Miljöredovisning för Vaggeryds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning för Vaggeryds kommun"

Transkript

1 Miljöredovisning för Vaggeryds kommun 2009 Miljöprogrammet med nyckeltal redovisas årligen som en miljöredovisning i årsberättelsen. För varje miljökvalitetsmål i Miljöprogram för Vaggeryds kommun redovisas uppsatta mål/åtgärder och nyckeltal. Respektive ansvarig nämnd/förvaltning/bolag ansvarar för sina delar av uppsatta mål/åtgärder och nyckeltal. den 3 juni 2010 Sida 1 of 20

2 1 BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Det nationella övergripande målet är att "Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås". Växthusgaserna, som främst är koldioxid från förbränning av olja och kol, påverkar klimatet. Vi får globalt sett varmare klimat och denna förändring kan för stora områden ge drastiska följder med katastrofala effekter. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder. 101 Kommunala fordon som införskaffas ska vara miljöbilar enligt miljöbildefinitionen i förordningen (2004:1364). Barn- utbildningsnämnden 3 st miljöfordon används. Ett av dessa används till att köra maten, dels till alla BUN s verksamheter och dels till äldreboenden. MBN hyr en bensindriven bil. VEAB VSBo VEAB har köpt numera en personbil som går på etanol samt två snåla små dieselbilar utrustade med partikelfilter.i avvaktan på att fordon lämpliga för verksamheten erbjuds med alternativa drivmedel (ex. fyrhjulsdrift och hög markfrigång) sker en övergång från bensin till diesel. Vi har idag endast ett bensinfordon kvar. Vi införskaffar sällan nya bilar. Begagnat får vi ta det som finns. 102 Vid införskaffandet av kommunala arbetsfordon ska motorn vara anpassad till miljömässigt bästa drivmedel MBN har inga egna fordon VEAB En av våra grävmaskiner går på miljödiesel VSBo Vi införskaffar sällan nya bilar. Begagnat får vi ta det som finns. 103 Kommunen ska erbjuda de anställda en utbildning i eco-driving). (MBN tillsammans med resp förvaltning). den 3 juni 2010 Sida 2 of 20

3 Inom kommunledningskontoret har ingen kurs hållits Har genomfört utbildning av egen personal år 2002 VEAB All personal har erbjudits och nästan alla genomgått utbildning i ecodriving. Både VEAB och Elverket. 104 Vid nyinvestering av en uppvärmningskälla (panna eller liknande) ska den nya anläggningen kunna konverteras till alternativ energikälla utan större kostnader. (VSBo, KS). Förutom detta har fastighetsenheten under de senaste åren investerat 15 Mkr i energibesparande åtgärder i befintliga fastigheter. 105 Vid all upphandling ska kommunen använda bästa miljöanpassade alternativ. VSBo Vaggeryds kommun använder Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier innehåller förslag till miljökrav i olika nivåer som kan ingå i förfrågningsunderlag. Kriterier tas fram och utveklas för produktgrupper som har störst miljöpåverkan ur ett kvantitativt miljöperspektiv. Så långt det är funktions- och kostnadsmässigt rimligt. 106 Kommunen ska upprätta miljöinformation och miljökrav för varje varugrupp. Inköp ska granskas enligt EKU (ekologisk hållbar upphandling) miljökrav (MBN, Upphandlingsenheten) Miljöinformation och miljökrav tas inte fram specifikt för Vaggeryds kommun. Vaggeryds kommun använder Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och informaitonsmaterial. 107 Kommunen ska aktivt verka för arbetspendling med kollektivtrafik Kollektivtrafiken samplameras med JLT i syfte att öka resandet med kollektiva färdmedel MBN hyr en bil för tjänsteresor och möjliggör därmed arbetspendling med kollektivtrafik den 3 juni 2010 Sida 3 of 20

4 VSBo Till och från jobbet styr vi inte över, i jobber fungerar det inte. 108 Kommunen ska utreda förutsättningarna för etablering av vindkraft (VEAB) VEAB 109 Vaggeryds Energi har i remissvar om utredning av vindkraft i kommunen ställt sig positiva till att teckna andelar i en eventuell kommande vindkraftetablering. Under 2009 saknade vi kunskap om intressenter som önskar etablera sig i det som riksintresse för vindkraft utpekade området i närhet av Bondstorp. Vaggeryds Energi har pekat på möjligheten för kommunen att påskynda en etablering dels genom att arbeta igenom frågeställningarna angående vindkraft i översikts- och detaljplanearbetet men även föregripa vindkraftintressenterna genom att själv låta utföra vindkartering. Kommunen ska på olika sätt informera om att minska bilåkandet (MBN) Särskild riktad information har inte skett men allmän information finns på hemsidan 110 Kommunen ska upprätta en klimatstrategi (KS) Pågår 111 Övrigt som har redovisats VEAB Den generellt största påverkan på miljön inom kultur- och fritidssektorn står transporterna för. Besökare till olika aktiviteter använder som regel bilen som transportsätt för att ta sig till och från verksamheten, vilket har en negativ påverkan på miljön. Genom att 44,4 miljoner kwh värme har levererats av Vaggeryds Energi AB nästan uteslutande från förnyelsebart biobränsle (endast 0,5 % olja) har motsvarande ca: kubikmeter olja ersatts. Den minskade miljöbelastningen i form av koldioxid (CO2) uppgår till cirka ton. Koldioxid är en växthusgas som leder till ökad global uppvärmning. Utnyttjande av rökgaskondensorer både på anläggningen i Skillingaryd och i Vaggeryd, totalt kwh har inneburit minskad användning av biobränsle med motsvarande ca: m3 jämfört med om vi kört utan kondensorer. Lastbilstransporterna till och från anläggningen har därmed minskat med ca: 84 st. bil och släp per år. Förbrukning av diesel för transporter till anläggningen (och där med koldioxidutsläppen) har på så sätt begränsats jämfört med tidigare. Användningen av rökgaskondensorer har även inneburit kraftigt minskade stoftutsläpp till cirka 10 % av utsläppen tidigare. den 3 juni 2010 Sida 4 of 20

5 2 FRISK LUFT Det nationella övergripande miljömålet är att "Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". Frisk luft är en rättighet och dålig luft är inte bara otrevlig och skadlig utan kan vara direkt farlig för exempelvis astmatiker och personer med dålig syresättning. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder. 201 Alla värmepannor för fastbränsle ska uppfylla Boverkets byggregler (BFS 1998:38) MBN tillämpar Boverkets byggregler (BFS 2006:12). Reglerna gäller för fastbränsleanläggningar både vid nybyggnad och vid utbyte av panna eller till ändring till eldning med fastbränsle. 202 Vid all upphandling ska kommunen använda bästa miljöanpassade alternativ. 203 Vaggeryds kommun använder Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier innehåller förslag till miljökrav i olika nivåer som kan ingå i förfrågningsunderlag. Kriterier tas fram och utveklas för produktgrupper som har störst miljöpåverkan ur ett kvantitativt miljöperspektiv. Kommun ska upprätta miljöinformation och miljökrav för varje varugrupp. Inköp ska granskas enligt fastställda miljökrav. (MBN, Upphandlingsenheten) Miljöinformation och miljökrav tas inte fram specifikt för Vaggeryds kommun. Vaggeryds kommun använder Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och informaitonsmaterial. 204 Kommunen ska fortsätta sin satsning på GCM-vägar Satsningen fortsätter. Nästa stora projekt är cykelväg mellan Tofteryd och Skillingaryd. Därefter mellan Vaggeryd och Bäck. 205 Kommunen ska till allmänheten informera om fördelarna med att använda alkylatbensin (MBN) Information om alkylatbensin finns på hemsidan, 206 Inom all kommunal verksamhet ska enbart alkylatbensin användas i bensindrivna motorredskap den 3 juni 2010 Sida 5 of 20

6 VEAB Akrylatbensin används numera till våra arbetsredskap. 207 Minst ett tankställe för Biogas skall inrättas senast 2010 (KF:s övergripande mål) Ännu inte uppfyllt. 208 Kommunen ska verka för att olika miljövänliga uppvärmningsalternativ kan erbjudas, t.ex. jord/berg/luftvärmepumpar MBN har behandlat många ärenden angående installation av värmepumpsanläggning. 209 Skyltar med "TOMGÅNGSKÖRNING MAX 1 MINUT" ska sättas upp vid de större infarterna till kommunen. Ej utfört den 3 juni 2010 Sida 6 of 20

7 3 BARA NATURLIG FÖRSURNING Det övergripande nationella målet är att "De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material, kulturföremål eller byggnader." Försurning av mark och vatten skapas främst genom dels det svavel som finns i oljeprodukter och som kommer ut i luften då oljan förbränns, dels genom de kväveoxider som bildas vid förbränning i en panna eller i en motor. De sura avgaspartiklarna försurar nederbörden som i sin tur försurar ytvatten, grundvatten och marken. Resultatet av försurningen är bl.a. att fisken i sjöarna försvinner, yt- och grundvattnet försämras och växtlighetens växtkraft försämras. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder. Genom kalkning neutraliseras det sura vattnet. Förutom den kalk som sprids av jordbrukare och trädgårdsodlare sprider vaggeryds kommun årligen ca ton kalk genom sin kalkningsverksamhet. 301 Förslag till miljöinriktad transportpolicy ska presenteras för KF senast 2008 (KS och MBN). MBN har lagt fram ett förslag till kommunal rese- och transportpolicy till kommunfullmäktige I Trafiksäkerhetspolicy, tagen av kommunfullmäktige , finns även rekommendationer om prioritetsordning vid långväga resor. den 3 juni 2010 Sida 7 of 20

8 4 GIFTFRI MILJÖ Det övergripande nationella målet är att "Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden". Vi lever i ett kemikaliesamhälle och vår myckna användning gör att vi överallt på jordklotet kan hitta rester av kemikalier och giftiga metaller. Förutom de kemikalier, med olika skadeverkningar, som vi vet om kan vi ana ett flertal som i framtiden kommer att konstateras leda till svåra följder. Försiktighet med användning är därför att rekommendera. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder. 401 Vid all upphandling ska kommunen använda bästa miljöanpassade alternativ. Vaggeryds kommun använder Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier innehåller förslag till miljökrav i olika nivåer som kan ingå i förfrågningsunderlag. Kriterier tas fram och utveklas för produktgrupper som har störst miljöpåverkan ur ett kvantitativt miljöperspektiv. VEAB 402 Den färg vi använder för kabelvisning är miljövänlig. Vi använder miljövänlig avfettning Kablifieringen innebär att kreosotbehandlade stolpar försvinner allt mer. SF-6 gas som isolergas (vilken påverkar ozon-skicktet) används inte längre vid nyinköp. Övergång från kvicksilverlampor till bl.a. natrium för gatubelysning. Nya transformatorer är helt slutna varmed risk för läckage minskar. Kommunen ska upprätta miljöinformation och miljökrav för varje varugrupp. Inköp ska granskas enligt fastställda miljökrav. (MBN, Upphandlingsenheten) Miljöinformation och miljökrav tas inte fram specifikt för Vaggeryds kommun. Vaggeryds kommun använder Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och informaitonsmaterial. 403 All kommunal förvaltning skall sträva efter att inte använda klorbaserade medel. Natriumhypoklorit används som en komponent vid rening av badvattnet i simhallen. Den totala förbrukningen uppgår till ca 3 m3/år för båda anläggningarna. Att helt avstå från klorbaserade produkter i simhallens reningsanläggning är kostsamt och en relativt oprövad metod. 404 Inga kemiska bekämpningsmedel ska användas i kommunala parker och planteringar eller vid kommunägda idrottsanläggningar. Kemiska bekämpningsmedel används inte på de kommunala idrottsanläggningarna. VSBo Vi använder minimalt med kemikalier den 3 juni 2010 Sida 8 of 20

9 405 Föreningsägda anläggningar med kom-munalt stöd ska som villkor för bidrag förbinda sig att inte använda kemiska bekämpningsmedel. Privatägda utan kommunalt stöd ska uppmanas att följa kommunens exempel. Dispens från vill-koret kan lämnas av KFN efter samråd med miljö o byggförvaltningen i varje enskilt fall. I bidragsreglerna till föreningsägda anläggningar finns inte reglerat något krav att avstå nyttjandet av kemiska bekämpningsmedel för att få kommunalt bidrag. Däremot uppmanas föreningarna att följa målsättningen. 406 Kommunen ska förbättra reningsverksslammet så att det utan hinder kan spridas på åkermark. Tekniska kontoret ska kontinuerligt undersöka att abonnenter anslutna till VA-nätet följer kommunens ABVA-regler för maximala halter föroreningar i avloppsvatten. 407 Kommunen ska för hushålls- och trädgårdsskötsel tillhandahålla skriftliga råd till hushållen om hur farliga kemikalier kan ersättas av mindre farliga eller bytas ut till biologiska eller andra metoder (MBN) Information finns på hemsidan den 3 juni 2010 Sida 9 of 20

10 5 SKYDDANDE OZONSKIKT Det nationella övergripande målet är att "Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig ultraviolett strålning". Ozonskiktet i stratosfären (10-15 km ovan jordskorpan) hindrar solens UV (ultravioletta) strålar att tränga ner till jordytan. Utan ozonskikt skulle inte växter eller djur leva på land. Genom utsläpp av olika ozonnedbrytande gaser håller skiktet på att tunnas ut och allt mer av den farliga strålningen når jordytan. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder. 501 Minskning av utsläpp genom övergång till mer miljövänliga köldmedier Tillsyn och genonmgång av årsrapporter från företag och verksamheter 502 Kommunen ska om möjligt välja mer miljövänliga kylmedel än vad lagstiftningen kräver. De kylmedel som används på de konstfrusna isytorna är ammoniak och saltlösning vilka båda måste anses vara förhållandevis miljövänliga och inte påverka ozonskiktet negativt. I simhallarnas avfuktningssystem används ett miljövänligt köldmedium av typ R 407c, som inte har någon negativ påverkan på ozonsiktet. Ämnet har även en begränsad påverkan på luftens CO2 halt. den 3 juni 2010 Sida 10 of 20

11 701 7 INGEN ÖVERGÖDNING Det nationella övergripande målet är att "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." Genom vår användning av mark och vatten är det vanligt att vi bidrar med en för hög näringsämnehalt i vårt inlandsvatten och i havet. De näringsämnen som skapar övergödning är fosfor och kväve. Resultatet blir att sjöar växer igen, mer algblomning än normalt och att bottenvattnet blir syrefritt. Genom övergödningen drabbas även rundvattnet av för höga halter av dessa ämnen. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder. Ingen konstgödsel ska användas i kom munala parker och planteringar och my-cket sparsamt på de kommunala gräs ytor som används för idrottslig verksam het. Där det är möjligt bör gräsklippet ligga kvar, eftersom gräsklippet i sig är naturlig gödsel (TU, KFN, VSBo). 702 Den totala mängden konstgödsel som används på de kommunala idrottsplatserna uppgår till drygt 5 ton/år varav hälften är av halvorganisk sort. Denna mängd konstgödsel bedöms inte ha någon nämnvärd övergödande effekt. Ur miljösynpunkt vore det naturligtvis bäst om en näst intill helt organisk gödsel kunde användas. Av kostnadsskäl är detta inte möjligt. Med den klippningsteknik som används innebär det att gräset får ligga kvar på samtliga gräsytor. Kommunen ska utarbeta en strategi att återföra material från avloppsreningsprocessen för inblandning som gödsel i växt-jord (TU). 703 Information ges till allmänheten för att dels minimera utsläpp av övergödande ämnen via avlopp dels öka användningen av miljömärkta produkter (MBN) Information lämnas och krav ställs vid alla ny- och ombyggnationer av enskilda avloppsanläggningar. 704 Kommunen ska arbeta fram strategi för minskning av konstgödsel användningen vid idrottsanläggningar. Strategi ska re-dovisas för KS 2008 (TU och KFN). Någon strategiplan för att minska användandet av konstgödsel på idrottsplatserna är inte framtagen. Den inriktning som valts med halvorgansikt gödsel har medfört en halvering av konstgödselförbrukningen. 705 Kommunen ska informera allmänheten om alternativa, miljömärkta produkter för privat bruk (MBN). Allmän information finns på hemsidan den 3 juni 2010 Sida 11 of 20

12 8 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG Enligt det övergripande miljömålet ska "Sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder. 801 Hårdgjorda ytor ska minskas och i projektering ska alternativ till asfaltering övervägas och väljas om det är ekonomiskt och funktionellt möjligt. Vid nyetablering av hårdgjorda ytor ska dessa förses med lokalt omhändertagande av dagvatten. (KS, TU) 802 Tekniska delegationen ska senast 30/ och till KS redovisa de punkter där en bortkoppling av dagvattenanslutning från spillvattennätet innebär en påtaglig förbättring av avloppsvattnets kvalité. Redovisningen ska även innehålla förslag till annan rening av dagvattnet vid den aktuella punkten (TU) 803 Kommunen ska verka för införande av slutna fordonstvättar (MBN, KS) MBN kommer inte att utföra detta arbete. Det är bättre att tillse att fordonstvätt i allmänhet sker på ett godtagbart sätt. 804 Information till allmänhet och industrier för att minimera utsläpp av kemikalier och tungmetaller via avlopp (TU, MBN) Den framtagna informationsbroschyren används vid kontakt med företagen. den 3 juni 2010 Sida 12 of 20

13 9 GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Det nationella miljömålet säger att "Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." Vaggeryds kommun har gott grundvatten och alla våra kommunala vattentäkter är baserade på grundvatten. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder. 901 Vattenvårdsarbetet sker i samråd med vattenmyndigheten. 902 På gator och vägar där kommunen är väghållare ska saltning som halkbekämpningsmetod, i normala fall, inte brukas. 903 Kommunen ska aktivt påverka vägverket till en reducering av saltanvändningen inom sin verksamhet. Frågan diskuteras kontinuerligt med Vägverket. I och med att kommunen ska överta flera vägar från vägverket har kommunen möjlighet att här använda sin restriktiva hållning till saltanvändning. 904 Försiktighet ska iakttas vid exploatering inom skyddsområde för vattentäkter den 3 juni 2010 Sida 13 of 20

14 11 MYLLRANDE VÅTMARKER Det nationella övergripande målet är att "Våtmarkernas ekologiska och hydrologiska funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." Vaggeryds landareal täcks till ca 24 % av våtmarker och av denna andel består 84 % av mossar. 5-6 % av kommunens yta täcks av våtmarker som utgör riksintresse för naturvården. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder Kommunen ska verka för att faktaunderlag tas fram för mindre våtmarker i kommunen. Klart senast 2009 (MBN). Faktaunderlag för våtmarker lämpade för kalkning finns och uppdateras årligen i samband med kalkplaneringen Kommunen undersöker möjligheten att bygga fler konstgjorda våtmarker. Redovisas senast 2008 (TU). den 3 juni 2010 Sida 14 of 20

15 12 LEVANDE SKOGAR Det nationella övergripande målet är att "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas." Inom Vaggeryds kommun dominerar skogen eftersom berggrund, jordarter och klimat ger bättre förutsättningar för skogsbruk än växtodling. Inom Vaggeryds kommun består landarealen till 70 % av produktiv skogsmark varav 72 % är kopplat till jordbruksfastighet. Vaggeryds kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen genom nedanstående mål och åtgärder Kommunens eget skogsbruk ska senast vara certifierat enligt PEFCstandard (TU) MBN ska upprätta en katalog över särskild intressanta och skyddsvärda biotoper samt hotade arter inom kommunen. Klart senast Miljö- och byggförvaltningen har tillgång till hotartsregister och nyckelbiotopsregister Andelen lövskog på kommunal mark skall öka (TU). den 3 juni 2010 Sida 15 of 20

16 13 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP Det övergripande nationella målet är att "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks." Ängen och hagen är intimt sammanvävda med landskapets historia En levande landsbygd med aktiva brukare är en förutsättning för bevarandet av kvarvarande ängs- och hagmarker Senast ska 25 % av kommunens livsmedelsbudget utgöras av ekologiska livsmedel (BUN, SN). Barn- utbildningsnämnden 1302 Inköp av ekologiska livsmedel har ökat från 22 % till 25% under 2009 och har därmed uppfyllt statens mål för kommuner och landsting. Kostnaden för inköp av ekologiska livsmedel var kr, den totala kostnaden för inköp av livsmedel i kommunen var kr, Andelen ekologiska livsmedel som som serveras inom BUN och SN har ökat kraftigt. Under 2009 serverades ca ekologiska måltider, all mjölk som serveras är ekologisk. Kommunen ska för sina egna jordbruksmarker förhindra igenväxning genom mulbete. Kommunen utarrenderar all sin "lediga"jordbruksmark om intresse finns Kommunen ska aktivt samverka med natur- och miljörådet inom plane ring av drift och förändring för kommunala vatten-, skogsmarker, parkområden samt kommunala ängs - och hagmarker (TU) Skyddsvärda småbiotoper inom den tätortsnära kommunägda marken ska inventeras och redovisas senast 2009 (TU). den 3 juni 2010 Sida 16 of 20

17 15 GOD BEBYGGD MILJÖ Det övergripande nationella målet är att "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas". Vad gäller avsnittet "God bebyggd miljö" avser kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden att inför nästa revidering lägga till mer preciserade mål inom delen "inomhusmiljö" då kommunen inväntar mer preciserade regionala mål inom området Bullernivån utomhus vid alla bostäder i kommunen ska maximalt uppgå till 65 dba. VSBo MBN arbetar för att begränsa industribuller i enlighet med naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller. Det nationella åtgärdsprogram som finns för trafikbuller syftar till att uppnå bullerriktvärden inomhus. MBN har därför inte prioriterat utomhusbuller från trafik. Smultronet ser ut som det gör mot järnvägen pga bullerkrav Det gamla beståndet är svårare att påverka 1502 Samarbetet inom energicentrum A6 ska fortsätta men kommunen ska verka för att inriktningen på verksamheten mer bygger på information och rådgivning ute i kommunerna. Samarbetet fortsätter och energicentrum har numera en mycket mer utåtriktad hållning till sitt informationsansvar MBN medverkar och samarbetar med Energicentrum vid olika slags aktiviteter och kampanjer Övrigt som har redovisats Ett omfattande arbete har påbörjats med revidering av den kulturhistoriska utredningen i samarbetet med hembygdsföreningarna i kommunen. Målsättningen med arbetet är en inventering och redovisning av historiskt intressanta byggnader. Föreningar med egna lokaler har möjlighet att hos nämnden söka bidrag till energisparåtgärder. 2 föreningar har under 2009 beviljats bidrag för detta ändamål. den 3 juni 2010 Sida 17 of 20

18 16 ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 1601 Kommunal verksamhet som bedöms störa djurlivet under barnkammartiden, skall undvikas. Föreningar och organisationer som bedriver naturaktiviteter uppmanas att avstå från verksamheter som stör djurlivet under dessa veckor. De föreningar som bedriver naturaktiviteter har som regel en mycket god kunskap om hur naturens barnkammartid skall hanteras. Kultur- och fritidsnämnden har därför inte funnit anledning att rikta någon särskild uppmaning till berörda föreningar i denna fråga. den 3 juni 2010 Sida 18 of 20

19 17 MILJÖANPASSAD LIVSSTIL Dagens slit och slängsamhälle, där konsumtion och det materiella välbefinnnandet räknas som det viktigaste, har skapat en ohållbar livsstil. Vi håller på att konsumera och jäkta ihjäl oss. I kommunens ansvar att verka för ett ekologiskt uthålligt samhälle ingår att skapa insikt om dels konskvenserna av en felaktig livsstil dels att varje individs beteende är viktigt i både det lilla och det stora sammanhanget. Här är det också viktigt att inse att ett mer miljöanpassat samhälle också ger ett mer medmänskligare samhälle, där även andra än de rena materiella värdena har en stor betydelse för känslan av välbefinnande. Genom nedanstående mål och åtgärder vill kommunen verka för en mer miöjöanpassad livsstil. Genom nedanstående 1701 Barn och utbildningsnämnden ska fortsätta sitt arbete med grön flagg, miljöskolor, ISO samt KRAV. Samtliga förskolor och skolor i kommunen skall senast 2010 erhålla miljöutmärkelsen Grön flagg. Barn- utbildningsnämnden Arbetet med " Grön Flagg" pågår på alla enheter. 7 skolor och förskolor har fått utmärkelsen: Götafors skola och fritids, Hjortsjöskolan, Hoks skola och förskola, Slättens förskola, Svenarums skola och förskola, Sörgårdsskolan och Östra skolan Kommunen ska i sitt stöd till föreningar och ungdomar uppmuntra/prioritera verksamheter som syftar till att öka förståelsen för natur, djur och miljö. Värderingen ska införas i och med 2009 års bidrag (KFN). De kommunala föreningsbidragen riktar sig i första hand till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Totalt rör det sig om ett 60-tal föreningar som får bidrag KFN ges i uppdrag att bevaka möjligheterna för handikappade att kunna ha friluftsliv som fritidssysselsättning. Under 2009 har Hjortsjöbadet i Vaggeryd fått en ny brygga för rörelsehindrade, vilket förbättrat tillgängligheten till friluftsbad 1704 Varje person med politiskt uppdrag i kommunen ska erbjudas en halvdags utbildning i miljö. Start under En utbildning har hållits denna mandatperiod Folkhälsorådet ges i uppdrag att starta olika projekt rörande folkhälso - och friskvårdsfrågor. den 3 juni 2010 Sida 19 of 20

20 1706 Övrigt som har redovisats VEAB Askan från biobränsleanläggningen återanvänds antingen i skogsbruk eller som jordförbättring av Tekniska Förvaltningen. Allt avfall källsorteras och en stor mängd metall återvinns från de ledningar som tas ned i samband med kablifieringen. den 3 juni 2010 Sida 20 of 20

Miljöbokslut för Vaggeryds kommun

Miljöbokslut för Vaggeryds kommun Miljöbokslut för Vaggeryds kommun 2006 Miljöprogrammet med nyckeltal redovisas årligen som ett miljöbokslut i årsberättelsen. För varje miljökvalitetsmål i Miljöprogram för Vaggeryds kommun redovisas uppsatta

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005

ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005 ÄLVDALENS KOMMUNALA ENERGIPLAN 2004-2005 INLEDNING Den 30 november 1999 stängdes den ena av Barsebäcks reaktorer av som det första steget i kärnkraftsavvecklingen i Sverige. Som en direkt följd av detta

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt ÖP 2002 Tanums kommun 1 Inledning Kapitel 1 Inledning Bakgrund Två nya lagar för beslut om miljön, naturresurslagen (NRL) samt plan- och bygglagen (PBL), trädde i kraft år 1987. Kommunerna fick därmed

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Miljö- redovisning 2012

Miljö- redovisning 2012 Miljö- redovisning 2012 Miljöredovisningen för 2012 har tagits fram av Sektorn för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Miljösamordnare Karin Meyer är ansvarig. Sammanställningen har skett med hjälp av Anne

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer