BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19"

Transkript

1 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, Lund tel , e-post:

2 2

3 Att göra innan uppgraderingen 1. Installera klient 8.0. Observera att om ni ska köra offline under uppgraderingen så måste 8.0-klienten vara installerad. 2. NYHET! Nu kan biblioteket välja att använda MARC21 i BOOK-IT. För dem som önskar detta, läs Funktionsbeskrivning MARC21. Observera avsnittet: Att göra innan konverteringen. Att göra efter uppgraderingen 3. Se över behörigheterna för nya menyval per roll. För Expertsök, flik för SRU-sökning: behörigheten anges per roll som en restriktion under behörighet för Expertsök. Läs mer under avsnittet Katalog, Expertsök. Grunddata Katalog SRU/SRW-databaser. Endast roll Systemadministratör behöver behörighet för detta fönster. Läs mer underavsnittet Administration, Grunddata. Administration Statistik. Restriktion för att endast se publika statistikprofiler. Läs mer under avsnittet Statistik I BOOK-IT 8.0 finns möjlighet till integration mellan BOOK-IT-klienten och Bibliothecas RFID-plattor BiblioStaff. Programvaran till BiblioStaff behöver uppgraderas för att detta ska fungera. Kontakta Axiell Support när du ska uppgradera era BiblioStaff efter uppgradering till BOOK-IT 8.0. Observera att vissa bibliotek redan har fått uppgraderingen. Så här ser då etikettnummerfältet ut efter uppgraderingen: Så länge det aktiva fältet (etikett) är rött ska materialet ligga kvar eftersom det sker uppdatering av RFID-chipet. Det kan vara på- och avlarmning, eller programmering vid lokalisering. 5. Se över de nya systemparametrarna samt RPT_SORT_ORDER_REMINDER (se under avsnittet Administration på nästa sida)

4 Övergripande 6. NYHET! Sökning. Generellt i alla lägen där man kan ange sökfrågor, t ex i Expertsök, Periodika, Inköp och Fjärrlån ska de booleska operatorerna OCH, ELLER och INTE anges med versaler alternativt inom { }. Detta för att möjliggöra sökning på själva orden och, eller och inte. Ordet TILL kan användas för årtalssökning, och måste då också skrivas i versaler, och sökfrågan avslutas med kvalifikatorn /ar: 1999 TILL 2009/ar. 7. Högerklick. Vid markering av en cell i en multilista går det att kopiera av innehållet i cellen med hjälp av högerklick. Se också punkt Spara filer. Multilistor och statistik kan med kommandot Ctrl+Shift+S sparas som XML-filer, kommaseparerade textfiler och Open Document Spreadsheet (ODS). Multilistor kan också sparas i pdf-format. 9. NYHET! Ny hjälp. Hjälpen har nytt utseende och ny adress. Genom att klicka på F1-tangenten kommer du alltid till hjälpen för det fönster som har fokus Mängdhanteringar. Mängd låntagare, Mängd reservationer och Mängd beställningar har gjorts om för att hantering av stora mängder ska fungera bättre och bli tydligare. Nu visas en snurra medan ändringar/borttagning görs. Om det handlar om tusentals rader så tar det tid, men det är uppenbart att arbetet pågår. 11. Offline. Nu kan man i samband med inloggning välja att starta klienten i offline-läge även om man har kontakt med databasen. Kan t ex vara användbart om förbindelsen med BOOK-IT servern är hårt belastad och man önskar att köra offline tills problemen är avhjälpta. 12. Offline. Nu fungerar återigen kontrollen om kontakt med databasen är återupprättad. Kontroll sker var 30:e sekund. Om man önskar fortsätta i offline-läge ett tag till och vill stänga av kontrollerna så klickar man bara på Kontakt-ikonen. 13. Inför BOOK-IT 8.1. Observera att fr.o.m. nästa BOOK-IT version så kommer det inte att finnas stöd för Windows XP

5 Administration 14. Systemparameter MAX_LOGINS_USER. Ny parameter: MAX_LOGINS_USER, med defaultvärde 3, som anger hur många samtidiga klienter en användare kan starta. Om en användare försöker öppna fler än tillåtet antal visas en dialogruta om att det inte finns lediga licenser för aktuell användare. 15. Systemparametrar Låntagarinformation, betalningshistorik Det finns nu två nya systemparametrar som anger hur många månaders betalningshistorik som ska visas. Den ena styr visningen i BOOK-IT, den andra visningen i Arena/BOOK-IT PUB. Default har parametrarna värden som gör att visningen fungerar precis som tidigare och behöver bara ändras om man vill ha en förändring. Parametrarna är: NO_MONTHS_PAYMENT_HIST_BOOKIT default -1 (Visa alla, samma som idag) NO_MONTHS_PAYMENT_HIST_EXT default 1 (Visa senaste månaden, samma som idag). 16. Systemparameter BIB_SERVICE. Om systemparametern BIB_SERVICE har värdet 0 görs ingen skillnad på bibliografiska etiketter och löpnummeretikett utan båda behandlas som löpnummeretikett. Detta underlättar för bibliotek som ej har Bibliografisk service och gör att man kan lokalisera exemplar med intelligent etikett till t ex LIBRISposter utan att BOOK-IT gör kontroller mot titelnumret. 17. Systemparametrar för automatisk borttagning av katalogposter. Nya systemparametrar: JOB_DEL_CAT_NO_COPY och JOB_DEL_CAT_CCL. Man kan nu få automatisk rensning av katalogposter utifrån två nya systemparametrar. Parameter JOB_DEL_CAT_NO_COPY anger hur gamla katalogposter som ska tas bort som saknar bestånd/exspektans. Anges med antal dagar. Parameter JOB_DEL_CAT_CCL ger er möjlighet att definiera en sökfråga som underlag för borttagning. Alla poster som uppfyller sökfrågan och som saknar bestånd/exspektans tas bort. Det gäller även om det finns fiktivt bestånd. Kan användas för att automatiskt rensa e-titlar som inne. (Exempel för BURK-poster: gallras/öv LR/ob. Exempel för Librisposter: Ej tillgänglig /hy LR/ob). Jobben ligger som default ICKE aktiverade men aktiveras enkelt av en behörig systemadministratör. Detta görs under Verktyg Automatiska jobb. 18. Systemparameter V_LABEL_C. Lokalisering: Vid lokalisering kunde man skriva in +tecken fastän det inte är ett godkänt tecken enligt systemparameterinställning. 19. Systemparametern RPT_SORT_ORDER_REMINDER är säkrad för korrekt korrigering enligt inställningarna i parametern. OBS! Sortering på låntagar-id har värdet 4. Förslagsvis kan sorteringen se ut så här: 1,4 för att påminnelserna ska skrivas ut per enhet och låntagar-id. 20. Cirkulationsparametrar. Nya cirkulationsparametrar, Räkning, extern och Räkning, hantera räkningsexemplar. Dessa ska användas om tilläggsmodulen BOOK-IT Eco för koppling till externa ekonomisystem har öppnats

6 21. Användare. Nu kan man välja att tvinga en användare välja enhet/cirkulationsställe vid inloggning. Anges via en kryssruta i fönstret Användare. 22. Användare. Låsningar som uppstod när användare är knutna till anslag har nu åtgärdats. Anslaget försvinner från användaren direkt när det tas bort i Mängd beställningar och det fungerar att ta bort och rensa anslag. 23. Inloggning. Nu tas upptagen licens bort när man stänger ner BOOK-IT vid inloggning i Cirkställe-dialogen med krysset. 24. Inloggning. Om man i BOOK-IT Config har Visa Förvalt cirkulationsställe ikryssat och samtidigt inte Värde "Förvalt cirkulationsställe" ikryssat, får man nu korrekt värdet <Inget val gjort> i samtliga listrutor Dessutom - om man väljer en enhetsgrupp, och därefter åter <Inget val gjort> på enhetsgrupp, får man nu heller inte längre tillbaka användarens enhet förvald i listrutan över enheter. 25. Behörighet. Statistikprofiler. Nu finns möjlighet att markera vilka statistikprofiler som ska vara publika. Under Administration Behörighet finns en ny restriktion för Statistik; per roll kan du här ange att endast de statistikprofiler som är markerade som publika ska visas. Observera att denna behörighet gäller menyvalet Administration Statistik, inte det menyval under Grunddata som heter Statistik. 26. Användarlogg. Nytt delfönster där man kan söka på låntagarid och som visar vilka ändringar användare har gjort på aktuell låntagare. 27. Grunddata. Dubbelklick eller Enter i en multilista fungera nu i alla grunddatafönster. 28. NYHET! Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer. Här finns en ny funktion på enhetsnivå för att stänga vald enhet tillfälligt. I en listruta kan du välja vikariernade enhet för reservationshanteringen, och i ett textfält kan du skriva in önskad kommentar. Läs mer i Funktionsbeskrivningen Tillfällig stängning. 29. Grunddata Allmänt Adresser, egna. Automatiserade jobb: Nu är avsändar- och svarsadress för statusmejlen som skickas vid de automatiserade jobben knutna till e-postadresstypen Avsändare och Svar på konto-organisationsnivå. Tidigare var det Systemansvarig, men eftersom man ofta har flera e-postadresser angivna på den användare som anges för Systemansvar så kunde det hända att dessa automatiska e-brev inte gick iväg då statusmejlens avsändaradress inte får vara längre än 128 tecken. 30. NYHET! Grunddata Cirkulation Externt ekonomisystem. Fönstret och behörighet för detta visas om tilläggsmodulen BOOK-IT Eco är öppnad. Här anges information och parametrar för att kunna skicka räkningsuppgifter till ett externt ekonomisystem. Om en enhet inte har parametrar så används information på konto-organisationsnivå

7 31. Grunddata Cirkulation Meddelandemallar. Nu går det att få med låntagarvariablerna Extra 1 och Extra 2 på reservationskvitton och reservationslappar. Praktiskt för bibliotek som använder dessa fält för bokbussrunda resp. bokbusshållplats. 32. Extern räkning: Om man misslyckas med att skicka extern räkning, för att inställningen i grunddatafönstret Extern räkning är fel så går det ett e-brev till epostadresstyp Ekonomi. 33. NYHET! Grunddata Cirkulation Meddelandetexter. Fönstret är ombyggt. Nu visas meddelandetexternas ingående textdelar, textnycklar samt ändringsfält i en och samma flik för enklare hantering. Här visas också för respektive vald text i vilka meddelandeformat som texten används. Det finns nu en efterlängtad funktion för Förhandsgranska. Vissa texter, som t.ex. Reservationslapp, innehåller inga egna unika meddelandedelar, så här visas inte de ingående textdelarna, men förhandsgranskningen fungerar ändå för dessa. 34. Grunddata Cirkulation Meddelandeformat. Nu finns möjlighet att välja formatet XML också för påminnelser och reservationsmeddelanden. 35. Grunddata Cirkulation Status. Man kan inte längre ta bort statuskoder som sätts automatiskt av systemet i olika lägen, t ex På räkning, Mjukgallrad och liknande. 36. NYHET! Grunddata Reservationer Reservationsregler. Fönstret är ombyggt för att vara mera effektivt vid uppläggning av nya reservationsregler och ändring av befintliga. 37. Grunddata Katalog Objektkoder: Objektkoder kan avmarkeras för visning internt, d.v.s. vid katalogisering är inte koden valbar. Dock ska man aldrig avmarkera koder som finns på befintliga poster i systemet. 38. NYHET! Grunddata Katalog SRU/SRW-databaser Här finns Libris, Fennica och Library of Congress inlagda. Om ni lägger till egna måste ni ta reda på diverse inloggningsuppgifter etc. 39. Administration Grunddata Förvärv Orderregler. Nu får man bara upp orderregler för de enheter man filtrerar på, med tillhörande avdelningar samt bara de orderregler som finns på den avdelning man filtrerar på. 40. Grunddata Förvärv Leverantörer. Nu går det att ta bort en leverantör som inte har beställningar kopplade till sig. 41. Grunddata Webb Låntagaruppgifter Personnummer är inte längre obligatoriskt i formuläret Skaffa lånekort i Arena och BOOK-IT PUB. Om kryssrutan för Obligatorisk avmarkeras skickas uppgifterna in till BOOK-IT och en informationstext visas om att kontakta biblioteket för lånekort

8 Cirkulation 42. NYHET! Sök låntagare. Nu går det att söka på adress i fritextfältet för Sök låntagare. I detta fält är vänstertrunkering och maskering möjligt. Postnummer söks utan mellanslag; exempelvis ett postnummer som ser ut så här: söks med Sök låntagare. Sökning på Låntagarorganisation fungerar nu med hjälp av listruta. 44. NYHET! Cirkulation. Det finns nu möjlighet att ta bort pågående e-lån. Detta görs med hjälp av knappen Gallra i Exemplarinformation som nås från Böcker hemma eller beståndsfliken i Expertsök. Lånet måste också avslutas hos Elib. 45. Låntagarinformation. Låntagarinformation: Nu går det igen att ta bort låntagare även när man har kommit till låntagarinformationen från fönstret Utlån. 46. Låntagarinformation. Nu visas externt låntagar-id i klienten. Dock går det inte att söka på det i Sök låntagare, och det används endast externt för ökad säkerhet vid kommunikation med t.ex. Elib. Observera att Arena-version 3.0 krävs för att det ska fungera mot Elib. 47. Låntagarinformation. Kryssrutan Särskild behörighet har ledtexten Meröppet istället. 48. Låntagarinformation. Reservationer som inte effektueras: när reservation tas bort i Mängd reservationer eller när en katalogpost med titelreservation tas bort läggs ett meddelande om detta i låntagarinformationens flik Signaler, som blir markerat för Visa externt. Samma händer om man lägger status Avbeställd eller Slutnoterad på beställningsposter där det finns reservationer samt när ett exemplar med exemplarreservation tas bort. Meddelandet visas i Arena/BOOK-IT PUB under Mina uppgifter. 49. Låntagarinformation. Övertidsavgifter redovisas med också med utlånande enhet och cirkulationsställe samt antal omsättningar återlämningsdatum, cirkulationsstället och biblioteksenhet där mediet lånades och återlämnas, antal omlån samt skuldbelopp. 50. Låntagarinformation. Lån återlämnas inte när man betalar en meddelandeavgift som är kopplad till en bok där det finns en ersättningsavgift. Boken återlämnas inte förrän hela ersättningsavgiften är betald. Fel i 8.0, rättat i version Låntagarinformation. Reservationer: Vid borttagning av reservationer stannar markören kvar på nästa rad, istället för att hoppa upp till första raden

9 52. Mängd låntagare. Nu går det att söka ut både aktiva och inaktiva låntagare i Mängd låntagare. 53. Mängd låntagare. Ändring gjord vi borttagning av låntagare, nu försvinner de borttagna direkt från träfflistan. 54. Mängd låntagare. Utsökning av låntagare med skuldintervall går nu avsevärt snabbare än tidigare. 55. Utskrifter. Återlämningskvitto visar nu antal återlämnade exemplar. 56. Utskrifter. Nu finns det extra rader längst ner på reservationskvittot så att det ska vara längre. 57. Utskrifter. Publikationsnummer och Extern anmärkning kommer vid exemplarreservation ut på plocklista och plocklapp. 58. Utskrifter. Plocklista/-lapp. Exemplarreservationer skrivs nu ut också om exemplarnumret innehåller bokstäver. 59. Utskrifter. Nu fungerar det att först skriva ut för den egna "Enhetsgruppens hämtställe" och sedan för "Andra hämtställen" även om man inte stänger ner klienten. 60. Utskrifter. Nu kan man åter skriva ut lånehistoriken med hjälp av Ctrl+P. 61. Utskrifter. Nu kan man spara en multilista, med diakriter som t.ex. polskt L. 1. Filen sparas som en CSV-fil komma-avgränsad (office 2007 och nyare) 2. Öppna Excel och hämta upp den sparade filen. 62. Utskrifter. Räkning XML. När man skriver ut en räkning till xml får man nu med exemplarinfon på låntagarens skuld. 63. Återlämning. Tillfällig lokalisering: Vid återlämning av tillfälligt lokaliserat exemplar där t.o.m. datum har uppnåtts uppstod ett fel vid återlämning. Detta har nu rättats, och det tillfälligt lokaliserade exemplaret blir återlämnat när man svarar Ja på frågan om återlokalisering. 64. Återlämningslogg. Nu visas bockar korrekt i kolumnerna för Fjärrlån och Reserverat. Mouse overtext visas också. 65. Låntagarimport och SPAR-uppdatering. Om det skapas nya konton via låntagarimport och ni har markerat SPARuppdatering på aktuell kontoorganisation, får alla dessa en markering för SPAR-uppdatering. Detta innebär att dessa konton blir uppdaterade såväl via låntagarimport som via SPAR

10 Katalog 66. NYHET! Expertsök. BOOK-IT ger sökförslag på ord som förekommer i databasen efter att man skrivit in två tecken. Detta kallas interna sökförslag. Om ingen träff finns i databasen så visas resultat från motsvarande sökning i Google, vilket kan vara användbart om man t.ex. har stavat fel. Detta kallas externa sökförslag. Båda typerna av sökförslag kan väljas bort med hjälp av knappen Anpassa i Expertsök. 67. NYHET! Expertsök. En gjord sökning kan begränsas med hjälp av fasetter. Fasetterna som finns är: Utgivningsår, Författare, Medietyp, Hylla och Språk. Det går att välja vilka av dessa fasetter man vill ha och detta görs i per användare i fönstret Administration Användare, alternativt via en knapp, Anpassa i Expertsök. Man kan också välja att inte visa några fasetter alls. Fasetterna kan döljas tillfälligt under en session med knappen Dölj fasetter i Expertsök. De visas igen efter omstart av Expertsök. För att välja en fasett: dubbelklicka eller markera och tryck Enter, den senare metoden använder du för att välja flera fasetter. 68. NYHET! Expertsök: Med knappen Serie i fliken träfflista kan du hitta fortsättningsverk som hör ihop med den markerade titeln. Detta förutsätter att hänvisning till första delen finns i katalogposten för övriga delar, i fält 887 i BURK-poster. 69. NYHET! Expertsök. Nu finns det möjlighet söka ut exemplar på förvärvsdatum i Expertsök, och samtidigt filtrera på avdelning och placering. 70. NYHET! Expertsök. Uppgift om e-boksdistributör som ligger i fält 024 7_ $2 är nu sökbart och kan användas i fritext eller tillsammans med kvalifikator nt för att hitta titlar som erbjuds av en viss e-boksleverantör. Sök t ex med elib/nt. 71. NYHET! Expertsök. SRU-sökning: I Expertsök finns en ny flik, SRU-sök. SRU står för Search Retrieval via URL och möjliggör sökning i externa bibliotekskataloger. De medlevererade är LIBRIS, Library of Congress och finska Fennica. Fler kataloger kan läggas till i grunddatafönstret SRU/SRW, databaser. Via SRU-sök kan du även spara posterna till din lokala katalog och/eller använda dem i fjärrlånemodulen. I fönstret Administration Behörighet för fönstret Expertsök anger du via en restriktion vilka roller som ska ha behörighet för funktionen NYHET! Expertsök. Funktionen för Slå ihop poster har fått nytt utseende och ett tydligare gränssnitt. Färgmarkering visar skillnader mellan de valda posterna. 10

11 73. Expertsök: Sammanslagning av poster tar nu även med exspektans. Om man mot all förmodan skulle slå ihop två olika titlar uppdateras inte själva titeluppgifterna i inköpsmodulen. 74. NYHET! Expertsök: Vid högerklick i beståndsfliken visas nu två val: Kopiera eller Visa detaljer (F12). Genom att markera en uppgift i träfflistan, till exempel exemplarnummer, kan du via högerklick kopiera, alternativt se exemplarinformationen som tidigare. 75. Expertsök. Omslagsbilder: Om det är problem med bildleverantörens server så väntade Expertsök tills det kom en timeout innan man kunde gå vidare. Detta är nu löst så att bilderna sparas separat. 76. Expertsök. När reservation genomförs via reservationskorgen så stängs nu denna när reservationen är gjord. 77. Expertsök. Snurra visar nu att sökning pågår, i de fall när sökningen tar lite tid. 78. Gallring. Om det finns reservationer på en titel, och katalogposten gallras så skapas det ett meddelande i låntagarpostens signalflik, fältet Meddelande. Detta meddelande blir automatiskt markerat med Visa externt, varvid meddelandet också visas i Arena/BOOK-IT PUB under Mina uppgifter. Om ett exemplar gallras och det finns en exemplarreservation på detta exemplar, så sker samma sak. 79. Gallring. Nu går det att gallra även utlånade exemplar från Exemplarinformation och Gallra hårt från meny. 80. Exemplarinformation: Exemplar på räkning stämplas med en ny status "På räkning". 81. Mängd exemplar Träfflistan i Mängd exemplar har utökats med fler kolumner: Pulikationsnummer, Extern anmärkning, Anmärkning, Placeringstyp samt uppgifter om Ägande enhet, Avdelning, Cirkulationskategori och Hylla (av intresse vid utsökning och presentation av tillfälliga lokaliseringar). Kolumnerna för etikettnummer och antal lån visas nu direkt efter huvuduppslag. 82. Mängd exemplar Nu fungerar det att söka på titlar innehållande unicode-tecken även i Mängd exemplar. 83. Nu kan man åter igen söka på flera etiketter samtidigt I Mängd exemplar Lokalisering. Nu går det bra att skriva in 3 siffror i placeringskoden vid lokalisering. 85. Lokalisering. Nu kan man åter stänga lokaliseringsfönstret med Enter (Fel i v. 8.0) Reservationer

12 NYHET! Nu finns det möjlighet att ändra Ansvarande enhet i fönstren Expertsök, Låntagarinformation och Mängd reservationer. Om ändring görs av ansvarande enhet till en annan reservationsgrupp är det viktigt att kontrollera i reservationsdetaljen att det finns infångningsbara exemplar. 87. Reservationer. NYHET! När Hämtställe ändras efter infångning i fönstren Expertsök, Låntagarinformation och Mängd reservationer, och exemplaret återlämnas på det nya hämtstället får det ett nytt löpnummer, nytt Sista hämtdatum och nytt reservations-meddelande skapas. 88. Reservationer. Nu ändras inte "Infångad på" om man ändrar hämtställe på en infångad bok. (Fel i 8.0) 89. Reservationer. Nu visas plats i reservationskön korrekt även då det finns reservationer i olika reservationsgrupper. Med filterinställning för Alla visas hela reservationskön i den ordning reservationerna lagts oberoende av olika grupper, men filtrering på respektive enhet visar den korrekta kön med utgångspunkt i ansvarande enhets reservationsregelverk. Om alla enheter är i samma reservationsgrupp är det som förr. OBS! Läs Tips och ända fel, punkt Reservationskorg. Rättning är gjord av en bugg i fönstret Reservationsresultat, som gjorde att när BOOK-IT gett meddelande om att reservation inte tillåts för en eller flera titlar så fungerade det inte korrekt när reservationen ändå skulle godkännas. Exempel på detta gällde t.ex. när reservation skulle göras för låntagare med historik, som redan hade lånat en viss titel. 91. Mängd reservationer. NYHET! Om reservationer tas bort i Mängd reservationer så läggs ett meddelande i låntagarpostens flik Signaler, fältet Meddelanden. Detta fält visas i Arena/BOOK-IT PUB. 92. Mängd reservationer. Nu visas också Låntagarkategori i träfflistan vid sökning på reservationer. 93. NYHET! Mängd katalogposter. Du kan nu kombinera sökningar efter poster utan bestånd/order och poster under given period med en valfri sökfråga. 94. NYHET! Mängd katalogposter. Export av katalogposter. I Mängd katalog kan man exportera poster till en fil som sedan kan läsas in i andra databaser, t ex ett annat biblioteks BOOK-IT. Exporten kan göras i överföringsformaten ISO2709, XML och Radformat

13 95. Katalogisera, via mallar. Nu kan man spara fortlöpande när man katalogiserar utan att icke ifyllda fält försvinner. 96. Katalogisera, via mallar. Det fungerar nu att markera ett fält som obligatoriskt i en mall. 97. Katalogpostimport. Nu finns möjlighet att bestämma vilka MARC-fält som ska följa med vid import av katalogposter. I varje fält och delfält i fönstret Administration Grunddata Katalog MARC-format, beskrivning finns en kryssruta som kan bockas av om man inte vill att detta fält/delfält ska följa med vid import. 98. Katalogpostformat. Konverteringen mellan MARC21 och BTJMARC1 är förbättrad med avseende på litterär genre. Kod 1, d, e, f, h, i, j, m, s samt p i fält 008, pos 33 konverteras till 1 (skönlitteratur). 99. Katalogpostformat. Konvertering från LIBRIS: Innehållsbeskrivningen från MARC21 fält 520 hamnar nu korrekt i BTJMARC1-fält Katalogpostformat Fält 998 är borttaget från redigeringsformaten ISBD och Rubrik då det inte längre använts Konvertering från MARC21. LIBRIS inför en förändring som innebär att uppgifter som tidigare låg i fält 260 läggs i 264. MARC-formatet som används i BOOK-IT (BTJMARC1) innehåller inget fält 264 så dessa uppgifter konverteras till 260. Fält 264 är upprepningsbart i MARC21 medan 260 bara får förekomma en gång. Vid flera förekomster av 264 konverteras endast den första förekomsten med tillhörande delfält NYHET! Avvisade katalogposter. Fönstret Avvisade katalogposter har fått nytt utseende och ett tydligare gränssnitt. Olika färger indikerar olika typer av skillnader mellan den avvisade och den befintliga posten Avvisade katalogposter. Filtreringsrutorna: Det fungerar återigen att filtrera på importmetod och/eller avvisningsorsak i Avvisade katalogposter Avvisade katalogposter. Nu visas meddelande om en och samma post samtidigt behandlas av två användare Topplistor. Rättning gjord så att topplistornas innehåll inte påverkas av att exemplar gallras. Nu sparas antal utlån per titel även om sista exemplaret gallras. När katalogposten tas bort så försvinner titeln dock från topplistan. Därmed kan nu bibliotek som har ehub skapa topplistor över e-bokslån

14 Statistik 106. NYHET! Analysverktyget Trend. Tilläggsmodul. En webbaserad rapportgenerator med färdiga grafiska presentationer som beskriver bibliotekets verksamhet. Statistikuttag görs från BOOK-IT, och också från tillgängliga dokument med besöksstatistik och programverksamhet 107. NYHET! Statistikprofiler Nu finns postnummer med som variabel i profilerna för Låntagarstatistik, Aktiva låntagare och Exemplarstatistik. Vid statistiklagring rensas eventuella mellanslag bort NYHET! Statistikprofiler. Exemplarstatistik och statistik över Flytande bestånd kan nu grupperas på veckodag OCH timme i kombination NYHET! Statistikprofiler. En ny kryssruta för Publik kan aktiveras i fönstret Lägg till/ändra statistikprofil. I fönstret Behörighet kan menyvalet Statistik förses med en restriktion så att endast Publik-markerade profiler ska synas för användare knutna till roller med restriktionen. Vid uppgraderingen blir alla statistikprofiler publika NYHET! Författarfonden. Vid körning av författarfondsfilerna så sparas de nu på på den egna datorn, i Användarmappen {user.home}\book-it\save. Sökvägen visas innan körningen, så du kan ändra till önskad plats. Stäng inte fönstret eller klienten under pågående körning Statistik MARC21. Vid statistikuttag med variabeln Hyllsignum hämtas hyllsignum från fält 852 h Statistik: statistikkörningar med variabeln Hyllsignum gick inte att genomföra om flera signum separerade med semikolon ingick i körningen. Nu fungerar det trots dylika förekomster, men dessa redovisas inte i resultatet Verktyg 113. Verktyg Systemmeddelande. Nu visas datum och tid för när systemmeddelande skapats Verktyg Automatiserade jobb Automatiserade utskick av övertidsvarning kunde i vissa fall fallera, om cirkulationsparametern Meddelandesätt var inställd så att alla låntagare inte skulle få övertidsvarning

15 Inköp 115. NYHET! Förvärv Inköp Beställning. Nu kan man söka fram beställningar i kombination med CCL-fråga vilket ger möjlighet att söka på t ex barn/vuxen och medietyp. En kraftfull sökmöjlighet är att söka fram titlar i kombination med CCL:"INTE xxx/av". Då får man fram alla titlar som man inte har något bestånd på och som man då kanske önskar beställa Förvärv Inköp Beställning. När man markerar en titel i fönstret Inköp Beställning i fliken Sök/Översikt och sedan går direkt till fliken Beställning ska nu rätt titel alltid visas Förvärv Inköp Beställning. Nu fungerar det att skriva in listnumret i Inköp/Beställning 118. Förvärv Inköp Ankomstregistrering: Vid lokalisering i inköpsmodulen följer den placeringen med som man angett vid beställningstillfället. Om man angett "inget val gjort" så väljs standardplacering Förvärv Inköp Ankomstregistrering. När titelnummer saknas på beställningen kan du nu välja om du vill att en titel ska få status Levererad eller inte när du ankomstregistrerar en titel utan titelnummer. När du kommer till fönstret Lokalisera och anger ett etikettnummer, kommer denna dialogruta: "Beställningen saknar titelnummer och måste lokaliseras via Expertsök. Vill du avsluta beställningen med status Levererad?" Rättad i BOOK-IT Förvärv Inköp Ankomstregistrering. Man kan inte längre av misstag råka starta två parallella sökningar om t ex en scanner läser en etikett två gånger Förvärv Inköp Mängd beställningar. Buggrättning. Om en sökning resulterar i en stor träff så visas nu snurran medan träfflistan fylls. Tidigare kunde man tro att det inte fungerade eftersom det dröjde innan träfflistan visades Fjärrlån 122. Fjärrlån, träfflistan. Träfflistan visar nu också Ansvarande enhet, Beställningsdatum, Medietyp samt Språk. Träfflistan kan sorteras om på önskat begrepp för att man lättare ska kunna hitta till rätt fjärrlånepost. 15

16 Periodika 123. Nyhet! Periodika, uppdatera föregående nummer. Nu kan du ange att senast ankomstregistrerade numret är Ej hemlån och att numret före automatiskt blir till utlån, via cirkulationskategorier. Det finns tre varianter att hantera tidskrifter på: 1. Aktuella numret ska vara Ej hemlån (eller motsvarande cirk.kategori som ni använder för att styra i cirkulationsparametern Utlåningsstyrning), när nästa nummer kommer ska det föregående få en cirkulationskategori som är kopplad till hur länge tidskriften ska lånas ut. 2. Alltid en cirkulationskategori som är kopplad till en specifik lånetid, eller alltid Ej hemlån. 3. Som punkt 2 ovan. Innevarande år ska ha cirkulationskategori Ej hemlån, när det blir ett nytt år ska föregående års tidskrifter uppdateras med en angiven cirkulationskategori som tillåter utlån OBS! det är cirkulationsparametern Ulåningsstyrning som styr huruvida ett cirkulationskategori är till hemlån eller ej! OBS! De tidskriftsnummer som blivit registrerade före uppgraderingen inte kan omfattas av automatisk uppdatering NYHET! Periodika Prenumeration. Gallra exemplar När man gallrar ett tidskriftsexemplar från Expertsök, slår det också igenom i Periodika-modulen. I fliken Prenumeration markeras kolumnen Ank. med Gallr. för aktuellt nummer. Observera att detta kommer att gälla från och med BOOK-IT 8.0 för de exemplar som ankomstregistreras i Periodika-modulen och därefter gallras NYHET! Periodika Prenumeration. Listor. Du kan nu göra utsökningar i Periodika på ett intervall av ankomstdatum. Träfflistan har utökats med kolumnerna: Stat1, Stat2, Ämne och Språk. Du kan spara och redigera dina listor i Excel genom att ange Ctrl+Shift+S och därefter få ut snygga listor över ditt tidskriftsbestånd NYHET! Periodika Prenumeration. Nu kan man också lägga till Anmärkning och Extern info med standardinformation under Periodika Prenumeration, fliken Prenumeration NYHET! Periodika Prenumeration. Kontroll vid borttagning av årsvis information. Kontrollen sker i tre steg. 1. Om du ska ta bort en årsvis information kommer en fråga om du verkligen vill ta bort den. 2. Sen kontrolleras om titeln är registrerad/lokaliserad i fler än en prenumeration för perioden och då kommer ytterligare en dialogruta som undrar om du vill ta bort den årsvisa information. 3. Därefter kontrolleras om utgåvan är registrerad/lokaliserad. Om så är fallet kommer det ytterligare en dialogruta. Om du försöker att bort enstaka nummer 16

17 17 från utgivningsplanen kommer en kontrollfråga när det finns fler än ett exemplar knutet till det specifika numret.

18 128. NYHET! Periodika Prenumeration. Om du vill dubblera en titel i periodika-modulen för att kunna ange olika leverantörer så kopieras nu också utgivningsplanen. Gå till fönstret Periodika - Prenumeration och fliken Titel. Ange en annan leverantör och klicka på Lägg till så kopieras befintlig titel till ny leverantör. När du sedan klickar på Generera har regelverket kopierats och du har fått med dig utgivningsplanen till den dubblerade titeln NYHET! Periodika, prenumeration. Nu kommer det en varning i samband med borttagning av ett specifikt nummer i en utgivningsplan, om det finns registrerade exemplar med koppling till aktuellt nummer. Det kommer också en varning både om man försöker ta bort den årsvisa posten när det finns registrerade exemplar Periodika Prenumeration. Fältet för Lokal anmärkning i fliken Titel har utökats för att få plats att skriva in mer information Periodika, prenumeration. Ändra Årsvis information, fältet Överföringsdatum är borttaget eftersom funktionen för XML Kontoöverföring i Periodika tagits bort i tidigare version NYHET! Periodika Ankomstregistrering. Det är nu tydligt i fönstret Periodika Ankomstregistrering vilka nummer som har blivit ankomstregistrerade. I utgivningsplanen är numren markerade med en grön prick om alla prenumerationer är registrerade och/eller lokaliserade. Är en delmängd registrerade och/eller lokaliserade är numren markerade med en röd prick NYHET! Periodika Ankomstregistrering. Nu kan du se en anmärkning på prenumerationen i fönstret Ankomstregistrering utan att högerklicka. Anmärkningen som visas är den som heter Anmärkning, pren Periodika Ankomstregistrering. Fokus ges nu åter till Registrera-knappen när sökning resulterar i en utgåva som är dags att ankomstregistrera Periodika Ankomstregistrering. När man registrerat en tidskrift fungerar det att trycka enter för att rensa och kunna registrera nästa tidskrift Periodika Förseningspåminnelse Man kan nu söka fram underlag för förseningspåminnelser baserat på prenumerationer knutna till viss enhet/avdelning och även utifrån det tidsintervall tidskrifterna borde anlänt. Träfflistan är utökad med mer information för att även kunna vara ett underlag för uttag av listor för vidare bearbetning. Det går även bra använda detta fönster för att få fram information om prenumerationerna och spara detta till Excel för vidare bearbetning Periodika Prenumeration. Fliken Prenumeration, klicka på Ändra. Fältet Nästa beställning är borttaget eftersom det inte används

19 Webbklienten BOOK-IT FLEX 138. NYHET! Tilläggsmodul: Nu finns det en webbklient med cirkulationsfunktioner (utlån, omlån, återlämning) och låntagarhantering samt Katalog (Sökning, exemplarhantering) och reservationshantering. Plocklistorna är dynamiska, plockade titlar försvinner och nya titlar tillkommer vid ny sökning. Genom att markera en viss rad visas information om exemplar, hämtställe etc. Genom att klicka på ett exemplarnummer blir detta återlämnat=infångat. Vid ny sökning är reservationen inte längre med i listan. Läs mer i Funktionsbeskrivningar BOOK-IT 8.0. BOOK-IT Eco för externa räkningar 139. NYHET! Tilläggsmodul: BOOK-IT kan integreras mot affärssystem så att när räkningar genererats så väljer man att skicka informationen direkt till externa ekonomisystem. Skulden kan därefter inte betalas i BOOK-IT. När betalning registrerats i det externa systemet tas aktuella lån bort från BOOK-IT och exemplaren får status Betald räkning. Dessa exemplar kan gallras, utan att först återlämnas. Om exemplar på räkning återlämnas kan information om detta skickas till det externa systemet, om så önskas. Via en cirkulationsparameter går det att förbjuda återlämning av räkningsexemplar. När modulen öppnas tillkommer behörighet för grunddatafönstret Cirkulation Extern ekonomisystem för inställningar för överföringsinformation. Läs mer i Funktionsbeskrivningar BOOK-IT 8.0. FREELIB 140. Katalogisering: I MARC21-varianten av BOOK-IT finns inte menyval eller möjlighet till katalogisering i FreeLib

20 Arena/BOOK-IT PUB 141. Beståndsvisning. Nu går det att visa alla enheter "ihopfällda" med ett plustecken i beståndsvisningen. Om bibliotekets Arena idag visar alla enheter expanderade direkt, d.v.s att de visas med ett minustecken framför namnet, ska du avmarkera kryssrutan "Expandera bestånd" i inställningarna för katalogpostportleten för att kunna se den nya funktionaliteten. På användaren, fliken Webb, allmänt, kan du ställa in om den översta organisationsnivån (KO) ska visas i beståndet eller ej. OBS denna måste visas om du använder enhetsgrupper i Arena Skaffa lånekort. Det går nu att välja inställning för om det ska vara obligatoriskt att ange personnummer i formuläret Skaffa lånekort. Detta görs i fönstret Grunddata Webb Låntagaruppgifter 143. Skaffa lånekort. Nu fungerar det fullt ut att anmäla sig som ny låntagare, även om inställningen för Giltighetstid (i Organisationsstrukturer) är 0 dagar. Meddelande ges att registreringen gick bra, och att biblioteket ska kontaktas för att aktivera kortet. Arena/BOOK-IT PUB version krävs Skaffa lånekort. Arena/BOOK-IT PUB, Skaffa lånekort. Nu ges relevant meddelande om en låntagare vars personnummer redan finns i BOOK-IT anmäler sig som ny låntagare Skaffa lånekort. Förvalt hämtställe i Skaffa lånekort fungerar nu även för enhetsgrupper Skaffa lånekort. Nu är det tillåtet med : (kolon) i Gatuadress i formuläret Skaffa lånekort i BOOK-IT PUB och Arena Reservationer. Eftersom periodikareservationer är så komplexa kan systemet inte räkna ut köplats i samband med reservation. Därför visas istället en text som anger att köplats inte kan anges Omlån. Omlån av annan konto-organisations lån stoppas nu igen om det finns reservationer. Om man tillåter omlån av annan konto-organisations lån i Arena (cirk.parameter Omsättningsstyrning) så går det alltså inte längre att låna om när det finns reservationer på en titel inom ägande konto-organisation, om omlånet görs i en Arena som tillhör annan kontoorganisation Omslagsbilder. Nu rensas alla tecken utom siffror och bokstaven X bort ur länken som gör att omslagsbilder visas. Poster från Libris innehåller ofta (inb.) efter ISBN, och det gjorde att länken till AdLibris omslagsbilder inte fungerade Fasetter. Flerledade ämnesord från fält 690, 651, 655 och 695 visas nu korrekt i fasetterna i BOOK-IT PUB och Arena

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25 BOOK-IT VERSION 7.1 Release notes 2014-07-25 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Dokumentation... 3 Att

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING BOOK-IT version 7.1 2014-10-28 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Självregistering/

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0. Funktionsbeskrivning

2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0. Funktionsbeskrivning 2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0 Funktionsbeskrivning 2 BOOK-IT MARC21 Övergripande beskrivning BOOK-Its ordinarie lagringsformat för katalogposter är BTJMARC1. Poster som inte är katalogiserade eller exporterade

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping

ALEPH ver. 16. Lån. Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. VERKTYGSFÄLT... 1 2.1 tagarverktygsfält... 1 2.2 Exemplarverktygsfält... 2 3. LÅNTAGARE... 2 3.1 Sök låntagare... 4

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

ALEPH ver. 18 Integrerat fjärrlån

ALEPH ver. 18 Integrerat fjärrlån ALEPH ver. 18 Integrerat fjärrlån Exlibris, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 1.1 Lista på viktiga termer... 1 1.2 Skrivbord integrerat fjärrlån...4 1.2.1 Element

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i version 3.7

Nya funktioner och ändringar i version 3.7 Umeå 2012-02-28 Nya funktioner och ändringar i version 3.7 Dokumentet beskriver de delar som har förändrats sedan version 3.6. Nya funktioner: På webbplatsen Inloggning Det är nu möjligt att ställa in

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Användarmanual v2.0 ADMIN

Användarmanual v2.0 ADMIN Användarmanual v2.0 ADMIN INSTÄLLNINGAR...4 GENERELLT... 4 FRAKT... 12 BESTÄLLNING... 22 REGISTRERINGSEPOST... 25 BETALNING... 27 KUNDVALIDERING... 29 ORDER/KASSA... 32 ANPASSAD CSS... 33 REDIGERA LANDLISTA...

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer