HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med Röros EU-ansökan Interreg 4 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2009, fördelning av medel 5 Ansökan om bidrag för ridhus, Svegs Ryttarförening 6 Infrastrukturprojekt i Funäsdalen 7 Snöslunga till Härjedalen Sveg Airport 8 Överlåtelse av fastigheten Kyrkan 1 i Sveg genom gåva 9 Fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5 10 Försäljning av tomt i Tännäs 11 Försäljning av Funäsdalen 8: Försäljning av område av Funäsdalen 8: Köp av Funäsdalen 26:85 14 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 15 Pris på industrimark 16 Förslag till inrättande av bilpool 17 Detaljplan Sveg 6:5 m fl (Bioenergikombinatet) 18 Ekonomisk flerårsplanering Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans?, revisionsrapport 20 Motion om att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt 21 Motion om att inrätta en äldreombudsman 22 Motion om äldreombudsman i Härjedalens kommun

2 Kommunstyrelsen Organiserad vidareflyttning en möjlighet för nyanlända invandrare 24 Medborgarförslag om att utarbeta förslag till nytt regelverk för bygdeavgiftsmedel 25 Medborgarförslag om anslagstavlor för föreningar i Sveg 26 Policy för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens kommun 27 Granskning av beslutsunderlag för kommunstyrelsen, revisionsrapport 28 Motion om rutiner vid inkommande handling till kommunen 29 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 30 Upphandling fordon, näringslivs- och utvecklingskontoret, socialförvaltning och räddningstjänsten 31 Fyllnadsval av ledamot i kommunledningsutskottet (s) 32 Fyllnadsval av ombud Härjegårdar Fastighets AB 33 Fyllnadsval av ersättare för ombud Ytterhogdals Produkter AB 34 Fyllnadsval av ersättare för ombud Ytterhogdals Elektriska AB 35 Fyllnadsval av ombud Kommunförbundet Jämtlands län 36 Fyllnadsval av ersättare för ombud Kommunförbundet Jämtlands län 37 Fyllnadsval av ombud Länstrafiken i Jämtlands län AB 38 Fyllnadsval av ersättare för ombud Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 39 Fyllnadsval av ersättare för ombud Inlandsbanan AB 40 Direktiv till ombud Härjeåns Kraft AB 41 Direktiv till ombud Fastighetsaktiebolaget Norkom AB 42 Direktiv till ombud NBE Sweden AB 43 Fyllnadsval av ersättare för ombud Inlandskommunernas ek förening 44 Direktiv till ombud till Ideell förening för bildande av Region MittSverige 45 Region MittSverige, information 46 Kontaktpersoner mot byalag m fl 47 Meddelanden

3 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut

4 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tidpunkt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Gottfrid Jonsson, (s) ordförande Maj-Lis Larsson (s) Gunilla Hedin (s) Leif Nilsson (s) Mattias Molin (v) Lars Bygdén (fp) Klas Hallman (c) Anders Häggkvist (c) Rolf-Arne Ullaeus (m) Karin Holmin (vh) Mia Ekman-Johansson (vh) tjg ersättare Lars-Gunnar Nordlander (s) tjg ersättare 1-18, ej tjg Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande och sekreterare Ola Regnander, ekonomichef Bror Norberg, miljö- och byggchef 17 Jerker Blomqvist, teknisk chef 8-16 Lars Ljungsparr, personalsekreterare 26 Barbro Långström, budgetkamer 30 Göran Påhlson (s) ej tjg ersättare Mia Ekman-Johansson... Paragrafer 1-48 Kerstin Ederlöf-Olofsson... Gottfrid Jonsson... Mia Ekman-Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet, Sveg Underskrift... Ann-Christin Eriksson

5 Kommunstyrelsen Ks 1 Leader Hälsingebygden, finansiering Dnr Ks Leader är ett EU-program om samverkan för lokal utveckling. Det är en idé om ett gemensamt ansvar för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer är den bästa grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Den bärande idén är att ett långvarigt och jämbördigt partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor skapar en stabil grund för lokal utveckling på landsbygden. Där skapas gemensamma strategier för utveckling och partnerskapet blir en aktiv ägare av de olika projekt som ska förverkliga strategin. Härjedalens kommun har deltagit i arbetet med att forma två olika Leaderinitiativ, LeaderSödraFjällen och LeaderHälsingebygden. Kommunstyrelsen beslutade / 181 att genom i huvudsak bygdeavgiftsmedel delta i de två Leaderområdena. För Leader Hälsingebygden är den kommunala medfinansieringen kronor per år. För Leader Hälsingebygden 2008 har kronor avsatts från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. För ska finansiering göras med bygdeavgiftsmedel. För 2009 har faktura på kronor inkommit. Beslut om bygdeavgiftsmedel 2009 tas i juni månad FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen förskotterar kronor för Leader Hälsingebygden 200. Finansieras med bygdeavgiftsmedel Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen förskotterar kronor för Leader Hälsingebygden 2009 ur konto Finansieras med bygdeavgiftsmedel 2009

6 Kommunstyrelsen Ks 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen Dnr Ks Solveig Haugen, Leif Nilsson, Anna-Lena Andersson och Sten-Olov Vestlund (s) föreslår i motion att kommunen anställer/uppdrar till en person, turistchef eller samordnare, som har som uppgift att på heltid utveckla turism i östra Härjedalen. Näringslivs- och utvecklingskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till att en turistisk förstudie för östra Härjedalen påbörjats under hösten och att förstudien kan komma att vara underlag för en kommande EU-ansökan, egen eller som ett underprojekt inom JHT (Jämtland Härjedalen Turism). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås med hänvisning till den på började förstudien och eventuellt kommande EU-ansökan. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen Ks 3 Flygtrafiksamarbete med Röros EU-ansökan Interreg Dnr Ks Ett projekt i samarbete mellan intressenter i Röros och Härjedalen planeras. Målsättningen är att öka flygtrafiken på Röros flygplats till nytta för turistnäringen i såväl Röros- som Funäsdalsområdet. Aktuella marknader är Malmö/Köpenhamn, Stockholm, Danmark, Holland, Tyskland, England och Ryssland. Projektet ska pågå och den svenska budgeten beräknas till totalt 3 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor är offentlig finansiering och lika mycket Interreg-medel. Länsstyrelsen och Härjedalens kommun beräknas svara för den offentliga finansieringen. Det är oklart hur stor del länsstyrelsen kan svara för och hur den kommunala finansieringen ska göras. Kommunledningsutskottets har i 2/2009 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Länsstyrelsen har beslutat bidraga med 1 miljon kronor. Kommunens andel av den offentliga finansieringen är därmed 500 tkr. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunen medfinansierar projektet med 500 tkr under åren års andel, 100 tkr, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda ändamål. - Finansieringen av resterande 400 tkr prövas årligen.

8 Kommunstyrelsen Ks 4 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2009, fördelning av medel Dnr Ks I 2009 års budget finns anslaget kronor för sysselsättningsfrämjande åtgärder. FÖRSLAG Näringslivs- och utvecklingskontoret föreslår följande fördelning: Tilläggsanslag beviljas enligt följande: Brutto Statsbidrag Netto OSA Sn Feriearbeten Buf Till näringslivs- och utvecklingskontoret förfogande för andra sysselsättningsfrämjande åtgärder Erforderliga medel, kronor, anvisas ur anslaget för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Kommunstyrelsens beslut - Enligt näringslivs- och utvecklingskontorets förslag.

9 Kommunstyrelsen Ks 5 Ansökan om bidrag för ridhus, Svegs Ryttarförening Dnr Ks Kommunledningsutskottet behandlade en ansökan från Svegs Ryttarförening om kronor i bidrag för att kunna färdigställa ridhuset i Sveg. Orsaken till ansökan är att Ryttarföreningen fått mindre i bidrag från länsstyrelsen än tidigare utlovat och att man vill att tak och väggar ska täckas med isolerplast för att skydda stommen och minska elkostnaderna. Klas Hallman fick av kommunledningsutskottet i uppdrag att undersöka om överblivna medel från näringslivsfonden kan användas. Hallman rapporterar att medel från näringslivsfonden kan användas då ridverksamheten kommer att utarrenderas av föreningen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål beviljar Svegs Ryttarförening kronor. - Kommunstyrelsen uppmanar Svegs Ryttarförening att hos länsstyrelsen ansöka om kronor i bygdeavgiftsmedel. Motsvarande belopp förskotteras av Härjedalens kommun tills bygdeavgiftsmedel utbetalas i juni. Finansieringen genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. YRKANDEN Anders Häggkvist och Karin Holmin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen uppmanar Svegs Ryttarförening att ansöka om kronor i bygdeavgiftsmedel. Belopp som inte kan beviljas ur näringslivsfonden förskotteras av Härjedalens

10 Kommunstyrelsen Ks 5, forts kommun tills bygdeavgiftsmedel utbetalas i juni. Förskottet finansieras ur konto

11 Kommunstyrelsen Ks 6 Infrastrukturprojekt i Funäsdalen Dnr Ks Kommunstyrelsen beslutade att som EU-ansökan godkänna Infrastrukturprojekt funäsdalen med 9,1 miljoner kronor i kommunal finansiering. Ansökan beviljades inte då men har därefter omarbetats. Kommunstyrelsen godkände det reviderade projektet med föreslagen finansiering. Hela projektet är nu på 23,45 miljoner kronor och den kommunala medfinansieringen är 7,7 miljoner kronor. 2,8 miljoner kronor är uppbokat i den ekonomiska flerårsplanen och 2,3 miljoner kronor skjuts till i kommunala investeringsmedel. Övrig finansiering görs med bygdemedel ur Lossenfonden, 1,6 miljoner kronor, och genom medel från Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar, 1,0 miljoner kronor. EU har beviljat 10,85 miljoner kronor och länsstyrelsen bidrar med 4,0 miljoner kronor, Vägverket kronor och privata intressenter med 1,75 miljoner kronor. Aktiviteterna i projektet är olika infrastrukturåtgärder runt Funäsdalsberget och i Funäsdalens by. I en bro för 3,8 miljoner kronor över rv 84 vid Hamra går kommunen in med kronor ur näringslivsfonden. Nu övergår projektet i en verkställighet med åtgärder så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunledningsutskottets har i 196/2009 beslutat: - Tekniska kontoret är projektägare för genomförandet och utser projektledare. - Den kommunala finansieringen görs enligt fastställd plan. - Tekniska kontoret får påbörja upphandling av projekteringen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beviljar igångsättningsstillstånd.

12 Kommunstyrelsen Ks 6, forts Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 7 Snöslunga till Härjedalen Sveg Airport Dnr Ks Flygplatschefen vill att en bättre begagnad snöslunga köps för kronor. Nuvarande snöslunga, som är ca 50 år, går inte längre att reparera. Kommunledningsutskottet har i 202/2009 beslutat: - En snöslunga för kronor får köpas till flygplatsen. Medel tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. - Beslutet meddelas kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunledningsutskottets beslut godkännes.

14 Kommunstyrelsen Ks 8 Överlåtelse av fastigheten Kyrkan 1 i Sveg genom gåva Dnr Ks Svegs kyrka är belägen på fastigheten Kyrkan 1. Härjedalens kommun är lagfaren ägare till fastigheten. Inskrivningsdatum är Taxerad ägare är Svegs församling. Förslag till gåvobrev där kommunen överlåter fastigheten till Svegsbygdens församling föreligger. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen överlåter fastigheten till Svegsbygdens församling enligt upprättat gåvobrev. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen Ks 9 Fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5 Dnr Ks Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Sveg 5:5, som ägs av Svegsbygdens församling, och kommunens fastighet Sveg 6:5 föreligger. Genom fastighetsregleringen anpassas fastighetsgränserna till gällande detaljplaner. Ingen ersättning skall betalas. Förrättningskostnaderna betalas av församlingen och kommunen med hälften vardera. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

16 Kommunstyrelsen Ks 10 Försäljning av tomt i Tännäs Dnr Ks Tännäs Gemensamhetsskog har gjort en förfrågan om köp av en av kommunens tomter i Tännäs. Man avser att uppföra en byggnad med förråd, arkiv och möteslokal. Byggnaden skall på sikt anslutas till kommunalt vatten och avlopp. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tomt 90:2 säljs till Tännäs Gemensamhetsskog för 100 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Ks 11 Försäljning av Funäsdalen 8:161 Dnr Ks Bogab Förvaltning AB har begärt att få köpa Funäsdalen 8:161. Företaget har för avsikt att använda fastigheten för personalbostad samt för förråd m.m. Funäsdalen 8:161 är belägen efter Färdmansvägen. Enligt detaljplan är fastigheten avsedd för bostadsbebyggelse. Den är dock belägen i ett låglänt område, varför ingen varit intresserad av att köpa fastigheten för ändamålet. Förslag till köpeavtal har upprättats. Gällande tomtpris i Funäsdalen för bostadstomter är 150 kronor per m 2. Föreslagen köpeskilling motsvarar 65 kronor per m 2. Kommunstyrelsen har i beslut uttalat att prisnivån på grund av förutsättningarna för just den här tomten kan justeras och förslog ett pris om 65 kronor per m 2. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Funäsdalen 8:161 säljs till Bogab Förvaltning AB för 65 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 12 Försäljning av område av Funäsdalen 8:112 Dnr Ks Kuppjark AB, Tänndalen, har i skrivelse begärt att få köpa ett område om ca m 2 av Funäsdalen 8:112. Området gränsar mot Folkparken 1:1, Aktivitetshuset i Funäsdalen, och är avsett att användas för aktiviteter i anslutning till detta. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Funäsdalen 8:112 säljs till Kuppjark AB för 12 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 13 Köp av Funäsdalen 26:85 Dnr Ks Härjedalens kommun sålde år 2006 fastigheterna Funäsdalen 26:79 och 26:80 till Lars Olsson och Carina Qvist, Storvik. De har därefter sålt 26:79 vidare. Hösten 2008 upptäckte Lars Olsson att 26:79 egentligen heter 26:85. Lantmäteriets fastighetskarta från 2006 var felaktig. Köparen av det som heter 26:85 har avverkat på fastigheten och förberett för byggnation. För att lösa den uppkomna situationen kan kommunen köpa Funäsdalen 26:85 och att det därefter sker ett markbyte mellan 26:79 och 26:85. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpa Funäsdalen 26:85 för kronor. Finansiering genom eget kapital. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 14 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning Dnr Tn Riksdagen har antagit en ny lag, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som från den 1 januari 2007 ersatt den tidigare valagen. I övergångsbestämmelserna till den nya vattentjänstlagen bestäms att va-huvudmannens enligt den gamla va-lagen fastställda ABVA och va-taxa gäller enligt den nya vattentjänstlagen, dock längst intill den 31 december Gatu- och va-avdelningen har därför tagit fram nytt förslag på ABVA och va-taxa för Härjedalens kommun, där man anpassat tidigare ABVA och va-taxa till ny lagstiftning. I samband med denna anpassning föreslår tekniska kontoret även mindre justeringar i taxa och ABVA. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna va-anläggning, ABVA. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna va-anläggning, ABVA. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

21 Kommunstyrelsen Ks 15 Pris på industrimark Dnr Ks Teknisk chef föreslår att priset på industrimark räknas upp från 6 till 12 kronor per m 2 om nytt förslag till va-taxa antas av kommunfullmäktige. Priset har varit oförändrat sedan slutet av 1980-talet. Ökningen motsvarar förändringen av konsumentprisindex under samma period. I tekniska nämndens förslag till ny va-taxa föreslås att nuvarande tomtyteavgift om 14 kr per m 2 tas bort och att istället en lägenhetsavgift för bebyggd industrifastighet införs. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att priset för industrimark höjs till 12 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

22 Kommunstyrelsen Ks 16 Förslag till inrättande av bilpool Dnr Tn Tekniska nämnden beslutade / 25, föreslå kommunstyrelsen att en gemensam bilpool skall införas för tjänstemän och förtroendevalda vid Medborgarhuset samt föreslog vissa regler med mera i samband med införandet. Kommunledningsutskottet beslutade / 61, att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare utredning, bland annat ekonomiska beräkningar. Tekniska kontoret har nu utrett ärendet ytterligare och konstaterar bland annat att kostnaderna för tjänsteresor vid användande av leasingbil eller vid köp av bil minskar jämfört med användande av privatbil i tjänsten. Tekniska nämnden har ställt sig bakom utredningen och överlämnat den till kommunstyrelsen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att en gemensam bilpool ska inrättas enligt tekniska nämndens förslag och att tekniska kontoret lämnar förslag till organisation och regler för bilpoolen till kommunledningsutskottet. YRKANDEN Klas Hallman yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag med tillägg att tekniska kontoret skall redovisa sitt förslag senast den 1 april 2009.

23 Kommunstyrelsen Ks 17 Detaljplan Sveg 6:5 m fl (Bioenergikombinatet) PLAN 0037/2006 Mbn Miljö- och byggnämnden överlämnar med tillstyrkan detaljplan för Sveg 6:5 för antagande. Detaljplanen har varit utställd Antagandehandlingar med utlåtande föreligger. YRKANDE Klas Hallman yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Sveg 6:5. YRKANDEN Klas Hallman yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. RESERVATION Karin Holmin Mia Ekman-Johansson

24 Kommunstyrelsen Ks 18 Ekonomisk flerårsplanering Dnr Ks I november 2008 drogs ramarna för den ekonomiska flerårsplaneringen upp. På grund av den försämrade konjunkturen och dess effekter på skatte- och bidragsintäkter samt fortsatt befolkningsminskning beräknades kraven på kostnadsneddragningar alternativt inkomstförstärkningar till ca 23 miljoner kronor Nya prognoser gör att kravet på reduceringar av kostnaderna ökat med ca 10 miljoner kronor fram till Kommunledningsutskottets har i 9/2009 gett ekonomichef Ola Regnander och personalchef Leif Hillgren i uppdrag att göra ett förslag till åtgärdsplan för arbetet med flerårsplanen. Förslaget ska vara klart till chefs- och ordförandemötet Ekonomichefen informerar om det pågående arbetet och aktuella prognoser. Kommunstyrelsen diskuterar den uppkomna situationen och lämnar olika åtgärdsförslag. Kommunstyrelsens beslut: - Ärendet förklaras delgivet.

25 Kommunstyrelsen Ks 19 Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans?, revisionsrapport Dnr Ks Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans? till socialnämnden och vill ha skriftigt svar senast Kommunstyrelsen har fått rapporten för kännedom. I rapporten skriver revisorerna att socialnämndens ekonomi och verksamhet inte är i balans bl a därför att ingen personal har varslats om uppsägning eller sagts upp , kostnaderna för övertid, fyllnadstid och vikarier fortfarande är hög trots att en vikariepool inrättats och att återbesättning av pensionsavgångar fortfarande sker trots övertalighet och ej verkställda uppsägningar. Nämnden har inte tagit tag i grundproblemet, att verksamheten är för stor i förhållande till beviljad budget, och nämnd och förvaltningsledning uppvisar stora brister beträffande ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen gör följande uttalande: Utifrån kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen bl a övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. I det här fallet kan kommunstyrelsen till viss del vara självkritisk över att inte ha gjort tillräckligt för att socialnämndens problem inte lösts efter flera år av stora budgetunderskott. Visserligen har kommunstyrelsen gjort flera påpekanden, inte minst genom ordföranden, om att ledning, styrning och kontroll måste bli bättre. En begäran om tilläggsbudget sommaren 2008 avslogs av fullmäktige 1 oktober och kommunstyrelsen uppmanade 10 september socialnämnden att arbeta för att eliminera underskottet. Efter det senaste åtgärdspaketet har uppfattningen varit att den inrättade bemanningsenhetens kostnader skulle finansieras med medel som tidigare använts för vikarier. Detta har inte skett utan

26 Kommunstyrelsen Ks 19 forts. vikariatskostnaderna har varit på oförändrad nivå samtidigt som bemanningsenhetens kostnader tillkommit. Kommunstyrelsen uttalar nu skarp kritik mot nämnd och förvaltning över hur kontrollen har fungerat eller snarare inte fungerat. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Karin Holmin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. Gunilla Hedin deltar ej i beslutet.

27 Kommunstyrelsen Ks 20 Motion om att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt Dnr Ks Margareta Mahmoud Persson och Matz Bylund (kd) föreslår i motion att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt i Härjedalens kommun i enlighet med lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen ger möjlighet för kommunen att lämna vårdnadsbidrag till enskild med barn som har fyllt ett men inte tre år och som är folkbokförd i kommunen. Vårdnadsbidraget ska vara skattefritt och får maximalt vara kronor per barn och månad. Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår att motionen avslås. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus, Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson yrkar bifall till motionen. Mattias Molin och Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag.

28 Kommunstyrelsen Ks 20, forts Ja-röst: Mattias Molin, Lars Bygdén, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Karin Holmin, Mia Ekman-Johansson, Rolf-Arne Ullaeus Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 8 ja-röster mot 3 nej-röster. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. RESERVATION Karin Holmin Mia Ekman-Johansson Rolf-Arne Ullaeus

29 Kommunstyrelsen Ks 21 Motion om att inrätta en äldreombudsman Dnr Ks Margareta Mahmoud Persson (kd) föreslår i motion att Härjedalens kommun inrättar en tjänst som äldreombudsman. Kommunstyrelsen har skickar motionen på remiss till socialnämnden. Socialnämnden föreslår att motionen avslås. Det finns idag rutiner för tillsyn inom äldreomsorgen. Dessa går att utveckla ytterligare. Socialnämnden planerar att, genom omorganisation inom befintliga tjänster, hitta en möjlighet till ombud för att underlätta för enskilda att kontakta kommunens omsorgsverksamhet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén yrkar bifall till motionen. Gunilla Hedin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag. Ja-röst: Mattias Molin, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén

30 Kommunstyrelsen Ks 21, forts Avstår: Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige avslår motionen.

31 Kommunstyrelsen Ks 22 Motion om äldreombudsman i Härjedalens kommun Dnr Ks Lars Bygdén (fp) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden i uppdrag att tillsätta en tjänst som äldreombudsman i Härjedalens kommun på heltid. Äldreombudsmannen skall vara en resurs för den enskilde omsorgstagaren och dess anhöriga, nämnden och kommunfullmäktige genom att utreda klagomål i enskilda ärenden, mäta levererad kvalitet mot fastställda mål och rapportera till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har överlämnat motionerna på remiss till socialnämnden. Socialnämnden föreslår att motionen avslås. Det finns idag rutiner för tillsyn inom äldreomsorgen. Dessa går att utveckla ytterligare. Socialnämnden planerar att, genom omorganisation inom befintliga tjänster, hitta en möjlighet till ombud för att underlätta för enskilda att kontakta kommunens omsorgsverksamhet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén yrkar bifall till motionen. Gunilla Hedin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs.

32 Kommunstyrelsen Ks 22, forts PROPOSITIONSORDNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag. OMRÖSTNING Ja-röst: Mattias Molin, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén Avstår: Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige avslår motionen.

33 Kommunstyrelsen Ks 23 Organiserad vidareflyttning en möjlighet för nyanlända invandrare Dnr Ks Migrationsverket har erbjudit kommunen att medverka i s.k. organiserad vidareflyttning. Syftet är att underlätta den frivilliga vidareflyttningen till kommuner där det finns en god arbetsmarknad från 13 kommuner där situationen är ansträngd för invandrarna. Den mottagande kommun får räkna av antalet mottagna genom organiserad vidareflyttning mot det antal flyktingar som kommunen förbundit sig att ta emot enligt avtal med Migrationsverket. Enligt kommunens flyktingmottagning är kommunens kvot av mottagna flyktingar fylld år 2008 och beräknas bli fylld även Arbetsförmedlingen i kommunen har goda kontakter med arbetsförmedlingen i Södertälje och kommer att kunna träffa separata avtal om flytt på individnivå om det blir aktuellt. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att Härjedalens kommun inte ska medverka i den organiserade vidareflyttningen. Kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

34 Kommunstyrelsen Ks 24 Medborgarförslag om att utarbeta förslag till nytt regelverk för bygdeavgiftsmedel Dnr Ks Torsten Kristoffersson, Långå, föreslår att kommunen tillsätter en arbetsgrupp som utarbetar ett förslag till nytt regelverk för att även kunna bevilja bidrag för drift av anläggningar som skapats helt eller delvis med bygdeavgiftsmedel. Kanslichef Kerstin Ederlöf-Olofsson redovisar innehållet i förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Där anges bl a att avgiftsmedel ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Det är således inte möjligt att bevilja medel för driftkostnader. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Anders Häggkvist yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-02-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk flerårsplanering 2009-2012, information 2 Allmänhetens frågestund 3 Medborgarförslag om att utarbeta

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 78 Upprustningsbidrag

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-11-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 171 Upphandling av mottagandeservice i Ytterhogdal 172 Årets företagare 2010 173 Inflyttarservice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 106 Förstudie av turism i östra Härjedalen 107 Program för utredning om skoterled (transitled)

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Allmänhetens frågestund 2 Information om regionfrågan 3 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 42 Konvertering av oljeanläggning Wemerskolan, Hede 43 Upprustningsbidrag Fröjdvallen, Bruksvallarna 44 Kallställning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 46 Medborgarförslag om namnändring på väg i Lillhärdal 47 Rutiner för namnsättning av vägar 48 Översiktsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Sveg Lunch serveras på Hotell Mysoxen kl 11.30 för ledamöter och mottagare av minnesgåvor och pris TID Måndag 21 november 2016, kl 13.00 ÄRENDE BESLUT Sammanträdet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2014-08-28 1 FORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 62 Ekonomiinformation 63 Information forvaltningschef 64 Nya renhallningsforeskrifter

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-09-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 100 Information om företagsfrågor 101 Ekonomisk debatt 102 Allmänhetens frågestund 103 Nytt medborgarförslag om

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport Samhällsbyggnadsnämnden 2011-08-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ombyggnad Wemerskolan, Hede 55 Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009 Kommunstyrelsen 2010-03-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009 41 Begäran om utökning av internkredit,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2011-11-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 122 Utdelning av minnesgåvor till anställda 123 Ensamkommande flyktingbarn, information 124 Kommunens organisation:

Läs mer

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00 1 ORGAN PLATS Kommunstyrelsen P 1, Medborgarhuset, Sveg Gruppmöte fr. kl. 9.00 TID Onsdag 31 maj 2017, kl 10.00 ÄRENDE 1 Val av justerare och fastställande av dagordningen Information 2 Lokal överenskommelse,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Paragraf nr Ärenderubrik 222 Fördelning av kommunalt bidrag till mottagandeservice 2010 223 Projektansökan för ett Destinationsbolag Vemdalen 224 Jämtland-Härjedalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 81 Ekonomisk långsiktig plan (KELP) 82 Motion vårdnadsbidrag 83 Medborgarförslag tennisbanan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-03-12 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-03-12 1 Kommunstyrelsen 2008-03-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 23 Årsredovisning 2007 24 Upplåtelse av nyttjanderätt för jakt i Mammerdalen, Hede 25 Förslag till byte av område

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-04-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 52 Kommunchef, presentation 53 Öhrlings PwC, delrapport 54 Arbetsutskottets protokoll 55 Delegationsbeslut 56 Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1 Socialnämnden 2012-04-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 44 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 45 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 46 Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden 106 Kameraövervakning Svegs flygplats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Föredragande och övrigt

Föredragande och övrigt 1 ORGAN PLATS Kommunledningsutskottet Medborgarhuset, Sveg OBS! Styrgruppsmöte för projektet Lokal attraktionskraft, kl 9.00 (klu:s ledamöter) TID Onsdag 11 maj 2016 kl 10.00 ÄRENDE Föredragande och övrigt

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet Brukarrådet 2012-06-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Information från SPF 8 Ledsagare vid resa med färdtjänst 9 Aktuellt från tillgänglighetsrådgivaren 10 Aktuellt från

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1 Socialnämnden 2015-01-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018 2 Val av ledamöter och ersättare till

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-03-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Arbetsutskottets protokoll 31 Delegationsbeslut 32 Information 33 MAS, information 34 Årsredovisning 2009 35 Budgetuppföljning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-03-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 31 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 32 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 33

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen 18 april den, klockan :35

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen 18 april den, klockan :35 2016-04-18 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen 18 april den, klockan 08.00-08:35 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban

Läs mer

144 Val av kommunfullmäktiges presidium

144 Val av kommunfullmäktiges presidium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2014-11-05 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 143 Val av valberedning 2014-10-15-2018-10-14 144 Val av kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2015-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 32 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 33 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 34

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer