HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med Röros EU-ansökan Interreg 4 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2009, fördelning av medel 5 Ansökan om bidrag för ridhus, Svegs Ryttarförening 6 Infrastrukturprojekt i Funäsdalen 7 Snöslunga till Härjedalen Sveg Airport 8 Överlåtelse av fastigheten Kyrkan 1 i Sveg genom gåva 9 Fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5 10 Försäljning av tomt i Tännäs 11 Försäljning av Funäsdalen 8: Försäljning av område av Funäsdalen 8: Köp av Funäsdalen 26:85 14 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 15 Pris på industrimark 16 Förslag till inrättande av bilpool 17 Detaljplan Sveg 6:5 m fl (Bioenergikombinatet) 18 Ekonomisk flerårsplanering Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans?, revisionsrapport 20 Motion om att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt 21 Motion om att inrätta en äldreombudsman 22 Motion om äldreombudsman i Härjedalens kommun

2 Kommunstyrelsen Organiserad vidareflyttning en möjlighet för nyanlända invandrare 24 Medborgarförslag om att utarbeta förslag till nytt regelverk för bygdeavgiftsmedel 25 Medborgarförslag om anslagstavlor för föreningar i Sveg 26 Policy för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens kommun 27 Granskning av beslutsunderlag för kommunstyrelsen, revisionsrapport 28 Motion om rutiner vid inkommande handling till kommunen 29 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 30 Upphandling fordon, näringslivs- och utvecklingskontoret, socialförvaltning och räddningstjänsten 31 Fyllnadsval av ledamot i kommunledningsutskottet (s) 32 Fyllnadsval av ombud Härjegårdar Fastighets AB 33 Fyllnadsval av ersättare för ombud Ytterhogdals Produkter AB 34 Fyllnadsval av ersättare för ombud Ytterhogdals Elektriska AB 35 Fyllnadsval av ombud Kommunförbundet Jämtlands län 36 Fyllnadsval av ersättare för ombud Kommunförbundet Jämtlands län 37 Fyllnadsval av ombud Länstrafiken i Jämtlands län AB 38 Fyllnadsval av ersättare för ombud Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 39 Fyllnadsval av ersättare för ombud Inlandsbanan AB 40 Direktiv till ombud Härjeåns Kraft AB 41 Direktiv till ombud Fastighetsaktiebolaget Norkom AB 42 Direktiv till ombud NBE Sweden AB 43 Fyllnadsval av ersättare för ombud Inlandskommunernas ek förening 44 Direktiv till ombud till Ideell förening för bildande av Region MittSverige 45 Region MittSverige, information 46 Kontaktpersoner mot byalag m fl 47 Meddelanden

3 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut

4 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tidpunkt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Gottfrid Jonsson, (s) ordförande Maj-Lis Larsson (s) Gunilla Hedin (s) Leif Nilsson (s) Mattias Molin (v) Lars Bygdén (fp) Klas Hallman (c) Anders Häggkvist (c) Rolf-Arne Ullaeus (m) Karin Holmin (vh) Mia Ekman-Johansson (vh) tjg ersättare Lars-Gunnar Nordlander (s) tjg ersättare 1-18, ej tjg Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande och sekreterare Ola Regnander, ekonomichef Bror Norberg, miljö- och byggchef 17 Jerker Blomqvist, teknisk chef 8-16 Lars Ljungsparr, personalsekreterare 26 Barbro Långström, budgetkamer 30 Göran Påhlson (s) ej tjg ersättare Mia Ekman-Johansson... Paragrafer 1-48 Kerstin Ederlöf-Olofsson... Gottfrid Jonsson... Mia Ekman-Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet, Sveg Underskrift... Ann-Christin Eriksson

5 Kommunstyrelsen Ks 1 Leader Hälsingebygden, finansiering Dnr Ks Leader är ett EU-program om samverkan för lokal utveckling. Det är en idé om ett gemensamt ansvar för lokalsamhället där samarbete mellan samhällets sektorer är den bästa grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Den bärande idén är att ett långvarigt och jämbördigt partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor skapar en stabil grund för lokal utveckling på landsbygden. Där skapas gemensamma strategier för utveckling och partnerskapet blir en aktiv ägare av de olika projekt som ska förverkliga strategin. Härjedalens kommun har deltagit i arbetet med att forma två olika Leaderinitiativ, LeaderSödraFjällen och LeaderHälsingebygden. Kommunstyrelsen beslutade / 181 att genom i huvudsak bygdeavgiftsmedel delta i de två Leaderområdena. För Leader Hälsingebygden är den kommunala medfinansieringen kronor per år. För Leader Hälsingebygden 2008 har kronor avsatts från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. För ska finansiering göras med bygdeavgiftsmedel. För 2009 har faktura på kronor inkommit. Beslut om bygdeavgiftsmedel 2009 tas i juni månad FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen förskotterar kronor för Leader Hälsingebygden 200. Finansieras med bygdeavgiftsmedel Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen förskotterar kronor för Leader Hälsingebygden 2009 ur konto Finansieras med bygdeavgiftsmedel 2009

6 Kommunstyrelsen Ks 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen Dnr Ks Solveig Haugen, Leif Nilsson, Anna-Lena Andersson och Sten-Olov Vestlund (s) föreslår i motion att kommunen anställer/uppdrar till en person, turistchef eller samordnare, som har som uppgift att på heltid utveckla turism i östra Härjedalen. Näringslivs- och utvecklingskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till att en turistisk förstudie för östra Härjedalen påbörjats under hösten och att förstudien kan komma att vara underlag för en kommande EU-ansökan, egen eller som ett underprojekt inom JHT (Jämtland Härjedalen Turism). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås med hänvisning till den på började förstudien och eventuellt kommande EU-ansökan. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen Ks 3 Flygtrafiksamarbete med Röros EU-ansökan Interreg Dnr Ks Ett projekt i samarbete mellan intressenter i Röros och Härjedalen planeras. Målsättningen är att öka flygtrafiken på Röros flygplats till nytta för turistnäringen i såväl Röros- som Funäsdalsområdet. Aktuella marknader är Malmö/Köpenhamn, Stockholm, Danmark, Holland, Tyskland, England och Ryssland. Projektet ska pågå och den svenska budgeten beräknas till totalt 3 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor är offentlig finansiering och lika mycket Interreg-medel. Länsstyrelsen och Härjedalens kommun beräknas svara för den offentliga finansieringen. Det är oklart hur stor del länsstyrelsen kan svara för och hur den kommunala finansieringen ska göras. Kommunledningsutskottets har i 2/2009 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Länsstyrelsen har beslutat bidraga med 1 miljon kronor. Kommunens andel av den offentliga finansieringen är därmed 500 tkr. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunen medfinansierar projektet med 500 tkr under åren års andel, 100 tkr, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda ändamål. - Finansieringen av resterande 400 tkr prövas årligen.

8 Kommunstyrelsen Ks 4 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2009, fördelning av medel Dnr Ks I 2009 års budget finns anslaget kronor för sysselsättningsfrämjande åtgärder. FÖRSLAG Näringslivs- och utvecklingskontoret föreslår följande fördelning: Tilläggsanslag beviljas enligt följande: Brutto Statsbidrag Netto OSA Sn Feriearbeten Buf Till näringslivs- och utvecklingskontoret förfogande för andra sysselsättningsfrämjande åtgärder Erforderliga medel, kronor, anvisas ur anslaget för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Kommunstyrelsens beslut - Enligt näringslivs- och utvecklingskontorets förslag.

9 Kommunstyrelsen Ks 5 Ansökan om bidrag för ridhus, Svegs Ryttarförening Dnr Ks Kommunledningsutskottet behandlade en ansökan från Svegs Ryttarförening om kronor i bidrag för att kunna färdigställa ridhuset i Sveg. Orsaken till ansökan är att Ryttarföreningen fått mindre i bidrag från länsstyrelsen än tidigare utlovat och att man vill att tak och väggar ska täckas med isolerplast för att skydda stommen och minska elkostnaderna. Klas Hallman fick av kommunledningsutskottet i uppdrag att undersöka om överblivna medel från näringslivsfonden kan användas. Hallman rapporterar att medel från näringslivsfonden kan användas då ridverksamheten kommer att utarrenderas av föreningen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål beviljar Svegs Ryttarförening kronor. - Kommunstyrelsen uppmanar Svegs Ryttarförening att hos länsstyrelsen ansöka om kronor i bygdeavgiftsmedel. Motsvarande belopp förskotteras av Härjedalens kommun tills bygdeavgiftsmedel utbetalas i juni. Finansieringen genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. YRKANDEN Anders Häggkvist och Karin Holmin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunstyrelsen uppmanar Svegs Ryttarförening att ansöka om kronor i bygdeavgiftsmedel. Belopp som inte kan beviljas ur näringslivsfonden förskotteras av Härjedalens

10 Kommunstyrelsen Ks 5, forts kommun tills bygdeavgiftsmedel utbetalas i juni. Förskottet finansieras ur konto

11 Kommunstyrelsen Ks 6 Infrastrukturprojekt i Funäsdalen Dnr Ks Kommunstyrelsen beslutade att som EU-ansökan godkänna Infrastrukturprojekt funäsdalen med 9,1 miljoner kronor i kommunal finansiering. Ansökan beviljades inte då men har därefter omarbetats. Kommunstyrelsen godkände det reviderade projektet med föreslagen finansiering. Hela projektet är nu på 23,45 miljoner kronor och den kommunala medfinansieringen är 7,7 miljoner kronor. 2,8 miljoner kronor är uppbokat i den ekonomiska flerårsplanen och 2,3 miljoner kronor skjuts till i kommunala investeringsmedel. Övrig finansiering görs med bygdemedel ur Lossenfonden, 1,6 miljoner kronor, och genom medel från Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar, 1,0 miljoner kronor. EU har beviljat 10,85 miljoner kronor och länsstyrelsen bidrar med 4,0 miljoner kronor, Vägverket kronor och privata intressenter med 1,75 miljoner kronor. Aktiviteterna i projektet är olika infrastrukturåtgärder runt Funäsdalsberget och i Funäsdalens by. I en bro för 3,8 miljoner kronor över rv 84 vid Hamra går kommunen in med kronor ur näringslivsfonden. Nu övergår projektet i en verkställighet med åtgärder så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunledningsutskottets har i 196/2009 beslutat: - Tekniska kontoret är projektägare för genomförandet och utser projektledare. - Den kommunala finansieringen görs enligt fastställd plan. - Tekniska kontoret får påbörja upphandling av projekteringen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beviljar igångsättningsstillstånd.

12 Kommunstyrelsen Ks 6, forts Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 7 Snöslunga till Härjedalen Sveg Airport Dnr Ks Flygplatschefen vill att en bättre begagnad snöslunga köps för kronor. Nuvarande snöslunga, som är ca 50 år, går inte längre att reparera. Kommunledningsutskottet har i 202/2009 beslutat: - En snöslunga för kronor får köpas till flygplatsen. Medel tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. - Beslutet meddelas kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsens beslut: - Kommunledningsutskottets beslut godkännes.

14 Kommunstyrelsen Ks 8 Överlåtelse av fastigheten Kyrkan 1 i Sveg genom gåva Dnr Ks Svegs kyrka är belägen på fastigheten Kyrkan 1. Härjedalens kommun är lagfaren ägare till fastigheten. Inskrivningsdatum är Taxerad ägare är Svegs församling. Förslag till gåvobrev där kommunen överlåter fastigheten till Svegsbygdens församling föreligger. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen överlåter fastigheten till Svegsbygdens församling enligt upprättat gåvobrev. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen Ks 9 Fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5 Dnr Ks Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Sveg 5:5, som ägs av Svegsbygdens församling, och kommunens fastighet Sveg 6:5 föreligger. Genom fastighetsregleringen anpassas fastighetsgränserna till gällande detaljplaner. Ingen ersättning skall betalas. Förrättningskostnaderna betalas av församlingen och kommunen med hälften vardera. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till fastighetsreglering berörande Sveg 5:5 och Sveg 6:5. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

16 Kommunstyrelsen Ks 10 Försäljning av tomt i Tännäs Dnr Ks Tännäs Gemensamhetsskog har gjort en förfrågan om köp av en av kommunens tomter i Tännäs. Man avser att uppföra en byggnad med förråd, arkiv och möteslokal. Byggnaden skall på sikt anslutas till kommunalt vatten och avlopp. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tomt 90:2 säljs till Tännäs Gemensamhetsskog för 100 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Ks 11 Försäljning av Funäsdalen 8:161 Dnr Ks Bogab Förvaltning AB har begärt att få köpa Funäsdalen 8:161. Företaget har för avsikt att använda fastigheten för personalbostad samt för förråd m.m. Funäsdalen 8:161 är belägen efter Färdmansvägen. Enligt detaljplan är fastigheten avsedd för bostadsbebyggelse. Den är dock belägen i ett låglänt område, varför ingen varit intresserad av att köpa fastigheten för ändamålet. Förslag till köpeavtal har upprättats. Gällande tomtpris i Funäsdalen för bostadstomter är 150 kronor per m 2. Föreslagen köpeskilling motsvarar 65 kronor per m 2. Kommunstyrelsen har i beslut uttalat att prisnivån på grund av förutsättningarna för just den här tomten kan justeras och förslog ett pris om 65 kronor per m 2. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Funäsdalen 8:161 säljs till Bogab Förvaltning AB för 65 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 12 Försäljning av område av Funäsdalen 8:112 Dnr Ks Kuppjark AB, Tänndalen, har i skrivelse begärt att få köpa ett område om ca m 2 av Funäsdalen 8:112. Området gränsar mot Folkparken 1:1, Aktivitetshuset i Funäsdalen, och är avsett att användas för aktiviteter i anslutning till detta. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Funäsdalen 8:112 säljs till Kuppjark AB för 12 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 13 Köp av Funäsdalen 26:85 Dnr Ks Härjedalens kommun sålde år 2006 fastigheterna Funäsdalen 26:79 och 26:80 till Lars Olsson och Carina Qvist, Storvik. De har därefter sålt 26:79 vidare. Hösten 2008 upptäckte Lars Olsson att 26:79 egentligen heter 26:85. Lantmäteriets fastighetskarta från 2006 var felaktig. Köparen av det som heter 26:85 har avverkat på fastigheten och förberett för byggnation. För att lösa den uppkomna situationen kan kommunen köpa Funäsdalen 26:85 och att det därefter sker ett markbyte mellan 26:79 och 26:85. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpa Funäsdalen 26:85 för kronor. Finansiering genom eget kapital. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 14 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning Dnr Tn Riksdagen har antagit en ny lag, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som från den 1 januari 2007 ersatt den tidigare valagen. I övergångsbestämmelserna till den nya vattentjänstlagen bestäms att va-huvudmannens enligt den gamla va-lagen fastställda ABVA och va-taxa gäller enligt den nya vattentjänstlagen, dock längst intill den 31 december Gatu- och va-avdelningen har därför tagit fram nytt förslag på ABVA och va-taxa för Härjedalens kommun, där man anpassat tidigare ABVA och va-taxa till ny lagstiftning. I samband med denna anpassning föreslår tekniska kontoret även mindre justeringar i taxa och ABVA. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna va-anläggning, ABVA. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna va-anläggning, ABVA. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

21 Kommunstyrelsen Ks 15 Pris på industrimark Dnr Ks Teknisk chef föreslår att priset på industrimark räknas upp från 6 till 12 kronor per m 2 om nytt förslag till va-taxa antas av kommunfullmäktige. Priset har varit oförändrat sedan slutet av 1980-talet. Ökningen motsvarar förändringen av konsumentprisindex under samma period. I tekniska nämndens förslag till ny va-taxa föreslås att nuvarande tomtyteavgift om 14 kr per m 2 tas bort och att istället en lägenhetsavgift för bebyggd industrifastighet införs. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att priset för industrimark höjs till 12 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

22 Kommunstyrelsen Ks 16 Förslag till inrättande av bilpool Dnr Tn Tekniska nämnden beslutade / 25, föreslå kommunstyrelsen att en gemensam bilpool skall införas för tjänstemän och förtroendevalda vid Medborgarhuset samt föreslog vissa regler med mera i samband med införandet. Kommunledningsutskottet beslutade / 61, att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare utredning, bland annat ekonomiska beräkningar. Tekniska kontoret har nu utrett ärendet ytterligare och konstaterar bland annat att kostnaderna för tjänsteresor vid användande av leasingbil eller vid köp av bil minskar jämfört med användande av privatbil i tjänsten. Tekniska nämnden har ställt sig bakom utredningen och överlämnat den till kommunstyrelsen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att en gemensam bilpool ska inrättas enligt tekniska nämndens förslag och att tekniska kontoret lämnar förslag till organisation och regler för bilpoolen till kommunledningsutskottet. YRKANDEN Klas Hallman yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag med tillägg att tekniska kontoret skall redovisa sitt förslag senast den 1 april 2009.

23 Kommunstyrelsen Ks 17 Detaljplan Sveg 6:5 m fl (Bioenergikombinatet) PLAN 0037/2006 Mbn Miljö- och byggnämnden överlämnar med tillstyrkan detaljplan för Sveg 6:5 för antagande. Detaljplanen har varit utställd Antagandehandlingar med utlåtande föreligger. YRKANDE Klas Hallman yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Sveg 6:5. YRKANDEN Klas Hallman yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. RESERVATION Karin Holmin Mia Ekman-Johansson

24 Kommunstyrelsen Ks 18 Ekonomisk flerårsplanering Dnr Ks I november 2008 drogs ramarna för den ekonomiska flerårsplaneringen upp. På grund av den försämrade konjunkturen och dess effekter på skatte- och bidragsintäkter samt fortsatt befolkningsminskning beräknades kraven på kostnadsneddragningar alternativt inkomstförstärkningar till ca 23 miljoner kronor Nya prognoser gör att kravet på reduceringar av kostnaderna ökat med ca 10 miljoner kronor fram till Kommunledningsutskottets har i 9/2009 gett ekonomichef Ola Regnander och personalchef Leif Hillgren i uppdrag att göra ett förslag till åtgärdsplan för arbetet med flerårsplanen. Förslaget ska vara klart till chefs- och ordförandemötet Ekonomichefen informerar om det pågående arbetet och aktuella prognoser. Kommunstyrelsen diskuterar den uppkomna situationen och lämnar olika åtgärdsförslag. Kommunstyrelsens beslut: - Ärendet förklaras delgivet.

25 Kommunstyrelsen Ks 19 Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans?, revisionsrapport Dnr Ks Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Socialnämnden Ekonomi och verksamhet i balans? till socialnämnden och vill ha skriftigt svar senast Kommunstyrelsen har fått rapporten för kännedom. I rapporten skriver revisorerna att socialnämndens ekonomi och verksamhet inte är i balans bl a därför att ingen personal har varslats om uppsägning eller sagts upp , kostnaderna för övertid, fyllnadstid och vikarier fortfarande är hög trots att en vikariepool inrättats och att återbesättning av pensionsavgångar fortfarande sker trots övertalighet och ej verkställda uppsägningar. Nämnden har inte tagit tag i grundproblemet, att verksamheten är för stor i förhållande till beviljad budget, och nämnd och förvaltningsledning uppvisar stora brister beträffande ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen gör följande uttalande: Utifrån kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen bl a övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. I det här fallet kan kommunstyrelsen till viss del vara självkritisk över att inte ha gjort tillräckligt för att socialnämndens problem inte lösts efter flera år av stora budgetunderskott. Visserligen har kommunstyrelsen gjort flera påpekanden, inte minst genom ordföranden, om att ledning, styrning och kontroll måste bli bättre. En begäran om tilläggsbudget sommaren 2008 avslogs av fullmäktige 1 oktober och kommunstyrelsen uppmanade 10 september socialnämnden att arbeta för att eliminera underskottet. Efter det senaste åtgärdspaketet har uppfattningen varit att den inrättade bemanningsenhetens kostnader skulle finansieras med medel som tidigare använts för vikarier. Detta har inte skett utan

26 Kommunstyrelsen Ks 19 forts. vikariatskostnaderna har varit på oförändrad nivå samtidigt som bemanningsenhetens kostnader tillkommit. Kommunstyrelsen uttalar nu skarp kritik mot nämnd och förvaltning över hur kontrollen har fungerat eller snarare inte fungerat. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Karin Holmin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Enligt kommunledningsutskottets förslag. Gunilla Hedin deltar ej i beslutet.

27 Kommunstyrelsen Ks 20 Motion om att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt Dnr Ks Margareta Mahmoud Persson och Matz Bylund (kd) föreslår i motion att vårdnadsbidrag införs snarast möjligt i Härjedalens kommun i enlighet med lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen ger möjlighet för kommunen att lämna vårdnadsbidrag till enskild med barn som har fyllt ett men inte tre år och som är folkbokförd i kommunen. Vårdnadsbidraget ska vara skattefritt och får maximalt vara kronor per barn och månad. Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår att motionen avslås. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus, Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson yrkar bifall till motionen. Mattias Molin och Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag.

28 Kommunstyrelsen Ks 20, forts Ja-röst: Mattias Molin, Lars Bygdén, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Karin Holmin, Mia Ekman-Johansson, Rolf-Arne Ullaeus Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 8 ja-röster mot 3 nej-röster. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. RESERVATION Karin Holmin Mia Ekman-Johansson Rolf-Arne Ullaeus

29 Kommunstyrelsen Ks 21 Motion om att inrätta en äldreombudsman Dnr Ks Margareta Mahmoud Persson (kd) föreslår i motion att Härjedalens kommun inrättar en tjänst som äldreombudsman. Kommunstyrelsen har skickar motionen på remiss till socialnämnden. Socialnämnden föreslår att motionen avslås. Det finns idag rutiner för tillsyn inom äldreomsorgen. Dessa går att utveckla ytterligare. Socialnämnden planerar att, genom omorganisation inom befintliga tjänster, hitta en möjlighet till ombud för att underlätta för enskilda att kontakta kommunens omsorgsverksamhet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén yrkar bifall till motionen. Gunilla Hedin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag. Ja-röst: Mattias Molin, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén

30 Kommunstyrelsen Ks 21, forts Avstår: Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige avslår motionen.

31 Kommunstyrelsen Ks 22 Motion om äldreombudsman i Härjedalens kommun Dnr Ks Lars Bygdén (fp) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden i uppdrag att tillsätta en tjänst som äldreombudsman i Härjedalens kommun på heltid. Äldreombudsmannen skall vara en resurs för den enskilde omsorgstagaren och dess anhöriga, nämnden och kommunfullmäktige genom att utreda klagomål i enskilda ärenden, mäta levererad kvalitet mot fastställda mål och rapportera till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har överlämnat motionerna på remiss till socialnämnden. Socialnämnden föreslår att motionen avslås. Det finns idag rutiner för tillsyn inom äldreomsorgen. Dessa går att utveckla ytterligare. Socialnämnden planerar att, genom omorganisation inom befintliga tjänster, hitta en möjlighet till ombud för att underlätta för enskilda att kontakta kommunens omsorgsverksamhet. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén yrkar bifall till motionen. Gunilla Hedin yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs.

32 Kommunstyrelsen Ks 22, forts PROPOSITIONSORDNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för Rolf-Arne Ullaeus m fl förslag. OMRÖSTNING Ja-röst: Mattias Molin, Maj-Lis Larsson, Anders Häggkvist, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Klas Hallman och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Rolf-Arne Ullaeus och Lars Bygdén Avstår: Karin Holmin och Mia Ekman-Johansson. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningsutskottets förslag med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår. Kommunstyrelsens förslag: - Kommunfullmäktige avslår motionen.

33 Kommunstyrelsen Ks 23 Organiserad vidareflyttning en möjlighet för nyanlända invandrare Dnr Ks Migrationsverket har erbjudit kommunen att medverka i s.k. organiserad vidareflyttning. Syftet är att underlätta den frivilliga vidareflyttningen till kommuner där det finns en god arbetsmarknad från 13 kommuner där situationen är ansträngd för invandrarna. Den mottagande kommun får räkna av antalet mottagna genom organiserad vidareflyttning mot det antal flyktingar som kommunen förbundit sig att ta emot enligt avtal med Migrationsverket. Enligt kommunens flyktingmottagning är kommunens kvot av mottagna flyktingar fylld år 2008 och beräknas bli fylld även Arbetsförmedlingen i kommunen har goda kontakter med arbetsförmedlingen i Södertälje och kommer att kunna träffa separata avtal om flytt på individnivå om det blir aktuellt. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att Härjedalens kommun inte ska medverka i den organiserade vidareflyttningen. Kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

34 Kommunstyrelsen Ks 24 Medborgarförslag om att utarbeta förslag till nytt regelverk för bygdeavgiftsmedel Dnr Ks Torsten Kristoffersson, Långå, föreslår att kommunen tillsätter en arbetsgrupp som utarbetar ett förslag till nytt regelverk för att även kunna bevilja bidrag för drift av anläggningar som skapats helt eller delvis med bygdeavgiftsmedel. Kanslichef Kerstin Ederlöf-Olofsson redovisar innehållet i förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Där anges bl a att avgiftsmedel ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Det är således inte möjligt att bevilja medel för driftkostnader. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. YRKANDEN Rolf-Arne Ullaeus och Anders Häggkvist yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Paragraf nr Ärenderubrik 222 Fördelning av kommunalt bidrag till mottagandeservice 2010 223 Projektansökan för ett Destinationsbolag Vemdalen 224 Jämtland-Härjedalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-10-08 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-10-08 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-10-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 148 Näringslivsvecka, v 45 149 Årets Företagare 2008 150 Härjedalsportens Turistförening,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-01-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Jämtland/Härjedalen Tursim (JHT), information 2 Jämtland/Härjedalen Turism (JHT), medfinansiering av verksamheten

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer