Miljöredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2011"

Transkript

1

2 Dnr LiÖ Miljöredovisning 2011

3 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt som en bieffekt av insatser inom andra områden. Exempel på detta är gemensamma läkemedelsförråd, restriktioner i antibiotikaförskrivning och e-tjänstekort för identifiering före pappersutskrift. Flera åtgärder sker också för att skydda hälsa och miljö såsom säker hantering av kemikalier, täta läckage på rörledning för lustgas och genom att välja sunda produkter i byggprojekt. Ibland går ekonomiska och miljömässiga aspekter hand i hand såsom vid minskning av matsvinn, dubbelsidiga pappersutskrifter och energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärder vidtas även för miljöns egen skull genom att ställa miljökrav i upphandlingar som exempelvis val av miljöbil, ekologiska livsmedel och hygien- och rengöringsprodukter som uppfyller miljömärkningarnas krav. Det går emellertid fortfarande att ta stora steg i miljöarbetet inom de allra flesta av landstingets miljömålsområden och verksamheter. För ett landsting är det centralt att ta ett samhällsansvar för läkemedels miljöpåverkan. En åtgärd som också är kostnadseffektiv är att minimera volymen läkemedel som kastas. Även om en minskning har skett med 24 procent på två år och ytterligare minskningar väntas ske genom införandet av gemensamma läkemedelsförråd, kastas fortfarande stora mängder läkemedel. Kartläggning behövs för att ta reda på orsakerna. Insatser behöver också ske för att öka kunskapen om vilka läkemedelssubstanser som är farliga för miljön och hur de kan minimeras. Ett annat viktigt område, som vårt landsting och andra landsting generellt är duktiga på, är att ställa miljökrav i upphandlingar. Som stor och offentlig verksamhet är det självklart att ta hänsyn till hälsa och miljö vid val av varor och tjänster. Att krav ställts om KRAV har resulterat i att andelen ekologiska livsmedel nu är uppe i 22 procent. Även inom upphandling kan förbättringar ske genom att generellt ställa ännu skarpare krav och öka uppföljningen. Andra områden, där landstinget har stor påverkan på klimat och miljö, är inom energieffektivisering och transporter. Flera insatser har skett vilket resulterat i att energiförbrukningen, trots ökade krav på och installation av energikrävande utrustning, är densamma som för jämförelseåret Ökad takt på energieffektiviseringsarbetet behövs och inom fler områden än fastighetsdrift för att målet om 4 procents minskning ska nås. Målet om enbart miljöbilar kommer troligen nås under år Ingen förbättring kan ses angående resor med egen bil i tjänst. Incitament behövs för att komma i närheten av målet om en minskning med 30 procent till år Landstingets resor med privat bil i tjänst och med leasingbilar motsvarar mer än varv runt jorden per år. Insatser behövs även för att påverka hur medarbetare, studenter och besökare tar sig till landstingets fastigheter. Erfarenheter från andra landsting är att bilresor till och från arbetsplatsen genererar dubbelt så stora utsläpp som från tjänsteresor med bil. Årligen transporterar sig medarbetare, studenter och uppskattningsvis patienter till Universitetssjukhuset i Linköping enligt den kartläggning som gjorts för att undersöka omfattning och miljöbelastning av arbetspendlingen till sjukhuset. Från och med år 2012 kommer uppföljningen av varje produktionsenhets planering och utförande av miljöarbetet att förbättras vilket väntas leda till att miljöarbetet stärks i varje verksamhet. För att kunna tänka i nya banor och hitta resurseffektiva och miljöanpassade lösningar behövs kunskap om miljö men även kunskap om hur verksamheten fungerar. Genom grundligare uppföljning i kombination med förstärkt organisation för stöd och rådgivning skapas nu ett systematiskt miljöarbete i hela organisationen. Förutsättningarna blir då bättre för att kunna göra goda insatser för att nå målen.

4 (19) Innehållsförteckning BAKGRUND 4 STRATEGISKT MÅL 4 1. AVFALL 5 2. ENERGIANVÄNDNING 7 3. FARLIGA ÄMNEN 9 4. LIVSMEDEL LÄKEMEDEL TRANSPORTER OCH RESOR UPPHANDLING OCH INKÖP UTBILDNING OCH INFORMATION GRUNDLÄGGANDE MILJÖARBETE 19

5 (19) Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade i november 2009 att fastställa Vision och mål för landstingets miljöarbete, åren Miljömålen består av sex målområden med tillhörande mål och målvärden. Till detta tillkommer tre områden/verktyg för att nå uppsatta mål. Miljömålsområdena är: Avfall Energianvändning Farliga ämnen Livsmedel Läkemedel Transporter och resor Upphandling Utbildning och information Grundläggande miljöarbete. I landstingets årsredovisning redovisas kortfattat resultat och insatser inom miljömålsområdena. Miljöredovisningen är ett fristående dokument som ger en fördjupad redovisning av insatser och resultat. Som underlag till miljöredovisningen används uppgifter från stödfunktioner såsom FM centrum (avfallsvolymer, energiförbrukning, farliga ämnen i byggnation, lustgasförbrukning, inköp av ekologiska livsmedel, läkemedelskassationer), Upphandlingscentrum (upphandlingar med miljökrav, andel miljöbilar, drivmedelsförbrukning) och Resurscentrum (resa med egen bil i tjänst) m fl. Från respektive centrum sammanställs också resultatet av den årliga uppföljningen av verksamheternas grundläggande miljöarbete genom en checklista (RH-check miljö) och registrering av kemiska produkter i landstingets IT-stöd Klara. Miljöredovisningen innehåller inte någon redogörelse för varje enskild produktionsenhet. Fler insatser resultat kan därför ha skett än vad som presenteras här. Strategiskt mål I landstingets treårsbudget och i landstingsdirektörens verksamhetsplan finns miljö med som ett målområde i processperspektivet med följande mål och mått: Strategiskt mål Framgångsfaktor Nyckelindikatorer Minsta möjliga miljöoch klimatpåverkan Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Andel verksamhetsenheter som uppfyller landstingets minimikrav för miljöarbetet (RH-check-Miljö) Andel miljöbilar bland hyr-, leasing, förmåns- och landstingets egna bilar. Utöver ovanstående nyckelindikatorer redovisas också resultatmått vilka sammanfaller med de målvärden som tagits fram för landstingets miljömål.

6 (19) 1. Avfall Mål Öka resurshushållning och minimera mängden avfall och dess miljöpåverkan genom att: Materialåtervinna avfall. Återanvända möbler utrustning och material mellan verksamheter, där så är möjligt. Använda flergångsprodukter framför engångsprodukter, där så är möjligt. Hantera avfall på ett effektivt och säkert sätt. Resultat Målvärde Andelen källsorterat avfall ska successivt öka och år 2012 uppgå till minst 50 % av 1 32 % 29 % 28 % den totala mängden avfall från sjukhusen. Insatser och resultat Andelen materialåtervunnet avfall från Universitetssjukhuset i Linköping (US), Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) och Lasarettet i Motala (LiM) är 28 procent och har minskat något de senaste åren och är därmed en bit ifrån målvärdet om 50 procent år I tabell 1 redovisas avfallsvolymer sammantaget för sjukhusen fördelat på slag av avfall. Tabell 1. Avfall från sjukhusen US, ViN, LiM åren fördelat på avfallstyp. LiÖ 2009 (ton) 2010 (ton) 2011 (ton) Brännbart Deponi Farligt avfall Materialåtervinning Totalt Mängden avfall från sjukhusen som går till förbränning har ökat med cirka 6 procent jämfört med år Det är LiM (20 ton) och US (80 ton) som står för ökningen. Mängden avfall till deponi har halverats medan farligt avfall har ökat. Den allra största andelen och ökningen står elskrot och formalin för. Elskrot utrangeras oregelbundet och kan därför ge stora mängder vissa år och mindre andra år. Formalin används för att konservera prover och är klassat som farligt avfall. Sedan några år samlas den upp inom den patologiska verksamheten på US. Det gick tidigare ut i avloppet. På ViN har smittförande avfall och farligt läkemedelsavfall ökat vilket kan tyda på en skärpt sortering. De absolut största volymerna av avfall som materialåtervinns står matavfall, wellpapp/kartong samt papper för med tillsammans 78 procent av avfallet som materialåtervinns på sjukhusen år Sedan år 2006 samlas matrester från köksberedning, patientkost och restaurang upp i tankar på Universitetssjukhuset i Linköping för att återvinnas som biogas. I uppsamlingstankarna hamnar också vatten varför mängden inte kan likställas med hur mycket mat som slängs. Proportionerna mat och vatten borde dock vara de samma år från år. Matavfallet har minskat de två senaste åren med nästan 20 procent. De senaste åren har stora insatser skett inom kostproduktionen på sjukhusen för att minska matsvinn. Aktivt arbete har bedrivits för att erbjuda en attraktivare och mer egenlagad mat och för att bättre beräkna antal portioner som ska tillagas. Under hösten har matavfallskvarn och uppsamlingstank installerats i köket på Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN). Förstudie pågår för att inrätta matavfallskvarn och tank även på Lasarettet i Motala (LiM). 1 Beräkningarna för avfall har justerats för att harmonisera med nyckeltal som tagits fram för samtliga landsting, varför resultaten historiskt justerats jämfört med tidigare redovisningar.

7 (19) Mängden återvunnet papper har minskat på alla tre sjukhusen de senaste två åren, sammantaget med 9 procent vilket motsvarar 16 ton. Under år 2009 infördes dubbelsidig utskrift som standard där så var möjligt vilket verkar ha gett resultat. Införandet av säkra utskrifter, dvs. legitimering vid skrivaren, kommer enligt IT centrum också innebära stor besparing av papper. Anledningen är att utskrifter som inte hämtas heller inte kommer att skrivas ut. Vid den upphandling som genomfördes under året av landstingets avfallstransporter har krav ställts om viktbaserad avfallsstatistik för att få en så korrekt bild som möjligt av avfallsvolymer i framtiden. I samband med upphandlingen har också FM centrum fått ett tydligare ansvar för avfallsentreprenör, uppföljning och information om sortering till verksamheterna. Reflektion Flera insatser har skett som inneburit ökad resurshushållning och minskning av avfallsmängder. Ändå ger det ett negativt resultat på målvärdet att återvinna hälften av avfallet som uppstår på sjukhusen. Uppsatt målvärde för avfall är trots allt rimligt och förenligt med nationella mål. Samtidigt som avfall som kan materialåtervinnas har minskat i volymer genom resurshushållning har det brännbara, konventionella, avfallet ökat i volym. Behov finns att kartlägga orsaken och försöka få ner volymerna. Införandet av utsortering av matavfall på samtliga sjukhus innebär att andelen materialåtervunnet avfall kommer att öka. Det är viktigt att planera för ökad materialsortering i framtiden i samband med de stora ombyggnationerna som sker respektive planeras för på US och ViN. Till exempel finns krav om utsortering av allt matavfall dvs. även de matrester som inte har tillagats i sjukhusköket. Ökat stöd och information till varje medarbetare ger också förutsättningar för att miljöpåverkan från landstingets avfall minskar. Genom att se omhändertagande av landstingets avfall som en bastjänst istället för en miljöfråga har en tydlig organisation och ansvarsfördelning skapats vilket underlättar för en optimal avfallshantering i framtiden.

8 (19) 2. Energianvändning Mål a) Minska behovet av och effektivisera energianvändningen genom att: Arbeta med energibesparande åtgärder inom varje verksamhet. Minska energi- och vattenanvändningen vid uppvärmning och teknisk drift av byggnader. Energi och yteffektiviseringsåtgärder alltid ska finnas med i byggprocessen vid lokalförändringsprojekt. Ställa krav på energieffektiv utrustning vid upphandling, där så är möjligt. b) Öka användningen av icke klimatpåverkande energikällor genom att: Främja fjärrvärme/fjärrkyla och förnybara energikällor som t ex solenergi, biobränsle och vindkraft. Upphandla fossilfri el. Resultat Målvärde Den genomsnittliga energianvändningen av köpt energi per kvadratmeter i landstingets fastigheter ska vara 4 % lägre år 2012 jämfört med år % av landstingets fastigheter skall år 2012 ha uppvärmning genom fjärrvärme eller förnybar energikälla som huvudvärmekälla. 228 kwh/kvm 83,3% (25 av 30) 235 kwh/kvm -3,1 % 92,7% (25 av 27) 224 kwh/kvm 1,8 % 92,7% (25 av 27) 228 kwh/kvm 0 % 92,7% (25 av 27) Insatser och resultat Under året har miljökrav skärpts för såväl stora som små byggprojekt. Skarpa energikrav har ställts på nybyggnationer. Både på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och på Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena har krav ställts om en halvering av gällande lagkrav 2 för energiförbrukning, vilket innebär att landstinget kommer att ha byggnader med mycket låg energianvändning. En låg energianvändning ger positiva följder under lång tid framöver eftersom kostnader för el, värme, kyla och vatten reduceras kraftigt i jämförelse med en konventionell byggnad. Inom fastighetsdriften har en energigrupp bildats för att arbeta med energieffektivisering. Under året har gruppen arbetat med belysning och har också påbörjat optimering av ventilation och värme som bedöms ge mellan 5-10 procent i energibesparing. I tabell 2 redovisas värme- och elförbrukning i landstingets fastigheter i relation till antal kvadratmeter. Tabell 2. Energiförbrukning per kvadratmeter (BRA), LiÖ. åren Värmeförbrukning, graddagskorrigerad, MWh Elförbrukning, MWh Yta i bruksarea (BRA), kvadratmeter kwh/kvm Jämfört med år 2008 är energianvändning vid uppvärmning och teknisk drift oförändrad för samtliga av landstingets ägda fastigheter. Insatser för att öka användningen av icke klimatpåverkande energikällor har under året skett på två sätt; dels har beslut fattats om att köpa in Bra Miljöval 3 -märkt el och dels har alternativa energikällor projekterats i samband med nybyggnationen på US. Projektering har också skett av en solvärmeanläggning och ett berglager på US. Berglager lagrar kyla på vintern för att nyttjas på sommaren när kylbehovet är som störst. På samma sätt kan lagret användas för att lagra värme på 2 Boverkets byggregler. 3 Landstinget har valt att välja el som kommer från biobränsle, vindkraft och vattenkraft från och med år 2012.

9 (19) sommaren för att användas på vintern. Under året har FM Centrum gjort en utredning angående vindkraft och om det skulle vara aktuellt för landstinget att gå in som ensam ägare till ett antal vindkraftverk. Detta skulle innebära energi från förnyelsebar energikälla till ett pris som är relativt förutsägbart under 20 år framöver. Arbetet kommer att fortsätta under Under 2011 har inga konverteringsåtgärder genomförts gällande värmekälla. Sedan tidigare har all oljeanvändning ersatts med förnybara energikällor. Kvarstår gör två eluppvärmda vårdcentraler Vikbolandet och Kolmården. Därtill kommer Mjölby vårdcentral som använder både fjärrvärme och el. Under året har diskussioner förts med två enskilda aktörer som planerar att bygga biobränsleproducerad fjärrvärme i Kolmården respektive Vikbolandet. Något definitivt besked om dessa anläggningars framtid har inte framkommit och arbetet fortsätter under år För Mjölby vårdcentral har diskussioner inletts med ortens fjärrvärmebolag om att utöka effekten så att den räcker till hela värmebehovet. Det innebär i så fall en ombyggnation av hela värmesystemet i vårdcentralen och kommer, om det blir aktuellt, att samordnas med andra planerade byggåtgärder i vårdcentralen. Reflektion Bedömningen är att det fortfarande finns åtgärder kvar att göra för att minska energiförbrukningen inom fastighetsdrift vilket talar för att målet att minska med 4 procent är rimligt. Ett stort projekt pågår med att trimma in befintlig utrustning inom fastighetsdrift vilket har stor besparingspotential. Samtidigt sker installation av utrustning som drar mycket energi såsom markvärme och kyla av lokaler. Risken finns att det därmed blir ett nollresultat även nästa år. Därför är det tveksamt om det är möjligt att nu målet på bara ett år. För att på sikt kunna spara energi totalt sett måste åtgärder sättas in på fler fronter än inom bygg- och fastighetsdrift. Troligen finns stora vinster att göra om ökad hänsyn tas till livscykelkostnad och energiförbrukning i upphandlingar av medicinteknisk utrustning samt inom IT-området. Att minska energiförbrukningen kan även ske genom ett mer miljömedvetet beteende hos medarbetarna på landstingets arbetsplatser.

10 (19) 3. Farliga ämnen Mål Minska användningen och riskerna med farliga ämnen genom att: Byta till miljö-, klimat- och hälsomässigt bättre alternativ, där så är möjligt. Undvika produkter som innehåller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Minska förbrukningen av farliga ämnen. Hantera produkter med farliga ämnen på ett säkert sätt så att risker för miljö och hälsa minimeras. Ta miljöhänsyn avseende materialval och byggprocess vid nybyggnation och renovering. Resultat Målvärde Minska antalet kemiska produkter som klassificeras som utfasningsämne enligt Landstingets utfasningslista 4 med minst 10 % till år Insatser och resultat 65 st - 9 % (59 st) + 17 % (76 st) Under året har landstingets sortiment av hygien- och rengöringsprodukter upphandlats. Liksom tidigare har endast produkter som klarar kriterier för miljömärkning valts. Hand- och hudkrämer är dessutom parabenfria. Miljökrav har under året också ställts på förband som ska vara fria från antimikrobiella och farliga kemiska tillsatser. För att underlätta rätt hantering har, i samverkan med Linköpings universitet, en riktlinje tagits fram för laboratorieverksamheter över hur kemiskt avfall ska hanteras och vad som inte får hällas ut i avlopp. Utfasningsämnen är ämnen som är särskilt hälso- och miljöfarliga och därför ska fasas ut från användning. Med hjälp av landstingets kemikaliehanteringssystem Klara är det möjligt att få en bild över vilka kemiska produkter som används av landstingets verksamheter och vad de innehåller för farliga ämnen. De utfasningsämnen som går att söka fram i Klara är de som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande, innehåller tungmetaller eller är farliga för ozonskiktet. Av de cirka kemiska produkter/kemikalier som används i landstinget är det 76 stycken som är utfasningsämnen. Det innebär en ökning med 17 procent och är en försämring av det uppsatta målet om 10 procents minskning till år Förklaringen till den stora ökningen är dels att följsamheten att inventera produkter i Klara har förbättrats men också att nya hälso- och miljöfarliga produkter har tillkommit inom framförallt laborationsverksamhet. I dag förekommer även andra listor med ämnen som bör undvikas. Inom EUs kemikalielagstiftning (REACH) har en lista 5 med särskilt farliga ämnen tagits fram. Under år 2011 användes inom landstinget 20 produkter som omfattas av listan. Inom EU finns även en förteckning 6 över farliga ämnen framtagen av den europeiska miljörörelsen. Under år 2011 användes inom landstinget 94 produkter som omfattas av förteckningen. För hälso- och miljöbedömning av produkter som används i landstingets fastigheter vid ny- och ombyggnation används SundaHus Miljödata. Tabell 3 visar antal produkter i landstingets kollektioner som innehåller utfasningsämnen och ämnen som bör undvikas på grund av att de innebär risker för hälsa och miljö (riskminskningsämnen). 4 Landstingets utfasningslista baseras på Kemikalieinspektionens utfasningsämnen enligt prioriteringsguiden PRIO - och omfattar kemiska produkter i landstingets kemikalieregister. I gruppen utfasningsämnen omfattas även ämnen som är persistenta (svårnedbrytbara), bioackumulerande (ämnet tas upp och lagras i kroppen) och toxiska. Det är inte möjligt att söka fram dessa ämnen ur Klara. 5 SVHC-listan (Substances of Very High Concern). 6 SIN-listan (Substitute It Now!)

11 (19) Tabell 3. Andel produkter i landstingets kollektioner som registrerats i SundaHus Miljödata under och som innehåller farliga ämnen Antal produkter totalt Produkter möjliga att bedöma 90 % 93 % 95 % Produkter med utfasningsämnen 26 % 26 % 24 % Produkter med riskminskningsämnen 66 % 50 % 41 % En stor förändring ses när det gäller riskminskningsämnen där användningen minskat med 20 procent de senaste två åren. Antal registrerade produkter har minskat jämfört med föregående år. Reflektion Flertalet av de produkter som används i landstinget och som klassas som hälso- och miljöfarliga används i laboratorieverksamhet och är därför mycket svåra att ersätta. Även inom tandvården används flera hälso- och miljöfarliga produkter, dock i relativt små volymer. Det krävs engagemang, aktivt arbete, kunskap och tid för att hitta alternativa och innovativa lösningar som innebär mindre mängder och alternativa produkter. Även om målet om 10 procents minskning av utfasningsämnen skulle nås till år 2012 är det ingen garanti för att nivån bibehålls. Inom laborationsverksamheten är det nödvändigt att använda vissa farliga ämnen. Det är också så att vissa farliga kemikalier byts ut medan det tillkommer nya i andra laborationer. Inom vårdande verksamheter finns dock inte de problemen på samma sätt. Ökad uppföljning tillsammans med ökad kunskapsspridning om produkters farlighet och alternativa produkter behövs för att nå målet om att minska användningen av farliga ämnen. Att ha lokaler som inte i onödan innebär risker för hälsa och miljö låter som en självklarhet för ett landsting. Det är dock svårt att veta vilka produkter som är skadliga. Det kan handla om att välja bort förnicklade produkter för att minska risker för nickelallergi, välja bort kromade detaljer för att minska spridning av tungmetaller i miljön och i övrigt välja de produkter med bäst bedömning ur miljösynpunkt. Bedömningen av en produkts farlighet innefattar också tillverkningsskedet. Sunda hus ger förutsättningar för att välja produkter med minsta möjliga hälso- och miljöpåverkan. Det är glädjande att andelen produkter med farliga ämnen minskar, men skrämmande att så mycket som var fjärde produkt innehåller ämnen som klassas som de allra farligaste och bör undvikas.

12 (19) 4. Livsmedel Mål Minimera miljö- och klimatpåverkan från livsmedel genom att: Öka andelen ekologiska produkter. Undvika GMO-produkter (genmodifierade produkter). Undvika användningen av buteljerat vatten. Målvärde Resultat 2011 Andelen ekologiska produkter ska uppgå till minst 25 % år % 19,5 % 22 % Insatser och resultat Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 22 procent att jämföras med målet om 25 procent år Arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel i sjukhusköken har fortgått. Insatser har också skett för att minska matrester genom att bättre planera produktion efter efterfrågan och genom att laga en mer attraktiv, egenlagad mat. Figur 1 visar fördelning av de totala livsmedelsinköpen i landstinget. Fördelning av livsmedelsinköpen, LiÖ år % 11% 9% 2% 5% Restaurang/kost US varav ekologiskt 17% Restaurang/kost ViN varav ekologiskt 16 % Restaurang/kost LiM varav ekologiskt 26 % Kaffeautomater varav ekologiskt 67 % Lunnevads Folkhögskola varav ekologiskt 35 % Naturbruksgymnasiet varav ekologiskt 4 % 46% Figur 1. Fördelning av landstingets livsmedelsinköp per verksamhet/leverantör samt andel ekologiska livsmedel per verksamhet/leverantör, LiÖ Exempel på livsmedel som numera är ekologiska på Universitetssjukhuset i Linköping respektive Vrinnevisjukhuset i Norrköping är kaffe, bananer, ägg, mjölk, smörgåsgurka, lingonsylt, müsli, smör, morötter, apelsinmarmelad, krossade tomater och gula ärtor. På Naturbruksgymnasiet köps ekologiskt kött. Av kaffet från kaffeautomatsleverantör är 88 procent ekologiskt kaffe. För övriga produkter, såsom te, choklad, socker, mjölk och kakor är andelen 17 procent. Lunnevads Folkhögskola arbetar aktivt med att välja ekologiska och närproducerade livsmedel och är uppe i 35 procent ekologiska livsmedel. Däribland ingår naturbeteskött från Ydre. Restaurangen har också under året blivit certifierad som KRAV-restaurang/kök vilket innebär att minst 15 produkter är ekologiska. Reflektion Stor potential finns att nå det uppsatta målet om 25 procents ekologisk livsmedel. Framförallt krävs insatser inom entreprenaden för restaurang och kost på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping som står för nästan tre fjärdedelar av landstingets livsmedelsinköp.

13 (19) 5. Läkemedel Mål Minska påverkan av läkemedel i miljön genom att: Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan såväl internt som externt. Minska läkemedelskassationerna från landstingets verksamheter. Verka för att minska förskrivningen av läkemedel med stor miljöpåverkan med hänsyn tagen till patientnyttan. Verka för att minska förskrivningen av läkemedel genom att öka kunskapen om och användningen av alternativa behandlingsmetoder, t ex fysisk aktivitet på recept. Minska klimatpåverkan vid användning av anestesigaser (framförallt lustgas). Målvärde Resultat ,9 ton 4,3 % (6,6 ton) 24 % (5,25 ton) Minska läkemedelskassationen från sjukhusen 7 med 50 % år 2012 jämfört med år Varav: US 4,2 ton ViN: 2,1 ton LiM: 0,6 ton Varav US 4,5 ton, ViN 1,4 ton LiM 0,65ton varav US: 3,5 ton ViN: 1,3 ton LiM: 0,45 ton Insatser och resultat Läkemedelskassationerna som sjukhusapoteken tar emot 8 har minskat med 1,5 ton på ett år och med 24 procent jämfört med år Det är en ansenlig minskning men är ändå bara halvvägs till uppsatt mål för år En åtgärd i landstinget som förväntats leda till mindre kassation är införandet av läkemedelsservice och gemensamma basförråd. Läkemedelsservice innebär att kliniker med störst användning av läkemedel tar hjälp av en farmaceut för att beställa och fylla på förrådet. De gemensamma förråd som införts eller håller på att införas ska innehålla ett buffertförråd av läkemedel och det svanssortiment av läkemedel som endast används ibland av olika kliniker. Förhoppningsvis leder detta till bättre ordning och beställning av en lagom mängd läkemedel. Inför arbetet med REK-listan 2011 beslutade Läkemedelskommittén att lyfta bort den smärtstillande läkemedelssubstansen diklofenak som rekommenderat läkemedel. Anledningen är resultat som visat på en sämre biverkningsprofil men också beroende på att substansen har uppmärksammats som negativ i miljösammanhang. Studier visar att reningsverk har svårt att rena avloppsvatten från diklofenak och att substansen återfinns i sjöar och i fiskar. Vad detta har för betydelse för olika organismer är i dagsläget oklart. I FASS bedöms användning av diklofenak medföra försumbar risk för miljöpåverkan. Även om kunskapen kring eventuella effekter av läkemedel i vattendrag behöver öka så är det positivt att mängden förskrivet diklofenak i definierade dygnsdoser minskade i landstinget med 15 procent under 2011 jämfört med En stor del av antibiotikan som används utsöndras i aktiv form och kan på så sätt påverka miljön. Vissa mikroorganismer kan utveckla resistens mot antibiotika. För att minska belastningen på miljön bör antibiotikaanvändningen hållas på en så låg nivå som möjligt utan att de medicinska resultaten påverkas. Antibiotikaförskrivningen i landstinget har under året minskat med 4-5 procent vid en jämförelse av definierade dygnsdoser och antal recept. Fysisk aktivitet på recept är ett sätt att minska förskrivningen av läkemedel. Flest antal FaRordinationer förskrevs i Närsjukvården i centrala länsdelen, där förskrevs FaR-ordinationer med 7 För ViN ingår kassationer av läkemedel från NiF. Uppgifterna innefattar även kassation av läkemedel från respektive kommun eftersom Sjukhusapoteken inte kan särskilja läkemedelsavfallet. 8 Sjukhusapoteken tar emot läkemedelskassationer från både landstingets och kommunens verksamheter och kan inte särskilja dem åt.

14 (19) en spridning av ordinationer per vårdcentral/rehab. Den stora skillnaden mellan antal ordinationer på olika vårdcentraler tyder på att det går att öka antalet. Lustgas är en kraftig växthusgas med 300 gånger mer påverkan på klimatet än koldioxid. Den största enskilda förbrukaren av lustgas i landstinget är förlossningsvården, men lustgas används även inom bland annat operation, tandvård och barnsjukvård. Lustgasen distribueras på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) främst via rörsystem. I figur 2 redovisas förbrukningen av lustgas i relation till antal förlossningar. Även om lustgas används till mer än förlossningar så är det ett sätt att jämföra förbrukning i relation till verksamhet. På US uppskattas förlossningsvården stå för 60 procent av lustgasanvändningen och på ViN 95 procent. Antal förlossningar och lustgasutsläpp (ton) på US och ViN, LiÖ åren lustgasförbrukning ViN lustgasförbrukning US Antal förlossningar ViN Antal förlossningar US ton lustgas antal förlossningar Figur 2. Antal förlossningar och förbrukning av lustgas (ton) på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukuhuset i Norrköping, LiÖ år Inom fastighetsdriften har åtgärder vidtagits för att minimera läckage på lustgassystemet. Numera sker avläsning av förbrukningen dagligen vilket innebär ökad kontroll och möjlighet till att upptäcka eventuella läckor i ett tidigt skede. Regelbundna besiktningar sker också av rörsystemet. För att i princip helt reducera lustgasutsläppen är det numera möjligt att installera destruktionsanläggningar. Det finns ett femtontal i landet. Ännu finns inget beslut om destruktionsanläggning på US eller ViN men fastighetsförvaltningen har undersökt möjliga placeringar för sådana anläggningar. Reflektion Stor besparing, såväl ekonomisk som miljömässig, sker genom att färre läkemedel slängs i dag. Även om fortfarande 5 ton läkemedel slängs från kommuner och landsting i Östergötland är det en minskning med en fjärdedel jämfört med år Målet är en halvering, vilket kräver ytterligare insatser. Ett första steg är att kartlägga varför läkemedel slängs. Det råder fortfarande oklarheter om vilka läkemedelssubstanser som är miljöfarliga vilket gör att få initiativ till utbyte har skett. Insatser behövs för att öka kunskapen om resultat av pågående forskning om läkemedels miljöpåverkan. Utöver noggranna rutiner för att kontrollera ledningar och utrustning för lustgas behövs arbete för att kartlägga vilka andra anestesigaser med miljöpåverkan som används och hur utsläpp av dem kan minimeras. Beslut behöver tas om huruvida destruktionsanläggning av lustgas är något som ska installeras på US eller ViN i samband med ombyggnation.

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 25 mars 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen 2014-03-25 3 (47) Dnr Ks 2014.111 1.4.1 Remiss Miljöprogram för perioden 2015 2018 för Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 6 MÅLOMRÅDE: KUND... 6 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... 9 MÅLOMRÅDE: PERSONAL

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer