Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens underlag för övergripande plan med budget"

Transkript

1 s handling nr 8/201 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden Beslutad av service- och tekniknämnden

2 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och volymmått Service- och tekniknämnden Övergripande mål och resultatmål Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Investeringar Bilaga: Nya upphandlingar

3 1 Ansvarsområden och volymmått 1.1 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa - både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag tillföreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2013 Utfall jan-juni 201 Prognos 201 Prognos 2015 Antal portioner frukost och lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch och middag till äldreomsorg Simhallen, antal besökare Helgaktiviteter på Sportcentrum Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år Antal producerade växter i växthuset

4 Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Antal portioner frukost och lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch - förskola, grundskola, gymnasium. Elevnärvaro vid skolluncher i procent. Grundskola F-6. Elevnärvaro vid skolluncher i procent. Grundskola 7-9. Elevnärvaro vid skolluncher i procent. Gymnasieskola. Antal portioner lunch och middag till äldreomsorg. Antal portioner: dagsportioner SÄBO. Antal portioner: Lunchmatlådor ÄO. Helgaktiviteterpå Sportcentrum. Antal ärenden hos konsumentvägledningen. Antal telefonabonnemang med växelanknytning (analogt, IP-telefoni, OE). Abonnemang utan växelanknytning (mobil). Förslag till förändring Bör tas bort och ersättas med nedanstående volymmått. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör tas bort och ersättas med nedanstående volymmått. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör tas bort då volymmåttet inte säger något, och utfallet alltid är 52/år. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör läggas till.

5 2 Övergripande mål och resultatmål 2.1 Ortsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samhällsplanering och näringslivsutveckling Genom att arbeta med långsiktiga drifts- och underhållsplaner kan Service- och tekniknämnden optimera användandet av ekonomiska och andra resurser över tid. Det är viktigt att samplanering sker med andra nämnder/aktörer/bolag för att samhällsplaneringen både ska vara effektiv och rendera största möjliga nytta för samhället. Exempel på områden där nämndens och andra aktörers verksamheter påverkar varandra är: inventering av parkmark, kommunens cykelplan, underhållsplan för asfalt, trädplan, motionsspår och lekplatser Verksamheten inom Sportcentrum är ett av kommunens tre största besöksmål. Sportcentrums framtidsgrupp arbetar för att verksamheten ska fortsätta att ligga i framkant och locka besökare, vilket bidrar till såväl turistnäring som handel och tillväxt. Parallellt med detta verkar Sportcentrum och framtidsgruppen för jämställdhet, integration, god hälsa och fritidssysselsättningar för barn och unga. Sammantaget bidrar detta till både samhällets och näringslivets positiva utveckling i Katrineholm. För att kommunen ska vara attraktiv krävs även fortsatta satsningar på utemiljöer, rekreationsområden, gator, parker med mera. Katrineholm ska vara en trevlig, trygg och attraktiv kommun som medborgarna kan vara stolta över. Service- och tekniknämnden gynnar även det lokala näringslivet på ett mer direkt sätt genom samarbete kring gällande ramavtal (avseende exempelvis sand, grus, vinterväghållning, byggmaterial) samt genom att möjliggöra för mindre aktörer att exempelvis delleverera livsmedel i omgångar till kommunens omlastningscentral, för senare servering i köken. Utbildning och arbetsmarknad Service- och tekniknämnden ger stöd och sysselsättning till medarbetare som har olika former av arbetsmarknadsåtgärder, framförallt inom verksamheten i Skog och natur. Landsbygd och kransorter Sedan början av 201 finns en föreningskonsulent anställd av Service- och tekniknämnden. Föreningskonsulenten fungera som en kontaktpunkt för alla föreningsrelaterade frågor. Tjänsten arbetar också proaktivt, genom att möta och besöka föreningar såväl i staden som i kransorterna och på landsbygden. Detta bidrar till att stärka samhällsutvecklingen även utanför stadskärnan. Miljö Mätningarna av matsvinn utvecklas till att mätningar sker dagligen, efter en uppdelning i tre områden som baseras på kommunens sammanställning 76 steg mot en hållbar lustgård. Analyser av tidigare svinnmätningar har visat att den största mängden svinn sker vid servering i mottagningskök. Därför påbörjas ett pilotprojekt under hösten 201 där två mottagningskök (med tillhörande tillagningskök) ska arbeta aktivt med dagliga uppföljningar och åtgärder för att minska serveringssvinnet. Inom projektet kommer mätningarna att utvecklas så att de även innefattar kökssvinn i tillagningsköken, vilket tidigare inte analyserats. Metoden skall sedan implementeras på alla enheter under Ekoprojektet har inneburit ett ökat användande av ekologiska och närproducerade livsmedel. I augusti 201 låg andelen ekologiska livsmedel på 31 % och andelen närodlade på 9 %, vilket 5

6 har varit möjligt genom en tioprocentig ökning av råvarukostnaden. Det har även skett en övergång från utländska till svenska varor, och den övervägande delen kött och kyckling kommer idag från Sverige. För att vidmakthålla de goda resultaten utan att ytterligare öka livsmedelsbudgeten, krävs ett fortsatt aktivt arbete med omvärldsbevakning, inköp och livsmedelsupphandling samt ett nära samarbete med grossister och producenter. Förhoppningen är att fortsätta utveckla samarbeten med lokala producenter, och en utbyggnad av omlastningscentralen på Kerstinboda skulle möjliggöra för fler småskaliga producenter (med begränsade egna lagringsutrymmen) att kunna leverera större kvantiteter till kommunen. Service- och tekniknämnden måste även fortsättningsvis satsa på kompetensutveckling och fortbildning av personalen i köken, för att säkerställa att de nya arbetssätten behålls och utvecklas. Kommunen har en bra och fungerande miljöbilsstrategi för tätorten, där 90 % av bilarna drivs av biogas. På landsbygden är det däremot betydligt svårare, och främst hemtjänstens behov av fyrhjulsdrift och mer bränsleeffektiva fordon omöjliggör en större användning av gasbilar. En ambition är att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden arbeta fram alternativ som ryms inom miljöbilskriterierna. Skötseln av nämndens skog sker enligt Forest Stewardship Councils miljöcertifiering, för att befrämja ett ansvarsfullt bruk av världens skogar ur både miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Sportcentrums framtidsgrupp (se ovan) verkar även för att verksamheten ska bedrivas så hållbart och miljövänligt som möjligt. En stor utmaning under de kommande åren ligger i att byta ut köldmedlet som används för konstfrusen is. Idag används stora mängder ammoniak, vilket innebär en stor potentiell risk om anläggningen skulle gå sönder och ammoniaken läcka ur. Nämnden har ett nära samarbete med Räddningstjänsten och en god beredskap, men i framtiden bör anläggningen moderniseras. Ammoniakfrågan kommer att ligga i fokus, och även energifrågan där vi har en energisnål anläggning för konstfrusen is och uppvärmning av konstgräs. Besöksnäringen Sportcentrums marknadsföringsplan går ut på att marknadsföra Katrineholms kommun med hjälp av Sportcentrum. Besökare som kommer till Sportcentrum ska även upptäcka Katrineholm i övrigt. För det krävs ökat samarbete med övriga kommunen och med näringslivet. Människor som besöker Sportcentrum måste kunna tas omhand även utanför idrotten. Stora Djulö camping är certifierad enligt SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation. Service- och tekniknämnden har för avsikt att iordningställa en ordentlig återvinningscentral, vilket krävs av miljöskäl för att campingen ska få behålla nuvarande certifiering Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Samtliga nämnder Målnivå: Index 6 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens Årlig, lång sikt 37 6

7 Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar utveckling. Andelen invånare som tycker att parkerna i centrum sköts bra ska vara fortsatt hög STN Målnivå: 75% Källa: Undersökningen Kritik på teknik, som genomförs av SKL vart tredje år Lång sikt 81% Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Samtliga nämnder och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabas en Årlig 5 182kg/inv En hög andel miljöbilar i kommunkoncerne n STN Målnivå: 65% Källa: Andelen miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncerne n. KKiK Årlig Bevara och utveckla den biologiska mångfalden - skyddad natur ska öka KS, STN Målnivå: Ökning av areal reservat och biotopskydd Källa: SCB Årlig 550ha Svinnet av mat ska minska STN Målnivå: Minskning med 20% till 2020, dvs. en minskning till 6 g per portion Källa: Egen mätning Delår 9g Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel STN Målnivå: 30% Källa: KKIK, Egen mätning Delår 7,5% Andelen närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel STN Målnivå: 5% Källa: Egen redovisning Delår 3% Andelen mat som lagas från grunden ska öka genom en minskning av användandet av hel- och halvfabrikat STN Målnivå: 10 % årlig minskning av hel-/halvfabrikat under planperioden Källa: Egen undersökning baserad på statistik över inköpta hel/halvfabrikat. Delår 7

8 2.1.3 Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Bevara och utveckla den biologiska mångfalden - skyddad natur ska öka Svinnet av mat ska minska Förslag till förändring Resultatmålet är svårt att konkretisera och koppla till den specifika nämndens verksamhet. Förslagsvis bör resultatmålet bevakas och följas upp på kommunövergripande nivå istället för av varje nämnd. Nämnderna kan sedan istället ges uppdrag utifrån deras verksamhet. Målet bör inte vara kontinuerlig ökning. Andelen skyddad natur av den mark som kommunen kan råda över ligger idag väl över rekommenderade nivåer. Förutsatt att den totala markarealen är densamma bör bevarande av den nu skyddade arealen vara ett mer rimligt mål. Resultatmålets beskrivning bör modifieras till: "Målnivå: Minskning av matsvinnet med 20 % till 2020, dvs. en minskning till 6 g per portion i samband med lunchserveringarna Källa: Egen mätning" 8

9 2.2 Kultur och fritid Förutsättningar och verksamhetsförändringar Idrotts- och fritidsverksamhet Idrottandet ska utvecklas för ett bättre socialt engagemang och ökad integration, vilket i sin tur leder till ett tryggare och mer välmående samhälle. Arbetet enligt det idrottspolitiska programmet fortlöper - kommunen, föreningslivet och spontanidrotten ska alla bidra till en god och jämlik hälsa i både tätort och på landsbygd. För att detta ska vara möjligt krävs välskötta idrottsanläggningar både i centralorten och kransorterna. Under 2015 sker en fortsatt satsning på underhåll och återinvesteringar i lokaler och utrustning. Samverkan med föreningslivet Föreningskonsulenten tillsattes i januari 201. Erfarenheterna är hittills mycket goda. Föreningskonsulentens arbete syftar till att underlätta för samtliga föreningar i sin kontakt med kommunen. Funktionen ska även arbeta proaktivt, med att söka upp och ta kontakt med föreningar i frågor som berör dem. Under 2015 kommer arbetet att utvecklas och fördjupas, baserat på föregående års erfarenheter och lärdomar. Under 201 bildades en framtidsgrupp bestående av politiker, tjänstemän, företrädare för föreningar och SISU idrottsutbildarna. Syftet är att se hur idrottsarenorna i Katrineholm och kransorterna ska utvecklas på kort och lång sikt. Även planering av hur området Duveholmshallen/Backavallen (Sportcentrum) kan användas på bästa sätt i framtiden ingår i gruppens arbete. Anläggningarna är av skiftande kvalitet och behöver åtgärdas därför tas nu ett helhetsgrepp genom framtidsgruppen Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Djulöområdets attraktivitet ska öka KTN, STN Målnivå: 70 % ska vara nöjda med det utbud som erbjuds. Källa: Kulturundersöknin g Lång sikt 50% 9

10 2.3 Skola Förutsättningar och verksamhetsförändringar Grundskola och fritidshem Elever som äter skollunch har bättre förutsättningar att lära och måltiden kan - ur ett folkhälsoperspektiv - ge eleverna möjlighet till bra matvanor. Därför har Livsmedelsverket fått i uppdrag att ta fram ett ämnesövergripande pedagogiskt verktyg skolmåltider (årskurs -6). Katrineholms kommun har blivit tillfrågad att delta i ett pilotprojekt, och i samarbete med Bildningsnämnden provar Service- och tekniknämnden detta redskap under hösten 201. De senaste åren har skolelevers matematikkunskaper försämrats i hela landet. Så även i Katrineholm. Därför har Service- och tekniknämnden och Bildningsnämnden inlett ett samarbete för att förbättra grundskoleelevers kostvanor och studieresultat. Arbetet utgår från statistik från undersökningen Liv & hälsa ung, som genomförs i Sörmlands län och jämförs med resultat för hela landet. En mindre studie kommer att genomföras på Södra skolan där elever kommer att erbjudas extra mellanmål/frukost, för att se om den extra måltiden kan ge positiv verkan på studieresultat. Utfallen kommer att jämföras med Tallåsskolan. Studie fokuserar på elever i årskurs åtta. Det webbaserade verktyget Skolmat Sverige är ett viktigt redskap i arbetet med att kvalitetssäkra och dokumentera skolmåltiderna och måltidsmiljön års resultat visade att måltidsmiljön behöver förändras och Service- och tekniknämnden har tagit fram en flerårig investeringsplan både gällande matsalsmöbler men även övrig utformning. En viktig aspekt är hur skolmatsalarna används och hur eleverna kan nyttja dessa som mötesplats under en större del av dagen. Fortsättningsvis kommer kommunens skolrestauranger att utvärderas årligen med hjälp av verktyget, som från och med 201 även innehåller könsuppdelad statistik. Gymnasieskolan Serveringssystemet i gymnasieskolan kommer att förändras i riktning mot en mer restaurangliknande miljö - Framtidens skolrestaurang. Måltidsmiljön kommer att ses över utifrån den specifika restaurangens förutsättningar. Kockarna kommer att göras mer synliga för eleverna, och ambitionen är att det ska bli en mer attraktiv miljö för elever att vistas och äta i. Övriga verksamheter samt samverkan Våren 201 genomfördes ett projekt mellan vaktmästeriet och Tallås/Södra skolan, med målet att minska skadegörelsen i Järvenhallen. Vid skolavslutningen kunde en stor minskning av skadegörelse redovisas. Diskussion förs därför med Bildningsförvaltningen om en fortsättning och eventuell utvidgning av projektet. I samband med det nya städavtalet har Service- och tekniknämnden lyft frågan om ökad dialog för ett gemensamt ansvar angående kommunens lokaler. Dagens struktur med fastighetsägare, verksamhet och externa entreprenörer kräver samordning och samsyn. Rutiner för felanmälan och tydligare ansvarsfördelning är en förutsättning för ett bra samarbete, vilket ska leda till en bättre miljö för såväl medarbetare som medborgare. 10

11 2. Omsorg och trygghet 2..1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Omsorg till äldre och funktionsnedsatta Kommunens matdistribution står för hemleverans av matlådor till äldre i Katrineholm. Verksamheten är under utveckling för att ge utökade valmöjligheter av maträtter och ökad kännedom om matlådans kvalitet. Service- och tekniknämnden har tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden påbörjat projektet Mat är liv och lust som pågår maj maj 2015 för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövas och utvärderas aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgäst samt införande av frukostbuffé. Sammantaget ska arbetssättet uppmuntra till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. En spridning av arbetssättet planeras till fler boenden, då arbetssättet är mera resurskrävande är en förutsättning att ekonomiska resurser finns tillgängliga. Arbetet med att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter. Projektet kommer att utvärderas av de två berörda nämndernas förvaltningar. Trygghetsarbete Fortsatt satsning kommer att ske gällande säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra belysningen i parker och stadsmiljö, i enlighet med kommunens ljusplan. Att hålla efter klotter och skadegörelse i kommunen är också viktigt för att staden ska upplevas som trygg. Sedan 201 ansvarar Service- och tekniknämnden för all klottersanering i kommunens regi, det öppnar möjligheter för fortsatt utveckling och möjliga synergieffekter när arbetet samlas under samma tak. Service- och tekniknämnden har i dag en funktion som bevakar och arbetar med kommunens och de kommunala bolagens försäkringar. I samband med kommande pensionsavgång kommer funktionen att ses över. Räddningstjänsten Service- och tekniknämnden har ett väl fungerande samarbete med räddningstjänsten. Vid till exempel arrangemang och anläggningsarbeten är det viktigt med informationsutbyte för att räddningstjänsten ska kunna styra om utryckningsvägar och på andra sätt kunna förhålla sig till pågående arbeten och trafiksituationen i kommunen. Service- och tekniknämnden utför också saneringar av gator och dagvattenbrunnar, på uppdrag av räddningstjänst, vid till exempel oljeutsläpp. Samarbetet fungerar även väl vid oförutsedda olyckor, under hösten 2013 inträffade två ammoniakläckage vid Backavallens kylanläggning. Incidenterna hanterades helt enligt gällande rutiner i samverkan med räddningstjänsten. 11

12 2..2 Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Snabb klottersanering för ökad trygghet STN Målnivå: Om vädret tillåter ska mindre klotter saneras under närmast följande arbetsdag, och omfattande klotter inom en vecka Årlig Källa: Egen mätning 12

13 2.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Folkhälsa Under 201 inleddes ett samarbete rörande en trädgårdsmästartjänst, mellan Vård- och omsorgsnämnden och Service- och tekniknämnden. Samarbetet är till för att ge vackrare utemiljöer vid särskilda boenden inom äldreomsorgen samt att skapa sysselsättning för brukare kring att sköta om trädgårdar och planteringar. Därmed skapas bra möjlighet till inflytande och delaktighet. Tre boenden fick särskilt fokus under 201 och inför nästa år är ambitionen att gå vidare med ytterligare boenden. De nu fastslagna idrottspolitiska och kostpolitiska programmen är viktiga styrdokument för hela kommunens folkhälsoarbete och måste fortsättningsvis genomsyra all relaterad verksamhet. Det räcker inte med att dokumenten finns, de måste även förankras i verksamheterna och bli en naturlig röd tråd i det dagliga arbetet. En populärversion av båda programmen tas fram under hösten 201 och kommer att användas för att göra informationen lättillgänglig. Service- och tekniknämndens dietistkompetens har under flera år riktats mot Vård- och omsorgsnämnden, under 201 har verksamheten utvecklats ytterligare och då i riktning mot Bildningsnämnden. De skärpta lagkraven gällande skolmåltider kräver insatser med kompetens inom både näringsriktighet och säkerhet ur allergi- och livsmedelshygienperspektiv. En ökning av specialkoster har skett vilket ställer högre krav på kompetensen inom detta område för såväl pedagoger som kökspersonal. Service- och tekniknämnden och Vård- och omsorgsnämndens gemensamma arbete avseende nattfastan inom äldreomsorgen har utvecklats för att nå kommunens resultatmål. Ett pilotprojekt med ändrad måltidsordning på ett antal äldreboenden har genomförts och utvärderas inför Positiva resultat på nattfastans längd syns redan. Om utfallet är fortsatt positivt kan resterande boenden i kommunen komma att involveras i projektet. En viktig del i utvärderingsarbetet är måltidsobservationer som genomförs löpande. Även arbetet med utbildning och information till enhetschefer och personal fortsätter, och dialoger förs med de äldre på boendena. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges möjligheter att öka energi- och näringsintaget, framför allt hos personer med nedsatt aptit. På så sätt kan nattfastan också kortas. Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring har remitterats till ett antal olika instanser och ett antal remissvar har inkommit. Arbetet fortsätter på Socialstyrelsen och det är oklart när det avslutas, men det kommer att ställa krav på nya rutiner för att förebygga och behandla undernäring. Jämlikhet och integration Ett förvaltningsövergripande samarbete planeras med Viadidakt angående integration och hälsa hos nyanlända. Det har framkommit att det ibland råder bristande kännedom om kost-, livsstilsoch hälsofrågor. Kommunens besitter god kompetens inom området och kan använda den för att bidra till förebyggande av hälsoproblem, samtidigt som kommunens nyanlända erbjuds baskunskaper i en hälsosam livsstil. 13

14 Jämställdhet Under 201 har Service- och tekniknämnden tagit fram en ny jämställdhetsplan. För att arbetet med genusmedveten styrning skall bli långsiktigt hållbart krävs att en systematik för hur jämställdhet ska bli en naturlig del av förvaltningens sätt att styra sina verksamheter. Nästa steg blir att gå vidare med utbildningsinsatser riktade mot - i ett första steg - personalansvariga chefer. Att idrottandet i kommunen ska vara jämställt, och att pojkar, flickor, kvinnor och män ska ges samma möjligheter till idrottande och god hälsa är ett av det idrottspolitiska programmets främsta fokusområden. En enkätundersökning genomförs därför i samarbete med SISU och Bildningsnämnden, med syfte att undersöka och kartlägga hur pojkar och flickor i grundskolan ser på idrott och jämställdhet. Resultatet ska ligga till grund för utbildningsinsatser som riktar sig mot bland annat idrottsledare och föräldrar till barn som idrottar. Undersökningen är en del i en större satsning som kommunen genomför för att idrott ska bli jämställt. Alla skolklasser som fyller i enkäten kommer att få resultaten presenterade så snart de är sammanställda. Tillgänglighet Under hösten 201 inleddes en satsning på att utveckla kommunens växel, med syfte att öka tillgängligheten för kommuninvånarna. Växelmedarbetarna kommer att utvecklas i sin funktion som generalister, för att i större utsträckning kunna besvara enkla frågor och ge allmän information om kommunen. Vid ärenden som kräver specialistkunskap eller ett myndighetsutövande så kopplar växeln samtalet till rätt instans. Syftet är främst att nå högre tillgänglighet för medborgarna, men medför även effektivare processer och avlastning för olika specialistkompetenser. Underhåll och renovering av Service- och tekniknämndens fastigheter görs kontinuerligt med perspektiv på tillgänglighet, miljö och jämlikhet. Service- och tekniknämnden utför även tillgänglighetsanpassningar av gator, vägar, parker och idrottsanläggningar. 1

15 2.5.2 Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Andelen barn och unga som mår bra ska öka Andelen medborgare med goda levnadsvanor ska öka (tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet) Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) Samtliga nämnder Målnivå: Öka Källa: Liv & hälsa ung KS, STN Målnivå: Öka Källa: Hälsa på lika villkor STN, VON Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. STN, VON Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Lång sikt Lång sikt Delår 53,9% Delår 1% 15

16 2.6 Ekonomi och organisation Förutsättningar och verksamhetsförändringar Effektiv organisation Uppsägningen av avtalet verksamhets- och individanpassad arbetstid innebär ett antal förändringar som påverkar organisationen. Flexibiliteten minskar, både för arbetsgivaren och för de anställda. Heltidsanställningarna blir färre, samtidigt som deltids- och timanställningarna ökar. Även övertidskostnaderna och kostnaderna för fyllnadstid ökar då schemaläggningsmöjligheterna blir mindre flexibla. Risk finns också för att verksamheternas intäkter kan minska, som en följd av den minskade flexibiliteten. Arbetet med de ekonomiska spelreglerna har varit resurskrävande under 201, och de kommer att fortsätta vara en fokusfråga även under Ambitionen är att servicenivåöverenskommelser mellan Service- och teknikförvaltningen och andra berörda förvaltningar ska finna på plats vid ingången av året. Erfarenheten från 201 års arbete säger att tydlighet och gemensamma synsätt är avgörande punkter för att samarbetena ska fungera bra. Tillkommande verksamheter såsom nya förskoleavdelningar och förskolor måste räknas in så att priserna för mat, städning och vaktmästeri sätts till rätt nivå. Den 1 april 2015 startar en ny avtalsperiod för kommunens telefoni. Målsättningen inför det nya avtalet är att tillgängligheten ska öka och att kommunen ska följa med i den tekniska utvecklingen för att uppnå ökad effektivitet genom moderna telefonilösningar. Detta kan exempelvis innebära att olika former av samverkan underlättas, att kommunikationssätten effektiviseras och/eller att kommunens kostnader för telefoni sänks. Service- och teknikförvaltningen har inte möjlighet att ha experter på samtliga nämndens områden inom den egna förvaltningsorganisationen. Istället kan experter tas in när och där de behövs. Det kan röra sig om långvariga samarbeten (exempelvis de entreprenörer som driver bowlinghall och camping) eller tillfälliga konsultinsatser. Service- och tekniknämnden är idag en av kommunens största beställare, samt innehar controllerfunktion för städentreprenörerna och drift av kommunens bilpark. Telefoni och livsmedel är andra stora områden. Arbetet är resurskrävande då beställningar och logistik behöver följas upp, men framförallt ställer det krav på rätt kompetens. Rutinerna kommer att förändras i och med att upphandlingarna i framtiden ska skötas från ett upphandlingscenter - Telge inköp i Södertälje. Det vore därför av stor vikt att en utveckling av en framtida tjänst, en upphandlingscontroller som arbetar för hela kommunen, tillsattes i nämndens regi. Ramutrymme för en sådan tjänst finns dock inte i dag i förvaltningen. Service- och tekniknämnden svarar för skötseln av bland annat gator och parkområden. Nyinvesteringar hos andra nämnder leder ibland till att Service- och tekniknämndens underhållsoch skötselkostnader ökar. För att uppnå effektivitet och långsiktighet är det därför viktigt att berörda nämnders förvaltningar har ett nära samarbete redan i planeringsfasen av sådana investeringar. En kartläggning genomförs under hösten 201 för att säkerhetsställa att rätt IT-stöd används i de olika verksamheterna. Det kan finnas IT-stöd som underlättar arbetet för till exempel städcontrollern eller vaktmästarna. Genom att i högre grad arbeta med moderna IT-lösningar inom nämndens verksamheter bör effektiviteten kunna stärkas och ökas. Ett konkret sådant exempel är den integrering mellan kostdataprogrammet Aivo och ekonomisystemet Agresso som ska finnas på plats i januari 2015, och som ska medföra säkrare och effektivare fakturering mellan förvaltningar. Området bevakas kontinuerligt i samarbete med IT-kontoret för att 16

17 identifiera nya lösningar och förbättringsområden inom existerande verksamheter. Nya föreskrifter gällande märkning av - och information om - livsmedel är ute på remiss och kommer troligtvis innebära ökad administration för kockarna i tillagningsköken, vilket kräver utveckling av datastöd. Den 13 december 201 träder de nya föreskrifterna i kraft, med undantag för kraven på näringsdeklaration som börjar gälla den 13 december Frågan bevakas kontinuerligt. Samverkan med andra kommuner Service- och tekniknämnden har en stark och bred samverkan med Vingåkers kommun. Ett nytt samverkansavtal gällande kosten upprättades under 201. Målsättningen med avtalet är att verksamheten ska ses ur ett helhetsperspektiv där kommungränsen inte får utgöra ett hinder för en ömsesidig fördelaktig samverkan. Samverkan skall leda till hög kvalitet på maten samt hög kompetens inom relevanta expertområden, lagar och rekommendationer. Genom samordning nyttjas den totala produktionskapaciteten inom kostavdelningarna på ett sätt som gynnar båda kommunerna. Samarbetet skall bedrivas på kommersiella villkor där varje kommun står för sina egna kostnader. Sedan 201 köper Vingåkers kommun växeldrift av Service- och tekniknämnden, vilket är gynnsamt ur effektivitetssynpunkt för båda kommuner. Trafikmålning, klottersanering och sommarblommor är tre andra exempel på samarbeten där Service- och teknikförvaltningen utför tjänster åt Vingåkers kommun. Kommunikation och öppenhet Service- och teknikförvaltningen har arbetat med olika former av relationsmarknadsföring gentemot kommuninvånarna. Personalen som arbetar med gatu- och parkskötsel har till exempel presenterats för medborgarna på sociala medier. För att ytterligare stärka öppenheten och möjligheterna till dialog med medborgarna planeras en ny satsning till Ambitionen är att sätta upp skyltar vid anläggningsarbeten, där information om arbetet framgår tillsammans med uppgifter om kontaktperson/-er. Service- och tekniknämndens medarbetare ser även över vilka tekniska lösningar som finns underlätta medborgarnas kontakt med tjänstemännen, till exempel vid felanmälan eller anmälan av klotter. Det ska finnas förutsättningar för att snabbt och enkelt kunna gå från tanke till handling. Kommunens verksamhetslokaler Service- och tekniknämnden måste rusta för framtida utmaningar och öppna upp för ökade samarbetsmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden. Om Kerstinbodaområdet utvecklas kan flera verksamhetsdelar samlas. Detta skulle leda till ett antal synergieffekter, båda vad gäller arbetsmässig effektivitet genom att mer personal samlas på samma ställe och enklare kan samarbeta, och kostnadsbesparingar om antalet övriga lokaler kan minskas. Genom att fortsätta styra leverantörers tunga transporter till kommunens omlastningscentral stärks trafiksäkerheten, och den interna logistiken kan utvecklas om alla leveranser sker till samma plats för att sedan slussas vidare ut till verksamheterna. För att underlätta för mindre lokala leverantörer av exempelvis livsmedel ska det vara möjligt delleverera livsmedel i omgångar till kommunens omlastningscentral, för senare servering i köken. Kommunen som arbetsgivare Resultatet av Nöjd medarbetarindex (NMI) 201 kräver arbete, då det är tydligt att sjukfrånvaron ökat. Utvecklingen kräver en djup analys (ur genusperspektiv) där Service- och teknikförvaltningen reder ut vad som orsakat ökningen. Satsningar på kompetensutveckling och 17

18 ökad delaktighet i utvecklingsprocesserna kommer förhoppningsvis att förbättra välmåendet hos personalen. Även kommunens värdegrund ska genomsyra Service- och tekniknämndens verksamheter. Genom att förtydliga chefsuppdraget och satsa på ledarskapsutbildningar ska uppdragsbeskrivningarna bli bättre och chefernas roller bli tydligare, vilket förhoppningsvis också kan påverka framtida Nöjd medarbetarindex i positiv riktning. 18

19 2.6.2 Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Samtliga nämnder Målnivå: Minst 78% Källa: KKIK Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60% Källa: KKIK Samtliga nämnder Målnivå: Minst 89% Källa: KKIK Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s informationsindex minst 79 % Källa: SKL:s webbinformations undersökning. KKiK. Samtliga nämnder Målnivå: Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Källa: Medarbetarenkät Samtliga nämnder Målnivå: Skillnaderna mellan personalens och befolkningens sammansättning ska minska Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät. SCB Årlig 93% Årlig 5% Årlig 92% Årlig 85% Udda år Udda år 11% 19

20 3 Investeringar Katego ri Benämning Budget Driftkostnad 1-7 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Total budget Gata Maskiner och fordon GPS vinterväghållning 150 Långsiktig underhållsplan Oförutsedda driftsinvesteringar Värmbols IP, dagvattenpump Konsekvens dagvattenpolicy Biologisk bekämpning Gatubelysning, byte till LED-belysning Gatubelysning, elsäkerhetsåtgärder Gatubelysning, byte stolpar gatubelysning, byte kabelskåp Gatubelysning, byte kreosotstolpar Gatubelysning, byte styrsystem Övriga IP, miljöåtgärder Upprustning av grusbelagda gc-vägar Upprustning gator, kanststöd, brunnar, räcken Beläggningsytor Brobesiktningar Hällstugevägen, upprustning Åtgärder enligt asfaltplan Park och anläggning Växthuset, plasttak 200 Växthuset, bevattningssystem Växthuset, bordvärme

Service och tekniknämndens handling nr 9/2014. Delårsrapport 2014. Service- och tekniknämnden

Service och tekniknämndens handling nr 9/2014. Delårsrapport 2014. Service- och tekniknämnden Service och tekniknämndens handling nr 9/2014 Delårsrapport 2014 Service- och tekniknämnden 2014 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Vision 2025... 3 1.2 Målområden i kommunplan 2011-2014...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Service- och teknikförvaltningen 2013 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta... 3 1.1 Ansvarsområde... 3 1.2 Verksamhetsfakta... 3 2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

2014-10-27. Övergripande plan med budget

2014-10-27. Övergripande plan med budget 2014-10-27 Övergripande plan med budget 2015-2017 1 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Nämndens underlag för övergripande plan med budget s handling STN 5-2013 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2013-08-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 1.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

KALLELSE. 8 Anmälan av delegationsbeslut 66 9 Meddelanden 71

KALLELSE. 8 Anmälan av delegationsbeslut 66 9 Meddelanden 71 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-08-22 Sammanträdande organ Tid Torsdag den 29 augusti 2013, kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

2014-10-27. Övergripande plan med budget

2014-10-27. Övergripande plan med budget ra 2014-10-27 Övergripande plan med budget 2015-2017 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun

Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner tecknade 2010-06-14 ett samverkansavtal för ett projekt avseende kostverksamheten.

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

Måltidspolicy för Hällefors kommun

Måltidspolicy för Hällefors kommun Måltidspolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll Inledning 3. 1 Bakgrund 3. 2 Syfte 3. 3 Målsättning 4. 4 Måltidsverksamhet 4. 5 Organisation 4. 5.1 Nämnd 4. 5.2 Förvaltningschef 4. 5.2 Verksamhetsansvarig

Läs mer

2015-10-26. Övergripande plan med budget

2015-10-26. Övergripande plan med budget 2015-10-26 Övergripande plan med budget 2016-2018 1 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Aktiviteter (Sport och fritid)

Aktiviteter (Sport och fritid) Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

för Katrineholms kommun

för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 19/2011 miljöpartiet de sröna I~: MILJÖPARTIET DE GRÖNAS.. DIREKTIVFORSLAG för 2012 för Katrineholms kommun Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

LOTS och verksamhetsplan

LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2014 LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 Dnr VON/2014:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2014-01-30, 11 VERKSAMHETSPLAN VOF 2014

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

Läs mer

Karlskrona språkfriskola 2015/2016

Karlskrona språkfriskola 2015/2016 KARLSKRONA SPRÅKSKOLA Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona språkfriskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 4 Sockerpolicy...

Läs mer

Investeringsbudget

Investeringsbudget Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn. Skola och fritidshem. Åstorps kommun. www.astorp.se

Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn. Skola och fritidshem. Åstorps kommun. www.astorp.se Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn Skola och fritidshem Åstorps kommun www.astorp.se Livsmedels- och måltidspolicy Folkhälsoperspektiv: Riksdagen antog 2003 det övergripande folkhälsomålet,

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015-2017

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015-2017 s handling nr 19/014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 015-017 Vård- och omsorgsnämnden 014-08-14 Dnr /014:48-04 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 014-08-8, 8 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kost- och måltidspolicy 2017

Kost- och måltidspolicy 2017 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-09-18 KS/2017:70 Handläggare Åsa Carlberg Tfn 0142-850 88 Kommunstyrelsen Kost- och måltidspolicy 2017 Bakgrund Föreslagen kost- och måltidspolicy

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Författningssamling i Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för mat i förskola och skola Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet

Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet STYRDOKUMENT Fastställd av KF 2002-04-25, 31 Ersätter KS 1997-10-14, 212 KS 1992-06-02, 169 Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet INLEDNING I Karlskoga kommun är maten ett medel

Läs mer

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd.

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd. Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kostpolicy för skola och förskola

Kostpolicy för skola och förskola Kostpolicy för skola och förskola Vision Alla matgäster, äldre som yngre, får nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. I förskolan och i skolan ingår måltiden som en naturlig del och

Läs mer

Kostpolicy för Höörs kommun

Kostpolicy för Höörs kommun Kostpolicy Ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltiderna i Höörs kommun. Barn- och utbildningsnämnden Fastställdes 2014-10-13, BUN 59 Diarienr BUN 2014/97 Kostpolicy för Höörs

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Organisation. Service- och teknikförvaltningen Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet. Y C I L O P T KOS N U M M O K A K R Y K T O FÖR B Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.. 2 Vision Alla matgäster ska känna

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn. Skolcafeteria och fritidsgård. Åstorps kommun. www.astorp.se

Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn. Skolcafeteria och fritidsgård. Åstorps kommun. www.astorp.se Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn Skolcafeteria och fritidsgård Åstorps kommun www.astorp.se Livsmedels- och måltidspolicy Folkhälsoperspektiv: Riksdagen antog 2003 det övergripande

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer