FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård"

Transkript

1 FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård

2 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter 13 8Ekonomi 13 9Handlingsalternativ 14 2

3 1Sammanfattning År 2011 presenterade Västra Götalandsregionen en Lokalutvecklingsplan för Göteborgs botaniska trädgård, upprättad i samarbete mellan Västfastigheter och Göteborgs botaniska trädgård. I Lokalutvecklingsplanen konstateras att den nuvarande Ekonomigården inteuppfyllerverksamhetensbehovochattdenärgammalochnedsliten. Lägetäridag(oktober2013)försämratdåflerabristerharnoterasgällande arbetsmiljön.vissaåtgärderhargenomförtsisyfteattminimerademest akutaarbetsmiljöproblemen. I föreliggande förstudie beskrivs planeringsförutsättningar och beslutsunderlag avseende uppförande av en ny ekonomigård inom botaniskaträdgården.underlagetbeaktarkändaparametraravseendeden nuvarandeverksamhetensbehovmedettframtidsperspektivpåca25år. Det finns tydliga mål inom Västra Götalandsregionen som säger att verksamheternaskallhållahögkvalitéochbedrivaspåetttryggtochsäkert sätt. Med en ny ekonomigård kan arbetsmiljöfrågorna lösas för teknikverksamhetenibotaniskaträdgårdenochpåsåsättuppnåsattamål. Encentralförutsättningförattbotaniskaträdgårdenskallkunnadrivasär att verksamheten har möjligheten att genomföra drift och underhållsarbeten med parkens maskiner och redskap. Verksamheten servar hela botaniska trädgården inom många områden med reparation, service och förbättringar. Även all förekommande teknik i växthusbyggnadenkräverkontinuerligtunderhåll. Detnyaförslagetinnebärattupprättaennymodernekonomibyggnadsom möter dagens arbetsmiljökrav. I den nya byggnaden ska förrådsytor effektiviseras, verkstäderna ska moderniseras, maskin och fordonsparken ska ha garageutrymmen och uppställningsytor. Därtill ska kontor för administration, samt en miljöstation för källsortering i anslutning till byggnadenfinnas. Det har bedömts under förstudiearbetets gång att möjligheten att kunna tillverka utställnings och montermaterial är viktigt för att vidareutveckla trädgårdensredanhögkvalitativapublikaverksamhet. En förutsättning för att botaniska trädgården skall leva upp till visionen Göteborgs gröna hjärta är att ha en fungerande verksamhet och där ingår ekonomigården. Målet är att ha en ny fungerade ekonomigård till utställningenomgöteborgslustgårdar2016. Lokalbehovet bedöms uppgå till ca 570 kvm lokalarea. Bedömd produktionskostnad inklusive byggherrekostnader uppgår till 16 mkr. Därutöver tillkommer kostnader för verksamhetsrelaterade investeringar i formavinredningochutrustning.idetfallettpositivtinvesteringsbesluttas sommaren2014kanbyggnadentillträdasvåren

4 2Regionövergripandeplanering GöteborgsbotaniskaträdgårdärdenstörstaisittslagiNordenochenav deledandeieuropa.trädgårdensliggerisydvästradelenavgöteborgoch bildar tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergens naturreservat detsomkallasgöteborgsgrönahjärta.ytanärpåtotalt175hektarvilket äveninnefattardelavnaturreservatet.härodlasmerän16000olikaarter och kulturformer. Göteborgs botaniska är något så speciellt som en institution med ett akademiskt uppdrag kombinerat med en stark folklig förankring. Med en halv miljon besökare varje år är trädgården ett av Västsveriges mest populära besöksmål. Trädgården är en internationellt respekteradinstitutionförbotaniskforskningochhortikulturellutveckling. Härbedrivsenomfattandefolkbildningsochutställningsverksamhet,och blandnyaprofilområdenfinnsgrönrehabiliteringochutomhuspedagogik. Botaniska trädgården planerar att tillsammans med Gunnebos Slott och trädgårdar, Liseberg samt Park& Natur genomföra en stor trädgårdsutställning Detta är en uppföljare till satsningen Göteborgs lustgårdar2008.dettaär ett mycketstortprojektochen nybyggnadaven ekonomigårdärenavförutsättningarnaattdettaskallkunnagenomföraspå ettbrasätt. Miljönämnden i Göteborg har fått i uppdrag att under 2014 tillsammans med Göteborgs botaniska trädgård ta fram en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten. Dessutom har botaniska trädgården tilldelats utökade budgetramar under Kommande verksamhetsutredningar och utökade anslag visar på regionens ambition att vidareutveckla botaniska trädgården.somettnaturligtledidennautvecklingochmotbakgrundavi rapportenbeskrivnaarbetsmiljöprobleminombefintligalokalerförbland annat verkstadsutrymmen anses förslaget om att bygga en ny ekonomigårdöverensstämmamedregionensövergripandemål. Dessutom beskrivs i budgeten för 2014 en politisk plattform där fyra målsättningar definieras för regionens verksamhet. En av dessa målsättningar tar fasta på arbetsmiljöfrågan genom formuleringen Verksamheterna ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkertsätt.. 4

5 Tidigareutredningar Ett förslag till ny ekonomibyggnad har presenterats 2011 då ett lokalprogram och skisser upprättades. Vid det tillfället uppgick bedömd lokalareatillca450kvm. Målsättningochambitioner Denövergripandemålsättningensomharvaritstyrandevidupprättandet av förstudien har varit att upprätta en ny modern byggnad som möter dagensarbetsmiljökrav. I den nya byggnaden skall förrådsytor och parkering för verksamhetens fordoneffektiviserasochsamordnasmellanverksamheterna.dettaföratt kunnaminskadagensbeståndavsmåförrådsomärspriddaiträdgården. På så sätt minskar även de dagliga transporterna med arbetsfordon i trädgården.driftochunderhållsomärsjälvahjärtatförverksamhetenskall upprätthållas, effektiviseras och utvecklas för att möta framtida krav. Underlaget i förstudien beaktar kända parametrar avseende den nuvarandeverksamhetensbehovmedettframtidsperspektivpåca25år. Enmiljöstationmedkällsorteringskallinkluderasiekonomigården. Kontorslokalerförverksamhetsnärabehovskallfinnasibyggnaden. Verksamhetsbeskrivning TeknikverksamhetenservarhelaGöteborgsbotaniskaträdgårdinommånga områden vid reparationer, service och förbättringar av bl.a. maskinpark, bevattning,pumpar,fontänerochdammar.allteknikiväxthusbyggnadent ex el, vatten, värme, luft och skuggautomatik, hydroforer, gödselblandare, vattenhandtag,väderstation,klimatanläggningetc.kräverdärtillkontinuerligt underhåll.utställningsverksamhettillbotaniskasutställningslokaleriväxthus, butikoch Stolpboden samtdeltagandepåmässorinnebärspeciallösningar och kreativt arbete. Skyltar, montrar och bänkar är exempel på vad som tillverkas, monteras och underhålls. Trä, metall, och målningsarbete förekommer regelbundet för att tillgodose ovanstående behov, och även svetsarbetenförekommerimindreskala. Verksamhetenharenmaskinparkpå1520fordonsombehöverolikatyper av garage och laddningsstationer beroende på om de har el eller bränsledrift. En variation av olika verktyg, maskiner, redskap och material kräver sina förvaringsmöjligheter t ex finns olika typer av mindre trädgårds och anläggningsmaskiner, byggställning, stegar, slangkärror, skottkärror, krukor, virke, växthusskivor, gödsel, bekämpningsmedel, nät och uppbindningsmaterial. Trädgården behöver dessutom även förråd till materialförelochrörarbeten. Utställningsmaterial i form av dekorationsmaterial tyger, kärl, skärmar, montrar, text och bildmaterial varieras, används och återanvänds till trädgårdensmångaolikautställningar. 5

6 Göteborgsbotaniskaträdgårdharenunikochvärdefullsamlingknölarav Dahlior, potatis och Canna som behöver en frostfri vinterförvaring. För närvarandeförvarasdessaienenskildarbetsbodmedfrostvakt,menviss oro finns för att t ex ett elavbrott kan ödelägga samlingarna. Ett tempererat utrymme med redundanta driftsystem och temperaturvakter skulleminimierariskenförattväxternaskadas. Visst kontorsarbete sker bäst i nära anslutning till den praktiska verksamheten det finns både behov av kontor till personal med ledningsfunktion och kontorsstationer där medarbetarna genomför administrativa arbetsuppgifter på datorer så som söka information på internet,bruksanvisningar,beställningsochinventeringsarbetesamtläsa ochinformationpåintranätetmm.bristenpåkontorsarbetsplatser äridagettstortproblemdåtidigarekontorharfåttutrymmaspågrundav arbetsmiljöbrister.genom att skapa nya kontorsarbetsplatser för dessa administrativakontorsfunktionerfrigörsävenlokaleridenadministrativa byggnaden. Under vinterhalvåret ägnas mycket tid åt frörensning i form av torkning, paketering och postorderverksamhet. Detta sker i dag i tillfälliga lokaler sominteärändamålsenliga. 6

7 Övergripandeproblem Dåverksamhetenständigtmåstelösaproblemhindrardetverksamheten frånattläggaengagemang,tidochresurserpåattutvecklasochförbättras. Nedansammanfattasövergripandebristeriarbetsmiljönsomidentifierats iföljandeutredningar: Målarverkstad Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Göteborgs botaniska trädgård bedömning av ekonomibyggnadens verkstadslokalerurettarbetsmiljöperspektivdiarienummer:2013:28:1 Bedömningav stalletoch Ekonomibyggnaden/kontorsdelen Göteborgs botaniska trädgård ur ett arbetsmiljöperspektiv. Diarienummer: 2012:105:1 Bristfälligaförvaringsmöjligheterförverktyg,färg,kemikalier. Trånglokalsomförsvårararbetetochstörresakerfårinteplats. Liggerikällarplansomdrabbasavöversvämningvidkraftigaregn. Svårtattfåstörresakernerochuppförtrappan. Träverkstaden Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Nuvarande lokal är inte tillräckligt stor svårt att använda de maskiner som finns och få plats med material som är stort och långt. Maskinverkstaden Uppfyller inte minimikraven för ventilation allmän och processventilation. Lokalen används till både verkstad och uppställningsplats för fordonförsvårararbetetilokalenochökarriskenförolyckor. Garageförfordon Uppställningsplatsfinnsejförallafordon. Fordonparkerasinochblockerarandrafordon. Förlågtakhöjdriskattslåihuvud. Oisoleradeuppställningsplatserärolämpligaförelfordon. Förråd Utspriddaöverhelaträdgården,medförökadetransporter. Förfåförråd,flertaltillfälligalösningar. Ineffektivtförverksamheten. Bristfälligallmänochplatsbelysning. Svårtattkontrolleraochövervaka. Bristfälligaförvaringsmöjligheterförverktygochkemikalier. 7

8 Otätadörrpartiermedförkallaytorochdrag. Kontor Trånglokalsomförsvårararbetet. Förfåkontorarbetsplatsbrist. 3Förutsättningar Detaljplan Gällande detaljplan för den aktuella delen av Botaniska Trädgården är upprättad Planförutsättningar och planbestämmelser är inte i alla delar klarlagda. En dialog har inletts med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg för att få klarhet i förutsättningarna för att uppföra en ny ekonomigård. Befintligabyggnader Debyggnadersomberörsochsomavsesrivasärbefintligekonomibyggnad från 1950talet och ett flertal fristående förrådsbodar uppförda under senaretid.blanddessafinnsettprovisorisktmaskingaragesomharstora arbetsmiljöbrister och måste ersättas. Dessutom måste befintlig växttunnel och plantskoleväxthus flyttas för att ge plats åt en ny ekonomigård. Oergonomiskaarbetsplatser. EjtillgänglighetsanpassatKontorliggerpåhalvplanmedenolämplig trappa. Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp Arbetsgrupper Referensgrupp Botaniskaledningsgrupp MariKällersjö,Förvaltningschef, BotaniskaTrädgården GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EwaWidénBörjesson,Fastighetsförvaltare, Västfastigheter GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården AnnaCarinEk,Trädgårdsmästareoch Gruppledareteknik,BotaniskaTrädgården KristianHenninge,Hifab,avVästfastigheter anlitadprojektledare SofiaEriksson,Hifab,Handläggare Tolvrepresentanterfrånverksamheten inbjödstillenworkshopomhurdenframtida ekonomigårdenbörvarautformad. 8

9 4Förslag Den föreslagna nya byggnaden är utformad på ett sätt som möjliggör fortsatt utveckling av trädgårdens verksamhet avseende möjligheter att utföraerforderligtdriftochunderhållsarbeteavträdgårdensmaskinpark och trädgårdsanläggningar. Nuvarande arbetsmiljöproblem kommer att lösas och verksamhetens möjligheter att effektivisera den dagliga driften tillgodoses. Huvudförslagettarfastapåutvecklingsmöjligheternaförverksamhetennär det gäller erforderliga utrymmen för att utföra drift och underhåll av trädgårdens maskinpark och trädgårdsanläggningar samt förbättra och effektiviseragarageochförrådsbehov.idennyabyggnadenskalldetfinnas ytor för administration och frörensning. Målsättningen för byggnadens funktioner är att den ska tillgodose parkens verksamhetsbehov under minst25år. Logistikochflöden Ekonomibyggnaden placeras lämpligen inom samma område som nuvarande byggnad. Platsen ligger avskilt från trädgårdens besökare och har goda anslutningsmöjligheter för godstransporter via Särögatan. Leveransertillträdgårdenochbutikenbehöverförbättras.I dagkommer leveranser till butiken in via trädgårdens huvudentré och levereras in genombutikensentré.dettaärinte optimaltochbörbeaktasiförslaget fördennyaekonomigården. Byggnadstekniskinfrastruktur Förutsättningar för anslutning till byggnadsteknisk infrastruktur såsom VA och fjärrvärme har ej studerats närmare i denna förstudie. Västfastigheter genomförparallelltenanalysavdetekniskaförsörjningssystemen. Lokalprogram Ett lokalprogram har upprättats i samråd med verksamhetsföreträdare och förankrats i projektets styrgrupp. Totalt uppgår lokalarean för ekonomibyggnaden till ca 570 kvm LOA. Därutöver tillkommer yta för miljöstationochcarportomtotaltca90kvm. Plantskoleväxthuset, växttunneln och bänkgården som är placerade kring nuvarandeekonomibyggnadkommertroligenattflyttastillenplatsnärmare växthuset.dettakommerattvaraföremålförvidarediskussion. Evakueringslokaler Under den period då befintlig ekonomigård är riven och då den nya byggnaden uppförs erfordras ersättningslokaler för den nuvarande verksamheten.förutsättningarfördessalokalerharintenärmarestuderats men bedöms kunna hanteras genom provisoriska byggnader eller hyra tillfälligalokaleribotaniskaträdgårdensnärhet. Projektetsavgränsningar Verksamhet som inte berörs av projektet är administration, pedagogik och Grönarehab.Förråditrädgårdensövredelarberörsinteheller. 9

10 Situationsplan UppritadsituationsplanöverGöteborgsbotaniskaträdgård. Berördabyggnader IdéskisspresenteradvidLokalutvecklingsplanen,2011.Upprättadav KennethBergersson,Semrén&MånssonArkitekter. 10

11 5Fastighet Byggnadens gestaltning har ej närmare studerats. Förslagsvis utformas byggnadensexteriörienliknandeformochstilsomdennyligenuppförda personalbyggnadenförattsmältainihelhetsbilden. Säkerhet För att förbättra säkerheten avseende stölder bör den nya byggnaden utformassåattdetfinnsmöjlighetattstängatillmedgrindar/portarföratt hålla obehöriga borta. I samband med effektiviseringen av förrådsytor bör ett passagesystem installeras för att få bättre kontroll över verkstädernas förrådvilketeffektiviserarverksamheten. Förvaringen av trädgårdens värdefulla knölsamlingar med bland annat dahliorkrävervintertidettkylrumsomhargaranteratfrostfritemperatur.i nuvarandeförvaringfördahlioruppståriblandströmavbrottvilketpåverkar temperaturförhållandena som kan leda till att samlingarna blir förstörda. I den nya byggnaden bör det finnas ett kylrum för att säkerställa vinterförvaringenavknölar. Angelägenhetsgradurteknisktperspektiv Den befintliga byggnaden uppfyller inte ställda arbetsmiljökrav avseende främst verkstadsverksamheten som bedrivs i lokalen idag. Ej heller maskingaragetärtillfyllesturarbetsmiljösynpunkt. Tekniskförsörjning De tekniska förhållandena har inte närmare studerats i förstudien. Dock pågårarbetemedentekniskförsörjningsplansomskallvaraklar Byggnadenförutsättskunnaanslutastillbefintliginfrastrukturpåområdet. Ensärskildoljeavskiljareanläggsförbyggnadensegnabehov. Personalbyggnad Mässlingen ibotaniskaträdgårdenuppförd2009 Energiochmiljö Harejstuderatsiförstudien.Ambitionenskavarahögnärdetgällerminskad energiåtgång och miljöpåverkan. Den nya byggnaden skall inkludera en ny miljöstationsomgerträdgårdensallaverksamhetergodaförutsättningaratt minskamiljöpåverkangenomatthamöjlighetattkällsortera. 11

12 6Tidplanochfortsattaåtgärder Förstudiearbetetärnuklarochövergåriprogramhandlingsskededirektefterettpositivtbeslutiregionstyrelsenijuni2014. Projektering och upphandling beräknas vara klar februari Rivning av befintliga byggnader och byggnation av ny ekonomibyggnad utförs under trädgårdens lågsäsong frånhösten2015ochennyekonomigårdskallvaraklarigodtidinnandenplaneradeträdgårdsutställningengöteborgslustgårdar kankommaattöppnassommaren

13 7Genomförandeochutgifter Iförstudienharenöverskådligkostnadskalkylupprättatsförattuppskatta kostnadenavennyekonomigård. Produktionskostnadinkl.byggherrekostnadsamtevakueringärbedömdtill 16,0Mkr Kostnadertillkommeravseendeverksamhetsanknuteninredningoch utrustningförtexitinstallationer,larmsystem,maskinerochmöbler. De maskiner som finns i verkstäderna i dag kommer att behållas och användasidennyaekonomigården. Nyckeltalochareor nybyggnadekonomibyggnad,570m 2 LOA(ca675m 2 BTA) 8Ekonomi Finansieringavnettokostnadsökningenharinteutrettsidennaförstudie. Det förutsätts att Göteborgs botaniska trädgård behöver en utökad ekonomiskramförinvesteringochökatdriftanslag,ettsådantbesluttasvid kommande budgetarbete för verksamheten för att detta projekt ska genomföras. 13

14 9Handlingsalternativ En alternativ diskussion har förts i projektledningsgruppen om huruvida inköp av betydligt fler tjänster skulle kunna minska behovet av verkstadsytor.detfinnsdockständigtettmycketstortbehovavomedelbara eller snara åtgärder inom reparation och service för att inte störa övrig verksamhet i trädgården. Underhållsbehovet är stort inom områdena växthusteknikochbevattningssystem.utställningsverksamhetenkräverofta speciallösningar. Många förbättringar och projekt kan endast till viss del utförasundernuvarandeförhållanden.göteborgsbotaniskaträdgårdmöts avökadekravpåmiljöanpassadeochenergisparandetekniskalösningarsom manvillkunnalevaupptill. Arbetsgruppen har bedömt att det är orealistiskt att lägga ut alla reparationer och tekniskt underhåll externt utan att trädgården kvalité sänksradikalt.attkunnalösaomedelbaratekniskaproblemärenvitaloch grundläggande funktion. Arbetsmiljön påverkar verksamhetens utveckling ochriskerarattförsämrasytterligareomdetintefinnsenmöjlighettillatt utföradagligtunderhålliennymodernochanpassadbyggnad. 14

15 FÖRSTUDIE2013 NySkollokal förutbildning,föreläsningarochmöten GöteborgsBotaniskaTrädgård

16 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 9 4Förslag 10 5Fastighet 12 6Tidplanochfortsattaåtgärder 13 7Genomförandeochutgifter 14 8Ekonomi 14 9Handlingsalternativ 2 15

17 1Sammanfattning År2011presenteradeVästraGötalandsregionenenLokalutvecklingsplanför Göteborgsbotaniskaträdgård,upprättadisamarbetemellanVästfastigheter och Göteborgs botaniska trädgård. I lokalutvecklingsplanen belyses problemen med byggnaden kallad Roten som användes för skolverksamheten. Denna byggnad har dömts ut och stängts på grund av mögelangrepp och skolverksamhetenigöteborgsbotaniskaträdgårdäribehovavennylokal. Verksamhetenharidagfåtttillgångtillentillfälliglokal,vilketintebedöms vara en långsiktig lösning. De tillfälliga lokalerna är t ex inte tillgänglighetsanpassade och verksamheten kan därmed inte ta emot personermedfunktionsnedsättningar.lokalernaärbelägnaienbullrigmiljö ochliggeravsidesfråndenövrigaträdgården. I föreliggande förstudie beskrivs planeringsförutsättningar och beslutsunderlag för ett politiskt beslut avseende uppförande av en ny skollokal. Underlaget i förstudien beaktar kända parametrar avseende den nuvarandeverksamhetensbehovurettlångsiktigtperspektiv. För att uppnå Västra Götalandsregionens visioner om Det goda livet där fokus är på god hälsa, utbildning, gemenskap, natur och barn är en ny skollokal i Göteborgs botaniska trädgård ett stort steg i rätt riktning. Tillsammans med Västfastigheter har Göteborgs botaniska trädgård förhoppningaromattdrivaprojektetmedtema Enträdgårdföralla därde profilerarundervisningenförbarnochungamedfunktionsnedsättningar. Arrangemangochutbildningärenmycketpopulärverksamhetförbotaniska trädgården.varjeårdeltarca10000eleveriolikaaktiviteterochkurserblir snabbt fulltecknade. Göteborgs botaniska trädgård erhåller idag ett flertal förfrågningar där främst regioninterna verksamheter, men även andra offentligaochprivataaktörerönskaratthyrakonferensochmöteslokaler. Dessa önskemål kan idag enbart i mycket begränsad utsträckning tillgodoses. Förslagetomfattarenbyggnadmedarkitektoniskainslagavnaturenpåca 150 kvm med regnskyddat uteklassrum om 40 kvm. Det består av en byggnadsomkantaemotbarnochvuxnamedfunktionsnedsättningaroch ger botaniska trädgården större möjligheter att utveckla samarbeten i regionen. En ny skollokal för undervisning, föreläsningar och möten skulle innebära stora möjligheter för den pedagogiska verksamheten att utvecklas. GöteborgsbotaniskaträdgårdsattraktionochvärdeiGöteborgskullekunna ökagenomatterbjudaenattraktivlokaltillfleraintressenter. Bedömd kostnad för byggprojektet uppskattas till 5,4 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för verksamhetsrelaterade investeringar i form av inredning och utrustning. Vid ett positivt beslut sommaren 2014 beräknas skollokalenståklarvåren

18 2Regionövergripandeplanering GöteborgsbotaniskaträdgårdärdenstörstaisittslagiNordenochenavde ledandeieuropa.trädgårdensliggerisydvästradelenavgöteborgochbildar tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergens naturreservat det som kallas Göteborgs gröna hjärta. Ytan är på totalt 175 hektar vilket även innefattar del av naturreservatet. Här odlas mer än olika arter och kulturformer. Göteborgs botaniska trädgård är något så speciellt som en institution med ett akademiskt uppdrag kombinerat med en stark folklig förankring. Med en halv miljon besökare varje år är trädgården ett av Västsveriges mest populära besöksmål. Trädgården är en internationellt respekterad institution för botanisk forskning och hortikulturell utveckling. Här bedrivs en omfattande folkbildnings och utställningsverksamhet, och blandnyaprofilområdenfinnsgrönrehabiliteringochutomhuspedagogik. DenpedagogiskaverksamheteniGöteborgsbotaniskaträdgårdspeglarflera av de mål som Västra Götalandsregionen har satt upp. I Västra Götalandsregionensbudgetför2014finns VisionVästraGötalandDetgoda livet somärenvisionregionfullmäktigeantog5april2005. Detgodalivetförutsätterenhållbarutveckling,därdesstredimensioner den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärkervarandra (urvgrsbudget,2014) 4

19 Den övergripande visionen Det goda livet är väl förenlig med botaniskas visioner om den pedagogiska verksamheten. Visionen Det goda livet definierasföljande: Engodhälsa. Arbeteochutbildning. Trygghet,gemenskapochdelaktighetisamhällslivet. Engodmiljödärdeförnybarasystemenvärnas Mötabehovenhosbarnochungdomar. Uthålligtillväxt,somskaparresurserföralla,ochettriktkulturliv. Skollokalens bristfällighet gör dock att Botaniska trädgården inte kan möta debarnochungdomarsomharsärskildabehovpåbästasätt. Botaniska trädgården har varje år ett flertal olika arrangemang från stora utställningar av växter, svampar, frukter, nallepicknick för barn, vandringar ochpromenadermedolikateman,tillprivatatillställningarsomtexbröllop. De lektioner som trädgårdens undervisningsverksamhet erbjuder bygger blandannatpådelaktighet,kunskapomhållbarutvecklingochmiljö,fysisk aktivitet, en förståelse för naturens och människans samband och sammanhangsamtmatensvägfrånjordtillbord. Verksamhetsdriveninvestering Under projektets gång har flera diskussioner förts huruvida Göteborgs botaniska trädgård och Västra Götalandsregionen kan ha nytta av en ny skollokal. I dag finns ingen lämplig lokal att utnyttja för konferenser och föreläsningar. Alternativet som finns idag är att använd ytorna i personalmatsalen i byggnaden Mässlingen, men disponeringen där är begränsadiformavtiderochavskildhet. Det kommer nästan dagliga förfrågningar om möjlig utlåningslokal för grupper inom Västra Götalandsregionen som vill ha en möteslokal, studieförbund som vill anordna kurser med anknytning till trädgårdens verksamhet eller andra aktörer som vill ha möjlighet att anordna mindre föreläsningar.inulägetharträdgårdeningasådanalokaleratterbjuda. EnnyskollokalskullevaravärdefulltförGöteborgbotaniskaträdgårdoch hela Västra Götalandsregionen då den, förutom till skolundervisningen, ävenskullekunnaanvändassomkonferensochmöteslokal.somexempel på intressenter kan nämnas Sahlgrenska universitetssjukhuset, med cirka medarbetare i organisationen, som ligger bara ett stenkast ifrån Göteborgs botaniska trädgård. Skollokalen skulle även kunna hyras ut till företagochföreningar. Det förs diskussioner med ledningen för Naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen om att utveckla ett samarbete med Göteborgs botaniska trädgård. Ett samarbete som bygger på att det finns lokaler i Botaniskaträdgårdensomdekannyttja. 5

20 Tidigareutredningar År 2011 utförde SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Västfastigheter omfattande undersökningar i byggnaden Roten. I rapporten Miljöhuset Roten, Botaniska trädgården konstaterades omfattandefuktochmögelskador.efterdessaundersökningarevakuerades verksamhetentilllokaleri GamlaMarinbotan. I Göteborgs botaniska trädgårds årsredovisning för 2012 framgår att ytterligarelokaleriträdgårdenhardömtsutsomarbetsplatser. En inventering av arbetsmiljö har genomförts av representant från Hälsan ochstressmedicinsomgjordearbetsplatsbesöki Stallet och Verkstaden och bedömde lokalernas ändamålsenlighet. Efter rapporten beslöt Västfastigheter om evakuering. Åtgärden resulterade i att pedagogernas kontor fick flytta från administrationsbyggnaden till lokaler i Gamla Marinbotan för att ge plats för dem som tidigare hade kontor i Stallet. Detta resulterade i en inte helt lyckad placering av pedagogernas kontor eftersomdessanuärbelägnanågotavsidesdenövrigverksamheten. EndiskussionmedVästfastigheteromhurlokalplanenkanförverkligashöllsi augusti under ett presidiemöte med Fastighetsnämnden och Botaniska trädgården. Verksamhetsbeskrivning Göteborgs botaniska trädgård är en del av Västra Götalandsregionen och invigdes1923.denärenaveuropasstörstabotaniskaträdgårdartillytan 175 hektar med cirka odlade arter och kulturformer. Trädgården ligger i sydvästra delen av Göteborg och angränsar till naturreservatet Änggårdsbergen.Göteborgsbotaniskaträdgårdärettpopulärtbesöksmåli regionenochhargenomårentilldelatsettflertalpriser. DenpedagogiskaverksamheteniGöteborgsbotaniskaträdgårdharfunnits i många år och i olika former. Det är en växande verksamhet med stora ambitionerattutvecklas.varjeårdeltarca10000eleveriolikaaktiviteter somträdgårdenarrangerar. Härettparexempelpålektionstema: Påjakteftertropiskanyttoväxter Finurligafröer Växternavilaromvintern Let stalkaboutplants(helalektionenpåengelska) Akvarellmålning färg,formochfunktion Smartochhållbart Känsligaekosystem 6

21 Fleratemaveckor/satsningargenomförsvarjeår.Ettexempelärlinveckordå pedagogerna tillsammans med hantverksföreningen Bohuslin arbetar med linberedning tillsammans med skoleleverna. Förutom själva kunskapsförmedlingen uppstår också ett naturligt möte mellan äldre och yngre. En skolträdgård har anlagts 2013 med externa medel. Där har skolklasser från östra Göteborg odlat och skördat tillsammans med trädgårdens pedagoger. Botaniska hade hösten 2012 en konferens i utomhuspedagogiksomlockade130lärareiregionen. Tillsammans med HDK (konstskola) har sommarkurser anordnats 2012 och 2013 där HDKs elever tillsammans med barn har utvecklat och utvärderat lekredskappåtemakojaochlabyrint. Idaghardenpedagogiskaverksamhetenenpermanentheltidstjänstochen halvtidstjänstsomfinansierasmedexternamedeldåbotaniskaharfåttextra ekonomiskaresurserför2013tillutbildningsverksamheten.påsiktfinnsen planomattutökatilltretjänster.denpedagogiskaverksamhetenärmycket populärochanvändsavolikaskolochförskoleverksamheter,folkhögskolor, SFIochuniversitetsutbildningar.Vidvarjeterminsstartläggslektionerutpå trädgårdens hemsida för bokning och efter bara någon dag är de flesta tidernafullbokade. Målsättningochambitioner Målsättningen har under arbetets gång varit att hitta en lösning på en skollokalsomävengynnarflerverksamheterochaktiviteterinomträdgården ochregionen.detfinnsstoramöjligheterattutvecklaskolverksamhetensom ärväldigtpopulär. 7

22 Historikochnuläge För närvarande sker undervisningen i en tillfällig lokal i källarvåningen i byggnaden Gamla Marinbotan. Denna lokal är från början byggd som lunchrum för universitetets studenter. Lokalen är inte en lämplig undervisningslokal utifrån ett tillgänglighetsperspektiv då det i nuläget i stortsettäromöjligtatttanerenrullstolfördebrantatrapporna.detfinns heller inte tillgång till handikappanpassad toalett. Buller från Dag Hammarskjöldsledenstörundervisningenochlägetäravsidesiförhållande tilldedelariträdgårdendärundervisningensker. Botaniska trädgårdens utåtriktade verksamhet expanderar och tillgången tillenfunktionellskollokalärpåmångasättavgörandeförutvecklingen. Botaniska trädgården har tillsammans med Västfastigheter arbetat med denfysiskatillgängligheteniträdgården.nuhoppasbotaniskaträdgården kunna arbeta med temat En trädgård för alla där de även profilerar undervisningen mot barn och unga med funktionsnedsättningar. En bra skollokal med möjlighet att ta emot alla är en förutsättning för detta arbete. 8

23 3Förutsättningar Detaljplan Gällande detaljplan för den aktuella delen av Botaniska Trädgården är upprättad1917.planförutsättningarochplanbestämmelserärinteialladelar klarlagda.endialogharinlettsmedstadsbyggnadskontoretigöteborgföratt fåklarhetiförutsättningarnaförattuppföraennyskollokal. Befintligabyggnader Denbefintligabyggnaden Roten bedömsintevaramöjligattrenoveramed hänsyn till rådande miljöproblem. Byggnaden är från början en ombyggd kaffestuga och inte ändamålsenlig till ytan och i nuläget inte heller tillgänglighetsanpassad.denrymmerendast20elevervilketärettproblem då dagens skolklasser oftast är mer än 30 elever plus lärare. Det knappa utrymmetgerbyggnadensmåmöjligheterattvaraflexibelochanvändasför andraverksamheterochintressen. Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp Arbetsgrupper Referensgrupp Botaniskaledningsgrupp MariKällersjö,Förvaltningschef, BotaniskaTrädgården GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EwaWidénBörjesson,Projektledare, Västfastigheter GöranJungersten,Administrativchef, BotaniskaTrädgården EvaLenaLarssonVerksamhetschef GrönaRehabochlärandeoch kommunikation,botaniska Trädgården KristianHenninge,Hifab,Av Västfastigheteranlitadprojektledare SofiaEriksson,Hifab,Handläggare HelenEkvall,Pedagog,Botaniska Trädgården 9

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer