MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket"

Transkript

1 MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN Utvecklande av tingsrättsnätverket

2

3 MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN Utvecklande av tingsrättsnätverket

4 Justitieministeriet, Helsingfors 2015

5 PRESENTAT TIONSBLAD Publikation Sammanställt av Utvecklande av tingsrättsnätverket Arbetsgruppen för utveckling av tingsrättsnätverket Ordförande biträdande avdelningschef, regeringsrådet Heikki Liljeroos, sekreterare överinspektör Jennimari Huovinen Justitieministeriets 31/2015 publikation Betänkanden och utlåtanden OSKARI nummer URN Bestående adress Ämnes och nyckelord ISSN L ISSN (PDF) ISBN (PDF) OM 17/31/ URN:ISBN: tingsrätt, tingsrättsnätverket, tingsrätternas verksamhetsställen, domkretsar Referat Justitieministeriet tillsatte enn arbetsgrupp som hade till uppgift att utarbeta ett förslag till det fortsatta utvecklandet av tingsrättsnätverket (OM 17/ /31/2014). Tingsrättsnätverket har bedömts som enn helhet, ochh därför föreslår arbetsgruppen ändringar i nästan alla tingsrätters domkretsar eller verksamhetsställen. Arbetsgruppen föreslår två olikaa modeller för det fortsatta utvecklandet av tingsrättsnätverket. Arbetsgruppen har inte ställt modellerna i prioritetsordning. Enligt den ena modellen är antalet tingsrätter 17 och enligt den andra modellenn är antalet 14. Arbetsgruppenss mål har varit att stärka tingsrätternaa genom att bilda större administrativa enheter, för att arbetsmängden och resurserna ska kunna fördelas effektivare och jämnare än idag.

6 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Tekijä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmä Puheenjohtaja apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, sihteeri ylitarkastaja Jennimari Huovinenn Oikeusministeriön 31/2015 julkaisu Mietintöjä ja lausuntoja OSKARI numero URN Pysyvä osoite ISSN L ISSN (PDF) ISBN (PDF) Asia ja avainsanat OM 17/31/ URN:ISBN: käräjäoikeus, käräjäoikeusverkosto, käräjäoikeuksienn toimipaikat, tuomiopiirit Tiivistelmä Oikeusministeriöö asetti työryhmän, jonkaa tehtävänä oli laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi (OM 17/31/2014). Käräjäoikeusverkostoa on arvioitu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaistaa mallia käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin.

7 Till justitieministeriet Arbetsgruppens uppdrag Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp som hade till uppgift att utarbeta ett förslag till det fortsatta utvecklandet av tingsrättsnätverket (OM 17/31/2014). Betänkandet skulle överlämnas till justitieministeriet senast den 28 februari Arbetsgruppens namn blev Arbetsgruppen för utveckling av tingsrättsnätverket. Syftet med arbetsgruppens arbete var att ta fram information för de kommande regeringsförhandlingarna. I enlighet med sitt uppdrag skulle arbetsgruppen utarbeta ett förslag till reform av tingsrättsnätverket så att rättskipningens kvalitet och rättssäkerheten också i fortsättningen håller en hög nivå under de aktuella ekonomiska ramvillkoren. Arbetsgruppen skulle också beakta språkliga rättigheter, medborgarperspektivet och geografiska synpunkter.

8 Arbetsgruppen hade till uppgift att bedöma antalet tingsrätter och deras placeringsorter ur flera synvinklar. Bland annat skulle placeringen av andra aktörer inom rättsvården beaktas. Enligt uppdraget stärker placeringen av en tingsrätt till områden där det sedan tidigare finns andra aktörer inom rättsvården förutsättningarna för en högklassig rättskipning och kostnadseffektiv verksamhet samt möjliggör synergieffekter när det gäller lokaler, säkerhet, stärkt specialkunnande och olika stödfunktioner. Med tanke på medborgarnas rättsskydd förutsätts dock att tingsrättsnätverket ska vara tillräckligt täckande geografiskt sett. Utan vägande skäl ska tingsrätternas kanslifunktioner eller sammanträden enligt uppdraget inte fördelas mellan olika verksamhetsställen. Vid bedömningen att tingsrätternas domkretsar skulle planerna om att öka användningen av videofilmning i hovrätten samt möjligheterna att sköta ärenden elektroniskt, via videokonferenser eller med hjälp av annan modern teknologi beaktas. Enligt lagen om landskapsindelning ska den administrativa områdesfördelningen mellan statliga myndigheter grunda sig på landskapsindelningen. I utredningen skulle tingsrätternas domkretsar också betraktas med tanke på indelningens operativa ändamålsenlighet bland annat genom att beakta fördelningen av åklagarnas och polisens verksamhetsområden. Av grundad anledning kunde man avvika från landskapsgränserna. Med grundad anledning avses bland annat skäl som hänför sig till trafik, kultur eller språk. Arbetsgruppen skulle bedöma den strukturella reformens kostnadsbesparingar och personalkonsekvenser. Vid bedömningen av tingsrätternas behov av lokaler ska arbetsgruppen iaktta statens lokalstrategi och lokalkonceptet för justitieministeriets förvaltningsområde. I arbetet skulle arbetsgruppen dessutom bedöma behovet av tingsrätternas kanslier och sammanträdesplatser. Arbetsgruppens sammansättning Arbetsgruppen bestod av justitieministeriets tjänstemän. Som arbetsgruppens ordförande utsågs biträdande avdelningschef, regeringsrådet Heikki Liljeroos. Arbetsgruppens medlemmar var regeringsrådet Ahti Penttinen, regeringsrådet Anne Hallavainio, regeringssekreterare Jarkko Mannerhovi, planeringschef Raimo Ahola, specialplanerare Ari Pajuniemi och planerare Sami Pajukangas. Arbetsgruppens sakkunniga var lokalchef Lasse Koponen och arbetsgruppens sekreterare var överinspektör Jennimari Huovinen.

9 Arbetsgruppens arbete Arbetsgruppen sammanträdde 13 gånger. Utöver detta har medlemmarna även sammanträtt flera gånger i mindre grupper. Arbetsgruppen har under arbetet hört riksåklagare Christer Lundström på Riksåklagarämbetet, riksfogde Juhani Toukola på Riksfogdeämbetet samt polisöverinspektör Niina Uskali på Polisstyrelsen. Därutöver har arbetsgruppen hört styrelsemedlemmen och tingsdomaren Minna Hällström på Finlands domareförbund rf, kommunikationschef Juhana Harju på Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf samt ordförande och tingssekreterare Tuija Heino på Personalföreningen vid Justitieförvaltningen PJF rf som representanter för olika personalgrupper. Dessutom har arbetsgruppen hört fullmäktigeordföranden och advokaten Antti Vainio på Finlands Advokatförbund. Hällström och Vainio har även lämnat in skriftliga promemorior om hörandet. Arbetsgruppen lät genomföra en enkät som skickades till alla de tingsrätter som för närvarande har flera verksamhetsställen. I enkäten efterfrågades antalet ärenden, ordnade sammanträdesdagar och kundbesök på kansliet eller sammanträdesplatsen under åren 2013 och Man var även intresserad av antalet anställda på verksamhetsstället samt hyreskostnader och andra kostnader för verksamhetsstället. Tingsrätterna ombads även lämna uppgifter om avstånd och trafikförbindelser mellan verksamhetsställena. Likaså bad man tingsrätterna bedöma huruvida personalen som arbetar på verksamhetsstället och sammanträdena som ordnas där kan lokaliseras till andra kanslier. Uppgifter om nivån på säkerhetstekniken efterfrågades också. Arbetsgruppen har dragit nytta av svaren vid bedömningen av tingsrättsnätverkets omfattning. Ett sammandrag över enkätsvaren finns som bilaga till betänkandet. Vid bedömningen av utvecklandet av tingsrättsnätverket har arbetsgruppen först gått igenom olika alternativ för att utveckla nätverket. Arbetsgruppen har utöver den geografiska täckningen fäst vikt vid antalet invånare inom tingsrätternas domkretsar samt tingsrätternas ärendemängder och personalstorlek. Arbetsgruppen har bedömt personalbehovet vid de föreslagna tingsrätterna utifrån antalet inkomna och avgjorda ärenden år 2014 och den viktade arbetsmängden baserat på ärendegruppernas svårighetsklasser. Efter detta har man beräknat behovet av kontors och salutrymmen för de föreslagna tingsrätterna.

10 Arbetsgruppens centrala förslag Domkretsar Arbetsgruppens mål har varit att stärka tingsrätternas struktur så att tillgången till rättsskydd och kvaliteten på rättskipning kan tryggas i en föränderlig verksamhetsmiljö även i framtiden. Detta har eftersträvats genom att bilda större administrativa enheter, där arbetsmängden och resurserna kan fördelas effektivare och jämnare än idag. Arbetsgruppen har eftersträvat att bilda sådana tingsrätter att befolkningsmängden i tingsrätternas domkretsar, och därigenom antalet ärenden, ska fördelas jämnare mellan tingsrätterna än idag. Även domarnas specialkunnande kunde utnyttjas på ett större geografiskt område än idag. Tingsrättsnätverket har bedömts som en helhet, och därför föreslår arbetsgruppen ändringar i nästan alla tingsrätters domkretsar eller verksamhetsställen. Undantag till detta utgörs av Ålands, Helsingfors, Mellersta Finlands, Birkalands, Satakunta och Egentliga Finlands tingsrätter, vars domkretsar förblir oförändrade. Arbetsgruppen föreslår två olika modeller för det fortsatta utvecklandet av tingsrättsnätverket. Arbetsgruppen har inte ställt modellerna i prioritetsordning. Den ena modellen har utgått från tingsrätter med mindre antal ärenden och mindre personalstorlek samt att vissa andra tingsrätter ska slås samman. Enligt modellen finns det 17 tingsrätter. Den andra modellen motsvaras i stor utsträckning av polisens och åklagarväsendets verksamhetsområden. Inom vissa polis och åklagardistrikt verkar fortfarande fler än en tingsrätt. Enligt modellen finns det 14 tingsrätter. Båda modellerna följer landskapsindelningen med undantag för Pyttis kommun, som av språkliga anledningar även i fortsättningen hör till Östra Nylands tingsrätts domkrets. Arbetsgruppen föreslår även att domkretsindelningen för ärendegrupper som har behandlats av bestämda tingsrätter ska kontrolleras. Enligt förslaget ska även antalet tingsrätter som behandlar sjörätts, jordrätts, utsökningsbesvärs, företagssanerings, grupptalans och militära rättegångsärenden minska från det nuvarande. Verksamhetsställen Arbetsgruppen har eftersträvat att placera domstolarna och deras verksamhetsställen på ett sätt som tryggar tillgången till rättsskydd med hänsyn till geografiska avstånd och befolkningens tyngdpunktsområden. Vid bedömningen av placeringen av verksamhetsställen har man beaktat att behovet av att personligen uträtta ärenden minskar samt att elektroniska tjänster och andra tekniska lösningar möjliggör distanstjäns

11 ter. Man har även beaktat att tingsrätternas samtliga verksamhetsställen i framtiden bör utrustas med AIPA och videoteknik, liksom även tillräcklig säkerhetsutrustning för att garantera kundernas och personalens säkerhet. Arbetsgruppen föreslår att antalet verksamhetsställen för tingsrätter ska minskas från det nuvarande 57 till 33. Förutom 17 eller 14 administrativa kanslier föreslås tingsrätterna ha 7 eller 10 andra kanslier. Därutöver föreslås sammanträdesplatser på 9 orter. Största delen av de nuvarande sammanträdesplatserna läggs ned, eftersom deras användningsgrad är låg, säkerheten är bristfällig och tekniska utrustningsnivån som krävs innebär stora investeringar i förhållande till användningsbehovet. Sammanträdesplatser bevaras främst i Lappland, där behovet är platser är störst på grund av de långa avstånden. Dessutom bevaras sammanträdesplatsen på vissa orter där tingsrättens kansli läggs ned. Faktorer som ska beaktas under den fortsatta beredningen Arbetsgruppen har i sin bedömning beaktat möjligheten till att summariska ärenden överförs från tingsrätterna till utsökningsväsendet eller centraliseras till några tingsrätter på det sätt som föreslås i utredningsmännens rapport (Utredningar och anvisningar 52/2014) som lämnades till justitieministeriet i oktober Arbetsgruppen har även fäst vikt vid andra projekt som syftar till att minska antalet ärenden vid tingsrätter. Arbetsgruppens förslag är emellertid inte beroende av hur behandlingen av summariska ärenden eller till exempel trafikbrott ordnas i framtiden. En utgångspunkt har även varit att de elektroniska tjänsterna kommer att öka i och med projektet för att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas ärende och dokumenthantering (AIPA). Därutöver anser arbetsgruppen att det är viktigt att användningen av videokonferenser ökas i enlighet med tidigare förslag så att svarande i brottmål och bötesomvandlingar kan höras via videoförbindelse oftare än i nuläget. Vid utrustandet av tingsrätternas verksamhetsställen ska man i framtiden även beakta möjligheterna till videoupptagning. Arbetsgruppen anser det vara motiverat att utredningen av även detta projekt startar så snabbt som möjligt. Arbetsgruppen har även beaktat förslaget i reformprogrammet för rättsvården om att framtiden för systemet med nämndemän ska utredas. Bevarandet av systemet utgör dock inte ett hinder för att genomföra det föreslagna tingsrättsnätverket. Under den fortsatta beredningen ska man likaså ta hänsyn till avancemanget i projekt gällande andra myndigheters strukturer och de lösningar som genomförs i dem. Detta gäller i synnerhet rättshjälpsbyråer och utsökningsväsendet.

12 Betänkandet innehåller regeringsrådet Ahti Penttinens avvikande mening. Efter avslutat arbete överlåter arbetsgruppen högaktningsfullt sitt betänkande till justitieministeriet. Helsingfors den 27 februari 2015 Heikki Liljeroos Ahti Penttinen Anne Hallavainio Jarkko Mannerhovi Raimo Ahola Ari Pajuniemi Sami Pajukangas Lasse Koponen Jennimari Huovinen

13 SAMMANFATTNING Arbetsgruppensuppgifter och bakgrund Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp som hade till uppgift att utarbeta ett förslag till det fortsatta utvecklandet av tingsrättsnätverket (OM 17/31/2014). Betänkandet skulle överlämnas till justitieministeriet senast den 28 februari Arbetsgruppens namn blev Arbetsgruppen för utveckling av tingsrättsnätverket. Syftet med arbetsgrupens arbete var att ta fram information för de kommande regeringsförhandlingarna. I enlighet med sitt uppdrag skulle arbetsgruppen utarbeta ett förslag till reform av tingsrättsnätverket så att rättskipningens kvalitet och rättssäkerheten också i fortsättningen håller en hög nivå under de aktuella ekonomiska ramvillkoren. Arbetsgruppen skulle också beakta språkliga rättigheter, medborgarperspektivet samt geografiska synpunkter. Arbetsgruppen hade till uppgift att bedöma antalet tingsrätter och deras placeringsorter ur flera synvinklar. Bland annat placeringen av andra aktörer inom rättsvården skulle beaktas. Enligt uppdraget stärker placeringen av tingsrätt till områden där det sedan tidigare finns andra aktörer inom rättsvården förutsättningarna för en högklassig rättskipning och kostnadseffektiv verksamhet samt möjliggör synergieffekter när det gäller lokaler, säkerhet, att stärka specialkunnandet och de olika stödfunktionerna. Med tanke på medborgarnas rättsskydd förutsätts dock att tingsrättsnätverket ska vara tillräckligt täckande geografiskt sett. Utan vägande skäl ska tingsrätternas kanslifunktioner eller sammanträden enligt uppdraget inte fördelas mellan olika verksamhetsställen. Vid bedömningen att tingsrätternas domkretsar skulle beaktas planerna om att öka användningen av videofilmning i hovrätten samt möjligheterna att sköta ärenden elektroniskt, via videokonferenser eller med hjälp av annan modern teknologi. Enligt lagen om landskapsindelning ska den administrativa områdesfördelningen mellan statliga myndigheter grunda sig på landskapsindelningen. I utredningen skulle tingsrätternas domkretsar också betraktas med tanke på indelningens operativa ändamålsenlighet och beakta bland annat fördelningen av åklagarnas och polisens verksamhetsområden Av grundad anledning kunde man dock avvika från landskapsgränserna. Med grundad anledning avses bland annat skäl som hänför sig till trafik, kultur eller språk.

14 Arbetsgruppen skulle bedöma den strukturella reformens kostnadsbesparingar och personalkonsekvenser. Vid bedömningen av tingsrätternas behov av lokaler ska arbetsgruppen iaktta statens lokalstrategi och lokalkonceptet för justitieministeriets förvaltningsområde. Arbetsgruppen skulle också bedöma tingsrätternas behov av kanslier och sammanträdesplatser. För detta lät arbetsgruppen utföra en enkät hos alla de tingsrätter som har flera verksamhetsställen. Arbetsgruppens förslag till utveckling av tingsrättsnätverket Förslagens utgångspunkter och mål Förslagens utgångspunkter Arbetsgruppen har i sin bedömning beaktat möjligheten till att summariska ärenden på det sätt som föreslås i utredningsmännens rapport (Utredningar och anvisningar 52/2014) överförs från tingsrätterna till utsökningsväsendet eller centraliseras till några tingsrätter. Detta har en avsevärd betydelse för antalet ärenden i tingsrätterna och tingsrätternas behov av personal i framtiden. Effekten av andra anhängiga projekt som syftar till att minska antalet ärenden är inte lika betydande. Arbetsgruppens förslag är emellertid inte beroende av hur behandlingen av summariska ärenden eller till exempel trafikbrott ordnas i framtiden. Likaså har en utgångspunkt varit att den elektroniska ärendehanteringen kommer att öka i och med projektet för att utveckla ärende och dokumenthanteringen inom åklagarväsendet och vid de allmänna domstolarna (AIPA). Arbetsgruppen anser det vara viktigt att även användningen av videokonferenser ökas i enlighet med videokonferensarbetsgruppernas förslag till den del som dessa inte ännu har genomförts. Vid utrustandet av tingsrätternas verksamhetsställen ska man i framtiden även beakta möjligheterna till videoupptagning. Arbetsgruppen anser det vara motiverat att utredningen av även detta projekt startar så snabbt som möjligt.

15 I sin bedömning har arbetsgruppen även fäst vikt vid säkerheten i tingsrätternas lokaler. En utgångspunkt måste anses vara att samtliga återstående verksamhetsställen i reformen ska förses med tillräcklig säkerhetsutrustning. Arbetsgruppen har även beaktat förslaget i reformprogrammet för rättsvården om att framtiden för systemet med nämndemän ska utredas. Bevarandet av systemet utgör dock inte ett hinder för att genomföra det föreslagna tingsrättsnätverket. Förslagens mål Arbetsgruppens mål har varit att stärka tingsrätternas struktur så att tillgången till rättsskydd och kvaliteten på rättskipning kan tryggas i en föränderlig verksamhetsmiljö även i framtiden. Detta förutsätter att tingsrätterna är tillräckligt stora. Arbetsgruppens mål har varit att stärka tingsrätterna genom att bilda större administrativa enheter, där arbetsmängden och resurserna kan fördelas effektivare och jämnare än idag. Enligt arbetsgruppens uppfattning utgör en decentralisering av verksamheter mellan flera verksamhetsställen inte ett hinder för en god och effektiv verksamhet i tingsrätten. Detta medför dock utmaningar för både ledningen och personalen. Av denna anledning ska man fästa särskild vikt vid ledningen och vid personalens välbefinnande när reformen genomförs. Arbetsgruppens mål har varit att bilda tingsrätter av jämnare storlek än idag. Således har arbetsgruppen eftersträvat att bilda sådana tingsrätter att befolkningsmängden i tingsrätternas domkretsar, och därigenom antalet ärenden, ska fördelas jämnare mellan tingsrätterna än idag. Även domarnas specialkunnande kunde utnyttjas på ett större geografiskt område än idag. Arbetsgruppen har eftersträvat att placera domstolarna och deras verksamhetsställen på ett sätt som tryggar tillgången till rättsskydd med hänsyn till geografiska avstånd och befolkningens tyngdpunktsområden. Syftet har således varit att placera domstolarna inom de områden där det största behovet av dem finns och där de kan nås inom skälig tid och med skäliga kostnader. Domstolstjänster behövs mest där befolkningsmängden är störst. Befolkningen har koncentrerats och kommer i framtiden att koncentreras till landets södra delar. Målet har dock varit att bilda ett tingsrättsnätverk som är tillräckligt täckande geografiskt sett. Eftersom betydelsen av geografisk täckning redan har minskat till följd av att personligt uträttande av ärenden har minskat och kommer att minska ytterligare till följd av möjligheten att uträtta ärenden elektroniskt och videokonferensförbindelser, har man strävat efter att koncentrera funktionerna i allt större utsträckning. Man har försökt se till nätverkets geografiska täckning genom ett tillräckligt antal verksamhetsställen.

16 Arbetsgruppen har även haft som mål att klargöra domkretsindelningen och koncentrera kunnandet även i de ärendegrupper som har centraliserats till vissa tingsrätter. Arbetsgruppen har även strävat efter att se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses trots att sammanslagningen av domstolar och utvidgningen av domkretsarna kan ändra språkförhållandena inom vissa domkretsar. Arbetsgruppen anser att både den finsk och svenskspråkiga befolkningens rättigheter i fortsättningen kan tryggas genom att tillsätta ett tillräckligt antal språkdomartjänster i tingsrätterna. Även den samiska befolkningens språkliga rättigheter tryggas. Arbetsgruppens förslag till tingsrätternas domkretsar och verksamhetsställen Domkretsar Tingsrättsnätverket har bedömts som en helhet, och därför föreslår arbetsgruppen ändringar i nästan alla tingsrätters domkretsar eller verksamhetsställen. Undantag till detta utgörs av Ålands, Helsingfors, Mellersta Finlands, Birkalands, Satakunta och Egentliga Finlands tingsrätter, vars domkretsar förblir oförändrade. Arbetsgruppen föreslår två olika modeller för det fortsatta utvecklandet av tingsrättsnätverket. Arbetsgruppen har inte ställt modellerna i prioritetsordning. Den ena modellen har utgått från tingsrätter med mindre antal ärenden och mindre personalmängd samt vissa andra tingsrätter ska slås samman. Enligt modellen finns det 17 tingsrätter. Den andra modellen motsvaras i stor utsträckning av polisens och åklagarväsendets verksamhetsområden. Inom vissa polis och åklagardistrikt verkar fortfarande fler än en tingsrätt. Enligt modellen finns det 14 tingsrätter. Båda modellerna följer även landskapsindelningen med undantag för Pyttis kommun, som av språkliga anledningar även i fortsättningen hör till Östra Nylands tingsrätts domkrets. Arbetsgruppen föreslår även att domkretsindelningen för ärendegrupper som har behandlats av bestämda tingsrätter ska kontrolleras. Enligt förslaget ska antalet tingsrätter som behandlar sjörätts, jordrätts, utsökningsbesvärs, företagssanerings, grupptalans och militära rättegångsärenden minska från det nuvarande.

17 Verksamhetsställen Arbetsgruppen föreslår att antalet verksamhetsställen för tingsrätter ska minskas från det nuvarande 57 till 33. Förutom 17 eller 14 administrativa kanslier har tingsrätterna 7 eller 10 övriga kanslier. Därutöver finns sammanträdesplatser på 9 orter. Självständiga tingsrätter eller kanslier upphör på 12 orter. Tre av dessa orter är sådana som har tingsrättens administrativa kansli. Bland de övriga kanslierna upphör de fem kanslier som bevarades i 2010 års reform och de fyra som har haft verksamhet under övergångsperioden. På en del orter av bevaras emellertid en sammanträdesplats. Redan anhängiga nedläggningar genomförs enligt plan. Största delen av de nuvarande sammaträdesplatserna läggs ned, eftersom deras användningsgrad är låg, säkerheten är bristfällig och de en krävda tekniska utrustningsnivån kräver stora investeringar i förhållande till användningsbehovet. Sammanträdesplatser bevaras främst i Lappland, där behovet är platser är störst på grund av de långa avstånden.

18 INNEHÅLL 1 INLEDNING Domstolarnas verksamhetsmiljö och förändringar i den Strukturreformen av tingsrätterna Det ekonomiska läget och reformprogrammet för rättsvården Övriga pågående projekt 26 2 TINGSRÄTTSNÄTVERKETS HISTORISKA UTVECKLING OCH NULÄGE Utvecklingen av domstolsväsendets struktur Nuläget i tingsrättsnätverket Tingsrätterna Tingsrätternas ärendemängder och behandlingstider Domkretsarna och tingsrätternas behörighet i vissa ärenden Kanslier och sammanträdesplatser Tingsrätternas språkliga indelning Sökande av ändring i tingsrättens avgörande Bedömning av nuläget 44 3 ANDRA MYNDIGHETERS STRUKTURER OCH DERAS UTVECKLING Principer för myndigheternas områdesindelning och förändringar i denna Allmänt Grunder för statsförvaltningens områdesindelning Grunderna för indelningen av tingsrätternas domkretsar Ändringar i lokalförvaltningen Kommunstrukturreformen Polisförvaltningen Strukturreformer inom justitieministeriets förvaltningsområde Åklagarväsendet Utsökningsväsendet Rättshjälpsbyråerna Brottspåföljdsmyndigheten 59 18

19 3.2.5 Hovrätterna 60 4 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED NÄTVERKSREFORMEN Fördelar Rättskipningens tyngdpunkt och medborgarnas jämlikhet Rättskipningens kvalitet samt utveckling av yrkeskunskap och kompetens Ledning och förvaltning Utjämning av arbetsmängd, resursfördelning och små enheters sårbarhet Elektronisk ärendehantering Samarbete med andra myndigheter Lokaler och säkerhet ICT-investeringar Nackdelar Ökade avstånd att uträtta ärenden Utmaningar gällande verksamhet på flera ställen för ledning och personal Konsekvenser för andra rättsliga tjänster Tillgodoseende av de språkliga rättigheterna 68 5 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG Utgångspunkter och mål för arbetsgruppens förslag Utgångspunkter Mål Tingsrätternas domkretsar MODELLEN MED 17 TINGSRÄTTER MODELLEN MED 14 TINGSRÄTTER Tingsrätternas verksamhetsställen Tingsrätternas ärendemängder Tingsrätternas personalstorlek Tingsrätternas lokaler Tillgodoseende av de språkliga rättigheterna Språkliga rättigheter för svenskspråkiga Samernas språkliga rättigheter 86 19

20 5.8 Domkretsar för koncentrerade grupper av ärenden Jorddomstolarna Sjörättsdomstolarna Grupptalan Företagssaneringsärenden och utsökningsbesvärsärenden Militära rättegångsärenden 90 6 KONSEKVENSER AV FÖRSLAGEN Förverkligande av rättsskyddet Ekonomiska konsekvenser Personal Parters och biträdens resekostnader Lokaler Investeringar som förutsätts av AIPA Säkerhetsarrangemang Personalkonsekvenser Konsekvenser av verksamhet på flera ställen för ledning och personal Konsekvenser för andra myndigheters och intressentgruppers verksamhet _ 98 7 FASER I GENOMFÖRANDET AV FÖRSLAGEN 100 AVVIKANDE MENING 101 BILAGOR

21 1 Inledning 1.1 Domstolarnas verksamhetsmiljö och förändringar i den Domstolsväsendets och i vidare bemärkelse hela rättsväsendets uppgift är att förverkliga rättsskyddet som hör till de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Rättsskyddet som grundläggande rättighet omfattar vars och ens rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. Domstolarna har till uppgift att producera korrekta och motiverade avgöranden inom skälig tid och till rimliga kostnader. Domstolarnas verksamhetsförutsättningar påverkas även av förändringar i verksamhetsmiljön, såsom ändrade befolknings och näringsstrukturer samt internationalisering. Även utvecklingen inom teknik och arbetsredskap förändrar domstolarnas verksamhet och arbetssätt. Den allt mer komplicerade rättsliga miljön och globaliseringen förutsätter att domstolarnas personal har ett starkt allmänt kunnande och specialkunskaper och även språklig och teknisk kompetens. Den pågående pensioneringen av domstolsväsendets personal är både en utmaning och en möjlighet för utvecklandet av domstolarnas verksamhet och organisationer. Den rådande statsfinansiella situationen och därigenom de allt knappare resurserna sätter även press på domstolarnas verksamhet. En förändring av domstolarnas verksamhetsmiljö förutsätter åtgärder för att säkerställa tryggandet av rättsvårdens kvalitet även i framtiden. Även de minskade resurserna för domstolar förutsätter nya, effektivare sätt att ordna domstolarnas verksamhet och ledning. Sådana åtgärder föreslås även i reformprogrammet för rättsvården för åren , givet år Som en metod nämns reformen av domstolsväsendets strukturer. 1 1 Se kapitel 1.3 för mer information om reformprogrammet för rättsvården. 21

22 1.2 Strukturreformen av tingsrätterna Den senaste strukturreformen av tingsrätterna genomfördes från och med början av år I reformen minskades antalet tingsrätter från det tidigare 51 till det nuvarande 27. I samband med strukturreformen överfördes fastighetsinskrivningsärenden och personalen som handhade dessa till Lantmäteriverket. Dessförinnan hade antalet tingsrätter minskats avsevärt 2. Målet för strukturreformen var att förflytta rättskipningens tyngdpunkt till den första rättsinstansen genom att bilda allt starkare tingsrätter vad gäller antal anställda och deras kompetens och därigenom även rättskipningens kvalitet. Tingsrätternas domkretsar fastställdes så att de i huvudsak följer landskapsgränserna. Målet var att fokusera verksamheterna till ett och samma ställe i den mån det var möjligt. Hos tingsrätterna kvarstod emellertid fem andra kanslier och två experimentkanslier. Därutöver kvarstod över tio andra kanslier och sammanträdesplatser under den övergångsperiod som krävdes av lokalarrangemangen. Övergångsperioden pågår fortfarande eftersom hyresavtalen för lokalerna i allmänhet har ingåtts för en längre tid. Våren 2013 upprättades en begränsad utvärderingsrapport över strukturreformen av tingsrätterna, där genomförandet och framgången av strukturreformen utvärderades 3 för tre olika slags tingsrätter. Enligt rapporten var resultaten i huvudsak positiva. I rapporten konstateras bland annat att verksamheten i de tingsrätter som undersökningen berörde som helhet betraktat har effektiviserats avsevärt. I de utvärderade tingsrätterna syntes en klart högre effektivitet än tidigare, men resultaten kan dock inte generaliseras utifrån tre olika tingsrätter. Enligt rapporten bidrar ett systematiskt genomförande av reformen, gott ledarskap och personalens delaktighet till positiva resultat. Enligt rapporten belastas dock personalen och resultatet av den långa övergångsperioden och tillfälliga lokalarrangemang. Av denna anledning bör man särskilt satsa på att klargöra verksamhetsmodellerna under framtida övergångsperioder. I fråga om resultat förefaller fungerande administrativa strukturer, gott ledarskap och arbetets organisering ha en nyckelposition. I rapporten konstateras större enheter lyfta fram behovet av yrkesmässig ledning. De utmaningar som flera lokaler ställer på ledarskapet har även identifierats. En väsentlig minskning av ärenden som uträttas personligen minskar betydelsen av kansliernas placering ur medborgarnas perspektiv. Den geografiska tillgången till domstolstjänster har således inte försvagats på ett betydande sätt. Däremot har 2 Se kapitel 2.1 för mer information den historiska utvecklingen av tingsrättsnätverket. 3 Tingsrätterna var Norra Savolax (bildades av Idensalmi, Varkaus och Kuopio tingsrätter), Birkalands (bildades av Tammerfors och Toijala tingsrätter) samt Österbottens tingsrätt (bildades av Vasa och Korsholms tingsrätter). Se HMV PublicPartner Oy:s utvärderingsrapport , Utvärdering av strukturreformen av tingsrättsnätverket (OM 3/0152/2013). 22

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

Utvecklande av tingsrättsnätverket

Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 46 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket Remissammanställning Utvecklande av tingsrättsnätverket Remissammanställning Betänkanden och utlåtanden 46/2015

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för tingsrätternas sammansättning Ordförande: lagstiftningsrådet

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

TINGSRÄTTERNAS DOMKRETSAR I VISSA KONCENTRERADE ÄRENDEGRUPPER

TINGSRÄTTERNAS DOMKRETSAR I VISSA KONCENTRERADE ÄRENDEGRUPPER Justitieförvaltningsavdelningen Domstolsenheten Överinspektör Jennimari Huovinen BEDÖMNINGSPROMEMORIA 2.9.2016 JM 3/31/2016 TINGSRÄTTERNAS DOMKRETSAR I VISSA KONCENTRERADE ÄRENDEGRUPPER SAMMANDRAG 1 Inledning

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 68/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 tingsrättslagen och 8 lagen om häradsåklagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela 8.5.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Åtalsuppgörelse och åtalseftergift Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio

Läs mer

RP 71/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

RP 71/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om högsta förvaltningsdomstolen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om högsta förvaltningsdomstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i lagen om

Läs mer

SAMMANDRAG 1. UTVECKLING AV TINGSRÄTTSNÄTET. 1.1 Bakgrund till utvecklingen av tingsrättsnätet

SAMMANDRAG 1. UTVECKLING AV TINGSRÄTTSNÄTET. 1.1 Bakgrund till utvecklingen av tingsrättsnätet SAMMANDRAG 1. UTVECKLING AV TINGSRÄTTSNÄTET 1.1 Bakgrund till utvecklingen av tingsrättsnätet Utvecklingen av tingsrättsnätet utgör ett led i omstruktureringen av tingsrätterna. I den ingår också överföring

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. 03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 254 823 000 euro. Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter Ärende Regeringen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vårdpåföljdsarbetsgruppen Orförande Katariina Jahkola Sekreterare Sanna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2011 439/2011 Lag om åklagarväsendet Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av och i lagen om rättegång i brottmål PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

22.4.2014. Justitieministeriets publikation. 26/2014 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 13/31/2011 HARE nummer OM036:00/2011

22.4.2014. Justitieministeriets publikation. 26/2014 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 13/31/2011 HARE nummer OM036:00/2011 22.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Ny domstolslag Arbetsgruppen för domstolslagen ordföranden hovrättspresidenten Mikko Könkkölä, viceordföranden förvaltningsdomstols

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen mot människohandel. 63/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 12/41/2011 HARE nummer OM031:00/2011

Betänkande av arbetsgruppen mot människohandel. 63/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 12/41/2011 HARE nummer OM031:00/2011 19.10.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Betänkande av arbetsgruppen mot människohandel Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Mirja Salonen 63/2012 Betänkanden och utlåtanden

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä)

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för rättegångars offentlighet i förvaltningsrätts kipningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om landskapsfogdeämbetet

Läs mer

37/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 3/61/2010 HARE nummer OM 004:00/2011

37/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 3/61/2010 HARE nummer OM 004:00/2011 20.6.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Minskning av allvarliga våldsbrott Arbetsgrupp med uppgift att utreda risken för återfall i allvarliga våldsbrott ordförande Jarmo

Läs mer

2 ÅKLAGARE OCH DOMSTOL VID MILITÄRA RÄTTEGÅNGSÄRENDEN

2 ÅKLAGARE OCH DOMSTOL VID MILITÄRA RÄTTEGÅNGSÄRENDEN ALLMÄN ANVISNING RÅ:2010:2 Till åklagarna Dnr 17/31/10 Given Normbas 3.3.2010 ÅAL 3 2 mom ÅAL 4 Upphäver I kraft Allmän anvisning 1.4.2010 till åklagarna tills vidare RÅ 2005:2 Dnr 37/31/05 Förfarande

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för ett europeiskt betalningsföreläggande Ordförande: lagstiftningsdirektör

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Delgivningsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tatu Leppänen Sekreterare:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om högsta domstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ny lag om högsta domstolen. I lagen skall tas in centrala

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

RP 11/2017 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 11/2017 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 58 i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar samt till lagar om ändring av 17 kap. 23 i rättegångsbalken

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

Förfarande i militära rättegångsärenden

Förfarande i militära rättegångsärenden Förfarande i militära rättegångsärenden ALLMÄN ANVISNING Dnr 19/31/14 12.2.2015 I kraft 16.2.2015 -tills vidare Upphäver RÅ:2010:2 dnr 17/31/10 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord civilprocessrätt, rättegångsförfarande, konsumentskydd, miljöskada

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord civilprocessrätt, rättegångsförfarande, konsumentskydd, miljöskada PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgrupp IV om grupptalan Ordförande: lagstiftningsråd Asko Välimaa

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012 Rättsväsende 203 Tingsrätternas avgöranden i civilmål 202 Rekordantal civilmål avgjordes i tingsrätterna år 202 År 202 slutbehandlades 469 000 civilmål i tingsrätterna, vilket är en femtedel fler än året

Läs mer

Yttrandefrihetsbrott, olaglig förföljelse och brott mot kommunikationsfrid. 24/2012 Betänkanden och utlåtanden

Yttrandefrihetsbrott, olaglig förföljelse och brott mot kommunikationsfrid. 24/2012 Betänkanden och utlåtanden 25.4.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Yttrandefrihetsbrott, olaglig förföljelse och brott mot kommunikationsfrid Matti Marttunen, Jussi Matikkala, arbetsgrupp 24/2012

Läs mer

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president 7 STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

RP 111/2010 rd. meddelanden ska kunna undertecknas maskinellt. Lagen avses träda i kraft den 1 december 2010.

RP 111/2010 rd. meddelanden ska kunna undertecknas maskinellt. Lagen avses träda i kraft den 1 december 2010. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott

Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott 15.10.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott Arbetsgruppen för naturskydds- och miljöbrott Ordförande Lena Andersson,

Läs mer

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 193/1998 ni Regeringens proposition till Riksdagen med f"ömlag till lag om ändring av namnlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att namnlagen skall ändras, genom lagändringen

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsdomstolarna Resumé 275/54/06 Förvaltningsdomstolarna Med revisionen klarlades förvaltningsdomstolarnas verksamhetssätt och arbetsmetoder. Avsikten var att på detta sätt finna orsakerna till förvaltningsdomstolarnas

Läs mer

U 88/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson

U 88/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson U 88/2013 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

STATISTIK. Uppgifter och åtgärder. Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder

STATISTIK. Uppgifter och åtgärder. Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

Underrättelse till åklagaren om brott som kommit för undersökning, förfarandet och åklagarens åtgärder

Underrättelse till åklagaren om brott som kommit för undersökning, förfarandet och åklagarens åtgärder Underrättelse till åklagaren om brott som kommit för undersökning, förfarandet och åklagarens åtgärder ALLMÄN ANVISNING 12.6.2013 Gäller fr.o.m. 1.1.2014 tills vidare Upphäver RÅ:2008:2 Besöksadress Postadress

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4. Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4. Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4 Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4 Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen JUSTITIEMINISTERIET

Läs mer

Nödcentralsverket Strategi

Nödcentralsverket Strategi Nödcentralsverket Strategi 2016 2020 Nödcentralsverkets publikation HAK-2015-631 Innehåll Inledning Nödcentralsverket 2020 3 Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten under strategiperioden 2016 2020 4

Läs mer

Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende

Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende ALLMÄN ANVISNING Dnr 13/31/13 Gäller fr.o.m. 1.4.2013 tills vidare Upphäver RÅ:2007:5 (såvitt gäller åklagarpar) Besöksadress Postadress Telefon

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

RP 30/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 30/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 30/2012 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 12 i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Registrering av brottmål med saksamband

Registrering av brottmål med saksamband Registrering av brottmål med saksamband ALLMÄN ANVISNING Dnr 25/31/15 15.10.2015 I kraft 1.11.2015 -tills vidare Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan 25 A PB 333 00180 Helsingfors

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning

Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning ALLMÄN ANVISNING Dnr 28/31/15 29.2.2016 I kraft 1.3.2016 -tills vidare Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan 25 A PB 333 00180

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken och av 3 i militära rättegångslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol Dir. 2007:23 Beslut vid regeringssammanträde den 8 mars 2007 Sammanfattning av uppdraget För att förtroendet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om fullföljd av talan från tingsrätt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de bestämmelser i rättegångsbalken

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av rasism och främlingsfientlighet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Antal ärenden som väckts 1.1.2009 ärenden som inkommit 2006 18 ärenden som inkommit 2007 230 ärenden som inkommit 2008 804 Sammanlagt 1 052 Under 2009

Läs mer

BESLUT KOMMISSION FÖR ATT BEREDA INRÄTTANDET AV ETT DOMSTOLSVERK

BESLUT KOMMISSION FÖR ATT BEREDA INRÄTTANDET AV ETT DOMSTOLSVERK BESLUT 10.5.2016 OM 9/021/2016 KOMMISSION FÖR ATT BEREDA INRÄTTANDET AV ETT DOMSTOLSVERK Tillsättande Justitieministeriet har i dag beslutat att tillsätta en kommission för att bereda inrättandet av ett

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel.

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel. Sannfinländarnas riksdagsgrupp Utlåtande 14.9.2017 Ärende: JM 60/08/2013 ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013 SLUTBETÄNKANDE Begäran om utlåtande 1 kap. Ålands självstyrelse Enligt förslaget

Läs mer

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om nämndemän vid tingsrätterna 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om i 2 kap. 6 1 mom. i domstolslagen ( / ) avsedda nämndemän vid tingsrätterna.

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin)

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen om miljöbrottordförande och sekreterare lagstiftningsrådetjarmo

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

RP 60/2009 rd. I Finland har det länge funnits tre organisationer inom fritidsfiskesektorn: Suomen Kalamiesten

RP 60/2009 rd. I Finland har det länge funnits tre organisationer inom fritidsfiskesektorn: Suomen Kalamiesten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om fiske ska ändras i fråga om den krets

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

RP 270/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar

RP 270/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i domstolslagen,

Läs mer

Åklagarens avgöranden 2013

Åklagarens avgöranden 2013 Rättsväsende 2014 Åklagarens avgöranden Åklagaren avgjorde 72 000 ärenden år Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 72 000 straffrättsliga ärenden år, dvs. 7 procent färre än året innan. Åklagaren

Läs mer

till åklagarna Dnr 38/31/ AÅL 3 2 mom. RÅ:1998: tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt

till åklagarna Dnr 38/31/ AÅL 3 2 mom. RÅ:1998: tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt ALLMÄN ANVISNING RÅ:2006:4 till åklagarna Dnr 38/31/06 Utfärdad Normbas 13.12.1006 AÅL 3 2 mom. Upphäver I kraft RÅ:1998:3 1.1.2007 - tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt 1 Bakgrunden till

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010 30.9.2010 Publikationens titel Revidering av konkurslagen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna Betänkanden och utlåtanden Serienummer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. 1 och 4 strafflagen och 34 kap. 12 lagen om ändring av strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja)

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 30.10.2007 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för skydd av foster, embryo och

Läs mer

Ordförande JL Riitta-Leena Paunio Sekreterare konsultativa tjänsteman Camilla Busck-Nielsen. 55/2013 Betänkanden och utlåtanden

Ordförande JL Riitta-Leena Paunio Sekreterare konsultativa tjänsteman Camilla Busck-Nielsen. 55/2013 Betänkanden och utlåtanden 30.10.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Sametingslagsarbetsgruppens betänkande Ordförande JL Riitta-Leena Paunio Sekreterare konsultativa tjänsteman Camilla Busck-Nielsen

Läs mer

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN LAGUTSKOTTETS UTLÅTANDE 18/2005 rd Regeringens proposition om statsbudgeten för 2006 Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 22 september 2005 en proposition om statsbudgeten för

Läs mer

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen

RP 114/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings- och bygglagen

Läs mer

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Datum Er referens 2009-10-28 S10/09/1/27 Kontaktperson Sigurd Lindvall Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Ålands landskapsregering har i ett beslut (Nr 159 S10), postat den 12.10.2009,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 april 2015 368/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 81/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om högsta domstolen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 81/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om högsta domstolen RIKSDAGENS SVAR 81/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om högsta domstolen Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vissa bestämmelser om fullföljd av talan till högsta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer