1. Administrativa föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Administrativa föreskrifter"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Fordon Fredrik Björnström Sista anbudsdag: :00 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Administrativa föreskrifter 1.1. INBJUDAN Upphandlande myndighet -SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs i sin tur av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Mål och syfte Att teckna ramavtal avseende fordon som tillgodoser behovet som UM/UE har av Utskrivet: :58 Sida 1 av 17 Refnr.: 10198

2 personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton Volymer Ramavtalet omfattar 489 UM/UE. SKI har i samband med upphandlingens förstudiefas baserat volymuppgifter avseende UM/UE utifrån erfarenhet från aktuella ramavtal. Utifrån erfarenhet från tidigare fordonsavtal upphandlade av Kommentus/SKI uppskattas den genomsnittliga årliga avropsvolymen till ca 10 st fordon per UM/UE. Mindre UM/UE en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan 1-5 st fordon/år, medelstora UM/UE en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan 5-50 st fordon/år och större UM/UE en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan st fordon/år. Baserat på erfarenhet av genomsnittliga årlig avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 180 st uppskattas ramavtalens årsvolym för denna upphandling till ca 1800 fordon/per år eller ca 4500 st fordon över ramavtalsperioden. Upphandlingens totala värde för hela ramavtalsperioden beräknas till SEK. Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Omfattning Upphandlingen omfattar två anbudsområden: A) Personbilar B) Transportfordon Upphandlingen avser endast fabriksnya fordon. Det är möjligt att lägga anbud på ett eller båda anbudsområdena. Initialt kommer de ramavtal som blir följden av denna upphandling att innehålla de fordon som antagits efter anbudsutvärderingen. Om en leverantör under avtalstiden presenterar en ny fordonsmodell - antingen som ersättning eller som komplement - kan den införlivas i ramavtalet, under förutsättning att fordonet uppfyller de ska-krav som anges i detta förfrågningsunderlag. Avseende område A) Personbilar kommer avtal att tecknas med minst fem (5) leverantörer, under förutsättning att så många leverantörer kvalificerat sig samt erbjudit fordon som uppfyller ställda ska-krav samt ej överstiger max utvärderingskostnad. Avseende område B) Transportfordon kommer avtal att tecknas med minst tre (3) leverantörer, under förutsättning att så många leverantörer kvalificerat sig samt erbjudit fordon som uppfyller ställda ska-krav samt ej överstiger max utvärderingskostnad. Utskrivet: :58 Sida 2 av 17 Refnr.: 10198

3 Reservationer och alternativa anbud Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras ej. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas GENOMFÖRANDE Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling och det är därför av största vikt att anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Krav på anbudet Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de mycket begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Vid anbudslämnandet ska svar på frågor och ställda krav endast lämnas på anvisade platser i Visma Tendsign samt i förfrågningsunderlagets bilagor. Anbudet ska vara författat på svenska med undantag för eventuella tekniska beskrivningar och broschyrer som bifogas anbudet. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 2, Anbudets underskrift. Bilagan ska Utskrivet: :58 Sida 3 av 17 Refnr.: 10198

4 skannas och bifogas med anbudet som elektronisk fil. Har bilaga 02 "Anbudets underskrift" bifogats anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Förtydliganden eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras Sista anbudsdag Sista anbudsdag är: :00 För sent inkommet anbud får inte prövas Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsgivaren har inte rätt att själv närvara vid anbudsöppningen, men kan däremot begära att en representant från Stockholms Handelskammare närvarar. Anbudsgivare som begär att representant från Stockholms Handelskammare närvarar vid anbudsöppningen står själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning är planerad till Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. Utskrivet: :58 Sida 4 av 17 Refnr.: 10198

5 SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Sekretess begärd? (Fritextsvar) Beskrivning av vilka delar av anbudet begäran av sekretess avser, samt vilken skada som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut. (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. kommer att publiceras på Internet (publika databaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. publiceras på Internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på Internet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Tilldelning Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i Tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte accept av anbud. Bindande ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas tidigast när 10 dagar gått räknat från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna Kontaktuppgifter SKL Kommentus Inköpscentral AB kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter. Utskrivet: :58 Sida 5 av 17 Refnr.: 10198

6 1.3. KOMMERSIELLA VILLKOR Avtalstid Ramavtalet träder i kraft från och med dagen då det undertecknats av båda parter, dock tidigast från och med den 1 januari 2013 och gäller till och med Vissa avropande myndigheter har senare datum för avtalsstart. Avropande myndigheter/enheter kan under avtalstiden besluta sig för att börja avropa från ramavtalen. Avropande myndighet kan också avsluta avrop från ramavtalen (se bilaga 3, "Ramavtalsmall") Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Bindande ramavtal avseende denna upphandling sluts genom att SKI och antagen anbudsgivare skriver under ramavtalet. Ramavtalet innehåller också bestämmelser avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information mm. Administrativ ersättning utgår med 1,5 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen utbetalas månadsvis. Se bilaga 03, Ramavtalsmall, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 03, Ramavtalsmall. Accepteras ramavtalsmallens innehåll i dess helhet inklusive samtliga bilagor? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 1.4. PRÖVNING OCH UTVÄRDERING Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Leverantören. Dessa är angivna som ska-krav. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två, övriga förkastas Övriga ska-krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga ska-krav utöver kvalificeringskraven, dvs. ska-krav kopplade till upphandlingsföremålet (fordon). Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbud som uppfyllt dessa ska-krav går vidare till steg tre, övriga förkastas Utvärdering De anbud som visat att samtliga ska-krav enligt ovan är uppfyllda genomgår därefter en utvärdering enligt nedanstående förutsättningar. Utvärderingen syftar till att SKI ska anta de anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga Utvärderingsmodell De utvärderingskriterier som kommer att användas vid anbudsutvärderingen för att Utskrivet: :58 Sida 6 av 17 Refnr.: 10198

7 konstatera vilka anbud som är de ekonomiskt mest fördelaktiga är Pris och Garantier. Viktningen mellan kriterierna är Pris 90% och Garantier 10%. För varje erbjudet fordon beräknas en utvärderingskostnad, på grundval av fordonets LCC-kostnad (se bilaga 09, LCC-kostnadsanalys) minus det prisavdrag som fordonet uppnår vid utvärderingen utifrån uppfyllda bör-krav avseende garantier (enligt punkt ). Ett fordon som uppfyller 100% av ställda bör-krav avseende garantier erhåller ett prisavdrag om 10% av fordonets beräknade LCC-kostnad. Sammantaget blir formeln: Utvärderingskostnad= Fordonets LCC kostnad - (Fordonets LCC kostnad * Procentuell viktning garantier * Uppnådda poäng bör-krav garantier /Totalt antal möjliga poäng bör-krav garantier) Se räkneexempel i punkt Anbudsutvärderingen kommer att resultera i att SKI antar de anbud som utgör de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden, d.v.s. de anbud som innehåller minst en erbjuden fordonsmodell med en utvärderingskostnad som är lika med eller understiger den maximala utvärderingskostnad som SKI uppställt för respektive fordonsgrupp i bilaga Utvärderingskriterie Garantier Nedanstående bör-krav avseende garantier kommer att utvärderas för respektive fordon. 1. Fordonet bör omfattas av nybilsgaranti i minst 3 år. JA = 1p NEJ = 0 p 2. Fordonet bör omfattas av vagnskadegaranti i minst 3 år. JA = 1p NEJ = 0 p 3. Fordonet bör omfattas av rostskyddsgaranti i minst 8 år. JA = 1p NEJ = 0 p Fordonets LCC-kostnad LCC kostnaden beräknas av anbudsgivaren och redovisas i bilaga 06 resp. 07 med hänsyn till anskaffningskostnad, driftkostnad per styck nuvärde, underhållskostnad per styck nuvärde, övrig kostnader per styck nuvärde, samt restvärde (nuvärdesberäknat), vilket beskrivs nedan och i bilaga 09. Generell information om miljöstyrningsrådets LCC-kalkyler och deras ingående komponenter finns på Fordonets LCC kostnad ska beräknas utifrån nedanstående förutsättningar. Grundförutsättningar för alla beräkningar: För att kunna jämföra framtida kostnader med dagens används nuvärdesmetoden för att räkna om samtliga förväntade utbetalningar samt eventuella intäkter till ett nuvärde. Antal fordon: 1 st/erbjuden modell (fördefinierad parameter som används i samtliga kalkyler) Antal användningsår: 3 år (fördefinierad parameter som används i samtliga kalkyler) Kalkylränta: 5% (fördefinierad parameter som används vid nuvärdesberäkning i samtliga kalkyler) Utskrivet: :58 Sida 7 av 17 Refnr.: 10198

8 Årlig körsträcka per fordon: 2000 mil (fördefinierad parameter som används i samtliga kalkyler). Anskaffningskostnad: utgörs av fordonets erbjudna nettopris (dvs efter avdrag av erbjuden rabatt) inkl. leveranskostnad, för fordon utan extra tillvalsutrustning. Restvärde: Restvärdet antas i utvärderingssyfte för samtliga offererade modeller utom elbilar utgöra 50% för elbilar (med elbilar avses fordon som endast drivs med el, ej så kallade laddhybrider) gäller 40% av anskaffningskostnaden (fördefinierad parameter). Underhållskostnad: Genomsnittlig kostnad per år för service enligt tillverkarens rekommendationer, i utvärderingssyfte avses service utförd i Stockholm. Bränsleförbrukningen avser blandad körning för Drivmedel 1 enligt uppgift från vägtrafikregistret. Bränslepris: Bränslepriser antas i utvärderingssyfte vara följande exklusive moms(fördefinierad parameter som används i samtliga kalkyler): Bensin 95: 11,00 kr/l, Diesel: 11,00 kr/l, Fordonsgas (per Nm3): 11,00 kr, Etanol E85: 9,00 kr/l, El 1,00 kr/kwh. Fordon som körs på bensin antas i samtliga kalkyler använda 95 oktan. Fordon som kan köras på två sorters drivmedel (t.ex. både etanol E85 och bensin) beräknas bränslekostnaden på det drivmedel som i vägtrafikregistret är angivet som Drivmedel 1 för fordonsmodellen. Försäkringskostnader eller övriga omkostnader ska inte ingå i den LCC-kostnad som utvärderas i ramavtalsupphandlingen. Endast köp av fordonet omfattas av upphandlingen, operationell leasing kan dock offereras avseende batterier till elbilar. Exempel LCC-kostnadsanalys samt mall för anbudsgivarens beräkning av LCC-kostnad finns i bilaga Exempel Följande exempel är baserat på den utvärderingsmetodik som används i denna upphandling. Anbud A erbjuder ett fordon vars beräknade LCC-kostnad är kr. Anbud A uppfyller samtliga bör-krav avseende utvärderingskriteriet Garantier. Anbud B erbjuder ett fordon vars beräknade LCC-kostnad är kr. Anbud B uppfyller inte några bör-krav avseende utvärderingskriteriet Garantier. Vid utvärderingen får anbuden följande poäng för bör-krav: Utvärderingskriterie Anbud A Anbud B Garantier 3 p 0 p Resultat: Utskrivet: :58 Sida 8 av 17 Refnr.: 10198

9 Anbud A: Får ett avdrag på priset för uppfyllda bör-krav enligt kalkyl: ( * 0,10 * 3 3) = kr Anbud B: Får inget avdrag på priset för uppfyllda bör-krav enligt kalkyl: ( * 0,10 * 0 3) = 0 Utvärderingskostnaden beräknas sedan enligt följande: Anbud A: kr = kr Anbud B: = kr Utvärderingskostnaden i denna fordonskategori får inte överstiga kr. Utvärderingsresultatet innebär att både anbud A och anbud B antas då de efter genomförd utvärdering passerar den satta kravgränsen och utgör de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden Avrop Avrop från ramavtalet ska göras med förnyad konkurrensutsättning. Utvärderingskriterierna som kan tas hänsyn till vid avrop framgår av förfrågningsunderlaget med bilagor. Den förnyade konkurrensutsättningen ska gå till enligt följande; 1. Upphandlande myndighet preciserar sitt avrop samt anger de tillämpade utvärderingskriterier och skickar avropsförfrågan till de leverantörer som erbjuder relevanta fordon inom efterfrågad fordonskategori. 2. Upphandlande myndighet anger en tidsfrist vilken Leverantören är skyldig att skriftligen (papper/elektronisk form) svara Upphandlande myndighet inom (tidsfristen ska vara skälig utifrån hänsyn taget till avropets omfattning och art). 3. Anbuden från Leverantören öppnas först efter tidsfristen för inlämnandet har gått ut. Upphandlande myndighet utvärderar de inkomna svaren för att finna den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för sitt behov. 4. Tilldelningsbeslut meddelas samtliga tillfrågade leverantörer. 5. Beställning skickas alt. tidsbegränsat beställningsavtal upprättas mellan vinnande Leverantören och Upphandlande myndighet. Exempel på avropspreciseringar som kan användas vid den förnyade konkurrensutsättningen är; - kategori av bil som önskas avropssvar på (t.ex. personbil/transportbil, fordonsgrupp enligt bilaga 8) - egenskaper (t.ex. antal dörrar, passagerarplatser, drivmedel, m.m.) - maximal leveranstid från beställningstillfället Förteckning över exempel på precisering av avropet som kan göras i samband med förnyad konkurrensutsättning finns i bilaga 10. Vid avropande myndigheters förnyade konkurrensutsättning ska två eller flera av nedanstående utvärderingskriterier användas, viktningen ska vara inom de intervall som anges nedan till höger. Exempel på möjliga poängsatta bör-krav inom respektive utvärderingskriterie som kan tillämpas vid den förnyade konkurrensutsättningen anges i bilaga 11. Utskrivet: :58 Sida 9 av 17 Refnr.: 10198

10 Utvärderingskriterier i form av kvalitativa mervärden: - Pris 10-90% - Säkerhet 0-90% - Miljö 0-90% - Garantier 0-90% Vid avropande myndigheters förnyade konkurrensutsättning kan dessa välja att inkludera fler kostnadselement i sin LCC-kostnadskalkyl, t.ex. kostnader för viss specificerad utrustning som anges vid den förnyade konkurrensutsättningen, kostnad för försäkringar, finansieringskostnad, andra omkostnader eller andra parametrar för restvärdesberäkningar (t.ex. av leverantören garanterat återköpsvärde). Tilldelningskriteriet vid myndigheternas förnyade konkurrensutsättning enligt ovan är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. I den förnyade konkurrensutsättningen beräknas det anbud med lägst utvärderingskostnad som det ekonomiskt mest fördelaktiga, enligt samma beräkningsmodell som anges i punkt BILAGOR Samtliga bilagor Bilaga 01 Avropsberättigade parter Bilaga 02 Anbudets underskrift Bilaga 03 Ramavtalsmall Bilaga 04 Mall för statistikredovisning Bilaga 05 Kontaktuppgifter Bilaga 06 Anbudsformulär Personbilar Bilaga 07 Anbudsformulär Transportfordon Bilaga 08 Fordonsgrupper Bilaga 09 Exempel LCC-kostnadsanalys Bilaga 10 Exempel på precisering av avropet Bilaga 11 Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning Bilaga 12 ALOS 05 Utskrivet: :58 Sida 10 av 17 Refnr.: 10198

11 2. Krav på leverantören 2.1. Uteslutning av leverantör Uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja Uteslutning enligt 10 kap. 2 LOU Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller 6. ej lämnat begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Som en del av leverantörsprövningen kontrolleras att anbudsgivare och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen görs hos Skatteverket av SKI. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Utskrivet: :58 Sida 11 av 17 Refnr.: 10198

12 Uppfyller anbudsgivaren och ev. underleverantör krav om skyldighet avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.2. Juridisk ställning Bolagsregistrering Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolagseller liknande register? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.3. Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska i anbudet redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Har anbudsgivaren sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.4. Uppgifter om anbudsgivaren Bilaga 05, Kontaktuppgifter, ska fyllas i och bifogas anbudet. Utskrivet: :58 Sida 12 av 17 Refnr.: 10198

13 Är bilaga 5, Kontaktuppgifter, ifylld och bifogad anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.5. Förteckning över återförsäljare Om anbudsgivaren avser utföra leverans och fakturering via lokala återförsäljare ska förteckning över aktuella återförsäljare bifogas anbudet. Beskriv hur leverans och fakturering kommer att ske. (Fritextsvar) Om fakturering och leverans sker via återförsäljare, har förteckning över aktuella återförsäljare bifogats anbudet? (Fritextsvar) Utskrivet: :58 Sida 13 av 17 Refnr.: 10198

14 3. Kravspecifikation fordon 3.1. Avtalsområden Områden Anbud kan lämnas på följande två avtalsområden: A) Personbilar (bilaga 10,fordonsgrupp Aa-Db) B) Transportfordon (bilaga 10,fordonsgrupp Ea-G) Ange vilket eller vilka avtalsområden ert anbud omfattar. (Fritextsvar) 3.2. Miljö Miljökrav samtliga fordon Samtliga offererade fordon ska uppfylla emissionskraven enligt Euro 5. Uppfyller samtliga offererade fordon emmisionskraven enligt Euro 5. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Miljöbil Samtliga offererade personbilar ska uppfylla kriterierna för att klassas som miljöbil enligt statliga förordningen SFS 2009:1. (Kravet gäller inte fyrhjulsdrivna personbilar samt personbilar med minst fem passagerarplatser utöver föraren i kategori Aa-Db) Om kriterierna för att klassas som miljöbil enligt den statliga förordningen förändras under avtalstiden så kan UM/UE precisera sitt avrop med hänsyn till eventuellt skärpta krav. Uppfylls kraven för miljöbil avseende samtliga offererade personbilar (med undantag för fyrhjulsdrivna personbilar samt personbilar med minst fem passagerarplatser utöver föraren)? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Miljökrav fyrhjulsdrivna personbilar och personbilar med minst fem passgerarplatser Samtliga offererade fyrhjulsdrivna personbilar eller personbilar med minst 5 passagerarplatser utöver föraren i kategori Aa-Db ska högst släppa ut 195 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret. Samtliga offererade fyrhjulsdrivna personbilar eller personbilar med minst 5 passagerarplatser utöver föraren i kategori Aa-Db som är utrustade med teknik för drift endast med diesel ska högst släppa ut 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret. Uppfylls kravet avseende högst 195 gram koldioxid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :58 Sida 14 av 17 Refnr.: 10198

15 Uppfylls kravet avseende högst 5 milligram partiklar per kilometer? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Miljökrav transportfordon Samtliga offererade transportfordon ska högst släppa ut 230 gram koldioxid per kilometer. Samtliga offererade transportfordon som är utrustade med teknik för drift endast med diesel ska högst släppa ut 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret. Uppfylls kravet avseende högst 230 gram koldioxid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Uppfylls kravet avseende högst 5 milligram partiklar per kilometer? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.3. Säkerhet Säkerhet avseende krockskydd personbilar Samtliga offererade personbilar (Aa-Db) ska uppfylla nedansående säkerhetskraven: Minst 32,5 poäng vid provning enligt European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) Frontal impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3, Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3, Pole Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3, Assessment protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3, Seat belt reminder assessment protocol version 1.2 (eller senare version) Alternativt: Minst 31,5 poäng vid provning av skydd för vuxna åkande vid bedömning enligt Euro NCAP:s Assessment Protocol Overall Rating version 5.0. Om fordonet inte testats enligt Euro NCAP godtas intyg från tillverkaren som visar att fordonet har motsvarande krockskyddsegenskaper. Uppfyller samtliga offererade personbilar ska-kravet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Säkerhet krockskydd fotgängare Personbilar (Aa-Db) ska uppfylla säkerhetskraven för minst 9,5 poäng vid provning enligt EuroNCAP (European New Car Assesment Programme) gällande fotgängare. Alla testade bilmodeller finns på Är bilmodellen inte testad enligt EuroNCAP gäller att det finns intyg från fordonstillverkare eller dennes representant i Sverige på att motsvarande krav uppfylls. Utskrivet: :58 Sida 15 av 17 Refnr.: 10198

16 Uppfyller samtliga offererade personbilar ska-kravet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Whiplash skydd Personbilar (Aa-Db) ska ha fått minst 2,0 poäng vid provning enligt European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) Whiplash Testing Protocol version 2.9 (eller senare version), eller enligt intyg från tillverkaren ha motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 2,0 poäng. Uppfyller samtliga offererade personbilar ska-kravet? (Ja/Nej svar) Ja Nej Antisladdsystem, ESC Samtliga offererade personbilar (Aa-Db) ska vara utrustade med antisladdsystem, ESC. Uppfyller samtliga offererade personbilar ska-kravet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Airbag Samtliga offererade transportfordon (Ea-G) ska kunna utrustas med Airbag på föraroch passagerarsidan i framsätet. Uppfyller samtliga offererade transportfordon ska-kravet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej ISA Samtliga offererade personbilar och transportfordon ska kunna utrustas med ISA Intelligent stöd för anpassning av hastigheten. Uppfyller samtliga offererade fordon ska-kravet avseende möjlighet att utrusta fordonet med ISA? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Alkolås Samtliga offererade personbilar och transportfordon ska kunna utrustas med Alkolås. Uppfyller samtliga offererade fordon ska-kravet avssende möjlighet att utrustas med alkolås? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3.4. Priser Priser Offererade priser ska baseras på anbudsgivarens gällande prislista (-or) minus rabatt (-er) Utskrivet: :58 Sida 16 av 17 Refnr.: 10198

17 för fordon samt fabriksmonterad utrustning. Dessa prislistor ska ligga till grund för prissättning och rabattsatserna som lämnas vid anbudstillfället ska som lägst gälla vid samtliga avrop under hela avtalsperioden. Alla priser ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt. Nettopriser (exklusive moms) samt rabattsatser ska lämnas i bifogade anbudsformulär, bilaga 06 och 07 och baseras på angiven rabatt i %. Priser för fabriksmonterad utrustning anges som endast rabatt i %. Lägst samma rabatter på gällande prislista som överenskommits för de grundfordon och tillkommande fabriksmonterad extrautrustning som antagits vid anbudsprövningen ska gälla för sådan tillkommande eller kompletterande fordonsmodell. Utskrivet: :58 Sida 17 av 17 Refnr.: 10198

18 Organisation AB Allön AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag AB Familjebostäder AB Hudiksvallsbostäder AB PiteEnergi AB Sigtunahem Alingsås Kommun Alvesta Kommun Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arenabolaget i Linköping AB Arjeplogs Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag Avesta VA och Avfall AB Bengtsfors Kommun Bergs Kommun Bjuvs Kommun Bodens Energi AB Bodens Kommun Bollebygds Kommun Bollnäs Kommun Borås Elnät AB Borås Energi och Miljö AB Borås stad Bostads AB Eidar Bostadsaktiebolaget Svedalahem Bostadsstiftelsen Platen Bostadsstiftelsen Uddevallahem Bostäder i Lidköping, AB Botkyrka Kommun Botkyrkabyggen AB Boxholms Kommun Bromölla Kommun Bräcke Kommun Burlövs Kommun Byggebo i Oskarshamn AB Båstads Kommun Bärkehus AB C4 Kabel-TV AB C4 Parkering AB Centrumbostäder i Skara AB Citynätet i Nässjö AB Dagens Samhälle AB DalaVatten och Avfall AB Dals-Eds Kommun Danderyds Kommun Din Tur (Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Eda Bostads AB

19 Eda Kommun EFO AB Ekerö Bostäder AB Ekerö Kommun Eksjö Kommun Elmia AB Emmaboda Bostads AB (EBA) Emmaboda Energi och Miljö AB Emmaboda Fastighets AB (emfab) Emmaboda Kommun Enköpings Hyresbostäder, AB Enköpings Kommun Equalis AB Eskilstuna Energi och Miljö AB Eskilstuna Energi och Miljö Elnät Eskilstuna kommun Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eslövs Kommun Essunga Bostäder AB Essunga Kommun Etablering Norrköping AB Eventfastigheter i Norrköping AB Fabs AB Fagersta Kommun Falkenbergs Kommun Falkenbergs Vatten & Renhållning AB Fastighets AB Järnbäraren Filipstads Kommun Finnvedsbostäder AB Finspångs Kommun Finspångs Stadsnät Finet AB Flens Bostads AB Flens Kommun Flens kommuns fastighets AB Folktandvården Sörmland AB Folktandvården Västmanland AB Forshaga kommun Fyrbodals kommunalförbund Färgelanda Kommun Förbo AB Gagnefbostäder AB Gagnefs Kommun Gamla Byn AB Gislaveds Kommun Gnesta Kommun Gnosjö Kommun Grums Hyresbostäder AB Grums Kommun Grästorps kommun Gullspångs Kommun Gällivare Kommun Göteborgs Spårvägar AB Götene Kommun Götene Vatten & Värme AB Götenebostäder, AB Habo Kommun

20 Hagfors Kommun Hallsbergs Kommun Hallstahammars kommun Haninge Kommun Haparanda kommun Hebyfastigheter AB Hebygårdar AB Hedemora Energi AB Hedemora kommun Hedemorabostäder, AB Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB Helsingborgs stad Helsingborgshem, AB Herrljunga Kommun Higabgruppen Hjo Energi AB Hjo Kommun Huddinge Kommun Huge Fastigheter AB Hultsfreds Kommun Hylte Kommun Hyresbostäder i Norrköping AB Håbo Kommun Hågelbyparken AB Hällefors kommun Härjedalens Kommun Härnösand Energi & Miljö AB Härnösands Kommun Härryda Kommun Hässleholm Miljö AB Hässleholm Teknik Hässleholms Kommun Höganäs Kommun Högberga Gård AB Högsby Kommun Högskolefastigheter i Jönköping AB Innovatum AB Jokkmokks kommun Jokkmokks Värmeverk AB Jämtkraft AB Jämtlands läns landsting Järfälla Kommun Jönköping Airport AB Jönköpings Kommun Jönköpings Rådhus AB Kalmar Airport AB Kalmar Kommun Kalmarhem AB Karlsborgs Energi AB (keab) Karlsborgs Kommun Karlsborgs Turism AB Karlsborgsbostäder, AB Karlshamns Kommun Karlskoga Kommun Karlstad Airport Katrineholms Kommun

Bevakning och larmtjänster 2012

Bevakning och larmtjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bevakning och larmtjänster 2012 Fredrik Björnström 10153 Sista anbudsdag: 2012-10-31 17:00 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Ljuskällor 2012 n Jäderberg 10120 Sista anbudsdag: 2012-02-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-04-14 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Entrémattor 2014 Jan Jäderberg 10237 Sista anbudsdag: 2014-05-26 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg 10173 Sista anbudsdag: 2012-04-13 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Upphandling earkiv 2013 Bilaga 1 Avropsberättigade parter

Upphandling earkiv 2013 Bilaga 1 Avropsberättigade parter Organisation AB Allön AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag AB Gavlegårdarna AB Hudiksvallsbostäder Alingsås kommun Alvesta kommun Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Aneby kommun Aneby Miljö & Vatten AB

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012 Förfrågningsunderlag 2013-10-18 Upphandlande organisation Upphandling Städredskap och rengöringsmedel 2012 Sten Algotson 10122 Sista anbudsdag: 2012-03-28 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer