INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN"

Transkript

1 INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

2 INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg Att bo kvar hemma Hemvård, trygghetslarm Hemsjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Demensteam/ demenssjuksköterska Korttidsboende/ växelvård Vård i livets slutskede Dagverksamhet Anhörigstöd/ närståendebidrag Frivilligverksamhet Träffpunkter Färdtjänst Hemvaktmästarna Särskilt boende Olika former av särskilt boende Presentation av våra olika boenden, inklusive Vardaga i Brålanda Rehabilitering Kommunrehab Övrigt Kvalitetsregister, värdegrund, avvikelsehantering, synpunkter och klagomål, uppföljningsverktyg/nyckelfritt låssystem, god man/ förvaltare och pensionärsorganisationer Plats för eventuella anteckningar Kontaktuppgifter

3 Alla är vi olika och med varierande behov. Var och en av oss har dock vår personliga uppfattning om vad som är livskvalitet. Att åldras är naturligt, men kan också innebära förändringar i ens liv. Saker som man förut klarade och orkade göra själv, kanske inte längre är möjliga att utföra utan hjälp från andra. För att du ska få möjlighet att leva ett liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns det olika former av insatser och stöd att få från kommunen. I den här broschyren presenteras de olika former av insatser som vård och omsorg i Vänersborgs kommun kan erbjuda sig. 3

4 Hur ansöker jag om hjälp? BISTÅNDSENHETEN När du känner att du är i behov av stöd i din vardag är du välkommen att vända dig till biståndsenheten. Du är välkommen med förfrågningar om vilka insatser vård och omsorg kan bistå med och hur du gör en ansökan. Biståndsenhetens ambition är att du i kontakter med oss får tid för svar på dina frågor, ett vänligt bemötande och en rättssäker handling. Insatser du kan söka är stöd i hemmet, dagverksamhet, korttidsvistelse eller bostad i särskilt boende. Din ansökan kan var muntlig eller skriftlig och prövas individuellt. För att avgöra om du har rätt till bistånd görs en utredning som inleds med ett hembesök eller en vårdplanering under sjukhusvistelse. Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov och förutsättningar enligt gällande lagstiftning. Du kan om du vill ha med dig en anhörig som stöd under vårdplaneringen. Beslut om insatser får du skriftligt och det är oftast tidsbegränsat. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Biståndsenheten handlägger så skyndsamt som möjligt utifrån ditt specifika ärende. Det kan, beroende på vilken typ av insats du blivit beviljad, dröja från några dagar till max tre månader innan verkställighet sker. Om du önskar att överklaga ditt ärende så hjälper din handläggare dig med överklagan. Om du har fått dina insatser beviljade överlämnar din handläggare beslutet för verkställighet till aktuell utförare som därefter kontaktar dig. biståndsenheten via kommunens växel, telefon AVGIFTER år 2015 Avgifter tas ut i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (boenden). Avgift betalas av varje enskild person som har insats, alltså inte per hushåll. De avgifter som du betalar för kan vara trygghetslarm, hemsjukvårds- och/eller hemvårdsavgift. Trygghetslarm Endast larm kr/ mån i ordinärt boende. Hemsjukvård Endast hemsjukvård kr/ mån. Maxtaxa Ovanstående avgifter räknas som hemvårdsavgifter och innebär en kostnad på högst ett belopp av 1780 kr per månad. Avgiften kan korrigeras beroende på den enskildes aktuella ekonomiska förhållanden. Övriga avgifter (ej maxtaxa) I kommunens särskilda boenden betalar du hyra enligt fastställd nivå beroende på bostadens storlek m.m. (År 2014 låg hyrorna på mellan ca kr/månad). Måltider I kommunens särskilda boenden erbjuds måltider. Priset för kost (helabonnemang) är 2932 kr per månad. Bor du på servicehus och äter lunch kostar det 1173 kr per månad. I ordinärt boende kostar matdistribution 1329 kr per månad för 7 portioner i veckan och 949 kr för 5 portioner i veckan. Avgifternas nivå fastställs av kommunens kommunfullmäktige. Socialförvaltningens avgiftshandläggare hanterar taxor och avgifter. OBS! ovanstående avgifter gäller för år våra avgiftshandläggare via kommunens växel, telefon

5 Lagstiftning Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som styr omvårdnaden och sjukvården. SOCIALTJÄNSTLAGEN Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I Socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser både om dina rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen. Frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen. Insatserna ska också utformas så att de tar tillvara dina möjligheter och din vilja att förändra din sociala situation. Lagen slår fast att alla människor ska kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälsooch sjukvården. HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. LEX SARAH Lex Sarah reglerar vissa skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet inom SoL och LSS när det gäller missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten. Syftet med lex Sarah är att säkra verksamhetens kvalitet, utveckling samt att missförhållanden ska rättas till. LEX MARIA Lex Maria reglerar skyldigheten att anmäla allvarlig skada eller risk att få en allvarlig skada i hälso- och sjukvården till Socialstyrelsen. Utifrån en anmälan kan vi vidta de åtgärder som behövs för att händelsen inte ska inträffa igen. TYSTNADSPLIKT Alla anställda inom vård och omsorg är ålagda att inte röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter som man på grund av sin anställning eller uppdrag fått kännedom om. Sekretessen gäller alla uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. Sekretessen gäller även efter det att anställningen eller uppdraget upphört. Vid ytterligare frågor, kontakta vård och omsorg via kommunens växel, telefon

6 GEMENSAM VÄRDEGRUND FÖR VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, artighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är Delaktighet Värdigt liv Jag ska ha möjlighet att påverka och vara delaktig i hur hjälpinsatserna för mig utförs Hjälpinsatserna ska utformas utifrån mina egna behov, vanor och resurser. Insatserna skall leda till en känsla av ökad självständighet Integritet Bemötande Jag har rätt till personlig integritet och sekretess gällande min person Jag ska i mina kontakter med vård och omsorg uppleva ett gott bemötande Trygghet Välbefinnande Jag ska uppleva trygghet i hjälpinsatsernas utförande Jag ska känna mig sedd och bekräftad för den jag är Jag ska ges möjlighet att uttrycka mina åsikter och synpunkter Meningsfullhet I mina möten med vård och omsorg ska jag ges möjlighet att framföra vad som är meningsfullt för mig 6

7 Värdighetsgaranti för särskilt boende inom vård och omsorg Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Detta kan du förvänta dig av oss: Självbestämmande och delaktighet Att insatserna utförs med vägledning av biståndsbeslutet och utformas tillsammans med dig utefter dina behov. Att det utses en kontaktman när du flyttar in på äldreboendet. Kontaktmannen är den person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov. Att planeringssamtal hålls, samt att en genomförandeplan upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig och eventuella anhöriga senast 2-3 veckor efter inflyttning. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur insatserna utförs och målsättning utifrån dina individuella behov. Planen följs upp två gånger per år, eller vid behov. Att du och dina anhöriga (om du så önskar) görs delaktiga i utformningen av insatserna. Att du har möjlighet att vara med och föra fram synpunkter på brukarråd/anhörigträffar. Att det finns tillgång till sociala, medicinska och rehabiliterande insatser som är samordnade och anpassade efter dina behov. Integritet Att din rätt till privatliv respekteras. Att all personal har tystnadsplikt. Bemötande Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål. Att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. Trygghet Att all personal arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden för vård och omsorg. Att du får stöd med det du inte klarar själv. Att den personal du möter har kompetens att utföra omvårdnadsinsatser. Att all personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner. Att du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina behov. Att du får stöd att leva efter din kultur, livsåskådning och tro. Att det finns personal och möjlighet att påkalla hjälp via larm dygnet runt. Att all personal har namnskylt på sig. Att du får en varierad kost och att kosten är anpassad efter dina individuella behov. Personalen medverkar vid måltiderna. Att du ges möjlighet att ha någon hos dig vid livets slutskede. Meningsfullhet Att du erbjuds individuella aktiviteter utifrån dina intressen i samråd med din kontaktman. Att du erbjuds gemensamma aktiviteter/ social samvaro med andra minst två gånger per vecka. Att du erbjuds att komma ut i friska luften minst en gång per vecka. Detta förväntar vi oss av dig Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar. Att du för fram dina synpunkter och önskemål till personalen, även om du är missnöjd med något. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt. Att du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem. Detta för att vi ska kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt. 7

8 Värdighetsgaranti för hemvården inom vård Trygghet och omsorg Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Detta kan du förvänta dig av oss: Självbestämmande och delaktighet Att insatserna utförs med vägledning av biståndsbeslutet och utformas tillsammans med dig utefter dina behov. Att det utses en kontaktman i samband med att dina insatser startar upp. Kontaktmannen är den person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov. Att planeringssamtal hålls, samt att en genomförandeplan upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig och eventuella anhöriga senast 2-3 veckor efter uppstarten av insatser. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur insatserna utförs och målsättning utifrån dina individuella behov. Planen följs upp två gånger per år, eller vid behov. Att du och dina anhöriga (om du så önskar) görs delaktiga i utformningen av insatserna. Att det finns tillgång till sociala, medicinska och rehabiliterande insatser som är samordnade och anpassade efter dina behov. Integritet Att din rätt till privatliv respekteras. Att all personal har tystnadsplikt. Bemötande Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål. Att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. Att all personal arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden för vård och omsorg. Att den personal du möter har kompetens att utföra planerade insatser. Att du får stöd med det du inte klarar själv. Att vi strävar efter att komma på avtalad tid och informera dig vid eventuella förändringar. Att all personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner. Att du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina behov. Att du får stöd att leva efter din kultur, livsåskådning och tro. Att all personal har namnskylt på sig. Att du ges möjlighet att ha någon hos dig vid livets slutskede. Meningsfullhet Att du utifrån din sociala situation och hjälpbehov skall kunna känna meningsfullhet i de möten du har med vård- och omsorgspersonalen. Detta förväntar vi oss av dig Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar. Att du meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder. Att du för fram dina synpunkter och önskemål till personalen, även om du är missnöjd med något. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt. Att du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem. Detta för att vi ska kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt. 8

9 Värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen i Vänersborgs kommun Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter Vi garanterar: Delaktighet och självbestämmande Att du och dina närstående, om du så önskar, görs delaktiga i utformningen av dina insatser. För oss är det viktigt att du ges möjlighet att göra det du kan utifrån dina egna förutsättningar. Att du har möjlighet att tacka nej till erbjudna insatser. Att du erbjuds ett inskrivningssamtal. Integritet Att vi alltid frågar dig ifall vi har tillåtelse att lämna ut uppgifter om dig till anhöriga/närstående och andra vårdgivare. Att tystnadsplikten respekteras. Bemötande Att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. Att vi ringer eller knackar på dörren när vi kommer hem till dig. Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål. Att du, om du så önskar, ges möjlighet att lämna synpunkter och/ eller klagomål angående insatsernas utförande hos dig. Du kan få hjälp med hur du praktiskt lämnar dessa uppgifter till oss. Trygghet Att du får en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut utifrån dina behov. att du har möjlighet att byta omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Att vi strävar efter att du ska möta samma personal så ofta som möjligt. Att det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. att vi arbetar för en helhetssyn, med samordnade insatser gällande omvårdnad, medicinska, rehabiliterande och sociala behov. Att informera dig ifall det blir några ändringar i det vi kommit överens om gällande dina planerade insatser. Att vår personal kan legitimera sig när de besöker dig i ditt hem. Arbetslegitimationen ska bäras synlig för dig. Meningsfullhet Att vi samverkar med dig kring dina insatser, så att dessa ska upplevas som meningsfulla och begripliga för dig. Detta förväntar vi oss av dig Att du, om möjligt, meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder. 9

10 Värdighetsgaranti för dagverksamheterna inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Vi garanterar: Delaktighet och självbestämmande Att du erbjuds ett förberedande möte då vi presenterar verksamheten innan uppstart av dagverksamheten. Att du får ett ankomstsamtal med utsedd kontaktman inom en vecka från uppstart. Att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och din kontaktman inom 4 veckor. Att om du så önskar, bjuder vi in dina anhöriga att göras delaktiga i utformningen av dina insatser. Att vi uppmuntrar och efterfrågar egna initiativ. Att du har möjlighet att tacka nej till erbjudna aktiviteter. Integritet Att tystnadsplikten respekteras. Att vår personal värnar om att samtal på dagverksamheten hålls med respekt för varandras åsikter. Bemötande Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål. Att du, om du så önskar, ges möjlighet att lämna synpunkter och/ eller klagomål angående insatsernas utförande. Trygghet Att du får en utsedd kontaktman. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov. Att vi kontaktar dig ifall du uteblivit från ett besök. Ditt välbefinnande är viktigt för oss. Att vi vid behov samverkar med andra, såsom hemvården, hemsjukvården, färdtjänst och biståndshandläggarna. Att våra lokaler är ändamålsenliga och skapar trygghet. Att vi tar en första kontakt med dig, via telefon, inom två veckor efter att beslutet om dagverksamhet är fattat. Att informera dig ifall det blir några ändringar i det vi kommit överens om gällande din vistelse på dagverksamheten. Att vår personal kan legitimera sig när dom besöker dig i ditt hem. På dagverksamheten bär personalen alltid en namnskylt. Meningsfullhet Att om du så önskar, ges möjlighet till enskilda samtal med personalen. Att du ges möjlighet att delta i fysiska, sociala och kulturella aktiviteter i samvaro med andra. Detta förväntar vi oss av dig Att du, om möjligt, meddelar oss innan kl 09.00, ifall du inte kan komma till oss. 10

11 Värdighetsgaranti för biståndshandläggning inom socialförvaltningen i Vänersborgs kommun Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Gäller för biståndshandläggare på biståndsenheten inom vård och omsorg Vi garanterar att vi finns tillgängliga för dig och att du får ett respektfullt bemötande Du kan alltid få tag på oss under vår telefontid, vardagar mellan Övrig tid har du möjlighet att via kommunens växel lämna meddelande om du vill ha kontakt med oss. Vi kontaktar dig så fort vi kan. Vi tar oss tid att besvara dina frågor och ger dig information om vilka hjälpinsatser du kan ansöka om. Vi garanterar att du får möjlighet att vara delaktig och ha inflytande under utredningen Vi tar oss tid att lyssna på dig, och inhämta nödvändig information. Detta för att kunna göra en rättssäker bedömning utifrån dina behov. Du kan ha med dig en anhörig och/eller närstående under samtalet om du så önskar. Vid avslag av din ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med överklagan. Vi garanterar att du kan känna dig trygg med att vi vid bedömning och beslut om insatser, följer lagstiftning och nationella riktlinjer Vi har handläggare med rätt kompetens och sammantagen kunskap för att kunna möta dig och dina behov. Utifrån det du själv berättat och övriga inkomna uppgifter, utförs en rättssäker och individuell bedömning av dina hjälpbehov. Ditt beslut om insatser skickas till dig skriftligt av din biståndshandläggare. Vi garanterar att vi regelbundet följer upp fattade beslut för att bidra till din trygghet och ditt välbefinnande Vi följer upp fattade biståndsbeslut enligt gällande nationella riktlinjer. Förändras dina behov, gör vi en ny behovsbedömning. Vi gör en årlig uppföljning för personer med demensdiagnos. 11

12 Att bo kvar hemma För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och ha möjlighet att få rå om sig själv. När du bli äldre finns det många olika insatser som du kan erbjudas när tryggheten och säkerheten inte längre är en självklarhet. Insatserna som kan vara av olika karaktär kan beröra områden som till exempel hjälp med din personliga omvårdnad, men det kan även handla om att få tillgång till social gemenskap och aktiviteter. Exempel på andra insatser som kan vara aktuella är dagverksamhet, bostadsanpassning, anhörigstöd, färdtjänst samt rehabilitering och sjukvårdande behandling. Här följer en kortare beskrivning av de olika insatser som Vänersborgs kommuns äldreomsorg kan erbjuda dig ifall det blir aktuellt. Vid behov av mer information går det alltid bra att ringa kommunens växel, eller att skicka e-post till oss. Kontaktuppgifter finner du efter varje avsnitt, och även längst bak i denna broschyr. 12

13 HEMVÅRD För dig som inte längre klarar ditt dagliga liv i hemmet finns det möjlighet att söka hemvård. Hemvård innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar i det egna hemmet så långt det är möjligt. Efter en utredning prövas insatserna utifrån dina behov och ett beslut fattas om bistånd. Hemvårdens uppgift är att utföra de insatser som en biståndshandläggare beslutat. Planerade insatser kan ges över dygnet. Stöd och hjälp i ditt hem kan ges i form av service- och/ eller omvårdnadskaraktär såsom: Personlig omvårdnad - Du kan dygnet runt få hjälp med måltider, sköta din personliga hygien, hjälp med förflyttning samt av- och påklädning. Matdistribution - Du har möjlighet att få hem färdiglagad mat om du inte längre själv har möjlighet att tillaga din mat. Det finns även möjlighet till specialkost. Maten som levereras är kyld och körs ut 1 gång i veckan på bestämd dag via hemvården. Maten levereras och packas upp i ditt kylskåp i hemmet. Uppvärmningen av maten sker i mikrovågsugn som ingår i matabonnemanget. Några av fördelarna med kyld mat kan vara att du har möjlighet att välja mellan flera olika maträtter samt själv styra över när du vill äta din mat. Skötsel av hemmet - Du kan få hjälp med städning, tvätt, klädvård och inköp. Ledsagning - Om du har svårigheter att självständigt ta dig till olika aktiviteter kan du, efter biståndsbedömning, få hjälp av en person som följer med dig. Avlösning i hemmet - Den som sköter och vårdar sin anhörige i hemmet, kan efter prövning beviljas avlösning i hemmet. Anhöriga skall kunna lämna hemmet under tiden avlösning sker. Tiden är oplanerad, och planeras utefter den enskildes behov. Allmänt - I samband med att hjälpen startar får du en kontaktman från personalgruppen och insatserna utförs i samråd med dig som vårdtagare. Kontaktmannen har en samordnande roll för att skapa kontinuitet och trygghet för dig som vårdtagare och anhörig. Du och din kontaktman upprättar en så kallad genomförandeplan där ni tillsammans kommer överens om hur hjälpen skall utföras. Personalen arbetar schemalagt, dagtid, kväll och helger. Detta innebär att du inte alltid kan förvänta dig att samma personal kommer varje gång. All personal som jobbar inom vård och omsorg har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. Personalen får inte ta emot penninggåvor, värdesaker eller andra gåvor som har mer än ett ringa värde. För att personalen ska kunna erbjuda dig en trygg och säker vård och samtidigt vistas i en bra arbetsmiljö, kan det av dig krävas att man behöver använda olika hjälpmedel i ditt hem. Det kan också innebära att det behöver göras viss ommöblering. Du kan också få hjälp med att se över ditt hem för att minska riskerna för fallolyckor. biståndshandläggare via kommunens växel, telefon TRYGGHETSLARM Om du inte känner dig trygg i ditt eget hem, kan du ansöka om trygghetslarm via biståndsenheten. När du trycker på din larmknapp finns det alltid personal som besvarar larmet, oavsett tid på dygnet. I första hand ska larmet användas i akuta situationer. Det kan till exempel vara om du ramlar, blir sjuk eller känner dig orolig. Personalen som arbetar med trygghetslarm i kommunen är undersköterskor. biståndsenheten via kommunens växel, telefon

14 HEMSJUKVÅRD När hälsotillstånd eller funktionsnedsättning kräver behandling i det egna hemmet, kan du efter bedömning, bli inskriven i hemsjukvården. Hemsjukvården bedriver varaktiga, planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Alla invånare i Vänersborgs kommun, oavsett ålder, kan få hemsjukvård om behov finns. Om du har stora svårigheter att regelbundet ta dig till din vårdcentral så kan du via din läkare få en remiss om hemsjukvård. Därefter görs en så kallad vårdplanering där du, din läkare och kommunens sjuksköterska planerar hur vården skall utformas. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och distriktssköterskor med olika specialkompetenser, exempelvis inom områdena demens, diabetes, psykiatri, KOL och palliativ omvårdnad. För din trygghet kan all personal legitimera sig. Enligt beslut i socialnämnden utgår en hemsjukvårdsavgift. MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, som har det övergripande ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. Uppgiften för en MAS är att bevaka patientens säkerhet och utveckla kvalitén i vården. DEMENSTEAMET Demensteamet är en arbetsgrupp inom hemvården som ger vård och omsorg till personer som har en demensdiagnos. Grundtanken med teamet är att förbättra möjligheterna för dementa till att bo kvar i sitt egna hem. Demensteamet består av undersköterskor som har en specialiserad kompetens inom omvårdnadsarbete och bemötande av dementa och deras anhöriga. Teamet arbetar i nära samverkan med kommunens demenssjuksköterska. Geografiskt är det vårdtagare i centrala Vänersborg, inklusive Blåsut, Vargön, samt hemvården södra som utgör demensteamets geografiska ansvarsområde. enhetschefen för demensteamet, via kommunens växel, telefon DEMENSSJUKSKÖTERSKA Demenssjuksköterskan utbildar verksamhetens personal i demensomvårdnad och bemötande, handleder i specifika situationer och är kontaktperson i demensfrågor. Demenssjuksköterskan deltar i anhörigstödet för att ge stöd, information och utbildning till anhöriga och personer med minnesproblematik. Tillsammans med biståndshandläggare deltar sköterskan vid hembesök, då demenssjukdom föreligger, för rådgivning vid biståndsbeslut. Demenssjuksköterskan utför MMT (minnestest) efter läkarordination i särskilt boende. Om du eller någon anhörig till dig har problem med närminnet, vänder du dig i första hand till din läkare på din vårdcentral för att få glömskan utredd. demenssjuksköterskan via kommunens växel, telefon hemsjukvården/ MAS via kommunens växel, telefon

15 KORTTIDSBOENDE Behovet för korttidsboende bedöms av en biståndshandläggare. Korttidsvård kan vara eftervård efter sjukhusvistelse för att ge möjlighet att återhämta sig efter sjukdom eller skada. Korttidsplats är en tidsbegränsad inriktning då det kan behövas extra tid för träning eller att hämta krafter efter sjukdom. Personalen har dagligen samverkansmöten med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter för dem som vistas på korttidsplats. Träningsprogram utformas och hjälpmedel utprovas av fysioterapeut efter en individuell bedömning. Som ett led i eftervården arbetar vi med händerna på ryggen, vilket innebär att du får använda och utveckla de resurser du har. Alla kan inte klara allt, men med träning ökar förmågan, självkänslan stärks och beroendet av hjälp från andra minskar. Lycka är inte ständig framgång. Lycka är att klara något man inte trodde var möjligt VÄXELVÅRD Växelvård innebär att du växelvis bor i din egen bostad och växelvis på korttidsboendet för att få miljöombyte eller för att ge anhöriga avlastning. Gemensamt med din kontaktman görs en plan hur du vill att din dag ska se ut, allt utifrån din vardag och dina intressen som du har hemma. För ytterligare information om våra korttidsboenden och växelvårdsenheter, kontakta boendesamordnaren via kommunens växel, telefon VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE Regnbågen är en enhet för palliativ vård i samverkan mellan Vänerborgs kommun och Trollhättans Stad. Beslut om korttidsplats på Regnbågen beviljas av biståndsenheten i respektive stad. Regnbågen består av totalt sex platser för palliativ vård. Personalen består av undersköterskor och sjuksköterska. Tillgång finns till fysioterapeut och arbetsterapeut. Primärvårdens läkare finns tillgänglig vid planerade besök på Regnbågen. Nattetid finns undersköterskor i tjänst och även sjuksköterska i kommunens övergripande nattpatrull. Regnbågen är beläget på första våningen med tillgång till atriumgård och inglasat uterum. Boendet består av sex enskilda rum med egen toalett och dusch. Några viktiga punkter som beskriver vad omvårdnaden på Regnbågen präglas av: Regnbågens atmosfär präglas av lugn, rofylldhet och stillhet arbete och förhållningssätt på Regnbågen är anpassat till den enskilda gästens behov och främjar upplevelsen av meningsfullhet och värdighet gästen ges möjlighet till delaktighet i vården gästen ges tid till samtal med personal ansvarig enhetschef för Regnbågen via kommunens växel telefon

16 DAGVERKSAMHET Dagverksamheten är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till dig som vill ha möjlighet till social samvaro och meningsfulla aktiviteter. Syftet med dagverksamheterna är också att samtidigt ge avlastning för anhöriga som vårdar och stöttar, för att skapa förutsättningar för kvarboende i det egna hemmet. Dagverksamheten ska bidra med att utifrån den enskildes möjligheter förebygga så att funktioner och förmågor både kan bibehållas eller förbättras. Det friska ska bibehållas friskt och vi stöttar där det behövs Att kunna upprätthålla fysiska och mentala funktioner är ett viktigt inslag i dagverksamhetens innehåll. Det innebär att försöka bromsa sjukdomsutveckling och passivisering. Vi vill erbjuda många olika aktiviteter i våra trivsamma lokaler. Det kan vara träning både i grupp och enskilt, taktil beröring, köks- och trädgårdsaktiviteter, samvaro med sång och musik, högläsning, korsord men framför allt en god och gemytlig samvaro. Lunch och kaffe serveras. Dokumentation sker inom ramen för varje individs genomförandeplan. Vård och omsorg har idag dagverksamheter spridda på olika platser i kommunen. enhetschefen för dagverksamheterna via kommunens växel, telefon ANHÖRIGSTÖD Anhöriga som vårdar, stödjer eller har omsorg om någon närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära, som kan vara både make/maka, barn, föräldrar eller vänner. För att du ska orka med rollen som anhörig krävs många gånger både stöttning och insatser. I anhörigstödet arbetar vi för att: synliggöra och stötta anhöriga i sin situation förebygga utbrändhet förbättra livskvalitet hos anhöriga arbeta förebyggande Du har möjlighet att delta i anhöriggrupper, samtalsgrupper, aktiviteter, studiecirklar och information/utbildningar. För dig som är i behov av avlastning, semester eller längre tids vila, finns olika avlösningsformer att ansöka om via biståndsenheten. Det kan vara trygghetsplatser, antingen för enstaka tillfällen eller regelbunden växelvård, avlösning i hemmet eller avlösning i en dagverksamhet. Har Du omsorg om någon har vi omsorg om Dig! anhörigsamordnaren via kommunens växel, telefon NÄRSTÅENDEBIDRAG Bidraget är ett stimulansbidrag för anhöriga som under vissa förutsättningar vårdar en närstående. Bidraget är skattefritt och betalas ut till vårdtagaren och utgår endast till personer som är över 65 år och folkbokförda i Vänersborgs kommun. Du kan även om du har bistånd i form av trygghetslarm eller insatser i form av personlig omvårdnad, som inte överstiger mer än ett besök om dagen, ansöka om närståendebidrag. Vårdaren behöver inte vara släkt eller bo tillsammans med vårdtagaren. biståndsenheten via kommunens växel, telefon

17 FRIVILLIGVERKSAMHET Vänersborgs kommun har ett samarbete med frivilligorganisationer, ideella föreningar, kyrkliga samfund och enskilda personer. Målet med denna verksamhet är att öka utbudet av aktiviteter för våra äldre och att samordna det engagemang som finns i våra pensionärsorganisationer, församlingar, föreningar, men även hos enskilda personer. Insatserna kan t.ex. handla om att sätta extra guldkant på tillvaron för den äldre och vara en person som kommer "utifrån" på besök till ett boende. De frivilliga insatserna fungerar som ett komplement till annan vård och service inom kommunen, och ersätter alltså inte kommunens verksamhet och ansvar. frivilligsamordnaren via kommunens växel, telefon TRÄFFPUNKTER Du som är pensionär eller anhörig är välkommen till träffpunkterna i Vänersborgs kommun. Vill du prata bort en stund, träffa andra i en trevlig miljö eller vara med i någon aktivitet är du hjärtligt välkommen. Träffpunkterna drivs i samverkan mellan frivilliga och anhörigstödet i Vänersborgs kommun. Vill du ha ytterligare information, kontakta anhörigsamordnaren via kommunens växel, telefon FÄRDTJÄNST Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänst är en persontransportservice som bedrivs med både personbilar och specialfordon i form av handikappbussar. Du som har funktionsnedsättning och inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala kostnader eller utan ledsagare kan få riksfärdtjänst. Syftet med resan måste vara rekreation, fritidssysselsättning eller enskild angelägenhet. färdtjänsthandläggaren via kommunens växel, telefon HEMVAKTMÄSTARNA Lilla hjälpen Du som är pensionär eller funktionshindrad kan få kostnadsfri hjälp med t.ex. byte av glödlampor eller batterier i brandvarnare, hänga upp gardiner och tavlor, halksäkring av mattor och fastspikning av sladdar, lufta element, samt andra uppgifter där stol eller stege behövs. Arbetsmarknadsavdelningen via kommunens växel, telefon

18 Särskilt boende När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser, så kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende. Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt. OLIKA FORMER AV SÄRSKILT BOENDE Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slags boenden som tillgodoser olika vårdbehov. Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och personlig omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt och var och en möblerar själv sin lägenhet. Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan få särskilt boende. För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare. Vid beslut om särskilt boende får man ett erbjudande om en lämplig bostad på något av de äldreboenden som finns i kommunen. Storleken på lägenheterna varierar. Det finns både rum med eller utan egen toalett och med eller utan eget kök. Inom alla boenden finns det personal dygnet runt. Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende. Ekens äldreboende - Niklasberg Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 7-12 boende, med särskilt utbildad personal. 18

19 Bistånd för stöd och service i form av särskilda boendeformer finns även med inriktning mot psykogeriatrik, samt för dig med fysiska sjukdomar. På ett serviceboende sker hjälpinsatserna utifrån biståndsbedömd hemvård. Lägenheterna i ett serviceboende består av 1-3 rum med kök, och liknar mer ett eget boende med funktionella lägenheter. Vid inflyttning på våra särskilda boenden påbörjas omgående arbetet med upprättandet av din genomförandeplan som beskriver dina hjälpinsatser. En egen kontaktman utses som hjälper dig och dina anhöriga i olika frågor. Inom dagar efter inflytt sker ett s.k. välkomstsamtal. Syftet med kontaktmannaskapet är att vårdtagare och anhöriga ska ha en personal att vända sig till i första hand. Kontaktmannen ska vara vårdtagarens förtrogne och "förlängda arm". På ett särskilt boende får du hjälp med det du inte klarar själv. Du har möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm i din lägenhet. Du har möjlighet till att ta del av utevistelse och delta i aktiviteter som t.ex. sångstunder, bingo och andra former av underhållning. Det är viktigt att du ska känna dig trygg och att du blir bemött på ett professionellt sätt av kunnig personal. Måltiderna i det särskilda boendet serveras antingen i restaurangen, i boendets gemensamma matsal eller i din lägenhet. kommunens boendesamordnare via kommunens växel, telefon Ekens äldreboende - Niklasberg 19

20 PRESENTATION AV DE OLIKA SÄRSKILDA BOENDENA Runnarebo servicehus, Storegårdsv Vargön. Runnarebo ligger centralt i Vargön, med närhet till affärer, bibliotek och grönområden. Lunddala, Nordkroksv. 6A-B, D-E, Vargön. Lunddala ligger centralt i Vargön, med närhet till affärer, bibliotek och grönområden. Ekeliden, Tomtevägen 1-5, Vargön. Ekeliden ligger centralt i Vargön med närhet till affärer, bibliotek och grönområden. Lindbacken, Tomtevägen 5 B, Vargön. Lindbacken är ett demensboende som ligger centralt i Vargön med närhet till affärer, bibliotek och grönområden. Ringhem, Ringaregatan 1, Frändefors. Här finns tre gruppboenden. Ringhem ligger ca 10 minuters promenadväg till affär, och bibliotek med närhet till grönområden. Ringhems servicehus, Ringaregränd 3,12, Frändefors. Servicehuset är beläget bredvid Ringhem. AB Vänersborgsbostäder ansvarar för Ringhems trygghetsboende på Ringaregränd 14. Trygghetsboendet har 8 lägenheter. 20

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg Din rätt till vård och omsorg FOTO: www.peter.se Information om vård och omsorg i Simrishamns kommun Socialförvaltningen informerar Tulpanen Ystadsvägen 13 Hammenhög 0414-44 01 07 Pilegården Piletoftsgatan

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer