Heby kommuns författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heby kommuns författningssamling"

Transkript

1 Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN X HebyFS 2015:46 Infördes i författningssamlingen den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsen beslutade 1 den 11 maj 2015, om följande delegationsordning ALLMÄNT OM DELEGATION Vad är delegationsbeslut? Denna delegationsordning beskriver vem som får fatta beslut i kommunstyrelsens ställe. Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder helt och hållet i styrelsens ställe och beslutet kan inte ändras av styrelsen. Överklaganden av beslut sker på samma sätt oavsett om delegaten eller styrelsen fattat beslutet. Utöver detta finns verkställighetsbeslut eller verkställighet. Dessa är inte beslut egentligen och kan inte överklagas. Varför ska vi ha delegationsbeslut? Möjligheterna för fullmäktige och nämnder att delegera beslutanderätten har två syften: att avlasta fullmäktige och nämnders rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Regler för delegation Styrelsens möjligheter till delegation av ärenden behandlas i tillämpliga delar i 6 kap kommunallagen (1991:900) och i speciallagstiftning. 1 Beslutet ersätter Heby FS 2015:13, Ks 123/

2 Registrering av beslut Det gäller samma regler för registrering av allmänna handlingar för delegationsbeslut som för nämndsbeslut. Det innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation över de beslut som fattas med stöd av delegation. Varje beslut skall innehålla uppgift om: vem som beslutat när beslutet fattas vad beslutet avser Anmälan Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till kommunstyrelsen. Återrapporteringens syfte är information, kontroll och registrering. Kommunstyrelsen bestämmer själv tidpunkt för återrapportering. KOMMUNSTYRELSENS DELEGATION Inom kommunstyrelsens ansvarsområde gäller nedanstående allmänna regler för beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning. Registrering Delegater noterar sitt beslut på den handling som utgör underlag för beslutet. Saknas handling skall en sådan upprättas där beslutet noteras. Av noteringen skall framgå vad som beslutats, när beslutet gjordes och vem som fattade beslutet. Registrering i styrelsens delegationslista Delegationsbesluten redovisas vid styrelsens sammanträde. Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i styrelsens protokoll. Av paragrafen skall framgå vilka beslut som anmälts. Allmänt Kommunchefen äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteman, vid ordinarie delegats frånvaro eller vid jäv. I de fall som det anges att ett beslut skall fattas i samråd eller efter samråd menas följande. I samråd innebär en skyldighet för delegat att först inhämta angiven befattningshavares samtycke. Blir delegaten och befattningshavaren inte ense om beslutet, skall ärendet hänskjutas till kommunstyrelsen. Efter samråd innebär en skyldighet för delegaten att innan beslut samråda med angiven befattningshavare. Vid kommunstyrelsens ordförandes bortovaro inträder kommunstyrelsens vice ordförande in som delegat och vid bådas frånvaro inträder 2:e vice ordförande. Denna delegationsordning träder i kraft den 11 maj Marie Wilén Kommunstyrelsens ordförande Peter Lund Kommunchef 2

3 1. BRÅDSKANDE BESLUT 1.1 Brådskande beslut där kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 1.2 Brådskande beslut där personalutskottets avgörande inte kan avvaktas. KL 6:36 Ordförande KL 6:36 Ordförande i personalutskottet 1.3 Kommunstyrelsens förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser e.d. Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser, konferenser e.d. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 2. PERSONALFRÅGOR Anställning 2.1 Anställning av kommunchef tillsvidare eller vik mer än sex månader Anställning av förvaltningschef tillsvidare eller vik mer än sex månader MBL 11 Kommunstyrelsen Kommunchef Ks ordförande personalansvari g för kommunchef, kommunchef ansvarig för förvaltningschef Protokoll 2.2 Anställning av övriga chefer med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi MBL 11 AB 4 Förvaltningschef (kommunchef), verksamhetschef eller motsvarande Chefens chef, FAS 05 3

4 2.3 Lönebidragsanställning AB 4, Bea 2, 4 Närmaste chef 2.4 Tillsvidareanställning av övrig personal enligt AB eller PAN AB 04, LAS 4 Närmaste chef 2.5 Tillsvidareanställning genom konvertering AB 04, LAS 5 Närmaste chef 2.6 Beslut om allmän visstidsanställning och vikariat i mer än ett år AB 04 LAS 05:1, 5:2 Närmaste chef Lön och anställningsförmåner 2.7 Lönetillägg Närmaste chef Används restriktivt. Tidsbegränsas för avtalsperioden (31/3). Efter samråd med personalchef. 2.8 Andra löne- eller pensionsförmåner än kontant lön Personalutskottet Protokoll 4

5 2.9 Lönebeslut i samband med nyanställning enligt HÖK Närmaste chef 2.10 Lönerevisionsförhandlingar inom av personalutskottet givna ramar och direktiv. Personalchef i samråd med närmaste chef 2.11 Beslut enligt pensionspolicy, mindre avvikelser Personalutskottet Protokoll 2.12 Ledighet med eller utan lön för fackligt uppdrag Personalchef 2.13 Ersättning vid studier, löneförmån i samband med ledighet för studier. Närmaste chef efter samråd med personalchef Facklig samverkan och förhandling 2.14 Arbetsgivarföreträde i förhandling enligt 14 MBL MBL 14 Kommunchef (förvaltningschef) 2.15 Arbetsgivarföreträde i förhandling enligt 10 MBL i intresse- eller rättstvist MBL 10 Personalchef 5

6 2.16 Kollektivavtal MBL, HÖK Personalchef Ledighet 2.17 Ledighet sammanlagt mer än 6 månader för enskild angelägenhet utan lön 2.18 Arbetsbefrielse med lön utöver lag eller avtal mer än en vecka AB 25 Förvaltningschef (kommunchef) Chefens chef. Motiveras av ansvarig chef på särskild blankett. Personalutskottet Protokoll Övrigt 2.19 Beslut om bisyssla för - kommunchef Kommunstyrelsens ordförande - förvaltningschefer - enhetschef - övrig personal Kommunchef Förvaltningschef (kommunchef) Närmaste chef 2.20 Disciplinåtgärd (varning) AB 11 Förvaltningschef (kommunchef) Chefens chef. Överläggs enligt MBL/FAS 6

7 2.21 Uppsägning pga arbetsbrist LAS 07 - Kommunchef - Övrig personal Kommunstyrelsen Förvaltningschef (kommunchef) 2.22 Uppsägning pga personliga förhållanden LAS 7 - Kommunchef - Förvaltningschef - Övrig personal Kommunstyrelsen Kommunchef Förvaltningschef 2.23 Avsked LAS 18 Förvaltningschef (kommunchef) 2.24 Avslut av anställning med förmåner utöver lag eller avtal, max 6 månadslöner 2.25 Avslut av anställning med förmåner utöver lag eller avtal, mer än 6 månadslöner LAS 7 Förvaltningschef (kommunchef) Efter samråd med personalchef. Överenskommel se, utköp LAS 7 Personalutskott Överenskommel se, utköp Protokoll 3. EKONOMISK FÖRVALTNING 3.1 Beslut om att utse beslutsattestanter, utanordnare, underteckningsberättigade för kvitton, värdepostförsändelser, bank- och postgiroutbetalningar samt behörighet till bankfack. Kommunchef 7

8 Att utse kommunchef som beslutsattestant, utanordnare, underteckningsberättigad för kvitton, värdepostförsändelser, bank- och postgiroutbetalningar samt behörighet till bankfack. Kommunstyrelsens ordförande 3.2 Placering av likvida medel enligt av kommunfullmäktige och stiftelseurkunder antagna riktlinjer samt av stiftelsemedel. Ekonomichef 3.3 Upptagande av lån inom av kommunfullmäktige fastställd ram Ekonomichef Förutsätter beslut av Kf om upptagande av lån. 3.4 Konvertering och omläggning av befintliga lån Ekonomichef 3.5 Undertecknande av borgen för nya lån beslutade av kommunfullmäktige Kommunstyrelsens ordförande eller firmatecknare Kf har beslutat om borgen för ursprungliga lån 3.6 Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder Kommunstyrelsens ordförande eller firmatecknare 3.7 Beslut om avbetalningsplan avseende fordringar Verksamhetsansvarig chef i samråd med ekonomichefen 3.8 Eftergift av fordringar Verksamhetsansvarig chef i samråd med ekonomichefen Bokföringsmässig avskrivning är ren verkställighet. 3.9 Fastställande av inkasso- och kravavgifter Ekonomichef 3.10 Beslut om köpeskilling vid infriande av kommunalt förlustansvar upp till fem basbelopp Kommunstyrelsens ordförande eller firmatecknare 8

9 3.11 Undertecknande av momsdeklarationer Ekonomichef 3.12 Beslut om avbetalningsplan upp till ett fjärdedels basbelopp Förvaltningschef (Kommunchef) 3.13 Beslut om avbetalningsplan över ett fjärdedels basbelopp Förvaltningschef (Kommunchef) i samråd med ekonomichef 3.14 Avskrivning av fordringar upp till ett fjärdedels basbelopp Förvaltningschef (Kommunchef) 3.15 Avskrivning av fordringar över ett fjärdedels basbelopp Förvaltningschef (Kommunchef) i samråd med ekonomichef 3.16 Utdelning ur Stiftelsen G Källströms stipendiefond och Stiftelsen Tigerhielmska donationsfonden 4. TAXOR OCH AVGIFTER Arkivarie 4.1 Kopieringstaxa, hela kommunen Administrativ chef 5. UPPHANDLING 5:1 Träffande av ramavtal för Heby kommun Upphandlingsansvarig 5:2 Upphandling av varor för över fem basbelopp men högst :3 Upphandling av tjänster för ett belopp om över sex basbelopp men högst :4 Upphandling av byggentreprenader för ett belopp om över fem basbelopp men högst Budgetansvarig i samråd med upphandlingsansvarig Budgetansvarig i samråd med upphandlingsansvarig Budgetansvarig i samråd med upphandlingsansvarig 9

10 5.5 Tilldelningsbeslut (Beslut om vilket anbud som skall antas efter utvärdering av anbud i enlighet med Lagen( 2007:1091)om offentlig upphandling) Upphandlingsansvarig 5.6 Undertecknande av avtal efter tilldelningsbeslut Budgetansvarig 5.7 Undertecknande av ramavtal efter tilldelningsbeslut Upphandlingsansvarig 5.8 Undertecknande av fullmakt vid samordnade upphandlingar samt besluta om avrop från upphandlade ramavtal av inköpscentral KomL 6 kap 37 Upphandlingsansvarig 6. OMBUD, FIRMATECKNARE 6.1 Beslut om att utfärda fullmakt för att föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller inom kommunstyrelsens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, allt i den mån det inte tillkommer annan. Kommunchefen 6.2 Beslut om att utfärda fullmakt för att företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar och träffa överenskommelse om fastighetsreglering Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 6.3 Bemyndigande att vara kommunens firmatecknare/underteckna handlingar för kommunens räkning. Kommunchef och ekonomichef i förening (Peter Lund, kommunchef och Mikael Eriksson, ekonomichef Ks 155/2014) I förening med kommunchefen under ekonomichefens frånvaro, administrativ chef Karin Eljansbo Delegationsli Denna delegation finns upprättad i särskild fullmakt från kommunstyrelsen. Se Ks 106/2014 sta 10

11 6.4 Undertecknande i ärenden rörande ansökningar om stöd enligt EU:s strukturfonder Kommunchef Denna delegation finns upprättad i särskild fullmakt från kommunstyrels en. 6.5 Undertecknande av fullmakt vid samordnade upphandlingar 6.6 Att föra, eller utse ombud att föra, talan i svensk domstol och skiljedomsförfarande Upphandlingsansvarig Kommunjurist 6.7 Att föra kommunens talan i upphandlingsmål. Upphandlingsansvarig 7. ANMÄLAN 7.1 Beslut om polisanmälan av brott som hindrar kommunstyrelsens verksamhet 7.2 Beslut om polisanmälan av brott som hindrar personalutskottets verksamhet 10 kap. 2 OSL 10 kap. 2 OSL Kommunchefen Personalchef 8. ALLMÄNNA HANDLINGAR 8.1 Besluta om utlämnande av allmän handling, TF 2:14 och OSL. OSL 6:3 Den som förvarar handlingen 8.2 Beslut om utlämning av allmän handling, då fråga hänskjutits till myndighet. Ordförande efter samråd med den som förvarar handlingen. Jfr. OSL 6:3 9. ÖVERKLAGAN 11

12 9.1 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som inkommit för sent 24 1 st. FvL Delegat i ursprungsbeslutet 9.2 Beslut huruvida omprövning ska ske och omprövning av beslut 27 FvL Delegat i ursprungsbeslutet 9.5 Avgivande av yttrande till domstol i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 25 FvL Delegat i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutöv ning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). 9.6 Yrkande om inhibition när förvaltningsrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av: - Delegat - Kommunstyrelsen 29 FvL Delegat i ursprungsbeslutet Kommunstyrelsens ordförande eller annan ledamot som kommunstyrelsen utsett Beslutet avser inte myndighetsutöv ning mot enskilda i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67). 12

13 9.7 Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagat beslut i brådskande fall. 25 FvL Ordföranden kommunstyrelsen 9.8 Överklagande av dom till högre instans. Ordförande 9.9 Prövning om skrivelse med överklagande av kommunfullmäktiges beslut enligt Plan- och bygglagen (2010:900) har kommit in i rätt tid samt avvisa för sent inkommen skrivelse med överklagande över kommunfullmäktiges beslut enligt 13 kap 1-2 PBL. 13 kap 1-2 PBL Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, BOSTADSBYGGANDE, DETALJPLANEÄRENDEN Reducering av hyra vid tillfällig uthyrning av mark eller lokal Lokalsamordnare, karttekniker 11. VÄGAR OCH FASTIGHETER M.M Upplåtelse av allmän plats, ej torghandelsplatser Lokalsamordnare, karttekniker Upplåtelse av allmän plats, torghandelsplatser Samhällsvägledare Extern utarrendering av mark och bostäder och andra lokaler i fastigheter, såvitt gäller upplåtelse för tid av högst tio år i sänder Lokalsamordnaren, kartteknikern 11.4 Vägrätts-, nyttjanderätts- och servitutsavtal, ledningsrätt till förmån för av kommunstyrelsen förvaltad fastighet resp anläggning Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 11.5 Beslut om försäljning av tomter för verksamhets- eller bostadsändamål enligt tomttaxa Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 11.6 Uppsägning av förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet, avseende specificerade objekt Lokalsamordnaren 12. SAMHÄLLSBYGGNAD 13

14 12.1 Beslut om att ingå överenskommelser om mindre fastighetsregleringar, intrångsersättningar och servitut med ersättningsbelopp understigande ett basbelopp. Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 12.2 Beslut i fråga om fastställande av belägenhetsadress 10 lagen (2006:378) om lägenhetsreg ister 11 lagen (2006:378) om lägenhetsreg ister 12.3 Beslut i fråga om belägenhetsadress i de fall adressen inte avser bostad. Karttekniker Karttekniker 12.4 Beslut i fråga om gatunamn. Karttekniker 13. KOMMUNIKATIONER 13.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst med regelkompletteringar 6-9 lag om färdtjänst Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (FvL 22 ) Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 12 lag om färdtjänst Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (FvL 22 ). 14

15 13.3 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 lag om riksfärdtjäns t Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (FvL 22 ) Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst - om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 9 lag om riksfärdtjäns t Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (FvL 22 ) Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 13 kap 8 TrF Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (FvL 22 ). 14. RÄDDNINGSTJÄNST 14.1 Beslut att medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. LSO 3:4 andra stycket Räddningschefen 14.2 Besluta att medge att en fastighetsägare får brandskyddskontroll och/eller sotning av annan skorstensfejarmästare än den som kommunen har avtal med Räddningschefen 14.3 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden LSO 5:2 andra stycket Räddningschef, stf räddningschef, brandinspektör, insatsledare 15

16 14.4 Beslut om eldningsförbud Förordn för skydd mot olyckor 2 kap 7 Räddningschef, stf räddningschef, brandinspektör 14.5 Medge undantag från eldningsförbud i Heby kommun Förordn för skydd mot olyckor 2 kap ÖVRIGT Räddningschef, stf räddningschef, brandinspektör 15.1 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän Beredskapssamordnare 15.2 Yttrande angående hemortsärende Administrativ chef 15.3 Yttrande enligt lagen om TV-övervakning Administrativ chef 15.4 Avskriva av kommunstyrelsen lämnade utredningsuppdrag som av olika skäl är uppenbart inaktuella. Kommunchef Förkortningar KS Off o sekr lag TF MBL FAS 05 AB HÖK/ÖLA Kommunstyrelsen Offentlighets och sekretesslag Tryckfrihetsförordning Lag om medbestämmande i arbetslivet Det lokala medbestämmandeavtalet Allmänna bestämmelser, lön och anställningsvillkor för de flesta anställda i kommunen, bilaga till HÖK (se nedan) Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal mm 16

17 LAS Lagen om anställningsskydd 17

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Bil KS 247 2005 Bil KS 156 2007 Bil KS 18 2009 Bil KS 155 2010 Bil KS 72 2011 02 28 Bil KS 359 2012 11 26 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen Antagen 2005 11 21 247, reviderad 2007 05

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Vård- omsorgsnämndens handling nr 25/2012 Delegationsordning för vård- omsorgsnämnden i Katrineholm gällande från 2013-01-01 Datum: 2012-10-30 Dnr VON/2011:87-002 Beslutad av vård- omsorgsnämnden 2012-12-06,

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer