Förstudie Electric Car Region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Electric Car Region"

Transkript

1 Förstudie Electric Car Region

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Förstudieupplägg... 4 Inventering potential elbilar... 5 Miljöbilspolicy... 6 Infrastruktur laddning... 6 Långsam laddning... 6 Semisnabb laddning... 7 Snabb laddning... 7 Framtida laddningsinfrastruktur... 7 Laddningsinfrastrukturgrupp... 8 Seminarium/utställning... 8 Elfordonsoffensiven... 9 Bilpool med flexibla hyrbilslösningar... 9 Taxi med elfordon... 9 Snabbladdningsstationer (2st)... 9 Visning Elbuss ECOMM... 9 Analys av elfordonsanvändningen (HiG) Elbilssalong Landstinget Gävleborgs Mobilityprojekt Samarbete med Landstingets Mobilityprojekt Introduktionskonceptet Utveckling infrastruktur Förslag till framtida projektsamarbeten för att skapa Symbioseffekter Slutsats/slutord Bilaga 1, Inventering av fordon

3 Sammanfattning Elfordon står inför sitt stora kommersiella genombrott i Sverige och internationellt. Projektet Shopping Circle visade genom sina testfamiljer och samarbetspartners att det går lika bra med elbil men visade också upp framtida affärsmöjligheter och bidrog till utvecklingen inom området. Förstudien ECR tar steget vidare från Shopping Circle och har analyserat hur den breda introduktionen med elfordon kan initieras och genomföras regionalt samt hur näringslivet kan utvecklas, detta tillsammans med olika samarbetspartners och brett över hela regionen. En viktig del av förstudien var att inventera fordonsinnehav och användningen av fordon i kommuner och kommunala bolag i regionen. Den offentliga sektorn behöver leda introduktionen av elfordon och skapa goda exempel samt att bygga ut en framtida laddningsinfrastruktur. Förstudien har visat på vikten av samarbete mellan olika projekt för att få en bred introduktion och samverkansvinster mellan olika aktörer. Flera projekt pågår eller är under uppförande men några nyckeldelar saknas. Det är framförallt genomförandet av ett introduktionskoncept där kommuner och kommunala bolag i regionen ska testa elfordon i sina ordinarie verksamheter med ordinarie personal samt att skapa ett aktivt arbete med utvecklingsfrågor kring elfordon och ett nätverk som arbetar aktivt med att förbereda framtida laddningsinfrastruktur ute i kommunerna. Förstudien har tagit fram ett underlag med projektupplägg och finansieringsförslag för fortsatt arbete med frågorna. För att använda förnybara bränslen som drivmedel i hela regionen så är elfordon idag det enda reella alternativet. Det krävs ett normalstort vindkraftverk för att producera all el som behövs om regionens alla kommuner och kommunala bolag byter ut sina fordon till elfordon. För den enskilda konsumenten så behövs det m 2 solceller på egna fastigheten för att producera all el som behövs för ca 1500 mils körning med en elbil. Det ger en unik möjlighet att producera förnybart drivmedel lokalt och regionalt för den kommande fordonsomställningen. Framtidståget är på väg att lämna stationen men det finns fortfarande goda möjligheter att stiga på och ta en bra plats. Mattias Gustafsson Lars-Åke Skjöld 3

4 ECR Slutredovisning Bakgrund Elfordon står inför sitt stora kommersiella genombrott, både i Sverige och internationellt. Samhållet står inför en stor utmaning när elfordonen blir fler och fler men också stora möjligheter. Förutom de direkta miljövinsterna så finns goda möjligheter för det lokala och regionala näringslivet att utvecklas. Gävleregionen var tidigt ute med att undersöka framtidens användning av elfordon genom projektet Shopping Circle. Projektet visade genom sina testfamiljer att det går lika bra med elbil (slogan som användes i projektet och som myntades av en testfamilj). Projektet visade också upp en möjlighet med den nya tekniken och bidrog till utveckling inom teknikområdet. Med regeringens kraftfulla mål om en fossiloberoende transportsektor 2030 samt lokala och regionala mål som snarare påskyndar regeringens målsättning så kommer fordonssektorn behöva stora strukturella förändringar samt använda drivmedel från förnybara bränslen. Gävle Energi initierade projektet Shopping Circle och efter avslutat projekt lades grunderna för ett genomförandeprojekt. Denna slutrapport är resultatet av förstudien till genomförandeprojektet, ECR Electric Car Region. Förstudien är finansierad av Region Gävleborg samt Gävle Energi, Sandviken Energi, Gavlegårdarna, Hofors Elverk, Midroc Electro, AQ Park o Print, Swedbank, Gävle Taxi, Högskolan i Gävle, Gävle kommun Tekniska kontoret och Söderhamn Nära. Syfte Vid ansökningstillfället beskrevs syftet med projektet såsom: Projektet skall stimulera till implementering av elbilar och andra elfordon i Gävleborgsregionen under en 3-årsperiod så att den positiva utvecklingen av produkter och tjänster för elfordon vidmakthålls till gagn för näringslivsutvecklingen i regionen. Detta ska ske genom att dels lämna bidrag till anskaffning av elbilar, dels stimulansåtgärder i form av informations- och kommunikationsaktiviteter. Förstudieupplägg Då supermiljöbilspremien och Elbilsupphandlingen har införts som nationella stimulanser för anskaffning av elfordon så finns inget incitament för att ytterligare subventioner lokalt utan förstudien har inriktat sig på att analysera utmaningar för introduktionen samt skapa ett koncept för hur den breda introduktionen kan genomföras samt hur näringslivet kan utvecklas, detta tillsammans med olika partners och brett över hela regionen. Initialt i förstudien så drogs riktlinjerna upp för genomförandet av förstudien. Prioriterade områden att undersöka vidare listades och förankrades i en bildad styr-/referensgrupp. Styr-/referensgruppen bestod av deltagare från alla finansiärer inklusive Region Gävleborg. Förstudieupplägget kan kortfattat sammanfattas enligt blockschemat nedan. 4

5 Bild 1: Ett blockschema över förstudieupplägget Slutrapporten avslutas med ett genomförandekoncept med finansieringsförslag samt en struktur för samverkan med andra närliggande projekt, allt för att åstadkomma en bred introduktion av fordon i hela regionen med tillhörande utveckling av produkter och tjänster. Inventering potential elbilar Elfordonsintroduktionen står inför stora utmaningar. Det finns idag i stort inga elfordon av modernt snitt ute på vägarna. Utvecklingen går mot att det är de etablerade bilmärkena som presenterar nya elfordon och i slutet av 2012 och under 2013 kommer flera nya modeller att presenteras på marknaden. Det är då viktigt att initialt skapa goda exempel och att elfordon visar att de är ett fullgott alternativ i samhället och de verksamheter de används i. Den offentliga verksamheten som kommuner, kommunala bolag etc. har en god möjlighet att direkt ta till sig elfordon i verksamheten. Generellt har kommuner och kommunala bolag en relativt stor bilpark och användningsområdena för fordonen skiftar brett. Det bör därmed finnas många användningsområden där elfordon passar redan idag. För att få en överblick hur fordonssituationen ser ut i regionen så har förstudien genomfört en inventering i regionens kommuner vilka fordon som finns, hur de används, körsträcka samt hur stor del av fordonen som är miljöbilar. Undersökningen gjordes i form av enkäter men personlig kontakt har funnits med alla kommuner. Fokus har varit på personbilar och lättare transportfordon, dvs. fordon där det redan idag och i en nära framtid finns bra alternativ med elfordon. Från enkätsvaren kan följande noteras: Antalet ägda och leasade bilar hos kommunerna i länet uppgår till ca 1550st. Bilarna är till största delen medelstora personbilar ca 50%. Även andelen s.k. hantverkarbilar är stor, ca 20%. Andelen bilar med fyrhjulsdrift är ca 8%. Den genomsnittliga körsträckan är ca 5 mil per arbetsdag (beräknat på att antalet dagar då bilarna används är 300). Mycket få bilar körs mer än 10 mil per 5

6 dag. I glesbygdskommunerna är körsträckorna i regel längre än i de större kommunerna. Vid samtal med bilpoolsansvariga framgår att andelen dieselbilar ökar mest. Detta beror på den rådande miljöbilsklassningen där numera många dieselbilar är miljöbilar! En annan notering är att de anställdas krav på automatväxlade och/eller fyrhjulsdrivna bilar ökar. Av det totala antalet inventerade fordon är ca. 30 % miljöbilar enligt nuvarande definition. Motsvarande siffra för 2010 var 20% enligt rapportering till Energimyndigheten. Detta skulle kunna tolkas om att ökningen av andelen miljöbilar är stor mellan 2010 och Vi vill betona att kvaliteten i underlaget inte är sådan att man kan dra andra slutsatser av detta än att trenden går åt rätt håll, men sakta! Se bilaga 1 för mer detaljerad information om inventeringen. Inventeringen visar att elfordon kan användas i kommuner och kommunala bolags verksamhet i stor utsträckning. Den dagliga körsträckan är generellt inte ett problem och finns bara ett ladduttag över natten så hinner fordonet laddas fullt och kan användas nästa dag. Miljöbilspolicy Förstudien hade som mål att på samma sätt som inventeringen av fordon identifiera vilka policys och andra styrmedel som finns ute i kommunerna för främjande av miljöfordon. Det visade sig dock snabbt att det generellt finns olika former av mål, styrning och policys men att de tyvärr efterföljs i ringa omfattning. Förstudien har inte fördjupat sig inom området då det främst är en politisk fråga. Infrastruktur laddning När elfordon ökar i antal behöver laddningsinfrastrukturen utvecklas i regionen. Alla vanliga elfordon idag har en inbyggd laddare eller laddsladd med laddare som kan kopplas till det vanliga elnätet. Då klarar fordonet att laddas över natten. I takt med att antalet fordon ökar så kommer också krav finnas på att kunna ladda fordonet snabbare. Det finns idag tre olika sätt att ladda ett elfordon. Långsam laddning Nattladdning eller laddning när inte fordonet används. Det kräver att fordonet står stilla och är kopplad till laddningen under längre period. Fungerar utmärkt för den enskilda fastighetsägaren eller t.ex. dagverksamhet i kommuner och kommunala bolag. Möjligt i jordat hushållsuttag En-fas uttag, spänning 230 V, säkring 10/16A Laddeffekt mellan 2,3 3,7 kw En timmes laddning ger 1-2 mils körsträcka 6

7 Semisnabb laddning En laddningsteknik som framförallt diskuteras/används bland de europeiska biltillverkarna är semisnabb laddning. Tekniken kan använda den befintliga infrastrukturen och har laddelektroniken internt i fordonet. Kräver antingen tre-fasuttag eller högre säkringar Vid tre-fasuttag, 16A, blir laddeffekten ca 11 kw En timmes laddning ger 3-5 mils körning Tekniken kan mycket väl använda tre-fasuttag och högre avsäkring än 16A för att ytterligare minska laddtiden. Vid t.ex. resor för möten mellan Gävle och Söderhamn säkerställer semisnabb laddning att nuvarande elbilar klarar sträckan om laddningsmöjligheter finns under mötet. Snabb laddning Det finns ingen definition på vad som räknas som snabb laddning. Dock kan man anta en definition som att laddningen ska gå så snabbt att den som laddar fordonet ska vara beredd att stå kvar vid fordonet eller i dess direkta närhet under laddning. Det kräver stora laddeffekter, upp till 250 kw. Det kräver i sin tur laddare som är för stora, tunga och dyra för att ha ombord på fordonet och därför utgör separata laddstationer utanför fordonet. Separat laddare utanför fordonet Laddtiden ej längre än att den som laddar väntar vid eller i fordonets direkta närhet Laddeffekter upp till 250 kw Information om laddningsteknikerna är delvis hämtat från informationsskriften Laddningsinfrastruktur för elfordon, Svensk Energi. Framtida laddningsinfrastruktur Hur det framtida behovet av laddningsinfrastruktur kommer att gestalta sig är en fråga som idag är omöjlig att svara på. Det är dock viktigt att kommuner redan idag planerar för den framtida laddningsinfrastrukturen och förbereder parkeringar, fastigheter etc. vid ny-, om-, eller tillbyggnad. Några behov är enkla att förutse, t.ex. pendlingsparkeringar. Där kan man anta att behovet kommer att täckas med långsamladdning och en kombinerad motorvärmare/laddstolpe klarar att täcka de behoven. Det är dock viktigt att vid planering av pendlingsparkeringar förbereda kabeldragning redan idag och/eller att dimensioner på kanaler och annan elutrustning anpassas efter de effekter som kan komma att krävas i framtiden. På samma sätt behöver en planering/diskussion/information ske ute i kommunerna så att inte utbyggnaden av laddningsinfrastruktur bromsas på grund av att inte diskussionerna funnits och därmed inga förberedelser finns gjorda för laddningsinfrastruktur. 7

8 Laddningsinfrastrukturgrupp I förstudien har några initiala steg tagits för att skapa en diskussion kring framtida laddningsinfrastruktur. En grupp bestående av tillverkare/leverantörer, representanter för Gävle kommun och Högskolan i Gävle har träffats och diskuterat frågan. Varje tillfälle har också externa deltagare presenterat ett temaområde, t.ex. representanter från ABB och Park and Charge samt Peter Herbert från Vattenfall Utveckling. Övriga kommuner har varit inbjudna men inte deltagit. Ett av problemen är att det oftast saknas en kontaktperson för laddningsfrågor och att det är en bisyssla till en annan ordinarie tjänst. Då tenderar frågan att bli just en bisyssla med låg prioritet. Diskussionerna i gruppen har visat på att frågan är viktig och att det finns många frågor som behöver lyftas och diskuteras vidare. Gruppen kan också vara en bas för en framtida produktutveckling inom laddningsinfrastruktur där tillverkare/leverantörer diskuterar problem och frågeställningar med användare och ansvariga inom t.ex. kommuner. Vid ett framtida genomförandeprojekt är det viktigt att gruppen fortsätter att träffas och diskussionerna utvecklas och deltagarna representerar hela regionen. Seminarium/utställning Förstudien hade ett formellt avslut med ett elbilsseminarium vid Läkerol Arena Drygt 100 deltagare tog del av den senaste utvecklingen inom elfordonstekniken på förmiddagen. Under dagen var det också en utställning med de idag lämpliga och kommersiellt tillgängliga elfordonen för målgruppen och efter lunch var det också provkörning av dem. Programmet för elbilssalongen visas nedan: Samling, registrering, kaffe, Moderator Johan Almesjö Inledning, Mats Törnkvist, Regiondirektör, Per Laurell, vd Gävle Energi AB Presentation av resultatet av förstudie ECR, Mattias Gustafsson, projektledare Lars-Åke Skjöld, Pålvikens Konsult Elbilens roll i framtidens samhälle, kvinnornas betydelse, Jessica Alenius, vice vd, Bil Sweden Laddningsinfrastrukturens utveckling, Henrik Wingfors, Svensk Energi Robert Ljung, Högskolan i Gävle Rast, förfriskningar, utställning Erfarenheter från 2 års användning av elbil, Lennart Lindgren Min kommuns väg mot förnybara drivmedel, Jörgen Edsvik, ordförande i Byggnads- och Miljönämnden i Gävle, Sven Erik Linderstam, kommunalråd, Söderhamn Paneldiskussion, Alla föreläsare Avslutning och lunch Upphandling av bilar med förnybara drivmedel, För bilpoolansvariga och upphandlare Elbilssalongen sammanfattas som mycket lyckad och det planeras också att hållas ytterligare ett elbilsseminarium 2013, plats för arrangemanget är inte beslutat. Då kommer en bredare inriktning att hållas och bl.a. föreslås mindre elfordon som cyklar och mopeder ingå. 8

9 Elfordonsoffensiven Under elkraftsbranschens organisationsparaply har en gemensam ansökan med olika partners tagits fram och beslut om medfinansiering har beviljats av Energimyndigheten. Partners i ansökan är: Gävle Energi, Power Circle, MälarEnergi, Jämtkraft, Falu Energi och Vatten samt High Voltage Valley. De olika partners har i sin tur olika samarbetspartners i vardera geografiska område. Gävle Energi har varit den aktiva parten i arbetet med Elfordonsoffensiven från vår region. Dock har inriktningen varit ett regionalt projekt och diskussionerna/arbetet har främjat en alternativ projektägare/ledare. De olika delmomenten som har fått medfinansiering är: Bilpool med flexibla hyrbilslösningar Taxi med elfordon Snabbladdningsstationer (2 st) Visning elbuss ECOMM Analys av elfordonsanvändning (HiG) Elbilssalong Bilpool med flexibla hyrbilslösningar En av elbilens stora utmaningar är räckvidden innan laddning. Även om ett fåtal resor för en normalfamilj är längre än 5 mil så är flexibiliteten viktig för fordonsanvändandet. För att verkligen skapa en unik flexibilitet så knyts till elbilen ett förmånligt hyresavtal på långfärdsbil och andra fordon som lätt lastbil och minibuss. Det skulle medföra att elbilen som poolbil har en större flexibilitet än ett vanligt fordon bara bokning och framkörning/hämtning av det kompletterande fordonet är enkelt och smidigt. Initiala diskussioner finns med Gavlegårdarna och fordonsuthyrare. Konceptet är öppet för flera aktörer och tanken är att det ska testas i hela regionen, även företagsbilar är aktuella. Taxi med elfordon Gävle Taxi är beredd att prova en elbil i ordinarie taxiverksamhet. Ett krav är dock att snabbladdningsmöjligheter finns i närheten av Gävle Taxis lokaler. Snabbladdningsstationer (2st) Det finns två snabbladdningsstationer medtagna i projektet. En av dem behövs i samband med Taxiverksamheten. Snabbladdningsstationen uppföres i samarbete med Gävle Energi, Gävle Taxi samt eventuellt någon intressent inom laddningsområdet. Den andra laddstationen är inte destinerad i ansökan och samarbetsform samt plats behandlas vidare i projektet. Visning Elbuss ECOMM ECOMM är en internationell konferens om Mobility Management kommer konferensen att hållas i Gävle. Under konferensen kommer deltagare och andra besökare att behöva förflytta sig och det helst på ett miljövänligt sätt. Diskussioner finns att hyra in en elbuss med tillhörande snabbladdningssystem och skapa en tillfällig busslinje till 9

10 konferensområdet från innerstaden. Kontakter är tagen med bussleverantör samt ansvariga för ECOMM konferensen. Analys av elfordonsanvändningen (HiG) Högskolan har erfarenheter av analyser av användningen av elfordon från tidigare projektet Shopping Circle. Tanken är att de kunskaperna ska användas samt att analysen ska breddas till att även innefatta riskanalyser vid eldrift mm. Var finns barriärerna för en storskalig introduktion och vad behöver utvecklas. Vad är egentligen bara hörsägen och vad är reella problem? Högskolan kommer att få en roll hos alla samarbetspartners i projektet. Elbilssalong Utåtriktad kommunikation är prioriterat i projektet och i diskussionerna har en elbilssalong i varje deltagares (Elfordonsoffensivens) hemkommun diskuterats. Tanken är att ha ett gemensamt tema och dra nytta av varandras material och samordna bokning av bilar etc. I Gävle har en Elbilssalong genomförts under trafikantveckan Under trafikantveckan 2013 planeras ytterligare en elbilssalong att hållas och där är platsen än så länge en öppen fråga. Landstinget Gävleborgs Mobilityprojekt Landstinget har initierat ett projekt som startade i september Projektet består främst av tre ben. De två första, Resfria möten och hållbar skolmiljö berör inte elfordonsfrågan i stort. Det tredje benet som handlar om en kompetensresurs mellan inköpare/kommunala organisationer och Inköp Gävleborg är dock högintressant. Inventeringen gjord i förstudien ECR visar tydligt på problematiken med fordonsansvariga som generellt saknar möjlighet att ta del av senaste informationen och teknikutvecklingen kring fordon samt vilka möjligheter som finns i gjorda upphandlingar. Resursen kompletterar övrigt arbete med elfordon ute i regionen väl och skapar en kunskaps- och informationsresurs som aktivt kan jobba med frågorna i kommunerna och stärka organisationerna i frågan. Samarbete med Landstingets Mobilityprojekt För att erhålla ett starkt elfordonsprojekt är det viktigt att det finns en kontinuerlig verksamhet ute i regionen. Personen/personerna behöver kontinuerligt lyfta fram elfordon som ett alternativ, vara påläst på teknik och ekonomi samt introducera elfordonen i verksamheterna och visa på goda exempel. Att introducera elfordon i verksamheten är den kanske enskilt viktigaste pusselbiten i elfordonsutvecklingen. Detta för att snabbt få fordon som rullar i hela regionen och därmed visa på fördelar och överbrygga utmaningar, dvs. skapa goda exempel som kan replikeras. Ett introduktionskoncept för att få ut elbilar i den kommunala verksamheten kan vara upplagt enligt introduktionskonceptet. Introduktionskonceptet Ett samarbete skapas med leverantörer av elfordon och ett antal fordon leasas/hyrs för att nyttja i introduktionskonceptet. De fordon som redan finns i kommuner eller kommunala bolag nyttjas också lokalt i den kommunen (om möjlighet finns). Observera att det inte avser Think-bilarna som finns i Gävle och Sandviken utan elfordon av modernt snitt. Regionens 10

11 kommuner och kommunala bolag får sedan leasa dessa i en kortare period för utvärdering i den befintliga organisationen. Det kan t.ex. vara Ockelbo kommun som i 2 veckor använder bilen i hemtjänsten samt 2 veckor som poolbil i tekniska organisationen. All användning dokumenteras och analyseras av Högskolan samt att kommunen internt analyserar möjligheter och behov. I Gävle kommun är behovet av antal fordon större och ska alla förvaltningar kunna testa elfordon i sin egen verksamhet kan t.ex. befintliga bilar hos t.ex. Gavlegårdarna nyttjas en kortare tid tillsammans med övriga fordon. Detta naturligtvis om Gavlegårdarna har möjlighet att undvara fordonen en kortare tid. Kan man på detta sätt få tillgång till t.ex. 5-7 elbilar under 3-5 månader så erhålls en unik möjlighet att introducera elfordon i hela regionen. Användningen av elfordonen och högskolans utvärdering kan kombineras med lokala elbilssalonger där teknik och ekonomi diskuteras samtidigt med vikten av att planera en framtida laddningsinfrastruktur, allt för att skapa en plattform och ett kontaktnät lokalt där frågan kan behandlas vidare. Landstingets Mobilityprojekt kommer att under 2012 finansiera framtagandet av konceptet med samarbetspartners samt framtagandet av en genomförandeplan för 2013 och Finansiering av genomförandet saknas dock i dagsläget. Utveckling infrastruktur Det kommer troligtvis aldrig att tillverkas elfordon i Gävleborg men för tillverkning och distribution av laddningsinfrastruktur finns det flera företag etablerade. Det finns expertis inom t.ex. batteriområdet och laddningteknik etc. Under förstudiens gång har företag kontaktats men även företag har kontaktat ansvariga för förstudien för att diskutera ett framtida samarbete. Det finns ett starkt intresse att utveckla infrastruktur och produkter för elfordon men en sammanhållande kraft saknas idag. Det är viktigt att en samlingspunkt finns i regionen där användare/köpare kan träffa tillverkare/entreprenörer/utvecklare för diskussion och erfarenhetsutbyte. Samlingspunkten skapas i delprojektet Infrastrukturgruppen Förslag till framtida projektsamarbeten för att skapa Symbioseffekter Genom att kombinera demomöjligheterna i Elfordonsoffensiven tillsammans med Landstingets Mobilityprojekt och framtagandet av introduktionskonceptet finns en bra bas att driva utvecklingen framåt men en sista pusselbit saknas. Det är viktigt att hela bredden finns i arbetet och att näringslivet får en aktiv roll i genomförandeprojektet. Delprojektet Infrastrukturgruppen ska samla alla samarbetspartners och skapa en arena där dialoger mellan aktörerna blandas med kunskapshöjande åtgärder och att ett nätverkande bildas i hela regionen, egentligen den tidigare laddningsinfrastrukturgruppen men med en bredare inriktning på arbetet samt att hela regionen ska vara aktiv. Delprojektet ska också ansvara för att laddningsinfrastrukturfrågorna behandlas som en regional fråga där representanter från hela regionen diskuterar problematiken och förankrar prioriterade tankesätt och åtgärder lokalt ute i kommunerna. Delprojektet ska också säkerställa att lämpligt informationsmaterial finns att tillgå lokalt. 11

12 Gruppen ska vara delaktig under genomförandet av introduktionskonceptet och delta i de olika aktiviteterna ute i kommunerna. En ansökan om medfinansiering tas fram och skickas till region Gävleborg, delprojektet namnges som delprojekt utveckling som arbetsnamn men delar av arbetet sker också inom delprojekt introduktionskonceptet. En schematisk bild av de olika delmomenten visas nedan. De inringade delarna är direkt aktiv inom elfordonsutvecklingen och övriga är delaktiga i ringa omfattning men ändå en viktig pusselbil i miljöfordonsutvecklingen. Bild 2: En schematisk bild hur miljöfordonsutvecklingen i Gävleborg kan samverka. De inringade delprojekten är direkt aktiva inom elfordonsutvecklingen. Slutsats/slutord Arbetet framöver med Elfordonsutvecklingen i Gävleborgs län börjar falla på plats. De delprojekt som är kvar att lösa organisatoriskt och finansiellt är genomförandet av introduktionskonceptet samt delprojekt utveckling. Det är av yttersta vikt att även dessa delmoment kan genomföras och tillsammans med övrigt arbete skapa en bredd som ger samhället goda förutsättningar till en bra introduktion av elfordon. Biogasutvecklingen är viktig men för att använda förnybara bränslen i hela regionen så är elfordon idag det enda alternativet. Biogasproduktionen kommer att byggas ut framöver men det finns inget motsatsförhållande mellan alternativen, tvärtom så krävs att båda teknikerna utvecklas parallellt för att klara de uppsatta miljömålen, regionalt som nationellt. Det krävs ett normalstort vindkraftverk för att producera all el som behövs om regionens alla kommuner och kommunala bolag byter ut sina fordon till elfordon. För den enskilda konsumenten så behövs det m 2 solceller på egna fastigheten för att producera all el 12

13 som behövs för ca 1500 mils körning med en elbil. Det ger en unik möjlighet att producera drivmedlet lokalt och regionalt för fordonsomställningen. Kan samtidigt länets företag utvecklas och vara en del av utvecklingen inom elfordon och laddningsinfrastruktur så öppnas en stor marknad nationellt men också internationellt. Framtidståget är på väg att åka men det finns fortfarande goda möjligheter att stiga på och ta en bra plats. 13

14 Bilaga 1, Inventering av fordon Projekt förstudie Electric Car Region Redovisning av genomförd inventering av Gävleborgs läns kommuners fordon 1. Delprojektets syfte, bakgrund och genomförande a. Syftet Detta delprojekt har kartlagt den offentliga verksamhetens egna fordonsinnehav, andel miljöbilar och körsträckor mm i Gävleborgsregionen. Förstudien ska ta fram underlag för hur el- och biogasbilar kan användas i den kommunala verksamheten som förebild för andra! Avsikten är att göra det möjligt för det offentliga att visa vägen när det gäller att åstadkomma en fossilfri transportsektor snarast möjligt eller till de tidpunkter som satts upp för länet och respektive kommuner. b. Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 % av de klimatförstörande utsläppen. Personbilsflottan består av ca 4,5 miljoner fordon, varav 11 % utgörs av miljöbilar så som de nu definieras. Detta innebär inte att dessa ca bilar är drivna med förnybara drivmedel. Den andelen är mycket låg i nuläget! Ökningen av andelen miljöbilar är svag och f n drivs ökningen av övergång till mindre bensin och dieseldrivna bilar. Situationen torde inte vara annorlunda i Gävleborgs län. De nationella målen innebär att 10 % fordonen ska drivas med förnybara drivmedel år De regionala målen för transportsektorn innebär att länet ska vara CO2-neutralt 2030 och att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 20% år 2020 (av Länsstyrelsen remitterat förslag till mål)! c. Inventeringen Projektet har under januari 2012 skickat ut en enkätförfrågan med svarsmall till alla kommuner i länet, Landstinget och några statliga myndigheter. Inriktningen har varit att få reda på antalet fordon (personbilar och lätta lastbilar/minibussar) som kommunerna äger/leasar, deras körsträcka och andelen miljöbilar! 2. Delprojektets resultat a. Enkäten Från enkätsvaren kan följande noteras: Antalet ägda och leasade bilar hos kommunerna i länet uppgår till ca 1500st. Bilarna är till största delen medelstora personbilar ca 50%. Även andelen s k hantverkarbilar är stor, ca 20%. Andelen bilar med fyrhjulsdrift är ca 8%. Den genomsnittliga körsträckan är ca 5 mil per arbetsdag (beräknat på att antalet dagar då bilarna används är 300). Mycket få bilar körs mer än 14

15 10 mil per dag. I glesbygdskommunerna är körsträckorna i regel längre än i de större kommunerna. Vid samtal med bilpoolsansvariga framgår att andelen dieselbilar ökar mest. Detta beror på den rådande miljöbilsklassningen där numera många dieselbilar är miljöbilar! En annan notering är att de anställdas krav på automatväxlade och/eller fyrhjulsdrivna bilar ökar. Av det totala antalet inventerade fordon är 30 % miljöbilar enligt nuvarande definition. Motsvarande siffra för 2010 var 20% enligt rapportering till Energimyndigheten. Detta skulle kunna tolkas om att ökningen av andelen miljöbilar är stor mellan 2010 och Vi vill betona att kvaliteten i underlaget inte är sådan att man kan dra andra slutsatser av detta än att trenden går åt rätt håll, men ganska sakta! 1200 Antal miljöbilar Av Gävleborgs kommuners 1548 bilar Fordonstyp Miljöbil % Personbil Lätta fordon Lastfordon 15

16 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Mil/arbetsdag Den genomsnittlig körsträckan för Gävleborgs kommuners bilar är ca 5,0 mil/arbetsdag Mil/arbetsdag b. Resultatredovisning för kommunerna Projektet har fått enkätsvar från alla kommuner. Det totala antalet fordon uppgår till 1548 st. Redovisningen har i de flesta fall kunnat samordnas med den årliga redovisning som kommunerna gör till Energimyndigheten för energieffektiviseringsstödet Vi saknar i redovisningen vissa uppgifter, främst svar beträffande kommunernas bedömning av möjligheterna att ersätta befintliga bilar med el- eller biogasbilar! Av denna anledning väljer vi att endast redovisa andelen miljöbilar per kommun nedan! 16

17 70% Andel miljöbilar 60% 50% I genomsnitt 30% 40% Miljöbilar 30% 20% 10% 0% c. Landstinget Landstinget Gävleborg har valt att inte äga eller leasa sina fordon. Istället har Landstinget upphandlat sina bilar i två grupper, korttidshyrda fordon (bilpool genom biluthyrningsföretag) respektive långtidshyrda fordon (levereras av bilföretag) 286 st varav 219 st miljöbilar (77%). 3. Delprojektets slutsatser a. Kommunerna äger/leasar många fordon. Användningen är skiftande från tillfälliga tjänsteresor till att bilen är ett arbetsredskap i t ex hemtjänsten, tekniska verksamheter eller bostadsföretaget för att snabbt kunna komma till sina många olika kunder. b. De genomsnittliga körsträckorna är korta. Mycket få bilar går längre sträckor! Den genomsnittliga körsträckan för de ca 1500 bilarna är 5 mil per dag, vilket innebär att i princip alla dessa bilar skulle kunna ersättas med dagens och kommande elbilar. De elbilar som finns och nu introduceras på marknaden har normalt en räckvidd på ca 15 mil. Även om räckvidden reduceras vintertid är det fullt rimligt att elbilar klarar kommunernas regelbundna transporter under hela året! Detta gäller såväl personbilar som lätta fordon för hantverkare eller motsvarande. Vi relaterar här till elbilar eftersom de kan drivas med förnybar el om kommunen köper in sådan. Ett alternativt förnybart drivmedel som t ex biogas finns inte tillgängligt på relativt lång sikt i hela länet, varför elbilar får ses som huvudalternativet där biogas inte finns! c. Miljöbilsandelen i länet enligt nuvarande definition är låg - 30%! Genomsnittet för samtliga kommuner i landet är 62%. 17

18 d. Kommunernas organisation för sina fordon varierar mycket. Några kommuner har valt att hålla ihop sina fordon under en gemensam hatt, medan de flesta har ett decentraliserat ägande och drift/underhåll av fordonen. Av vår undersökning framgår att de kommuner som har en sammanhållen organisation för fordonen också har den högsta miljöbilsandelen! De har också kommit längre när det gäller styrning på såväl bilanskaffning som underhåll och avveckling. e. Vem påverkar bilpoolernas innehav starkast? Vid samtal med bilpoolsansvariga framgår att kraven från de som ska använda bilarna ökar. Detta gäller framför allt komfort, framkomlighet och säkerhet. Miljöaspekten betonas inte på samma sätt från användarhåll. Detta uppfattar vi som ett stort informations- och utbildningsbehov samt en styrningsfråga för flera kommuner när det gäller att nå miljömålen! 4. Process för att nå målen a. Ett problem är att målen ofta inte är konkreta. Ett kommunmål borde handla om andelen miljöbilar av kommunens egna fordon. Det skulle förenkla uppföljningen och förtydliga kommunikationen med de anställda! b. Vad är det som styr utvecklingen inom kommunerna? Vi har funnit att det inte är miljömedvetenhet/inriktning. Endast i mindre omfattning ekonomiska realiteter utan främst bekvämlighetsfaktorer, komfort och säkerhet. En del av orsakerna till att länet ligger lågt när det gäller andelen miljöbilar i kommunernas bilflottor är svag styrning mot miljömålen, information och utbildning av anställda i varför kommunen borde anskaffa och använda miljöbilar i verksamheten. c. I vår undersökning har vi konstaterat att de små kommunerna Ovanåker och Ockelbo har bra samordning och inriktning mot miljöbilar! Även Hudiksvall har sedan länge en sammanhållen funktion för fordon och tydlig miljöinriktning! d. Landstingets uppläggning där man upphandlar en funktion (eller kanske två olika funktioner kort och långtidshyrning) snarare än att äga/leasa sina bilar är intressant och väl värd för kommunerna att studera. Landstinget har avsevärt högre miljöbilsandel trots att avtalen löper på 3 år! En samordning av kommunala upphandlingar kopplat till Landstingets avtal alternativt tecknande av hängavtal med Landstingsavtalet vore kanske något att överväga! e. Internprissättning. Vi har inte studerat denna närmare. Dock har vi noterat att man kan påverka användningen av bilpoolbilar genom en prissättning som skulle stimulera till användning av miljöbilar/bilar drivna av förnybara bränslen som elbilar. En övergång till priskalkylering med längre tider (ex vis 8 år) skulle gynna dessa fordon! 18

19 f. Skaffa någon/några elbilar i varje kommun i länet för att prova och visa att det fungerar! 5. Sammanfattning a. Nuläget är dåligt! 30% miljöbilar är mindre än hälften av genomsnittet av kommunerna i Sverige! b. Målen behöver konkretiseras! Bestäm vilket år andelen miljöbilar ska vara 100% - alternativt hur stor andel av fordonsflottan som ska drivas av förnybara drivmedel! c. Vägen dit går igenom successiva anskaffningar i beslutad riktning, uppföljning samt information och utbildning till de anställda! d. Visionen skulle kunna vara att andelen miljöbilar utgör 100% år 2020 samt att andelen fordon som drivs med förnybara drivmedel utgör x% 2020! 19

Electric Car Region nu testar vi elbilar i Gävleborg

Electric Car Region nu testar vi elbilar i Gävleborg Presentation Gävle Dala Drivmedelskonvent Borlänge 21 mars 2014 Claes Rosengren verksamhetschef Gävle Dala Energikontor Vi strukturerar upp utvecklingen inom miljöfordonsområdet! 1. Koppling till Elfordonsoffensiven

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna Claes Rosengren ordförande www.biodrivmitt.se Snabbare omställning till fossilfria fordon! Vätgas Elbil Dalarna årsskiftet 2016/2017 Personbilar:

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Lägesrapport Elbilsupphandlingen MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-17 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 17 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Vi delar upp lokala index och nyckeltal i indikatorer för kommunen som helhet, och i indikatorer för den kommunala verksamheten. De förra kodas med suffixet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Rallystart för elbilsfamiljerna

Rallystart för elbilsfamiljerna Dokumentnamn Pressinfo Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID Rev. - Lars-Åke Skjöld, projektledare, 070-614 59 66 2009-06-01 Sida 1(8) Rallystart för elbilsfamiljerna Peter och Ann-Charlotte Ström,

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-25 4 KS 507/15 Svar på motion (C) om laddstolpar för elbilar och elcyklar Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad stockholm.se Maj 2016 Dnr:Dnr 2015-17308 IUtgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholm Kontaktperson: Johan Seuffert

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Upplägg Bakgrund Inriktning Utgångsläget för energigaserna Vårt arbete Åtgärdspotentialer

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Inköpspolicy för fordon

Inköpspolicy för fordon Inköpspolicy för fordon Projektets mål: Bilar som köps in ska vara miljöbilar eller dra i genomsnitt 1 dl mindre drivmedel per mil (med undantag för bilar med specialtillstånd) Minst 10 av de 33 skånska

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 20 21 mars Galaxen i Borlänge Ytterligare ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Intressanta föreläsningar Ett helt tält med Miljöfordon: biogas- vätgas- och

Läs mer

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Kontaktpersoner: Ylva Ek, Kickan Grimstedt och Maria Gungner Energikontoret Östra Götaland Gjuterigatan 1D 582 73

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI FEM PROGRAMOMRÅDEN ENERGI OCH MILJÖ TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten)

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Huvudet - Index för måluppfyllelse Måluppfyllelse (%) Index

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick

Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Projektet Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg avslutas vid årsskiftet en tillbakablick Christine Sisell mobilitetskontoret@lg.se Bakgrund 2001-2003, X-MaTs (Landstinget) 2005-2007, X-MaTs (Landstinget)

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Trafikantveckan 2012 Resfria Möten Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Vem är jag? Född och uppvuxen

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1./646-2016 Sida 1 (5) 2016-08-29 Handläggare Anna Björklund Telefon: 076-825 08 39 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Alesia Israilava Energimyndigheten 31 maj 2017 Båstad Agenda Samordning: Vilka? Hur? Omställning: Principer?

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Jan Malm och Claes Rosengren

Jan Malm och Claes Rosengren Jan Malm och Claes Rosengren Projektledare Gävleborg + P 2-ansvariga GDR 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands Energikontor (KF) 4. Energikontor Gävleborg

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag

Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag Bilaga 3.2 Sammanställd översikt av svar fördjupningsfrågor från länen okt 2014 Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag Tidningen E+ till alla hushåll (239 000 p) Länsstyrelsen Projektägare

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 299 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer