Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2006-02-07"

Transkript

1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta Guldbrandsson (s) Mikael Stedt (s) Anette Bergqvist (s) Maj-Britt Bergqvist (s) Göran Espmark (c) Göran Wikberg (c) Jan-Olof Andersson (m) Lars Edin (fp) Bengt Olofsson (kd) Börje Forsmark (s), tjg ersättare Inger Vigren (s), tjg ersättare Gert Norman (v), tjg ersättare Övriga Ingrid Nilsson, sekreterare närvarande Karin Holmquist, Hjalmar Strömerskolan, 18 Monica Texmo, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 18 Utses att justera Karin Stierna Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Gudrun Hansson Justerare... Karin Stierna ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund för protokollet

2 Kommunstyrelsen Information om gymnasieskolan Fr.o.m. den 1 januari 2006 är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för gymnasieskolans verksamhet. Rektorn för Hjalmar Strömerskolan informerar om ungdomsgymnasiets olika program, skyttegymnasiet och de olika vuxenutbildningar som finns m.m. Rektorn lyfter olika frågor som senare kommer att aktualiseras som ärenden.

3 Kommunstyrelsen Tillägg i föredragningslistan Föredragningslistan tillförs följande ärende: * Finansrapport för kommunkoncernen per den 31 december 2005 Ärendet behandlas efter punkt 1 i föredragningslistan.

4 Kommunstyrelsen Dnr Bokslut 2005 för Strömsunds kommun Kommunens bokslut visar på +12,1 miljoner kronor mot budgeterade +7,5 miljoner kronor. Detta genom bättre utfall för statsbidrag och finansiella kostnader och intäkter. Det är ett resultat helt i linje med kommunens nya mål för god ekonomisk hushållning. Senast år 2007 har kommunen planerat att ha årliga överskott på 13 miljoner kronor. Verksamheterna har ett underskott på 6,3 miljoner kronor. Trots underskott visar resultatet på bättre budgetföljsamhet än tidigare år. Nya avsättningar i bokslutet uppgår till 2,3 miljoner kronor. Nedskrivningar av fastigheters och anläggningars bokförda värden finansieras numera i huvudsak inom ramen för de årliga budgeterade avskrivningarna. Då kommunen uppvisar ett bättre resultat än budget, och likviditet finns, föreslås att 10 miljoner kronor öronmärks till pensionsfond i stället för budgeterade 5 miljoner kronor. Det innebär att kommunens nya mål för god ekonomisk hushållning som gäller pensionsfond, kan infrias ett år tidigare än planerat. Kommunens extra statsbidrag under 2005 har p.g.a. utdragna hyresförhandlingar ännu inte fördelats till verksamheter som kompensation för hyreshöjningar. Förslaget är därför att dessa medel i stället används till partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensioner, vilket leder till lägre pensionskostnader under många år framöver. I stället öronmärks det extra statsbidraget för 2006 på 9,4 miljoner kronor till att kompensera vissa verksamheter för hyreshöjningar. Ekonomiavdelningen har föreslagit följande: 1 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för år 2005 fastställs. Bilaga 2 Pensionsfonden ökas med 10 miljoner kronor i bokslut För partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensioner avsätts 10,1 miljoner kronor (exkl. löneskatt).

5 Kommunstyrelsen forts. 4 Det extra statsbidraget för 2006 på 9,4 miljoner kronor öronmärks för att kompensera vissa verksamheter med kraftiga hyreshöjningar. Yrkanden * Gudrun Hansson (s) yrkar bifall till ekonomiavdelningens förslag. * Jan-Olof Andersson (m) yrkar att punkt 4 i ekonomiavdelningens förslag stryks och tas upp i delårsbokslutet som tilläggsanslag i budgeten för år Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på punkterna 1-3 och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla dessa. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena beträffande punkt 4 och finner bifall till eget yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för år 2005 fastställs. Bilagor 2 Pensionsfonden ökas med 10 miljoner kronor i bokslut För partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensioner avsätts 10,1 miljoner kronor (exkl. löneskatt). 4 Det extra statsbidraget för 2006 på 9,4 miljoner kronor öronmärks för att kompensera vissa verksamheter med kraftiga hyreshöjningar. Reservation Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot punkt 4 i beslutet.

6 Bilaga till kommunstyrelsen 20/2006 Resultaträkning 2005 Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter 194,6 Verksamhetens kostnader -807,5 Avskrivningar -34,8 Verksamhetens nettokostnader -647,7 Skatteintäkter 389,5 Generella statsbidrag 272,3 Finansiella intäkter 3,2 Finansiella kostnader -5,2 Resultat före extraordinära poster 12,1 ÅRETS RESULTAT 12,1

7 Balansräkning 2005 Belopp i Mkr Anläggningstillgångar Mark, byggnader o tekniska anläggningar 398,1 Maskiner och inventarier 17,7 Finansiella tillgångar 13,7 Summa anläggningstillgångar 429,5 Omsättningstillgångar Förråd 0,3 Kortfristiga fordringar 44,5 Kortfristiga placeringar 3,0 Likvida medel 74,8 Summa omsättningstillgångar 122,6 SUMMA TILLGÅNGAR 552,1 Eget kapital 288,4 därav årets resultat 12,1 - anläggningskapital 317,5 - rörelsekapital -29,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner 14,1 Andra avsättningar 30,9 Summa avsättningar 45,0 Skulder Långfristiga skulder 67,0 Kortfristiga skulder 151,7 Summa skulder 218,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 552,1 OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse - pensionsskuld 371,3 Borgensförbindelser 117,3

8 KASSAFLÖDESANALYS (MKR) 2005 Not Löpande verksamhet Årets resultat 12,1 Justering för av- och nedskrivningar 34,8 Justering för gjorda avsättningar 4,7 Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster - 2,2 Medel från verksamheten före förändring 49,4 av rörelsekapital Förändring kortfristiga skulder 11,6 Förändring kortfristiga fordringar - 6,5 Förändring förråd - Kassaflöde från löpande verksamhet 54,5 Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar - 7,2 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,2 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,4 Kassaflöde från investeringsverksamhet - 6,6 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amortering av skuld - 25,4 Ökning/minskning långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet - 25,4 Förändring i kassaflöde 22,5 Likvida medel vid årets början 55,3 Likvida medel vid årets slut 77,8 22,5

9 Investeringsbudget 2005 per objekt - årsavstämning Objekt Budget TA Tot bud Bokslut Avvikelse Ansök TA/ Komm ombudg. entar KOMMUNSTYRELSE Tekniska avdelningen Ospecificerad investeringsbudget Ombyggnad Åshamra Samlokalisering lokaler Hoting Bredgårds skola Förstudie lokalanpassning Åtgärder fukt f d Grelsgård Upprustning gymnastiksalsbyggnad Backe Tillbyggnad GELAB Ventilation Vattudalsskolan Ombyggnad Bredgårdsskolan Carport Hotings brandstation Arbetsmiljöåtgärder Fjällsjöskolan Renovering Bredgårds föskola Förb.åtg Almen 2, Saga/Pelarn Inköp/förs bostadsmark, fastighetbildning Sophämtningsfordon Strömsund Turism Gräsklippare Förvaltningsstab/Data Fastighetsnät kommunhus, socialkontor Summa investeringsutgifter Summa investeringsinkomster Summa nettoinvesteringar Totala nettoinvesteringar Kommentarer 1. Uppbokat från tidigare år. Projektet avslutat. 2. Beslutat projekt från tidigare år, nu nytt driftprojekt. 3. Projekt förändrat från ursprung, fördyrat. 4. Avslutat, överskott till största del investeringsbidrag. 5. Vissa åtgärder kvarstår, akustik m m, kostnad lägre än budgeterat. 6. Vissa utvändiga arbeten kvarstår, klart sommaren Pågående arbete, färdigställs våren Projektering pågår, beräknad byggstart april Kostnader i samband med köp och försäljning av fastigheter. 10. Upphandlat, beräknad leverans mars 2006.

10 2004 5,2 35,2 5,7 46,1-2,5 2,6 0,1 51, ,6 1,9 0,3 15, ,4 30,4 5,7 49,6 55,3 5,7

11 Kommunstyrelsen Dnr Finansrapport för kommunkoncernen per den 31 december 2005 Ekonomiavdelningen har upprättat finansrapport per den 31 december Kommunstyrelsens beslut Rapporten godkänns.

12 Kommunstyrelsen Dnr Närvarorätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelsens/nämndernas arbetsutskott Enligt respektive styrelses/nämnders reglementen får ersättare närvara vid utskottssammanträde och skall underrättas om tid och plats för sammanträde. Författarna till Svenska Kommunförbundets skrift Kommunal vardagsjuridik rekommenderar att ersättare i utskott av praktiska skäl bör få närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Med anledning av ovanstående togs frågan upp och kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2004, 229, föreslå kommunfullmäktige följande: * Av praktiska skäl får ersättare i styrelsens/nämndernas utskott närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare skall dock informeras om tid och plats för sammanträde. Kommunfullmäktige beslutade att nuvarande reglementen skulle behållas ett försöksår och utvärderas sedan. Under år 2005 har ingen ersättare, som inte tjänstgjort, deltagit varken i sammanträdena med kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämndens arbetsutskott eller barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Beredning Arbetsutskottet 2/2006 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Nuvarande skrivning om närvarorätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelsens/nämndernas arbetsutskott bibehålls oförändrad.

13 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över PBL-kommitténs slutbetänkande SOU 2005:77 Får jag lov Om planering och byggande PBL-kommittén har avslutat sitt arbete. Slutbetänkandet har skickats på remiss till bl.a. Strömsunds kommun. Remissvar skall vara miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet tillhanda senast den 17 februari Planingenjören har redovisat vilka de största förändringarna blir med PBL-kommitténs förslag och har föreslagit att miljö- och byggnämnden skall framföra synpunkter på följande: * Allmänna synpunkter * 1 kap 3 proportionalitetsprincipen * 8 kap 22 underrättelser till sakägare * 8 kap 27 delgivning av beslut * 8 kap bygglovpliktens omfattning * Saknas: strandskydd, vattendirektivet och eviga detaljplaner Miljö- och byggnämnden har den 8 december 2005, 93, beslutat att, på grund av den korta tid som står till förfogande för arbete med remissen, delegerar nämnden rätten att avge svar till ordföranden/planingenjören. Miljö- och byggnämndens ordförande och planingenjören har den 20 december 2005 kommit in med förslag till yttrande. Beredning Arbetsutskottet 4/2006 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges enligt bilaga. Beslutsexpediering Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

14 Bilaga till kommunstyrelsen 23/2006 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE 1 (2) Yttrande över SOU 2005:77 Kommunens remissvar i fyra exemplar skall vara miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet tillhanda senast den 17 februari Allmänna synpunkter Kommunen är positiv till föreslagna förändringar av bestämmelserna för översiktsplan och detaljplan och till att bygglovet även skall omfatta tekniska krav och samordning med miljöbalken. Kommunen är negativ till förslagets utformning av bygglovpliktens omfattning inom glesbygdsområden. Förslaget innebär kraftigt utökade krav på bygglov för t.ex. ekonomibyggnader, komplementbyggnader m.m., som kommunen inte finner motiverade. Den föreslagna ordningen kräver stora planeringsresurser för att reglera nivån på bygglovet genom områdesbestämmelser eller detaljplaner. Detta kommer särskilt att drabba resurssvaga delar av landet. Det är rimligare att staten fastställer miniminivån för bygglovpliktiga åtgärder. Denna kan sedan höjas av de kommuner som har behov av detta. De föreslagna förändringarna innebär sammantaget att staten ställer ökade krav på kommunen både ekonomiskt och personellt. Kommunen, liksom övriga glesbygdskommuner, har i dag svårigheter att rekrytera personal med önskvärd kompetens. Det finns därför en uppenbar risk att den framtida ärendehandläggningen inte kan uppfylla alla lagstiftningens krav. Detaljsynpunkter 1 kap 3 Propotionalitetsprincipen: Risken är stor att bestämmelsen missförstås och leder till att ärendehanteringen kompliceras. 8 kap 22 underrättelser till sakägare: Enligt kommunens erfarenhet finns det inget behov av ändrad utformning av bestämmelserna. Resultatet kan bli ökat antal överklaganden som saknar grund.

15 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE 2 (2) Förslaget innebär förlängda handläggningstider och ställer krav på ökade resurser för administrativt arbete inom kommunen. 8 kap 27 delgivning av beslut: Kommunen ifrågasätter behovet av den föreslagna ändringen. I Strömsunds kommun har inget fall inträffat under de senaste 15 åren där problem uppstått på grund av att bygglovbeslut inte vunnit laga kraft. Förslaget löser inte grundproblemet. Förslaget innebär förlängda handläggningstider och ställer krav på ökade resurser för administrativt arbete inom kommunen. 8 kap 3 5 Bygglovfri carport/garage Det är olämpligt att i lagtext föreskriva tillåten användning av denna typ av komplementbyggnader. Saknas: Strandskydd: Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd bör föras över till PBL. Strandskyddet är en bebyggelse-/planeringsfråga där kommunerna bör ha beslutanderätt. Regleringen av tillämpningen i olika delar av landet bör ske i översiktsplan. Vattendirektivet: Utredningen har inte behandlat samordningen med pågående planering av landets vattenresurser som sker inom ramen för EU:s vattendirektiv. Inaktuella detaljplaner: Utredningen har inte behandlat problemen med inaktuella detaljplaner. Det vore önskvärt med någon form av tidsbegränsning så att en detaljplan som inte genomförts upphör att gälla efter en viss tid, alternativt att förenklade regler skapas som medger ett resurssnålt upphävande.

16 Kommunstyrelsen Dnr Bidrag till verksamheten 2006 Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, RFSL RFSL i Östersund Jämtland/Härjedalen anhåller i en skrivelse den 29 september 2005 om bidrag till verksamheten år 2006 med kronor. Yttrande den 20 december 2005 från individ- och familjeomsorgsavdelningen, IFO: Då länsförbundet har sitt säte i Östersund och mot bakgrund av att man inte kan utläsa vare sig resekostnader eller program för att besöka vår kommun har vi svårt att se kommunnyttan för Strömsunds kommuninvånare vad gäller uppsökande verksamhet i bl.a. skolorna. IFO föreslår att bidrag till RFSL inte beviljas. Beredning Arbetsutskottet 7/2006 Yrkanden * Karin Stierna (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att ansökan om bidrag beviljas. * Bengt Olofsson (kd) yrkar avslag på ansökan om bidrag. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut 1 Bidrag beviljas med kronor. Kommunen förväntar sig då att RFSL besöker skolorna i Strömsunds kommun och informerar i niondeklasserna och i gymnasiet. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

17 Kommunstyrelsen forts. Reservation Bengt Olofsson (kd) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering RFSL i Östersund Jämtland/Härjedalen Hjalmar Strömerskolan Niondeklasserna i Strömsunds kommun

18 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över föreskrifter om användning av vattenskoter i Jämtlands län Länsstyrelsen, Östersund, har skickat föreskrifter om användningen av vattenskoter i Jämtlands län på remiss till bl.a. Strömsunds kommun. Gällande föreskrifter upphörde att gälla den 31 december Länsstyrelsen vill att kommunen lämnar förslag till vattenskoterområden samt redovisar vilka erfarenheter och synpunkter som kommunen har på hur användningen av vattenskoter fungerat hittills. Miljö- och byggnämnden har inte kännedom om det förekommit någon trafik med vattenskoter inom området och kan därför inte delge länsstyrelsen några erfarenheter. Miljö- och byggnämnden har den 8 december 2005, 98, lämnat följande yttrande: Avgränsningen, i Jämtlands läns författningssamling, av aktuellt område i Strömsunds kommun måste göras tydligare. Avgränsning i text och på karta måste vara enkel att förstå. Aktuellt område av Ströms Vattudal torde begränsas av en linje från Mjösundsöns sydspets till Rotnäset (pumpstationen) och en linje 200 m nedströms landsvägsbron (väg 45) från hembygdsgården till Långön. Beredning Arbetsutskottet 9/2006 Efter yrkande av Lars Andreasson (s) ajourneras sammanträdet klockan för överläggning i partigrupperna. Yrkande Lars Andreasson (s) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för en översyn i hela kommunen, där man tar fram ett förslag som värnar badplatser och andra känsliga områden.

19 Kommunstyrelsen forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras i dag och finner att ärendet skall återremitteras. Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för en översyn i hela kommunen, där man tar fram ett förslag som värnar badplatser och andra känsliga områden. Reservation Gert Norman (v) reserverar sig mot beslutet.

20 Kommunstyrelsen Dnr Översyn av kommunens fordonsinnehav och förslag till åtgärder Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2005, 107, att bifalla en motion från Lars Edin (fp) och Barbro Zetterlund (fp) om att göra en översyn av kommunens fordonsinnehav och bilnyttjande. Översynen skall inkludera åtgärder för att reducera bilinnehavet och för att samordna kommunens bilresor. Den tillsatta arbetsgruppen skall redovisa sitt arbete till det första sammanträdet med kommunfullmäktige år En arbetsgrupp bestående av Stig Willman, sammankallande, Ingrid Gabrielsson, Paul Bergenby och Jörgen Pettersson har lämnat förslag. Beredning Arbetsutskottet 19/2006 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av arbetsgruppens redovisning. Bilaga

21 STRÖMSUNDS KOMMUN Bilaga till kommunstyrelsen 26/ Kommunfullmäktige Översyn av kommunens fordonsinnehav och förslag till åtgärder Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2005, 107, att bifalla en motion från Lars Edin (fp) och Barbro Zetterlund (fp) om att göra en översyn av kommunens fordonsinnehav och bilnyttjande. Översynen skall inkludera åtgärder för att reducera bilinnehavet och för att samordna kommunens bilresor. Arbetsgrupp För beredning av förslag till samordning av tjänstebilar för kommunförvaltningen i Strömsund hade kommunchefen utsett en arbetsgrupp bestående av Ingrid Gabrielsson, förvaltningsstab/ekonomi, Paul Bergenby, socialchef, Jörgen Pettersson, teknisk chef och Stig Willman, utredningschef och sammankallande. Denna arbetsgrupp fick också uppdraget att bereda kommunstyrelsens svar på här aktuell motion. Andra motioner om tjänstebilar Tommy Johansson (s) har i en motion den 25 maj 2005 föreslagit att kommunen skall agera så att vi får tankställen med miljövänliga bränslen, att kommunen vid utbyte av tjänstebilar skall köpa in s.k. miljöbilar samt att kommunens leasing- och hyrbilar också skall vara s.k. miljöbilar. Bengt Olofsson (kd) har i en motion den 22 oktober 2005 föreslagit att vid nästa upphandling av leasingbilar skall dessa vara utrustade med alkolås. Dessa motioner kommer att få egna motionssvar men förslagen kan ändå beröras något i detta svar under avsnitt förnyelse av fordonsparken.

22 STRÖMSUNDS KOMMUN Översyn, fordonsinventering, fordonsförteckning, fordons- och resekostnader 2004 Ett viktigt led i översynen var att inventera och förteckna de kommunala fordonen, ägda och på annat vis finansierade. Sålunda har förteckningar över personbilar och tyngre fordon/släpfordon upprättats. Bilparken Fokus i den forsatta framställningen läggs på personbilarna. En sammanställning över fordons- och resekostnader från år 2004 har också upprättats. Kommunen förfogar alltså över 80 personbilar varav ett antal är mindre lastfordon och minibussar. De äldre fordonen har kommunen skaffat genom inköp. Sedan 2003 har nyttjandeformen i huvudsak varit finansiell leasing med treårsavtal eller korttidshyra. Hemvårdsavdelningen disponerar 43 av de i förteckningen upptagna bilarna, tekniska avdelningen har 28 personbilar/lätta lastfordon i sin verksamhet. Således finns alltså 90 % av kommunens tjänstefordon inom hemvårdsavdelningen/tekniska avdelningen. Tabellen nedan visar fördelningen av fordon områdesvis avseende dessa avdelningar. Område Hemvård Tekn avd Summa Strömsund Hammerdal Hoting/Tåsjö Backe/Rossön Gäddede Totalt Kommentar: Bilar i Gäddede för hemvården har överförts till Närvård Frostviken. Reseersättningar och fordonskostnader år 2004 Förteckningen redovisar rese- och fordonskostnader för samtliga avdelningar inom kommunförvaltningen. Uppgifterna är hämtade från bokföringen med undantag för reparationer/underhåll och drivmedel för vilka kostnader uppskattningar har tillämpats. Vidare finns inte

23 STRÖMSUNDS KOMMUN värdeminskning för ägda fordon upptaget. Med ca 45 ägda fordon kan den årliga värdeminskningen lågt uppskattas till kronor. Årskostnaden 2004 för utbetalda reseersättningar och ägda och hyrda uppgår sålunda till ca 7,6 miljoner kronor. Trots att hemvårdsavdelningen och tekniska avdelningen disponerar ett stort antal tjänstebilar utbetalas också från dessa avdelningar stora belopp i resersättningar. Arbetsgruppens antagande Inom kommunen finns i dag ingen fungerande organisation för samordning av resor eller beställningscentral för att få disponera bilar för tjänsteresor. Troligen hänger det samman med att årliga besparingskrav har förstärkt fokus mot kärnverksamheterna och att därmed förutsättningarna för också angelägen administration minskat. Kommuner som medvetet och med effektiva stödfunktioner granskat behoven av tjänsteresor har också framgångsrikt lyckats sänka kostnaderna med ca % för denna funktion. Det bör också vara möjligt i Strömsunds kommun. Vi bygger detta antagande på följande: - Nya fordon, oftast då med korttidshyra, tillförs verksamheterna mera som ett akut behov, ingen långtidsplanering finns. Det kan ha sin grund i att inköp kräver avsättning av ett större kapitalbelopp eller upptagande av lån. - Det verkar vara få användare per fordon, ingen samverkan sker mellan organisatoriska enheter. En anledning kan vara att ett begränsat antal fordon inom tekniska avdelningen måste bära med verktyg och annan utrustning för reparationer. - Det är stor spännvidd vad gäller fordonens tillverkningsår. De äldsta bilarna är från 1988 och är då i jämförelse med nyare fordon dåligt byggda vad gäller passiv säkerhet. - Det är också stor spännvidd vad gäller bilarnas angivna årliga körsträcka. Som minst mil och som mest mil, ja upp till mil per år. Ekonomiskt optimalt med beaktande av värdeminskning är körsträckor om mil per år. Det saknas intern tillsyn som styr mot en mer jämn fördelning av bilarnas körsträckor. - Sannolikt används tjänstebilarna också för mycket korta körsträckor för att spara arbetstid.

24 STRÖMSUNDS KOMMUN Interna personalkrav har medfört att nya fordon är av större modell och inte sällan fyrhjulsdrivna. Det är väl motiverat att hemvårdens nattpatruller och distriktssköterskor i beredskap med körningar i oplogat väglag har tillgång till fyrhjulsdrivna bilar. Men det kan inte vara ekonomiskt försvarbart att sådana fordon skall bli en allmän standard året om. Arbetsgruppens förslag Det finns således inte, som också motionen konstaterar, någon sammanhållen planering och styrning vad gäller kommunens tjänstebilar. Arbetsgruppen finner det angeläget att det skapas en särskild organisation inom kommunen som får ett samlat ansvar för den kommunala bilparken. Verksamheterna får hos denna organisation via beställning disponera bilar kortare eller längre perioder. En sådan organisation måste för sin funktion ha stöd av olika riktlinjer som klargör när tjänstebilar ska bytas ut, fordonsstandard, utrustning m.m. Det behövs också verksamhetsorganisatoriska undersökningar per förvaltning/avdelning som möjliggör ett mera effektivt användande av tjänstebilar. Däri ska då ingå överväganden om alternativ till bilåkning vid kortare förflyttningar. Här avses då promenad, cykling och sparkåkning. Dessa sätt att förflytta sig är bra för såväl miljön som hälsan. Det kan tyckas något förvånande att kommunen som i dag betalar för över 80 tjänstebilar helt saknar cyklar och sparkar för tjänstebruk. Arbetsgruppen har också övervägt förslag om att avskaffa tjänstebilarna och hänvisa personalen helt till att använda sina privata bilar. Vi vill efter en samlad bedömning avskriva denna möjlighet som orealistisk. Ett beslut om en sådan inriktning kan medföra svåra störningar i verksamheterna. Vi utvecklar föreslagna åtgärder mera utförligt och konkret. Organisation för tjänstebilar, intern uthyrning, skötsel m.m. Denna organisation ges ansvar för kommunens alla personbilar vad gäller fordonsjournaler, intern uthyrning, skötsel m.m. De skall förfoga över en ändamålsenlig och väl avpassad fordonspark.

25 STRÖMSUNDS KOMMUN De för fordonsjournal för varje enskilt fordon som innehåller uppgifter om inköp, service/reparationer, skatt, försäkring och besiktning och körsträcka. Beroende på beräknad körsträcka åsätts varje fordon ett pris per mil som tillämpas vid intern uthyrning. Prissättning kan följa Konsumentverkets beräkningar avseende bilmärke, fordonstyp och körsträcka om kostnad per mil. Andra modeller för prissättning kan också tillämpas. Prissättningen skall dock vara så anpassad att den interna ersättningen täcker fordonets årliga kostnader inklusive avskrivning. Denna organisation skall också svara för de beställningsfunktioner som kan komma att erfordras. På sikt kan det kanske räcka med en beställningscentral för hela kommunen. Det kan ändå vara rådligt att successivt bygga upp en sådan funktion. Organisationen ska också svara för att fordonen får service i rätt tid, att skatter och försäkringar betalas och att fordonen kommer i tid till bilbesiktningen. De ska också svara för att fordonen blir tvättade och städade i nödvändig omfattning. I detta sammanhang kan det skapas en vettig sysselsättning för omsorgstagare. Här finns redan vad gäller Strömsund ett förslag. Det kan då vara lämpligt att starta en bilsamordning för de bilar som är stationerade vid Strömbacka/Solbacken. I området finns ett välutrustat garage där bilskötseln kan utföras. Tjänstebilarna överförs då successivt till kommunens organisation för bilsamordning. När så sker bokförs samtliga fordonskostnader på ett konto som denna enhet svarar för. Förvaltnings-/avdelningsvis översyn av eget behov av tjänstebilar Detta berör då främst hemvårdsavdelningen och tekniska avdelningen. Arbetsgruppen vill inte ge mera konkreta anvisningar om hur det skall utföras. Förnyelse av bilparken, fordonssammansättning Kommunen bör agera så att den är en stark part på marknaden när nya bilar ska införskaffas. För att få den positionen bör ett flertal fordon bytas ut samtidigt. Förutsättningarna för utbyte av bilar per tillfälle är goda. Det är inte helt lätt att fastställa en given ordning när bilarna skall bytas ut. En riktlinje kan dock vara att utbyte sker när bilarna är ca sex år gamla eller har uppnått körsträckan mil.

26 STRÖMSUNDS KOMMUN Ett lämpligt antal medelstora fordon med fyrhjulsdrift och med bra fördelning över kommunen bör finnas också framdeles. Flertalet tjänsteresor sker med endast förare och högst en passagerare. En stor del av kommunens bilpark bör därför bestå av mindre fordon, dock med hög passiv säkerhet; ABS-bromsar, airbag m.m. Ett lämpligt antal transportfordon måste också finnas. I samband med upphandling av nya fordon beaktas också möjligheterna att skaffa bilar som går att köra med miljövänligt bränsle och som har alkolås. Sammanfattning Arbetsgruppen anser att det finns goda möjligheter att sänka kostnaderna för kommunens tjänsteresor. Det kräver dock att en särskild organisatorisk funktion för bilsamordning inrättas. En sådan funktion tar då en viss summa i anspråk av den möjliga besparingen. Vi skall då ha i åtanke att viss arbetstid i dag går åt för bilskötsel. En försiktig gissning kan ändå vara att det går att minska kostnaderna för kommunens tjänstebilar med 1,0 1,2 miljoner kronor per år netto om arbetsgruppens förslag genomförs.

27 Kommunstyrelsen Dnr Medfinansiering av projektet Mångfald 2 Den 31 december 2005 avslutades det länstäckande integreringsprojektet Mångfald 1. Genom att bilda sociala nätverk med svenskar och invandrare skulle kvinnorna (och männen) med utländsk härkomst integreras i det jämtländska samhället. Strömsunds kommun ägde projekt Mångfald 1. Medfinansieringen var 5,66 % av den totala budgeten kronor på 3 år. (En heltidsanställning under motsvarande period skulle ha kostat kommunen ca 1 miljon kronor). De uppsatta indikatorerna (mål omvandlat till siffror) för projekt Mångfald 1 överskred %. Bl.a. blev resultatet 5 heltidstjänster, flera deltidstjänster och 2 småföretag i vår kommun. Några permanenta resultat av projektet i Strömsund: Föreningen EQ med alla dess aktiviteter Mångfaldsfestivalen Öppen ungdomsverksamhet (öppnar i och med flytten till Gluggen) EQ-kompetens - ett projekt som jobbar med bemanning och entreprenörskapsutveckling En social mötesplats, där nyinflyttade svenskar och invandrare kan få kontakt med Strömsundsbor Mångkulturellt mötescafé en gång i månaden Goodwill, som bidragit till en positiv bild av Strömsund Därtill effekter i de andra av länets kommuner Personal på EU:s Strukturfonder på Länsstyrelsen har uppmanat projektledaren Vivian Fabricius att söka pengar till en uppföljning av projekt Mångfald 1. Det nya projektet kommer att ha utgångspunkt i de genom projekt Mångfald 1 bildade föreningarna i Strömsund och Krokom. Projekttiden är 1 mars december 2007.

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015

TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 TAXA TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Drift- och servicenämnden av VAavdelningen inom Drift- och serviceförvaltningen

Läs mer

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Taxa Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1. Dokumenttyp Taxa 2. Fastställande/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Avgifterna i 5.1, 6.1, 14.1 och 21 är uppdaterade följande datum: 2010-01-01 2011-01-01

Läs mer

VA-TAXA. för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015. www.telge.se

VA-TAXA. för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015. www.telge.se VA-TAXA för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015 www.telge.se Innehållsförteckning 1. Avgiftsskyldig... 3 2. Avgiftstyper... 3 3. Definitioner... 3 4. Vattentjänster och tidpunkt

Läs mer

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 VA-taxa 2009 Upplands Väsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 Ersätter tidigare taxa gällande från januari 1991 med revideringar gjorda från 1996 och 2003

Läs mer

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 VA-TAXA 2015 För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 Avgifter enligt denna taxa skall betalas till respektive huvudman.

Läs mer

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kävlinge kommun.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kävlinge kommun. TAXA för Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 10 att gälla from 2013-03-01 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kävlinge

Läs mer

INNEHÅLL. 12.2 Dröjsmålsränta...11 12.3 Anstånd med avseende på fastig-hetens ekonomiska bärkraft...11 12.4 Ändrade förhållande...

INNEHÅLL. 12.2 Dröjsmålsränta...11 12.3 Anstånd med avseende på fastig-hetens ekonomiska bärkraft...11 12.4 Ändrade förhållande... VA-taxa 2012 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, att gälla fr.o.m. 2012-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 2010. INNEHÅLL

Läs mer

Taxa för kommunalt vatten och avlopp. Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2015-01-01 tills vidare.

Taxa för kommunalt vatten och avlopp. Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2015-01-01 tills vidare. Taxa för kommunalt vatten och avlopp Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2015-01-01 tills vidare. Taxa för Norrtälje kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 STORUMANS KOMMUN VA-TAXA 2015 FÖR STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGAR 1 Allmänna regler 1 Grunder Till täckande av nödvändiga kostnader för Storumans

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehållsförteckning Allmän information ( 1-4) 2 Anläggningsavgifter 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 4 6 Anläggningsavgift för annan fastighet

Läs mer

taxa För den allmänna Va-anläggningen i Skövde kommun

taxa För den allmänna Va-anläggningen i Skövde kommun taxa För den allmänna Va-anläggningen i Skövde kommun Innehåll Inledning och förklaring...3 TAXA för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning... 3 Antagen av kommunfullmäktige den... 3 Allmänt

Läs mer

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2014 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2013-12-16 för att gälla från 2014-01-01 I INLEDNING 1 För att täcka kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-14, 170 att gälla from 2012-01-15. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Datum 2014-01-01 Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Brukningsavgifter att gälla from 2015-01-01 enligt

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012 TAXA För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 4 2 AVGIFTER 4 3 FASTIGHETSINDELNING 4 4 AVGIFTSSKYLDIGHET 5 Anläggningsavgifter

Läs mer

TAXA FÖR SUNNE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015

TAXA FÖR SUNNE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 TAXA FÖR SUNNE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16 65, att gälla fr.o.m. 2015-01-01. 1 Kostnadstäckning För att täcka kostnader för kommunens allmänna

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22, 9. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (14) TEKNIK-, SERVICE- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VA-TAXA för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 367 Bollnäs kommun är huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster VA-taxa 2013-01-01 Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-06 att gälla från och med 2013-01-01 Ersätter tidigare VA-taxa

Läs mer

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 TAXA FÖR MUNKFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommun fullmäktige, Kf 242 2011-12-06, att gälla från 2012-01-01.

Läs mer

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning 540:1 Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-17--18.

Läs mer

Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen VA-Taxa Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2010-01-01 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

VA-TAXA 2015. Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226. 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se

VA-TAXA 2015. Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226. 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se VA-TAXA 2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se Bolag Huvudman för Kalmar kommuns allmänna va-anläggning är sedan den 1

Läs mer

Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-27, 126

Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-27, 126 Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-27, 126 Denna taxa träder i kraft 2014-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 samt 16, som

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) Ersätter KFS 2013:35 2015:02 TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Höganäs kommun.

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. KS Teknik och Serviceförvaltning

Taxor och avgifter 2015. KS Teknik och Serviceförvaltning Taxor och avgifter 2015 KS Teknik och Serviceförvaltning Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen service/teknik... 3 KS Teknik och Serviceförvaltning, Taxor och avgifter 2015 2(16) 1 Kommunstyrelsen service/teknik

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

VA-TAXA 2013 Taxa för den allmänna vatten- och avloppanläggningen i Avesta kommun

VA-TAXA 2013 Taxa för den allmänna vatten- och avloppanläggningen i Avesta kommun VA-TAXA 2013 Taxa för den allmänna vatten- och avloppanläggningen i Avesta kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-12-22, 148. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Avesta VA

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXOR

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXOR STAFFANSTORPS KOMMUN VA-Verket VATTEN- OCH AVLOPPSTAXOR 2014 VA-taxan antagen av Kommunfullmäktige den 2012-12-17 200 revidering 2013-04-29 37. 1 TAXA FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4 26A:4 Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckning från fastighet för vilken anläggningsavgift bestämd bl.a. med hänsyn till arealen redan hade betalats. S.K. ägde tomten nr 16 i Älvsborg, Göteborgs

Läs mer

VA-TAXA SJÖBO KOMMUN

VA-TAXA SJÖBO KOMMUN VA-TAXA SJÖBO KOMMUN FÖRSLAG TILL VA-TAXA 2015 TAXA FÖR SJÖBO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx, xx, gällande från och med 1 januari 2015. Huvudman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Anslutningsavgifter 2014. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter 2014. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Anslutningsavgifter 2014 Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Elnät Anslutningsavgifter Avgifterna anges dels exkl. moms, dels inkl. 25 % moms. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. Högspänning Vid permanent

Läs mer

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA Gäller from 2015-01-01 (indexreglerad) Bilaga till av kommunfullmäktige 2013-02-28 5 antagen taxa för Bjuvs kommuns allmänna vattenoch ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor

Läs mer

TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Taxan/Prislistan är baserad på ramar och beräkningsgrunder i taxeföreskrifter som antogs av Linköpings Kommunfullmäktige

Läs mer

Anslutningsavgifter 2012. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter 2012. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Anslutningsavgifter 2012 Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Elnät Anslutningsavgifter Avgifterna anges dels exkl moms dels inkl 25 % moms. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. Högspänning Vid permanent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun

Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-12-17 166 Ansvarig: Samhällsbyggnadschef Revideras: Vid antagande av kommunens verksamhetsplan Följas upp: TOMTPRISTAXA

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART SAKEN 1. B L 2. I L Växjö kommun Ombud: Kommunjuristen A WB L Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer