FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård"

Transkript

1 FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård

2 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter 13 8Ekonomi 13 9Handlingsalternativ 14 2

3 1Sammanfattning År 2011 presenterade Västra Götalandsregionen en Lokalutvecklingsplan för Göteborgs botaniska trädgård, upprättad i samarbete mellan Västfastigheter och Göteborgs botaniska trädgård. I Lokalutvecklingsplanen konstateras att den nuvarande Ekonomigården inteuppfyllerverksamhetensbehovochattdenärgammalochnedsliten. Lägetäridag(oktober2013)försämratdåflerabristerharnoterasgällande arbetsmiljön.vissaåtgärderhargenomförtsisyfteattminimerademest akutaarbetsmiljöproblemen. I föreliggande förstudie beskrivs planeringsförutsättningar och beslutsunderlag avseende uppförande av en ny ekonomigård inom botaniskaträdgården.underlagetbeaktarkändaparametraravseendeden nuvarandeverksamhetensbehovmedettframtidsperspektivpåca25år. Det finns tydliga mål inom Västra Götalandsregionen som säger att verksamheternaskallhållahögkvalitéochbedrivaspåetttryggtochsäkert sätt. Med en ny ekonomigård kan arbetsmiljöfrågorna lösas för teknikverksamhetenibotaniskaträdgårdenochpåsåsättuppnåsattamål. Encentralförutsättningförattbotaniskaträdgårdenskallkunnadrivasär att verksamheten har möjligheten att genomföra drift och underhållsarbeten med parkens maskiner och redskap. Verksamheten servar hela botaniska trädgården inom många områden med reparation, service och förbättringar. Även all förekommande teknik i växthusbyggnadenkräverkontinuerligtunderhåll. Detnyaförslagetinnebärattupprättaennymodernekonomibyggnadsom möter dagens arbetsmiljökrav. I den nya byggnaden ska förrådsytor effektiviseras, verkstäderna ska moderniseras, maskin och fordonsparken ska ha garageutrymmen och uppställningsytor. Därtill ska kontor för administration, samt en miljöstation för källsortering i anslutning till byggnadenfinnas. Det har bedömts under förstudiearbetets gång att möjligheten att kunna tillverka utställnings och montermaterial är viktigt för att vidareutveckla trädgårdensredanhögkvalitativapublikaverksamhet. En förutsättning för att botaniska trädgården skall leva upp till visionen Göteborgs gröna hjärta är att ha en fungerande verksamhet och där ingår ekonomigården. Målet är att ha en ny fungerade ekonomigård till utställningenomgöteborgslustgårdar2016. Lokalbehovet bedöms uppgå till ca 570 kvm lokalarea. Bedömd produktionskostnad inklusive byggherrekostnader uppgår till 16 mkr. Därutöver tillkommer kostnader för verksamhetsrelaterade investeringar i formavinredningochutrustning.idetfallettpositivtinvesteringsbesluttas sommaren2014kanbyggnadentillträdasvåren

4 2Regionövergripandeplanering GöteborgsbotaniskaträdgårdärdenstörstaisittslagiNordenochenav deledandeieuropa.trädgårdensliggerisydvästradelenavgöteborgoch bildar tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergens naturreservat detsomkallasgöteborgsgrönahjärta.ytanärpåtotalt175hektarvilket äveninnefattardelavnaturreservatet.härodlasmerän16000olikaarter och kulturformer. Göteborgs botaniska är något så speciellt som en institution med ett akademiskt uppdrag kombinerat med en stark folklig förankring. Med en halv miljon besökare varje år är trädgården ett av Västsveriges mest populära besöksmål. Trädgården är en internationellt respekteradinstitutionförbotaniskforskningochhortikulturellutveckling. Härbedrivsenomfattandefolkbildningsochutställningsverksamhet,och blandnyaprofilområdenfinnsgrönrehabiliteringochutomhuspedagogik. Botaniska trädgården planerar att tillsammans med Gunnebos Slott och trädgårdar, Liseberg samt Park& Natur genomföra en stor trädgårdsutställning Detta är en uppföljare till satsningen Göteborgs lustgårdar2008.dettaär ett mycketstortprojektochen nybyggnadaven ekonomigårdärenavförutsättningarnaattdettaskallkunnagenomföraspå ettbrasätt. Miljönämnden i Göteborg har fått i uppdrag att under 2014 tillsammans med Göteborgs botaniska trädgård ta fram en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten. Dessutom har botaniska trädgården tilldelats utökade budgetramar under Kommande verksamhetsutredningar och utökade anslag visar på regionens ambition att vidareutveckla botaniska trädgården.somettnaturligtledidennautvecklingochmotbakgrundavi rapportenbeskrivnaarbetsmiljöprobleminombefintligalokalerförbland annat verkstadsutrymmen anses förslaget om att bygga en ny ekonomigårdöverensstämmamedregionensövergripandemål. Dessutom beskrivs i budgeten för 2014 en politisk plattform där fyra målsättningar definieras för regionens verksamhet. En av dessa målsättningar tar fasta på arbetsmiljöfrågan genom formuleringen Verksamheterna ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkertsätt.. 4

5 Tidigareutredningar Ett förslag till ny ekonomibyggnad har presenterats 2011 då ett lokalprogram och skisser upprättades. Vid det tillfället uppgick bedömd lokalareatillca450kvm. Målsättningochambitioner Denövergripandemålsättningensomharvaritstyrandevidupprättandet av förstudien har varit att upprätta en ny modern byggnad som möter dagensarbetsmiljökrav. I den nya byggnaden skall förrådsytor och parkering för verksamhetens fordoneffektiviserasochsamordnasmellanverksamheterna.dettaföratt kunnaminskadagensbeståndavsmåförrådsomärspriddaiträdgården. På så sätt minskar även de dagliga transporterna med arbetsfordon i trädgården.driftochunderhållsomärsjälvahjärtatförverksamhetenskall upprätthållas, effektiviseras och utvecklas för att möta framtida krav. Underlaget i förstudien beaktar kända parametrar avseende den nuvarandeverksamhetensbehovmedettframtidsperspektivpåca25år. Enmiljöstationmedkällsorteringskallinkluderasiekonomigården. Kontorslokalerförverksamhetsnärabehovskallfinnasibyggnaden. Verksamhetsbeskrivning TeknikverksamhetenservarhelaGöteborgsbotaniskaträdgårdinommånga områden vid reparationer, service och förbättringar av bl.a. maskinpark, bevattning,pumpar,fontänerochdammar.allteknikiväxthusbyggnadent ex el, vatten, värme, luft och skuggautomatik, hydroforer, gödselblandare, vattenhandtag,väderstation,klimatanläggningetc.kräverdärtillkontinuerligt underhåll.utställningsverksamhettillbotaniskasutställningslokaleriväxthus, butikoch Stolpboden samtdeltagandepåmässorinnebärspeciallösningar och kreativt arbete. Skyltar, montrar och bänkar är exempel på vad som tillverkas, monteras och underhålls. Trä, metall, och målningsarbete förekommer regelbundet för att tillgodose ovanstående behov, och även svetsarbetenförekommerimindreskala. Verksamhetenharenmaskinparkpå1520fordonsombehöverolikatyper av garage och laddningsstationer beroende på om de har el eller bränsledrift. En variation av olika verktyg, maskiner, redskap och material kräver sina förvaringsmöjligheter t ex finns olika typer av mindre trädgårds och anläggningsmaskiner, byggställning, stegar, slangkärror, skottkärror, krukor, virke, växthusskivor, gödsel, bekämpningsmedel, nät och uppbindningsmaterial. Trädgården behöver dessutom även förråd till materialförelochrörarbeten. Utställningsmaterial i form av dekorationsmaterial tyger, kärl, skärmar, montrar, text och bildmaterial varieras, används och återanvänds till trädgårdensmångaolikautställningar. 5

6 Göteborgsbotaniskaträdgårdharenunikochvärdefullsamlingknölarav Dahlior, potatis och Canna som behöver en frostfri vinterförvaring. För närvarandeförvarasdessaienenskildarbetsbodmedfrostvakt,menviss oro finns för att t ex ett elavbrott kan ödelägga samlingarna. Ett tempererat utrymme med redundanta driftsystem och temperaturvakter skulleminimierariskenförattväxternaskadas. Visst kontorsarbete sker bäst i nära anslutning till den praktiska verksamheten det finns både behov av kontor till personal med ledningsfunktion och kontorsstationer där medarbetarna genomför administrativa arbetsuppgifter på datorer så som söka information på internet,bruksanvisningar,beställningsochinventeringsarbetesamtläsa ochinformationpåintranätetmm.bristenpåkontorsarbetsplatser äridagettstortproblemdåtidigarekontorharfåttutrymmaspågrundav arbetsmiljöbrister.genom att skapa nya kontorsarbetsplatser för dessa administrativakontorsfunktionerfrigörsävenlokaleridenadministrativa byggnaden. Under vinterhalvåret ägnas mycket tid åt frörensning i form av torkning, paketering och postorderverksamhet. Detta sker i dag i tillfälliga lokaler sominteärändamålsenliga. 6

7 Övergripandeproblem Dåverksamhetenständigtmåstelösaproblemhindrardetverksamheten frånattläggaengagemang,tidochresurserpåattutvecklasochförbättras. Nedansammanfattasövergripandebristeriarbetsmiljönsomidentifierats iföljandeutredningar: Målarverkstad Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Göteborgs botaniska trädgård bedömning av ekonomibyggnadens verkstadslokalerurettarbetsmiljöperspektivdiarienummer:2013:28:1 Bedömningav stalletoch Ekonomibyggnaden/kontorsdelen Göteborgs botaniska trädgård ur ett arbetsmiljöperspektiv. Diarienummer: 2012:105:1 Bristfälligaförvaringsmöjligheterförverktyg,färg,kemikalier. Trånglokalsomförsvårararbetetochstörresakerfårinteplats. Liggerikällarplansomdrabbasavöversvämningvidkraftigaregn. Svårtattfåstörresakernerochuppförtrappan. Träverkstaden Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Nuvarande lokal är inte tillräckligt stor svårt att använda de maskiner som finns och få plats med material som är stort och långt. Maskinverkstaden Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Lokalen används till både verkstad och uppställningsplats för fordonförsvårararbetetilokalenochökarriskenförolyckor. Garageförfordon Uppställningsplatsfinnsejförallafordon. Fordonparkerasinochblockerarandrafordon. Förlågtakhöjdriskattslåihuvud. Oisoleradeuppställningsplatserärolämpligaförelfordon. Förråd Utspriddaöverhelaträdgården,medförökadetransporter. Förfåförråd,flertaltillfälligalösningar. Ineffektivtförverksamheten. Bristfälligallmänochplatsbelysning. Svårtattkontrolleraochövervaka. Bristfälligaförvaringsmöjligheterförverktygochkemikalier. 7

8 Otätadörrpartiermedförkallaytorochdrag. Kontor Trånglokalsomförsvårararbetet. Förfåkontorarbetsplatsbrist. 3Förutsättningar Detaljplan Gällande detaljplan för den aktuella delen av Botaniska Trädgården är upprättad Planförutsättningar och planbestämmelser är inte i alla delar klarlagda. En dialog har inletts med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg för att få klarhet i förutsättningarna för att uppföra en ny ekonomigård. Befintligabyggnader Debyggnadersomberörsochsomavsesrivasärbefintligekonomibyggnad från 1950talet och ett flertal fristående förrådsbodar uppförda under senaretid.blanddessafinnsettprovisorisktmaskingaragesomharstora arbetsmiljöbrister och måste ersättas. Dessutom måste befintlig växttunnel och plantskoleväxthus flyttas för att ge plats åt en ny ekonomigård. Oergonomiskaarbetsplatser. EjtillgänglighetsanpassatKontorliggerpåhalvplanmedenolämplig trappa. Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp Arbetsgrupper Referensgrupp Botaniskaledningsgrupp MariKällersjö,Förvaltningschef, BotaniskaTrädgården GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EwaWidénBörjesson,Fastighetsförvaltare, Västfastigheter GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården AnnaCarinEk,Trädgårdsmästareoch Gruppledareteknik,BotaniskaTrädgården KristianHenninge,Hifab,avVästfastigheter anlitadprojektledare SofiaEriksson,Hifab,Handläggare Tolvrepresentanterfrånverksamheten inbjödstillenworkshopomhurdenframtida ekonomigårdenbörvarautformad. 8

9 4Förslag Den föreslagna nya byggnaden är utformad på ett sätt som möjliggör fortsatt utveckling av trädgårdens verksamhet avseende möjligheter att utföraerforderligtdriftochunderhållsarbeteavträdgårdensmaskinpark och trädgårdsanläggningar. Nuvarande arbetsmiljöproblem kommer att lösas och verksamhetens möjligheter att effektivisera den dagliga driften tillgodoses. Huvudförslagettarfastapåutvecklingsmöjligheternaförverksamhetennär det gäller erforderliga utrymmen för att utföra drift och underhåll av trädgårdens maskinpark och trädgårdsanläggningar samt förbättra och effektiviseragarageochförrådsbehov.idennyabyggnadenskalldetfinnas ytor för administration och frörensning. Målsättningen för byggnadens funktioner är att den ska tillgodose parkens verksamhetsbehov under minst25år. Logistikochflöden Ekonomibyggnaden placeras lämpligen inom samma område som nuvarande byggnad. Platsen ligger avskilt från trädgårdens besökare och har goda anslutningsmöjligheter för godstransporter via Särögatan. Leveransertillträdgårdenochbutikenbehöverförbättras.I dagkommer leveranser till butiken in via trädgårdens huvudentré och levereras in genombutikensentré.dettaärinte optimaltochbörbeaktasiförslaget fördennyaekonomigården. Byggnadstekniskinfrastruktur Förutsättningar för anslutning till byggnadsteknisk infrastruktur såsom VA och fjärrvärme har ej studerats närmare i denna förstudie. Västfastigheter genomförparallelltenanalysavdetekniskaförsörjningssystemen. Lokalprogram Ett lokalprogram har upprättats i samråd med verksamhetsföreträdare och förankrats i projektets styrgrupp. Totalt uppgår lokalarean för ekonomibyggnaden till ca 570 kvm LOA. Därutöver tillkommer yta för miljöstationochcarportomtotaltca90kvm. Plantskoleväxthuset, växttunneln och bänkgården som är placerade kring nuvarandeekonomibyggnadkommertroligenattflyttastillenplatsnärmare växthuset.dettakommerattvaraföremålförvidarediskussion. Evakueringslokaler Under den period då befintlig ekonomigård är riven och då den nya byggnaden uppförs erfordras ersättningslokaler för den nuvarande verksamheten.förutsättningarfördessalokalerharintenärmarestuderats men bedöms kunna hanteras genom provisoriska byggnader eller hyra tillfälligalokaleribotaniskaträdgårdensnärhet. Projektetsavgränsningar Verksamhet som inte berörs av projektet är administration, pedagogik och Grönarehab.Förråditrädgårdensövredelarberörsinteheller. 9

10 Situationsplan UppritadsituationsplanöverGöteborgsbotaniskaträdgård. Berördabyggnader IdéskisspresenteradvidLokalutvecklingsplanen,2011.Upprättadav KennethBergersson,Semrén&MånssonArkitekter. 10

11 5Fastighet Byggnadens gestaltning har ej närmare studerats. Förslagsvis utformas byggnadensexteriörienliknandeformochstilsomdennyligenuppförda personalbyggnadenförattsmältainihelhetsbilden. Säkerhet För att förbättra säkerheten avseende stölder bör den nya byggnaden utformassåattdetfinnsmöjlighetattstängatillmedgrindar/portarföratt hålla obehöriga borta. I samband med effektiviseringen av förrådsytor bör ett passagesystem installeras för att få bättre kontroll över verkstädernas förrådvilketeffektiviserarverksamheten. Förvaringen av trädgårdens värdefulla knölsamlingar med bland annat dahliorkrävervintertidettkylrumsomhargaranteratfrostfritemperatur.i nuvarandeförvaringfördahlioruppståriblandströmavbrottvilketpåverkar temperaturförhållandena som kan leda till att samlingarna blir förstörda. I den nya byggnaden bör det finnas ett kylrum för att säkerställa vinterförvaringenavknölar. Angelägenhetsgradurteknisktperspektiv Den befintliga byggnaden uppfyller inte ställda arbetsmiljökrav avseende främst verkstadsverksamheten som bedrivs i lokalen idag. Ej heller maskingaragetärtillfyllesturarbetsmiljösynpunkt. Tekniskförsörjning De tekniska förhållandena har inte närmare studerats i förstudien. Dock pågårarbetemedentekniskförsörjningsplansomskallvaraklar Byggnadenförutsättskunnaanslutastillbefintliginfrastrukturpåområdet. Ensärskildoljeavskiljareanläggsförbyggnadensegnabehov. Personalbyggnad Mässlingen ibotaniskaträdgårdenuppförd2009 Energiochmiljö Harejstuderatsiförstudien.Ambitionenskavarahögnärdetgällerminskad energiåtgång och miljöpåverkan. Den nya byggnaden skall inkludera en ny miljöstationsomgerträdgårdensallaverksamhetergodaförutsättningaratt minskamiljöpåverkangenomatthamöjlighetattkällsortera. 11

12 6Tidplanochfortsattaåtgärder Förstudiearbetetärnuklarochövergåriprogramhandlingsskededirektefterettpositivtbeslutiregionstyrelsenijuni2014. Projektering och upphandling beräknas vara klar februari Rivning av befintliga byggnader och byggnation av ny ekonomibyggnad utförs under trädgårdens lågsäsong frånhösten2015ochennyekonomigårdskallvaraklarigodtidinnandenplaneradeträdgårdsutställningengöteborgslustgårdar kankommaattöppnassommaren

13 7Genomförandeochutgifter Iförstudienharenöverskådligkostnadskalkylupprättatsförattuppskatta kostnadenavennyekonomigård. Produktionskostnadinkl.byggherrekostnadsamtevakueringärbedömdtill 16,0Mkr Kostnadertillkommeravseendeverksamhetsanknuteninredningoch utrustningförtexitinstallationer,larmsystem,maskinerochmöbler. De maskiner som finns i verkstäderna i dag kommer att behållas och användasidennyaekonomigården. Nyckeltalochareor nybyggnadekonomibyggnad,570m 2 LOA(ca675m 2 BTA) 8Ekonomi Finansieringavnettokostnadsökningenharinteutrettsidennaförstudie. Det förutsätts att Göteborgs botaniska trädgård behöver en utökad ekonomiskramförinvesteringochökatdriftanslag,ettsådantbesluttasvid kommande budgetarbete för verksamheten för att detta projekt ska genomföras. 13

14 9Handlingsalternativ En alternativ diskussion har förts i projektledningsgruppen om huruvida inköp av betydligt fler tjänster skulle kunna minska behovet av verkstadsytor.detfinnsdockständigtettmycketstortbehovavomedelbara eller snara åtgärder inom reparation och service för att inte störa övrig verksamhet i trädgården. Underhållsbehovet är stort inom områdena växthusteknikochbevattningssystem.utställningsverksamhetenkräverofta speciallösningar. Många förbättringar och projekt kan endast till viss del utförasundernuvarandeförhållanden.göteborgsbotaniskaträdgårdmöts avökadekravpåmiljöanpassadeochenergisparandetekniskalösningarsom manvillkunnalevaupptill. Arbetsgruppen har bedömt att det är orealistiskt att lägga ut alla reparationer och tekniskt underhåll externt utan att trädgården kvalité sänksradikalt.attkunnalösaomedelbaratekniskaproblemärenvitaloch grundläggande funktion. Arbetsmiljön påverkar verksamhetens utveckling ochriskerarattförsämrasytterligareomdetintefinnsenmöjlighettillatt utföradagligtunderhålliennymodernochanpassadbyggnad. 14

15 FÖRSTUDIE2013 NySkollokal förutbildning,föreläsningarochmöten GöteborgsBotaniskaTrädgård

16 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 9 4Förslag 10 5Fastighet 12 6Tidplanochfortsattaåtgärder 13 7Genomförandeochutgifter 14 8Ekonomi 14 9Handlingsalternativ 2 15

17 1Sammanfattning År2011presenteradeVästraGötalandsregionenenLokalutvecklingsplanför Göteborgsbotaniskaträdgård,upprättadisamarbetemellanVästfastigheter och Göteborgs botaniska trädgård. I lokalutvecklingsplanen belyses problemen med byggnaden kallad Roten som användes för skolverksamheten. Denna byggnad har dömts ut och stängts på grund av mögelangrepp och skolverksamhetenigöteborgsbotaniskaträdgårdäribehovavennylokal. Verksamhetenharidagfåtttillgångtillentillfälliglokal,vilketintebedöms vara en långsiktig lösning. De tillfälliga lokalerna är t ex inte tillgänglighetsanpassade och verksamheten kan därmed inte ta emot personermedfunktionsnedsättningar.lokalernaärbelägnaienbullrigmiljö ochliggeravsidesfråndenövrigaträdgården. I föreliggande förstudie beskrivs planeringsförutsättningar och beslutsunderlag för ett politiskt beslut avseende uppförande av en ny skollokal. Underlaget i förstudien beaktar kända parametrar avseende den nuvarandeverksamhetensbehovurettlångsiktigtperspektiv. För att uppnå Västra Götalandsregionens visioner om Det goda livet där fokus är på god hälsa, utbildning, gemenskap, natur och barn är en ny skollokal i Göteborgs botaniska trädgård ett stort steg i rätt riktning. Tillsammans med Västfastigheter har Göteborgs botaniska trädgård förhoppningaromattdrivaprojektetmedtema Enträdgårdföralla därde profilerarundervisningenförbarnochungamedfunktionsnedsättningar. Arrangemangochutbildningärenmycketpopulärverksamhetförbotaniska trädgården.varjeårdeltarca10000eleveriolikaaktiviteterochkurserblir snabbt fulltecknade. Göteborgs botaniska trädgård erhåller idag ett flertal förfrågningar där främst regioninterna verksamheter, men även andra offentligaochprivataaktörerönskaratthyrakonferensochmöteslokaler. Dessa önskemål kan idag enbart i mycket begränsad utsträckning tillgodoses. Förslagetomfattarenbyggnadmedarkitektoniskainslagavnaturenpåca 150 kvm med regnskyddat uteklassrum om 40 kvm. Det består av en byggnadsomkantaemotbarnochvuxnamedfunktionsnedsättningaroch ger botaniska trädgården större möjligheter att utveckla samarbeten i regionen. En ny skollokal för undervisning, föreläsningar och möten skulle innebära stora möjligheter för den pedagogiska verksamheten att utvecklas. GöteborgsbotaniskaträdgårdsattraktionochvärdeiGöteborgskullekunna ökagenomatterbjudaenattraktivlokaltillfleraintressenter. Bedömd kostnad för byggprojektet uppskattas till 5,4 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för verksamhetsrelaterade investeringar i form av inredning och utrustning. Vid ett positivt beslut sommaren 2014 beräknas skollokalenståklarvåren

18 2Regionövergripandeplanering GöteborgsbotaniskaträdgårdärdenstörstaisittslagiNordenochenavde ledandeieuropa.trädgårdensliggerisydvästradelenavgöteborgochbildar tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergens naturreservat det som kallas Göteborgs gröna hjärta. Ytan är på totalt 175 hektar vilket även innefattar del av naturreservatet. Här odlas mer än olika arter och kulturformer. Göteborgs botaniska trädgård är något så speciellt som en institution med ett akademiskt uppdrag kombinerat med en stark folklig förankring. Med en halv miljon besökare varje år är trädgården ett av Västsveriges mest populära besöksmål. Trädgården är en internationellt respekterad institution för botanisk forskning och hortikulturell utveckling. Här bedrivs en omfattande folkbildnings och utställningsverksamhet, och blandnyaprofilområdenfinnsgrönrehabiliteringochutomhuspedagogik. DenpedagogiskaverksamheteniGöteborgsbotaniskaträdgårdspeglarflera av de mål som Västra Götalandsregionen har satt upp. I Västra Götalandsregionensbudgetför2014finns VisionVästraGötalandDetgoda livet somärenvisionregionfullmäktigeantog5april2005. Detgodalivetförutsätterenhållbarutveckling,därdesstredimensioner den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärkervarandra (urvgrsbudget,2014) 4

19 Den övergripande visionen Det goda livet är väl förenlig med botaniskas visioner om den pedagogiska verksamheten. Visionen Det goda livet definierasföljande: Engodhälsa. Arbeteochutbildning. Trygghet,gemenskapochdelaktighetisamhällslivet. Engodmiljödärdeförnybarasystemenvärnas Mötabehovenhosbarnochungdomar. Uthålligtillväxt,somskaparresurserföralla,ochettriktkulturliv. Skollokalens bristfällighet gör dock att Botaniska trädgården inte kan möta debarnochungdomarsomharsärskildabehovpåbästasätt. Botaniska trädgården har varje år ett flertal olika arrangemang från stora utställningar av växter, svampar, frukter, nallepicknick för barn, vandringar ochpromenadermedolikateman,tillprivatatillställningarsomtexbröllop. De lektioner som trädgårdens undervisningsverksamhet erbjuder bygger blandannatpådelaktighet,kunskapomhållbarutvecklingochmiljö,fysisk aktivitet, en förståelse för naturens och människans samband och sammanhangsamtmatensvägfrånjordtillbord. Verksamhetsdriveninvestering Under projektets gång har flera diskussioner förts huruvida Göteborgs botaniska trädgård och Västra Götalandsregionen kan ha nytta av en ny skollokal. I dag finns ingen lämplig lokal att utnyttja för konferenser och föreläsningar. Alternativet som finns idag är att använd ytorna i personalmatsalen i byggnaden Mässlingen, men disponeringen där är begränsadiformavtiderochavskildhet. Det kommer nästan dagliga förfrågningar om möjlig utlåningslokal för grupper inom Västra Götalandsregionen som vill ha en möteslokal, studieförbund som vill anordna kurser med anknytning till trädgårdens verksamhet eller andra aktörer som vill ha möjlighet att anordna mindre föreläsningar.inulägetharträdgårdeningasådanalokaleratterbjuda. EnnyskollokalskullevaravärdefulltförGöteborgbotaniskaträdgårdoch hela Västra Götalandsregionen då den, förutom till skolundervisningen, ävenskullekunnaanvändassomkonferensochmöteslokal.somexempel på intressenter kan nämnas Sahlgrenska universitetssjukhuset, med cirka medarbetare i organisationen, som ligger bara ett stenkast ifrån Göteborgs botaniska trädgård. Skollokalen skulle även kunna hyras ut till företagochföreningar. Det förs diskussioner med ledningen för Naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen om att utveckla ett samarbete med Göteborgs botaniska trädgård. Ett samarbete som bygger på att det finns lokaler i Botaniskaträdgårdensomdekannyttja. 5

20 Tidigareutredningar År 2011 utförde SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Västfastigheter omfattande undersökningar i byggnaden Roten. I rapporten Miljöhuset Roten, Botaniska trädgården konstaterades omfattandefuktochmögelskador.efterdessaundersökningarevakuerades verksamhetentilllokaleri GamlaMarinbotan. I Göteborgs botaniska trädgårds årsredovisning för 2012 framgår att ytterligarelokaleriträdgårdenhardömtsutsomarbetsplatser. En inventering av arbetsmiljö har genomförts av representant från Hälsan ochstressmedicinsomgjordearbetsplatsbesöki Stallet och Verkstaden och bedömde lokalernas ändamålsenlighet. Efter rapporten beslöt Västfastigheter om evakuering. Åtgärden resulterade i att pedagogernas kontor fick flytta från administrationsbyggnaden till lokaler i Gamla Marinbotan för att ge plats för dem som tidigare hade kontor i Stallet. Detta resulterade i en inte helt lyckad placering av pedagogernas kontor eftersomdessanuärbelägnanågotavsidesdenövrigverksamheten. EndiskussionmedVästfastigheteromhurlokalplanenkanförverkligashöllsi augusti under ett presidiemöte med Fastighetsnämnden och Botaniska trädgården. Verksamhetsbeskrivning Göteborgs botaniska trädgård är en del av Västra Götalandsregionen och invigdes1923.denärenaveuropasstörstabotaniskaträdgårdartillytan 175 hektar med cirka odlade arter och kulturformer. Trädgården ligger i sydvästra delen av Göteborg och angränsar till naturreservatet Änggårdsbergen.Göteborgsbotaniskaträdgårdärettpopulärtbesöksmåli regionenochhargenomårentilldelatsettflertalpriser. DenpedagogiskaverksamheteniGöteborgsbotaniskaträdgårdharfunnits i många år och i olika former. Det är en växande verksamhet med stora ambitionerattutvecklas.varjeårdeltarca10000eleveriolikaaktiviteter somträdgårdenarrangerar. Härettparexempelpålektionstema: Påjakteftertropiskanyttoväxter Finurligafröer Växternavilaromvintern Let stalkaboutplants(helalektionenpåengelska) Akvarellmålning färg,formochfunktion Smartochhållbart Känsligaekosystem 6

21 Fleratemaveckor/satsningargenomförsvarjeår.Ettexempelärlinveckordå pedagogerna tillsammans med hantverksföreningen Bohuslin arbetar med linberedning tillsammans med skoleleverna. Förutom själva kunskapsförmedlingen uppstår också ett naturligt möte mellan äldre och yngre. En skolträdgård har anlagts 2013 med externa medel. Där har skolklasser från östra Göteborg odlat och skördat tillsammans med trädgårdens pedagoger. Botaniska hade hösten 2012 en konferens i utomhuspedagogiksomlockade130lärareiregionen. Tillsammans med HDK (konstskola) har sommarkurser anordnats 2012 och 2013 där HDKs elever tillsammans med barn har utvecklat och utvärderat lekredskappåtemakojaochlabyrint. Idaghardenpedagogiskaverksamhetenenpermanentheltidstjänstochen halvtidstjänstsomfinansierasmedexternamedeldåbotaniskaharfåttextra ekonomiskaresurserför2013tillutbildningsverksamheten.påsiktfinnsen planomattutökatilltretjänster.denpedagogiskaverksamhetenärmycket populärochanvändsavolikaskolochförskoleverksamheter,folkhögskolor, SFIochuniversitetsutbildningar.Vidvarjeterminsstartläggslektionerutpå trädgårdens hemsida för bokning och efter bara någon dag är de flesta tidernafullbokade. Målsättningochambitioner Målsättningen har under arbetets gång varit att hitta en lösning på en skollokalsomävengynnarflerverksamheterochaktiviteterinomträdgården ochregionen.detfinnsstoramöjligheterattutvecklaskolverksamhetensom ärväldigtpopulär. 7

22 Historikochnuläge För närvarande sker undervisningen i en tillfällig lokal i källarvåningen i byggnaden Gamla Marinbotan. Denna lokal är från början byggd som lunchrum för universitetets studenter. Lokalen är inte en lämplig undervisningslokal utifrån ett tillgänglighetsperspektiv då det i nuläget i stortsettäromöjligtatttanerenrullstolfördebrantatrapporna.detfinns heller inte tillgång till handikappanpassad toalett. Buller från Dag Hammarskjöldsledenstörundervisningenochlägetäravsidesiförhållande tilldedelariträdgårdendärundervisningensker. Botaniska trädgårdens utåtriktade verksamhet expanderar och tillgången tillenfunktionellskollokalärpåmångasättavgörandeförutvecklingen. Botaniska trädgården har tillsammans med Västfastigheter arbetat med denfysiskatillgängligheteniträdgården.nuhoppasbotaniskaträdgården kunna arbeta med temat En trädgård för alla där de även profilerar undervisningen mot barn och unga med funktionsnedsättningar. En bra skollokal med möjlighet att ta emot alla är en förutsättning för detta arbete. 8

23 3Förutsättningar Detaljplan Gällande detaljplan för den aktuella delen av Botaniska Trädgården är upprättad1917.planförutsättningarochplanbestämmelserärinteialladelar klarlagda.endialogharinlettsmedstadsbyggnadskontoretigöteborgföratt fåklarhetiförutsättningarnaförattuppföraennyskollokal. Befintligabyggnader Denbefintligabyggnaden Roten bedömsintevaramöjligattrenoveramed hänsyn till rådande miljöproblem. Byggnaden är från början en ombyggd kaffestuga och inte ändamålsenlig till ytan och i nuläget inte heller tillgänglighetsanpassad.denrymmerendast20elevervilketärettproblem då dagens skolklasser oftast är mer än 30 elever plus lärare. Det knappa utrymmetgerbyggnadensmåmöjligheterattvaraflexibelochanvändasför andraverksamheterochintressen. Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp Arbetsgrupper Referensgrupp Botaniskaledningsgrupp MariKällersjö,Förvaltningschef, BotaniskaTrädgården GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EwaWidénBörjesson,Projektledare, Västfastigheter GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EvaLenaLarssonVerksamhetschef GrönaRehabochlärandeoch kommunikation,botaniska Trädgården KristianHenninge,Hifab,Av Västfastigheteranlitadprojektledare SofiaEriksson,Hifab,Handläggare HelenEkvall,Pedagog,Botaniska Trädgården 9

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Laboratoriemedicin Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Per Johansson Förvaltningschef

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011

GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011 GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD LOKALUTVECKLINGSPLAN SEPTEMBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Göteborgs botaniska trädgård 2. Bakgrund och syfte 3. Arbetets organisation 4. Byggnadsbestånd 5. Delprojekt: Ekonomigården

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

en kunskapsmiljö för hållbar

en kunskapsmiljö för hållbar en kunskapsmiljö för hållbar f o r s k n i n g och u t b i l d n i n g Mark-Vatten-MiljöCentrum Shaping the future Mark-Vatten-Miljöcentrum består av tre institutioner inom fakulteten för naturresurser

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark

Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark Gräfsnäsparken Erik Samuelsson 2012-02-09 Uppdrag Föreningen Gräfsnäsparken har fått i uppdrag av Parkens arbetsgrupp att hämta in synpunkter på behoven för parkens

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2015 Innehåll: 2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 3-4 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Antikroppar mot Beta-2-glykoprotein-1

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter 1(5) Datum 2014-05-07 Diarienummer Förslag Till Region Hallands revisorer För kännedom: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter Driftnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Sammanställning inkomna frågeställningar och synpunkter

Sammanställning inkomna frågeställningar och synpunkter Sammanställning inkomna frågeställningar och synpunkter Förvaltnings namn Organisationen - Hur ska den se ut? inre organisationen - En klinik per medicinsk specialitet? - En klinik per sjukhus? - Reda

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag PROLUMA omgång 2 beslutsförslag Bakgrund För att möta de utmaningar som sjukvården står inför i form av stora pensionsavgångar, snabb medicinsk och teknisk utveckling samt framtida konkurrensutsättning

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Produktionsplanering av vårdverksamheter

Produktionsplanering av vårdverksamheter Produktionsplanering av vårdverksamheter Utvärdering av en sjukhusövergripande satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-05-15 Emma Svensson Logistiker Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läns-,

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer