Miljöbokslut för 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbokslut för 2010"

Transkript

1 Miljöbokslut för 2010 Simrishamns kommun

2 Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust och hav. De prioriterade miljömålen har därför inriktats på dessa värden. Riksdagen antog år 1999 femton stycken miljökvalitetsmål i syfte att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det innebär att miljöpåverkan måste minska till hållbara nivåer före år Ett nytt miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv tillkom år Länsstyrelsens uppgift har varit att precisera, konkretisera och anpassa de nationella målen i ett antal delmål som gäller för Skåne län. Processen har varit omfattande och dialog har förts med grupper från många olika samhällssektorer och intressenter. År 2003 antog länsstyrelsen programmet Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram. Som en anpassning till förändringar på nationell nivå utfördes en mindre revidering år Det är upp till kommunerna att utifrån sina lokala förutsättningar anpassa de regionala målen till lokal nivå. Kommunen har en viktig roll i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen, både som myndighetsutövare och som ansvarig för samhällplaneringen. Dessutom finns det många områden inom den egna verksamheten som berörs av målen. Några exempel är energianvändning, upphandling av varor och tjänster samt användning av kemikalier på offentlig mark. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till lokala miljömål för Simrishamns kommun för 15 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Från detta förslag har de mest effektiva åtgärderna valts ut, sett ur både resultatmässigt och ekonomiskt perspektiv. Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust och hav. De prioriterade miljömålen har därför inriktats på dessa värden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har som följd därav ansett att kommunens miljömålsarbete bör starta med följande fem lokala miljömål: 1. Begränsad klimatpåverkan. 4. Giftfri miljö. 7. Ingen övergödning. 10. Hav i balans och levande kust och skärgård. 11. Myllrande våtmarker. Dessa fem miljömål antogs av kommunfullmäktige den 30 november Drygt 20 olika åtgärder redovisas i det antagna miljömålsdokumentet. Åtgärderna ska enligt kommunfullmäktiges beslut inarbetas i nämndernas budgetramar. Därmed får berörda nämnder ansvara för åtgärdernas genomförande. I detta dokument redovisas förvaltningarnas miljömålsarbete under

3 Innehåll Miljöbokslut för år 2010 Sammanställning av förvaltningarnas redovisning av utförda åtgärder. Inledning 2 Begränsad klimatpåverkan 4 Giftfri miljö 6 Ingen övergödning 7 Hav i balans och levande kust och skärgård 8 Myllrande våtmarker 9 3

4 Begränsad klimatpåverkan 1 Begränsad klimatpåverkan, åtgärder och redovisade resultat 1A. Alla anställda som kör regelbundet i tjänsten utbildas i sparsam körning (ecodriving). Kommundirektören anvarar för denna åtgärd, som ska vara genomförd B. Antalet körda mil med miljöbilar ska utgöra 25 % av den totala körsträckan. Samtliga förvaltningschefer ansvarar för genomförandet av denna åtgärd. Huvudansvaret bör emellertid ligga på socialchefen, eftersom Socialförvaltningen sköter upphandlingen av kommunens bilar. Åtgärden ska enligt beslut vara klar senast C. Årlig Energidag införs för elever i årskurs 7 9 med syfte att minska utsläppen av CO2 och öka kunskapen om energianvändningens miljöpåverkan. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att detta genomförs med början senast D. Utfasning av olja som huvudsaklig uppvärmningskälla inom kommunala verksamheter till år Ansvar: Samhällsbyggnadschefen. 1A. Utbildningsinsatser utförs löpande på socialförvaltningen (hemtjänsten). Förvaltningen är den största när det gäller bilkörning i tjänsten. Utbildning även i övriga förvaltningar kommer att genomföras B. Antal körda mil har inte kunnat redovisas. Socialförvaltningen har för närvarande 66 bilar, varav 36 är miljöbilar och anser att miljömålet därmed får sägas vara uppfyllt. Antalet miljöbilar kommer successivt att öka i och med att resten av bilparken byts ut. Med tanke på framtida snöoväder, är det dock nödvändigt för förvaltningen att förfoga över att antal större bilar med fyrhjulsdrift. 1C. Åtgärden har inte utförts så som beslutats. Ingen speciell energidag har arrangerats. Utbildning sker kontinuerligt utifrån läro- och kursplaner. Kommer att intensifieras vid eventuellt tillskapande av naturskolan. 1D. Arbete med att ersätta oljan fortgår. Under år 2010 har Kiviks sporthall och förskola åtgärdats genom installation av värmepumpar. Planering inför 2011 innebär att fler fastigheter kommer att åtgärdas på samma sätt. 4

5 Begränsad klimatpåverkan 1E. Minska el- och värmeförbrukningen med 2 % per år t.o.m i kommunala lokaler. Avyttring eller motsvarande av fastighet/verksamhet ska inte räknas som minskning. Ansvar: Samhällsbyggnadschefen. 1F. En strategi för lokal produktion av biobränsle tas fram i syfte att förbättra och samordna förutsättningarna för produktion av biobränsle. Miljöstrategen ansvarar för att detta ska vara färdigt senast G. En strategi för klimatanpassning ska vara färdigställd och införlivad i översiktsplan senast Samhällsbyggnadschefen ansvarar för att detta blir gjort. 1E. Sammanställning av statistik och analys av förbrukningstal pågår och kommer att redovisas separat under våren F.. Kommunen har under 2010 anställt en energistrateg och påbörjat ett samarbete med Ystads och Tomelilla kommuner i Projekt Biogas Ystad-Österlen. Syftet med projektet ska vara att genom en förstudie utreda förutsättningarna för en bio-gasanläggning i Ystad-Österlenregionen och, som en del i detta arbete, koordinera en samverkansprocess med olika aktörer. Arbetet ska vara slutfört under första halvåret 2012, då miljömålet således kommer att vara uppfyllt. 1G Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en policy för lägsta nivå över havet i samband med bygglov och planer. Förvaltningen har också deltagit i Länsstyrelsens förberedande utbildning i klimatanpassning. Ett antal problemområden identifierades under mötet och arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan kommer att fortsätta under

6 Giftfri miljö 4 Giftfri miljö, åtgärder och redovisade resultat 4A. Strategi tas fram för hur delmål 4.1 ska uppnås. Detta ska enligt beslut vara klart Miljöstrategen bär ansvaret för att det snarast blir gjort. (delmål 4.1: Senast år 2015 ska användningen av bekämpningsmedel inom fastslagna vattenskyddsområden ha minskat med 50% jämfört med användningen år 2007) 4B. Strategi tas fram för hur delmål 4.2 ska uppnås. Detta ska enligt beslut vara klart Ansvariga är miljöstrategen och kostchefen. Den senare bär i egenskap av upphandlare huvudansvaret. (delmål 4.2: Andelen miljömärkta livsmedel i kommunen ska utgöra 25 % av den totala livsmedelsbudgeten senast år 2012 ). 4C. PCB -sanering i de kommunala verksamheterna genomförs. Inventering är slutförd och sanering har påbörjats. Åtgärden ska vara slutförd 2010 och för detta ansvarar samhällsbyggnadschefen. 4A. Åtgärden har inte utförts. Miljöförbundet har under 2010 tagit beslut i fråga om riktlinjer för tillståndsgivning, men kopplingen till miljömålet är svår att uppfatta. Det förefaller oklart vilken myndighet eller förvaltning som bör eller kan ta ansvar för denna åtgärd. 4B. Den beslutade åtgärden har inte utförts. Att andelen av miljömärkta livsmedel ska utgöra 25 % av den totala livsmedelsbudgeten senast 2012 kan inte genomföras utan att måltidsverksamheten får en rejäl utökad ekonomisk ram. Detta med bakgrund till att nuvarande budget har överskridits trots att inköp endast gjorts av de mest traditionella och billigaste livsmedlen. 4C. PCB-sanering har under senare tid utförts på Korsavadsskolan. På byskolorna sker sanering i samband med kommande ombyggnader. Tidpunkterna för när sanering ska vara genomförd har flyttats fram till åren 2014 respektive

7 Ingen övergödning 7 Ingen övergödning, åtgärder och redovisade resultat 7A. Utbyggnad av det kommunala avloppsledningsnätet på landsbygden med 850 fastigheter. Detta ska vara slutfört år B. Senast år 2015 ska utsläppen genom bräddning från kommunala avloppsreningsverk uppgå till högst 1 % av inkommande mängd. 7C. All åkermark som kommunen äger ska kantas av oplöjd buffertzon (6 meter) intill vattendrag och våtmarker. Ska vara genomfört år A. Åtgärden pågår och kommer att vara slutförd år B. Målet uppnås under normalår. 7C. Inga arrendeavtal har skrivits om för att nå målet, men några arrendatorer har anlagt skyddszoner på egen hand. Alla åtgärderna faller inom ramen för samhällsbyggnadschefens ansvarsområde. 7

8 Hav i balans och levande kust och skärgård 10 Hav i balans och levande kust och skärgård, åtgärder och redovisade resultat 10A. Skyddsvärda miljö- och kulturområden längs kusten pekas ut i översiktsplanen. Samhällsbyggnadschefen ansvarar och åtgärden ska vara genomförd B. Inrätta marint centrum. Kommundirektören är ansvarig och arbetet ska vara slutfört C. Vara delaktig i havsmiljöprojekt med koppling till KIMO Baltic Sea. Detta är en löpande åtgärd där kommundirektören har huvudansvaret. 10D. Inrätta ett kommunalt marint naturreservat. Kommundirektören har ansvaret och ett reservat ska vara inrättat senast E. Säkerställa att det skadliga ämnet TBT ligger under fastställda gränsvärden i Simrishamns hamnområden. Här vilar ansvaret på hamnchefen och åtgärden ska vara genomförd senast A. Åtgärden har inte utförts så som beslutats. Kustområden med höga naturvärden har dock pekats ut i kommunens naturvårdsprogram, vilket kan tolkas som att åtgärden till viss del har utförts. Ansvaret för utpekande av kulturområden bör överföras till Kultur- och fritidsförvaltningen. 10B. Marint centrum invigdes hösten 2010, varmed åtgärden får betraktas som slutförd. Verksamheten är pågående och under ständig utveckling. 10C. Åtgärden är löpande och pågår. 10D. Förslag till naturreservat Djupeskog i Hanöbukten har lämnats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har meddelat att de inte har möjlighet att i dagsläget prioritera reservatsbildning av området, men skulle däremot välkomna ett kommunalt reservatsbildande. 10E. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Miljöprövning har genomförts under 2010 under ledning av länsstyrelsen. Reningsanläggning för de båda sliparna i Simrishamn är byggd. Enligt genomförda mätningar ligger reningsgraden på 98 %. Slutbesiktning av reningsanläggningen är uppskjuten på grund av vintertid. Åtgärder gällande TBT avvaktar enligt överenskommelse med länsstyrelsen reningsanläggningens långsiktiga resultat. 8

9 Myllrande våtmarker 11 Myllrande våtmarker, åtgärder och redovisade resultat 11A. Beslut fattas och genomförs att vid detaljplaneläggning tas extra hänsyn till de hydrologiska effekterna i och omkring planområdet, så att hydrologiska och miljömässiga skador undviks. Beslut skulle varit fattat under år Samhällsbyggnadschefen ansvarar för att det blir gjort snarast. 11B. 160 hektar lämpliga områden för anläggande av våtmarker pekas ut i översiktsplanen. Detta ska vara genomfört 2011 och samhällsbyggnadschefen ansvarar. 11C. Minst tre hektar våtmark anläggs som utjämningsmagasin vid exploateringar eller vid översyn av kommunala dagvattenavlopp under perioden år Samhällsbyggnadschefen och miljöstrategen ansvarar för att detta blir gjort senast D. Informations- och samordningsinsatser för restaurering och återskapande av större våtmarker. Detta ska ske fortlöpande och slutföras senast Miljöstrategen bär ansvaret. 11A. Hänsyn till hydrologiska effekter tas fortlöpande i planarbetet. 11B Arbetet med översiktsplanen har inte påbörjats och åtgärden har därför inte kunnat utföras så som beslutat. I naturvårdsprogrammets digitala kartskikt redovisas dock både dikningsföretag (båtnadsområden) och historiska våtmarker, vilka tillsammans ger bedömningsunderlag vid handläggning av planärenden. 11C. Åtgärden har inte utförts. 11D. Under året har insatser gjorts i två ärenden. Kommunen deltar också i ett samarbetsprojekt rörande åtgärder mot framför allt fosforutsläpp till Tommarpsån. Projektet drivs av IVL Svenska miljöinstitutet och Tomelilla kommun, och omfattar bland annat våtmarksanläggning. 9

10

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg 036-442 82 69

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

Kommunfullmäktige Dnr 2008/378 Maj 2009. Miljöredovisning 2008 Uppföljning av Miljöprogram 2008 och ecobudget

Kommunfullmäktige Dnr 2008/378 Maj 2009. Miljöredovisning 2008 Uppföljning av Miljöprogram 2008 och ecobudget Kommunfullmäktige Dnr 2008/378 Maj 2009 Miljöredovisning 2008 Uppföljning av Miljöprogram 2008 och ecobudget INLEDNING Miljöprogram 2008 antogs i kommunfullmäktige i maj 2008. De lokala miljömålen avser

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:2

Regeringens proposition 2003/04:2 Regeringens proposition 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Lena Sommestad

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer