ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal"

Transkript

1 ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE Foto: Alina Mindedal

2 2 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING EL & VÄRME...23 PLAN- OCH BYGGLOVS- PROCESSEN, UPPFÖLJNING & TILLSYN...24 ENERGIKRAV ENLIGT LAG...24 Foto: Hanna Sundgren OMVÄRLDEN...24 KOMMUNENS ARBETE...25 ANALYS...26 DELMÅL & ÅTGÄRDER...30 VÄRMEPRODUKTION & KONVERTERING BEFINTLIGA OMRÅDEN...35 INLEDNING... 4 SYFTE... 5 OMFATTNING & UPPLÄGG... 5 BEREDNINGEN... 6 PROCESS RULLANDE ENERGIPLAN... 6 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER... 7 OMVÄRLDILD... 8 KOMMUNENS ARBETE...10 Vision 2010 Ledande Miljökommun...10 Uthållig kommun...10 Klimatstrategi...11 Budget 2009; plan Uppföljning Energiplan ANALYS EL & VÄRME...13 ANALYS TRANSPORTER...17 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER...20 NULÄGET...35 LERUM FJÄRRVÄRMES ARBETE...41 KOMMUNENS ARBETE...42 ANALYS...43 DELMÅL & ÅTGÄRDER...44 ELPRODUKTION...45 NATIONELLT ARBETE...45 LOKALT PRODUCERAD EL...45 KOMMUNENS ARBETE...48 ANALYS...48 DELMÅL & ÅTGÄRDER...49 KOMMUNENS FASTIGHETER...50 ENERGIKRAV ENLIGT LAG...50 KOMMUNENS ARBETE...50 ANALYS...54 DELMÅL & ÅTGÄRDER...56 KOMMUNENS BELYSNING & LJUSKÄLLOR...58 KOMMUNENS ARBETE...58 ANALYS...59 DELMÅL & ÅTGÄRDER...60

3 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING 3 TRANSPORTER...61 HUR RESER VI I LERUMS KOMMUN?...62 RESVANEUNDERSÖKNINGAR...62 ARBETSPENDLING...65 KOLLEKTIVTRAFIKEN...66 K NULÄGET...66 KOMMUNENS ARBETE...71 ANALYS...72 DELMÅL & ÅTGÄRDER...73 CYKELTRAFIKEN...74 KOMMUNENS ARBETE...74 ANALYS...79 DELMÅL & ÅTGÄRDER...80 BILTRAFIKEN...81 LAGKRAV, PREMIER, SKATTER MM...81 PERSONBILAR...82 Miljöbilar...85 TUNGA FORDON...86 TANKSTÄLLEN FÖR ALTERNATIVA BRÄNSLEN...87 KOMMUNENS ARBETE...88 ANALYS...89 DELMÅL & ÅTGÄRDER...90 BRÄNSLE...91 PROJEKT BIOGAS VÄST...91 LERUMS KOMMUNS AVFALLSPLAN...91 BIOGASPRODUKTION IDAG...92 BIOGASPRODUKTION ÅR ANALYS...95 DELMÅL & ÅTGÄRDER...95 UTBILDNING, INFORMATION & RÅDGIVNING ENERGI- & KLIMATRÅDGIVNING GÄLLANDE LAGSTIFTNING ENERGIMYNDIGHETEN KOMMUNENS ARBETE ANALYS ÅTGÄRDER NYA VÄGVANOR KOMMUNENS ARBETE ANALYS ÅTGÄRDER MILJÖTORGET KOMMUNENS ARBETE ÅTGÄRDER MILJÖDIPLOMERING KOMMUNENS ARBETE ÅTGÄRDER FÖRSKOLANS & GRUNDSKOLANS ENERGI- & KLIMATARBETE OMVÄRLDEN KOMMUNENS ARBETE ANALYS ÅTGÄRDER KOMMUNENS RESANDE & TRANSPORTER...96 KOMMUNENS ARBETE...96 ANALYS DELMÅL & ÅTGÄRDER MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING...119

4 4 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING INLEDNING

5 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING 5 INLEDNING SYFTE Energiplan 2008 ersätter tidigare Energiplan 2001 antagen av kommunfullmäktige 2001 se sid 12. Tanken är att Energiplanen skall var så konkret och åtgärdsinriktad som möjligt och utifrån en helhetssyn inom energiområdet kunna utgöra ett stöd och drivkraft i kommunens kombinerade energi- och klimatarbete; både för tjänstemän och politiker och externa aktörer. Alla kommuner skall också enligt lag ha en aktuell energiplan som ska visa tillförsel, distribution och användning av energi. Syftet med energiplanen är att uppfylla detta lagkrav samt också uppfylla det krav som ställs av programmet Uthållig kommun på en energi- /klimatstrategi med mål och tidsatt handlingsplan se sid 10. OMFATTNING & UPPLÄGG externa energipartners. Det handlar om att ge förutsättningarna, medverka till ett förändrat beteende samt att agera föredöme. Energiplanen är uppdelad på tre områden: 1 El & värme 2 Transporter 3 Utbildning, information och rådgivning Varje område är uppdelat i ett antal avsnitt, där så är relevant: Omvärldsbild Nuläget Kommunens arbete Analys Delmål Åtgärder Energiplan 2008 har samma fokus som Energimyndighetens program Uthållig kommun och omfattar de energirelaterade klimatrelevanta frågor som kommunen kan påverka i egen regi eller i samarbete med MÅL DELMÅL ÅTGÄRDER El & Värme Planering/bygglov/uppföljning/tillsyn Värmeproduktion & konvertering befintliga områden Elproduktion Kommunens egna fastigheter, vägbelysning och ljuskällor Transporter Hur reser vi? Kollektivtrafiken Cykeltrafiken Vägtrafiken Bränsle Kommunens resande & transporter Utbildning, information & rådgivning Energi och klimatrådgivning Nya vägvanor MiljötorgetMiljödiplomering Förskolornas & skolornas energi-/klimatarbetet

6 6 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING Det som kommunen kan påverka Förutsättningar Bebyggelse Kollektivtrafik GC-vägar Fjärrvärme Vindbruk mm Förändra beteenden Energi- och klimarådgivningen Resedialog Miljötorg Energimässa Skolundervisningen Miljödiplomering mm Föredöme Fastigheter Bilar Resande Upphandling mm BEREDNINGEN Energiworkshop Under våren 2006 hölls i samarbete med Ekocentrum och Klimatkommunerna som ett startskott på energiplanarbetet en energiworkshop. Inbjudna var berörda dåvarande nämnder och tjänstemän Energiworkshopen var uppdelad i två delar: 1 Och hur gör vi nu? En workshop och ett scenariespel där politiker och tjänstemän fick hantera en trolig händelse utveckling är det gäller oljan. 2 Hur skall det fortsatta energiarbetet se ut? Dialog i grupper om politiska vägval och ambitionsnivåer utifrån en analys av nuläget. Hösten 2006 redovisades resultatet av grupparbetena för nämnderna. Det fortsatta arbetet baserades sedan på utfallet av energiworkshopen. Al Gores klimatfilm Som ett led i energiarbetet visade Lerums kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Biograf Vågen, i mars 2007 Al Gores omtalade film En obekväm sanning. Sex förställningar hölls för allmänheten och alla kommunanställda och politiker gavs möjlighet att se filmen. Nära såg filmen. I samband med filmvisningarna hölls en klimatutställning om vad var och en kan bidra med för att minska klimatpåverkan. Processen Arbetet med att ta fram Energiplan 2008 har genomförts i en bred sektorsövergripande intern process, inberäknad Lerum Energi och Lerum Fjärrvärme, och i vissa fall i nära samarbete med externa aktörer. Kommunens miljöstrateg har varit projektledare; inom El & värmedelen i nära samarbete med fastighetsenhetens energiansvarige. Projektledaren har områdesvis samlat berörda enheter/nyckelpersoner/aktörer för att tillsammans teckna en gemensam nulägesbild, analysera och ta fram förslag till delmål och tillhörande konkreta åtgärder. Redan under processen har många förändringar skett, nya samarbeten kommit tillstånd, projekt har startats och grunden lagts för det fortsatta energiarbetet. PROCESS RULLANDE ENERGIPLAN Energiplanens nulägesbeskrivning, analys, riktlinjer, åtgärder och vid behov delmål och mål, kommer årligen att följas upp, uppdateras och vid behov revideras. Medlemskapet i Uthållig kommun innebär också att det löpande kommer att dyka upp möjligheter att samarbeta och utveckla energiarbetet med de övriga uthållig kommunerna samt få stöd av Energimyndigheten. Samverkan har redan startat upp inom temaområdena fysisk planering, energieffektiva fastigheter, biogas, näringsutveckling. kommunens krishantering och kommunikation. Andra identifierade arbetsområden är förbättrad statistik och gemensamma teknikupphandlingar. För ytterligare utveckling av energi-/klimatarbetet behövs en bred extern kommunikation/dialog med kommuninvånare, företag och andra aktörer. En populärversion av Energiplanen kommer att tas fram för att möjliggöra detta.

7 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER 7 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER

8 8 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER OMVÄRLDILD EU Beslutsfattare världen över har i olika grad och på olika sätt agerat för att begränsa utsläppen av växthusgaser. På EU-nivå finns dels redan antagna direktiv plus ett antal överenskommelser på regeringsnivå om framtida målsättningar: EU ska som helhet minska sina utsläpp av växthusgaser med 8% till år 2010 ( ) jämfört med 1990 års nivå, där den interna fördelningen av bördan medger Sverige att öka 4%, men där riksdagen bestämt att Sverige ska minska 4% under samma tidsperiod (nationellt miljökvalitetsmål). Enligt EU-direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 Energitjänstdirektivet, ska varje medlemsnation sträva efter att uppnå ett nationellt vägledande energibesparingsmål på 9% fram till utgången av år Reduktion av växthusgaser med 20% fram till år 2020 från 1990 års nivå. Av den totala energiefterfrågan skall 20% bestå av förnybar energi år Inom trafiksektorn skall minst 10% av drivmedelsanvändningen komma från förnybara bränslen. De två första punkterna är beslutade genom antagna EU-direktiv. De därpå följande bekräftades av såväl medlemsnationer som kommission under år 2007, men ännu ej formellt antagna genom direktiv. EU-kommissionen har under januari 2008 lagt ett förslag till klimatpaket i vilket anges att utsläppen som täcks av handelssystemet för utsläppsrätter ska reduceras med 21% mellan år 2005 till år För övriga sektorer som ej ingår i handelssystemet sätts målet för hela unionen till 10% reduktion. Både för reduktion av växthusgaser utanför handelssystemet och för målet om att öka andelen förnybar energi finns en såkallad bördefördelning mellan medlemsnationerna. För Sveriges del innebär det att andelen förnybar energi ska öka från ca 40% år 2005 till 49% år När det gäller reduktion av växthusgaser utanför handelssystemet är målet för Sverige att reducera utsläppen med 17% under samma tidsperiod. Klimatberedningens majoritet har offentliggjort ett mål avseende reduktion av växthusgaser mellan åren 1990 och 2020 på totalt 38%, varav 30% ska vara åtgärder i Sverige. Samtidigt har oppositionen föreslagit en reduktion på 40% för samma årtal och enbart genom åtgärder i Sverige. Dessa förslag pekar på att Sveriges nationella mål kommer att bli än mer ambitiösa än vad som framgår av bördefördelning i EU:s klimatpaket. Sverige Riksdagen har fastställt 16 nationella miljömål som beskriver den kvalité och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är hållbar på lång sikt. Man talar om generationsperspektiv eftersom ambitionen är att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation, dvs. fram till år De målen som först och främst berör energi och klimat är Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö, men indirekt påverkas också de andra målen framförallt Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Det svenska miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ansluter till klimatkonventionens målsättning och anger att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

9 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER 9 Miljökvalitetsmålet är uttryckt som mål på lång och kort sikt: På lång sikt: Det långsiktiga svenska klimatmålet utgår från att utsläppen på sikt ska vara jämt fördelade mellan jordens invånare. På lång sikt ska de svenska utsläppen av växthusgaser därför minska till en nivå lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Riksgenomsnittet för utsläpp av växthusgaser var år 2006 cirka 7,2 ton per svensk och år ( 5,7 ton koldioxid per svensk och år) Internationellt arbete och insatser i alla länder är avgörande om målet ska nås. På kort sikt: De svenska utsläppen av växthusgaser ska, som ett medelvärde för år , vara minst fyra procent lägre än utsläppen år Målet ska nås genom inhemska åtgärder, utan användning av utsläppskrediter via vare sig flexibla mekanismer eller kompensation för upptag i så kallade kolsänkor (upptag av koldioxid i växande skog). Riksdagen beslutade 2006 om propositionen Nationell klimatpolitik i global samverkan. Miljökvalitetsmålet från år 2002 bör enligt Riksdagen kompletteras med ett temperaturmål om en maximal genomsnittlig temperaturökning om högst 2 grader jämfört med förindustriell nivå. I propositionen gör regeringen bedömningen att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 25 procent lägre än utsläppen I kontrollstation 2008 ska en översyn av miljökvalitetsmålet göras och samhällets olika sektorers möjligheter att bidra till uppfyllandet av mål på medellång sikt ska utredas. Vetenskapliga rådet för klimatfrågor överlämnade sin rapport till regeringen i början av september Slutsatsen var att fram till år 2020 bör Sverige minska sina utsläpp av växthusgaser med procent till år 2020 och med procent till år 2050 för att Sverige ska uppfylla sin andel av det globala ansvaret att begränsa klimatpåverkan. När det gäller EU som helhet anser rådet att minskningen bör vara mellan 30 och 40 procent till år Forskarna i rådet anser att EU:s tvågradersmål är en rimlig utgångspunkt för de insatser som krävs för att minska utsläppen, men forskarna utesluter inte att även en lägre temperaturökning ger allvarliga effekter. Tvågradersmålet innebär med dagens kunskap att halten växthusgaser i atmosfären på lång sikt behöver stabiliseras på 400 ppmv koldioxidekvivalenter (CO2e) om målet med hög sannolikhet skall klaras. Försök till omräkning till utsläpp ger att världen för att klara klimatproblematiken, medräknat befolkningsökningar, globalt måste ned till utsläpp per person som ligger under Indiens, det vill säga under ett ton koldioxid per person och år. Miljökvalitetsmålet God Bebyggd miljö Delmål Planeringsunderlag Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras hur energianvändningen skall effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas. Delmål Energianvändning m.m. i byggnader Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.

10 10 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER KOMMUNENS ARBETE Vision 2010 ledande Miljökommun Ett aktivt miljöarbete bidrar till en ekologisk och hållbar utveckling i hela samhället. LEDSTJÄRNA Ledande Miljökommun Uthållig kommun Kommunen har i enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 2007 ansökt och blivit beviljade medlemskap i Energimyndighetens program Uthållig kommun med energin som språngbräda och undertecknade, tillsammans med 61 andra kommuner, den 26 juni 2008 en avsiktsförklaring som markerar starten på ett samarbete till den 30 juni Målet med programmet är att initiera verksamhet och stimulera ett långsiktigt och systematiskt förhållningssätt till energi- och klimatfrågorna som fortgår även efter programperiodens slut. Programmet omfattar de klimatrelevanta frågor som är energirelaterade d v s ca 80% av klimatgasutsläppen. Klimatgasutsläpp från idisslare och markemissioner är exempel på klimatgasutsläpp som inte är energirelaterade. Exempel på verksamhetsområden är fysisk planering, kommunens fastigheter och bostadsbestånd, trafikplanering såsom kommunens transporter och kollektivtrafik, energi - och klimatrådgivning för företag och medborgarna samt förskolornas och skolornas arbete. Samverkan mellan Energimyndigheten och de antagna kommunerna innebär att att kommunen genom sitt deltagande ges tillgång till nätverk, kompetens, kunskap och resultat som kommer fram inom programmet mot att genomföra egna aktiviteter inom olika områden vars resultat sprids till andra kommuner som deltar i programmet. Kommunens åtagande omfattar krav på politiskt förankrad och fasställd energi- och klimatstrategi med mål och tidsatt handlingsplan som inkluderar de aktiviteter som ingår i Uthållig kommun. Arbetet skall präglas av en helhetssyn där energifrågan integreras i den kommunala verksamhetens olika delar, inklusive kommunala bolag och också bygga på samverkan mellan olika förvaltningar och mellan kommunen och andra aktörer som näringsliv, myndigheter och organisationer. Åtagande innebär också dokumentation och årsrapport till Energimyndigheten samt att bistå med kunskapsspridning.

11 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER 11 Klimatstrategi Kommunfullmäktige antog våren 2008 en klimatstrategi. Det övergripande målet för Lerums kommun är att minska utsläpp av klimatgaser så att kommunen bidrar till att den globala temperaturökningen kan begränsas till två grader. Målet skall nås till år Ledstjärnan är Ett fossilfritt Lerum Kommunens klimatarbete ska omfatta kommunens samtliga uppdrag/uppgifter och kommunens samtliga roller. Budget 2009; Plan Utifrån visionen anger kommunfullmäktige målsättningar och viljeinriktning för kommunens verksamheter. De mål, inriktningar och uppdrag som ligger till grund för budgeten presenteras utifrån följande fem rubriker: kvalitet, valfrihet och mångfald, klimat, tillväxt samt hälsa. Nedan sammanfattas det som berör energi- och klimatarbetet: Budget 2009 Plan Mål och viljeinriktningarna som berör energi-/klimatarbetet Kvalitet Samhällsutveckling och miljö Miljöfrågan ska konsekvent finnas med i alla led i kommunens planering och utveckling av samhället. Kunskapsresultat i skolan Alla elever som går ut grundskolan ska ha grundläggande kunskaper om jämställdhet och miljö. Klimat Utsläppsmål Minska koldioxidutsläppen, bland annat genom minskad energiförbrukning. Öka andelen förnyelsebar energi. Kommunens produktion Mer aktiv rådgivning om alternativa energilösningar ska ges i samband med nybyggnation. Ökad andel kravodlade livsmedel i kommunens måltidsverksamheter. Kommunens anläggningar Övergången till mer miljövänliga uppvärmningsalternativ i kommunens fastigheter ska intensifieras. Allmänhet, näringsliv, mm Allmänheten ska ges möjlighet att bidra till att kommunens miljömål nås. Detta ska uppnås bland annat genom att kommunen aktivt stödjer kunskapsuppbyggnad hos allmänheten. Tillväxt Näringslivsutveckling Företagen ska ges möjlighet att bidra till att kommunens miljömål nås. Detta ska uppnås bland annat genom att kommunen aktivt stödjer kunskapsuppbyggnad i företagen.

12 12 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER Uppföljning av Energiplan 2001 Lerums kommuns Energiplan beslutad 2001 omfat- tade endast El & värme. I nedan tabell följs utfallet av de fem övergripande målen i Energiplan 2001 upp. Uppföljning Energiplan 2008 Geografiska Kommunens Mål Energiplan 2001 kommunen verksamheter Växthuseffekten: Lerums kommun skall bidra till att de globala utsläppen av koldioxid stabiliseras och på sikt minskar. KOLDIOXIDUTSLÄPPEN från energisektorn i Lerums kommun skall minska med 10% från 2000 till år Försurning och övergödning: Svavelutsläppen från energisektorn i Lerums kommun skall minska med 10% från år 2000 till år Kväveoxidutsläppen från energisektorn år 2010 skall inte överstiga utsläppsnivån år Användningen av FÖRNYELSEBAR ENERGI skall öka med 10 % till år 2010, sett som en andel av den totala energianvändningen i Lerums kommun. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning av kommunens lokaler skall fortsatt minska och om möjligt avvecklas. Användningen av förnyelsebara fasta bränslen i kommunen skal anpassas och utföras så att den kan bidra till att nationella, regionala samt lokala miljömål uppnås. Vi skall sträva efter att det förnyelsebara fastbränslet är en del av ett kretslopp. För att god hushållning med resurser skall ske, måste alla fastbränsleanläggningar vara energieffektiva och användas på rätt sätt. Ohälsa till följd av fastbränsleeldning accepteras inte i Lerums kommun. Risken för brandolyckor i samband med fastbränsleeldning skall minimeras. Satsningen på energieffektivisering och hushållning skall öka. Energianvändningen i kommunens lokaler har minskat med 10% från 1997 till 2000 och skall minska med ytterligare 5% till år Användningen av el för uppvärmning skall minska under perioden. Effektivisering, konvertering till alternativa uppvärmningsformer samt övergång från elvärme till värmepump är möjliga åtgärder i befintlig bebyggelse. Alternativa uppvärmningsformer och värmepumpar bör prioriteras i nyproduktion. Kommunen skall vara ett föredöme genom att Lerums kommuns förvaltningar och dess bolag medvetet genomför åtgärder som medverkar till att ovanstående mål uppfylls. Koldioxidutsläppen har minskat med 26% mellan Går ej att följa upp. Oljeförbrukningen minskat med 55% se sid, men inte elförbrukningen. Energianvändningen har minskat med 13% mellan Går inte att följa upp eftersom det i dagsläget inte går att skilja på uppvärmningsel och hushålls- /verksamhetsel. Dock tämligen oförändrat total elförbrukning sedan Andelen biobränsle kommunens fastigheter prognos %. Energianvändningen i kommunens lokaler hade mellan åren minskat med 5,8%; prognos 8% Kommunens verksamheter har genomfört åtgärder se redovisningar av kommunens arbete mer återstår att genomföra!

13 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER 13 ANALYS EL & VÄRME Energianvändningen Geografiska kommunen Den totala energianvändningen räknat per invånare har minskat med 13% mellan År 2006 var energianvändningen per person i Lerums kommun cirka kwh/inv. Med ytterligare stigande energipriser speciellt el och olja, nybyggda energieffektiva områden och en uppskattad energibesparingspotential i befintlig byggnation bedöms det rimligt att minska ytterligare 20% till år 2020, d v s till 9000 kwh/år, invånare och i linje med EU s energibesparingsmål. Kommunens fastigheter Den totala energianvändningen för kommunens egna fastigheter var år ,6 GWh, vilket innebär att kommunens fastigheters uppvärmning och driftel utgör cirka 4% av den geografiska kommunens totala energianvändning. Energianvändningen i kommunens lokaler minskade mellan åren med 5,8% prognos för år 2010 är en minskning på 8% hade kommunens fastigheter en energiförbrukning på 161 kwh/m 2. Det är energiförbrukningen för uppvärmning som minskat medan drift- och verksamhetselen ökat. Rimligt mål för kommunens fastighetsbestånd år 2020 är 145 kwh/m2. Läs mer på sid De nyproducerade fastigheternas energiförbrukning för värme och varmvatten ligger idag på kwh/ m 2, omkring 20 då el valts som värmekälla och 59 då fjärrvärme valts. Ovanpå detta tillkommer elförbrukningen. Rimligt mål är för det totala (uppvärmning och driftel) behovet av köpt energi år 2020 är KWh/m 2. kwh/inv Ener El-energi Ej normalårskorrigerade. T

14 14 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER Elförbrukningen Geografiska kommunen Den totala elförbrukningen är 295 GWh. Elstatistiken kommer från Lerum Energi och Bjärke Energi och visar att elförbrukningen per invånare ända sedan år 1990 är tämligen oförändrad. Elen är den energikälla som dominerar kraftigt och andelen har ökat från 65% år 2001 till 72% år Värmepumpar ökar elförbrukningen vid konvertering från oljepanna och minskar elförbrukningen vid konvertering från elpannor och direktel. All nyproduktion med värmepumpar ökar elanvändningen. Under 2007 installerades 128 stycken värmepumpar. Vilket innebär att sedan 1996 har 1262 stycken värmepumpar installerats. Med hänsyn tagen till elens klimatpåverkan är det viktigt att även fortsättningsvis kombinera ett mål om minskad energianvändning med ett mål om att användningen av el för uppvärmning skall minska, även om det inte går att följa upp då det i dagsläget inte går att skilja på uppvärmningsel och hushålls-/verksamhetsel. Potentialen i solceller är svåruppskattad. Idag är solcellsel dyr och inget bidrag är aviserat. Kommunens verksamheter Kommunens alla verksamheter (kommunens egna fastigheter, inhyrda fastigheter, vatten och avlopp, fritidsanläggningar samt vägbelysning) förbrukar totalt 28 GWh el per år, vilket utgör 8,8% av den geografiska kommunens elförbrukning

15 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER 15 Oljeförbrukningen Geografiska kommunen Statistiken fås från levererad eldningsolja till Lerums kommun. Oljeförbrukningen per invånare har minskat med ca 55% mellan år År 2001 var andelen olja 21% och år %. Minskningen beror troligen på högt oljepris, statligt konverteringsstöd 1 januari mars 2007 i kombination med att det fanns många gamla pannor. Oljepriset fortsätter att öka men det faktum att det inte längre finns något konverteringsstöd, att pannberget är avverkat samt att många av de nyare oljepannorna kompletterats med komfortvärmepump istället för pelletsbrännare i kombination med lågkonjuktur gör att den fortsatta avvecklingstakten troligen kommer att bli något långsammare. Ett rimligt målår för ett oljefritt Lerums kommun är därför Kommunens fastigheter Prognosen för 2008 är 16% olja, rimligt målår för 0% olja är Läs mer på sidorna Biobränsle Geografiska kommunen Levererad fjärrvärmen har ökat från 25GWh år 2000 till 44 GWh år 2007 med en prognos på 51 GWh för år Andelen biobränsle har ökat från 0% år 2000 till 75% år 2007 målet för Lerum Fjärrvärmes anläggningars bränslemix är 95% förnyelsebart år Läs mer på sidorna Siffrorna för energianvändningen från trädbränsle för enskilda ved eller pellets pannor är idagsläget osäkra. Fram till och med år 2005 är det i ovan diagram SCB-siffror som redovisas. SCB s siffror baseras på schablonsiffror. Från och med år 2006 redovisas därför en uppskattning baserad på preliminära uppgifter från sotarmästaren för ved/pelletspannor samt lokala eldstäder (braskaminer och öppna eldstäder). Braskaminer i Lerum, liksom i resten av Sverige används alltmer som komplement till el och oljeuppvärmda hus. Ett eventuellt mål för ökad andel förnybar energi baseras dels på fjärrvärmens energianvändning och biobränsleandel samt användningen av trädbränsle. Nuläget för trädbränsle är en preliminär uppskattning och mer exakta uppgifter kommer att tas fram. Detta omöjliggör dock ett konkret mål tills dess att dessa uppgifter fåtts samt en uppskattning av potentialen för fjärrvärmeökning gjorts utifrån planerade nya bostads- och verksamhetsområden och konvertering av befintliga områden. Åtgärden Kartläggning av uppvärmningskällor bostäder- och verksamheter, se sid 44, kommer att ge mer exakta siffror. Kommunens fastigheter Andelen biobränsle i kommunens fastigheter är enligt prognos % Läs mer på sidorna

16 16 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER Koldioxidutsläpp Under perioden är minskningen av koldioxidutsläppen från el- och värmeförbrukningen 26%. Med antagandet om nordisk elmix för elens koldioxidutsläpp är Lerumsbons koldioxidutsläpp från eloch värmeförbrukning cirka 1 ton koldioxid per invånare, varav elförbrukningen står för ungefär två tredjedelar och oljan för ungeför en tredjedel. Med antaganden att oljan och naturgasen är 0% år 2020 respektive år 2010 och att elen minskar med 20% samt att elproduktionen och därmed elens koldioxidutsläpp är oförändrad innebär detta en minskning av koldioxidutsläppen på 50% vilket motsvarar 500 kg koldioxid per invånare år kg/inv Koldioxidutsläpp per invånare el och värme El-energi Gasol Naturgas Eldningsolja >1 Eldningsolja 1 OBS! Elens klimatpåverkan har antagits vara medelvärdet för nordisk elmix: 85 kg koldioxid/mwh). Det finns idag ingen nationell enighet om elens klimatpåverkan. Detta spelar dock ingen roll för att följa utveckling/trenden, utan bara för den faktiska siffran.

17 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER 17 ANALYS TRANSPORTER kwh/inv Energianvändning per invånare baserat på Lerumsregistrerade fordon uppdelat per fordonstyp och bränsle Lastbilar Bensin 4600 Lastbilar Diesel Bussar Diesel 4400 Personbilar Fordonsgas Personbilar E85 OBS! Y-axeln börjar på 4200 kg koldioxid/inv Personbilar Diesel Personbilar Bensin kwh/inv 8000 Energianvändning baserad på bensin och diesel levererad till kommunens tankställen Källa SCB. Diesel Bensin

18 18 ENERGIPLAN 2008 SAMMANFATTNING MÅL, DELMÅL & ÅTGÄRDER Energianvändningen Statistik för energianvändningen kan fås på två sätt via beräkningar baserade på fordon registrerade i Lerums kommun och via uppgifter om bränsleleveranser till tankställen i Lerums kommun. Energianvändning baserad på den geografiska kommunens fordonspark Resvaneundersökningar se sid visar att bilberoendet är stort. Energianvändningen för transporterna i diagram sid är beräknade utifrån uppgifter om fordon registrerade i Lerums kommun (fordonstyper, bränsle, körsträcka) samt kommunspecifika medelvärden för körsträcka och bränsleförbrukning för personbilar för bensin och diesel. Nationella snittsiffror har använts för bränsleförbrukning för etanol och gasbilar samt tunga fordon. Den totala energianvändningen 2007 för alla drivmedel är 5573 kwh/inv. Energianvändningen per invånare för transporterna har minskat med ca 3,5% från år 2006 till år Medelvärdet för bensinförbrukningen för de Lerumsregistrerade personbilarna har minskat med 5% mellan år 2006 och 2007 från 0,86 till 0,82 l/mil. Bränslesnålare nyregistrerade bilar se sid har tillkommit och gamla törstiga fallit bort. Det finns inte så många tunga fordon registrerade i Lerums kommun jämfört med personbilar se sid de tunga fordonen står för 5,5%. Energianvändning baserad på bränslen levererad till tankställen i kommunen SCB s statistik visar energianvändningen baserad på bensin och diesel levererad till kommunens tankställen, med andra ord bränsletillförseln till Lerums kommun. Genomfartstrafiken, troligen mestadels lastbilar, kan kommunen inte påverka. Det kommunen och Lerumsföretag kan påverka är upphandling och inköp av transporttjänster. Totalt en ökning av bränsletillförseln till kommunens tankställen med 21% och är 2006, 6565 MWh/inv uppe nästan i nivå med år 1990/1995. Bränslen Bränsle baserad på den geografiska kommunens fordonspark Den största energianvändningen, 86% år 2007, står bensinförbrukningen för. Den kan påverkas genom övergång till förnybara drivmedel och genom ökad kollektivtrafik se sid och ökat cyklande. Drivkrafter: ökat bensinpris och insikt. En trolig fortsatt ökning av dieselpersonbilar se sid Andelen förnybara bränslen för personbilarna är 1% år 2006 och 2% år Då energianvändningen för tunga fordon är liten och andelen förnybart 0% för tunga fordon kvarstår procentsatserna även om andelen förnyelsebart räknas på både personbilar och tunga fordon. Det är inte sannolikt att så många lastbilar övergår till förnybara drivmedel och många väljer bränslesnåla personbilar. Men etanol- och gastankställetätheten är förhållandevis tät i Göteborgsregionen, varför en något högre ambition än EU:s mål, att 10% av drivmedelsanvändningen skall vara förnybar år 2020, känns rimligt för Lerums kommun. Bränsle baserad på bränslen levererad till tankställen i kommunen Den i Lerums kommun tankade bensinmängden per invånare är ganska konstant år , men skönjer en nedåtgående trend, ca 10% minskning vad gäller bensinförbrukningen Om man jämför med energianvändningen från bensindrivna personbilar registrerade i Lerums kommun för 2006 med energianvändning för de lerumsregistrerade personbilarna så stämmer dessa siffror förhållandevis bra, vilket kan tyda på att Lerumsborna tankar hemma. Den i Lerums kommun tankade mängden diesel har däremot successivt ökat sedan år 2000; ökat med 177% mellan år 2000 och år Om man liksom för bensin jämför statistik för Lerumsregistrerade dieselfordon med diagrammet ovan så ser det ut som att diesel på kommunens tankställen tankas mest av genomfartstrafiken/besökare/leveranser till och från Lerums kommun. Så länge inte stambanan är utbyggd får man räkna fortsatt genomfartstrafik med lastbil SCB redovisar inte tillförd mängd alternativa bränslen. Trots att Fordongas Sverige redovisar en ökning på 127% mellan så ger den sålda mängden gas år 2006 endast ca 0,2 kwh per invånare vilket avrundat ger 0% av den tillförda bränslemängden. För 2007 redovisar de fyra etanoltankställena att de tillsammans sålt liter etanol.

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer