tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen"

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

2 LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA har under hösten fått kritik för en bristfällig naturhänsyn. Tyvärr har kritiken i ett antal fall varit befogad och vi har även fått krav på förbättringsåtgärder av vår FSCrevisor. Vi har tagit kritiken på största allvar och lagt ned ett omfattande arbete på att rätta till de brister som konstaterats. En uppföljande revision i februari har visat att åtgärderna har givit effekt. Det innebär dock inte på något sätt att uppgiften är avklarad. Nu vidtar i stället arbetet med att säkerställa att vi uppfyller de åtaganden vi gjort, inte bara för det mesta utan i görligaste mån hela tiden och överallt. Det är med naturhänsyn som med allt annat kvalitetsarbete, man måste arbeta med det hela tiden för att nå och upprätthålla en bra nivå. Ett viktigt miljöansvar för oss som skogsbrukare är att bevara skogens biologiska mångfald. Men skogen rymmer fler viktiga miljöfrågor än så. Det kanske allvarligaste miljöhotet just nu är klimatfrågan och i denna kan skogen vara en viktig del av lösningen. Växande skog binder koldioxid och om man ökar tillväxten så ökar också mängden koldioxid som skogen binder. Det är inte små tal vi talar om. Nettotillväxten i SCAs skogar binder varje år betydligt mer koldioxid än alla de utsläpp som sker från de av SCAs fabriker som skogen försörjer. Och inte bara fabrikerna. Nettoupptaget av koldioxid är större än utsläppen från skogsbruk, virkestransporter, produktionen i fabriker och sågverk och transporterna av de färdiga produkterna till kund. En annan jämförelse är att den contortatall som för närvarande växer på knappt 15 procent av SCAs skogsmark, bara den varje år binder koldioxid motsvarande en tiondel av alla transporter i hela Sverige. Det här numret av Din skog handlar om hur du som skogsägare kan öka virkesproduktionen. Ökad skogsproduktion ger dig Jerker Karlsson VD SCA SKOG som markägare ökade intäkter och ett högre värde på din skog. Den ger mer råvara till industrin. Den ger mer biobränsle och den binder mer koldioxid. En satsning på ökad virkesproduktion kan utmärkt förenas med en god och ansvarsfull naturhänsyn. Det handlar mycket om att göra rätt sak på rätt mark. Att ta vara på möjligheterna att öka skogsproduktionen gynnar dig som markägare, industrin, samhället och miljön. INNEHÅLL Aktivt skogsbruk lönar sig...3 Förädlade plantor ger flygande start...4 Öka produktionen med contorta...7 Röjning ökar lönsamheten i skogen...8 Styr utvecklingen med hjälp av gallring...10 SCA har gödslat fram miljontals extra kubikmeter...11 Dikesrensning kan öka tillväxten med procent...12 Första steget en PLUS Plan..13 Mäktiga djur i mäktig natur...14 Innovativ skogsägare provar gärna nytt...16 Satsning på naturhänsyn gav resultat...18 Avverkningslag drillas i naturvård...19 Med näsa för den svenska skogen...20 Nya virkesköpare...21 Stort behov av virke...22 DIN SKOG Upplaga: Adress: SCA Skog AB, Sundsvall Tel: Fax: Hemsida: Ansvarig utgivare: Björn Lyngfelt Redaktör: Kerstin Olofsson Produktion: Fryklunds, Härnösand Tryck/repro: Tryckeribolaget, Sundsvall Tryckt på SCAs GraphoCote 80 g. Omslag Reprint 150 g. Tidningen distribueras gratis till personer som äger skog i något av de fyra nordligaste länen. Om du inte får tidningen idag, men vill ha den i fortsättningen, går det bra att meddela detta per brev eller telefon. Du kan också skicka e-post till: omslagsbild: lars-olof hallberg/n

3 Aktivt skogsbruk lönar sig Om du bedriver ett aktivt skogsbruk kan du få ut minst procent mer virke än om du låter skogen sköta sig själv och givetvis mer pengar. Det säger SCAs nya skogsvårdschef Pelle Gemmel. Det är bland annat viktigt att röja ungskogen och att inte låta den gamla skogen stå för länge. Du får tips om det och mycket annat i detta temanummer om ökad virkesproduktion. Se ditt skogsbruk som ett företag, uppmanar SCAs skogsvårdschef Pelle Gemmel. Foto: Per-anders sjöquist Pelle Gemmel tycker att man bör se skogsbruket som ett företagande och se till att sköta sitt företag effektivt. Om man sätter förädlade plantor och bedriver ett aktivt skogsbruk genom hela omloppstiden får man ut minst procent mer volym än om man litar till självföryngring och låter skogen utveckla sig fritt. Att vara passiv är att kasta pengar i sjön, menar Pelle Gemmel. Vem väljer att sätta in pengar på ett konto med minimal ränta om det finns konton med mycket högre ränta? Lämplig sparbössa? När det gäller att öka produktionen, och framför allt intäkterna från sin skogsfastighet, är det viktigt att fundera på om man har gammal skog som bör avverkas. Av tradition är det många som inte avverkar skogen för att de inte behöver pengar för tillfället. Skog en fungerar som en sparbössa, men man har kanske inte funderat på om pengarna är bra placerade eller om de bör placeras om. Gammal skog innehåller ofta en hög andel virke med ett högt värde. Trädens tillväxt har dock stannat av och förräntningen av det stående kapitalet är därför liten. Samtidigt ökar riskerna för att skogen ska drabbas av skador. Om det rör sig om granskog som gallrats tidigare finns det risk att det utvecklas röta. Det minskar värdet på skogen och gör beståndet mer vindkänsligt. Äldre, försvagade träd drabbas också lättare av granbarkborre och andra skadegörare, säger Pelle Gemmel. I ett sådant läge bör man därför fundera på om skogen verkligen är den bästa sparbössan. Kanske är det bättre att avverka den och plantera ny skog. Lönsam röjning Pelle Gemmel poängterar också vikten av att sköta ungskogsröjningen. Det ökar inte virkesvolymen, men höjer värdet på virket. Det är en mycket lönsam insats. Har man inte tid eller lust att göra jobbet själv så kan man anlita SCA eller något annat företag. Röjer du i rätt tid kan du få arbetet gjort för kronor per hektar. Väntar du för länge får du betala det dubbla. Det absolut dyraste alternativet är oftast att inte röja alls då riskerar du att inte få ut några pengar vid förstagallringen. Dessutom ökar risken för snöbrott och vindskador. Plan ger kontroll Det gäller att vara på hugget när det är dags att röja. Från det att ungskogen är röjningsmogen tills att den växt sig för hög och tät tar det bara fem till tio år. En skogsbruksplan är till stor hjälp när det gäller att hålla koll på röjningarna och övrig skogsskötsel. De flesta som skaffar en plan blir mycket mer aktiva i sitt skogsbruk, eftersom de ser hur mycket mer de kan få ut av sin skog, säger Pelle Gem mel. Om man vill bedriva ett skogsbruk med hög virkesproduktion är det också viktigt att använda förädlade plantor och göra en professionell markberedning. Dessutom tipsar Pelle Gemmel om contortaplantering, gödsling och dikesrensning. Mer om detta kan du läsa i andra artiklar i det här numret av Din skog. kerstin olofsson 3

4 Förädlade plantor ger Att använda förädlade plantor är den skötselåtgärd som ger allra bäst avkastning. Dessutom är det den enklaste åtgärden som en skogsägare kan göra. Den ger effekt på stora arealer och kostar i princip inget extra, säger Ola Rosvall, chef för Skogforsks anläggning i Sävar. De förädlade plantor som finns på marknaden i dag växer cirka procent bättre än dagens oförädlade skogar. Det betyder att du får en ordentlig extra tillväxt jämfört med om du väljer självföryngring eller oförädlade plantor. Och den extra kostnaden för att välja en planta från de bästa förädlingsplantagerna är alltså marginell. Markbered så snart som möjligt efter slutavverkning och använd förädlade plantor, råder Ola Rosvall, chef för Skogforsk i Sävar. Foto: skogforsk Ola Rosvalls främsta råd till den enskilda skogsägaren är enkelt: Gör nya föryngringar på bästa möjliga sätt. Markbered så snart som möjligt efter slutavverkning och använd förädlade plantor. Ola Rosvall har studerat det ekonomiska utfallet av att använda förädlade plantor och han presenterar några enkla fakta: En producerad kubikmeter kostar cirka 20 kronor för mark beredning och plantering. En förädlad planta kostar 1-2 öre extra. Den extra volym som skogsägaren får genom förädlat plantmaterial är i praktiken gratis. 50 procent högre avkastning En ökad tillväxt på procent ändrar lönsamhetskalkylen ganska rejält. För ett område med låg bonitet är det skillnaden som gör det lönsamt att plantera, konstaterar Ola Rosvall. Som räkneexemplet här intill visar, kan nettoavkastningen efter slutavverkning, inklusive två gallringar, bli 50 procent högre. Men du behöver inte vänta till avverkningen för att se fördelarna med förädlade plantor. En snabbare tillväxt gör att röjningen blir enklare eftersom plantorna klarar konkurrensen mot lövsly bättre, säger Ola Rosvall. Kottar med turbofrö Att ta fram förädlade plantor bygger inte på genteknik, utan handlar om klassisk växtförädling. Man väljer helt enkelt ut bra träd och korsar dem med andra bra träd, förklarar Jörgen Andersson, chef för SCA NorrPlant. Detta görs på speciella fröplantager genom att man ympar fast grenar från utvalda träd med bra genetiska egenskaper, s k plusträd, på vanliga plantor. Sedan klipps de ursprungliga plantornas grenar bort steg för steg, tills allt som växer över knähöjd har samma gener som plusträden. Efter cirka 15 år kan man skörda de första kottarna som då är laddade med turbofrö. Fröna får sedan gro och plantorna får växa till, först i växthus och sedan på friland, innan de är leveransklara. Tyvärr finns det inte tillräckligt med förädlade plan- tor för att klara hela behovet. När det gäller granplantor är ungefär 50 procent förädlade. För tall är situationen bättre men det finns ett visst underskott, framför allt för Norrbotten. Jörgen Anderssons råd till den som ska köpa plantor är att vara ute i god tid. 4

5 flygande start Jörgen Andersson, chef för SCA NorrPlant, vid ett så kallat plusträd som ska ge kottar laddade med turbofrö. Foto: Bo Fernström Så mycket kan man tjäna på förädlade plantor En bra tumregel är att beställa senast vid avverkningen, alltså i regel 1,5 år före själva planteringen, för att vara säker på att få plantor av bästa kvalitet, säger han. SCA NorrPlant jobbar också för att öka andelen förädlade plantor så att de ska täcka behovet för alla provenienser. Vi är i färd med att anlägga flera nya fröplantager för såväl gran som tall och contorta, och de kommer att få ännu bättre egenskaper, säger Jörgen Andersson. De skogar som får sitt ursprung från dessa kommer att ha ungefär 25 procent bättre tillväxt än dagens skogar. Men det dröjer ännu några år innan sådana plantor finns ute på marknaden. Viktig markberedning Jörgen Andersson betonar också vikten av att ge plantorna en bra start. Gör en professionell markberedning, annars kan du äventyra hela föryngringen, säger han. En bra markberedning gör att plantorna klarar kon- För ett område med normal bonitet kan tillväxten höjas från 4,1 m 3 per år och hektar till 4,8 m 3 per år och hektar. Avverkningskostnaden blir lägre. Du får större volym på samma antal träd. Nettoavkastningen, inklusive två gallringar, blir då 50 procent högre, kronor per hektar i stället för kronor, enligt Skogforsks beräkningar. Du kan också välja att slutavverka år tidigare, men ändå plocka ut samma virkesvolym som vid en senare avverkning i ett bestånd med oförädlade plantor. kurrensen mot gräs bättre och ger bättre skydd mot insektsangrepp. Rötterna får också en högre marktemperatur, vilket gynnar tillväxten. Markberedning minskar dessutom risken för frost och ger bättre näringstillgång. När det sedan är dags att plantera ska plantan sättas högt och ljust, gärna på en omvänd torva. Om plantan sätts nere i gropen är det risk att den dränks. Trampa inte för hårt runt plantan, utan fös bara dit lite jord. Med dagens förädlade plantor och en korrekt markberedning och plantering så ger du din nya skog en flygande start, avslutar Jörgen Andersson. Thomas Ekenberg

6 SCA investerar 93 miljoner i Munksund SCA Timber investerar 93 miljoner kronor i en fabrik för tillverkning av fönsterämnen vid sitt sågverk i Munksund utanför Piteå. Den årliga produktionen blir drygt kubikmeter och fabriken kommer att syssel sätta 24 personer. Efterfrågan på träfönster av hög kvalitet ökar och genom den här investeringen stärker SCA Timber sin ställning på marknaden. Den nya fabriken beräknas tas i drift i oktober. Jätteälg blir turistattraktion En jättelik träälg på toppen av berget Vithatten i Västerbotten ska bli en ny turistattraktion. Den 47 meter långa älgen ska inrymma såväl restaurang som konferenslokaler och konserthall. Utkiksplatsen i kronan, 45 meter upp i luften, kommer att bjuda på fantastiska vyer över fjällkedja, skog, sjöar och hav. Turistföretagaren Thorbjörn Holmlund tror att älgen kommer att locka turister från hela världen och säger att intresset redan är makalöst stort. De flesta bygglov och tillstånd börjar nu bli klara och enligt Thorbjörn Holmlund kommer även finansieringen att lösa sig. Han räknar med att bygget ska komma i gång till våren. Graningebruks sågverk nedbrunnet Såghuset vid SCAs sågverk i Graningebruk totalförstördes vid en brand den 8 februari. Branden började troligen vid barktrumman och när räddningstjänsten kom till platsen var byggnaden med sågverkslinjen helt övertänd. Ingen person kom till skada. Verksamheten vid sågverket kommer inte att återupptas igen, men SCAs övriga sågverk kommer att överta Graningebruks produktion. Förändringen innebär att vi inte längre tar ut s k Graningestock, alltså klentimmer av gran, men vi styr om produktionen så att skogsägarna även i fortsättningen kommer att få ut maximalt vid avverkningsuppdrag hos oss, säger Christer Olofsson, marknadschef vid Ångermanlands skogsförvaltning. Använd skog motverkar växthuseffekten Den svenska skogen tar upp koldioxid och lagrar den som kol i träd och mark. Genom intensivare skogsbruk, snabbväxande trädslag, gödsling och andra produktionshöjande åtgärder kan skogarna ta upp ännu mer koldioxid än de gör i dag. Men det är inte som kolsänka som skogen har sin viktigaste roll, säger Mats Olsson, professor vid SLU. Det är användningen av skogsråvaran som ger den stora utväxlingen. Störst klimateffekt får man ofta genom att avverka skog, använda råvaran klokt och sedan återplantera skogen. När trä exempelvis ersätter stål och betong i byggnader minskar koldioxidutsläppen mycket. 6 Foto: olle hedvall

7 Öka produktionen med contorta Ett bra sätt att öka sin produktion är att odla contorta. Det menar Per Persson, SCAs förre skogsvårdschef. Det enkla skälet att använda contorta är att den växer mycket bättre på många marker. Den är dessutom lättskött, lättodlad och kan planteras utan speciella åtgärder, säger han. SCA har sedan 60-talet varit en föregångare när det gäller plantering av contorta. I dag finns därför stor kunskap om hur trädslaget kan användas. Per Persson, som var SCAs skogsvårdschef , delar gärna med sig av sina erfarenheter. Ger 40 procent mer Contortan producerar cirka 40 procent större virkesvolym än svenska trädslag på motsvarande mark. Vi har lärt oss en hel del under årens lopp och slutsatsen är att contortan håller vad den lovar. I vissa odlingar har vi till och med sett betydligt större tillväxt, säger Per Persson. Erfarenheterna visar också att contortan har en bättre överlevnadsförmåga än vanlig tall och gran, den angrips mindre av älg och är mindre utsatt för andra typer av skadeangrepp. Även miljöaspekterna kring contortan har utretts, bland annat genom en stor miljökonsekvensbeskrivning. Slutsatsen där var att det går att använda contorta och samtidigt bevara den biologiska mångfalden, bara man undviker att contortatallen blir dominerande i landskapet. Trots de goda resultaten finns fortfarande en viss skepsis mot contortan. Tveksamheten beror, tror Per Persson, på okunskap parat med viss invandrarfientlighet. Det har ju gjorts en del misstag, med planteringar på fel marker och med fel provenienser. Vissa skadeangrepp har också drabbat contortan. Men med den kunskap vi har i dag finns det ingen anledning att avstå från att plantera contorta på rätt marker om man vill öka produktionen. Bra kvalitet Finns det då avsättning för virket? Ja, de försök som har gjorts visar att contortan fungerar som sågtimmer med en kvalitet fullt jämförbar med planterad svensk tall. Tester har också gjorts med massatillverkning och contortan har visat sig fungera både för kemisk och mekanisk massa. Redan i dag framställer Östrands massafabrik en speciell CTMP-kvalitet som består av 100 procent contorta. Med tanke på de volymer som finns inom SCAs bestånd kommer den industriella förädlingen att utvecklas, så visst kommer det att finnas en efterfrågan, konstaterar Per Persson. SCA har planterat cirka hektar med contortatall. Det innebär att miljoner skogskubikmeter virke blir tillgängligt under de närmaste åren. Thomas Ekenberg Tittar man globalt finns ett tal barrträdsarter på våra breddgrader, men i Sverige har vi bara två. Jämför gärna med jordbruket, där det inte finns en enda gröda som inte är importerad, säger SCAs förre skogsvårdschef Per Persson, här omgiven av contortatall. Foto: Bengt Ek/SKOGENbild

8 Röjning ökar lönsamheten i skogen Näst efter föryngring är röjning den viktigaste skötselåtgärden. När träden får mer utrymme och bättre tillgång till vatten och näring växer de sig grövre och därmed ökar lönsamheten i skogen. Ofta lönar sig insatsen redan vid första gallringen. Att röja i ungskogen är ingen nyhet. Redan för 150 år sedan visste insiktsfulla skogsägare att träden måste ges plats att växa, på samma sätt som rädisor och morötter behöver utrymme i trädgårdslandet. Unikt tillfälle Vid röjningen lägger skogsägaren grunden för det framtida beståndet. Det är ett unikt tillfälle att forma sin skog. Medvetenheten om hur viktigt det är har ökat, men fortfarande slarvas det dessvärre en hel del, särskilt bland de privata skogsägarna, konstaterar Anders Bryntesson i Rossön. Sedan 1984 driver han entreprenadföretaget ABOR AB som erbjuder plantering, röjning och gallring, ofta på uppdrag av SCA. Röjningen ökar inte den totala produktionen i skogen, men tillväxten styrs över till de mest värdefulla stammarna, förklarar han. När man röjer minskas konkur- Röjt rensen mellan träden och därmed ökar tillväxten för de individer som står kvar. Samtidigt höjs kvaliteten på beståndet genom att man gynnar träd som t ex är raka och finkvistiga. Att träden får större diameter och högre kvalitet innebär att skogsägaren får bättre betalt vid framtida avverkningar. En väl utförd röjning kan oftast betala sig redan vid första gallringen och ännu större förtjänst blir det vid slutavverkningen. Röjningen ger alltså tydliga resultat både i skogen och i plånboken, konstaterar Bryntesson. En korrekt utförd röjning gör dessutom att träden blir stabilare och därmed mindre känsliga för vind och snö. Man kan också gallra och slutavverka flera år tidigare än om man inte hade röjt, eftersom träden har växt snabbare. Illustration: Nils Nils Forshed S t o r S m å L i t e n B ä t t r e Diameter- Storm- och tillväxt snöskador Självgallring Virkeskvalitet L i t e n S t o r a S t o r S ä m r e Oröjt Röj i tid! Anders Bryntesson påpekar att det gäller att vara vaksam på när det är dags att röja. Det är lätt att tiden rinner iväg. Träden växer fort, särskilt unga lövträd, och en tappad säsong får stora konsekvenser. Struntar man i att röja kan de problem som uppstår inte repareras i efterhand. Röjning utförs en till två gånger innan den första gallringen. I tallföryngringar kan det bli en tidig röjning av förväxande lövträd. Några

9 Aktiv skogsbrukare på långdistans Erik Zakrisson har mer än hundra mil mellan hemorten Finspång och skogsskiftet i Arvidsjaurs kommun, så det ligger nära till hands att leja bort röjningen av ungskogen. Jag gör det gärna själv, men tiden räcker bara inte till, säger han. Röjningen ger tydliga resultat både i skogen och i plånboken, säger Anders Bryntesson, skogsentreprenör i Rossön. Foto: sten nilsson år senare, när träden blivit ett par meter höga, görs en ungskogsröjning. Antalet stammar som lämnas kvar efter röjningen varierar efter trädslag och bonitet, men i genomsnitt räknar vi med att det ska vara träd per hektar, säger Anders Bryntesson. Och även om röjningen medför vissa kostnader är det alltså en investering som ger ett högre netto framöver. mats WigardT Fördelar med röjning Ger möjlighet att välja trädslag Ger bättre kvalitet Stabiliserar beståndet mot snö och storm Ger högre netto vid första gallringen Ger högre produktion av värdefullt virke Medför kortare omloppstid Minskar självgallringen Det var i mitten av 90-talet som Erik Zakrisson köpte skogshemmanet i Åberget, norr om Piteälven. Då var mycket redan avverkat på den omkring 90 hektar stora fastigheten. Snabbare tillväxt En tredjedel bestod av föryngringsytor, 20 procent var oröjd ungskog, 25 procent var skog i åldern 30 till 60 år och resten var moget för slutavverkning. Den sista slutavverknings skogen avverkade Erik år 2002, så det finns ett glapp innan den äldsta, nu 75-åriga, skogen är lämplig att slutavverka. För att snabba på tillväxten och få den äldre skogen att mogna lite tidigare låter han regelbundet gödsla marken. Efter fyra gödslingar räknar han med att kunna slutavverka 20 år tidigare och ändå få ut ungefär samma volym. Även han vill lämna kvar något till den som en dag tar över hemmanet. Grövre träd Han ser också till att den stora an - delen föryngringsytor och ungskog röjs. Färre men grövre träd, i stället för många smala stammar blir resultatet. Tillsammans med sin far går han igenom skogsbruksplanen och diskuterar var åtgärderna ska sättas in. Det slut giltiga beslutet tas i samråd med virkesköparen Anders Sundström, som är deras kontaktperson på SCA. Sedan utförs arbetet genom SCAs försorg. Samarbetet fungerar verkligen jättebra och är ekonomiskt fördelaktigt, säger Erik Zakrisson. Hittills har han låtit röja omkring 20 hektar av sin ungskog. Och mer blir det. Stora arealer bara väntar på att röjsågen ska börja vina. Det är en enkel åtgärd som alltid lönar sig, konstaterar han. mats WigardT Erik Zakrisson bor långt ifrån sin skog och tycker därför att det är praktiskt att ta hjälp av SCA i röjningsarbetet. Foto: PriVat 9

10 Styr utvecklingen med hjälp av gallring Gallring är en åtgärd som gör att du tjänar mer på din skog, både på kort och lång sikt. 10 Men när och hur ska man gallra? SCAs skötselspecialist Magnus Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring gallring. Varför ska man gallra? Gallring är en investering i ett bättre bestånd i framtiden. Det är ett sätt att styra utvecklingen, så att du får en värdefullare skog när det är dags för slutavverkning. Du får också bättre ekonomi under skogens livscykel, eftersom gallringen ger en nettointäkt. Stämmer det att gallring inte ger någon ökad tillväxt? Ja, i den mån att volymen virke blir densamma. Men vitsen med gallring är att du kan styra tillväxten till de bästa stammarna. Du får bättre kvalitet och grövre stammar och på så sätt får du ut mer för ditt virke vid avverkningen. När ska man gallra? Det beror lite på vilka marker och trädslag det handlar om. En tumregel är att förstagallringen bör göras när beståndets höjd är meter. Grundförutsättningen för att göra en bra gallring är att man skött beståndet från början. Att plantera och röja beståndet är två viktiga åtgärder som både underlättar gallring och gör att du kan gallra snabbare. Kostnaden för röjning har du igen vid gallringen du får en lägre kostnad för gallringen och ett högre netto om beståndet är röjt. Vad händer om jag väntar för länge med att gallra? Då minskar du möjligheten att styra tillväxten till de bästa stammarna och dessutom ökar risken för exempelvis vindfällen och snöskador. Och om jag inte gallrar? Gör du ingenting får du ofta en självgallring i beståndet, där träd självdör och ruttnar bort i stället för att ge en intäkt. En del bestånd som växer på platser som är särskilt utsatta för vind och snö kan dock behöva lämnas ogallrade för att i stället slutavverkas tidigt. Hur ska jag gallra? Vi inom SCA förespråkar kvalitetsgallring, det vill säga att man koncentrerar sig på att gallra bort sjuka, krokiga och skadade stammar och lämnar de stammar som har bäst förutsättningar till en bra tillväxt. Det betyder också att träd av alla dimensioner avverkas. Genom att ta bort grövre träd av dålig kvalitet gynnas klenare träd med rakare stammar. Metoden ger både ett bra netto vid gallringstillfället och främjar det framtida värdet i beståndet. Hur mycket ska jag gallra? En tumregel är att en tredjedel av virkesvolymen i skogsbeståndet avverkas vid en förstagallring. Grovt sett kan man säga att vart tredje träd avverkas vid gallringen. Är inte ett gallrat bestånd mer känsligt för skador, som exempelvis vindfällen? Jo, första åren efter gallring är skogsbeståndet lite känsligare. Men om du gallrar i rätt tid så blir det kvarvarande beståndet på sikt tåligare mot både snöskador och vindfällen men även mot svamp- och insektsingrepp. Det är helt enkelt så att ett träd som får plats att växa blir tåligare. Thomas Ekenberg Foto: Valmet

11 SCA har gödslat fram miljontals extra kubikmeter SCA var ett av de första skogsföretagen som började gödsla skog med kväve. Redan 1961 genomfördes de första storskaliga försöksgödslingarna och fram till i dag har runt hektar gödslats. Det har skapat en mertillväxt som motsvarar två till tre extra årsavverkningar på SCAs marker. En normal gödselgiva är 150 kg kväve per hektar, eller 15 gram per kvadratmeter. Det ger en tillväxtökning på totalt 15 till 20 skogskubikmeter per hektar under en tioårsperiod. Det innebär att SCA skulle ha fått en total produktionsökning på drygt elva miljoner skogskubikmeter. Men siffran ska nog justeras ner lite. I början hade man inte lika säkra kriterier för att välja gödslingsbestånd. Men åtta till tio miljoner extra kubikmeter är en fullt realistisk bedömning. Helikopter och traktor För att få bästa ekonomi har vi alltid prioriterat skog som ligger nära våra industrier, säger Mats-Åke Lantz, som är chef för fältservice vid SCA Skog. Där finns det skogar som har gödslats både två, tre och fyra gånger under den här perioden. Samtidigt är det stora arealer som vi inte har gödslat alls. Enligt våra register har drygt 80 procent av SCAs skogsinnehav aldrig gödslats. SCA utför gödslingen med hjälp av helikopter och traktor. Huvudalternativet är traktor, men i skogar där det inte finns något stickvägsnät använder vi helikopter. Våra entreprenörer arbetar alltid med digitala kartor och GPS-navigering. Det är ett ovärderligt hjälpmedel för att få en jämn spridning av gödselmedlet i skogen och för att hålla ord- ning på gränserna. Det gäller både för traktor och helikopter Viktigt välja bestånd Skogsgödslingen har varit mycket lönsam för SCA. Investeringskalkyler för enskilda bestånd ger upp mot procents årlig förräntning. Men egentligen har det varit ännu lönsammare, säger Mats-Åke Lantz. Vi har ju ett stort lager av äldre skog som vi måste spara på för att inte behöva gå ner i avverkning i framtiden. När vi gödslar kan vi öka uttaget redan samma år. Både för ekonomin och för miljön är beståndsvalet viktigt. För även om nästan all skog i norra Sverige svarar på kvävegödsling, så finns det en del undantag, främst fuktiga och blöta marker och rena torvmarker. Där är det ofta andra näringsbrister som dominerar. Framför allt lider träden där brist på kalium och fosfor. Virkesköpare ger råd Sedan finns det skogar som är olönsamma att gödsla, som lövskogar, unga skogar, mycket gamla skogar och extremt magra marker. Där reagerar träden visserligen bra i procent, men de växer så långsamt att det inte blir speciellt många extra kubikmeter, säger Mats-Åke Lantz och avslutar med att slå ett slag för ökad gödsling även i privatskogsbruket: Prata med våra virkesköpare. De kan skogsgödsling och vet vilka skogar som är lönsamma att gödsla. De vet också vilka gödslingar och entreprenörer som är på gång i ditt område. För det är klart, ju fler hektar vi kan få ihop inom ett område, desto billigare blir det för alla parter. Carl Henrik Palmér En normal gödselgiva ger en tillväxtökning på totalt 15 till 20 skogskubikmeter per hektar under en tioårsperiod. Foto: Per-Anders Sjöquist 11

12 Dikesrensning kan öka tillväxten med procent Stigande grundvatten är lite av en tickande bomb i många norrländska skogar. Det varnar Gunnar Selling vid Skogsstyrelsen i Ånge. För lite vatten är inte bra, det hämmar trädens tillväxt. Men för mycket vatten är minst lika illa. Trädens rötter behöver syre, annars kan de inte utnyttja marken ordentligt. Det här visste de gamla skogsmännen och många skogar dikades redan under 1930-talet och skogsdikning fortsatte i stor skala ända fram till 1980-talet. Men nu stiger vattnet i många skogar i takt med att de gamla dikena växer igen. Blir det riktigt blött kan träden till och med dö. Jag vill slå ett slag för dikesrensning, säger Gunnar Selling. Skogsbruket har legat lågt med dikning ett tag och det är olyckligt. Min gissning är att det här är en följd av 1990-talets miljödebatt skogsdikning blev ju nästan ett fult ord. Men jag tror att man blandar ihop nydikning och dikesrensning, menar han. Återställ diken Vid nydikning sänker man den ursprungliga grundvattennivån och skapar en helt ny miljö för träd, växter och djur. Det här kallas på byråkratspråk för markavvattning och det kräver länsstyrelsens tillstånd och det får man oftast inte! Men dikesrensning är något annat. Det handlar bara om att återställa gamla diken. Man tar bort vegetation och slam i dikesbotten så att vattnet åter kan rinna fritt. Man får aldrig gå djupare än den gamla dikesbotten. En normal dikesrensning ska anmälas till Skogsstyrelsen sex veckor i förväg. Om de gamla dikena är så igenväxta att ett nytt naturtillstånd har hunnit uppstå betraktas det dock som markavvattning och då behövs länsstyrelsens tillstånd. Lönsamt I en utredning som Skogforsk gjorde för några år sedan bedömdes att tillväxten i fuktiga granskogar i genomsnitt kan öka med 10 till 20 procent med väl underhållna diken. På riktigt blöta marker är vinsten ännu större. I en modern dikesrensning låter man aldrig vattnet gå rakt ut i sjöar och vattendrag. Jordpartiklar och humus får inte rinna ut i sjöar och bäckar, eftersom det skapar problem för arter som utnyttjar bottnarna, som öring och flodpärlmussla. Den naturliga bäckkanten får därför aldrig grävas sönder tvärtom ska man gräva slamgropar 20 till 30 meter innan diket når vattendraget. Där lugnar vattnet ner sig så att jord och humus faller till botten. Bäckkanten blir också ett filter som tar hand om skräp. Man kan dessutom lägga smågranar eller granris här och var i diket. Det filtrerar bort grövre material. Skyddsdikning Det finns en tredje sorts dikning som Gunnar Selling också vill se mer av i framtiden. Det är skyddsdikning efter slutavverkning. Innan avverkningen fungerade träden som en länspump, men när träden försvinner stannar pumpen. I lågt liggande partier kan det bli rejält blött. För att hjälpa igång den nya skogen kan man behöva skyddsdika lågpartier, säger Gunnar Selling. Man ska inte gå djupt, det räcker oftast med en halvmeter djupa diken. Och kanterna ska vara flacka, för det här är bara tillfälliga diken, i avvaktan på att den nya skogen växer upp och trädpumpen kommer igång igen. Naturligtvis ska också en skyddsdikning miljöanpassas. Och anmälas till Skogsstyrelsen, senast sex veckor i förväg. Vid dikesrensning återställer man gamla diken genom att ta bort vegetation och slam i dikesbotten. Carl Henrik Palmér Foto: Per Kjellin 12

13 Första steget en PLUS Plan Planering är A och O om man vill öka virkesproduktionen i sitt skogsbruk. Därför rekommenderar jag starkt att skaffa en skogsbruksplan, säger virkesköparen Lennart Eriksson. SCA erbjuder både PLUS Planer och en rad tjänster för att höja tillväxten och virkesvärdet: markberedning, plantering och röjning är bara några exempel. Med en skogsbruksplan brukar röjning och andra arbeten bli utförda i tid, säger SCAs virkesköpare Lennart Eriksson. Att vara en aktiv skogsägare behöver inte innebära att man själv utför allt jobb, betonar Lennart Eriksson, som jobbar vid Jämtlands skogsförvaltning. Det viktigaste är att skaffa sig kunskap om sin fastighet och vilka åtgärdsbehov som finns. Sedan kan man prioritera vad man hinner göra själv och vad som behöver lejas bort. En skogsbruksplan är en fantastisk hjälp för detta, menar Lennart och berättar att de allra flesta som skaffar en plan brukar öka tillväxten ordentligt på sin fastighet. Planen ger en helt ny överblick. Skogsägarna ser tydligt vilka åtgärdsbehov som finns och vilka möjligheter de har att utveckla sin skog. Det gör att de flesta blir mycket mer engagerade. Hela kedjan En skogsbruksplan en s k PLUS Plan går att köpa av SCA, som också erbjuder en rad PLUS-tjänster, som till exempel PLUS Markberedning, PLUS Plantering, PLUS Röjning och PLUS Gallring. PLUS innebär bland annat att arbetet görs på ett kvalitetssäkrat sätt och att skogsägaren får en skriftlig redovisning av det jobb som har gjorts, förklarar Lennart Eriksson. Andra tjänster som SCA erbjuder är dikesrensning och gödsling. Gödsling kan vi främst erbjuda när vi gödslar egen skog i närheten, men dikesrensning föreslår jag så fort jag ser gamla igenväxta diken. Rensningen sätter bra fart på skogen. Skogsägarna kan givetvis välja att köpa enstaka tjänster, men allt fler väljer att anlita SCA för hela kedjan från plantering till slutavverkning. Många tycker att det är smidigt att bara ha en kontaktperson. Och det är ju en fördel om jag varit med länge och känner till fastigheten, för då kan jag ge bättre råd om skogsskötseln. Ökat intresse Lennart tycker att intresset för virkesproduktion har ökat på senare år. Det märks bland annat vid valet av föryngringsmetod. När vi gör en slutavverkning nu för tiden väljer i princip alla skogsägare att markbereda och plantera och det är ju väldigt positivt. Ofta är det SCA som gör jobbet, om inte annat så levererar vi plantorna. I dag tycker folk att det är värt några ören extra för att få förädlade plantor. Har man sett vilken fart det blir med sådana, så vill man inte ha något annat. Han betonar att råden för ökad produktion inte bara gäller dem som har stora fastigheter. Det är ingen skillnad om man har en stor eller liten fastighet. Man måste alltid investera och sköta om skogen för att få ut det mesta möjliga av den. kerstin olofsson SCAs PLUS-tjänster PLUS Plan PLUS Markberedning PLUS Plantering PLUS Röjning PLUS Gallring PLUS Avverkning 13

14 Mäktiga djur i mäktig natur Om du är intresserad av häftiga älgar har du inte sett något förrän du varit i Alaska. Där finns världens största älgar. Tjurarnas horn kan bli nästan ofattbart stora. Visst är Alaskas älgar lite större och framför allt tyngre än våra svenska älgar. Men det mest imponerande är ändå tjurarnas horn. Utläggen (hornkronans bredd mellan de yttersta spetsarna) kan mäta över två meter! Jämför gärna med den största europeiska älg som skjutits i modern tid. Den fälldes år 1982 på SCA-mark i Mattislandet i Norrbotten och hade ett utlägg på drygt 138 cm. Inte ens en medelmåttig tjur med Alaskamått mätt! Sannolikt har Alaskaälgarna ut - vecklat så stora huvudprydnader för att de lever i ganska öppna miljöer. De trivs inte ute på verkliga tund- ran men lever i kanten mot skogen, i glesare skog och buskrika områden. Hjortdjur som håller till i tätare skog har sällan eller aldrig breda horn de skulle ju mest vara i vägen. Men älgens urfader, som faktiskt är från Europa, var ännu värre. Den levde i Europas öppna landskap och hade hornutlägg på cirka tre meter. Hornen bestod av två långa stänger som stack ut åt sidorna, med en mindre skovel längst ut på vardera sidan. Tålamod Den som i dag vill se eller jaga älg i Alaska bör utrusta sig med en bra kikare, tålamod och god lokalkännedom. För det är inte lika tätt med älg där som här hemma. I hela Alaska, som är mer än tre gånger så stort som Sverige, finns bara älgar. Vår älgstam består av djur i vinterstam. Flodjakt Den årliga avskjutningen ligger på blygsamma djur (drygt i Sverige). Att jaga med löshund är inte tillåtet. Ett trevligt och populärt jaktsätt i Alaska är att jaga från en flod eller å. Man sitter i en kanot och driver långsamt nedströms. Älgarna står ofta och betar i strandkanterna. Jakt med pil och båge är förresten tillåten, men inte hur som helst. Man måste ha gått igenom specialutbildning och båge och pilar ska vara av modern och kraftfull typ. Den största älg som skjutits i Alaska lär ha nedlagts av en bågskytt. Hornens utlägg mätte 211 cm michael jones/alaskastock.com Thomas b andersson 2008 ron sanford/alaskastock.com Det gäller att ha kraftfulla nackmuskler om man ska orka vara Alaskaälg. De stora hornen väger kg och ibland ännu mer. En stor Alaskatjur kan väga upp till ett ton. 14

15 2008 Eberhard Bunner/AlaskaStock.com 15

16 Innovativ skogsägare provar gärna nytt Per Lundström är en innovativ och vältalig skogsägare utanför Skellefteå. Dessutom kunnig, frågvis och villig att prova nya och ibland kontroversiella metoder. Plantering av contorta och gran sida vid sida är ett exempel. Ju mer man vågar, desto mer får man tillbaka, säger han. Det vackert nyrenoverade huset i Björkhammar byggdes på 1860-talet åt disponenten på Yttersfors bruk. Nu är Per Lundström husets ägare. Skogen som står tät bortom lägdorna är också hans. Dessutom äger han skogsskiften i Fällfors och Kåge. Sammanlagt ingår omkring 550 hektar produktiv skog i hans domäner. Jag har sysslat med skog och trä i hela mitt liv, berättar han och bjuder på kaffe i salongen där tre meter höga kakelugnar håller kylan borta. Under de senaste åren har han ägnat sig på heltid åt att bruka sin skog. Att helt och fullt få ägna sig åt något som han trivs med är vad livet handlar om för Per Lundström. Rekreation på heltid, säger han lyckligt. Klipper som tulpaner Men detta är ingalunda samma sak som att han skulle vara sysslolös. Tvärtom. Han planterar, röjer och dikesrensar. Sköts inte skogen är dyra plantor bortkastade. Röjklippen klipper ungträden som om de vore tulpaner. Mer än stammar per hektar får det aldrig bli. Annars blir det bara skräp av träden, konstaterar Per Lundström bestämt. Till sin hjälp har han en egenhändigt ihopskruvad röjklipp. Det är en gammal blåmålad Ford Teg 904 med schaktblad som klipper ungträden som om de vore tulpaner och sedan forslar ut dem till vägen. Den enda av sitt slag i världen, förkunnar han. Och allt som jag röjer och rensar bort längs diken och vägar säljs som biobränsle. Men Per nöjer sig inte med att röja och rensa för att öka värdet på sin skog. Tidigare köpte han skogsplant lite på måfå, men när alltför många plantor dog valde han att gå mer systematiskt tillväga vid plantvalet. Jag fick hjälp av SCA att välja plantor som förädlats för att passa den typ av mark som ingår i mina skiften och sedan dess har det växt så det knakar. Förra sommaren satte jag nya plantor från SCAs plantskolor. Gödslar på prov På en del av sin mark har han också en försöksplantering där han på prov planterat varannan rad med contorta och varannan med granplantor. Jag utnyttjar contortans växtkraft och granens förmåga att växa och sträva efter ljus för att minska mina kostnader för röjning, förklarar Per som tror på contortan som ett alternativ på mark där tallen har det svårt med tillväxten. I ett annat skogsområde har han provat att gödsla marken. Det är ett 40 hektar stort och 55 år gammalt tallbestånd som redan gödslats två gånger. Och effekten har inte uteblivit. Det växer med en väldig fart, träden är lika grova som i Småland, säger han. Jag blir glad bara jag ser dem. Ett redskap i arbetet med den egna skogen är ett datoriserat planeringsverktyg från Skogforsks hemsida*. Alla åtgärder som vidtas läggs varje kväll in i datorn. Därmed får han god överblick över vad som gjorts och att det som gjorts också utförts på rätt sätt. Utan detta rättesnöre tror han att det skulle vara svårt att sköta skogen effektivt. Nu tror jag att jag har nått taket för vad jag själv kan göra för att sköta min skog, summerar han. Jämfört med en mindre aktiv skogsägare får jag säkert ut dubbelt så 16

17 Per Lundström, skogsägare utanför Skellefteå, drivs av nyfikenhet och vilja att hela tiden lära sig något nytt för att för bättra tillväxten på sin skog. mycket. Jag har inget mer att tillföra utan nu är det upp till forskarna att ta fram nya metoder. Måste följa med Han betonar vikten av att som skogsägare följa med sin tid, att ständigt ställa frågor till dem som sitter inne med kunskapen, att våga experimentera. Och att leta på internet för att hitta de senaste forskningsrönen. Vi har många duktiga skogsforskare i Sverige, men de är mindre bra på att föra ut sina rön, säger han. Och vi skogsägare är överlag sämre på att tillämpa deras kunskaper i våra skogar. Drivkraften för Per Lundström är att hela tiden lära sig något nytt för att ytterligare förbättra tillväxten på sina skogsskiften. Nu funderar han på varför inte plantskolorna erbjuder blandlådor med både tall, gran och löv. Blandbestånd, menar han, tillvaratar markens naturliga förutsättningar bättre, hämtar näring på olika djup och växer betydligt fortare än trädslagsrena bestånd. Förenat med naturvård Per Lundström hävdar även med bestämdhet att naturvård och hög virkesproduktion absolut inte utgör varandras motsatser utan tvärtom går utmärkt att förena. Det handlar bara om kunskap, försäkrar han. Skogen växer naturligtvis fortare i en naturligt gynnsam miljö. Allt hänger ihop. Lär vi oss mer om naturen kan vi också få det att växa bättre. Att på alla sätt sköta om sin skog; plantera, röja, gödsla, gallra, prova nya metoder, ger därför Per Lundström bättre ekonomi än att köpa på sig nya skiften. Många dömer ut det jag gör, men bara tills de ser att det allt som oftast fungerar ganska bra, säger han glatt. Mats Wigardt Foto: Erland Segerstedt * Planeringssystemet är gratis och finns på 17

18 Satsning på naturhänsyn gav resultat Under hösten fick SCA kritik från både FSC och Naturskyddsföreningen för bristande naturhänsyn vid ett antal avverkningar. Kritiken är berättigad och vi har infört ett omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen. En uppföljande FSC-revision som gjordes i februari visar att vårt arbete har givit resultat, säger Jerker Karlsson, vd för SCA Skog. För att förbättra naturhänsynen har SCA vidtagit en rad åtgärder, bl a kurser där man repeterat vilken typ av träd som är s k naturvärdesträd. Foto: Per Simonsson 18 SCAs skogsbruk är sedan 1999 certifierat enligt skogsbruksstandarden Forest Stewardship Council, FSC. I höstas, när certifieringsföretaget SGS gjorde en revision, uppmärksammades avverkningar där FSC-standarden inte hade följts. Samtidigt kom även kritik från Naturskyddsföreningen. De brister som uppmärksammats ledde till att SGS gjorde en uppföljande revision i februari, för att kontrollera resultatet av de åtgärder som SCA vidtagit. Vid revisionen besöktes pågående slutavverkningar och avverkningspersonal intervjuades. Inga avvikelser konstaterades och de intervjuade personerna visade på goda kunskaper om SCAs instruktioner för vilken naturhänsyn som ska tas vid avverkning. Några punkter kommer emellertid att följas upp på nytt vid sommarens ordinarie FSC-revision. Efter kritiken från FSC-revisorn startade vi genast omfattande åtgärder för att förbättra planering, utbildning och uppföljning kring naturhänsyn. Det har givit resultat, säger Jerker Karlsson. Utbildning och uppföljning De misstag som upptäcktes under hösten hade både orsakats av brister i SCAs egen avverkningsplanering och brister vid avverkningarna. Vi har tydliga instruktioner, men det är inte alltid de har följts. Vid de insatser som görs nu poängterar vi för både SCA-anställda och entreprenörer hur viktig frågan är, säger Per Simonsson, skogsekolog vid SCA Skog. En viktig åtgärd är att alla trakter som har planerats före 2004, då en ny naturvärdesbedömning infördes, ses igenom. För alla områden som kan ha höga naturvärden gör vi en ny bedömning i fält, säger Per Simonsson. En annan viktig insats är att samtliga de ca 100 avverkningslag som arbetar för SCA har fått kompletterande utbildning i SCAs instruktioner för naturvård. (Se separat artikel på nästa sida.) Efter det har alla fått göra ett kunskapstest. SCA Skog kommer också att följa upp naturhänsynen mer noggrant efter avverkning och se till att denna uppföljning snabbt återförs till dem som utför arbetet. På längre sikt jobbar SCA också med att förbättra kvaliteten på avverkningsplaneringen. Vi kommer även att se över våra ekologiska landskapsplaner för att kontrollera att det är de områden som har högst naturvärde som är undantagna från skogsbruk, säger Per Simonsson. Ribban ska ligga högt Jerker Karlsson menar att SCA inte generellt har en bristfällig naturhänsyn i skogsbruket. Men det räcker inte med att vi för det mesta har en god naturvård, säger han. Även om de avverkningar som uppmärksammats bara rör en handfull av de kanske avverkningar vi utför på ett år, så är det oacceptabelt med sådana misstag. Vi ska så långt det bara är möjligt säkerställa att vi inte bara i genomsnitt uppfyller våra miljömål, utan att ribban för vår naturhänsyn ligger tillräckligt högt för alla våra avverkningar. Att den senaste FSC-revisionen gick bra betyder inte att arbetet med att höja kvaliteten på naturhänsynen är färdigt. Den här frågan måste alltid ha hög prioritet. Vi kommer inte att släppa fokus från den, säger Jerker Karlsson. Kerstin Olofsson

19 Avverkningslag drillas i naturvård SCA har vidtagit många åtgärder för att förbättra naturhänsynen vid avverkningar. Bland annat har samtliga avverkningslag fått en kompletterande utbildning i naturvård. Högstubbar och naturvärdesträd var några viktiga ämnen under kursen. Det är ett 100-tal avverkningslag som utför jobb åt SCA och innan årsskiftet gick alla maskinförare den extra utbildningen i naturvård. Vi har gått igenom SCAs instruktioner för naturhänsyn vid avverkning och lagt särskild vikt vid de punkter där vi har fått kritik. Vi repeterade bland annat vilken typ av träd som är så kallade naturvärdesträd och där för ska lämnas och hur många högstubbar man ska skapa per hektar, säger Per Simonsson, skogsekolog vid SCA Skog. Glasklara begrepp Vid en kurs som Ångermanlands skogsförvaltning ordnade i Kramfors medverkade bland andra Stefan Yrjas, produktionschef vid förvaltningen. Han betonade vikten av att alla menar samma sak när man använder begrepp som till exempel naturvärdesträd. Det måste vara glasklart vad de olika begreppen står för, så att det inte blir missförstånd, säger han. Mycket tid ägnades därför åt att klargöra vad SCA avser med termer som naturvärdesträd och evighetsträd. Alltid något nytt En av deltagarna vid kursen var Jan- Erik Eriksson, ägare till Västerrå Skogstjänst AB. Jag har gått kurser om naturvård flera gånger förut men jag tycker det är bra att SCA anordnar fler, för man får alltid lära sig något nytt, kommenterar han och fortsätter: För att komma till rätta med de problem som har varit måste vi som kör skogsmaskinerna bli mer noggranna, men även SCAs planering måste bli bättre. Jag tror att de SCAanställda som gör planeringen måste vara ute i skogen mer. Att kvalitetssäkra avverkningsplaneringen är precis en av de frågor som SCA nu jobbar vidare med, berättar skogsekolog Per Simonsson. Det är ytterligare en åtgärd för att förbättra vår naturhänsyn. kerstin olofsson PEr-andErs sjöquist Samtliga ca 600 maskinförare som gör jobb åt SCA har gått en kompletterande utbildning i naturhänsyn. Här syns några av deltagarna vid en kurs i Kramfors. Foto: Per-anders sjöquist Naturhänsyn vid virkesköp När du säljer virke till SCA är det viktigt att ta ställning till vilken nivå du vill ha på naturhänsynen. Vill du följa SCA Skogs naturvårdspolicy eller tycker du att det räcker med skogsvårdslagens krav? SCA rekommenderar att det ska tas samma naturhänsyn som när vi avverkar i vår egen skog, men det är givetvis du som skogsägare som bestämmer, säger skogsekolog Per Simonsson. De största skillnaderna mellan SCAs instruktion och skogsvårdslagen, SVL, är: SCA skapar 2-5 högstubbar per hektar. SVL kräver inte att högstubbar ska skapas. SCA lämnar alla döda träd, medan SVL anger att äldre vindfällen och torrakor ska lämnas. SCAs instruktion är alltså striktare. SCA lämnar minst 10 träd per hektar. Skogsstyrelsens tolkning av SVL är att det minst ska lämnas i medeltal 3 träd per hektar. SCA lämnar ingen trädfri yta som är större än 3 hektar. SVL har inga föreskrifter om detta. Den som vill kan också komma med specifika önskemål. Det kan till exempel vara att avverkningslaget ska göra högstubbar av alla torrträd eller lämna högstubbar längs rågångarna, säger Per Simonsson. 19

20 Med näsa för den svenska skogen Människan har i alla tider velat lukta gott. Nu kan man välja att lukta björk och lingon. Från Björk & Berries i Högbo Bruk kommer hudkräm, tvål och schampo med doft av den svenska skogen. Naturliga dofter ligger rätt i tiden, säger parfymören Pierre Wulff. Titti Lundgren, vd för Björk & Berries, och Pierre Wulff, doftskapare. Foto: mats Wigardt Pierre Wulff är uppfödd med väldoft. I skånska Tygelsjö skapade hans pappa Knut Wulff hudkrämen LdB i mitten av 40-talet. Och varumärket Pierre Robert, döpt efter familjens båda söner, är välkänt över hela världen. Svensk väldoft I tonåren hamnade Pierre i franska Grasse där han under två år utbil - d ade sig till parfymör. Vi fick på heltid ägna oss åt alla aspekter av dofter, från råvara till marknad, berättar han. I 35 år har Pierre Wulff nu varit internationell doftskapare, de senaste tolv åren på parfym huset Robertet med placering i New York. När han härom året erbjöds vara med om att producera väldoft ur den svenska skogen svarade han först nej. Men när han fått tid att tänka efter kom han på andra tankar. Pierre Wulff hade länge haft en idé om ett doftcenter där besökarna får lära sig hur en doft blir till ett doft- och designcenter. I Högbo Bruk utanför Gävle har nu en gammal bruksfas tighet förvandlats till sober utställningslokal och butik. Det har också blivit hemort för Björk & Berries, som av helt naturliga råvaror producerar kroppsvårdsprodukter med doft av björk, lingon, blåbär och hjortron. Bär och blad plockas i den svenska skogen och förädlas därefter i Grasse, säger vd Titti Lundgren. Dofterna komponeras sedan av Pierre Wulff i New York. Stort intresse Resultatet; duschkräm, schampo, bad salt etc, saluförs i Högbo, på ut - valda Åhlénsvaruhus och i taxfreebutik erna på Ålandsfärjan. Doften av ren natur är oslagbar, konstaterar Pierre Wulff. Och intresset är på topp när vi i julas lanserade en smultrontvål sålde den slut på några dagar. Nu återstår att lansera doften av svenska bär och blad på bred front. Först Sverige, därefter Norden och slutligen övriga världen, är Titti Lundgrens målsättning. mats WigardT Foto: Björk & Berries 20

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012 Rosor av trä Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen 1 Ledaren Positiv utveckling är bra också som diskussionsunderlag Skogen är, ekonomiskt sett, Sveriges mot

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

I ömsesidig samverkan

I ömsesidig samverkan EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2012 Mångfald mål och motto för miljöministern Skogsägarnas skatteparadis Entreprenörerna och sågverket: I ömsesidig samverkan 1 Ledaren Du och din skog en viktig del av

Läs mer

Kontrollera återväxten på ditt hygge. Tips inför generationsskiftet. Sommarmat med smak av skärgård. Tävla och vinn en GPS

Kontrollera återväxten på ditt hygge. Tips inför generationsskiftet. Sommarmat med smak av skärgård. Tävla och vinn en GPS EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2011 Kontrollera återväxten på ditt hygge Tips inför generationsskiftet Sommarmat med smak av skärgård Tävla och vinn en GPS Ledaren Rättssäkerhet ska gälla även för skogsägare

Läs mer

drabbar skogsindustrin

drabbar skogsindustrin EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2015 Upp till kamp mot granbarkborrar ILLA SKÖTT JÄRNVÄG drabbar skogsindustrin Skogsvinge nu ännu bättre Bland tropiska smådjur i Umeå LEDAREN Satsa på låghastighetsbanorna!

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2015 Björn Ferry med siktet inställt på skog Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland Paneler starkt jämtländskt koncept Haren en riktig överlevare LEDAREN Sverige

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin Nr 2 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Starka bokslut i skogen Odla tryffel Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar med ett nytt träprogram. Hot mot skogen RÄTT FILAT I SKOGEN

Läs mer

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Råvaran blir byggsats Gör plats för ny skog Black Box i Sverige Lekfullt skapande i trä affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2012 lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Tema / Vindkraften möter

Läs mer

Tekniska trumfkort i skogen

Tekniska trumfkort i skogen Nr 3 2006 Pris 55 kronor inkl moms Husbygget möjligt med hemsågat virke Tekniska trumfkort i skogen Betala inte skatt i onödan Sommarkorsord med fina priser INNEHÅLL Nummer 3 2006 Nästa nummer utkommer

Läs mer

Ut och röj i snårskogen

Ut och röj i snårskogen Nr 4 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Ut och röj i snårskogen I lilla Sjögetorp är skogen en turistmagnet Teknik med drag Friare jakt gav fler stortjurar JONSERED CS 2159 59,0

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

PÅ FRAMKANT KAN TJANA BRA

PÅ FRAMKANT KAN TJANA BRA Nr 4 2012 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK SKOGFORSK TESTAR STORA BRISTER I AVVERKNINGS- PLANERINGEN "DROPPENS" PAPPA: ENTREPRENÖR & INNOVATÖR ULF SANDSTRÖM, SMF: FÖRMYNDERIET HINDRAR UTVECKLINGEN TEMA

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 4 2006 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Utredningen klar FÖRÄNDRAD SKOGSPOLITIK Fixa ditt eget mobilnät Spännande vildsvinsjakt Dubbel tillväxt I FIBERSKOGEN PROFESSORN

Läs mer

Trävaror till hela världen

Trävaror till hela världen NR 1 2008 Trävaror till hela världen Dikning för bättre tillväxt Ugglor till nytta och nöje Allt om plantering Stärk äganderätten! Tjäna mer på skogen Tippbart lastflak SPORTSMAN 700 EFI X2» Oavsett om

Läs mer

Tjäna pengar på jakten

Tjäna pengar på jakten Nr 4 2005 Pris 55 kronor inkl moms Tjäna pengar på jakten Teknikföretag på högvarv nya maskiner på gång Kraftsamling i norra Sverige Möte med björn För oss är effektivitet, ergonomi och funktion självklarheter.vi

Läs mer

LANDSBYGDi Norr. Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan. tema. Nr 1 Februari 2008 82:a årgången

LANDSBYGDi Norr. Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan. tema. Nr 1 Februari 2008 82:a årgången LANDSBYGDi Norr Nr 1 Februari 2008 82:a årgången tema Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan Medlemstidskrift för Hushållningssällskapet i Norrbotten, Västerbotten

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Sämsta virket ingen dålig idé. Mikael bygger gärna med frodvuxet. Dödsdömt tallbestånd räddades från älginferno. Han tar Alstor ut i världen

Sämsta virket ingen dålig idé. Mikael bygger gärna med frodvuxet. Dödsdömt tallbestånd räddades från älginferno. Han tar Alstor ut i världen Nr 5 2010 En tidning från landets skogsägarföreningar Margareta uppfann sitt eget stöd Douglasgranen en vinnare på Gotland Han tar Alstor ut i världen Dödsdömt tallbestånd räddades från älginferno Sämsta

Läs mer