements concern constituent substances, environmental management systems, environmental performance and producer responsibility for packaging. 8

10 Bakgrund och syfte Riksdagen beslutade 2007 om en handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att följa upp effekterna av genomförandet av handlingsplanen. Som ett steg i uppföljningen ger denna rapport en bild av nuläget när det gäller ställandet av miljökrav och kvaliteten på dessa krav. Rapporten avser en deskriptiv studie av 270 svenska upphandlingar. Urvalet av dessa upphandlingar har skett bland samtliga 2006 års upphandlingar både över och under tröskelvärdena inom 27 olika produktområden. Både varuupphandlingar och tjänsteupphandlingar finns representerade. Syftet med studien är att ge en bild av hur många av dessa upphandlingar som innehåller miljökrav, och den upphandlingstekniska kvaliteten på miljökraven. Studien besvarar följande frågor: I hur många upphandlingar ställs miljökrav? I hur stor andel av upphandlingarna förekommer icke väldefinierade krav? Är det skillnad mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter? Är det skillnad beroende på storlek på kommuner? Är det skillnad mellan varu- respektive tjänsteupphandlingar? I vilka produktgrupper ställs miljökrav frekvent/mindre frekvent? Hur ser den länsvisa fördelningen ut? Vilka typer miljökrav förekommer i materialet? Ställs kraven som obligatoriska krav, utvärderingskriterier eller särskilda kontraktsvillkor? Vilka verifikat förekommer? Nämns EKU-verktyget? 9

11 Metod Själva arbetet har gått till på följande sätt. Först har det tagits fram 27 listor (en lista per produktområde) där alla annonserade upphandlingar 2006 avseende valda områden finns med. All information härrör från OPICs databas 1. Varje produktområde som har valts ut att omfattas av studien har definierats med hjälp av de s.k. CPV-koderna 2 eftersom upphandlingarna i databasen kategoriseras med hjälp av dessa koder. Tio upphandlingar i varje produktgrupp har valts ut manuellt ur resultatet av sökningarna i databasen. Tillvägagångssättet manuellt har valts för att undvika att inkludera upphandlingar som inte stämmer helt överens med CPV-kodningen. Kodningen görs nämligen av ansvarig upphandlare på den upphandlande enheten, vilket helt naturligt har resulterat i en icke enhetlig kodning. Genom ett manuellt urval har det också varit möjligt att få en någorlunda rättvisande fördelning mellan olika kategorier av upphandlande enheter kommuner, landsting och statliga myndigheter. De upphandlingar som har valts ut att ingå i studien har lagts in i en Excel-fil med kolumner för olika typer av miljökrav. Därefter lästes varje förfrågningsunderlag noggrant igenom och noteringar gjordes i Excel-filen, dels om krav i de olika kategorierna, dels hur/var kraven ställs, om det är som obligatoriska krav, utvärderingskriterier eller som särskilda kontraktsvillkor samt om det förekommer icke väldefinierade krav. Rapporten delas upp i två delar; en första del som behandlar resultatet och visar detta på ett överskådligt sätt med hjälp av diagram och tabeller och en bilaga där respektive produktområde på ett detaljerat sätt redovisas för sig. För varje produktområde ges exempel på väldefinierade och icke väldefinierade krav samt olika typer av miljökrav. 1 OPIC AB har sedan år 2000 kontinuerligt samlat in alla upphandlingar som annonserats i Sverige. Upphandlingarna, i de flesta fall inklusive förfrågningsunderlag och kravspecifikationer finns samlade i en sökbar databas. 2 För att kunna definiera de produkt- och tjänsteområden som kan förekomma i offentlig upphandling och underlätta arbetet med statistik, har man på gemenskapsrättslig nivå skapat en lista med olika områden. Varje område attribueras av ett åttasiffrigt nummer kallat CPV-kod. På detta sätt kan leverantörer lätt hitta de upphandlingar som är relevanta för just dem i databaser där man samlar annonser. Det finns 61 olika huvudkoder som var och en beskriver ett produktområde, t.ex. undervisning, livsmedel och drycker eller finansiella förmedlingstjänster. Inom huvudkoderna ryms sedan ytterligare koder som specificerar produkten som skall upphandlas. Totalt inryms över koder. 10

12 Produktområden NATURVÅRDSVERKET 27 produktområden innefattas i studien. Utgångspunkten var de 20 produktområden som listades på Miljöstyrningsrådets webbplats i juli Justeringar gjordes sedan utifrån vilka områden som det var svårt att hitta många underlag till. I denna genomgång exkluderades batterier, handikapphjälpmedel, strömförsörjningsenheter och röntgenfilm. Vidare involverades Miljöstyrningsrådet i arbetet med att välja ut relevanta produktgrupper. Adaptrar till mobiler, byggmaterial, elinstallationsmaterial, avfallshantering, bevakning, grönyte- och parkskötsel, hotelltjänster, installations- och reparationsarbeten, städning och tryckeritjänster lades till. Transport delades dessutom in i två grupper; godstransport respektive persontransport. Med utgångspunkt av Miljöstyrningsrådets synpunkter kom listan att slutligen att se ut som nedan. Produktområden varor Adaptrar till mobiler AV-produkter Belysningsprodukter (lysrör, lampor & armaturer) Byggmaterial Drivmedel Elinstallationsmateriel Fordon IT-produkter (datorer, skrivare, skanner, kopiatorer etc.) Kemisk-tekniska produkter (tvätt-, rengöringsmedel) Kontorsmaterial (ej papper) Livsmedel Medicinteknisk utrustning och tillbehör Möbler och inredningar Produktområden tjänster Avfallshantering Bevakning (rondering) Godstransport Grönyte-, parkskötsel Hotelltjänster Installations- & reparationsarbeten Persontransport Städning/lokalvård Tryckeritjänster Tvätt- och textilservice Pappersprodukter Sjukvårdens förbrukningsprodukter Textilier Vitvaror 11

13 Upphandlande enheter Urvalet av de upphandlingar som omfattas av studien har på Naturvårdsverkets önskan gjorts bland kommuners, landstings och statliga myndigheters upphandlingar. Det är dock värt att notera att gruppen upphandlande enheter inte endast innefattar regionala och statliga myndigheter. De kategorier av upphandlande enheter som kan omfattas av definitionen upphandlande enheter i lag (1992:1528) om offentlig upphandling är följande: Kommun/landstingsägda subjekt Kommuner Landsting Privata bolag med viss offentlig koppling Statlig myndighet Statliga bolag Statliga myndigheter Övriga För att få fram fördelningen mellan de tre typer av upphandlande enheter som studien har avgränsats till att omfatta, har det räknats fram hur stor del av de upphandlingar 3 som gjordes av kommuner, landsting och statliga myndigheter som respektive grupp representerar. Denna studie baseras på hur fördelningen såg ut för samtliga upphandlingar som genomfördes år Då antalet och fördelningen är snarlik varje år, torde detta vara jämförligt. I denna studie fördelas de 270 upphandlingarna följande sätt: Typ av upphandlande enhet Antal upphandlingar Kommuner 155 Landsting 51 Statlig myndighet 64 Totalt 270 Fördelningen mellan de olika enheterna har så långt det har varit möjligt hållits identisk för respektive produktområde. Avseende vissa produktområden så har det dock inte varit möjligt att följa en identisk fördelning på grund av upphandlingsbeståndet. Ett exempel på detta är medicinteknisk utrustning där landstingen utgör 100 procent. I bilagan redovisas fördelningen för varje produktområde. 3 Med upphandlingar avses publicerade upphandlingsannonser. En annons kan dock innebära flera upphandlingar eftersom många enheter har samordnat inköpen med andra upphandlande enheter. I OPICs databas räknas en upphandlingsannons som en upphandling. 12

14 Väldefinierade och icke väldefinierade miljökrav Beroende på vilken funktion som den upphandlande enheten vill ge ett miljökrav så har denne möjlighet att ställa kravet som obligatoriskt krav, som ett utvärderingskriterium eller som ett särskilt kontraktsvillkor (det vill säga något som skall vara uppfyllt under avtalstiden). Ett obligatoriskt krav kan ta fasta på antingen leverantören eller på tjänsten/varan medan ett utvärderingskriterium skall avse det som upphandlas. Ett väldefinierat miljökrav i en upphandling skall antingen tillförsäkra den upphandlande enheten att en viss nivå på miljöarbete finns hos leverantören eller att varan uppfyller ett visst mått av miljöprestanda. Man kan också använda det på så sätt att uppfyllandet av miljökrav premieras genom att anbudet får en högre poäng i utvärderingen. Om miljökravet inte uppfyller något av dessa alternativ har det klassificerats som icke väldefinierat, det vill säga att miljö i anslutning till leverantörens egenskaper eller till det som upphandlas har nämnts på ett eller annat sätt utan att det i slutändan står klart att uppfyllandet ger leverantören en fördel i upphandlingen. Ett exempel på ett icke väldefinierat miljökrav är att leverantören skall redovisa sitt miljöarbete. Detta är ett obligatoriskt krav och måste uppfyllas för att leverantörens anbud ska kunna kvalificera sig för en vidare prövning. Vad som måste uppfyllas är dock att en beskrivning finns, inte att miljöarbetet håller viss kvalitet. En leverantör med ett utomordentligt bra miljöarbete får härmed ingen fördel gentemot en leverantör med ett nästan obefintligt miljöarbete eftersom det är den blotta existensen av en beskrivning som kravet omfattar. Ytterligare exempel är när det av formuleringen inte framgår vad som skall bedömas, till exempel att miljö kommer att utvärderas eller leverantören skall ha ett miljöarbete. eller produkten skall vara miljövänlig. Det kan också vara utförandekrav som stipulerar att tjänsten skall utföras på ett miljövänligt sätt. Om ett miljökrav är väldefinierat eller inte har naturligtvis bedömts med hänsyn till dess kontext. Om det till exempel ställs krav på att det skall finnas en beskrivning av leverantörens miljöarbete samtidigt som man i utvärderingen bedömer vissa miljökriterier så klassificeras inte det obligatoriska kravet som icke väldefinierat. Bedömningen av om ett krav är väldefinierat sker således ur ett upphandlingstekniskt perspektiv. Däremot har inte kravens materiella kvalitet bedömts, dvs. om de får någon verklig effekt för miljön eller marknaden för miljöanpassade produkter. 13

15 Typer av miljökrav Som utgångspunkt för vilka typer av krav som skulle ingå i studien var Miljöstyrningsrådets förslag på miljökrav avseende de olika produktområdena föremål för genomgång. Under arbetets gång kompletterades sedan denna lista i takt med att andra typer av krav påträffades i upphandlingarna. Kraven från Miljöstyrningsrådet fick dock stå kvar trots att vissa av dem inte användes i någon av de 270 upphandlingarna (integrerad produktion, belastningsindex och ekologiska produkter exklusive ekologiska livsmedel). Nedan följer samtliga typer av miljökriterier som studien har utgått ifrån. Avfallshantering, återvinning Bränsleförbrukning Djurvänligt Ekologiska livsmedel Ekologiska produkter (IFOAM, textilier) Emissioner, utsläpp, avgaser, avgasrening Energiförbrukning Förnybara/alternativa bränslen Förpackningar (lätta att återvinna, sortera) Ingående ämnen/material Integrerad produktion Klimatpåverkan Kunskap om miljö Lagkrav Ljusutbyte, tillskottsljus Miljöarbete Miljöavgift Miljöfarlig Miljöhänsyn, allmänna miljöeffekter Miljöklass, Euro-klass Miljöledningssystem Miljömärkning Miljöplan Miljöpolicy Miljöprogram Märkning av plastförpackningar Producentansvar för elektroniska produkter Producentansvar för förpackningar Produktdeklaration Rullmotstånd, belastningsindex Sparsam körning Utsläpp vid produktionen Vattenförbrukning Ålder Miljöbilar 14

16 Resultat Övergripande statistik Andel upphandlingar med miljökrav Av 270 granskade upphandlingar förekommer miljökrav i 210 upphandlingar. Därmed saknar 60 upphandlingar miljökrav. 22% Miljökrav Ej miljökrav 78% Andel upphandlingar med välformulerade miljökrav Av de 210 upphandlingar där det ställts miljökrav förekommer enbart väldefinierade krav i 141 upphandlingar. enbart icke väldefinierade krav i 27 upphandlingar. icke väldefinierade krav till viss del i 42 upphandlingar. Fördelningen illustreras i diagrammet nedan: 13% Enbart väldefinierade miljökrav 20% 67% Icke väldefinierade miljökrav förekommer till viss del Endast icke väldefinierade miljökrav 15

17 Kommuner, landsting & statliga myndigheter Av de 270 studerade upphandlingarna är 155 genomförda av kommuner, 51 av landsting och 64 av statliga myndigheter. Fördelningen avseende huruvida det har ställts miljökrav eller inte per typ av upphandlande enhet ser ut på följande sätt: Kommun Statlig myndighet Landsting 24% 30% 8% 76% 70% 92% Miljökrav Ej miljökrav Här framgår en tydlig skillnad. Landstingen är de som ställer miljökrav i de flesta av de granskade upphandlingarna. Därefter kommer kommunerna och de statliga myndigheterna. Fördelningen av de upphandlingar som innehåller miljökrav efter huruvida de är väldefinierade eller ej illustreras på följande sätt: Kommun Statlig myndighet Landsting 13% 9% 16% 14% 22% 73% 69% 29% 55% Endast väldefinierade miljökrav Icke väldefinierade miljökrav förekommer till viss del Endast icke väldefinierade miljökrav Kommuner ställer flest väldefinierade krav. Landstingen har flest upphandlingar där endast icke väldefinierade miljökrav ställs samt även där icke väldefinierade förekommer till viss del. 16

18 Stora, medelstora och små kommuner För att kunna se skillnad vad gäller storlek på kommuner har kommunerna delats upp i stora kommuner (fler än invånare), medelstora kommuner ( invånare) och små kommuner (under invånare). Av de 155 kommunupphandlingar som granskats är 8 stycken gjorda av stora kommuner, 51 stycken gjorda av medelstora kommuner och 96 stycken gjorda av små kommuner. Nedan visas i vilken utsträckning miljökrav ställts: Stora kommuner Medelstora kommuner Små kommuner 0% 22% 27% 100% 78% 73% Miljökrav Ej miljökrav Samtliga upphandlingar som utfördes av stora kommuner innehåller miljökrav. Därefter går det i storleksordning; medelstora kommuner samt små kommuner. Fördelningen av upphandlingar som innehåller miljökrav efter huruvida de är väl definierade eller ej illustreras på följande sätt: Stora kommuner Medelstora kommuner Små kommuner 25% 0% 15% 13% 5% 13% 75% 70% 74% Endast väldefinierade miljökrav Icke väldefinierade miljökrav förekommer till viss del Endast icke väldefinierade miljökrav De stora kommunerna har flest väldefinierade miljökrav tätt följt av de små kommunerna. 17

19 Jämförelse mellan varu- och tjänsteupphandling Av de 270 studerade upphandlingarna avser 170 stycken varor och 100 stycken tjänster. Fördelningen av huruvida det har ställts miljökrav eller inte ser ut på följande sätt: Varor Tjänster 22% 22% Miljökrav Ej miljökrav 78% 78% Miljökrav har ställts i lika stor omfattning för varor och tjänster. Fördelningen av de upphandlingar som innehåller miljökrav efter huruvida de är väl definierade eller ej illustreras på följande sätt: Varor Tjänster 14% 12% 13% 24% 62% 75% Endast väldefinierade miljökrav Icke väldefinierade miljökrav förekommer till viss del Endast icke väldefinierade miljökrav Här föreligger den skillnaden att tjänsteupphandlingarna innehåller fler väldefinierade miljökrav än varuupphandlingarna. Varugruppen innehåller även fler upphandlingar där endast icke väldefinierade miljökrav ställts. 18

20 Studien omfattar även en granskning av var i upphandlingen miljökraven ställs. Kraven delas upp som obligatoriskt krav på leverantören, obligatoriskt krav på produkten, utvärderingskriterium samt kontraktsvillkor. Diagrammet nedan visar fördelningen av hur kraven har ställts i upphandling av varor och tjänster: Antal upphandlingar Tjänster Varor Obligatoiskt krav på leverantören Obligatoriskt krav på produkten Utvärderingskriterium 12 Kontraktsvillkor Resultat per produktgrupp Nedan redovisas hur upphandlingarna med miljökrav fördelar sig på de olika produktområdena. Man bör dock komma ihåg att studien avser endast tio upphandlingar per produktgrupp och inte tolka resultatet generellt. Djupare studier krävs för att kunna ge en rättvisande bild för ett enskilt produktområde Varor: Miljökrav Ej miljökrav AV-produkter Belysningprodukter Byggmaterial Drivmedel Fordon Adaptrar till mobiler Elinstallationsmaterial IT-produkter Kemisk-tekniska produkter Kontorsmaterial Livsmedel Medicinteknisk utrustn. Möbler och inredningar Pappersprodukter Textilier Sjukvårdens förbrukn.prod. Vitvaror 19

21 Den varugrupp där det ställts minst miljökrav är IT-produkter. Därefter kommer elinstallationsmaterial och byggmaterial. De varugrupper där det har ställts flest miljökrav är kemisk-tekniska produkter och sjukvårdens förbrukningsprodukter där samtliga upphandlingar innehåller miljökrav. Tjänster: Miljökrav Ej miljökrav Godstransport Installtions- & reparationsarbeten Persontransport Städning/lokalvård Tvätt- och textilservice Bevakning Tryckeritjänster Avfallshantering Grönyte- parkskötsel Hotelltjänster De tjänsteupphandlingar där det har ställts flest miljökrav är städning/lokalvård samt tvätt- och textilservice där samtliga upphandlingar innehåller miljökrav. Den tjänsteupphandling där miljökrav förekommer minst är bevakningstjänster med miljökrav i två av tio upphandlingar. Länsvis fördelning De 155 granskade kommunupphandlingarna har även fördelats länsvis. Även här bör man notera att det endast handlar om ett fåtal upphandlingar per län och inte tolka resultatet som generellt. Djupare studier av enskilda län behövs för att kunna uttala sig om läget. 20

22 Län Blekinge 8 5 Ställt miljökrav (62,5 %) Enbart Antal granskade upphandlingar väldefinierade miljökrav Icke väldefinierade miljökrav förekommer delvis Endast icke väldefinierade miljökrav Dalarna (100%) Gotland 3 Gävleborg 9 Halland 6 Jämtland 4 Jönköping 15 Kalmar 10 Kronoberg 8 Norrbotten 19 Skåne 26 Stockholm 49 Södermanland 9 Uppsala 13 Värmland 10 Västerbotten 5 Västernorrland 17 Västmanland 6 Västra Götaland Örebro 3 Östergötland (67%) 7 (78%) 6 (100%) 2 (50%) 10 (67%) 10 (100%) 5 (62,5%) 15 (79%) 19 (73%) 39 (80%) 9 (100%) 10 (77%) 8 (80%) 2 (40%) 12 (71%) 5 (83%) 25 (78%) 2 (67%) 5 (83%) Inga miljökrav 21

23 Specifika miljökrav Förekommande typer av miljökrav I tabellen nedan följer de typer av miljökrav som studien baseras på samt i hur många upphandlingar de förekommer. Tabellen innehåller även vad det är för typ av krav och i hur många upphandlingar det förekommer. Vilken typ av krav det är kan förekomma mer än en gång för samma miljökrav. Därmed stämmer inte antalet med det totala antalet granskade upphandlingar. Miljökriterier Antal upphandlingar Obligatoriskt krav på leverantören Obligatoriskt krav på produkten Utvärderingskriterier Kontraktsvillkor Oklart Avfallshantering, återvinning Bränsleförbrukning Djurvänligt Ekologiska livsmedel Ekologiska produkter (IFOAM, textilier) Emissioner, utsläpp, avgaser, avgasrening Energiförbrukning Förnybara/alternativa bränslen Förpackningar (lätta att återvinna, sortera) Ingående ämnen/material Integrerad produktion Klimatpåverkan Kunskap om miljö Lagkrav Ljusutbyte, tillskottsljus Miljöarbete Miljöavgift Miljöbilar

24 Miljöfarlig Miljöhänsyn, allmänna miljöeffekter Miljöklass, Euroklass Miljöledningssystem Miljömärkning Miljöplan Miljöpolicy Miljöprogram Märkning av plastförpackningar Producentansvar för elektroniska produkter Producentansvar för förpackningar Produktdeklaration Rullmotstånd, belastningsindex Sparsam körning Utsläpp vid produktionen Vattenförbrukning Ålder De miljökriterier som används mest frekvent är Ingående ämnen/material, Miljöledningssystem samt Producentansvar för förpackningar. Ingående ämnen finns med i 40 procent av alla upphandlingar. Miljöledningssystem förekommer i 28 procent av samtliga upphandlingar där majoriteten ställs som obligatoriska krav på leverantören. Exempel på krav som förekommer Nedan följer tre exempel av varje typ av krav som finns med i förfrågningsunderlagen. Obligatoriska krav på leverantören: Leverantören skall bedriva miljöarbetet i företaget inom ramen av ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet skall minst omfatta en miljöpolicy, en miljöutbildning för all personal och miljömål med handlingsplaner för hur och när målen skall uppfyllas. Anbudsgivaren skall också ha metoder/rutiner för att säkerställa 23

25 att angivna krav och kriterier i förfrågningsunderlaget upprätthålls under en eventuell kontraktsperiod. Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller kraven för producentansvaret för förpackningar enligt lagen (1997:185 med senaste ändring). Producentansvaret kan uppfyllas för offererade produkter genom att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är ansluten till REPA-registret eller motsvarande, eller genom att anbudsgivaren har ett eget upprättat system. Av anbudet skall framgå att offererade produkter uppfyller kraven i förpackningsdirektivet (94/62/EG, 2004/12/EG), detta gäller även anbudsgivarens leverantörer i tidigare led. Entreprenören skall ha skriftligt dokumenterade rutiner som säkerställer att de risker som identifierats som miljökritiska blir omhändertagna. Entreprenörens miljöplan skall anpassas till den för projektet gemensamma miljöplanen. Obligatoriska krav på produkten: Massa som ingår i pappersprodukten skall vara blekt utan klorgas, dvs enligt ECF- eller TCF-metoden. Ett representativt medelvärde för AOX-utsläppet till recipient får inte överstiga 0,25 kg/ton massa med 90procent TS. Detta gäller för varje enskild ingående massa. Plastprodukter skall vara fria från tillsats av bly. Produkten skall inte klassificeras som miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12 med ändringar) och EG:s preparatdirektiv (1999/45/EG med ändringar). Fordon som används för tjänsten skall drivas med miljöklass 1 bensin/diesel eller miljömässigt bättre drivmedel. Utvärderingskriterier: Bedömningskrieterier: Kvalitets- och Miljösäkring 10 procent, tillämpning och beskrivning av kvalitets- och miljöprogram Utvärdering: Pris 80 procent, Miljömärkning 20 procent. Utvärderingen av kriteriet Miljömärkning kommer sedan att ske enligt en modell där det anbud som erbjuder flest miljömärkta produkter tilldelas 5 poäng. Det anbud kommer att antas som bedöms vara ekonomiskt mest förmånligt med hänsyn tagen till kriterierna pris (70 procent) och miljöhänsyn (30 procent). Om anbudsgivaren inte kan visa att HA-fria däck samt miljövänliga oljor och drivmedel används erhålls 0 procent av poängen (maximalt 3 poäng). Om anbudsgivaren kan med intyg eller referenser visa att HA-fria däck samt miljövänliga oljor och drivmedel används erhålls 50 procent av poängen. För full poäng krävs att anbudsgivaren kan visa intyg på godkänd miljöcertifiering eller motsvarande. 24

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Program - Klimatkrav i offentlig upphandling

Program - Klimatkrav i offentlig upphandling Program - Klimatkrav i offentlig upphandling Vilka krav kan ställas? Eva Dalenstam Kort om Miljöstyrningsrådet Handlingsplanen för miljöanpassad offentlig upphandling Varför ställa miljökrav? Vilka krav

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv. Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.se Agenda»Ett samlad upphandlingsstöd»att ställa hållbarhetskrav»kriterier

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Upphandlingens omfattning och förutsättningar Den totala omsättningen under avtalsperioden + eventuell optionstid beräknas vara totalt 42.500 euro.

Upphandlingens omfattning och förutsättningar Den totala omsättningen under avtalsperioden + eventuell optionstid beräknas vara totalt 42.500 euro. Anbudsbegäran På Ålands hälso- och sjukvårds vägnar anhålls härmed om anbud på leverans av ögonoperationstillbehör, för den egna verksamheten, med en avtalstid på två år med en eventuell option om ett

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Miljökrav vid upphandling av entreprenader Miljökrav vid upphandling av entreprenader Maskininstruktörkonferens 2011-11-25 Sören Dahlén Trafikverket Ulrika Franzén Sweco Uppdatering av generella miljökrav vid entreprenader Mål Gemensamma krav med

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Rapport 5333 november 2003 Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Regeringens handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling 4 Strategiska områden år 2007-2009 Statliga myndigheter - styrning och kompetens

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Program för miljöanpassad upphandling

Program för miljöanpassad upphandling Program för miljöanpassad upphandling Ks/2011:418 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för miljöanpassad upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 178 Program

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Regionalt arbete som gör skillnad!

Regionalt arbete som gör skillnad! Regionalt arbete som gör skillnad! Upphandling löser inte allt. Men miljökrav kan driva på en utveckling! Thomas Rodén Stadskontoret upphandlingsenheten Gudrun Bremle Inköpsavdelningen Landstinget Det

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster KKV och tidigare MSR Miljöstyrningsrådet hade stöd för energieffektiva myndigheter

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet

LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus. Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet LCC långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus Annie Stålberg Miljöstyrningsrådet Kostar miljöanpassningar alltid pengar? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara

Läs mer