HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med Röros EU-ansökan Interreg 4 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2009, fördelning av medel 5 Ansökan om bidrag för ridhus, Svegs Ryttarförening 6 Infrastrukturprojekt i Funäsdalen 7 Snöslunga till Härjedalen Sveg Airport 8 Överlåtelse av fastigheten Kyrkan 1 i Sveg genom gåva 9 Fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5 10 Försäljning av tomt i Tännäs 11 Försäljning av Funäsdalen 8: Försäljning av område av Funäsdalen 8: Köp av Funäsdalen 26:85 14 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 15 Pris på industrimark 16 Förslag till inrättande av bilpool 17 Detaljplan Sveg 6:5 m fl (Bioenergikombinatet) 18 Ekonomisk flerårsplanering Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans?, revisionsrapport 20 Motion om att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt 21 Motion om att inrätta en äldreombudsman 22 Motion om äldreombudsman i Härjedalens kommun

2 Kommunstyrelsen Organiserad vidareflyttning en möjlighet för nyanlända invandrare 24 Medborgarförslag om att utarbeta förslag till nytt regelverk för bygdeavgiftsmedel 25 Medborgarförslag om anslagstavlor för föreningar i Sveg 26 Policy för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens kommun 27 Granskning av beslutsunderlag för kommunstyrelsen, revisionsrapport 28 Motion om rutiner vid inkommande handling till kommunen 29 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 30 Upphandling fordon, näringslivs- och utvecklingskontoret, socialförvaltning och räddningstjänsten 31 Fyllnadsval av ledamot i kommunledningsutskottet (s) 32 Fyllnadsval av ombud Härjegårdar Fastighets AB 33 Fyllnadsval av ersättare för ombud Ytterhogdals Produkter AB 34 Fyllnadsval av ersättare för ombud Ytterhogdals Elektriska AB 35 Fyllnadsval av ombud Kommunförbundet Jämtlands län 36 Fyllnadsval av ersättare för ombud Kommunförbundet Jämtlands län 37 Fyllnadsval av ombud Länstrafiken i Jämtlands län AB 38 Fyllnadsval av ersättare för ombud Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 39 Fyllnadsval av ersättare för ombud Inlandsbanan AB 40 Direktiv till ombud Härjeåns Kraft AB 41 Direktiv till ombud Fastighetsaktiebolaget Norkom AB 42 Direktiv till ombud NBE Sweden AB 43 Fyllnadsval av ersättare för ombud Inlandskommunernas ek förening 44 Direktiv till ombud till Ideell förening för bildande av Region MittSverige 45 Region MittSverige, information 46 Kontaktpersoner mot byalag m fl 47 Meddelanden

3 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut

4 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tidpunkt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Gottfrid Jonsson, (s) ordförande Maj-Lis Larsson (s) Gunilla Hedin (s) Leif Nilsson (s) Mattias Molin (v) Lars Bygdén (fp) Klas Hallman (c) Anders Häggkvist (c) Rolf-Arne Ullaeus (m) Karin Holmin (vh) Mia Ekman-Johansson (vh) tjg ersättare Lars-Gunnar Nordlander (s) tjg ersättare 1-18, ej tjg Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande och sekreterare Ola Regnander, ekonomichef Bror Norberg, miljö- och byggchef 17 Jerker Blomqvist, teknisk chef 8-16 Lars Ljungsparr, personalsekreterare 26 Barbro Långström, budgetkamer 30 Göran Påhlson (s) ej tjg ersättare Mia Ekman-Johansson... Paragrafer 1-48 Kerstin Ederlöf-Olofsson... Gottfrid Jonsson... Mia Ekman-Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet, Sveg Underskrift... Ann-Christin Eriksson

5 Kommunstyrelsen Ks 1 Leader Hälsingebygden, finansiering Dnr Ks Leader är ett EU-program om samverkan för lokal utveckling. Det är en idé om ett gemensamt ansvar för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer är den bästa grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Den bärande idén är att ett långvarigt och jämbördigt partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor skapar en stabil grund för lokal utveckling på landsbygden. Där skapas gemensamma strategier för utveckling och partnerskapet blir en aktiv ägare av de olika projekt som ska förverkliga strategin. Härjedalens kommun har deltagit i arbetet med att forma två olika Leaderinitiativ, LeaderSödraFjällen och LeaderHälsingebygden. Kommunstyrelsen beslutade / 181 att genom i huvudsak bygdeavgiftsmedel delta i de två Leaderområdena. För Leader Hälsingebygden är den kommunala medfinansieringen kronor per år. För Leader Hälsingebygden 2008 har kronor avsatts från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. För ska finansiering göras med bygdeavgiftsmedel. För 2009 har faktura på kronor inkommit. Beslut om bygdeavgiftsmedel 2009 tas i juni månad FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen förskotterar kronor för Leader Hälsingebygden 200. Finansieras med bygdeavgiftsmedel Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen förskotterar kronor för Leader Hälsingebygden 2009 ur konto Finansieras med bygdeavgiftsmedel 2009

6 Kommunstyrelsen Ks 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen Dnr Ks Solveig Haugen, Leif Nilsson, Anna-Lena Andersson och Sten-Olov Vestlund (s) föreslår i motion att kommunen anställer/uppdrar till en person, turistchef eller samordnare, som har som uppgift att på heltid utveckla turism i östra Härjedalen. Näringslivs- och utvecklingskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till att en turistisk förstudie för östra Härjedalen påbörjats under hösten och att förstudien kan komma att vara underlag för en kommande EU-ansökan, egen eller som ett underprojekt inom JHT (Jämtland Härjedalen Turism). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås med hänvisning till den på började förstudien och eventuellt kommande EU-ansökan. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen Ks 3 Flygtrafiksamarbete med Röros EU-ansökan Interreg Dnr Ks Ett projekt i samarbete mellan intressenter i Röros och Härjedalen planeras. Målsättningen är att öka flygtrafiken på Röros flygplats till nytta för turistnäringen i såväl Röros- som Funäsdalsområdet. Aktuella marknader är Malmö/Köpenhamn, Stockholm, Danmark, Holland, Tyskland, England och Ryssland. Projektet ska pågå och den svenska budgeten beräknas till totalt 3 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor är offentlig finansiering och lika mycket Interreg-medel. Länsstyrelsen och Härjedalens kommun beräknas svara för den offentliga finansieringen. Det är oklart hur stor del länsstyrelsen kan svara för och hur den kommunala finansieringen ska göras. Kommunledningsutskottets har i 2/2009 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Länsstyrelsen har beslutat bidraga med 1 miljon kronor. Kommunens andel av den offentliga finansieringen är därmed 500 tkr. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunen medfinansierar projektet med 500 tkr under åren års andel, 100 tkr, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda ändamål. - Finansieringen av resterande 400 tkr prövas årligen.

8 Kommunstyrelsen Ks 4 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2009, fördelning av medel Dnr Ks I 2009 års budget finns anslaget kronor för sysselsättningsfrämjande åtgärder. FÖRSLAG Näringslivs- och utvecklingskontoret föreslår följande fördelning: Tilläggsanslag beviljas enligt följande: Brutto Statsbidrag Netto OSA Sn Feriearbeten Buf Till näringslivs- och utvecklingskontoret förfogande för andra sysselsättningsfrämjande åtgärder Erforderliga medel, kronor, anvisas ur anslaget för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Kommunstyrelsens beslut - Enligt näringslivs- och utvecklingskontorets förslag.

9 Kommunstyrelsen Ks 5 Ansökan om bidrag för ridhus, Svegs Ryttarförening Dnr Ks Kommunledningsutskottet behandlade en ansökan från Svegs Ryttarförening om kronor i bidrag för att kunna färdigställa ridhuset i Sveg. Orsaken till ansökan är att Ryttarföreningen fått mindre i bidrag från länsstyrelsen än tidigare utlovat och att man vill att tak och väggar ska täckas med isolerplast för att skydda stommen och minska elkostnaderna. Klas Hallman fick av kommunledningsutskottet i uppdrag att undersöka om överblivna medel från näringslivsfonden kan användas. Hallman rapporterar att medel från näringslivsfonden kan användas då ridverksamheten kommer att utarrenderas av föreningen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål beviljar Svegs Ryttarförening kronor. - Kommunstyrelsen uppmanar Svegs Ryttarförening att hos länsstyrelsen ansöka om kronor i bygdeavgiftsmedel. Motsvarande belopp förskotteras av Härjedalens kommun tills bygdeavgiftsmedel utbetalas i juni. Finansieringen genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. YRKANDEN Anders Häggkvist och Karin Holmin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen uppmanar Svegs Ryttarförening att ansöka om kronor i bygdeavgiftsmedel. Belopp som inte kan beviljas ur näringslivsfonden förskotteras av Härjedalens

10 Kommunstyrelsen Ks 5, forts kommun tills bygdeavgiftsmedel utbetalas i juni. Förskottet finansieras ur konto

11 Kommunstyrelsen Ks 6 Infrastrukturprojekt i Funäsdalen Dnr Ks Kommunstyrelsen beslutade att som EU-ansökan godkänna Infrastrukturprojekt funäsdalen med 9,1 miljoner kronor i kommunal finansiering. Ansökan beviljades inte då men har därefter omarbetats. Kommunstyrelsen godkände det reviderade projektet med föreslagen finansiering. Hela projektet är nu på 23,45 miljoner kronor och den kommunala medfinansieringen är 7,7 miljoner kronor. 2,8 miljoner kronor är uppbokat i den ekonomiska flerårsplanen och 2,3 miljoner kronor skjuts till i kommunala investeringsmedel. Övrig finansiering görs med bygdemedel ur Lossenfonden, 1,6 miljoner kronor, och genom medel från Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar, 1,0 miljoner kronor. EU har beviljat 10,85 miljoner kronor och länsstyrelsen bidrar med 4,0 miljoner kronor, Vägverket kronor och privata intressenter med 1,75 miljoner kronor. Aktiviteterna i projektet är olika infrastrukturåtgärder runt Funäsdalsberget och i Funäsdalens by. I en bro för 3,8 miljoner kronor över rv 84 vid Hamra går kommunen in med kronor ur näringslivsfonden. Nu övergår projektet i en verkställighet med åtgärder så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunledningsutskottets har i 196/2009 beslutat: - Tekniska kontoret är projektägare för genomförandet och utser projektledare. - Den kommunala finansieringen görs enligt fastställd plan. - Tekniska kontoret får påbörja upphandling av projekteringen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beviljar igångsättningsstillstånd.

12 Kommunstyrelsen Ks 6, forts Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 7 Snöslunga till Härjedalen Sveg Airport Dnr Ks Flygplatschefen vill att en bättre begagnad snöslunga köps för kronor. Nuvarande snöslunga, som är ca 50 år, går inte längre att reparera. Kommunledningsutskottet har i 202/2009 beslutat: - En snöslunga för kronor får köpas till flygplatsen. Medel tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. - Beslutet meddelas kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunledningsutskottets beslut godkännes.

14 Kommunstyrelsen Ks 8 Överlåtelse av fastigheten Kyrkan 1 i Sveg genom gåva Dnr Ks Svegs kyrka är belägen på fastigheten Kyrkan 1. Härjedalens kommun är lagfaren ägare till fastigheten. Inskrivningsdatum är Taxerad ägare är Svegs församling. Förslag till gåvobrev där kommunen överlåter fastigheten till Svegsbygdens församling föreligger. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen överlåter fastigheten till Svegsbygdens församling enligt upprättat gåvobrev. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen Ks 9 Fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5 Dnr Ks Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Sveg 5:5, som ägs av Svegsbygdens församling, och kommunens fastighet Sveg 6:5 föreligger. Genom fastighetsregleringen anpassas fastighetsgränserna till gällande detaljplaner. Ingen ersättning skall betalas. Förrättningskostnaderna betalas av församlingen och kommunen med hälften vardera. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

16 Kommunstyrelsen Ks 10 Försäljning av tomt i Tännäs Dnr Ks Tännäs Gemensamhetsskog har gjort en förfrågan om köp av en av kommunens tomter i Tännäs. Man avser att uppföra en byggnad med förråd, arkiv och möteslokal. Byggnaden skall på sikt anslutas till kommunalt vatten och avlopp. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tomt 90:2 säljs till Tännäs Gemensamhetsskog för 100 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Ks 11 Försäljning av Funäsdalen 8:161 Dnr Ks Bogab Förvaltning AB har begärt att få köpa Funäsdalen 8:161. Företaget har för avsikt att använda fastigheten för personalbostad samt för förråd m.m. Funäsdalen 8:161 är belägen efter Färdmansvägen. Enligt detaljplan är fastigheten avsedd för bostadsbebyggelse. Den är dock belägen i ett låglänt område, varför ingen varit intresserad av att köpa fastigheten för ändamålet. Förslag till köpeavtal har upprättats. Gällande tomtpris i Funäsdalen för bostadstomter är 150 kronor per m 2. Föreslagen köpeskilling motsvarar 65 kronor per m 2. Kommunstyrelsen har i beslut uttalat att prisnivån på grund av förutsättningarna för just den här tomten kan justeras och förslog ett pris om 65 kronor per m 2. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Funäsdalen 8:161 säljs till Bogab Förvaltning AB för 65 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 12 Försäljning av område av Funäsdalen 8:112 Dnr Ks Kuppjark AB, Tänndalen, har i skrivelse begärt att få köpa ett område om ca m 2 av Funäsdalen 8:112. Området gränsar mot Folkparken 1:1, Aktivitetshuset i Funäsdalen, och är avsett att användas för aktiviteter i anslutning till detta. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Funäsdalen 8:112 säljs till Kuppjark AB för 12 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 13 Köp av Funäsdalen 26:85 Dnr Ks Härjedalens kommun sålde år 2006 fastigheterna Funäsdalen 26:79 och 26:80 till Lars Olsson och Carina Qvist, Storvik. De har därefter sålt 26:79 vidare. Hösten 2008 upptäckte Lars Olsson att 26:79 egentligen heter 26:85. Lantmäteriets fastighetskarta från 2006 var felaktig. Köparen av det som heter 26:85 har avverkat på fastigheten och förberett för byggnation. För att lösa den uppkomna situationen kan kommunen köpa Funäsdalen 26:85 och att det därefter sker ett markbyte mellan 26:79 och 26:85. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpa Funäsdalen 26:85 för kronor. Finansiering genom eget kapital. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 14 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning Dnr Tn Riksdagen har antagit en ny lag, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som från den 1 januari 2007 ersatt den tidigare valagen. I övergångsbestämmelserna till den nya vattentjänstlagen bestäms att va-huvudmannens enligt den gamla va-lagen fastställda ABVA och va-taxa gäller enligt den nya vattentjänstlagen, dock längst intill den 31 december Gatu- och va-avdelningen har därför tagit fram nytt förslag på ABVA och va-taxa för Härjedalens kommun, där man anpassat tidigare ABVA och va-taxa till ny lagstiftning. I samband med denna anpassning föreslår tekniska kontoret även mindre justeringar i taxa och ABVA. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna va-anläggning, ABVA. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna va-anläggning, ABVA. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

21 Kommunstyrelsen Ks 15 Pris på industrimark Dnr Ks Teknisk chef föreslår att priset på industrimark räknas upp från 6 till 12 kronor per m 2 om nytt förslag till va-taxa antas av kommunfullmäktige. Priset har varit oförändrat sedan slutet av 1980-talet. Ökningen motsvarar förändringen av konsumentprisindex under samma period. I tekniska nämndens förslag till ny va-taxa föreslås att nuvarande tomtyteavgift om 14 kr per m 2 tas bort och att istället en lägenhetsavgift för bebyggd industrifastighet införs. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att priset för industrimark höjs till 12 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

22 Kommunstyrelsen Ks 16 Förslag till inrättande av bilpool Dnr Tn Tekniska nämnden beslutade / 25, föreslå kommunstyrelsen att en gemensam bilpool skall införas för tjänstemän och förtroendevalda vid Medborgarhuset samt föreslog vissa regler med mera i samband med införandet. Kommunledningsutskottet beslutade / 61, att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare utredning, bland annat ekonomiska beräkningar. Tekniska kontoret har nu utrett ärendet ytterligare och konstaterar bland annat att kostnaderna för tjänsteresor vid användande av leasingbil eller vid köp av bil minskar jämfört med användande av privatbil i tjänsten. Tekniska nämnden har ställt sig bakom utredningen och överlämnat den till kommunstyrelsen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att en gemensam bilpool ska inrättas enligt tekniska nämndens förslag och att tekniska kontoret lämnar förslag till organisation och regler för bilpoolen till kommunledningsutskottet. YRKANDEN Klas Hallman yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag med tillägg att tekniska kontoret skall redovisa sitt förslag senast den 1 april 2009.

23 Kommunstyrelsen Ks 17 Detaljplan Sveg 6:5 m fl (Bioenergikombinatet) PLAN 0037/2006 Mbn Miljö- och byggnämnden överlämnar med tillstyrkan detaljplan för Sveg 6:5 för antagande. Detaljplanen har varit utställd Antagandehandlingar med utlåtande föreligger. YRKANDE Klas Hallman yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Sveg 6:5. YRKANDEN Klas Hallman yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. RESERVATION Karin Holmin Mia Ekman-Johansson

24 Kommunstyrelsen Ks 18 Ekonomisk flerårsplanering Dnr Ks I november 2008 drogs ramarna för den ekonomiska flerårsplaneringen upp. På grund av den försämrade konjunkturen och dess effekter på skatte- och bidragsintäkter samt fortsatt befolkningsminskning beräknades kraven på kostnadsneddragningar alternativt inkomstförstärkningar till ca 23 miljoner kronor Nya prognoser gör att kravet på reduceringar av kostnaderna ökat med ca 10 miljoner kronor fram till Kommunledningsutskottets har i 9/2009 gett ekonomichef Ola Regnander och personalchef Leif Hillgren i uppdrag att göra ett förslag till åtgärdsplan för arbetet med flerårsplanen. Förslaget ska vara klart till chefs- och ordförandemötet Ekonomichefen informerar om det pågående arbetet och aktuella prognoser. Kommunstyrelsen diskuterar den uppkomna situationen och lämnar olika åtgärdsförslag. Kommunstyrelsens beslut: - Ärendet förklaras delgivet.

25 Kommunstyrelsen Ks 19 Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans?, revisionsrapport Dnr Ks Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans? till socialnämnden och vill ha skriftigt svar senast Kommunstyrelsen har fått rapporten för kännedom. I rapporten skriver revisorerna att socialnämndens ekonomi och verksamhet inte är i balans bl a därför att ingen personal har varslats om uppsägning eller sagts upp , kostnaderna för övertid, fyllnadstid och vikarier fortfarande är hög trots att en vikariepool inrättats och att återbesättning av pensionsavgångar fortfarande sker trots övertalighet och ej verkställda uppsägningar. Nämnden har inte tagit tag i grundproblemet, att verksamheten är för stor i förhållande till beviljad budget, och nämnd och förvaltningsledning uppvisar stora brister beträffande ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen gör följande uttalande: Utifrån kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen bl a övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. I det här fallet kan kommunstyrelsen till viss del vara självkritisk över att inte ha gjort tillräckligt för att socialnämndens problem inte lösts efter flera år av stora budgetunderskott. Visserligen har kommunstyrelsen gjort flera påpekanden, inte minst genom ordföranden, om att ledning, styrning och kontroll måste bli bättre. En begäran om tilläggsbudget sommaren 2008 avslogs av fullmäktige 1 oktober och kommunstyrelsen uppmanade 10 september socialnämnden att arbeta för att eliminera underskottet. Efter det senaste åtgärdspaketet har uppfattningen varit att den inrättade bemanningsenhetens kostnader skulle finansieras med medel som tidigare använts för vikarier. Detta har inte skett utan

26 Kommunstyrelsen Ks 19 forts. vikariatskostnaderna har varit på oförändrad nivå samtidigt som bemanningsenhetens kostnader tillkommit. Kommunstyrelsen uttalar nu skarp kritik mot nämnd och förvaltning över hur kontrollen har fungerat eller snarare inte fungerat. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Karin Holmin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. Gunilla Hedin deltar ej i beslutet.

27 Kommunstyrelsen Ks 20 Motion om att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt Dnr Ks Margareta Mahmoud Persson och Matz Bylund (kd) föreslår i motion att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt i Härjedalens kommun i enlighet med lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen ger möjlighet för kommunen att lämna vårdnadsbidrag till enskild med barn som har fyllt ett men inte tre år och som är folkbokförd i kommunen. Vårdnadsbidraget ska vara skattefritt och får maximalt vara kronor per barn och månad. Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår att motionen avslås. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus, Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson yrkar bifall till motionen. Mattias Molin och Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag.

28 Kommunstyrelsen Ks 20, forts Ja-röst: Mattias Molin, Lars Bygdén, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Karin Holmin, Mia Ekman-Johansson, Rolf-Arne Ullaeus Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 8 ja-röster mot 3 nej-röster. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. RESERVATION Karin Holmin Mia Ekman-Johansson Rolf-Arne Ullaeus

29 Kommunstyrelsen Ks 21 Motion om att inrätta en äldreombudsman Dnr Ks Margareta Mahmoud Persson (kd) föreslår i motion att Härjedalens kommun inrättar en tjänst som äldreombudsman. Kommunstyrelsen har skickar motionen på remiss till socialnämnden. Socialnämnden föreslår att motionen avslås. Det finns idag rutiner för tillsyn inom äldreomsorgen. Dessa går att utveckla ytterligare. Socialnämnden planerar att, genom omorganisation inom befintliga tjänster, hitta en möjlighet till ombud för att underlätta för enskilda att kontakta kommunens omsorgsverksamhet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén yrkar bifall till motionen. Gunilla Hedin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag. Ja-röst: Mattias Molin, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén

30 Kommunstyrelsen Ks 21, forts Avstår: Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige avslår motionen.

31 Kommunstyrelsen Ks 22 Motion om äldreombudsman i Härjedalens kommun Dnr Ks Lars Bygdén (fp) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden i uppdrag att tillsätta en tjänst som äldreombudsman i Härjedalens kommun på heltid. Äldreombudsmannen skall vara en resurs för den enskilde omsorgstagaren och dess anhöriga, nämnden och kommunfullmäktige genom att utreda klagomål i enskilda ärenden, mäta levererad kvalitet mot fastställda mål och rapportera till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har överlämnat motionerna på remiss till socialnämnden. Socialnämnden föreslår att motionen avslås. Det finns idag rutiner för tillsyn inom äldreomsorgen. Dessa går att utveckla ytterligare. Socialnämnden planerar att, genom omorganisation inom befintliga tjänster, hitta en möjlighet till ombud för att underlätta för enskilda att kontakta kommunens omsorgsverksamhet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén yrkar bifall till motionen. Gunilla Hedin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs.

32 Kommunstyrelsen Ks 22, forts PROPOSITIONSORDNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag. OMRÖSTNING Ja-röst: Mattias Molin, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén Avstår: Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige avslår motionen.

33 Kommunstyrelsen Ks 23 Organiserad vidareflyttning en möjlighet för nyanlända invandrare Dnr Ks Migrationsverket har erbjudit kommunen att medverka i s.k. organiserad vidareflyttning. Syftet är att underlätta den frivilliga vidareflyttningen till kommuner där det finns en god arbetsmarknad från 13 kommuner där situationen är ansträngd för invandrarna. Den mottagande kommun får räkna av antalet mottagna genom organiserad vidareflyttning mot det antal flyktingar som kommunen förbundit sig att ta emot enligt avtal med Migrationsverket. Enligt kommunens flyktingmottagning är kommunens kvot av mottagna flyktingar fylld år 2008 och beräknas bli fylld även Arbetsförmedlingen i kommunen har goda kontakter med arbetsförmedlingen i Södertälje och kommer att kunna träffa separata avtal om flytt på individnivå om det blir aktuellt. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att Härjedalens kommun inte ska medverka i den organiserade vidareflyttningen. Kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

34 Kommunstyrelsen Ks 24 Medborgarförslag om att utarbeta förslag till nytt regelverk för bygdeavgiftsmedel Dnr Ks Torsten Kristoffersson, Långå, föreslår att kommunen tillsätter en arbetsgrupp som utarbetar ett förslag till nytt regelverk för att även kunna bevilja bidrag för drift av anläggningar som skapats helt eller delvis med bygdeavgiftsmedel. Kanslichef Kerstin Ederlöf-Olofsson redovisar innehållet i förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Där anges bl a att avgiftsmedel ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Det är således inte möjligt att bevilja medel för driftkostnader. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Anders Häggkvist yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (53) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer