Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer"

Transkript

1 Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2013 och planering för 2014 och 2015 Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Den 22 maj 2012

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Ekonomi Resultatbudget och finansiella mål Balansbudget Finansieringsbudget Koncernfinansiering Landstingsbidrag Planåren Investeringar Investeringar i hälso- och sjukvården Utredningsbeslut: Inriktningsbeslut: Genomförandebeslut: Investeringar i kollektivtrafiken Utredningsbeslut: Inriktningsbeslut: Genomförandebeslut: Förnyat genomförandebeslut: Riktlinjer för styrelser och nämnder Landstingsstyrelsen Mer vård och trafik för pengarna Forskning, utveckling och innovation Neurologisatsning på Karolinska Huddinge Innovationsupphandling, kliniska prövningar, meritvärde m.m Utöka de ekonomiska resurserna för FoUU Effektiv styrning av sjukvårdens produktion Förändrad vårdstruktur Utveckla den landstingsdrivna vårdproduktionen Stockholmarna förtjänar riktig mat i sjukvården Investera i personalen Delaktighet och inflytande i förbättringsarbetet Bemanning och kompetensförsörjning Löneutveckling med koppling till verksamhetsresultat Heltid en rättighet deltid en möjlighet Modernt ledarskap Kollektivavtal och konkurrens på jämlika villkor Respekt för internationell rätt Säkerhet på arbetsplatsen Snyggt, rent och säkert i vården Bilda Region Stockholm Aktivt miljöansvar Hälso- och sjukvården Framtidsplanen för hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Skarpare uppföljning, insyn och kontroll Nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingar Sjukvård på jämlika och jämställda villkor Säkrare och bättre ambulanssjukvård (108)

3 Effektiva patientflöden för ökad kapacitet och tillgänglighet Kvalitet, mångfald och rättvisa i närsjukvården Sjukvård för framtidens stockholmare Tryggare barn med jämställd förlossningsvård Bästa tänkbara vård för Stockholms äldre Modernisering och kvalitetssäkring av psykiatrin Nya behandlingsmetoder i beroende- och missbruksvården Rehabilitering för fler i jobb Säker, jämlik och effektiv läkemedelsanvändning Ökat fokus på förebyggande tandvård Patientnämnden Tiohundranämnden Trafiknämnden Prioritera rätt utbyggnader Tunnelbana för framtiden Akut åtgärdsprogram för ett fungerande AB SL Ingen experimentverkstad med sjötrafiken En modern SL-taxa Stopp för fusk och svinn Regeringen levererar inte Kreativare SL Ordning och reda i färdtjänsten Regionplanenämnden Möjligheternas skärgård Kulturnämnden Locum AB Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) AB SLL Internfinans Landstingsrevisorerna Skadekontot Bilagor Resultaträkning SLL-koncernen Balansräkning SLL-koncernen Finansieringsanalys SLL-koncernen Landstingsbidrag , direktiv Resultatkrav , direktiv Långsiktiga finansiella mål Investeringsplan Resultaträkning Landstinget Taxor och avgifter (108)

4 4 (108) Sammanfattning Innovationsfrågorna sätts högst på landstingets dagordning. Kontaktytorna mellan forskning, sjukvård och industri binds samman genom ett nytt arbetssätt som genomsyrar hälso- och sjukvården i Stockholms län. En forskningsoch innovationsstrategiberedning tillsätts med representanter från KI och KTH, för landstinget, och för den samlade life science industrin. Beredningen ska arbeta fram ett avtal för ett fördjupat samarbete. Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge realiseras. En stor satsning görs för att till Karolinska Huddinge rekrytera forskare inom neurologi som friställts från AstraZeneca. Landstingets medel för medicinsk forskning och utveckling utökas. Innovationsvänliga upphandlingar utformas på bred front för att introducera nya innovativa läkemedel, tekniker och behandlingsmetoder. Metoder tas fram för bättre uppföljning av forskningsmedlens användning, resultat och inverkan på medicinsk praxis. FoU-baserad mätning och uppföljning av behandlingsresultat i sjukvården förstärks. Befintliga kvalitetsregister och biobanker ska användas systematiskt och utvecklas. Byggstoppet för tunnelbanan hävs och tunnelbanan till Nya Karolinska Solna och Hagastaden byggs ut, följt av tunnelbana till Nacka. En strategisk tunnelbaneutredning för fortsatt utbyggnad startas. Byggstart 2014 för Tvärspårväg till Kista och därefter projektering av spårväg Syd. I SL-trafiken och i färdtjänsten avskaffas de nuvarande zonerna och enhetstaxa införs. Kollektivtrafiken byggs ut där behoven är som störst så att varje satsad krona ger bästa utdelning i form av fler kollektivtrafikresenärer. Revisorskritiken mot slöseriet i SL åtgärdas genom förbättrad styrning och intern kontroll. Ett målmedvetet arbete startas för att effektivisera all landstingsverksamhet för att få ut mer vård och kollektivtrafik för skattebetalarnas pengar. Genom smartare arbetsformer, bättre styrsystem, och bättre ledarskap förbättras effektiviteten inom såväl vården som inom kollektivtrafiken. Landstinget ska övergå till att betala för kvalitet och resultat och inte för produktion eller kostnader. en ska gå från att vara en detaljerad önskelista, till att bestå av tidssatta mål med uppföljning. En Effektivitetskommission med bred expertis tillsätts. Åtgärder vidtas för att reducera byråkratin inom samtliga bolag och nämnder. Finansieringsformerna ses över i grunden både inom kollektivtrafiken och i sjukvården för att ta tillvara möjligheter till medfinansiering från kommuner, näringsliv och andra intressenter. Landstingsskatten behålls oförändrad om skattekronor. Inom hälso- och sjukvården skärps ambitionerna för uppföljning, kontroll av kvalitet och resursutnyttjande för samtliga vårdgivare privata som offentliga. Investering görs i en ny operationsbyggnad vid Karolinska Huddinge (FRIO). Ersättningssystemet reformeras för att understödja en utveckling

5 5 (108) mot ökad andel vård i närsjukvård och dagvård. Jourläkarbilar riktade till barnfamiljer införs och barnsjukvården görs helt avgiftsfri. En strategi för en köfri sjukvård utarbetas som innebär fler vårdplatser och effektivare arbetsmetoder. Rätt till rehabilitering görs till en obligatorisk del i vårdkedjan. Patienterna ges ett ökat inflytande över vården genom fri tidbokning och möjligheten att följa sin egen remiss på Internet. Arbetet för ökad patientsäkerhet prioriteras, bland annat genom nya rutiner för städning och hygien inom sjukvården. Ambulanssjukvårdens kapacitet förstärks, bland annat genom fler ambulansfordon. I närsjukvården införs ett rättvist vårdval som fördelar resurser med hänsyn till vårdtyngd och socioekonomi och med ett mer mångfacetterat vårdutbud med bland annat familjecentraler och äldrecentraler. Förebyggande och hälsofrämjande arbete prioriteras, vilket innebär att rökavvänjning och viktnedgångsgrupper ska finnas i vårdutbudet över hela länet. Vid upphandlingar ska landstinget ställa krav på kollektivavtal, liksom höga krav på en god arbetsmiljö och förebyggande hälsovård. Landstinget ska som arbetsgivare garantera heltidsanställning som en rättighet och deltid som en möjlighet. Landstinget ska löpande göra uppföljningar och en noggrann seriositetsprövning som säkrar att leverantörerna har betalat skatter, sociala avgifter och avtalsenliga löner. Samma krav som ställs på leverantörer ska ställas på eventuella underleverantörer. Volymen inhyrd personal inom sjukvården minskas successivt och ett bemanningscentrum inom landstinget inrättas. Möjligheter öppnas för prestationsrelaterade lönetillägg inom delar av landstingets verksamhet. Vid konkurrensupphandlingar ska referensanbud upprättas med syfte att öka konkurrensen. Initiativ tas till att Stockholmsregionen bildar ett regionparlament Region Stockholm. Den nya regionen får ansvaret för såväl kollektivtrafik som vägtrafik, liksom befogenheter att besluta om miljöstyrande avgifter och ett samlat ansvar för att de regionala miljömålen nås. Redan från 1 januari 2013 bildas en Regionplanenämnd inom landstinget med ansvar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor inklusive skärgårdsfrågor. Stödet till regionens idrott höjs, landstinget går in i Filmpool Stockholm- Mälardalen AB och ett nytt kulturstöd till ungdomar införs: Snabba Cash. Landstinget ska höja rösten för Stockholmarnas intressen och mer aktivt verka för att regeringen börjar föra en positiv politik för Stockholmsregionen. Södertörns högskola måste snarast ges universitetsstatus och ökade FoUUresurser. Skatteutjämningssystemet måste reformeras. De medel som inbetalats i trängselskatter men inte återförts till Stockholmsregionen måste snarast komma regionen till del. Vad gäller investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur måste landstinget agera kraftfullt för att förmå regeringen att ta sitt ansvar för statsbidrag, framför allt till utbyggd tunnelbana.

6 6 (108)

7 7 (108) 1. Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Socialdemokraternas pekar i denna budget ut en inriktning för landstingspolitiken med fokus på kunskap, tillväxt och fler jobb. Ett område vi särskilt lyfter är möjligheterna att skapa fler jobb inom sjukvårds- och läkemedelsområdet, det som brukar kallas life science. Hälsa blir allt viktigare och allt fler efterfrågar vård, produkter och tjänster för ett friskare liv, både i Sverige och globalt. I det ligger stora möjligheter för Sverige och för Stockholmsregionen. Genom att satsa på en gemensamt finansierad sjukvård av högsta kvalitet möjliggör det en förbättring av människors hälsa som också skapar förutsättningar för ökad tillväxt och fler jobb. Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa utbildningen, tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Den snabba ökningen av antalet personer i vårdkrävande ålder under de kommande 20 åren kommer att ställa stora krav på hela vård- och omsorgssektorn. Det är en utmaning som Sverige dessutom delar med i princip hela Europa, vilket innebär att svenska innovationer på det här området kan ge ett tydligt mervärde till vården och omsorgen av våra gamla, samtidigt som svenska produkter och tjänster kan få avsättning på utländska marknader. Målen för den Socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiken kan sammanfattas i en stark innovationskraft, god folkhälsa, vård på jämlika villkor, goda medicinska resultat och en lång livslängd för befolkningen. I vår sjukvårdsmodell ska varje människa, oavsett bakgrund, ha tillgång till de bästa behandlingsmetoderna på lika villkor utifrån sina vårdbehov. Långa väntetider skapar mänskligt lidande och tenderar att drabba de minst resurstarka i samhället hårdast. Den Socialdemokratiska politiken syftar till en hälso- och sjukvård som stärker den samhällsekonomiska utvecklingen och med god tillgänglighet för patienterna, fri från köer på lika villkor för alla. Stockholms län växer. En modern tillväxtorienterad politik som tar hänsyn till klimatet och våra barns framtid kräver att fler väljer att resa kollektivt och åker mindre bil. Den Socialdemokratiska politiken syftar till att öka kollektivresandet, eftersom det är bra för både tillväxt och miljö. Det kräver att de allra mest kapacitetsstarka trafikslagen och därmed samhällsnyttiga investeringarna prioriteras. Idag ser vi hur skattepengarna i landstinget slösas bort på en överdimensionerad byråkrati, investeringar med låg samhällsnytta, dyra konsulter, dålig kvalitetskontroll och uselt genomförda upphandlingar. Dessutom förekommer det att skattebetalarnas egendom säljs till underpris utan konkurrens. Denna utveckling måste brytas, så att skattebetalarna får ut mer och bättre välfärd för sina skattekronor.

8 8 (108) Varje bortslösad skattekrona är oacceptabel och i praktiken en stöld från skattebetalarna. Landstingets pengar måste gå till ökad forskning och innovation, ökad kvalitet i sjukvården samt till en utbyggd kapacitetsstark kollektivtrafik. Socialdemokraterna anser att vi aldrig ska ta ut mer skatt än vad som krävs för att klara en jämlik, generell välfärd av högsta kvalitet. Socialdemokraterna lanserar som första parti en konkret politik som stärker innovationsförmågan och ökar effektiviteten i både sjukvården och kollektivtrafiken, minskar landstingets centrala administration och sätter stopp för såväl fusk som privat rofferi på skattebetalarnas bekostnad. De övergripande målen för landstinget år 2013 är att: Ekonomin är i balans och att de långsiktiga finansiella målen uppfylls. Förstärkt life science i Stockolmsregionen och ökad innovationskraft i hela landstingets hälso- och sjukvård Ett systematiskt anti-slöseri arbete genomsyrar all landstingsverksamhet och den centrala byråkratin bantas. Effektiviteten ökar i samtliga verksamheter. Kvaliteten i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ökar. Befolkningens hälsa är god och befolkningen erbjuds en kvalitativt god och tillgänglig sjukvård i rimlig tid och på jämlika villkor. Stockholms läns landsting erbjuder en hälso- och sjukvård som ligger i internationell framkant vad gäller forskning och utveckling. Regionens transportsystem är effektivt och hållbart med en väl fungerande kollektivtrafik kännetecknad av hög tillgänglighet och god kvalitet. Stockholms läns landsting är en konkurrenskraftig arbetsgivare där medarbetarna känner arbetsglädje, stolthet, engagemang och framtidstro i en organisation som kännetecknas av kompetens och långsiktig verksamhetsutveckling. Stockholms läns landsting är ett föredöme inom områdena jämställdhet, antidiskriminering, miljö, tillgänglighet och bemötande. De i regionplanen beslutade målen för regionens utveckling genomförs; internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor samt långsiktigt hållbar livsmiljö.

9 9 (108) 2. Ekonomi 2.1 Resultatbudget och finansiella mål Mkr Plan 2014 Plan 2015 Resultatet 2013 budgeteras till ett överskott på 562 miljoner kronor. För planåren 2014 och 2015 beräknas överskott om 478 miljoner kronor respektive 218 miljoner kronor. Mkr Utfall Prognos Ändring B13/P Verksamhetens intäkter ,2% Skatteintäkter ,9% Summa intäkter ,6% Personalkostnader ,8% Köpt hälso och sjukvård, tandvård ,9% Köpt trafik ,6% Övriga kostnader ,2% Summa verksamhetens kostnader ,6% Resultat före avskrivningar Avskrivningar ,2% Rörelseresultat Finansnetto Resultat

10 10 (108) De pensionsförpliktelser som upptagits som ansvarsförbindelser och därför inte upptagits bland skulder i balansräkningen, beräknas minska med 210 miljoner kronor under För 2014 och 2015 beräknas en fortsatt minskning om 397 miljoner kronor respektive 51 miljoner kronor. Skatteuttaget fastställs till skattekronor, vilket är oförändrad nivå jämfört med De samlade skatteintäkterna 2013 budgeteras till knappt 61,9 miljarder kronor, en ökning med 3,9 procent jämfört med prognosen för 2012 och en ökning jämfört med budget 2012 med 3,5 procent. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet beräknas för 2013 ge en förändring av nettoavgiften för landstinget om 183 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter ökar med 2,2 procent jämfört med prognosen för De totala intäkterna för 2013 budgeteras öka med cirka 2,7 miljarder kronor eller 3,6 procent i jämförelse med prognosen för Inom SL-trafiken avskaffas zonindelning på biljettpriserna och ett enhetspris införs i enlighet med bilaga 4.8. Taxorna inom trafiken är i övrigt oförändrade. Inom hälso- och sjukvården föreslås en avgift för balsamering av avlidna. Riksdagen har beslutat om en höjning av högkostnadsskyddet för besök från 900 till kronor. I budgetförslaget föreslås att höjningen träder kraft från och med 1 juli Vidare föreslås genomförande av prishöjning för vuxentandvården inom Folktandvården med 2,8 procent. Verksamhetens kostnader budgeteras öka med cirka 2,6 miljarder kronor eller 3,7 procent jämfört med budget Landstingets kapitalkostnader (avskrivningar plus finansiella kostnader) budgeteras 2013 till nära 5 miljarder kronor. Landstingsfullmäktige har beslutat om fyra långsiktiga finansiella mål som stöd för det övergripande målet om god ekonomisk hushållning: Resultat: Att resultatet är i balans med hänsyn tagen till ej resultatförda kostnader och att realkapitalet bibehålls. Finansiering: Reinvesteringar självfinansieras till 100 procent. Skuldsättning: Att lånefinansiering endast används för att finansiera investeringar. In- och utbetalningsströmmar: Att betalningsberedskapen motsvarar minst 21 dagars genomsnittliga driftskostnader. Samtliga finansiella mål uppfylls i budgeten för 2013, plan

11 11 (108) 2.2 Balansbudget Mkr Utfall Prognos Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Skulder Summa skulder och eget kapital Finansieringsbudget Mkr Utfall Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar * Försäljningar, övrigt Kassaflöde efter investeringar Nettoökning av långfristiga skulder Summa förändring av likvida medel Koncernfinansiering Mkr Utfall Ändring 13/12 Ändring 13/ Intäkter ,7% 7,6% Kostnader ,0% 6,3% Resultat Landstingsbidrag Landstingsbidraget till Hälso- och sjukvårdsnämnden ökar med 3,3 procent, till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsnämnd med 3,4 procent, till Trafiknämnden med 6,1 procent, till Kulturnämnden med 4,1 procent och till Patientnämnden med 5,8 procent. En särskild satsning avseende rikssjukvård om 60 miljoner kronor görs inom ramen för HSN:s budget.

12 12 (108) Resurserna till Landstingsstyrelsen reduceras jämfört med budget 2012 genom koncernövergripande besparingar samt genom överföring av uppgifter till den återinförda Regionplanenämnden. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att till slutlig budget utarbeta åtgärder till minskade administrativa kostnader för samtliga nämnder och bolag, vars positiva resultateffekter tillsvidare budgeteras centralt i landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsens resurser för FoUU 2013 utökas med 136 miljoner kronor jämfört med budget Planåren Nedan illustreras intäkter, kostnader och resultat för budget 2013 och planår 2014 och Mkr Resultat Kostnader inkl kapitalkostn Intäkter Planår 2014 Planår 2015 Den betydande investeringsvolymen som föreslås under planeringsperioden medför en långsiktig ökning av kapitalkostnaderna, vilka består av avskrivnings- och räntekostnader. Detta ställer krav på en hög grad av kostnadskontroll, ett fortsatt konsekvent och målmedvetet arbete för en ökad effektivisering och en kostnadseffektiv utveckling samt strävan efter största möjliga koncernnytta när enskilda beslut fattas.

13 13 (108) 2.6 Investeringar Mkr Utfall Plan Plan Plan Plan Trafik inkl. Citybanan Vård inkl. NKS Annan verksamhet TOTALT Den totala volymen investeringar under beräknas till drygt 70 miljarder kronor, varav 13,5, miljarder kronor avser Av den beräknade investeringsvolymen står vården för drygt 53 procent och trafiken för knappt 46 procent Investeringar i hälso- och sjukvården Nedan redovisas objekt över 100 miljoner kronor. Bland objekt mindre än 100 miljoner kronor kan nämnas att investeringen i ny rörpostanläggning vid Danderyds sjukhus ej genomförs. Utredningsbeslut: Utökning av vårdavdelningar vid sjukhusen Bromma, Nacka, Jakobsberg och Handen Behålla Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska Huddinge Ombyggnad till vårdavdelningar södra kvarteret, DS NKS: N-kvarteret (FoUU inklusive vårdplatser Thorax) NKS: L-kvarteret NKS: Medicinteknisk utrustning NKS: Inredning Norrtälje sjukhus: Ny öppenvårdsbyggnad Inriktningsbeslut: Objekt Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsbergs och Sollentuna sjukhus, LS Ombyggnation av Röntgenkliniken, Karolinska Huddinge S:t Göran sjukhus, vårdavdelningar och behandling Total utgift, mkr Varav utgift , mkr

14 14 (108) SÖS: Ny byggnad västläge behandlingsbyggnad, LS SÖS: Ny byggnad västläge vårdbyggnad, LS DS: Ny behandlingsbyggnad, LS DS: Ombyggnad till vårdavdelningar, LS NKS: Medicinteknisk utrustning för Bild och funktion, LS Södertälje sjukhus: Ny och ombyggnation av Södertälje sjukhus, LS Ombyggnation av vårdavdelningar En förstudie har gjorts utifrån vårdplatsbehov och utveckling av sjukhus, som inte är universitets- eller akutsjukhus till specialistcentrum. Antalet vårdplatser kan byggas ut från dagens 700 till minst moderna vårdplatser 2018 på dessa sjukhus. Fördjupade förstudier per fastighet ska utreda en mer precis omfattning av ombyggnadsbehov. Lokaler för specialistcentrum på Sollentuna, Sabbatsberg eller Dalen kan färdigställas 2015/2016. Utveckling av vården till specialistcentrum sker parallellt med ombyggnationerna. En första verksamhet beräknas vara i drift under år Ombyggnation av Röntgenkliniken Karolinska Huddinge Avdelningen som planerades och byggdes för mer än 30 år sedan uppfyller inte längre de krav som ställs på en modern röntgenavdelning, och inte heller på modernt patientomhändertagande. För att möta patienternas integritetskrav, krav på optimerade flöden för patienter, krav på miljön för såväl patienter som personal krävs en successiv ombyggnad av hela Röntgenkliniken. S:t Göran sjukhus, vårdavdelningar och behandling Framtidsplanen innebär att vårdvolymerna på S:t Görans sjukhus kommer att öka. Detta medför ett förändrat och ökat lokalbehov. På sjukhuset kommer en etappvis utveckling med om- och nybyggnader att ske för att möta kommande vårdbehov. SÖS: Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad Objektet är en omarbetning av avrapporterat programarbete, LS , med anledning av det uppdrag som landstingsstyrelsen erhöll i samband med 2012 års budget. Genomförd förstudie visar på möjligheter att genom en kombination av ombyggnad och nybyggnad med början från sjukhusets västra del få ett enklare genomförande än tidigare förslag. En sådan lösning möjliggör en långsiktig utveckling av sjukhuset. Omarbetning av programmet har sänkt investeringsutgiften för objektet med cirka 700 miljoner kronor.

15 15 (108) SÖS: Ny byggnad västläge - vårdbyggnad Sjukhuset har behov att anpassa befintliga vårdplatser till myndighetskrav samt att skapa fler vårdplatser för att kunna utföra sitt uppdrag i dag och i framtiden. Enligt förslaget byggs en ny vårdbyggnad som möjliggör cirka 150 nya vårdplatser. DS: Ny behandlingsbyggnad LS gavs i samband med 2012 års budget i uppdrag att omarbeta utfört programarbete vid DS, LS Enligt det omarbetade förslaget föreslås att DS utvecklas för att få ändamålsenliga byggnader som långsiktigt kan tillgodose ett utökat akutsomatiskt vårdbehov i enlighet med Framtidsplanen. DS: Ombyggnad till vårdavdelningar Ombyggnationer som kompletterar nybyggnad kommer sannolikt att krävas. Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Södertälje sjukhus AB har inkommit med en hemställan om att få genomföra ny- och ombyggnation av sjukhuset. Det valda förslaget för bearbetning i programarbete är en anpassning av förslaget från förstudien 2009 och skapar cirka 25 procent större slutenvårds- och operationskapacitet. Förslaget innebär enligt uppdrag också kostnadsfördelar som uppnås genom att sjukvården fortsätter nyttja befintliga byggnader, nyttjandet av befintliga byggnader förlängs samt att utbyggnaden sker etappvis och medför därmed lägre investeringsutgift. Landstingsstyrelsen föreslås få i uppdrag att genomföra omarbetning av avrapporterat programarbete för att anpassa inom den budgeterade ramen, i enlighet med Framtidsplanen, på miljoner kronor för bygginvesteringen samt därutöver tillkommande utrustningsinvesteringar. Nya Eastmaninstitutet En större uppfräschning och ombyggnation behövs för att säkerställa att specialisttandvården har ändamålsenliga lokaler för modern tandvård. Effektivisering genom ökat tidsutnyttjande kommer att kunna ske då specialisttandvården samlas. Locum färdigställer 2012 ett programarbete för att fastställa kostnaderna av en upprustning av Eastmanhuset. Driftsstart beräknas till år NKS: Medicinteknisk utrustning för Bild och funktion Under året har en förstudie gjorts som bland annat presenterar en strategi för upphandling och avtal för utrustningsinvesteringar inom Bild och funktion. Landstingsstyrelsen ska gå igenom kraven avseende medicinteknisk utrustning för Bild och funktion i syfte att erhålla en så låg investeringskostnad som möjligt. Det ekonomiskt mest fördelaktiga tillvägagångssättet för landstinget ska klargöras för att försörja NKS med röntgenutrustning. Detta fordrar en jämförelse av kostnaden för upphandling av ny utrustning respektive kostnaden för öppnande av yttervägg på färdigställt sjukhus för att använda befintlig utrustning från Karolinska Solna. Det senare alternativet ska så långt möjligt eftersträvas, eftersom det förbilligar investeringen.

16 16 (108) Genomförandebeslut: Objekt Total utgift, Varav utgift , mkr mkr SÖS: Byggnad Sollentuna sjukhus Ombyggnad för Capio Anorexi 24,8 24,8 Utrustning till dubbla vårdavdelningar, Karolinska Huddinge. Utrustning till redan beslutat byggobjekt. FRIO, Framtidens interventions och operationsenhet, Karolinska Huddinge, LS FRIO, Framtidens interventions- och operationsenhet Socialdemokraterna anser att för att klara sjukvårdsbehovet i södra delen av länet, där befolkningsökningen hitintills varit som störst, måste landstinget göra nödvändiga investeringar i Karolinska Huddinge. Sjukhusets lokaler är inte anpassade till modern sjukvård och inte heller för det behov som väntar landstinget. Karolinska Huddinge har under 10 år arbetat fram en lösning för Sjukvårdsbehov Syd kallat Framtidens interventions och operationsavdelning, FRIO. Detta förslag ska ställas mot det alternativa förslaget om ombyggnation av befintliga lokaler. FRIO, som innebär en tillbyggnad, möjliggör en beräknad 25-procentig kapacitetsökning för operations- och interventionsverksamheten. Detta svarar väl mot den av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserade vårdvolymökningen. FRIO innebär ett tillskott på 68 vårdplatser till nuvarande 700st jämfört med ombyggnationsförslaget som innebär en minskning med 50 vårdplatser. Att bygga FRIO som en tillbyggnad till sjukhuset innebär en möjlig kostnadsbesparing om 10 procent på grund av oförändrad produktionsvolym vid byggnation. Detta kan ställas i kontrast till ombyggnationsförslaget, vilket stör vården och beräknas innebär ett produktionsbortfall på miljoner kronor. Kostnaden för FRIO är beräknad till miljoner kronor. Med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utökade uppdrag åt Karolinska Huddinge om en volymökning på procent över tolv år ger FRIO en återbetalningstid på 27 år. Detta ska ställas mot ombyggnationsförslaget med en återbetalningstid på 50 år. Vid utnyttjande av FRIO:s hela kapacitet enligt Socialdemokraternas förslag har tillbyggnaden en återbetalningstid på 13 år.

17 17 (108) Om landstingsfullmäktige beslutar att godkänna FRIO samt ger klartecken till byggstart på junisammanträdet 2012 i enlighet med Socialdemokraternas förslag, kan projektering påbörjas under kvartal tre 2013 och FRIO kan stå klart årsskiftet 2017/2018. Fördelningen av kostnaden för FRIO beräknas till 40 procent år 1-2 och 60 procent år Investeringar i kollektivtrafiken Tunnelbanan till Nya Karolinska sjukhuset och det nya bostadsområdet Hagastaden bör starta snarast. Investeringen läggs in i investeringsplanen med start 2014 och färdigställande Planering för program för tvärbanans Kistagren under planperioden fortsätter liksom för Spårväg Syd. Upprustning och kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan fortsätter i enlighet med plan och där etapp 2 startar under planperioden. Bortom planåren återfinns vissa objekt som kommer bli föremål för beslut i kommande års investeringsplaner. Det största objektet avser Program Spårväg City, etapp 2 (LS ). Objektet uppgår till cirka 5,8 miljarder kronor (exklusive medfinansiering) och kan inledas tidigast Även Tunnelbana till Nacka och Ostsektorn beräknas kunna inledas omkring Ytterligare några år fram tiden ligger tunnelbanan till Täby/Arninge. Statsbidrag för trafikinvesteringar beräknas under planperioden bidra till finansieringen med 4,2 miljarder kronor. Mkr Statsbidrag Utredningsbeslut: Förstudie Tunnelbana till Ostsektorn Strategisk Tunnelbaneutredning Förstudie av Tunnelbana till Nacka och ostsektorn genomförs. Likaså en övergripande strategi för utbyggd tunnelbana. Denna ska framförallt analysera följande områden: kapacitetshöjande åtgärder i nuvarande system, utbyggnad av befintliga linjer, bättre bytesmöjligheter mellan system och nya linjer, framförallt tvärförbindelser. Inriktningsbeslut: Objekt Total utgift, mkr Varav utgift , mkr Program Kistagrenen Program Spårväg Syd Program Slussen inkl Söderströmsbron

18 18 (108) Program Kistagrenen Kistagrenen är utbyggnad av Tvärbana Norr från förgreningen med Solnagrenen i Ulvsunda till Helenelund och avser en angelägen spårförbindelse på tvären som ger kortare restider till bostäder, arbetsplatser och andra viktiga resmål. Kistagrenen börjar strax norr om hållplatsen Norra Ulvsunda och sträcker sig sedan via Bromma flygplats, Rissne och Stora Ursvik till Kista. Efter Kista centrum ansluter den till pendeltåget i Helenelund. I investeringen ingår såväl spåranläggning som depå och fordon. Medfinansiering från staten och Stockholms stad uppgår till miljoner kronor enligt Länsplan Förnyade förhandlingar med samtliga berörda kommuner och privata aktörer bör upptas. Trafiknämnden uppdras vidare att finna förbilligande lösningar och därigenom minska investeringskostnaden. Byggstart planeras till Program Spårväg Syd Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg via Skärholmen ger tillsammans med Södertörnsleden stöd till hela Södertörns utveckling. Arbetet med Spårväg Syd startar under planperioden och förhandlingar om kommunal medfinansiering upptas. Program Slussen inkl Söderströmsbron Syftet med programmet är att hålla samman pågående och planerade aktiviteter som rör Slussen för att därmed skapa helhetssyn och tydligare samordning. Programmet omfattar Söderströmsbron, intrångsbevakning, bussterminalen, trafik under byggtid, utformning av Slussens slutlösning samt utredning av kollektivtrafiklösning Ostsektorn. Trafiknämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag som kan reducera nu angivna investeringskostnader för Program Slussen. Genomförandebeslut: Objekt Total utgift, mkr Varav utgift , mkr Tunnelbanan till Hagastaden/NKS Program tunnelbana Röda linje (LS ) Tunnelbana till Hagastaden/NKS Utbyggnaden av tunnelbanan till Hagastaden/NKS har högsta prioritet. SL har gjort flera gedigna utredningar som visar att det är omöjligt att försörja området med endast buss och att ett spårvagnsalternativ är ett långt sämre alternativ än tunnelbana. Totalkostnaden beräknas uppgå till 3,5 miljarder kronor. Statsbidrag beräknas utgå med halva kostnaden, vilket resulterar i att landstingets kostnad uppgår till miljoner kronor.

19 19 (108) Program tunnelbana Röda linje Nyinvesteringen omfattar anskaffning och införande av ett nytt signalsystem MER för den Röda linjen, 96 nya tunnelbanefordon C30 samt en ny depå i Norsborg anpassad för den nya generationen tunnelbanefordon. Trafiknämnden uppdras att analysera de tekniska kraven för Program Röda linjen i syfte att sänka investeringskostnaderna som i nuläget anges till 12,6 miljarder kronor. Förnyat genomförandebeslut: Objekt Total utgift, mkr Varav utgift , mkr Program Bussdepåer (LS ) Program utökad trafik Program Bussdepåer (LS ) Programmet omfattar nyinvesteringar i Charlottendal, Ekerö och Gubbängen. Syftet är att skapa nya moderna bussdepåer med ytterligare depåkapacitet. I programmet ingår även åtgärder för att möjliggöra en exploatering av de två innerstadsdepåerna Hornsberg och Fredriksdal. Vid sammanträdet den 27 mars 2012 beslöt TN att tillsvidare stoppa den fortsatta planeringen av den nya Hornsbergsdepån till förmån för alternativ lokalisering till Tomteboda i Solna kommun. Omlokaliseringen har bedömts som ekonomisk fördelaktig dels vad gäller den lägre investeringskostnaden, dels depåkapaciteten. Program utökad trafik Programmet omfattar fordonsleveranser, planerade nyanskaffningar samt pågående depåprojekt. Utöver det planeras ny trafik till Uppsala via Arlanda samt ersättning av X10 pendeltåg med anledning av Citybanan. Programmets totala investeringsutgift uppgår till miljoner kronor varav miljoner kronor har förbrukats till och med Under uppgår investeringar till totalt miljoner kronor. Förnyat genomförandebeslut avser utökat antal fordon för att fullt ut kunna tillgodose kapacitetshöjning på Citybanan.

20 20 (108) 3. Riktlinjer för styrelser och nämnder 3.1 Landstingsstyrelsen Mkr Utfall Ändring 13/12 Ändring 13/ Intäkter ,3% 1,1% varav landstingsbidrag ,8% 0,1% Kostnader ,3% 1,5% Resultat Mer vård och trafik för pengarna Ett målmedvetet arbete måste startas för att effektivisera all landstingsverksamhet i syfte att få ut mer kvalitet för skattebetalarnas pengar: Genom smartare arbetsformer, bättre styrsystem, stärkt upphandlingskompetens och bättre ledarskap finns en stor potential till förbättrad effektivitet inom såväl hälso- och sjukvården som inom kollektivtrafiken. Inom trafikverksamheten slösas idag avsevärda belopp bort av skattebetalarnas pengar. Bristerna i styrning och intern kontroll har utförligt granskats och kritiserats av landstingets revisorer. Sammantaget finns ett anmärkningsvärt stort underskott i AB SL och trafiknämnden. För att vända utvecklingen krävs en ordentlig genomgång av den interna kontrollen och styrningen inom trafikverksamheten. För att klara den nödvändiga utbyggnaden av kollektivtrafiken och öka andelen resenärer som åker kollektivt, är det centralt att varje krona i kollektivtrafiken används så att den gör största möjliga nytta. Det handlar om klara miljömålen och därmed ett gott liv även för kommande generationer. Inom sjukvården finns stora ekonomiska effektivitetsvinster att hämta, även om den ekonomiska misskötseln där inte är lika graverande som inom det misskötta bolaget AB SL. Även här handlar det om att möta de växande behov som följer av demografiska skäl och för att se till att alla kan ges den bästa vården och ta del av de medicinska landvinningar som sker i allt snabbare takt. För att öka effektiviteten i vården är ersättningssystemens utformning centrala. Socialdemokraterna tar därför ställning för en tydlig och långsiktig inriktning för att utveckla ersättningssystemen till vårdgivarna: Landstinget ska i fortsättningen successivt övergå till att betala för kvalitet och resultat och inte för produktion eller kostnader. systemet måste ses över i grunden. en skall gå från att vara en detaljerad önskelista till att bestå av tidssatta mål med uppföljning.

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting MOTION 2012-03-15 Motion av Anders Lönnberg (S) m.fl. om ökade insatser för medicinsk forskning, utveckling och life-science Det är dags att på allvar börja betrakta medicinsk

Läs mer

Mer vård och kollektivtrafik för pengarna

Mer vård och kollektivtrafik för pengarna Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2012 och planering för 2013 och 2014 Mer vård och kollektivtrafik för pengarna Den 23 maj 2011 2 (108) 3 (108) Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Landstingsstyrelsen 1 (12) LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 1208-1025 Förslag till Mål och budget

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Landstingsrådsberedningen 1 (10) Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Föredragande

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

1 (5) Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

1 (5) Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta FÖRSLAG TILL BESLUT 2008-11-04 1 (5) LS 0805-0479, 0709-0936, 0802-0153, 0802-0155, 0803-0258, 0803-0261, 0803-0266 Landstingsstyrelsen Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren

Läs mer

Ansvars- och beslutsordning

Ansvars- och beslutsordning 0 Ansvars- och beslutsordning Investeringsstrategin Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 2. Definition av investeringsbegrepp...

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.

Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag. Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2012-05-22 Datum för justering: 2012-05-29 Datum för anslag: 2012-05-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus Ärendet Locum AB:s

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anders Olsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-14 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-02-12, P 20 1 (4) HSN 1210-1271 Yttrande över motion 201:14 av Lars Dahlberg m.fl.

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1303-0356 Landstingsstyrelsei Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D - ett samverkansprojekt

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Mer kvalitet för skattepengarna

Mer kvalitet för skattepengarna Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2011 och planering för 2012 och 2013 Mer kvalitet för skattepengarna Den 29 november 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Månadsrapport per juli 2017

Månadsrapport per juli 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2017 2 (10) Perioden januari-juli i korthet Periodens resultat före omställningskostnader 1 uppgår till 2 888 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 1 OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-10-27 12016-11-24 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(1) Diarienummer LOC 1610-1121 Affårsutvecklingsdirektör Marie Boestad Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Förslag

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Innehåll: 1 Bygg ihop Stockholmsregionen geografiskt, ekonomiskt och socialt... 5 1.1 En mer jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård...

Innehåll: 1 Bygg ihop Stockholmsregionen geografiskt, ekonomiskt och socialt... 5 1.1 En mer jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård... Innehåll: 1 Bygg ihop Stockholmsregionen geografiskt, ekonomiskt och socialt... 5 1.1 En mer jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård... 8 1.2 En kapacitetsstark, långsiktig och hållbar kollektivtrafik...

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-08 LISAB 2016-0013 Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till ändring i specifika ägardirektiv

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting

Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsrådsberedningen Landstingsstyrelsen Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning Detta är ett

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting. Socialdemokraternas förslag till budget 2014 och planering för 2015 och 2016

Stockholms läns landsting. Socialdemokraternas förslag till budget 2014 och planering för 2015 och 2016 Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2014 och planering för 2015 och 2016 21 maj 2013 2 (114) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Utmaningar i ett växande Stockholm... 6 En mer

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Effektivare och smartare styrning för en bättre vård och kollektivtrafik

Effektivare och smartare styrning för en bättre vård och kollektivtrafik Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2015 och planering för 2016 och 2017 Effektivare och smartare styrning för en bättre vård och kollektivtrafik 25 november 2014 Innehåll

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer