Fordonsregistret År 2011 TK1001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsregistret År 2011 TK1001"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(45) År 2011 TK1001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(45) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Transporter och kommunikationer 0.2 Statistikområde Statistikområde: Vägtrafik 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) Ja För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Trafikanalys Postadress: Östersund Besöksadress: Akademigatan 2, Östersund Kontaktperson: Anette Myhr Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Postadress: Kontaktperson: Besöksadress: Klostergatan 23 Telefon: Statistiska centralbyrån (SCB), RM/ET Örebro Linda Karlsson Telefax E-post:

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(45) 0.6 Uppgiftsskyldighet Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut. 0.8 Gallringsföreskrifter Från och med den 1 april, 2010 är Trafikanalys registeransvarig myndighet med ansvar för arkivering och gallring. Tidigare (från och med årgång 1995) var SIKA registeransvarig myndighet. För årgångarna dessförinnan var SCB registeransvarig myndighet. Beståndsuppgifterna före årgång 1998 har överlämnats till Riksarkivet enligt DI-beslut , dnr , SCB dnr 328/89 där de långtidsarkiveras. Nyregistreringsuppgifterna långtidsarkiveras inte. 0.9 EU-reglering EU-reglering saknas Syfte och historik Statistikens syfte är att beskriva den svenska fordonsparken (bestånd) och hur den förändras genom nyregistreringar samt avregistreringar. Det gäller i första hand ägarkategori och biltäthet på regional nivå. Statistiken syftar även till att ge en bild av antalet kilometer som körs av personbilar, lastbilar, bussar samt motorcyklar under ett år. Ett ytterligare syfte är att ge en bild av antalet personer som är innehavare av svenskt körkort. Angående den svenska fordonsparken finns intresse för till exempel ägarbyten, märkestrohet, fordonsparkens ålder samt för uppgifter av teknisk karaktär. Vissa jämförelser med de nordiska länderna och EU är också av intresse. Statistik över den svenska fordonsparken finns från år Från och med 2010 års statistik grundar sig den officiella statistiken över registreringspliktiga fordon på registeruttag från det för landet gemensamma vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen års statistik grundade sig den officiella statistiken över registreringspliktiga fordon på registeruttag från det för landet gemensamma vägtrafikregistret hos Vägverket.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(45) Uppgifterna i registret rörande körsträckor baserades fram till år 2010 på mätarställningar som registrerats av Svensk Bilprovning vid besiktning av fordonen, från och med år 2011 hämtas uppgifter om mätarställningar från Transportstyrelsen, som är ansvariga för att samla in dessa uppgifter från aktuella aktörer på markanden. Även uppgifter om avställningsperioder hämtas från Transportstyrelsen. Register över körsträckor har tagits fram från och med år 1993, men det är först avseende årgång 1999 som det finns körsträckor för de flesta fordonen (personbilar, lastbilar,bussarsamt motorcyklar). Uppgifterna i registret rörande körkort baseras på Transportstyrelsens körkortsregister över alla körkortsbehörigheter. Körkortsbehörighet för personbilar, motorcyklar, lätta- och tunga lastbilar samt bussar redovisas. Register över körkort har tagits fram från och med år Statistikanvändning Beställare av och ansvarig myndighet för statistiken är Trafikanalys. Användare av statistiken är bland annat myndigheter, företag, departement, media och branschorganisationer. Internt inom SCB används statistiken vid framställning av bland annat nationalräkenskaperna, konsumentprisindex (KPI), producentprisindex (PPI), statistikpaketet BILPAK och miljöstatistiken Uppläggning och genomförande Statistikregistret för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. Personbilar, lastbilar inklusive dragbilar, bussar, släpvagnar inklusive husvagnar och påhängsvagnar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, snöskotrar samt terränghjulingar redovisas i registret. Vägtrafikregistret aktualiseras genom att förändringar, så kallade transaktioner, dagligen läggs in i registret. Förändringar skall i princip registreras i registret samma dag de blivit anmälda. Central registreringsmyndighet för vägtrafikregistret är Trafikregistret vid Transportstryrelsen. Statistikregistret för fordon som baseras på ovanstående registeruppgifter avser situationen vid årsskiftet. Därefter görs kompletteringar bland annat med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB. I FDB registreras juridiska och fysiska personer, vilka bedriver verksamhet enligt svensk standard för näringsgrensindelning (SNI) och redovisar mervärdesskatt och/eller har anställda. Verksamheten klassificeras efter huvudsaklig verksamhet (mestkriterium) vilket bland annat innebär att ett företag med både bilhandel och bilreparationsverksamhet redovisas under endera verksamheten. Årsuppgifterna avser vanligtvis fordonsbeståndet den 31 december respektive år utom för åren 1997 och 1998 då statistiken avser 3 januari 1998 respektive 20 januari Registerinnehållet är oförändrat för års beståndsuttag. Mellan 1982 och 1984 gjordes några mindre förändringar lades hela systemet för statistiken för fordon om och ett antal variabler byttes ut; bland annat lades uppgifter om näringsgrenstillhörighet och institutionell sektortillhörighet till permanent i registret.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(45) Den 1 januari 1991 ändrades mervärdeskattegränsen från till kr vilket har haft till följd att personliga företag i centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR, senare FDB) har minskat. Detta gör att antalet juridiska personer har minskat i bilregistret. Under 1996 togs kronors gränsen för momsredovisningsplikten för personliga företag bort, vilket medförde en ökning av antalet personliga företag i FöretagsDatabasen (FDB). Enskilda uppgifter ur fordonsregistret kan bland annat användas tillsammans med registret för sysselsättning, utbildnings-, inkomst- och förmögenhetsregistret samt befolkningsregistret Internationell rapportering Nyregistrerade personbilar skickas månadsvis till Eurostat Planerade förändringar i kommande undersökningar Löpande förändringar görs i registret med komplettering av tillgängliga och aktuella variabler från Transportstyrelsen. Under våren 2012 kommer en nytt system för att ta in data från Transportstyrelsen att implementeras.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(45) 1 Översikt Statistiken skall ge uppgifter om den aktuella fordonsparken i Sverige och baseras på Transportstyrelsens register över fordon. Statistikregistret 2011 för fordon framställs under januari Alla registreringspliktiga fordon ingår i registret. 1.1 Observationsstorheter Objekt och population Undersökningens population är fordon, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:650). Registreringspliktiga fordon infattar alla fordon i trafik och avställda och innehåller följande fordonsslag: personbilar, lastbilar, bussar, släpvagnar inklusive påhängsvagnar och husvagnar, motorcyklar, traktorer, motorredskap, snöskotrar, terränghjulingar samt Mopeder klass I. Statistikuppgifterna omfattar inte icke registreringspliktiga fordon, såsom mopeder utom mopeder klass I, militära fordon tillhöriga staten och fordon som enbart används inom inhägnat område där ingen registreringsplikt föreligger. Beståndet den 31 dec 2011 innehöll knappt objekt. Detta inkluderar alla ovan nämnda fordonsslag i trafik och avställda. Antalet ny- och avregistreringar uppgick till knappt under Personbilar utgör den största gruppen med drygt 5,5 miljoner fordon följt av släpvagnar med över 1,2 miljon fordon. Variabler Nyregistrerat fordon: Fordon som sätts i trafik för första gången i Vägtrafikregistret. Fordon i trafik: Registrerat, icke avställt fordon. Fordon ej i trafik (avställt): Om fordonets ägare anmäler till Transportstyrelsen i samband med fordonets registrering eller senare, att han under viss tid ej kommer att bruka fordonet eller kommer att bruka det endast på så sätt, som är tillåtet ifråga om avställt fordon, redovisas fordonet som avställt i Vägtrafikregistret. Avställda fordon kvarstår således i Vägtrafikregistret så länge en registerhållningsavgift betalas. Tillfälligt inregistrerade fordon: Fordon som förts in i Sverige för endast tillfällig användning. Ett nytt fordon som skall föras ut ur landet och där ägaren inte har sin egentliga hemvist i Sverige och som avser att endast vistas här tillfälligt.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(45) Ett nytt fordon där ägaren avser lämna landet inom tre månader från det att fordonet registrerats tillfälligt. Juridisk person: Alla, oavsett bolagsform, som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet. Personbil: Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare. Buss: Bil som är inrättad för befordran av fler än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål. I antalet passagerare för buss inräknas både stående och sittande passagerare. Lastbil: Bil inrättad huvudsakligen för godsbefordran, som ej är att anse som personbil eller buss. Lätt lastbil: Lastbil med en totalvikt av högst kg. Släpfordon: Fordon som är inrättat för koppling till bil, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av bilen, traktorn eller motorredskapet. Motorcykel: 1) Motorfordon på två hjul, med eller utan sidovagn och med en slagvolym större än 50 kubikcentimeter. 2) Motorfordon på tre hjul med en tjänstevikt, beräknad såsom för motorcykel, av högst 400 kg, dock ej moped. Lätt motorcykel är en motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter. Moped klass 1: Motorfordon på två hjul med en motor med slagvolym på högst 50 kubikcentimeter och konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. Terrängskoter: Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kg. Inkluderar både snöskotrar och terränghjulingar. Snöskoter: En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar Terränghjulingar: En annan terrängskoter än en snöskoter, till exempel ATV. Traktor: Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 km/tim och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. Trafiktraktorer: Traktorer som används för transporter på allmänna gator och vägar. För trafiktraktorer betalas en årlig skatt enligt klass 1. Jordbruks- och skogsbrukstraktorer: För jordbruks- och skogsbrukstraktorer betalas en årlig skatt enligt klass 2, som är lägre än skatten enligt klass 1.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(45) Påhängsvagn: Släpvagn, som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med bil, traktor eller motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet. Tjänstevikt för lastbil, buss, traktor och släpvagn: Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul, som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten samt föraren. Totalvikt: Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för enligt lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559). Maximilastvikt: Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. 1.2 Statistiska målstorheter De viktigaste målstorheterna är antal fordon fördelat på län, kommun för olika årsmodeller, fabrikat samt status. Statistiska mått är totaler och medelvärden. 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistiken redovisas på Trafikanalys webbplats: samt på SCB:s webbplats Dessutom finns viss statistik att tillgå som Excelfiler i databasen på Trafikanalys webbplats och i SCB:s databas. Data finns långtidsarkiverat på magnetband sedan årgång 1972 till och med årgång SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial på aktuellt år och tidigare års register. Forskare, utredare, med flera kan efter prövning få tillgång till avidentifierat mikromaterial för egen bearbetning på önskat dataformat. 1.4 Dokumentation och metadata Statistiken dokumenteras i SCBDOK. Årsvisa beståndsregister (även kallade slutliga observationsregister, se avsnitt 4) dokumenteras i SCB:s dokumentationssystem MetaPlus. Övrig dokumentation finns att tillgå på SCB:s produktsida

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(45)

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(45) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Ramen utgörs av Transportstyrelsen vägtrafikregister. Eventuell undertäckning och övertäckning som förekommer i statistikregistret för fordon bedöms vara försumbar. 2.2 Urvalsförfarande Fordonsstatistiken är baserad på ett totalräknat register. 2.3 Mätinstrument Statistikregistret för fordon är baserat på Transportstyrelsens uppgifter. Mätarställningarna som används för att beräkna körsträckorna är hämtade från Transportstyrelsen. Fram till och med år 2010 hämtades uppgifter om mätarställningar från Bilprovningen. 2.4 Insamlingsförfarande Fordonsbeståndet erhålls via cd-skivor, medan nyregistreringarna och avregistreringarna erhålls varje vardag som en datafil som sedan läses in via en applikation. Körkortsuppgifterna erhålls på cdskiva från Transportstyrelsen. Mätarställningar erhålls från år 2012 varje månad som en datafil från Transportstyrelsen. 2.5 Databeredning Makrogranskning görs för att upptäcka eventuella fel i uttaget från Transportstyrelsen. 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Totalräkning och sammanställning av uppgifter i register. Vid beräkning av körsträckor har vissa modellantaganden gjorts vilka beskrivs i PM2011:4 Reviderad modell för beräkning av körsträckor nya data för vägtrafiken

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(45) 3.2 Redovisningsförfaranden Beståndsuppgifter redovisas årligen på Trafikanalys och SCB:s webbplatser samt i databasen SSD. Uppgifter läggs också månadsvis in på Trafikanalys och SCB:s webbplatser, i databasen SSD, i Reutersystemet samt ekonomisk snabbstatistik. Månadsvisa uppgifter finns också i SCB:s indikatorer. Från och med oktober 1995 lämnas även månadsvisa uppgifter till Eurostat. Uppgifter från fordonsstatistiken finns även i SCB:s Statistisk Årsbok och i Eurostats, CEMT:s och FN:s årsböcker. Statistiken redovisas i rapporter i form av diagram och tabeller.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(45) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Register Rubrik Syfte/ Övrigt Statistikansvarig myndighet Kontaktperson Statistikregistret för fordon (ABS) Totalregister med uppgifter om alla fordon i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister samt kompletterade med ytterligare uppgifter, under det aktuella året Trafikanalys Myhr, Anette Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Statistikregistret för fordon, totalt Annan beståndsvariant Administrativt statiskt Totalregister med uppgifter om alla fordon i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Ja Registerversion Syfte/ Totalregister med uppgifter om alla fordon i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under år Mätinformation

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(45) Objekttyp Standardnivå Population Standardnivå Populationstyp Datum Variabler Fordon Alla slags fordon Standard fastställd av SCB Fordon i trafik, avställda och avregistrerade under året Alla slags fordon Register- och undersökningspopulation Drivmedel 1 Drivmedel 1 Fordonets huvudsakliga bränsle Drivmedel Drivmedel MiljöklassEuro MiljöklassEuro Anger miljöklass enligt EU. MklassEuro 1 Alkolås Alkolås Anger om fordonet är utrustat med alkolås eller ej.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(45) Bullernivå Måttenhet Effekt1 Måttenhet effektenhet Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Bullernivå Anger bullernivån för fordonet. Värde decibel Effekt1 Anger fordonets motorstyrka i kw. Värde kw effektenhet Anger vilket effektenhet effekten anges i

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(45) Effektenhet 1 1 Fordonet hyrs ut i yrkesmässig trafik Fordonet hyrs ut i yrkesmässig trafik Anger om fordonet hyrs ut i yrkesmässig trafik Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Fordonets motorstyrka i kwh för drivmedel 2 Fordonets motorstyrka i kwh för drivmedel 2 Anger fordonets motorstyrka i kwh för drivmedel 2. Antal Måttenhet Antal Koldioxidutsläpp för drivmedel 1 Koldioxidutsläpp för drivmedel 1 Anger koldioxidutsläpp för drivmedel 1 Vikt Måttenhet gram

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(45) Koldioxidutsläpp för drivmedel 2 Koldioxidutsläpp för drivmedel 2 Anger koldioxidutsläpp för drivmedel 2 Vikt Måttenhet gram Krockkudde Krockkudde Kod för om fordonet är utrustat med krockkudde Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Miljöbil Miljöbil Anger vilken miljöklassning fordonet har Miljöbil Miljöbil Näringsgren för ägare Näringsgren för ägare Näringsgren för ägare

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(45) Partikelvärde för drivmedel 1 SNI Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Branscher Detaljgrupp Partikelvärde för drivmedel 1 Anger partikelvärde för drivmedel 1. Okänd Måttenhet Partikelvärde för drivmedel 2 Partikelvärde för drivmedel 2 Anger partikelvärde för drivmedel 2. Vikt Måttenhet gram Utryckningsfordon Utryckningsfordon Anger om fordonet är ett utryckningsfordon

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(45) växellåda Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej växellåda Typ av växellåda Växellåda 1 Yrkesmässig trafik förmedling Yrkesmässig trafik förmedling Anger om yrkesmässigt trafiktillstånd för förmedling finns eller ej Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Ja/nej Yrkesmässig trafik trafikskola Yrkesmässig trafik trafikskola Anger om yrkesmässigt trafiktillstånd för trafikskola finns eller ej Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m.

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(45) Antal axlar Måttenhet Antal passagerare Måttenhet Antal ägare Måttenhet Förekomst Ja/nej Antal axlar Antal axlar på lastbil, dragbil, traktor, buss och släpvagn. Antal Antal Antal passagerare Antalet tillåtna passagerare utom föraren i en personbil eller antal sittplatser i en buss. Antal Antal Antal ägare Anger antalet ägare som fordonet haft inklusive bilhandlare om fordonet har varit registrerat på dem Anger antalet ägare som fordonet haft inklusive bilhandlare om fordonet har varit registrerat på dem Antal Antal

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(45) Axelavstånd 1 Axelavstånd 1 Måttenhet Axelavstånd 2 Anger avståndet mellan första och andra axeln för lastbil, buss, släpvagn eller traktor Längd centimeter Axelavstånd 2 Måttenhet Axelavstånd 3 Anger avståndet mellan fordonets axlar nr 2 och 3 för lastbil, buss, släpvagn eller traktor. Längd centimeter Axelavstånd 3 Anger avståndet mellan fordonets axlar nr 3 och 4 för lastbil, buss eller släpvagn. Anger avståndet mellan fordonets axlar nr 3 och 4 Måttenhet Bredd Längd centimeter Bredd Anger fordonets bredd

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(45) Måttenhet Bränsle förbrukning Måttenhet Chassi Cylindervolym fordon Längd centimeter Bränsle förbrukning Anger bilens bränsleförbrukning/mil Kvot liter/mil Chassi Fordonets chassinummer Anger identiteten som fordonet fick när det skapades Består av 17 bokstäver och siffror som är en unik kod för ett fordon. Cylindervolym fordon Anger volymen på cylindern

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(45) Måttenhet Datum för första registrering Datum för statusändring Datum för ägarbyte Datum för ägarbyte 2 Volym kubikcentimeter Datum för första registrering Anger det datum då fordonet för gången blev inregistrerad i fordonsregistret Datum enligt format ååååmmdd Datum för statusändring Anger det datum då det skedde en ändring av fordonets status i fordonsregistret. Datum enligt format ååååmmdd Datum för ägarbyte Anger datum då fordonets senaste ägarbyte ägde rum. Datum enligt format ååååmmdd Datum för ägarbyte 2 Anger datum då fordonets föregående ägarbyte ägde rum

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(45) Datum enligt format ååååmmdd Datum för ägarbyte 3 Datum för ägarbyte 3 Anger det datum då fordonets nästföregående ägarbyte ägde rum. Datum enligt format ååååmmdd Direktimport Direktimport Anger om fordonet har importerats av andra än fordonets generalagenter Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej Drivmedel 2 Drivmedel 2 Det andra bränslet fordonet kan köra på Det andra bränslet fordonet kan köra på Drivmedel Drivmedel

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(45) Fabrikat Buss Fabrikat Lastbil Fabrikat Moped klass I Fabrikat Motorcykel Fabrikat Buss Anger bussens fabrikat / tillverkare Fabrikat Buss Fabrikat Buss Fabrikat Lastbil Anger lastbilens fabrikat / tillverkare Fabrikat Lastbil Fabrikat Lastbil Fabrikat Moped klass I Anger mopedens fabrikat / tillverkare Fabrikat Moped klass I Fabrikat Moped klass I Fabrikat Motorcykel

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(45) Fabrikat Personbil Fabrikat Släpvagn Fabrikat Terrängskoter Anger motorcykelns fabrikat / tillverkare Fabrikat Motorcykel Fabrikat Motorcykel Fabrikat Personbil Anger personbilens fabrikat / tillverkare Fabrikat Personbil Fabrikat Personbil Fabrikat Släpvagn Anger släpvagnens fabrikat / tillverkare Fabrikat Släpvagn Fabrikat Släpvagn Fabrikat Terrängskoter Anger terrängskoterns fabrikat / tillverkare

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(45) Fabrikat Traktor Fordon, registreringsnummer Uppgiftskälla Fordonets status Fabrikat Terrängskoter Fabrikat Terrängskoter Fabrikat Traktor Anger traktorns fabrikat / tillverkare Fabrikat Traktor Fabrikat Traktor Fordon, registreringsnummer Fordonets registreringsnummer Vägverkets vägtrafik register Fordonets registreringsnummer enligt svensk standard Fordonets status Anger fordonets status i registret, om det är i trafik, avställt eller avregistrerat.

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(45) Fordonsslag Fyrhjulsdrift Fysisk/juridisk ägare Fordonsstatus Fordonsstatus Fordonsslag Anger vilken typ av fordon det gäller. Fordonsslag Fordonsslag Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej Fysisk/juridisk ägare Anger om fordonets ägare är en fysisk eller juridisk person Fys el jur person

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(45) Fys el jur person Fysisk/juridisk ägare 2 Fysisk/juridisk ägare 2 Fysisk/juridisk ägare 3 Anger om fordonets föregående ägare var en fysisk eller juridisk person Fys el jur person Fys el jur person Fysisk/juridisk ägare 3 Färg personbil Anger om fordonets nästföregående ägare var en fysisk eller juridisk person Fys el jur person Fys el jur person Färg personbil Anger personbilens färg Anger bilens färg Färg Fordonsfärg Färg

29 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 29(45) Hjul Hjul Kod som anger antalet hjul Anger antalet hjul för motorcyklar, terrängskotrar och mopeder klass I. En kod som anger antalet hjul en motorcykel, terrängskoter eller moped klass I har. Kan anta värden 0, 2, 3 eller 4. Institutionell kod Institutionell kod Anger företagets ägande form Institutionellkod Institutionellkod Institutionell kod 2 Institutionell kod 2 Anger företagets ägande form för fordonets föregående ägare Institutionellkod Institutionellkod Institutionell kod 3 Institutionell kod 3

30 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 30(45) Karosserikod-buss Karosserikod-lastbil Karosserikod-moped Anger företagets ägande form för fordonets nästföregående ägare Institutionellkod Institutionellkod Karosserikod-buss Anger vilken typ av buss det är fråga om Karosseri Buss Karosseri Buss Karosserikod-lastbil Anger vilken typ av lastbil det handlar om Karosseri Lastbil Karosseri Lastbil Karosserikod-moped Anger vilken typ av moped det handlar om

31 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 31(45) Karosserikod-motorcykel Karosserikod-personbil Karosserikod-släpvagn Det finns inga värden tillgängliga Karosserikod-motorcykel Anger vilken typ av motorcykel det handlar om Karosseri Motorcykel Karosseri Motorcykel Karosserikod-personbil Anger vilken typ av personbil det handlar om. Karosseri Personbil Karosseri Personbil Karosserikod-släpvagn Anger vilken typ av släpvagn det handlar om

32 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 32(45) Karosserikod-terrängskoter Karosserikod-traktor Kommun Karosseri Släpvagn Karosseri Släpvagn Karosserikod-terrängskoter Anger vilken typ av terrängskoter det handlar om Karosseri Terrängskoter Karosseri Terrängskoter Karosserikod-traktor Anger vilken typ av traktor det handlar om Karosseri Traktor Karosseri Traktor Kommun Regional indelning i kommuner. Län, kommun, församling LKF / Län, kommuner och församlingar Län

33 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 33(45) Koppling Koppling 1 Koppling Anger vilka kopplingsmöjligheter det finns på fordonet för att kunna kopplas i hop med en släpvagn Koppling Koppling Koppling 1 Koppling 2 Anger fordonets koppling till släpfordon om endast en typ av koppling finns. Finns det en koppling till anges den i variabeln koppling 2. Koppling Koppling Koppling 2 Anger av vilken typ den andra kopplingsanordning till en släpvagn är om det finns två olika kopplingar. Koppling Koppling

34 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 34(45) Kran Kön Leasing Kran Anger om fordonet är utrustat med en kran Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Kön Personens kön. Om den 11te siffran i ägarnumret för en fysisk person är jämn är ägaren kvinnlig, i annat fall manlig Kön Kön Kön Leasing Anger om fordonet var leasad eller ej vid det aktuella årets slut. Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej

35 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 35(45) Lyft Lyft Anger om fordonet är utrustat med en lyftanordning Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Längd Längd Fordonets totala längd. Längd Måttenhet centimeter Maximalt tillåten släpvagnsvikt Maximalt tillåten släpvagnsvikt Anger den maximala tyngden på släpet, som detta fordon får dra. Vikt Måttenhet kg Maximilastvikt Maximilastvikt Anger bilens maximala tillåtna lastningskapacitet.

36 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 36(45) Måttenhet Miljöklass Modellgruppkod Motoreffekt Vikt kg Miljöklass Anger vilka miljökrav fordonet klarar av. Miljöklass Miljöklass Modellgruppkod Innehåller uppgifter om fabrikat och eventuell modell. Är inte användbar till statistikframställning. Fabrikat och ev. modell. Motoreffekt Anger fordonets motorstyrka i kwh. Antal

37 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 37(45) Måttenhet Näringsgren Plog Tipp Antal Näringsgren Klassificering av produktionsenheters näringsgren/bransch. SNI Standard för svensk näringsgrensindelning, 2002, Aktiviteter Detaljgrupp Plog Anger om fordonet kan utrustas med en anordning för snöplogning. Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Tipp Anger om fordonet kan tippa flaket Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej

38 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 38(45) Tjänstevikt Måttenhet Totalvikt Måttenhet Vinsch Yrkesmässig trafik buss Tjänstevikt Anger fordonets tjänstevikt Vikt kg Totalvikt Fordonets totalvikt Vikt kg Vinsch Utrustning för lastbil, traktor eller släpvagn Utrustning för lastbil, traktor eller släpvagn Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej Yrkesmässig trafik buss Anger om yrkesmässigt trafiktillstånd för buss finns eller ej

39 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 39(45) Yrkesmässig trafik gods Yrkesmässig trafik linje Yrkesmässig trafik taxi Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Yrkesmässig trafik gods Yrkesmässigt trafiktillstånd till godsbefordran Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Yrkesmässig trafik linje Yrkesmässigt trafiktillstånd för linjetrafik finns eller ej Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Yrkesmässig trafik taxi Anger om yrkesmässigt trafiktillstånd för taxi finns eller ej

40 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 40(45) Ålder Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Ålder Ålder Ålder = Årtalet i mättiden - födelseåret Ålder Ålder år, 101+ år Ålder ettårsklass Årsmodell Årsmodell Ägarkategori 1 Variabeln innehåller antingen fordonets årsmodell eller tillverkningsår. I det senaste fallet sätts variabeln "årsmodell imputerad" till 1. Årtal, i formatet åååå Ägarkategori 1 Anger om ägaren är en fysiskt eller juridiskt person samt en finare indelning för juridiska personer

Fordonsregistret. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) TK1001. Innehåll

Fordonsregistret. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) TK1001. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Fordonsregistret 2012 TK1001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Fordonsregistret. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) TK1001. Innehåll

Fordonsregistret. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) TK1001. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) sregistret 2014 TK1001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig... 2

Läs mer

Fordonsregistret 2015

Fordonsregistret 2015 SCBDOK 4.2 TK1001 1 (17) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING (Fordonsstatistik)

STATISTIKENS FRAMTAGNING (Fordonsstatistik) SCBDOK 4.2 1 (17) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Fordon 2015 Beskrivning av statistiken

Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Statistikregistret för fordon År 2009 TK 1001

Statistikregistret för fordon År 2009 TK 1001 RM/ET 2010-02-04 1(10) Statistikregistret för fordon År 2009 TK 1001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om registret samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Fordonsstatistik 2015 TK1001

Fordonsstatistik 2015 TK1001 RM/ET 2015-03-17 1(10) Fordonsstatistik 2015 TK1001 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Fordon 2014 Beskrivning av statistiken

Fordon 2014 Beskrivning av statistiken Fordon 2014 Beskrivning av statistiken Fordon 2014 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Statistikregistret för fordon 2012 TK1001

Statistikregistret för fordon 2012 TK1001 RM/ET 2013-02-06 1(10) Statistikregistret för fordon 2012 TK1001 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

A Allmänna uppgifter... 5

A Allmänna uppgifter... 5 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs

Läs mer

Fordon 2012 Beskrivning av statistiken

Fordon 2012 Beskrivning av statistiken Fordon 2012 Beskrivning av statistiken Fordon 2012 Beskrivning av statistiken Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken

Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Statistikregistret för fordon 2003

Statistikregistret för fordon 2003 Statistikregistret för fordon 2003 TK1001 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Vägtrafik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Statistikregistret för fordon (Bilregistret) 2006

Statistikregistret för fordon (Bilregistret) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(197) Statistikregistret för fordon (Bilregistret) 2006 TK1001 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Statistikregistret för fordon År 2010 TK1001

Statistikregistret för fordon År 2010 TK1001 RM/ET 2011-01-25 1(11) Statistikregistret för fordon År 2010 TK1001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION. Fordonsstatistik, nyregistreringar. Ämnesområde. Statistikområde. Produktkod. Referenstid. Transporter och kommunikationer

KVALITETSDEKLARATION. Fordonsstatistik, nyregistreringar. Ämnesområde. Statistikområde. Produktkod. Referenstid. Transporter och kommunikationer Fordon 2017, månad 2017-02-02 KVALITETSDEKLARATION Fordonsstatistik, nyregistreringar Ämnesområde Transporter och kommunikationer Statistikområde Vägtrafik Produktkod TK1001 Referenstid 2017 månad 3 Innehåll

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION. Fordonsstatistik. Ämnesområde. Statistikområde. Produktkod. Referenstid. Transporter och kommunikationer.

KVALITETSDEKLARATION. Fordonsstatistik. Ämnesområde. Statistikområde. Produktkod. Referenstid. Transporter och kommunikationer. KVALITETSDEKLARATION sstatistik Ämnesområde Transporter och kommunikationer Statistikområde Vägtrafik Produktkod TK1001 Referenstid 2016 3 Innehåll Statistikens kvalitet... 6 1 Relevans... 6 1.1 Ändamål

Läs mer

Fordonsstatistik, nyregistreringar Kvalitetsdeklaration

Fordonsstatistik, nyregistreringar Kvalitetsdeklaration Fordonsstatistik, nyregistreringar Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress: www.trafa.se Ansvarig utgivare: Brita Saxton

Läs mer

Fordon i län och kommuner 2016 Kvalitetsdeklaration

Fordon i län och kommuner 2016 Kvalitetsdeklaration Fordon i län och kommuner 2016 Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress: www.trafa.se Ansvarig utgivare: Brita Saxton Publiceringsdatum:

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2013 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2013/14 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20121217 1(7) Fordonsgas 2012månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 MI0807 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Regionala räkenskaper 2010 NR0105

Regionala räkenskaper 2010 NR0105 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Regionala räkenskaper 2010 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Trafikanalys Adress: Torsgatan Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbadress:

Trafikanalys Adress: Torsgatan Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbadress: Körsträckor 2016 Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress: www.trafa.se Ansvarig utgivare: Brita Saxton Publiceringsdatum:

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (19) Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade 2014 ME0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2014/15 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) 2015 AM0209 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Kommunalskatter 2017 OE0101

Kommunalskatter 2017 OE0101 NR/OEM 2016-12-19 1(7) Kommunalskatter 2017 OE0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 001:0502 Fordon enligt vägtrafikregistret, första kvartalet 2005 Registered vehicles, first quarter 2005 Inregistrering av personbilar kv 1 år 2005 New registration of passenger

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Regionala räkenskaper 2012 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(14) 2002 BE0001 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg)

Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg) 2011 TK0802 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

SCB-Indikatorer 2014 AA0101

SCB-Indikatorer 2014 AA0101 NR/SES 2014-02-03 1(6) SCB-Indikatorer 2014 AA0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Fordonsgas 2011-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2011-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20120215 1(7) Fordonsgas 2011månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008

Energipriser på naturgas och el 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) 2008 EN0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Allmänna val, valresultat

Allmänna val, valresultat Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Allmänna val, valresultat 2014 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning RM/ET 2012-12-20 1(6) Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, kvartalsvis 2011 EN0304 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2014 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 Avdelningen för Statistik och Utvärdering/ 2010-10-19 1(6) Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Fordonsgas 2012 EN0120 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig... 2

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2015 BO0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Skyddad natur 2007 MI0603

Skyddad natur 2007 MI0603 RM/MN 2008-12-04 1(6) Skyddad natur 2007 MI0603 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-29 1(8) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om

Läs mer

Skogsentreprenörer 2007 JO0504

Skogsentreprenörer 2007 JO0504 Analysenheten 2008-09-01 1(7) Skogsentreprenörer 2007 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Kommunalskatter 2015 OE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2015, beskattningsår 2014 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 2011-12-30 1(5) Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114 Statistik och jämförelser/statistik 2 20141215 1(5) Hjärtinfartkter 19902013 2014 HS0114 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2003 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Avverkningsanmälningar 2012 JO0314

Avverkningsanmälningar 2012 JO0314 Enheten för Policy och Analys 20120215 1(7) Avverkningsanmälningar 2012 JO0314 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2010 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2015-03-27 1(8) Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå

pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå pí~íáëíáëâ~=ãéççéä~åçéå SSM 001:0402 Fordon enligt bilregistret, första kvartalet 2004 Registered vehicles, first quarter 2004 Inregistrering av personbilar kv 1 New registration of passenger cars 1th

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Nötkreatur i december 2015

Nötkreatur i december 2015 Statistikenheten 20160216 1(8) Nötkreatur i december 2015 JO0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 2010-03-31 1(6) Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 RM/ET 2012-08-31 1() Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-02-26 1(7) Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 Statistik och jämförelser/statistik 2 2015-10-29 1(6) Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Hushållens boende 2014

Hushållens boende 2014 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Hushållens boende 2014 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor

KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Programmet för Transportstatistik Sara Tångdahl KÖRSTRÄCKEDATABAS En databas med koppling till Fordonsregistret för beräkning av körsträckor 2(12) 0. Inledning Denna rapport

Läs mer

RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen. Beskrivning av statistiken

RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen. Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011

Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(22) Konjunkturstatistik över sjuklöner (Ksju) 2011 AM0209 Innehåll 0 Allmänna ämnen SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2006 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2006 EN0302 RM/EN 200-03-03 1() Energipriser på naturgas och el 200 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer