FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård"

Transkript

1 FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård

2 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter 13 8Ekonomi 13 9Handlingsalternativ 14 2

3 1Sammanfattning År 2011 presenterade Västra Götalandsregionen en Lokalutvecklingsplan för Göteborgs botaniska trädgård, upprättad i samarbete mellan Västfastigheter och Göteborgs botaniska trädgård. I Lokalutvecklingsplanen konstateras att den nuvarande Ekonomigården inteuppfyllerverksamhetensbehovochattdenärgammalochnedsliten. Lägetäridag(oktober2013)försämratdåflerabristerharnoterasgällande arbetsmiljön.vissaåtgärderhargenomförtsisyfteattminimerademest akutaarbetsmiljöproblemen. I föreliggande förstudie beskrivs planeringsförutsättningar och beslutsunderlag avseende uppförande av en ny ekonomigård inom botaniskaträdgården.underlagetbeaktarkändaparametraravseendeden nuvarandeverksamhetensbehovmedettframtidsperspektivpåca25år. Det finns tydliga mål inom Västra Götalandsregionen som säger att verksamheternaskallhållahögkvalitéochbedrivaspåetttryggtochsäkert sätt. Med en ny ekonomigård kan arbetsmiljöfrågorna lösas för teknikverksamhetenibotaniskaträdgårdenochpåsåsättuppnåsattamål. Encentralförutsättningförattbotaniskaträdgårdenskallkunnadrivasär att verksamheten har möjligheten att genomföra drift och underhållsarbeten med parkens maskiner och redskap. Verksamheten servar hela botaniska trädgården inom många områden med reparation, service och förbättringar. Även all förekommande teknik i växthusbyggnadenkräverkontinuerligtunderhåll. Detnyaförslagetinnebärattupprättaennymodernekonomibyggnadsom möter dagens arbetsmiljökrav. I den nya byggnaden ska förrådsytor effektiviseras, verkstäderna ska moderniseras, maskin och fordonsparken ska ha garageutrymmen och uppställningsytor. Därtill ska kontor för administration, samt en miljöstation för källsortering i anslutning till byggnadenfinnas. Det har bedömts under förstudiearbetets gång att möjligheten att kunna tillverka utställnings och montermaterial är viktigt för att vidareutveckla trädgårdensredanhögkvalitativapublikaverksamhet. En förutsättning för att botaniska trädgården skall leva upp till visionen Göteborgs gröna hjärta är att ha en fungerande verksamhet och där ingår ekonomigården. Målet är att ha en ny fungerade ekonomigård till utställningenomgöteborgslustgårdar2016. Lokalbehovet bedöms uppgå till ca 570 kvm lokalarea. Bedömd produktionskostnad inklusive byggherrekostnader uppgår till 16 mkr. Därutöver tillkommer kostnader för verksamhetsrelaterade investeringar i formavinredningochutrustning.idetfallettpositivtinvesteringsbesluttas sommaren2014kanbyggnadentillträdasvåren

4 2Regionövergripandeplanering GöteborgsbotaniskaträdgårdärdenstörstaisittslagiNordenochenav deledandeieuropa.trädgårdensliggerisydvästradelenavgöteborgoch bildar tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergens naturreservat detsomkallasgöteborgsgrönahjärta.ytanärpåtotalt175hektarvilket äveninnefattardelavnaturreservatet.härodlasmerän16000olikaarter och kulturformer. Göteborgs botaniska är något så speciellt som en institution med ett akademiskt uppdrag kombinerat med en stark folklig förankring. Med en halv miljon besökare varje år är trädgården ett av Västsveriges mest populära besöksmål. Trädgården är en internationellt respekteradinstitutionförbotaniskforskningochhortikulturellutveckling. Härbedrivsenomfattandefolkbildningsochutställningsverksamhet,och blandnyaprofilområdenfinnsgrönrehabiliteringochutomhuspedagogik. Botaniska trädgården planerar att tillsammans med Gunnebos Slott och trädgårdar, Liseberg samt Park& Natur genomföra en stor trädgårdsutställning Detta är en uppföljare till satsningen Göteborgs lustgårdar2008.dettaär ett mycketstortprojektochen nybyggnadaven ekonomigårdärenavförutsättningarnaattdettaskallkunnagenomföraspå ettbrasätt. Miljönämnden i Göteborg har fått i uppdrag att under 2014 tillsammans med Göteborgs botaniska trädgård ta fram en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten. Dessutom har botaniska trädgården tilldelats utökade budgetramar under Kommande verksamhetsutredningar och utökade anslag visar på regionens ambition att vidareutveckla botaniska trädgården.somettnaturligtledidennautvecklingochmotbakgrundavi rapportenbeskrivnaarbetsmiljöprobleminombefintligalokalerförbland annat verkstadsutrymmen anses förslaget om att bygga en ny ekonomigårdöverensstämmamedregionensövergripandemål. Dessutom beskrivs i budgeten för 2014 en politisk plattform där fyra målsättningar definieras för regionens verksamhet. En av dessa målsättningar tar fasta på arbetsmiljöfrågan genom formuleringen Verksamheterna ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkertsätt.. 4

5 Tidigareutredningar Ett förslag till ny ekonomibyggnad har presenterats 2011 då ett lokalprogram och skisser upprättades. Vid det tillfället uppgick bedömd lokalareatillca450kvm. Målsättningochambitioner Denövergripandemålsättningensomharvaritstyrandevidupprättandet av förstudien har varit att upprätta en ny modern byggnad som möter dagensarbetsmiljökrav. I den nya byggnaden skall förrådsytor och parkering för verksamhetens fordoneffektiviserasochsamordnasmellanverksamheterna.dettaföratt kunnaminskadagensbeståndavsmåförrådsomärspriddaiträdgården. På så sätt minskar även de dagliga transporterna med arbetsfordon i trädgården.driftochunderhållsomärsjälvahjärtatförverksamhetenskall upprätthållas, effektiviseras och utvecklas för att möta framtida krav. Underlaget i förstudien beaktar kända parametrar avseende den nuvarandeverksamhetensbehovmedettframtidsperspektivpåca25år. Enmiljöstationmedkällsorteringskallinkluderasiekonomigården. Kontorslokalerförverksamhetsnärabehovskallfinnasibyggnaden. Verksamhetsbeskrivning TeknikverksamhetenservarhelaGöteborgsbotaniskaträdgårdinommånga områden vid reparationer, service och förbättringar av bl.a. maskinpark, bevattning,pumpar,fontänerochdammar.allteknikiväxthusbyggnadent ex el, vatten, värme, luft och skuggautomatik, hydroforer, gödselblandare, vattenhandtag,väderstation,klimatanläggningetc.kräverdärtillkontinuerligt underhåll.utställningsverksamhettillbotaniskasutställningslokaleriväxthus, butikoch Stolpboden samtdeltagandepåmässorinnebärspeciallösningar och kreativt arbete. Skyltar, montrar och bänkar är exempel på vad som tillverkas, monteras och underhålls. Trä, metall, och målningsarbete förekommer regelbundet för att tillgodose ovanstående behov, och även svetsarbetenförekommerimindreskala. Verksamhetenharenmaskinparkpå1520fordonsombehöverolikatyper av garage och laddningsstationer beroende på om de har el eller bränsledrift. En variation av olika verktyg, maskiner, redskap och material kräver sina förvaringsmöjligheter t ex finns olika typer av mindre trädgårds och anläggningsmaskiner, byggställning, stegar, slangkärror, skottkärror, krukor, virke, växthusskivor, gödsel, bekämpningsmedel, nät och uppbindningsmaterial. Trädgården behöver dessutom även förråd till materialförelochrörarbeten. Utställningsmaterial i form av dekorationsmaterial tyger, kärl, skärmar, montrar, text och bildmaterial varieras, används och återanvänds till trädgårdensmångaolikautställningar. 5

6 Göteborgsbotaniskaträdgårdharenunikochvärdefullsamlingknölarav Dahlior, potatis och Canna som behöver en frostfri vinterförvaring. För närvarandeförvarasdessaienenskildarbetsbodmedfrostvakt,menviss oro finns för att t ex ett elavbrott kan ödelägga samlingarna. Ett tempererat utrymme med redundanta driftsystem och temperaturvakter skulleminimierariskenförattväxternaskadas. Visst kontorsarbete sker bäst i nära anslutning till den praktiska verksamheten det finns både behov av kontor till personal med ledningsfunktion och kontorsstationer där medarbetarna genomför administrativa arbetsuppgifter på datorer så som söka information på internet,bruksanvisningar,beställningsochinventeringsarbetesamtläsa ochinformationpåintranätetmm.bristenpåkontorsarbetsplatser äridagettstortproblemdåtidigarekontorharfåttutrymmaspågrundav arbetsmiljöbrister.genom att skapa nya kontorsarbetsplatser för dessa administrativakontorsfunktionerfrigörsävenlokaleridenadministrativa byggnaden. Under vinterhalvåret ägnas mycket tid åt frörensning i form av torkning, paketering och postorderverksamhet. Detta sker i dag i tillfälliga lokaler sominteärändamålsenliga. 6

7 Övergripandeproblem Dåverksamhetenständigtmåstelösaproblemhindrardetverksamheten frånattläggaengagemang,tidochresurserpåattutvecklasochförbättras. Nedansammanfattasövergripandebristeriarbetsmiljönsomidentifierats iföljandeutredningar: Målarverkstad Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Göteborgs botaniska trädgård bedömning av ekonomibyggnadens verkstadslokalerurettarbetsmiljöperspektivdiarienummer:2013:28:1 Bedömningav stalletoch Ekonomibyggnaden/kontorsdelen Göteborgs botaniska trädgård ur ett arbetsmiljöperspektiv. Diarienummer: 2012:105:1 Bristfälligaförvaringsmöjligheterförverktyg,färg,kemikalier. Trånglokalsomförsvårararbetetochstörresakerfårinteplats. Liggerikällarplansomdrabbasavöversvämningvidkraftigaregn. Svårtattfåstörresakernerochuppförtrappan. Träverkstaden Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Nuvarande lokal är inte tillräckligt stor svårt att använda de maskiner som finns och få plats med material som är stort och långt. Maskinverkstaden Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Lokalen används till både verkstad och uppställningsplats för fordonförsvårararbetetilokalenochökarriskenförolyckor. Garageförfordon Uppställningsplatsfinnsejförallafordon. Fordonparkerasinochblockerarandrafordon. Förlågtakhöjdriskattslåihuvud. Oisoleradeuppställningsplatserärolämpligaförelfordon. Förråd Utspriddaöverhelaträdgården,medförökadetransporter. Förfåförråd,flertaltillfälligalösningar. Ineffektivtförverksamheten. Bristfälligallmänochplatsbelysning. Svårtattkontrolleraochövervaka. Bristfälligaförvaringsmöjligheterförverktygochkemikalier. 7

8 Otätadörrpartiermedförkallaytorochdrag. Kontor Trånglokalsomförsvårararbetet. Förfåkontorarbetsplatsbrist. 3Förutsättningar Detaljplan Gällande detaljplan för den aktuella delen av Botaniska Trädgården är upprättad Planförutsättningar och planbestämmelser är inte i alla delar klarlagda. En dialog har inletts med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg för att få klarhet i förutsättningarna för att uppföra en ny ekonomigård. Befintligabyggnader Debyggnadersomberörsochsomavsesrivasärbefintligekonomibyggnad från 1950talet och ett flertal fristående förrådsbodar uppförda under senaretid.blanddessafinnsettprovisorisktmaskingaragesomharstora arbetsmiljöbrister och måste ersättas. Dessutom måste befintlig växttunnel och plantskoleväxthus flyttas för att ge plats åt en ny ekonomigård. Oergonomiskaarbetsplatser. EjtillgänglighetsanpassatKontorliggerpåhalvplanmedenolämplig trappa. Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp Arbetsgrupper Referensgrupp Botaniskaledningsgrupp MariKällersjö,Förvaltningschef, BotaniskaTrädgården GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EwaWidénBörjesson,Fastighetsförvaltare, Västfastigheter GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården AnnaCarinEk,Trädgårdsmästareoch Gruppledareteknik,BotaniskaTrädgården KristianHenninge,Hifab,avVästfastigheter anlitadprojektledare SofiaEriksson,Hifab,Handläggare Tolvrepresentanterfrånverksamheten inbjödstillenworkshopomhurdenframtida ekonomigårdenbörvarautformad. 8

9 4Förslag Den föreslagna nya byggnaden är utformad på ett sätt som möjliggör fortsatt utveckling av trädgårdens verksamhet avseende möjligheter att utföraerforderligtdriftochunderhållsarbeteavträdgårdensmaskinpark och trädgårdsanläggningar. Nuvarande arbetsmiljöproblem kommer att lösas och verksamhetens möjligheter att effektivisera den dagliga driften tillgodoses. Huvudförslagettarfastapåutvecklingsmöjligheternaförverksamhetennär det gäller erforderliga utrymmen för att utföra drift och underhåll av trädgårdens maskinpark och trädgårdsanläggningar samt förbättra och effektiviseragarageochförrådsbehov.idennyabyggnadenskalldetfinnas ytor för administration och frörensning. Målsättningen för byggnadens funktioner är att den ska tillgodose parkens verksamhetsbehov under minst25år. Logistikochflöden Ekonomibyggnaden placeras lämpligen inom samma område som nuvarande byggnad. Platsen ligger avskilt från trädgårdens besökare och har goda anslutningsmöjligheter för godstransporter via Särögatan. Leveransertillträdgårdenochbutikenbehöverförbättras.I dagkommer leveranser till butiken in via trädgårdens huvudentré och levereras in genombutikensentré.dettaärinte optimaltochbörbeaktasiförslaget fördennyaekonomigården. Byggnadstekniskinfrastruktur Förutsättningar för anslutning till byggnadsteknisk infrastruktur såsom VA och fjärrvärme har ej studerats närmare i denna förstudie. Västfastigheter genomförparallelltenanalysavdetekniskaförsörjningssystemen. Lokalprogram Ett lokalprogram har upprättats i samråd med verksamhetsföreträdare och förankrats i projektets styrgrupp. Totalt uppgår lokalarean för ekonomibyggnaden till ca 570 kvm LOA. Därutöver tillkommer yta för miljöstationochcarportomtotaltca90kvm. Plantskoleväxthuset, växttunneln och bänkgården som är placerade kring nuvarandeekonomibyggnadkommertroligenattflyttastillenplatsnärmare växthuset.dettakommerattvaraföremålförvidarediskussion. Evakueringslokaler Under den period då befintlig ekonomigård är riven och då den nya byggnaden uppförs erfordras ersättningslokaler för den nuvarande verksamheten.förutsättningarfördessalokalerharintenärmarestuderats men bedöms kunna hanteras genom provisoriska byggnader eller hyra tillfälligalokaleribotaniskaträdgårdensnärhet. Projektetsavgränsningar Verksamhet som inte berörs av projektet är administration, pedagogik och Grönarehab.Förråditrädgårdensövredelarberörsinteheller. 9

10 Situationsplan UppritadsituationsplanöverGöteborgsbotaniskaträdgård. Berördabyggnader IdéskisspresenteradvidLokalutvecklingsplanen,2011.Upprättadav KennethBergersson,Semrén&MånssonArkitekter. 10

11 5Fastighet Byggnadens gestaltning har ej närmare studerats. Förslagsvis utformas byggnadensexteriörienliknandeformochstilsomdennyligenuppförda personalbyggnadenförattsmältainihelhetsbilden. Säkerhet För att förbättra säkerheten avseende stölder bör den nya byggnaden utformassåattdetfinnsmöjlighetattstängatillmedgrindar/portarföratt hålla obehöriga borta. I samband med effektiviseringen av förrådsytor bör ett passagesystem installeras för att få bättre kontroll över verkstädernas förrådvilketeffektiviserarverksamheten. Förvaringen av trädgårdens värdefulla knölsamlingar med bland annat dahliorkrävervintertidettkylrumsomhargaranteratfrostfritemperatur.i nuvarandeförvaringfördahlioruppståriblandströmavbrottvilketpåverkar temperaturförhållandena som kan leda till att samlingarna blir förstörda. I den nya byggnaden bör det finnas ett kylrum för att säkerställa vinterförvaringenavknölar. Angelägenhetsgradurteknisktperspektiv Den befintliga byggnaden uppfyller inte ställda arbetsmiljökrav avseende främst verkstadsverksamheten som bedrivs i lokalen idag. Ej heller maskingaragetärtillfyllesturarbetsmiljösynpunkt. Tekniskförsörjning De tekniska förhållandena har inte närmare studerats i förstudien. Dock pågårarbetemedentekniskförsörjningsplansomskallvaraklar Byggnadenförutsättskunnaanslutastillbefintliginfrastrukturpåområdet. Ensärskildoljeavskiljareanläggsförbyggnadensegnabehov. Personalbyggnad Mässlingen ibotaniskaträdgårdenuppförd2009 Energiochmiljö Harejstuderatsiförstudien.Ambitionenskavarahögnärdetgällerminskad energiåtgång och miljöpåverkan. Den nya byggnaden skall inkludera en ny miljöstationsomgerträdgårdensallaverksamhetergodaförutsättningaratt minskamiljöpåverkangenomatthamöjlighetattkällsortera. 11

12 6Tidplanochfortsattaåtgärder Förstudiearbetetärnuklarochövergåriprogramhandlingsskededirektefterettpositivtbeslutiregionstyrelsenijuni2014. Projektering och upphandling beräknas vara klar februari Rivning av befintliga byggnader och byggnation av ny ekonomibyggnad utförs under trädgårdens lågsäsong frånhösten2015ochennyekonomigårdskallvaraklarigodtidinnandenplaneradeträdgårdsutställningengöteborgslustgårdar kankommaattöppnassommaren

13 7Genomförandeochutgifter Iförstudienharenöverskådligkostnadskalkylupprättatsförattuppskatta kostnadenavennyekonomigård. Produktionskostnadinkl.byggherrekostnadsamtevakueringärbedömdtill 16,0Mkr Kostnadertillkommeravseendeverksamhetsanknuteninredningoch utrustningförtexitinstallationer,larmsystem,maskinerochmöbler. De maskiner som finns i verkstäderna i dag kommer att behållas och användasidennyaekonomigården. Nyckeltalochareor nybyggnadekonomibyggnad,570m 2 LOA(ca675m 2 BTA) 8Ekonomi Finansieringavnettokostnadsökningenharinteutrettsidennaförstudie. Det förutsätts att Göteborgs botaniska trädgård behöver en utökad ekonomiskramförinvesteringochökatdriftanslag,ettsådantbesluttasvid kommande budgetarbete för verksamheten för att detta projekt ska genomföras. 13

14 9Handlingsalternativ En alternativ diskussion har förts i projektledningsgruppen om huruvida inköp av betydligt fler tjänster skulle kunna minska behovet av verkstadsytor.detfinnsdockständigtettmycketstortbehovavomedelbara eller snara åtgärder inom reparation och service för att inte störa övrig verksamhet i trädgården. Underhållsbehovet är stort inom områdena växthusteknikochbevattningssystem.utställningsverksamhetenkräverofta speciallösningar. Många förbättringar och projekt kan endast till viss del utförasundernuvarandeförhållanden.göteborgsbotaniskaträdgårdmöts avökadekravpåmiljöanpassadeochenergisparandetekniskalösningarsom manvillkunnalevaupptill. Arbetsgruppen har bedömt att det är orealistiskt att lägga ut alla reparationer och tekniskt underhåll externt utan att trädgården kvalité sänksradikalt.attkunnalösaomedelbaratekniskaproblemärenvitaloch grundläggande funktion. Arbetsmiljön påverkar verksamhetens utveckling ochriskerarattförsämrasytterligareomdetintefinnsenmöjlighettillatt utföradagligtunderhålliennymodernochanpassadbyggnad. 14

15 FÖRSTUDIE2013 NySkollokal förutbildning,föreläsningarochmöten GöteborgsBotaniskaTrädgård

16 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 9 4Förslag 10 5Fastighet 12 6Tidplanochfortsattaåtgärder 13 7Genomförandeochutgifter 14 8Ekonomi 14 9Handlingsalternativ 2 15

17 1Sammanfattning År2011presenteradeVästraGötalandsregionenenLokalutvecklingsplanför Göteborgsbotaniskaträdgård,upprättadisamarbetemellanVästfastigheter och Göteborgs botaniska trädgård. I lokalutvecklingsplanen belyses problemen med byggnaden kallad Roten som användes för skolverksamheten. Denna byggnad har dömts ut och stängts på grund av mögelangrepp och skolverksamhetenigöteborgsbotaniskaträdgårdäribehovavennylokal. Verksamhetenharidagfåtttillgångtillentillfälliglokal,vilketintebedöms vara en långsiktig lösning. De tillfälliga lokalerna är t ex inte tillgänglighetsanpassade och verksamheten kan därmed inte ta emot personermedfunktionsnedsättningar.lokalernaärbelägnaienbullrigmiljö ochliggeravsidesfråndenövrigaträdgården. I föreliggande förstudie beskrivs planeringsförutsättningar och beslutsunderlag för ett politiskt beslut avseende uppförande av en ny skollokal. Underlaget i förstudien beaktar kända parametrar avseende den nuvarandeverksamhetensbehovurettlångsiktigtperspektiv. För att uppnå Västra Götalandsregionens visioner om Det goda livet där fokus är på god hälsa, utbildning, gemenskap, natur och barn är en ny skollokal i Göteborgs botaniska trädgård ett stort steg i rätt riktning. Tillsammans med Västfastigheter har Göteborgs botaniska trädgård förhoppningaromattdrivaprojektetmedtema Enträdgårdföralla därde profilerarundervisningenförbarnochungamedfunktionsnedsättningar. Arrangemangochutbildningärenmycketpopulärverksamhetförbotaniska trädgården.varjeårdeltarca10000eleveriolikaaktiviteterochkurserblir snabbt fulltecknade. Göteborgs botaniska trädgård erhåller idag ett flertal förfrågningar där främst regioninterna verksamheter, men även andra offentligaochprivataaktörerönskaratthyrakonferensochmöteslokaler. Dessa önskemål kan idag enbart i mycket begränsad utsträckning tillgodoses. Förslagetomfattarenbyggnadmedarkitektoniskainslagavnaturenpåca 150 kvm med regnskyddat uteklassrum om 40 kvm. Det består av en byggnadsomkantaemotbarnochvuxnamedfunktionsnedsättningaroch ger botaniska trädgården större möjligheter att utveckla samarbeten i regionen. En ny skollokal för undervisning, föreläsningar och möten skulle innebära stora möjligheter för den pedagogiska verksamheten att utvecklas. GöteborgsbotaniskaträdgårdsattraktionochvärdeiGöteborgskullekunna ökagenomatterbjudaenattraktivlokaltillfleraintressenter. Bedömd kostnad för byggprojektet uppskattas till 5,4 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för verksamhetsrelaterade investeringar i form av inredning och utrustning. Vid ett positivt beslut sommaren 2014 beräknas skollokalenståklarvåren

18 2Regionövergripandeplanering GöteborgsbotaniskaträdgårdärdenstörstaisittslagiNordenochenavde ledandeieuropa.trädgårdensliggerisydvästradelenavgöteborgochbildar tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergens naturreservat det som kallas Göteborgs gröna hjärta. Ytan är på totalt 175 hektar vilket även innefattar del av naturreservatet. Här odlas mer än olika arter och kulturformer. Göteborgs botaniska trädgård är något så speciellt som en institution med ett akademiskt uppdrag kombinerat med en stark folklig förankring. Med en halv miljon besökare varje år är trädgården ett av Västsveriges mest populära besöksmål. Trädgården är en internationellt respekterad institution för botanisk forskning och hortikulturell utveckling. Här bedrivs en omfattande folkbildnings och utställningsverksamhet, och blandnyaprofilområdenfinnsgrönrehabiliteringochutomhuspedagogik. DenpedagogiskaverksamheteniGöteborgsbotaniskaträdgårdspeglarflera av de mål som Västra Götalandsregionen har satt upp. I Västra Götalandsregionensbudgetför2014finns VisionVästraGötalandDetgoda livet somärenvisionregionfullmäktigeantog5april2005. Detgodalivetförutsätterenhållbarutveckling,därdesstredimensioner den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärkervarandra (urvgrsbudget,2014) 4

19 Den övergripande visionen Det goda livet är väl förenlig med botaniskas visioner om den pedagogiska verksamheten. Visionen Det goda livet definierasföljande: Engodhälsa. Arbeteochutbildning. Trygghet,gemenskapochdelaktighetisamhällslivet. Engodmiljödärdeförnybarasystemenvärnas Mötabehovenhosbarnochungdomar. Uthålligtillväxt,somskaparresurserföralla,ochettriktkulturliv. Skollokalens bristfällighet gör dock att Botaniska trädgården inte kan möta debarnochungdomarsomharsärskildabehovpåbästasätt. Botaniska trädgården har varje år ett flertal olika arrangemang från stora utställningar av växter, svampar, frukter, nallepicknick för barn, vandringar ochpromenadermedolikateman,tillprivatatillställningarsomtexbröllop. De lektioner som trädgårdens undervisningsverksamhet erbjuder bygger blandannatpådelaktighet,kunskapomhållbarutvecklingochmiljö,fysisk aktivitet, en förståelse för naturens och människans samband och sammanhangsamtmatensvägfrånjordtillbord. Verksamhetsdriveninvestering Under projektets gång har flera diskussioner förts huruvida Göteborgs botaniska trädgård och Västra Götalandsregionen kan ha nytta av en ny skollokal. I dag finns ingen lämplig lokal att utnyttja för konferenser och föreläsningar. Alternativet som finns idag är att använd ytorna i personalmatsalen i byggnaden Mässlingen, men disponeringen där är begränsadiformavtiderochavskildhet. Det kommer nästan dagliga förfrågningar om möjlig utlåningslokal för grupper inom Västra Götalandsregionen som vill ha en möteslokal, studieförbund som vill anordna kurser med anknytning till trädgårdens verksamhet eller andra aktörer som vill ha möjlighet att anordna mindre föreläsningar.inulägetharträdgårdeningasådanalokaleratterbjuda. EnnyskollokalskullevaravärdefulltförGöteborgbotaniskaträdgårdoch hela Västra Götalandsregionen då den, förutom till skolundervisningen, ävenskullekunnaanvändassomkonferensochmöteslokal.somexempel på intressenter kan nämnas Sahlgrenska universitetssjukhuset, med cirka medarbetare i organisationen, som ligger bara ett stenkast ifrån Göteborgs botaniska trädgård. Skollokalen skulle även kunna hyras ut till företagochföreningar. Det förs diskussioner med ledningen för Naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen om att utveckla ett samarbete med Göteborgs botaniska trädgård. Ett samarbete som bygger på att det finns lokaler i Botaniskaträdgårdensomdekannyttja. 5

20 Tidigareutredningar År 2011 utförde SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Västfastigheter omfattande undersökningar i byggnaden Roten. I rapporten Miljöhuset Roten, Botaniska trädgården konstaterades omfattandefuktochmögelskador.efterdessaundersökningarevakuerades verksamhetentilllokaleri GamlaMarinbotan. I Göteborgs botaniska trädgårds årsredovisning för 2012 framgår att ytterligarelokaleriträdgårdenhardömtsutsomarbetsplatser. En inventering av arbetsmiljö har genomförts av representant från Hälsan ochstressmedicinsomgjordearbetsplatsbesöki Stallet och Verkstaden och bedömde lokalernas ändamålsenlighet. Efter rapporten beslöt Västfastigheter om evakuering. Åtgärden resulterade i att pedagogernas kontor fick flytta från administrationsbyggnaden till lokaler i Gamla Marinbotan för att ge plats för dem som tidigare hade kontor i Stallet. Detta resulterade i en inte helt lyckad placering av pedagogernas kontor eftersomdessanuärbelägnanågotavsidesdenövrigverksamheten. EndiskussionmedVästfastigheteromhurlokalplanenkanförverkligashöllsi augusti under ett presidiemöte med Fastighetsnämnden och Botaniska trädgården. Verksamhetsbeskrivning Göteborgs botaniska trädgård är en del av Västra Götalandsregionen och invigdes1923.denärenaveuropasstörstabotaniskaträdgårdartillytan 175 hektar med cirka odlade arter och kulturformer. Trädgården ligger i sydvästra delen av Göteborg och angränsar till naturreservatet Änggårdsbergen.Göteborgsbotaniskaträdgårdärettpopulärtbesöksmåli regionenochhargenomårentilldelatsettflertalpriser. DenpedagogiskaverksamheteniGöteborgsbotaniskaträdgårdharfunnits i många år och i olika former. Det är en växande verksamhet med stora ambitionerattutvecklas.varjeårdeltarca10000eleveriolikaaktiviteter somträdgårdenarrangerar. Härettparexempelpålektionstema: Påjakteftertropiskanyttoväxter Finurligafröer Växternavilaromvintern Let stalkaboutplants(helalektionenpåengelska) Akvarellmålning färg,formochfunktion Smartochhållbart Känsligaekosystem 6

21 Fleratemaveckor/satsningargenomförsvarjeår.Ettexempelärlinveckordå pedagogerna tillsammans med hantverksföreningen Bohuslin arbetar med linberedning tillsammans med skoleleverna. Förutom själva kunskapsförmedlingen uppstår också ett naturligt möte mellan äldre och yngre. En skolträdgård har anlagts 2013 med externa medel. Där har skolklasser från östra Göteborg odlat och skördat tillsammans med trädgårdens pedagoger. Botaniska hade hösten 2012 en konferens i utomhuspedagogiksomlockade130lärareiregionen. Tillsammans med HDK (konstskola) har sommarkurser anordnats 2012 och 2013 där HDKs elever tillsammans med barn har utvecklat och utvärderat lekredskappåtemakojaochlabyrint. Idaghardenpedagogiskaverksamhetenenpermanentheltidstjänstochen halvtidstjänstsomfinansierasmedexternamedeldåbotaniskaharfåttextra ekonomiskaresurserför2013tillutbildningsverksamheten.påsiktfinnsen planomattutökatilltretjänster.denpedagogiskaverksamhetenärmycket populärochanvändsavolikaskolochförskoleverksamheter,folkhögskolor, SFIochuniversitetsutbildningar.Vidvarjeterminsstartläggslektionerutpå trädgårdens hemsida för bokning och efter bara någon dag är de flesta tidernafullbokade. Målsättningochambitioner Målsättningen har under arbetets gång varit att hitta en lösning på en skollokalsomävengynnarflerverksamheterochaktiviteterinomträdgården ochregionen.detfinnsstoramöjligheterattutvecklaskolverksamhetensom ärväldigtpopulär. 7

22 Historikochnuläge För närvarande sker undervisningen i en tillfällig lokal i källarvåningen i byggnaden Gamla Marinbotan. Denna lokal är från början byggd som lunchrum för universitetets studenter. Lokalen är inte en lämplig undervisningslokal utifrån ett tillgänglighetsperspektiv då det i nuläget i stortsettäromöjligtatttanerenrullstolfördebrantatrapporna.detfinns heller inte tillgång till handikappanpassad toalett. Buller från Dag Hammarskjöldsledenstörundervisningenochlägetäravsidesiförhållande tilldedelariträdgårdendärundervisningensker. Botaniska trädgårdens utåtriktade verksamhet expanderar och tillgången tillenfunktionellskollokalärpåmångasättavgörandeförutvecklingen. Botaniska trädgården har tillsammans med Västfastigheter arbetat med denfysiskatillgängligheteniträdgården.nuhoppasbotaniskaträdgården kunna arbeta med temat En trädgård för alla där de även profilerar undervisningen mot barn och unga med funktionsnedsättningar. En bra skollokal med möjlighet att ta emot alla är en förutsättning för detta arbete. 8

23 3Förutsättningar Detaljplan Gällande detaljplan för den aktuella delen av Botaniska Trädgården är upprättad1917.planförutsättningarochplanbestämmelserärinteialladelar klarlagda.endialogharinlettsmedstadsbyggnadskontoretigöteborgföratt fåklarhetiförutsättningarnaförattuppföraennyskollokal. Befintligabyggnader Denbefintligabyggnaden Roten bedömsintevaramöjligattrenoveramed hänsyn till rådande miljöproblem. Byggnaden är från början en ombyggd kaffestuga och inte ändamålsenlig till ytan och i nuläget inte heller tillgänglighetsanpassad.denrymmerendast20elevervilketärettproblem då dagens skolklasser oftast är mer än 30 elever plus lärare. Det knappa utrymmetgerbyggnadensmåmöjligheterattvaraflexibelochanvändasför andraverksamheterochintressen. Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp Arbetsgrupper Referensgrupp Botaniskaledningsgrupp MariKällersjö,Förvaltningschef, BotaniskaTrädgården GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EwaWidénBörjesson,Projektledare, Västfastigheter GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EvaLenaLarssonVerksamhetschef GrönaRehabochlärandeoch kommunikation,botaniska Trädgården KristianHenninge,Hifab,Av Västfastigheteranlitadprojektledare SofiaEriksson,Hifab,Handläggare HelenEkvall,Pedagog,Botaniska Trädgården 9

Förstudie Laboratoriemedicin

Förstudie Laboratoriemedicin VGR Förstudie Laboratoriemedicin Författare 20130910 1. Sammanfattning... 1 2. Regionövergripande planering... 2 2.1 Laboratoriemedicin, SÄS... 2 2.2 Överensstämmelse med regionens mål, strategier, policys,

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Skollokal för utbildning, föreläsningar och möten Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Skollokal för utbildning, föreläsningar och möten Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE 2013 Ny Skollokal för utbildning, föreläsningar och möten Göteborgs Botaniska Trädgård 2013 10 07 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Regionövergripande planering 4 3 Förutsättningar 9 4 Förslag 10

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård 2013 10 07 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Regionövergripande planering 4 3 Förutsättningar 8 4 Förslag 9 5 Fastighet 11 6 Tidplan och fortsatta

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE

HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE Bakgrund Inför bildandet av Region Skåne genomfördes en översyn av den laboratoriemedicinska verksamheten hos de tre dåvarande sjukvårdshuvudmännen under gemensam

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Medicinskt sakkunnig Mathias Karlsson Landstingsdirektör Gunilla

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Regionservice, Högsbo sjukhus. Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet

Regionservice, Högsbo sjukhus. Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet Regionservice, Högsbo sjukhus Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 4 4. FÖRSLAG 4 5. FASTIGHET

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

Produktion av driftavdelningen lokaler

Produktion av driftavdelningen lokaler LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 37 Produktion av driftavdelningen lokaler Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Strategisk plan med mål för 2011

Strategisk plan med mål för 2011 Strategisk plan med mål för 2011 1(12) Den röda tråden Här i vår strategiska plan för 2011 fortsätter den röda tråden, från Region Skånes strategikarta till vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Framtida laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Framtida laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2016-04-28: Ärende 03 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum 2016-04-21 Diarienummer SÄS 2016-00588 Västra Götalandsregionen/Södra Älvsborgs Sjukhus/ekonomistab Handläggare: Seija Erkkonen Telefon: 033-616 13 14

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Bengt-Ove Ström Västfastigheter Bengt-Ove Ström Västfastigheter

Bengt-Ove Ström Västfastigheter Bengt-Ove Ström Västfastigheter Presentation av Tehusprojektet Tehuset En vårdbyggnad för framtidens sjukvård Bengt-Ove Bengt-Ove Ström Ström 2010-01-14 2010-01-14 VÄSTFASTIGHETER Borås lasarett Borås lasarett Borås lasarett Borås lasarett

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

FLM Framtida Laboratoriemedicin. Södra Älvsborgs sjukhus I Västfastigheter

FLM Framtida Laboratoriemedicin. Södra Älvsborgs sjukhus I Västfastigheter FLM Framtida Laboratoriemedicin Systemhandling Södra Älvsborgs sjukhus I Västfastigheter Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund 4. Verksamhet 5. Placering i huset 6. Byggnad 6.1 Vision, koncept

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-19 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN

locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN 2016-09-02 Fastighetsförvaltare 12016-09-29 - ÄRENDE 07 BESLUT 1(4) 1510-0977 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet,

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Laboratoriemedicin Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Pål Resare Socialstyrelsen 1 3 TL Krav på tandvården 3 Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Igångsättningsbeslut Landstingsservice Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 4 2.1 Nybyggnad av nytt

Läs mer

Program och initiering av upphandling av smågodstransportör

Program och initiering av upphandling av smågodstransportör LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 36 Dnr PS 2013-0019 Program och initiering av upphandling av smågodstransportör Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Laboratoriemedicin Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad

Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad Paragrafförslag 2015-05-28 ill Landstingsfullmäktige Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad Ärendebeskrivning Byggnad 5 B uppfördes 1946 och har under åren inrymt verksamheter av olika

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Uppförande av träningshall för skridsko och bandy samt konstfryst utomhusispist på Gubbängens IP Utredningsbeslut

Uppförande av träningshall för skridsko och bandy samt konstfryst utomhusispist på Gubbängens IP Utredningsbeslut Sida 1 (6) 2015-12-29 Handläggare Fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-508 269 22 karin.westling@stockholm.se Handläggare Hans Eriksson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr LTS 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten Välkommen till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten En satsning för hela Värmlands bästa SKANSKA Sjukhuset i Karlstad - hundra år av förändringar SKANSKA Länslasarettet

Läs mer

Equalis användarmöte Patientnära analyser okt 2016

Equalis användarmöte Patientnära analyser okt 2016 Equalis användarmöte Patientnära analyser 13-14 okt 2016 Att ha eller inte ha kostnad kontra nytta med PNAinstrument Maria Berggren Söderlund Öl Klinisk kemi och transfusionsmedicin Region Kronoberg Hur

Läs mer

Kvalitetsindikatorer- enkät Kontamination av blododlingar. EQUALIS Användarmöte Klinisk mikrobiologi Annika Wistedt

Kvalitetsindikatorer- enkät Kontamination av blododlingar. EQUALIS Användarmöte Klinisk mikrobiologi Annika Wistedt Kvalitetsindikatorer- enkät Kontamination av blododlingar EQUALIS Användarmöte Klinisk mikrobiologi 2017-03-14 Annika Wistedt Olika verktyg i kvalitetssystemet Intern kontroll Kvalitetsindikatorer avvikelse

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKA KLINIKEN ÖREBRO. Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi Transfusionsmedicin Sterilcentral Forskning & Utveckling

LABORATORIEMEDICINSKA KLINIKEN ÖREBRO. Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi Transfusionsmedicin Sterilcentral Forskning & Utveckling LABORATORIEMEDICINSKA KLINIKEN ÖREBRO Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi Transfusionsmedicin Sterilcentral Forskning & Utveckling Laboratoriemedicinska kliniken Gemensam klinik sedan den 1 september 2008.

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Nya Karolinska Solna 2015/2016. Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård

Nya Karolinska Solna 2015/2016. Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård Nya Karolinska Solna 2015/2016 Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård Data om Nya Karolinska Solna 600 vårdplatser, varav ca 125 intensivvårds- och intermediärvårdsplatser och

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Laboratoriemedicin i DLL

Kvalitetsbokslut 2011. Laboratoriemedicin i DLL Kvalitetsbokslut 2011 Laboratoriemedicin i DLL Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-01 1 (6) HSN 1507-0911 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-03-21 Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Läs mer

Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Beslut Driftnämnden Öppen specialiserad vård 2013-05-28 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Centrala funktioner på region Öst

Centrala funktioner på region Öst Välkomna! Centrala funktioner på region Öst Samordning av information och tillsyn av Blod- och Vävnadsverksamheter + organ - författningsreglerad Inspektion (2 år) - kontaktpersoner på regionerna - händelser

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Lena Dillner Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne Labmedicin Skåne Ny organisation från 1/1 2009 All laboratoriemedicin i samma

Läs mer