Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck"

Transkript

1 Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord : A1: Protokoll B1: Koncept på utgående brev D1: Aktieregister E1: Brev F1: Handlingar och utredningar i kanalbolagets verksamhet F2: Handlingar rörande bolagets likvidation F3: Kontrakt F4: Båttrafiken F5: Aktiebrev F6: Kartor och ritningar G1: Avlönings- och arbetsjournaler G2: Huvudböcker G3: Kassaböcker G4: Verksamhetsberättelser G5: Räkningar och verifikationer Ö1: Övriga handlingar Sidan: Bilaga 1 F3: Kontrakt Bilaga 2 F4: Aktiebrev

3 Kommunikationerna i Kronobergs län försvårades i äldre tider av de stora skogsområden och brist på utbyggt vägnät. Transporterna gick på häst- eller oxdragna kärror längs krokiga och backiga vägar. Sjöarna användes som transportleder före järnvägens intåg i bygderna. Tankar fanns tidig att bygga kanaler mellan sjösystem för att på så vis öka transportsträckorna utan tidskrävande omlastningar. Genom att sammanbinda sjöarna med kanaler skulle kommunikationsförhållandena avsevärt förbättras. Kanalbyggen och sjötransporter framhölls under 1800-talets första hälft som den mest realistiska lösningen, och det var även då som det kronobergska kanalprojektet växte fram jämsides med att järnvägarna började byggas. Om denna utredande fas finns handlingar under arkivsignum F1 i arkivet. Ett kanalsystem skulle knyta samman sjöarna norr och nordost om Växjö med staden och den nya järnvägsleden. Målet blev att förbinda Asa-Tolg- och Toftasjöarna med Helgasjön och Räppe järnvägsstation. Genom nödåren vid slutet av 1860-talet ställde riksdagen medel till förfogande för att motverka nöden i landet. Direkta bidrag och lån skulle användas för att skapa olika allmänna arbeten och inkomstmöjligheter för de många arbetslösa. Det nybildade Räppe-Helga-Tofta Kanalbolag var inte sena att ansöka om dessa statsbidrag och kanalbygget var ett faktum. Kanalbygget drog dock ut på tiden och verkställdes åren Efter att kanalen var avklarad bildade kanalbolaget ett ångbåtsaktiebolag som skulle stå för trafiken på sjöarna som nu sammankopplats med Räppe station. På 1870-talet byggdes även kanaler och slussar som sammanband Tolg- och Asasjön med tidigare kanaltrafik. I arkivet finns kartor och skisser över kanalutbyggnaden (se F6). Kostnaden täcktes via aktieutgivning (se F5). Bolagsordning och styrelse tillsattes och Räppe- Helga-Tofta kanalbolag övertogs nu av Räppe-Asa Kanalaktiebolag. Kanalaktiebolagets bedrev sjöfart fram till 1897 varefter de sålde sin dåvarande ångare Thor till godsägaren Knut Gyllensvärd på Åby som förpliktades att med kontrakt fortsätta verksamheten. Verksamheten på kanalruten kontrakteras därefter till privata intressenter. Under 1930-talet drabbades sjöfarten av en betydande nedgång i och med ökningen av biltrafiken för transporter och resande. När kanaltrafiken i stort sett hade upphört diskuterades redan 1938 om att begära verksamheten i likvidation, men så skedde ej förrän Hela avslutningsprocessen var till ända först Om likvidationen finns ett betydande material i arkivet (se F2). Niclas Rosenbalck Växjö, augusti 2007 Litteratur: Gunnel Johansson och Torbjörn Mårtensson: Kanaler och smalspår i småländska bygder, utgiven av Historiska föreningen i Kronobergs län, Växjö 1979

4 ARKIV 2 Protokoll A 1 Serien förvarad i arkivkartong Om inget annat anges består handlingarna av löst liggande ark Inbunden bok; styrelse- och bolagsstämmoprotokoll Inbunden bok; sammanträdesprotokoll; se A1:1 Bolagsstämmoprotokoll; se A1:1 Föredragningslistor vid bolagsstämmor; se A1:1 Föredragningslistor vid bolagsstämmor; spridda år (1929,1933,1935, ,1941), finns i G4: , , 1946 Mapp; styrelseprotokoll; se A1:1 Bilagor till protokoll, se A1:1

5 ARKIV 3 Koncept på utgående brev B 1 Ingår i Arbetsboken, finns i G1:

6 ARKIV 4 Aktieregister D 1 Registerböcker på aktieinnehavare. Jfr F odaterad odaterad Registerbok; häfte; häri även inlagt en bouppteckningskopia (daterad 22/ ) efter f.d. kronofogden o. vice häradshövdingen Per Emil Otto Ekedahl (f 27/3 1855, död 16/ ). Inbunden bok; se D1:1

7 ARKIV 5 Brev E 1 Kronologiskt ordnade Finns i F1: spridda år; 14 brev, varav fyra odaterade; häri även uppgifter om biljettpriser på Ångaren Thor (brev 1917); brev (1913) till direktör Ludvig Olsson, Växjö, ifrån Knut Gyllensvärd, Åby, angående bifogade kontrakt, finns i F3:

8 ARKIV 6 Handlingar och utredningar i kanalbolagets verksamhet F 1 Kronologiskt ordnade Spridda årtal; flera avskrifter och original av äldre handlingar rörande kanalbygget och verksamheten: utredningar om kanalbygget; förslag på ombyggnader; expropriation av jord till kanalbygget; beskrivning av ägorna vid kanalstationerna samt lastnings och lossningsstationer (1887); häri även ett kostnadsförslag på ombyggnad av Åby bro daterad 1815, entreprenadlista efter auktionen 3 maj 1815 på ombyggnaden och ett kontrakt (daterat 6/9 1816) med formaren Lars Karlsson på Huseby (Skatelöv sn) angående ombyggnad av Åby stenbro (jfr F3); häri även Asa-Räppe kanalaktiebolags köpebrev på jordområde, daterad /1; ingenjör O. Magnis lånehandlingar (Växjö den 10/ ; inbetalningar gjordes så sent som 1931) Häri återfinns E1, F3, F4, F5, F6.

9 ARKIV 7 Handlingar rörande bolagets likvidation F 2 Förvaras i arkivkartong. Har tidigare förvarats i en osorterad bunt med lösa lappar i en av bolagets plåtlådor. Kronologiskt ordnade Bolaget trädde i likvidation 1946 och en utredningsprocess inleddes som varade fram till Häri även avskrifter på äldre handlingar (utdrag på sammanträdesprotokoll ifrån bolagsstämmor som uppvisats vid likvidationen);även en del odaterade handlingar, lagda i separat mappomslag. Häri ingår även en sammanställd mapp Beskrivning över Räppe-Asa kanalaktiebolags farleder och förslag till åtgärder i samband med farledernas nedläggande (1950) och en mapp med därtill hörande kart- och ritningsbilagor.

10 ARKIV 8 Kontrakt F 3 Kronologiskt ordnade. Förteckning se bilaga 1. Finns i F1: Jfr även kontrakt daterat 6/ med Lars Karlsson, formare på Huseby angående ombyggnaden av Åby stenbro, finns i mappen utredningar i F1: 1.

11 ARKIV 9 Båttrafik - redogörelser F 4 Kronologiskt ordnade. Finns i F1: Redogörelse för trafiken å Räppe-Asa kanal , 1921; brev (1917) angående ej redovisade trafikturer 1916; trafikturer och inkomster på dessa år 1921

12 ARKIV 10 Aktiebrev F 5 Bunt. Finns i F1:1. Förteckning, se bilaga 2. Jfr även D1:1 och Ö Aktiebrev med åtföljda aktiekuponger; häri även brev om aktieförvärv

13 ARKIV 11 Kartor och ritningar F 6 I fascikelomslag. Finns i F Karta över Helga-Tofta kanal (23/9 1900) Ritning över Magasin vid Åby sluss (P. Ericson, Växjö i nov. 1913) Ritning över Åby sluss (P. Laurell, Örebro den 7/3 1885) Karta över Räppe-Asa kanalaktiebolags Lastageplats vid Åby säteris ägor (kommissionslantmätare A. Lekander, 1885) Ritning över Slussen vid Åby (Knut Gyllensvärd, Åby den 12/6 1899) Förslag till Segelled från Reppe station å Wexiö Alvestads Jernväg genom Helgasjön och Tolgsjön till Asasjön i Kronobergs län (P. Laurell, Örebro den 7/3 1885) [innehåller fem skisser: på farlederna Helgasjön- Tolgsjön, Tolgsjön-Asasjön(även sjöprofilkartor ingår här), slussen vid Åby, förslag till svängbro och Kanalstationer Planskiss på Sätten vid Åby vägbro finns i brev dec. 1892, se E1. Kartor och skisser finns även i F6:1 (särskild bilagsmapp vid likvidationsutredning). En kartskiss för hand på kanalen finns även sist i G1:1.

14 ARKIV 12 Avlönings- och arbetsjournaler G 1 Inbunden bok. Jfr B Aflönings- och ArbetsJournal, Arbets och Dagswerks Listor samt Dagswerks Längder, jemte Bref Bok förd wid byggnaden af Räppe-Hälga-Tofta Kanal Daterad Boken innehåller följande rörande Räppe-Helga-Tofta Kanalers byggnaders handlingar: 1) avlönings och arbetsjournal 2) skolmäster O. Samuelssons dagsverkslistor för Räppe kanals byggande med tillhörande rapporter och räkningar 3) dagsverkslängder och arbetslängder för Sandsbro kanal arbete av kapten J.M. Ohlander och skolmästare J. Roos jämte smides- och andra räkningar. 4) Förteckningar över dagsverken som av Gårdsby kommun skulle utgöras med dit hörande handlingar 5) Dito för Öhr kommun 6) Dito för Tjureda kommun 7) Dito för Söraby kommun 8) Dito för Berg kommun 9) Dito för Ormesberga kommun 10) Undertecknade konceptbrevbok förd i ock för kanalbyggnaderna, med däri, under år 1871 förd anteckning över försåld arbetsmaterial, vilken anteckning fortsättes i slutet av boken Förteckning å i behåll varande inventarier behövliga för kanalernas underhåll

15 ARKIV 13 Huvudböcker G 2 I arkivkartonger Häften Häften Häften

16 ARKIV 14 Kassaböcker G 3 I arkivkartong Inbundna böcker, häften; lucka häri även en kladdbok ; ett häfte Cassa Conto 1905 synes vara av privat karaktär

17 ARKIV 15 Verksamhetsberättelser G 4 I arkivkartong häri även utdrag ur bolagsstämmoprotokoll och ur kommunalstämmoprotokoll för Tolg,Asa och Tjureda Häri finns även G5. Jfr A1 - häri finns föredragningslistor vid bolagsstämmor spridda år (1929,1933,1935, ,1941)

18 ARKIV 16 Räkningar och verifikationer G , 1946 Lösa handlingar i kuvert; verifikationer , räkningar (i koncept) ; verifikationer 1946 Dessa finns i G4:1

19 ARKIV 17 Övriga handlingar Ö 1 Innehåller tryckta handlingar. Överexemplar förekommer häri odaterade Tryckt tidtabell för Ångaren Thor (1930) Utdelningskuponger för aktiebrev; flertalet utan påteckning; sigillerade buntar med inlösta aktiekuponger (lacksigiller för följande finns: Sydsvenska kreditaktiebolaget, Wexiö, Ludvig Olsson (Växjö) ( LO ), Hjalmar Petri Wexiö ; se Ö1:1

20 BILAGA 1 KONTRAKT (F3): Kontrakt Kontrakt mellan Räppe-Helga-Tofta-kanalbolag och Kongl. Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader om kanalbyggandet och därtill särskilda villkor (daterad Växjö 29/5 1869; avskrift av originalet; även en andra avskrift med tillagt gillande av kontraktet daterat Stockholm 8/6 1869) Köpekontrakt, Räppe-Asa Kanalaktiebolag säljer Ångbåten Thor, tre pråmar och en barkass, och därtill hörande ångbåtsinventarier till Knut Gyllensvärd som påtar sig att efter angivna villkor i kontraktet upprätthålla persontrafik mellan Asa och Räppe/Evedal vissa dagar (daterad Växjö den 16/2 1897) Kontrakt med J.A. Carlsson att vara brovakt vid Tolg bro (daterad Tolg Andersgård 12/ och även 16/4 1909) Kontrakt med J.D. Andersson att med ångaren Thor upprätthålla persontrafiken mellan Asa och Evedal (daterad Växjö 10/3 1910; förnyat och även gällande ) Kontrakt med J. Aug. Nilsson att med ångaren Thor upprätthålla persontrafik speciella datum mellan Asa och Evedal (daterad Växjö 30/3 1911; förnyat 2/ och 30/1 1913, 20/2 1914, 16/ och 21/3 1917) (extra kopia finns på kontraktet) Kontrakt med Johannes Olsson att vara brovakt vid Åby bro (daterad Åby 31/1 1913) Kontrakt med Gunnar Rubin att vara sluss- och brovakt vid Åby (dateras till 1913)) Kontrakt mellan AB Skånska handelsbanken och Räppe Asa Kanalaktiebolag angående sistnämndas hyra av ett kassafack i banken (daterad Växjö 18/ Kontrakt med Åby Såg och Möbelfabrik (G. Emil Johansson) att med ångaren Thor upprätthålla persontrafik speciella datum mellan Asa och Evedal 1917 (daterad Åby 27/3 1917; förnyat att gälla 1922) Kontrakt med Åby Såg och Möbelfabrik (G. Emil Johansson) att med ångaren Thor upprätthålla persontrafik speciella datum mellan Asa och Evedal (daterat 27/3 1917; förnyat att gälla 1922, 1925) Kontrakt med Helgasjöns Trafikaktiebolag (Werner Johansson) att med ångaren Thor upprätthålla persontrafik speciella datum mellan Asa och Evedal (daterad juni 1926; förnyat att gälla 1926, 1928) Kontrakt med Helgasjöns Trafikaktiebolag (A Samuelsson) att med ångaren Thor upprätthålla persontrafik speciella datum mellan Asa och Evedal (Växjö maj 1929)

21 BILAGA 2 AKTIEBREV (F4:) Förteckning och datum på utställda aktiebrev (förtryckta): datum: aktienr: Gästgivaren J Petersson, Öhr / Herr C J Åström, Växjö / Herr majoren och riddaren Ant Remmer / Peter Magnusson, Johannes Magnusson och Magnus Jonsson i Borlanda (Söraby) / Herr P. P. Lundgren, Växjö / Ekna och Eknaholm rote / Brev om aktieinnehav: Brev (daterat /10) om aktieägarna (nämndeman J.M. Peterssons sterbhus i Skällsnäs; Henrik Sanstädt, Lerike mellangård; Petter Andersson, Lerike norregård; Petter Pärson, Jule; Sven johan Nilsson, Lerikemåla; Fredrik Rörström, Lerikemåla; Petter Olofsson, Lerikemåla; Petter Andersson, Lerikemåla; Nils Magnusson, Lerikemåla; Nils Johansson, Lerikemåla) Brev om aktieinnehav för Lerike rote (Tjureda sn) /9 Två brev av Carl Wrede,Araby (Växjö) om aktieinnehav /3 o. 21/4 Kvittens på aktieteckning av herr kapten A. Nordenskiöld /10 Utdrag ur protokoll vid kommunalstämma med Öhr församling den 26 mars 1891 Utdrag ur protokoll vid kommunalstämma med Ormesberga den 4 augusti 1889 Utdrag ur protokoll vid kommunalstämma med Söraby den 25 november 1888 Förteckning och datum på utställda aktiebrev (förtryckta): datum aktienr: Wexiö Alfvesta Jernvägs Aktie Bolag / Herr landssekreteraren och kommendören C.A. Holmberg, Växjö / Herr häradshöfdingen F.M. Wahlbom, Växjö / Herr kronofogden och riddaren A. Wettermark, Växjö / Herr fabrikören och riddaren J. Svahn, Växjö / Herr fältläkaren och riddaren S.M. Selldin, Växjö / Herr v. konsuln A.G. Wittlock, Växjö / Minuterings- och utskänkningsbolaget, Växjö / Herr kammarherren, friherre C. E. Wrede, Araby (Växjö) / Herr patron G. Lindström på Kronoberg (Växjö) / Herr doktor J.A. Wittlock, Växjö / Herr brukspatron C.G. Aschan, Växjö / Herr bokhållaren C.G. Södergren, Växjö / Herr rådmannen C.F. Ekström, Växjö / Herr handlanden O.A. Rundberg, Växjö / Herr handlanden C. Schander, Växjö / Herr bagaren P.E. Petersson, Växjö / Herr direktör P. Pagard, Huseby (Skatelöv sn) / Nämndeman P.J. Magnusson, Hof (Växjö sn) / Herr landshöfdingen mm G.L. Munthe, Växjö / Herr rådmannen O. Sjöqvist, Växjö / Herr rådmannen C.F. Wacklin, Växjö /10 139

22 BILAGA 2 Herr byggmästaren J.P. Lindberg, Växjö / Garfveribolaget M. & C. Sandahl i Wexiö / Herr doktor Th. Von Schantz, Lunnaby (Öjaby sn) / Mjölnaren C. Bergqvist, Helgevarma (Bergunda sn) / Herr majoren och riddaren F. Gyllensvärd, Växjö / Herr handlanden J. Hagman, Växjö / Herr handlanden J.E. Berg, Växjö / Herr handlanden G.P. Stenlund, Växjö / Herr handlanden G.P. Eklundh, Växjö / Herr handlanden A. Ströberg, Växjö / Herr handlanden F. Forsberg, Växjö / Herr handlanden C.A. Widman, Växjö / Herr handlanden C.F. Lundgren, Växjö / Herr handlanden O. Andersson, Växjö / Herr handlanden C.M. Dahl, Växjö / Handlanden Lindgren & Barndt, Växjö / Herr handlanden J. Christersson, Tofta (Gårdsby sn) / Öhrs socken / Söraby socken / Bergs socken / Gästgivaren J. Petersson, Öhr / Mjölnaren G. E. Ringius, Örsled (Öhr sn) / Pastoren B.N.Ad. och K.A.Th. Lindvall / Herr förste lantmätaren och riddaren N.J. Lindvall / Johan Svensosn i Söraby samt Johan Håkansson och P.E. Nilsson i Norraby / Ormesberga socken / Herr kammarherren F. Fyllensvärd /10 195

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999.

Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999. Protokoll vid inventering av Viktor Jonssons arkiv, som togs omhand av Bro och Låssa Hembygdsförening vid auktionen i juni 1999. 7 juli 2009 började Seija Ullgren och Gudrun Sandén arbetet med att sortera

Läs mer

Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden

Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden Herrgårdsturen en historisk resa till 22 herrgårdar i Värendsbygden Holmeshultasjön HERRGÅRDSTUREN Loftsryd Allgunnen Ramkvilla Stora Värmen Hacksjön Kalvhult Hisshultasjön Hökasjön Grissjön Hångeryd Bråtasjön

Läs mer

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Något om källor till Sundbyholms slotts historia

Något om källor till Sundbyholms slotts historia Något om källor till Sundbyholms slotts historia Av Nils Mossberg Ur arkivsynpunkt är Sundbyholms slott intressant. Privatpersoner har ägt slottet, staten har ägt slottet och sedan 1939 äger en kommun

Läs mer

Infrastruktur i Bohuslän

Infrastruktur i Bohuslän Byggnads- och industriminnesvård 12 Examensarbete Partille 2010-05-11 Marianne Ellison Hoberg Lindhagen 447 91 VÅRGÅRDA Tel. 0706 32 16 48 Infrastruktur i Bohuslän - från Kungsväg till E6 Alla äga broar

Läs mer

ÅTVIDABERG - BERSBO Östergötlands första lokomotivdrivna järnväg Åke Asph & Hans Blomberg

ÅTVIDABERG - BERSBO Östergötlands första lokomotivdrivna järnväg Åke Asph & Hans Blomberg ÅTVIDABERG - BERSBO Östergötlands första lokomotivdrivna järnväg Åke Asph & Hans Blomberg Brukskultur Åtvidaberg 2003 Åtvidaberg - Bersbo Östergötlands första lokomotivdrivna järnväg Åke Asph & Hans Blomberg

Läs mer

G A L Geoarkeologiskt Laboratorium. Stripa från järnmalmsgruva till industriminne

G A L Geoarkeologiskt Laboratorium. Stripa från järnmalmsgruva till industriminne UV UPPSALA RAPPORT 2008:12 GEOARKEOLOGISK FORSKNINGSRAPPORT Stripa från järnmalmsgruva till industriminne Inventering och sammanställning av källhistoriskt material samt förslag till fortsatt forskning

Läs mer

Jubileum. VEGA 50 år

Jubileum. VEGA 50 år Jubileum VEGA 50 år VEGA 50 år Byalaget VEGA, som äger och förvaltar Vega, är resultatet av en sammanslagning av Byggnadsföreningen Vega och Vegbyortens byalag. I och med ett vikande intresse för föreningsliv

Läs mer

Stiftsbiblioteken i Sverige

Stiftsbiblioteken i Sverige KUNGL. BIBLIOTEKET Stiftsbiblioteken i Sverige Rapport från en kartläggning av fem aktiva stiftsbibliotek med kommunal huvudman Projektledare Christine Wallén, Kungl. biblioteket 2012-11-30 1 Stiftsbiblioteken

Läs mer

EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson

EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson EXAMENSARBETE Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887 Den nya staden som reste sig ur askan Linda Jakobsson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

HANDLANDE CLAÉS(S)ONS I DANNIKE SAMT DESS HANDELSRÖRELSER OCH KOMPANJONER. Av Peder Claesson

HANDLANDE CLAÉS(S)ONS I DANNIKE SAMT DESS HANDELSRÖRELSER OCH KOMPANJONER. Av Peder Claesson HANDLANDE CLAÉS(S)ONS I DANNIKE SAMT DESS HANDELSRÖRELSER OCH KOMPANJONER Av Peder Claesson 1 Innehåll Förord och inledning sid. 3 Första lanthandlarna i Dannike sid. 4 Dannike Stom/ Stommen sid. 5 Handlande

Läs mer

Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41

Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41 Kvarteret KLIPPAN Qvadranten nr 41 Av Willum Jensen Under 1860-70 talet diskuterades mycket om köpingens utvidgning, i samband med att Hallsberg-Motala Mjölby Järnvägs AB hade köpt upp jord från Komministerbostället,

Läs mer

Ett kulturarv att förvalta...

Ett kulturarv att förvalta... Ett kulturarv att förvalta... Dokumentation över Hamrånges sockenmagasin och Hamrånge Jordägares kassa Marianne Lundqvist på upprag av Hamrånge Jordägares kassa Sockenmagasinet i Wij och Hamrånge Jordägares

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Flottsundsvikens nordstrand och dess bebyggelse

Flottsundsvikens nordstrand och dess bebyggelse Flottsundsvikens nordstrand och dess bebyggelse Nedtecknat 1985 av Torsten Ekholm. Renskrivet i maj 2010 av Stig Pson Lundquist. Flottsundsvikens nordstrand och dess bebyggelse. Nedtecknat 1985 av Torsten

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Stefan Jönsson Å N G F A R T Y G EN PÅ J Ä M T L A N D S S J Ö A R

Stefan Jönsson Å N G F A R T Y G EN PÅ J Ä M T L A N D S S J Ö A R Stefan Jönsson Å N G F A R T Y G EN PÅ J Ä M T L A N D S S J Ö A R Hackås 2012 2 SIDREGISTER ÅNGFARTYG JÄMTLANDS SJÖAR Aktiv, Flåsjön 2 Aktiv, Storsjön 6 Alma 11 Alsen, se Gustaf 15 Alsen, ångslup 15 Andolie

Läs mer

RESELE SOCKEN PÅ 1860-TALET. En berättelse om armod och vedermödor. Erik Petter Jonssons hem, Myrsta Gård, och Hövensinget 1800-tal

RESELE SOCKEN PÅ 1860-TALET. En berättelse om armod och vedermödor. Erik Petter Jonssons hem, Myrsta Gård, och Hövensinget 1800-tal RESELE SOCKEN PÅ 1860-TALET En berättelse om armod och vedermödor Erik Petter Jonssons hem, Myrsta Gård, och Hövensinget 1800-tal Sollefteå Kommun Resele Hembygdsförening Berättelsen Det var en sen novemberkväll

Läs mer

Skyttets historia. Så här såg uniformen ut i Stockholm 1864.

Skyttets historia. Så här såg uniformen ut i Stockholm 1864. Skyttets historia Skyttet har funnits länge. Så länge människan har jagat har skyttet funnits till. Och en bra träning har alltid varit tävlingar. Redan på medeltiden anordnades skyttetävlingar både på

Läs mer