Fordonsregistret År 2011 TK1001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsregistret År 2011 TK1001"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(45) År 2011 TK1001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(45) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Transporter och kommunikationer 0.2 Statistikområde Statistikområde: Vägtrafik 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) Ja För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Trafikanalys Postadress: Östersund Besöksadress: Akademigatan 2, Östersund Kontaktperson: Anette Myhr Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Postadress: Kontaktperson: Besöksadress: Klostergatan 23 Telefon: Statistiska centralbyrån (SCB), RM/ET Örebro Linda Karlsson Telefax E-post:

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(45) 0.6 Uppgiftsskyldighet Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut. 0.8 Gallringsföreskrifter Från och med den 1 april, 2010 är Trafikanalys registeransvarig myndighet med ansvar för arkivering och gallring. Tidigare (från och med årgång 1995) var SIKA registeransvarig myndighet. För årgångarna dessförinnan var SCB registeransvarig myndighet. Beståndsuppgifterna före årgång 1998 har överlämnats till Riksarkivet enligt DI-beslut , dnr , SCB dnr 328/89 där de långtidsarkiveras. Nyregistreringsuppgifterna långtidsarkiveras inte. 0.9 EU-reglering EU-reglering saknas Syfte och historik Statistikens syfte är att beskriva den svenska fordonsparken (bestånd) och hur den förändras genom nyregistreringar samt avregistreringar. Det gäller i första hand ägarkategori och biltäthet på regional nivå. Statistiken syftar även till att ge en bild av antalet kilometer som körs av personbilar, lastbilar, bussar samt motorcyklar under ett år. Ett ytterligare syfte är att ge en bild av antalet personer som är innehavare av svenskt körkort. Angående den svenska fordonsparken finns intresse för till exempel ägarbyten, märkestrohet, fordonsparkens ålder samt för uppgifter av teknisk karaktär. Vissa jämförelser med de nordiska länderna och EU är också av intresse. Statistik över den svenska fordonsparken finns från år Från och med 2010 års statistik grundar sig den officiella statistiken över registreringspliktiga fordon på registeruttag från det för landet gemensamma vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen års statistik grundade sig den officiella statistiken över registreringspliktiga fordon på registeruttag från det för landet gemensamma vägtrafikregistret hos Vägverket.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(45) Uppgifterna i registret rörande körsträckor baserades fram till år 2010 på mätarställningar som registrerats av Svensk Bilprovning vid besiktning av fordonen, från och med år 2011 hämtas uppgifter om mätarställningar från Transportstyrelsen, som är ansvariga för att samla in dessa uppgifter från aktuella aktörer på markanden. Även uppgifter om avställningsperioder hämtas från Transportstyrelsen. Register över körsträckor har tagits fram från och med år 1993, men det är först avseende årgång 1999 som det finns körsträckor för de flesta fordonen (personbilar, lastbilar,bussarsamt motorcyklar). Uppgifterna i registret rörande körkort baseras på Transportstyrelsens körkortsregister över alla körkortsbehörigheter. Körkortsbehörighet för personbilar, motorcyklar, lätta- och tunga lastbilar samt bussar redovisas. Register över körkort har tagits fram från och med år Statistikanvändning Beställare av och ansvarig myndighet för statistiken är Trafikanalys. Användare av statistiken är bland annat myndigheter, företag, departement, media och branschorganisationer. Internt inom SCB används statistiken vid framställning av bland annat nationalräkenskaperna, konsumentprisindex (KPI), producentprisindex (PPI), statistikpaketet BILPAK och miljöstatistiken Uppläggning och genomförande Statistikregistret för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. Personbilar, lastbilar inklusive dragbilar, bussar, släpvagnar inklusive husvagnar och påhängsvagnar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, snöskotrar samt terränghjulingar redovisas i registret. Vägtrafikregistret aktualiseras genom att förändringar, så kallade transaktioner, dagligen läggs in i registret. Förändringar skall i princip registreras i registret samma dag de blivit anmälda. Central registreringsmyndighet för vägtrafikregistret är Trafikregistret vid Transportstryrelsen. Statistikregistret för fordon som baseras på ovanstående registeruppgifter avser situationen vid årsskiftet. Därefter görs kompletteringar bland annat med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB. I FDB registreras juridiska och fysiska personer, vilka bedriver verksamhet enligt svensk standard för näringsgrensindelning (SNI) och redovisar mervärdesskatt och/eller har anställda. Verksamheten klassificeras efter huvudsaklig verksamhet (mestkriterium) vilket bland annat innebär att ett företag med både bilhandel och bilreparationsverksamhet redovisas under endera verksamheten. Årsuppgifterna avser vanligtvis fordonsbeståndet den 31 december respektive år utom för åren 1997 och 1998 då statistiken avser 3 januari 1998 respektive 20 januari Registerinnehållet är oförändrat för års beståndsuttag. Mellan 1982 och 1984 gjordes några mindre förändringar lades hela systemet för statistiken för fordon om och ett antal variabler byttes ut; bland annat lades uppgifter om näringsgrenstillhörighet och institutionell sektortillhörighet till permanent i registret.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(45) Den 1 januari 1991 ändrades mervärdeskattegränsen från till kr vilket har haft till följd att personliga företag i centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR, senare FDB) har minskat. Detta gör att antalet juridiska personer har minskat i bilregistret. Under 1996 togs kronors gränsen för momsredovisningsplikten för personliga företag bort, vilket medförde en ökning av antalet personliga företag i FöretagsDatabasen (FDB). Enskilda uppgifter ur fordonsregistret kan bland annat användas tillsammans med registret för sysselsättning, utbildnings-, inkomst- och förmögenhetsregistret samt befolkningsregistret Internationell rapportering Nyregistrerade personbilar skickas månadsvis till Eurostat Planerade förändringar i kommande undersökningar Löpande förändringar görs i registret med komplettering av tillgängliga och aktuella variabler från Transportstyrelsen. Under våren 2012 kommer en nytt system för att ta in data från Transportstyrelsen att implementeras.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(45) 1 Översikt Statistiken skall ge uppgifter om den aktuella fordonsparken i Sverige och baseras på Transportstyrelsens register över fordon. Statistikregistret 2011 för fordon framställs under januari Alla registreringspliktiga fordon ingår i registret. 1.1 Observationsstorheter Objekt och population Undersökningens population är fordon, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:650). Registreringspliktiga fordon infattar alla fordon i trafik och avställda och innehåller följande fordonsslag: personbilar, lastbilar, bussar, släpvagnar inklusive påhängsvagnar och husvagnar, motorcyklar, traktorer, motorredskap, snöskotrar, terränghjulingar samt Mopeder klass I. Statistikuppgifterna omfattar inte icke registreringspliktiga fordon, såsom mopeder utom mopeder klass I, militära fordon tillhöriga staten och fordon som enbart används inom inhägnat område där ingen registreringsplikt föreligger. Beståndet den 31 dec 2011 innehöll knappt objekt. Detta inkluderar alla ovan nämnda fordonsslag i trafik och avställda. Antalet ny- och avregistreringar uppgick till knappt under Personbilar utgör den största gruppen med drygt 5,5 miljoner fordon följt av släpvagnar med över 1,2 miljon fordon. Variabler Nyregistrerat fordon: Fordon som sätts i trafik för första gången i Vägtrafikregistret. Fordon i trafik: Registrerat, icke avställt fordon. Fordon ej i trafik (avställt): Om fordonets ägare anmäler till Transportstyrelsen i samband med fordonets registrering eller senare, att han under viss tid ej kommer att bruka fordonet eller kommer att bruka det endast på så sätt, som är tillåtet ifråga om avställt fordon, redovisas fordonet som avställt i Vägtrafikregistret. Avställda fordon kvarstår således i Vägtrafikregistret så länge en registerhållningsavgift betalas. Tillfälligt inregistrerade fordon: Fordon som förts in i Sverige för endast tillfällig användning. Ett nytt fordon som skall föras ut ur landet och där ägaren inte har sin egentliga hemvist i Sverige och som avser att endast vistas här tillfälligt.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(45) Ett nytt fordon där ägaren avser lämna landet inom tre månader från det att fordonet registrerats tillfälligt. Juridisk person: Alla, oavsett bolagsform, som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet. Personbil: Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare. Buss: Bil som är inrättad för befordran av fler än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål. I antalet passagerare för buss inräknas både stående och sittande passagerare. Lastbil: Bil inrättad huvudsakligen för godsbefordran, som ej är att anse som personbil eller buss. Lätt lastbil: Lastbil med en totalvikt av högst kg. Släpfordon: Fordon som är inrättat för koppling till bil, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av bilen, traktorn eller motorredskapet. Motorcykel: 1) Motorfordon på två hjul, med eller utan sidovagn och med en slagvolym större än 50 kubikcentimeter. 2) Motorfordon på tre hjul med en tjänstevikt, beräknad såsom för motorcykel, av högst 400 kg, dock ej moped. Lätt motorcykel är en motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter. Moped klass 1: Motorfordon på två hjul med en motor med slagvolym på högst 50 kubikcentimeter och konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. Terrängskoter: Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kg. Inkluderar både snöskotrar och terränghjulingar. Snöskoter: En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar Terränghjulingar: En annan terrängskoter än en snöskoter, till exempel ATV. Traktor: Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 km/tim och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. Trafiktraktorer: Traktorer som används för transporter på allmänna gator och vägar. För trafiktraktorer betalas en årlig skatt enligt klass 1. Jordbruks- och skogsbrukstraktorer: För jordbruks- och skogsbrukstraktorer betalas en årlig skatt enligt klass 2, som är lägre än skatten enligt klass 1.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(45) Påhängsvagn: Släpvagn, som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med bil, traktor eller motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet. Tjänstevikt för lastbil, buss, traktor och släpvagn: Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul, som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten samt föraren. Totalvikt: Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för enligt lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559). Maximilastvikt: Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. 1.2 Statistiska målstorheter De viktigaste målstorheterna är antal fordon fördelat på län, kommun för olika årsmodeller, fabrikat samt status. Statistiska mått är totaler och medelvärden. 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistiken redovisas på Trafikanalys webbplats: samt på SCB:s webbplats Dessutom finns viss statistik att tillgå som Excelfiler i databasen på Trafikanalys webbplats och i SCB:s databas. Data finns långtidsarkiverat på magnetband sedan årgång 1972 till och med årgång SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial på aktuellt år och tidigare års register. Forskare, utredare, med flera kan efter prövning få tillgång till avidentifierat mikromaterial för egen bearbetning på önskat dataformat. 1.4 Dokumentation och metadata Statistiken dokumenteras i SCBDOK. Årsvisa beståndsregister (även kallade slutliga observationsregister, se avsnitt 4) dokumenteras i SCB:s dokumentationssystem MetaPlus. Övrig dokumentation finns att tillgå på SCB:s produktsida

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(45)

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(45) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Ramen utgörs av Transportstyrelsen vägtrafikregister. Eventuell undertäckning och övertäckning som förekommer i statistikregistret för fordon bedöms vara försumbar. 2.2 Urvalsförfarande Fordonsstatistiken är baserad på ett totalräknat register. 2.3 Mätinstrument Statistikregistret för fordon är baserat på Transportstyrelsens uppgifter. Mätarställningarna som används för att beräkna körsträckorna är hämtade från Transportstyrelsen. Fram till och med år 2010 hämtades uppgifter om mätarställningar från Bilprovningen. 2.4 Insamlingsförfarande Fordonsbeståndet erhålls via cd-skivor, medan nyregistreringarna och avregistreringarna erhålls varje vardag som en datafil som sedan läses in via en applikation. Körkortsuppgifterna erhålls på cdskiva från Transportstyrelsen. Mätarställningar erhålls från år 2012 varje månad som en datafil från Transportstyrelsen. 2.5 Databeredning Makrogranskning görs för att upptäcka eventuella fel i uttaget från Transportstyrelsen. 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Totalräkning och sammanställning av uppgifter i register. Vid beräkning av körsträckor har vissa modellantaganden gjorts vilka beskrivs i PM2011:4 Reviderad modell för beräkning av körsträckor nya data för vägtrafiken

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(45) 3.2 Redovisningsförfaranden Beståndsuppgifter redovisas årligen på Trafikanalys och SCB:s webbplatser samt i databasen SSD. Uppgifter läggs också månadsvis in på Trafikanalys och SCB:s webbplatser, i databasen SSD, i Reutersystemet samt ekonomisk snabbstatistik. Månadsvisa uppgifter finns också i SCB:s indikatorer. Från och med oktober 1995 lämnas även månadsvisa uppgifter till Eurostat. Uppgifter från fordonsstatistiken finns även i SCB:s Statistisk Årsbok och i Eurostats, CEMT:s och FN:s årsböcker. Statistiken redovisas i rapporter i form av diagram och tabeller.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(45) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Register Rubrik Syfte/ Övrigt Statistikansvarig myndighet Kontaktperson Statistikregistret för fordon (ABS) Totalregister med uppgifter om alla fordon i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister samt kompletterade med ytterligare uppgifter, under det aktuella året Trafikanalys Myhr, Anette Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Statistikregistret för fordon, totalt Annan beståndsvariant Administrativt statiskt Totalregister med uppgifter om alla fordon i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Ja Registerversion Syfte/ Totalregister med uppgifter om alla fordon i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under år Mätinformation

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(45) Objekttyp Standardnivå Population Standardnivå Populationstyp Datum Variabler Fordon Alla slags fordon Standard fastställd av SCB Fordon i trafik, avställda och avregistrerade under året Alla slags fordon Register- och undersökningspopulation Drivmedel 1 Drivmedel 1 Fordonets huvudsakliga bränsle Drivmedel Drivmedel MiljöklassEuro MiljöklassEuro Anger miljöklass enligt EU. MklassEuro 1 Alkolås Alkolås Anger om fordonet är utrustat med alkolås eller ej.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(45) Bullernivå Måttenhet Effekt1 Måttenhet effektenhet Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Bullernivå Anger bullernivån för fordonet. Värde decibel Effekt1 Anger fordonets motorstyrka i kw. Värde kw effektenhet Anger vilket effektenhet effekten anges i

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(45) Effektenhet 1 1 Fordonet hyrs ut i yrkesmässig trafik Fordonet hyrs ut i yrkesmässig trafik Anger om fordonet hyrs ut i yrkesmässig trafik Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Fordonets motorstyrka i kwh för drivmedel 2 Fordonets motorstyrka i kwh för drivmedel 2 Anger fordonets motorstyrka i kwh för drivmedel 2. Antal Måttenhet Antal Koldioxidutsläpp för drivmedel 1 Koldioxidutsläpp för drivmedel 1 Anger koldioxidutsläpp för drivmedel 1 Vikt Måttenhet gram

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(45) Koldioxidutsläpp för drivmedel 2 Koldioxidutsläpp för drivmedel 2 Anger koldioxidutsläpp för drivmedel 2 Vikt Måttenhet gram Krockkudde Krockkudde Kod för om fordonet är utrustat med krockkudde Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Miljöbil Miljöbil Anger vilken miljöklassning fordonet har Miljöbil Miljöbil Näringsgren för ägare Näringsgren för ägare Näringsgren för ägare

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(45) Partikelvärde för drivmedel 1 SNI Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Branscher Detaljgrupp Partikelvärde för drivmedel 1 Anger partikelvärde för drivmedel 1. Okänd Måttenhet Partikelvärde för drivmedel 2 Partikelvärde för drivmedel 2 Anger partikelvärde för drivmedel 2. Vikt Måttenhet gram Utryckningsfordon Utryckningsfordon Anger om fordonet är ett utryckningsfordon

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(45) växellåda Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej växellåda Typ av växellåda Växellåda 1 Yrkesmässig trafik förmedling Yrkesmässig trafik förmedling Anger om yrkesmässigt trafiktillstånd för förmedling finns eller ej Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Ja/nej Yrkesmässig trafik trafikskola Yrkesmässig trafik trafikskola Anger om yrkesmässigt trafiktillstånd för trafikskola finns eller ej Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m.

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(45) Antal axlar Måttenhet Antal passagerare Måttenhet Antal ägare Måttenhet Förekomst Ja/nej Antal axlar Antal axlar på lastbil, dragbil, traktor, buss och släpvagn. Antal Antal Antal passagerare Antalet tillåtna passagerare utom föraren i en personbil eller antal sittplatser i en buss. Antal Antal Antal ägare Anger antalet ägare som fordonet haft inklusive bilhandlare om fordonet har varit registrerat på dem Anger antalet ägare som fordonet haft inklusive bilhandlare om fordonet har varit registrerat på dem Antal Antal

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(45) Axelavstånd 1 Axelavstånd 1 Måttenhet Axelavstånd 2 Anger avståndet mellan första och andra axeln för lastbil, buss, släpvagn eller traktor Längd centimeter Axelavstånd 2 Måttenhet Axelavstånd 3 Anger avståndet mellan fordonets axlar nr 2 och 3 för lastbil, buss, släpvagn eller traktor. Längd centimeter Axelavstånd 3 Anger avståndet mellan fordonets axlar nr 3 och 4 för lastbil, buss eller släpvagn. Anger avståndet mellan fordonets axlar nr 3 och 4 Måttenhet Bredd Längd centimeter Bredd Anger fordonets bredd

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(45) Måttenhet Bränsle förbrukning Måttenhet Chassi Cylindervolym fordon Längd centimeter Bränsle förbrukning Anger bilens bränsleförbrukning/mil Kvot liter/mil Chassi Fordonets chassinummer Anger identiteten som fordonet fick när det skapades Består av 17 bokstäver och siffror som är en unik kod för ett fordon. Cylindervolym fordon Anger volymen på cylindern

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(45) Måttenhet Datum för första registrering Datum för statusändring Datum för ägarbyte Datum för ägarbyte 2 Volym kubikcentimeter Datum för första registrering Anger det datum då fordonet för gången blev inregistrerad i fordonsregistret Datum enligt format ååååmmdd Datum för statusändring Anger det datum då det skedde en ändring av fordonets status i fordonsregistret. Datum enligt format ååååmmdd Datum för ägarbyte Anger datum då fordonets senaste ägarbyte ägde rum. Datum enligt format ååååmmdd Datum för ägarbyte 2 Anger datum då fordonets föregående ägarbyte ägde rum

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(45) Datum enligt format ååååmmdd Datum för ägarbyte 3 Datum för ägarbyte 3 Anger det datum då fordonets nästföregående ägarbyte ägde rum. Datum enligt format ååååmmdd Direktimport Direktimport Anger om fordonet har importerats av andra än fordonets generalagenter Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej Drivmedel 2 Drivmedel 2 Det andra bränslet fordonet kan köra på Det andra bränslet fordonet kan köra på Drivmedel Drivmedel

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(45) Fabrikat Buss Fabrikat Lastbil Fabrikat Moped klass I Fabrikat Motorcykel Fabrikat Buss Anger bussens fabrikat / tillverkare Fabrikat Buss Fabrikat Buss Fabrikat Lastbil Anger lastbilens fabrikat / tillverkare Fabrikat Lastbil Fabrikat Lastbil Fabrikat Moped klass I Anger mopedens fabrikat / tillverkare Fabrikat Moped klass I Fabrikat Moped klass I Fabrikat Motorcykel

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(45) Fabrikat Personbil Fabrikat Släpvagn Fabrikat Terrängskoter Anger motorcykelns fabrikat / tillverkare Fabrikat Motorcykel Fabrikat Motorcykel Fabrikat Personbil Anger personbilens fabrikat / tillverkare Fabrikat Personbil Fabrikat Personbil Fabrikat Släpvagn Anger släpvagnens fabrikat / tillverkare Fabrikat Släpvagn Fabrikat Släpvagn Fabrikat Terrängskoter Anger terrängskoterns fabrikat / tillverkare

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(45) Fabrikat Traktor Fordon, registreringsnummer Uppgiftskälla Fordonets status Fabrikat Terrängskoter Fabrikat Terrängskoter Fabrikat Traktor Anger traktorns fabrikat / tillverkare Fabrikat Traktor Fabrikat Traktor Fordon, registreringsnummer Fordonets registreringsnummer Vägverkets vägtrafik register Fordonets registreringsnummer enligt svensk standard Fordonets status Anger fordonets status i registret, om det är i trafik, avställt eller avregistrerat.

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(45) Fordonsslag Fyrhjulsdrift Fysisk/juridisk ägare Fordonsstatus Fordonsstatus Fordonsslag Anger vilken typ av fordon det gäller. Fordonsslag Fordonsslag Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej Fysisk/juridisk ägare Anger om fordonets ägare är en fysisk eller juridisk person Fys el jur person

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(45) Fys el jur person Fysisk/juridisk ägare 2 Fysisk/juridisk ägare 2 Fysisk/juridisk ägare 3 Anger om fordonets föregående ägare var en fysisk eller juridisk person Fys el jur person Fys el jur person Fysisk/juridisk ägare 3 Färg personbil Anger om fordonets nästföregående ägare var en fysisk eller juridisk person Fys el jur person Fys el jur person Färg personbil Anger personbilens färg Anger bilens färg Färg Fordonsfärg Färg

29 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 29(45) Hjul Hjul Kod som anger antalet hjul Anger antalet hjul för motorcyklar, terrängskotrar och mopeder klass I. En kod som anger antalet hjul en motorcykel, terrängskoter eller moped klass I har. Kan anta värden 0, 2, 3 eller 4. Institutionell kod Institutionell kod Anger företagets ägande form Institutionellkod Institutionellkod Institutionell kod 2 Institutionell kod 2 Anger företagets ägande form för fordonets föregående ägare Institutionellkod Institutionellkod Institutionell kod 3 Institutionell kod 3

30 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 30(45) Karosserikod-buss Karosserikod-lastbil Karosserikod-moped Anger företagets ägande form för fordonets nästföregående ägare Institutionellkod Institutionellkod Karosserikod-buss Anger vilken typ av buss det är fråga om Karosseri Buss Karosseri Buss Karosserikod-lastbil Anger vilken typ av lastbil det handlar om Karosseri Lastbil Karosseri Lastbil Karosserikod-moped Anger vilken typ av moped det handlar om

31 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 31(45) Karosserikod-motorcykel Karosserikod-personbil Karosserikod-släpvagn Det finns inga värden tillgängliga Karosserikod-motorcykel Anger vilken typ av motorcykel det handlar om Karosseri Motorcykel Karosseri Motorcykel Karosserikod-personbil Anger vilken typ av personbil det handlar om. Karosseri Personbil Karosseri Personbil Karosserikod-släpvagn Anger vilken typ av släpvagn det handlar om

32 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 32(45) Karosserikod-terrängskoter Karosserikod-traktor Kommun Karosseri Släpvagn Karosseri Släpvagn Karosserikod-terrängskoter Anger vilken typ av terrängskoter det handlar om Karosseri Terrängskoter Karosseri Terrängskoter Karosserikod-traktor Anger vilken typ av traktor det handlar om Karosseri Traktor Karosseri Traktor Kommun Regional indelning i kommuner. Län, kommun, församling LKF / Län, kommuner och församlingar Län

33 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 33(45) Koppling Koppling 1 Koppling Anger vilka kopplingsmöjligheter det finns på fordonet för att kunna kopplas i hop med en släpvagn Koppling Koppling Koppling 1 Koppling 2 Anger fordonets koppling till släpfordon om endast en typ av koppling finns. Finns det en koppling till anges den i variabeln koppling 2. Koppling Koppling Koppling 2 Anger av vilken typ den andra kopplingsanordning till en släpvagn är om det finns två olika kopplingar. Koppling Koppling

34 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 34(45) Kran Kön Leasing Kran Anger om fordonet är utrustat med en kran Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Kön Personens kön. Om den 11te siffran i ägarnumret för en fysisk person är jämn är ägaren kvinnlig, i annat fall manlig Kön Kön Kön Leasing Anger om fordonet var leasad eller ej vid det aktuella årets slut. Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej

35 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 35(45) Lyft Lyft Anger om fordonet är utrustat med en lyftanordning Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Längd Längd Fordonets totala längd. Längd Måttenhet centimeter Maximalt tillåten släpvagnsvikt Maximalt tillåten släpvagnsvikt Anger den maximala tyngden på släpet, som detta fordon får dra. Vikt Måttenhet kg Maximilastvikt Maximilastvikt Anger bilens maximala tillåtna lastningskapacitet.

36 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 36(45) Måttenhet Miljöklass Modellgruppkod Motoreffekt Vikt kg Miljöklass Anger vilka miljökrav fordonet klarar av. Miljöklass Miljöklass Modellgruppkod Innehåller uppgifter om fabrikat och eventuell modell. Är inte användbar till statistikframställning. Fabrikat och ev. modell. Motoreffekt Anger fordonets motorstyrka i kwh. Antal

37 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 37(45) Måttenhet Näringsgren Plog Tipp Antal Näringsgren Klassificering av produktionsenheters näringsgren/bransch. SNI Standard för svensk näringsgrensindelning, 2002, Aktiviteter Detaljgrupp Plog Anger om fordonet kan utrustas med en anordning för snöplogning. Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Tipp Anger om fordonet kan tippa flaket Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej

38 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 38(45) Tjänstevikt Måttenhet Totalvikt Måttenhet Vinsch Yrkesmässig trafik buss Tjänstevikt Anger fordonets tjänstevikt Vikt kg Totalvikt Fordonets totalvikt Vikt kg Vinsch Utrustning för lastbil, traktor eller släpvagn Utrustning för lastbil, traktor eller släpvagn Enkätsvar, m.m. Ja eller nej Ja eller nej Yrkesmässig trafik buss Anger om yrkesmässigt trafiktillstånd för buss finns eller ej

39 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 39(45) Yrkesmässig trafik gods Yrkesmässig trafik linje Yrkesmässig trafik taxi Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Yrkesmässig trafik gods Yrkesmässigt trafiktillstånd till godsbefordran Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Yrkesmässig trafik linje Yrkesmässigt trafiktillstånd för linjetrafik finns eller ej Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Yrkesmässig trafik taxi Anger om yrkesmässigt trafiktillstånd för taxi finns eller ej

40 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 40(45) Ålder Förekomst, Deltagande, Alternativ m.m. Förekomst Finns/finns ej Ålder Ålder Ålder = Årtalet i mättiden - födelseåret Ålder Ålder år, 101+ år Ålder ettårsklass Årsmodell Årsmodell Ägarkategori 1 Variabeln innehåller antingen fordonets årsmodell eller tillverkningsår. I det senaste fallet sätts variabeln "årsmodell imputerad" till 1. Årtal, i formatet åååå Ägarkategori 1 Anger om ägaren är en fysiskt eller juridiskt person samt en finare indelning för juridiska personer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2011 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2013 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Inkomster och skatter

Inkomster och skatter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Inkomster och skatter 2012 HE0110 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Lastbilstrafik 2014 Beskrivning av statistiken

Lastbilstrafik 2014 Beskrivning av statistiken Lastbilstrafik 2014 Beskrivning av statistiken Lastbilstrafik 2014 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Arbetsskador 2013 2013 AM0602

Arbetsskador 2013 2013 AM0602 Enheten för statistik och analys 2014-11-14 1(15) Arbetsskador 2013 2013 AM0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Energistatistik för lokaler 2007

Energistatistik för lokaler 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(86) Energistatistik för lokaler 2007 EN0103 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116 IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV06 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter (HUT) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (102) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 ES/LA 2014-06-11 1(14) Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 RM/L 2015-02-17 1(12) Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) LE0108. Innehåll

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) LE0108. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) IT bland individer 2014 LE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2008

Hushållens utgifter (HUT) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(110) Hushållens utgifter (HUT) 2008 HE0201 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer