Gagnefs kommun. Årsredovisning Fastställd av Kommunfullmäktige Dnr: 2013:154/04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gagnefs kommun. Årsredovisning 2012. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-10 84. Dnr: 2013:154/04"

Transkript

1 Gagnefs kommun Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige Dnr: 2013:154/04

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 Uppföljning av prioriterade områden Personal...10 Miljöarbetet Intern kontroll...12 FINANSIELL ANALYS OCH RÄKENSKAPER...13 Ekonomisk översikt...13 Resultat- och balansräkning...19 Kassaflödesanalys...20 Noter...21 Investeringsredovisning...23 Driftsredovisning...24 Redovisningsprinciper...26 GAGNEFS KOMMUNS VERKSAMHETER...27 Gagnefs kommuns organisation...27 Kommunstyrelse...27 Skolsektionen...28 Sektion Särskilt boende och Hemtjänst...32 Funktionshinder, LSS...35 Individ- och familjeomsorg, IFO...37 Samhällsbyggnadssektionen...40 Kostavdelningen...43 Kulturavdelningen...45 Fritid- och idrottsutskottet...47 Kommunledning...49 Sektion Administrativ service...51 Ekonomiavdelningen...53 Personalavdelningen...55 Administrativa nämnden...56 Miljö & Byggnadsnämnden...57 Kommunfullmäktige...59 Kommunens revisorer...60 Kommunkoncernen...62 Gagnefsbostäder AB...63 Gagnefs Teknik AB...64 Dala Vatten och Avfall AB...65 Sammanställd resultat- och balansräkning...66 Noter till sammanställd resultat- och balansräkning...67

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Förutsättningarna för att klara 2012 års budget var hårda. Fullmäktige fastställde en ram för verksamheten som krävde kostnadssänkningar på 16 mnkr (ca 2,5 %) för att få en budget i balans och ett överskott på 1 mnkr. Uppdraget gavs till kommunstyrelsen att fortsatt arbeta med att sänka kostnaderna och öka intäkterna inom flera områden. Kommunen presenterar ett överskott på drygt 18 mnkr. En del har att göra med omdisponering av pensionsavsättningar och återbetalningen från AFA försäkringspremien på 9,4 mnkr, men en anledning är också att verksamheterna i stort klarar att hålla sin budgetram. En god ekonomi borgar för att nu och i framtiden kunna möta invånarnas krav på service och kvalitet inom de verksamheter som kommunen bedriver. Hela tiden sker förändringar i samhället som påverkar kommunen. Därför finns det ständigt nya utmaningar att hantera. Det ställer krav på organisationen att möta förändringar på ett bra sätt, samt att ha framförhållning i det dagliga arbetet, för det som komma skall. Skolan har under några år fått stå i centrum för förändringar och utveckling då ombyggnationen av Mockfjärdsskolan genomförts. Tillkomsten av Familjens Hus intill skolan har också varit en medveten satsning för att möta framtiden för familjer, barn och unga i behov av stöd. Äldreomsorgen har under lång tid varit föremål för diskussion och utredning och under 2012 ledde det omfattande underlaget fram till ett beslut om en ny struktur. Beslutet togs i enighet i kommunstyrelsen i november och av en mycket bred majoritet i fullmäktige i december. Arbetet har påbörjats och genomförandet kommer att pågå under flera års tid. Upphandlingen av personlig assistans tilldelades företaget Kompis Assistans AB med säte i Vansbro och vid övergången valde all personal utom en att följa med till den nya arbetsgivaren. Eftersom upphandlingen gjordes utifrån ett fast pris tävlade anbudsgivarna med att erbjuda högst kvalitet. Under 2012 har tågperrongen i Djurås förlängts för att möjliggöra på- och avstigning från samtliga vagnar i lokdragna tåg. En satsning som stärker Djurås som nod för resor i länet där anslutningarna från både väst, norr och söder möts samlades turistbyråverksamheten i Visit Södra Dalarna AB. I april 2012 övertog Gagnefs kommun ordförandeskapet i Falun Borlänge regionen AB som är ett samarbetsorgan för sex kommuner i länet. Beslut fattades under hösten om att inrätta en gemensam nämnd för upphandling. Verksamheten startade vid årsskiftet 2012/2013 och har sitt säte i Ludvika. Det nya kontoret ska ge kommunerna i FBR stöd i arbetet med upphandlingar med målsättningen fler och bättre affärer, något som både gynnar kommunen och det lokala näringslivet. Inom ramen för samarbetet i Region Dalarna har även beslut fattats om ett gemensamt handläggarkontor för färdtjänstlegitimering. Gagnefs kommun går in i detta samarbete i skrivande stund. Under året har Gagnefs kommun utmärkt sig i olika sammanhang. Som exempel kan nämnas att äldreomsorgen åter igen får högsta betyg i nationella mätningar! Sammanfattningsvis har 2012 varit ett bra år för Gagnefs kommun! Sofia Jarl Kommunstyrelsens ordförande

4 Verksamheten under året FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Här nedan görs en sammanfattning, utan rangordning, av de viktigaste händelserna under året. Arbetet med att ta fram ett förslag till en ny äldreomsorgsstruktur i kommunen har pågått under året och förslaget fastställdes i kommunfullmäktige i december Förberedelserna för att överta hemsjukvården från landstinget vid årsskiftet 2012/2013 har pågått. En utredning om att införa valfrihet i hemtjänsten har genomförts. Under hösten 2012 har en upphandling genomförts av den kommunala personliga assistansen utifrån beslut i kommunstyrelsen. Verksamheten övergår i privat regi 1 februari En ny verksamhet, Famnen, i samverkan mellan landsting och kommunen för att ta emot barn och unga (0-18 år) med psykisk ohälsa, en så kallad första linje mottagning startade i juni 2012 och finns i Familjens Hus. I mottagningen ingår psykolog, specialpedagog och familjebehandlare samt läkare vid behov. Familjens Hus flyttade i slutet av året in i nybyggda lokaler vid skolan i Mockfjärd. Skolan återinvigdes, efter ombyggnation, när höstterminen startade och i samband med det flyttade biblioteksfilialen i Mockfjärd in i skolan. Etablerandet av en ny friskola i Borlänge ledde till att ca 25 elever i klasserna 6-8 lämnade den kommunala skolan vid höstens skolstart. Under hösten och vintern har dock en del av de elever som lämnade skolan återvänt till kommunens skolor. Björbos och Syrholns skolor har beviljats medel från Skolverket, för att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i grundskolan. Detta har man arbetat med under hösten tillsammans med föreningar och näringsliv i bygden. Under hösten 2012 blev bristen på förskoleplatser i kommunens östra delar påtaglig. Fler barn än någonsin har plats i förskola. Tack vare att vi kunnat erbjuda platser i västra kommundelen har alla kunnat erbjudas plats i enlighet med Skollagens intentioner, men behovet av flera förskoleplatser är stort. Samtliga biblioteksfilialer i kommunen är sedan 1 juni integrerade folk- och skolbibliotek. Under sommaren färdigställdes skolbiblioteken i Bäsnaskolan, Djurmoskolan och Kyrkskolan. I samband med skolstarten började bibliotekspersonal att bemanna dessa skolbibliotek. Gagnefsfilialen stängdes under sommaren och skolbiblioteket i Kyrkskolan erbjuder möjlighet för vuxna att lämna och hämta beställda böcker under skolbibliotekets öppettider. Perrongförlängningen vid Djurås resecentrum blev färdig under hösten Under hösten invigdes också E 16 från Gävle till Oslo som passerar genom kommunen. En skogsvårdsplan för att kommunen ska kunna bli en aktiv skogsägare där skogen kan ge en avkastning. Kulturavdelningen har beviljats pengar för kulturprojekt till skolan från både Kulturrådet (200 tkr) och Svenska Filminstitutet (67 tkr). Tredjeklassare i kommunen röstade fram barnboksillustratören och författaren Kristina Digman till 2012 års Ottilia Adelborgpristagare. 4

5 2012 års sommarutställning visade konst av Kerstin Bergman och vid vinterutställningen visade Gagnefs Fotoklubb foton med vintertema. Förändringar inom verksamheter och bolag Inga förändringar har skett vad gäller kommunens bolagsstruktur. Kommunen har två helägda dotterbolag, Gagnefsbostäder AB och Gagnefs Teknik AB. Dessutom äger man tillsammans med Vansbro, Leksand och Rättviks kommuner bolaget Dala Vatten och Avfall AB, där Gagnefs del är 25%. Från 2012 har driften av turistbyrån övertagits av Visit Södra Dalarna. Från och med årsskiftet 2012/2013 ingår Gagnefs kommun i en gemensam upphandlingsorganisation inom Falun-Borlänge-regionen. Från början av 2013 övertar kommunen ansvaret för hemsjukvården från Landstinget Framtiden Kommunen står inför stora utmaningar i framtiden. Ökade behov och ökad efterfrågan på kommunala tjänster ska matchas med minskade resurser. Två stora frågor kommer att prägla verksamheten de närmaste åren: Behovet av förskoleplatser Genomförandet av den beslutade omstruktureringen av äldreomsorgen Den beslutade omstruktureringen av äldreomsorgen kommer att innebära stora investeringar de närmaste åren, dels en ombyggnation av Törnholn och en nybyggnation av ett demensboende. Uppföljning av prioriterade områden 2012 Kommunens verksamhetsplan arbetar med 5 prioriterade områden, framtagna utifrån kommunens övergripande vision. Uppföljningen nedan presenterar hur väl målsättningarna klarats av till och med Höja attraktiviteten hos kommunen Indikatorer Uppfyllt Kommentar Ökat invånarantal Nej SCB siffra Ökad företagsamhet Ja Källa Falun-Borlängeregionen Fler besökare till kommunen Oklart Tillförlitliga mätmodeller saknas. Fler anhörigvårdare får stöd Ja Efterfrågan lägre än motsvarande period 2011 Ökad synlighet i massmedia Ja Ökning med 50% mot 2011 (källa Google) Nyckelaktiviteter Ansvarig Genomfört Kommentar Agera för att fler bostäder skapas inom kommunen, privata bolag, kommunalt och egnahem Göra flera tomter tillgängliga och marknadsföra dessa Bättre marknadsföring av kommunens goda resultat Agera för bra kommunikationer inklusive gångoch cykelvägar Delvis GBAB planerar nybygge. Igångsättande försenat pga överprövning. Samhällsbygg Nej Har inte haft pengar i budget för detta. Mob är de som detaljplanlägger, utan det inga nya tomter KS Ledningsgrupp Nej Ingen särskild aktivitet genomförd Samhällsbygg Nej Kommer

6 Nyckelaktiviteter Ansvarig Genomfört Kommentar Ökad samverkan mellan skola och näringsliv Skolsektionen Delvis Arbete med entreprenörskap Agera för att stärka besöksnäringen i kommunen KS Ledningsgrupp Nej Ingen särskild aktivitet genomförd Skapa former för ett bra anhörigstöd SÄBO/Hemtjänst IFO/LSS Delvis Väl utvecklat anhörigstöd finns inom sektionen Hemtjänst/SÄBO. IFO har startat anhöriggrupp under året. Anhörigstödjarna har inlett ett samarbete med grannkommunerna avseende stöd till anhöriga inom LSS. 2. Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv service med god kvalitet till kommuninvånarna Indikatorer Uppfyllt Kommentar Ekonomi svarar på alla dessa Kommunen ska ha ett resultatöverskott på 2% av bruttokostnaderna Eget kapital är värdesäkrat i enlighet med god ekonomisk hushållning Ja Nej Kommunen har negativ soliditet om pensionsskulden medräknas. Inköp följer gjorda upphandlingar Oklart Tillförlitliga mätningar saknas. Nyckelaktiviteter Ansvarig Genomfört Kommentar/Svarar Regelbundna avstämningar mot kommunala jämförelsetal (standardkostnader, etc) Ett löpande effektiviseringsarbete genomförs Samverka med andra ska ske där det leder till ökad effektivitet I större utsträckning följa gjorda upphandlingar och därmed öka köptroheten (förändrat inköpsbeteende) KS Ledningsgrupp KS Ledningsgrupp KS Ledningsgrupp Ekonomiavdelningen Ja Ja Ja Delvis Jämförelser görs med officiell statistik Arbete pågår fortlöpande UpphandlingsCenter startar i början av Deltagandet i UpphandlingsCenter innebär en förstärkning av upphandlingsrutiner 3. En trygg, säker och jämställd kommun Indikatorer Uppfyllt Kommentar Minskad skadegörelse Ja Källa: Tjänstemannabedömnig Minskat antal placeringar av barn och unga Ja Förbättrad brottsstatistik Ja Antalet anmälda brott har sjunkit under God självkänsla hos barn och unga Oklart Svårbedömd indikator 6

7 Nyckelaktiviteter Ansvarig Genomfört Kommentar Samverkan mellan IFO och skola kring förebyggande arbete med barn och unga I större utsträckning hitta hemmaplanslösningar (i kommunen) för barn och unga med särskilt behov av stöd Utveckla det förebyggande arbetet inom drogmissbruk Utveckla föräldrautbildningen Respektive sektion ansvarar för att ta fram minst ett fokusområde för jämställdhetsarbete Skolsektion IFO Delvis Arbete med plan för samverkan IFO skola pågår. I:a linje mottagning; för barn och unga med psykisk ohälsa har startats inom Familjens Hus under året. IFO Delvis Antal placeringar i familjehem och på institution har minskat samt externa köp avseende öppenvård för barn och unga. IFO Skolsektion IFO Skolsektion Delvis Genomfört Nej Drogfria ungdomsarrangemang har genomförts regelbundet inom fritidsgårdarnas regi. LUPP visar låga siffror Ny föräldrautbildning har startats under året. Ingen aktivitet är genomförd 4. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Indikatorer Uppfyllt Kommentar Tillräckligt antal kvalificerade sökande till tjänster Ja Olikheter inom verksamheten. Tillräckligt sökerantal för de flesta tjänster. Svårigheter för lärare med specialkompetens. En positiv utveckling av Hälsotalet Nej Ohälsotal 4,86 mot 4,20 år Personalrörlighet Oklart Svårbedömd indikator Att man pratar gott om kommunen Oklart Tillförlitlig mätmodell saknas Nyckelaktiviteter Ansvarig Genomfört Kommentar Skapa ett positivt samverkansklimat med kommunens arbetstagare (öppenhet, information, arbetsglädje, bra hjälpmedel etc) KS Ledningsgrupp Arbetstagare Delvis Vi arbetar utifrån samverkansavtalet. Lokala samverkansgrupper snart i hela verksamheten. Intern kompetensutveckling Ledningsgrupp Delvis Pågår kontinuerligt Hälso- och friskvårdsaktiviteter Flexibla arbetstidsmodeller Skapa organisationsformer som ger möjligheter till ökad tjänstgöringsgrad Personalavdelningen Personalavdelningen Ja Nej Fler hälsofrämjande åtgärder: motionskort, deltagande i Blodomloppet m.m. Arbetet avvaktar pga tidsbrist. Ledningsgrupp Delvis Tjänstgöringsgraderna har ökat under året. Vikariecentrum bidrar även till ökad tjänstgöringsgrad. 7

8 5. Öppenhet och delaktighet Indikatorer Uppfyllt Kommentar Kommuninvånare och medarbetare ska i större utsträckning känna sig delaktiga i den kommunala servicen. Minskade kostnader för läromedel, abonnemang, informationsdatabaser, kopiering. Oklart Mätning har ej genomförts. Oklart Befintliga IT-system används som kunskapsbank. Oklart Svårbedömd indikator. Alla föräldrar har möjlighet att följa skolans arbete via Schoolsoft. Ja Otydlig indikator. Kostnad för läromedel minskade 2012, men har sannolikt gett ökade kopieringskostnader. Nyckelaktiviteter Ansvarig Genomfört Kommentar IT- och systemutveckling i alla verksamheter Utveckling av arbetssätt och metoder med hjälp av IT-stöd Utveckling av e-tjänster för medborgare KS Ledningsgrupp Delvis Fler nya system som ersätter gamla rutiner införda under året. Sektioner Oklart Förändrat vid införande av nya system, i övrigt oklart. KS Ledningsgrupp Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt följande fyra finansiella mål för Gagnefs kommun: Nej Inget projekt genomfördes Mål Mått Mål 1) 2012 Utfall 2012 Klarat målet 1 Årligt överskott (justerat) (%) av kommunens bruttokostnader >2,0 6,0 Ja 2 Nettokostnader i % av skatteintäkter och statliga bidrag <98,0 95,5 Ja 3 Soliditet exklusive pensionsåtaganden (%) 1) 43,9 28,9 Nej 4 Belåningsgrad kommunkoncernen, (kr/invånare) 1) Ja 1) Målen soliditet och belåningsgrad är hämtade från SCB s hemsida och avser 2011 års värden för Dalarnas kommuner som jämförelsen görs emot. 1. Årligt överskott ska uppgå till 2% av kommunens bruttokostnader (%) En kommun får enligt lagen inte budgetera ett underskott. Kommunen bör dock ha ett överskott för att värdesäkra kommunens tillgångar. Kommunfullmäktige har fastställt detta mål till 2% av kommunens bruttokostnader, exklusive utbetalning av pensioner intjänade före 1998 och som endast ligger som en ansvarsförbindelse inom linjen i kommunens balansräkning. Enligt kommunfullmäktiges definition uppnås detta mål med råge. Årets överskott på 18,3 miljoner ger procentsatsen 6,0%. Av detta utgörs 2,8% av de jämförelsestörande posterna pensionsupplösning (1,1%) och återbetalning av AFA försäkringen (1,7%), medan pensionsutbetalningarna motsvarar 2,7%. Procentsatsen 0,5% som kommer från verksamhetsdriften är för lågt för att på sikt värdesäkra kommunens tillgångar. Resultatet understryker behovet av att revidera detta finansiella mål. I praktiken hade kommunen i år kunnat redovisa ett underskott, och fortfarande nått det finansiella målet, i och med att pensionskostnaderna nu utgör mer än 2% av kommunens bruttokostnader. 8

9 2. Nettokostnader i % av skatteintäkter och statliga bidrag ska understiga 98% Detta mål anger hur väl skatteintäkter och statliga bidrag används, oavsett hur kommunen är finansierad. Målsättningen är att nettokostnaden ska understiga 98% av skatteintäkter och statliga bidrag. Målet nås med hjälp av de jämförelsestörande posterna. Rensat för dessa hade utfallet blivit 98,7% vilket inte hade varit tillräckligt för att nå målet. 3. Soliditet exklusiva pensionsåtaganden ska ligga över genomsnittet för Dalarnas kommuner Soliditet anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt och räknas på kommunens balansräkning som förhållandet mellan eget kapital och total balansomslutning. Målsättningen är att soliditeten ska ligga över genomsnittet för Dalarnas kommuner. Kommunens soliditet ligger på 28,9%. Genomsnittet för Dalarnas kommuner ligger på 43,9 %, och målet är därmed inte uppnått. Rensat för effekterna av de jämförelsestörande posterna blir årets soliditet 26,5%. Soliditeten om man räknar med pensionsåtagandet för pensioner intjänade före 1998 är negativ - 20,9%. Ökningen av kommunens soliditet hålls tillbaka av att kommunens balansomslutning ökat med 55,2 mnkr. Det är tre faktorer som påverkar balansomslutningen: Kommunens investeringar inklusive Mockfjärdsskolan, beslutet om internbank (6,0 mnkr) samt att kommunen låg med högre likviditet över årsbokslutet än förra året (15,0 mnkr avsåg samordning av ett lån som skulle omsättas tidigt 2013). Rensat för de två sista posterna hade soliditeten ökat till 30,1 %. Målet behöver revideras. Kommunens soliditet påverkas i stor grad av den finansieringsstruktur kommunen väljer. Vissa kommuner har låg skuld i kommunen men hög belåningsgrad i dotterbolagen. När beslutet om internbank genomförs fullt ut kommer Gagnef samla all skuld i kommunen, vilket ökar kommunens balansomslutning och minskar soliditeten. Soliditeten kommer även att minska de kommande åren som resultat av de investeringar som inriktningsbeslutet för äldreomsorgen innebär. Kommunen bör ta fram en målsättning för soliditeten som bygger på det egna behovet av finansiell stabilitet. 4. Belåningsgraden för kommunkoncernen ska ligga under genomsnittet för Dalarnas kommuner Detta beräknas som total låneskuld för kommunen inklusive dotterbolag, utslaget per kommuninnevånare. Målsättningen är att värdet ska ligga under genomsnittet för Dalarnas kommuner. Målet uppnås, trots att låneskulden ökat med kr/inv från 2011 till I Dalarnas kommuner ökade låneskulden med kr/inv från 2010 till Låneskulden ökar alltså mindre i Gagnefs kommun. Målet kan behöva revideras. För det första är det inte säkert att det är ett mått på god ekonomisk hushållning att vara bättre en genomsnittet av Dalarnas kommuner. För det andra kommer målet att bli svårt att kombinera med inriktningsbeslutet för äldreomsorgen som kommer innebära att kommunens låneskuld per invånare behöver öka. 9

10 Personal Personalen utgör kommunens största resurs. Ca 2/3 av totala kostnaderna avser personalkostnader. I det här avsnittet redovisas vad som hänt inom personalområdet under året och den personalstruktur som finns. Händelser av betydelse under året Personlig assistans enligt LSS och hemsjukvård Upphandling har genomförts av privat utförare av personlig assistans enligt LSS, och överföring av 23 tillsvidareanställda- och 10 PAN-anställda medarbetare till Kompis assistans har inletts. Arbetet med att överföra hemsjukvården från landstinget till kommunen har genomförts under Attraktiv arbetsgivare Personalavdelningen har av personalutskottet fått i uppdrag och också påbörjat arbetet gällande Attraktiv arbetsgivare. De stora pensionsavgångarna i Sverige leder till allt högre konkurrens om arbetstagarna vilket gör att kommunen måste stärka sina möjligheter att rekrytera personal. Personalekonomiska nyckeltal Antal anställda vid utgången av året (tillsvidareanställningar) varav kvinnor 86% 87% - varav män 14% 13% Medelålder - kvinnor 49,2 48,9 - män 46,5 47,3 Andel deltidsanställningar - kvinnor 48,7% 50,8% - män 16% 14% Andel av tillsvidareanställda - över 50 år 52% 53% år 37,% 37% år 6,% 7% - under 29 år 4,5% 3,0% Antal nyrekryteringar under året Antal avgångar under året varav p g a pensionering Medellön per månad varav kvinnor varav män Medianlön per månad varav kvinnor varav män Summa totalt utbetalda löner och arvoden tkr tkr Andel sjukdagar av antalet anställningsdagar, månadsavlönade 4,9% 4,2% anställda (exkl. anställda med sjukbidrag) Andel sjukdagar i sjukperioden över 90 dagar 45,8% 37,6% Antal sjukdagar per anställd ( sjukdagar/antal tv anställd) 18 15,6 Ej sjuka under perioden i % av antalet anställda 25,6% 30,3% Löner Den lönekartläggning som genomfördes 2012 påvisade inga osakliga löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Årets totala sammanlagda lönenivåhöjning uppgick till 3,4%. 10

11 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron uppgick under året till 4,86% av antalet anställningsdagar. Det är en ökning jämfört med föregående år med 0,9 procentenheter. Detta är ett negativt trendbrott eftersom sjukfrånvaron under de senaste elva åren hela tiden minskat. Personalkostnader Den totala kostnaden för löner och arvoden uppgick under 2012 till 245,5 mnkr. Motsvarande summa år 2011 var 241,3 mnkr. De pensionsförpliktelser kommunen har mot förtroendevalda politiker uppgick till 1,04 mnkr. Miljöprogrammet Miljöarbetet 2012 Lägesbeskrivning av miljöarbetet i Gagnef fram till En politisk tillsatt grupp har sedan 2011 arbetat med att ta fram ett nytt miljöprogram. Programmet antogs av fullmäktige och gäller från 2012 till Trafik Kommunen går successivt över till fordon med lägre bränsleförbrukning och bättre miljövärden. Den samdistribution av mat till kommunens kök som man har infört medför en minskad bränsleförbrukning då transporterna har blivit effektivare. Reglerna för miljöbilar har ändrats, vilket innebär att tidigare inköpta bilar inte klassas som miljöbilar. I och med att bilar har relativt lång livstid bör kommunen dock i sin uppföljning räkna alla bilar som räknades som miljöbilar vid inköpstillfället som miljöbilar i sin statistik. Begreppet miljö innefattar även arbetsmiljö. Kommunen har förbättrat arbetsmiljön genom att föryngra och förbättra kommunens bilpark framförallt inom vaktmästeriet. Nu är flertalet av vaktmästarna utrustade med fordon som uppfyller arbetsmiljömässiga krav, säkerhetskrav, mm. Även inom hemtjänsten sker nu ett lyft genom att kommunen successivt börjar ersätta fordonsparken med fyrhjulsdrivna fordon med förhöjd markfrigång. Hemtjänstens personal åker ofta på dåliga vägar, med risk för att köra fast eller slå i bilens underrede. De nya bilarna kommer kraftigt att förbättra denna situation. Detta har dock inneburit att de bilarna som upphandlats inte är miljöbilar, och därmed är andelen miljöbilar i kommunen sjunkande. Energi Ett nytt energiprogram och klimatstrategi för kommunen har arbetats fram under 2012 och ska antas av fullmäktige under våren Kommunen har idag tre närvärmeanläggningar som eldas med biobränsle. Fastighetsägare i närområdet erbjuds möjligheter att ansluta sina fastigheter. Arbete med att byta ut gatubelysningen till energisnålare lampor av högtrycksnatrium har genomförts och gett betydande minskning av elförbrukningen. Motorvärmare med timer har införts för att minska elförbrukningen. En översyn genomförs kontinuerligt över energiförbrukningen på kommunens och det kommunala bolagets fastighetsbestånd. Översynen har medfört att värmesystemet i kommunkontoret kommer att göras om då det har varit ineffektivt och förbrukat mycket enerig. Energirådgivningen fortsätter som tidigare. Energirådgivningen i samarbete med Leksand och Rättvik har upphört under 2012 och kommer i fortsättningen att upphandlas. För närvarande sker energirådgivningen genom ångpanneföreningens regi Ansökan om att få anlägga 6 st vindkraftverk på Rosberget i kommunen har inkommit. 11

12 Minskad användning av papper Successiv övergång sker till elektronisk hantering av dokument och mängden papper har börjat att minska. Projekt för att ta emot elektroniska leverantörsfakturor har inletts 2011 och redan idag erbjuds kunder e- faktura till internetbank. Miljötillsyn Miljötillsynsarbetet har fokuserat på företagens och stora lokalers energiförbrukning. Enligt en forskarrapport från Linköpings universitet kan de flesta företag spara över 10% av sin energiförbrukning, utan att man behöver göra några ingrepp i produktionen. Samtliga företag med stora utsläpp av lösningsmedel har nu modern reningsutrustning eller har gått över till vattenbaserad färg. Kommunens miljö- och byggförvaltning har deltagit i det nationella tillsynsprojektet enskilt avlopp - ingen skitsak. Samtliga 400 enskilda avlopp som har sin slamtömning genom Dala Vatten och Avfall AB har kontrollerats. Av dessa har 170 saknat tillstånd eller varit så gamla ett de har behövt åtgärdas. Hittills har ca 100 av dessa avlopp åtgärdats och fått förnyat tillstånd. Ett antal minireningsverk har installerats. Avfall Avfallssorteringen fortsätter och övergången till papperspåsar för det komposterbara avfallet har slagit väl ut. Mängden komposterbart avfall har minskats som beräknat. Gagnefsborna är duktiga på att sortera vilket bland annat innebär att kommunen inte drabbas av onödiga straffavgifter för bristande sortering. Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har startats under 2011 med stöd av Länsstyrelsen och beräknas bli färdig under våren Syftet är att alla kommuner i länet ska ha en likartad avfallsplan där alla ingående aktörers roller är beskrivna. Intern kontroll Kommunfullmäktige har den 12 mars 2012 antagit ett reviderat reglemente för intern kontroll där det framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Detta innebär att ansvaret för att en organisation kring intern kontroll inrättas inom kommunen och att kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Styrelse/ nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska varje år inlämna rapport avseende årets interna kontroll till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av kommungemensamma rutiner. Den interna kontrollplanen 2012 omfattar 17 kontrollområde. Alla rutiner fungerar men 8 är i behov av utveckling. Kontrollansvarigas rapporteringen innehåller förslag på åtgärder under Enligt senaste granskningsrapporten bedömer revisorerna att den interna kontrollen i Gagnefs kommuns helägda bolag har varit tillräcklig. I samband med framtagande av den nya internkontrollplanen 2013 inleds ett arbete med en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån sektionernas bedömning av händelser som kan påverka organisationens förmåga att uppnå sina mål har en plan ställts fram. Intern kontroll handlar bl a om att analysera befintliga risker och vidta åtgärder för att minimera dessa. 12

13 FINANSIELL ANALYS OCH RÄKENSKAPER Ekonomisk översikt Budget för 2012 Den budget som kommunfullmäktige fastställt för år 2012 baserades på ett budgeterat överskott på +1 mnkr. I budgeten fanns inlagt ett antal sparbeting, såväl generella som riktade, på omkring 16 mnkr. Ekonomiskt resultat 2012 Det redovisade resultatet är +18,2 mnkr, vilket är 17,2 mnkr bättre än budget. Resultaträkning (tkr) Not Budge t Utfall Utfall Verksamhetens intäkter 1, Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningssystem Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter är 11,9 bättre än budget och 7,7 mnkr högre än Intäkterna inkluderar en jämförelsestörande post, 9,6 mnkr i återbetalning av avgifter till AFA-försäkringen som kommunen betalat in för mycket tidigare år. Utan återbetalningen är intäkterna 2,3 mnkr bättre än budget. Verksamhetens intäkter täcker 16,8 % av kostnaderna. Procentsatsen sjunker till 14,8% om man exkluderar de jämförelsestörande posterna. Förra året var intäktstäckningsgraden 14,4 %. Därmed utgör 2012 ett brott i trenden av sjunkande intäktstäckningsgrad. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader är 2,0 mnkr lägre än budget och 1,4 mnkr högre än Rensat för den jämförelsestörande posten blir kostnaden 4,0 mnkr högre än budet. Personalkostnader inklusive arvoden, sociala kostnader och pensioner utgör den största andelen av kommunens kostnader. Personalkostnaderna uppgår till 69,1 % eller drygt 2/3 av kostnaderna. En annan större kostnadspost är entreprenader och köp av verksamheter med 17,8%. I detta ingår köp av gymnasieplatser. Avskrivningar Avskrivningarna för perioden uppgår till 20,8 mnkr, vilket är -0,7 mnkr högre än budget men 1,5 mnkr lägre i jämförelse med föregående år. Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnader Förändring i tkr Förändring i % -3,8% -5,9% -6,4% 0,3% -3,1% -1,5% 1,4% Verksamhetens nettokostnader är 13,1 mnkr lägre än budget och även 6,7 mnkr lägre än förra året. Rensat för de jämförelsestörande posterna är nettokostnaden 2,5 mnkr högre än budget och 1,9 % högre än förra året. 13

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunalråden har ordet Förvaltningsberättelse Periodens resultat 2 Balanskravet 2 Nyckeltal 3-4 Driftredovisning i sammandrag med prognos 5-6 Investeringsredovisning 7 Antal invånare

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Bollebygds Kommun. 2012 Årsredovisning

Bollebygds Kommun. 2012 Årsredovisning Bollebygds Kommun 2012 Årsredovisning Introduktion och översikt Innehåll Block 1 Introduktion och översikt Sidan 32 Bollebygds kommuns organisation............... 3 Händelser under året.........................

Läs mer

Delårsbokslut 31 augusti 2014

Delårsbokslut 31 augusti 2014 Delårsbokslut 31 augusti 2014 Arvika kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut... 3 Omvärldsanalys... 4 Viktiga händelser under perioden... 5 Personalanalys, Medarbetare och arbetssätt... 10 Finansiell

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 DELÅRSRAPPORT 2015 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 FÖRVALTNINGSBERSÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL...4 UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING...9 PERSONALREDOVISNING...12

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer