INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN"

Transkript

1 INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

2 INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg Att bo kvar hemma Hemvård, trygghetslarm Hemsjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Demensteam/ demenssjuksköterska Korttidsboende/ växelvård Vård i livets slutskede Dagverksamhet Anhörigstöd/ närståendebidrag Frivilligverksamhet Träffpunkter Färdtjänst Hemvaktmästarna Särskilt boende Olika former av särskilt boende Presentation av våra olika boenden, inklusive Vardaga i Brålanda Rehabilitering Kommunrehab Övrigt Kvalitetsregister, värdegrund, avvikelsehantering, synpunkter och klagomål, uppföljningsverktyg/nyckelfritt låssystem, god man/ förvaltare och pensionärsorganisationer Plats för eventuella anteckningar Kontaktuppgifter

3 Alla är vi olika och med varierande behov. Var och en av oss har dock vår personliga uppfattning om vad som är livskvalitet. Att åldras är naturligt, men kan också innebära förändringar i ens liv. Saker som man förut klarade och orkade göra själv, kanske inte längre är möjliga att utföra utan hjälp från andra. För att du ska få möjlighet att leva ett liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns det olika former av insatser och stöd att få från kommunen. I den här broschyren presenteras de olika former av insatser som vård och omsorg i Vänersborgs kommun kan erbjuda sig. 3

4 Hur ansöker jag om hjälp? BISTÅNDSENHETEN När du känner att du är i behov av stöd i din vardag är du välkommen att vända dig till biståndsenheten. Du är välkommen med förfrågningar om vilka insatser vård och omsorg kan bistå med och hur du gör en ansökan. Biståndsenhetens ambition är att du i kontakter med oss får tid för svar på dina frågor, ett vänligt bemötande och en rättssäker handling. Insatser du kan söka är stöd i hemmet, dagverksamhet, korttidsvistelse eller bostad i särskilt boende. Din ansökan kan var muntlig eller skriftlig och prövas individuellt. För att avgöra om du har rätt till bistånd görs en utredning som inleds med ett hembesök eller en vårdplanering under sjukhusvistelse. Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov och förutsättningar enligt gällande lagstiftning. Du kan om du vill ha med dig en anhörig som stöd under vårdplaneringen. Beslut om insatser får du skriftligt och det är oftast tidsbegränsat. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Biståndsenheten handlägger så skyndsamt som möjligt utifrån ditt specifika ärende. Det kan, beroende på vilken typ av insats du blivit beviljad, dröja från några dagar till max tre månader innan verkställighet sker. Om du önskar att överklaga ditt ärende så hjälper din handläggare dig med överklagan. Om du har fått dina insatser beviljade överlämnar din handläggare beslutet för verkställighet till aktuell utförare som därefter kontaktar dig. biståndsenheten via kommunens växel, telefon AVGIFTER år 2015 Avgifter tas ut i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (boenden). Avgift betalas av varje enskild person som har insats, alltså inte per hushåll. De avgifter som du betalar för kan vara trygghetslarm, hemsjukvårds- och/eller hemvårdsavgift. Trygghetslarm Endast larm kr/ mån i ordinärt boende. Hemsjukvård Endast hemsjukvård kr/ mån. Maxtaxa Ovanstående avgifter räknas som hemvårdsavgifter och innebär en kostnad på högst ett belopp av 1780 kr per månad. Avgiften kan korrigeras beroende på den enskildes aktuella ekonomiska förhållanden. Övriga avgifter (ej maxtaxa) I kommunens särskilda boenden betalar du hyra enligt fastställd nivå beroende på bostadens storlek m.m. (År 2014 låg hyrorna på mellan ca kr/månad). Måltider I kommunens särskilda boenden erbjuds måltider. Priset för kost (helabonnemang) är 2932 kr per månad. Bor du på servicehus och äter lunch kostar det 1173 kr per månad. I ordinärt boende kostar matdistribution 1329 kr per månad för 7 portioner i veckan och 949 kr för 5 portioner i veckan. Avgifternas nivå fastställs av kommunens kommunfullmäktige. Socialförvaltningens avgiftshandläggare hanterar taxor och avgifter. OBS! ovanstående avgifter gäller för år våra avgiftshandläggare via kommunens växel, telefon

5 Lagstiftning Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som styr omvårdnaden och sjukvården. SOCIALTJÄNSTLAGEN Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I Socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser både om dina rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen. Frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen. Insatserna ska också utformas så att de tar tillvara dina möjligheter och din vilja att förändra din sociala situation. Lagen slår fast att alla människor ska kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälsooch sjukvården. HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. LEX SARAH Lex Sarah reglerar vissa skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet inom SoL och LSS när det gäller missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten. Syftet med lex Sarah är att säkra verksamhetens kvalitet, utveckling samt att missförhållanden ska rättas till. LEX MARIA Lex Maria reglerar skyldigheten att anmäla allvarlig skada eller risk att få en allvarlig skada i hälso- och sjukvården till Socialstyrelsen. Utifrån en anmälan kan vi vidta de åtgärder som behövs för att händelsen inte ska inträffa igen. TYSTNADSPLIKT Alla anställda inom vård och omsorg är ålagda att inte röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter som man på grund av sin anställning eller uppdrag fått kännedom om. Sekretessen gäller alla uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. Sekretessen gäller även efter det att anställningen eller uppdraget upphört. Vid ytterligare frågor, kontakta vård och omsorg via kommunens växel, telefon

6 GEMENSAM VÄRDEGRUND FÖR VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, artighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är Delaktighet Värdigt liv Jag ska ha möjlighet att påverka och vara delaktig i hur hjälpinsatserna för mig utförs Hjälpinsatserna ska utformas utifrån mina egna behov, vanor och resurser. Insatserna skall leda till en känsla av ökad självständighet Integritet Bemötande Jag har rätt till personlig integritet och sekretess gällande min person Jag ska i mina kontakter med vård och omsorg uppleva ett gott bemötande Trygghet Välbefinnande Jag ska uppleva trygghet i hjälpinsatsernas utförande Jag ska känna mig sedd och bekräftad för den jag är Jag ska ges möjlighet att uttrycka mina åsikter och synpunkter Meningsfullhet I mina möten med vård och omsorg ska jag ges möjlighet att framföra vad som är meningsfullt för mig 6

7 Värdighetsgaranti för särskilt boende inom vård och omsorg Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Detta kan du förvänta dig av oss: Självbestämmande och delaktighet Att insatserna utförs med vägledning av biståndsbeslutet och utformas tillsammans med dig utefter dina behov. Att det utses en kontaktman när du flyttar in på äldreboendet. Kontaktmannen är den person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov. Att planeringssamtal hålls, samt att en genomförandeplan upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig och eventuella anhöriga senast 2-3 veckor efter inflyttning. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur insatserna utförs och målsättning utifrån dina individuella behov. Planen följs upp två gånger per år, eller vid behov. Att du och dina anhöriga (om du så önskar) görs delaktiga i utformningen av insatserna. Att du har möjlighet att vara med och föra fram synpunkter på brukarråd/anhörigträffar. Att det finns tillgång till sociala, medicinska och rehabiliterande insatser som är samordnade och anpassade efter dina behov. Integritet Att din rätt till privatliv respekteras. Att all personal har tystnadsplikt. Bemötande Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål. Att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. Trygghet Att all personal arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden för vård och omsorg. Att du får stöd med det du inte klarar själv. Att den personal du möter har kompetens att utföra omvårdnadsinsatser. Att all personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner. Att du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina behov. Att du får stöd att leva efter din kultur, livsåskådning och tro. Att det finns personal och möjlighet att påkalla hjälp via larm dygnet runt. Att all personal har namnskylt på sig. Att du får en varierad kost och att kosten är anpassad efter dina individuella behov. Personalen medverkar vid måltiderna. Att du ges möjlighet att ha någon hos dig vid livets slutskede. Meningsfullhet Att du erbjuds individuella aktiviteter utifrån dina intressen i samråd med din kontaktman. Att du erbjuds gemensamma aktiviteter/ social samvaro med andra minst två gånger per vecka. Att du erbjuds att komma ut i friska luften minst en gång per vecka. Detta förväntar vi oss av dig Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar. Att du för fram dina synpunkter och önskemål till personalen, även om du är missnöjd med något. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt. Att du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem. Detta för att vi ska kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt. 7

8 Värdighetsgaranti för hemvården inom vård Trygghet och omsorg Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Detta kan du förvänta dig av oss: Självbestämmande och delaktighet Att insatserna utförs med vägledning av biståndsbeslutet och utformas tillsammans med dig utefter dina behov. Att det utses en kontaktman i samband med att dina insatser startar upp. Kontaktmannen är den person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov. Att planeringssamtal hålls, samt att en genomförandeplan upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig och eventuella anhöriga senast 2-3 veckor efter uppstarten av insatser. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur insatserna utförs och målsättning utifrån dina individuella behov. Planen följs upp två gånger per år, eller vid behov. Att du och dina anhöriga (om du så önskar) görs delaktiga i utformningen av insatserna. Att det finns tillgång till sociala, medicinska och rehabiliterande insatser som är samordnade och anpassade efter dina behov. Integritet Att din rätt till privatliv respekteras. Att all personal har tystnadsplikt. Bemötande Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål. Att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. Att all personal arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden för vård och omsorg. Att den personal du möter har kompetens att utföra planerade insatser. Att du får stöd med det du inte klarar själv. Att vi strävar efter att komma på avtalad tid och informera dig vid eventuella förändringar. Att all personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner. Att du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina behov. Att du får stöd att leva efter din kultur, livsåskådning och tro. Att all personal har namnskylt på sig. Att du ges möjlighet att ha någon hos dig vid livets slutskede. Meningsfullhet Att du utifrån din sociala situation och hjälpbehov skall kunna känna meningsfullhet i de möten du har med vård- och omsorgspersonalen. Detta förväntar vi oss av dig Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar. Att du meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder. Att du för fram dina synpunkter och önskemål till personalen, även om du är missnöjd med något. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt. Att du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem. Detta för att vi ska kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt. 8

9 Värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen i Vänersborgs kommun Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter Vi garanterar: Delaktighet och självbestämmande Att du och dina närstående, om du så önskar, görs delaktiga i utformningen av dina insatser. För oss är det viktigt att du ges möjlighet att göra det du kan utifrån dina egna förutsättningar. Att du har möjlighet att tacka nej till erbjudna insatser. Att du erbjuds ett inskrivningssamtal. Integritet Att vi alltid frågar dig ifall vi har tillåtelse att lämna ut uppgifter om dig till anhöriga/närstående och andra vårdgivare. Att tystnadsplikten respekteras. Bemötande Att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. Att vi ringer eller knackar på dörren när vi kommer hem till dig. Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål. Att du, om du så önskar, ges möjlighet att lämna synpunkter och/ eller klagomål angående insatsernas utförande hos dig. Du kan få hjälp med hur du praktiskt lämnar dessa uppgifter till oss. Trygghet Att du får en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut utifrån dina behov. att du har möjlighet att byta omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Att vi strävar efter att du ska möta samma personal så ofta som möjligt. Att det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. att vi arbetar för en helhetssyn, med samordnade insatser gällande omvårdnad, medicinska, rehabiliterande och sociala behov. Att informera dig ifall det blir några ändringar i det vi kommit överens om gällande dina planerade insatser. Att vår personal kan legitimera sig när de besöker dig i ditt hem. Arbetslegitimationen ska bäras synlig för dig. Meningsfullhet Att vi samverkar med dig kring dina insatser, så att dessa ska upplevas som meningsfulla och begripliga för dig. Detta förväntar vi oss av dig Att du, om möjligt, meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder. 9

10 Värdighetsgaranti för dagverksamheterna inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Vi garanterar: Delaktighet och självbestämmande Att du erbjuds ett förberedande möte då vi presenterar verksamheten innan uppstart av dagverksamheten. Att du får ett ankomstsamtal med utsedd kontaktman inom en vecka från uppstart. Att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och din kontaktman inom 4 veckor. Att om du så önskar, bjuder vi in dina anhöriga att göras delaktiga i utformningen av dina insatser. Att vi uppmuntrar och efterfrågar egna initiativ. Att du har möjlighet att tacka nej till erbjudna aktiviteter. Integritet Att tystnadsplikten respekteras. Att vår personal värnar om att samtal på dagverksamheten hålls med respekt för varandras åsikter. Bemötande Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål. Att du, om du så önskar, ges möjlighet att lämna synpunkter och/ eller klagomål angående insatsernas utförande. Trygghet Att du får en utsedd kontaktman. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov. Att vi kontaktar dig ifall du uteblivit från ett besök. Ditt välbefinnande är viktigt för oss. Att vi vid behov samverkar med andra, såsom hemvården, hemsjukvården, färdtjänst och biståndshandläggarna. Att våra lokaler är ändamålsenliga och skapar trygghet. Att vi tar en första kontakt med dig, via telefon, inom två veckor efter att beslutet om dagverksamhet är fattat. Att informera dig ifall det blir några ändringar i det vi kommit överens om gällande din vistelse på dagverksamheten. Att vår personal kan legitimera sig när dom besöker dig i ditt hem. På dagverksamheten bär personalen alltid en namnskylt. Meningsfullhet Att om du så önskar, ges möjlighet till enskilda samtal med personalen. Att du ges möjlighet att delta i fysiska, sociala och kulturella aktiviteter i samvaro med andra. Detta förväntar vi oss av dig Att du, om möjligt, meddelar oss innan kl 09.00, ifall du inte kan komma till oss. 10

11 Värdighetsgaranti för biståndshandläggning inom socialförvaltningen i Vänersborgs kommun Antagen av socialnämnden i Vänersborgs kommun Gäller för biståndshandläggare på biståndsenheten inom vård och omsorg Vi garanterar att vi finns tillgängliga för dig och att du får ett respektfullt bemötande Du kan alltid få tag på oss under vår telefontid, vardagar mellan Övrig tid har du möjlighet att via kommunens växel lämna meddelande om du vill ha kontakt med oss. Vi kontaktar dig så fort vi kan. Vi tar oss tid att besvara dina frågor och ger dig information om vilka hjälpinsatser du kan ansöka om. Vi garanterar att du får möjlighet att vara delaktig och ha inflytande under utredningen Vi tar oss tid att lyssna på dig, och inhämta nödvändig information. Detta för att kunna göra en rättssäker bedömning utifrån dina behov. Du kan ha med dig en anhörig och/eller närstående under samtalet om du så önskar. Vid avslag av din ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med överklagan. Vi garanterar att du kan känna dig trygg med att vi vid bedömning och beslut om insatser, följer lagstiftning och nationella riktlinjer Vi har handläggare med rätt kompetens och sammantagen kunskap för att kunna möta dig och dina behov. Utifrån det du själv berättat och övriga inkomna uppgifter, utförs en rättssäker och individuell bedömning av dina hjälpbehov. Ditt beslut om insatser skickas till dig skriftligt av din biståndshandläggare. Vi garanterar att vi regelbundet följer upp fattade beslut för att bidra till din trygghet och ditt välbefinnande Vi följer upp fattade biståndsbeslut enligt gällande nationella riktlinjer. Förändras dina behov, gör vi en ny behovsbedömning. Vi gör en årlig uppföljning för personer med demensdiagnos. 11

12 Att bo kvar hemma För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och ha möjlighet att få rå om sig själv. När du bli äldre finns det många olika insatser som du kan erbjudas när tryggheten och säkerheten inte längre är en självklarhet. Insatserna som kan vara av olika karaktär kan beröra områden som till exempel hjälp med din personliga omvårdnad, men det kan även handla om att få tillgång till social gemenskap och aktiviteter. Exempel på andra insatser som kan vara aktuella är dagverksamhet, bostadsanpassning, anhörigstöd, färdtjänst samt rehabilitering och sjukvårdande behandling. Här följer en kortare beskrivning av de olika insatser som Vänersborgs kommuns äldreomsorg kan erbjuda dig ifall det blir aktuellt. Vid behov av mer information går det alltid bra att ringa kommunens växel, eller att skicka e-post till oss. Kontaktuppgifter finner du efter varje avsnitt, och även längst bak i denna broschyr. 12

13 HEMVÅRD För dig som inte längre klarar ditt dagliga liv i hemmet finns det möjlighet att söka hemvård. Hemvård innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar i det egna hemmet så långt det är möjligt. Efter en utredning prövas insatserna utifrån dina behov och ett beslut fattas om bistånd. Hemvårdens uppgift är att utföra de insatser som en biståndshandläggare beslutat. Planerade insatser kan ges över dygnet. Stöd och hjälp i ditt hem kan ges i form av service- och/ eller omvårdnadskaraktär såsom: Personlig omvårdnad - Du kan dygnet runt få hjälp med måltider, sköta din personliga hygien, hjälp med förflyttning samt av- och påklädning. Matdistribution - Du har möjlighet att få hem färdiglagad mat om du inte längre själv har möjlighet att tillaga din mat. Det finns även möjlighet till specialkost. Maten som levereras är kyld och körs ut 1 gång i veckan på bestämd dag via hemvården. Maten levereras och packas upp i ditt kylskåp i hemmet. Uppvärmningen av maten sker i mikrovågsugn som ingår i matabonnemanget. Några av fördelarna med kyld mat kan vara att du har möjlighet att välja mellan flera olika maträtter samt själv styra över när du vill äta din mat. Skötsel av hemmet - Du kan få hjälp med städning, tvätt, klädvård och inköp. Ledsagning - Om du har svårigheter att självständigt ta dig till olika aktiviteter kan du, efter biståndsbedömning, få hjälp av en person som följer med dig. Avlösning i hemmet - Den som sköter och vårdar sin anhörige i hemmet, kan efter prövning beviljas avlösning i hemmet. Anhöriga skall kunna lämna hemmet under tiden avlösning sker. Tiden är oplanerad, och planeras utefter den enskildes behov. Allmänt - I samband med att hjälpen startar får du en kontaktman från personalgruppen och insatserna utförs i samråd med dig som vårdtagare. Kontaktmannen har en samordnande roll för att skapa kontinuitet och trygghet för dig som vårdtagare och anhörig. Du och din kontaktman upprättar en så kallad genomförandeplan där ni tillsammans kommer överens om hur hjälpen skall utföras. Personalen arbetar schemalagt, dagtid, kväll och helger. Detta innebär att du inte alltid kan förvänta dig att samma personal kommer varje gång. All personal som jobbar inom vård och omsorg har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. Personalen får inte ta emot penninggåvor, värdesaker eller andra gåvor som har mer än ett ringa värde. För att personalen ska kunna erbjuda dig en trygg och säker vård och samtidigt vistas i en bra arbetsmiljö, kan det av dig krävas att man behöver använda olika hjälpmedel i ditt hem. Det kan också innebära att det behöver göras viss ommöblering. Du kan också få hjälp med att se över ditt hem för att minska riskerna för fallolyckor. biståndshandläggare via kommunens växel, telefon TRYGGHETSLARM Om du inte känner dig trygg i ditt eget hem, kan du ansöka om trygghetslarm via biståndsenheten. När du trycker på din larmknapp finns det alltid personal som besvarar larmet, oavsett tid på dygnet. I första hand ska larmet användas i akuta situationer. Det kan till exempel vara om du ramlar, blir sjuk eller känner dig orolig. Personalen som arbetar med trygghetslarm i kommunen är undersköterskor. biståndsenheten via kommunens växel, telefon

14 HEMSJUKVÅRD När hälsotillstånd eller funktionsnedsättning kräver behandling i det egna hemmet, kan du efter bedömning, bli inskriven i hemsjukvården. Hemsjukvården bedriver varaktiga, planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Alla invånare i Vänersborgs kommun, oavsett ålder, kan få hemsjukvård om behov finns. Om du har stora svårigheter att regelbundet ta dig till din vårdcentral så kan du via din läkare få en remiss om hemsjukvård. Därefter görs en så kallad vårdplanering där du, din läkare och kommunens sjuksköterska planerar hur vården skall utformas. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och distriktssköterskor med olika specialkompetenser, exempelvis inom områdena demens, diabetes, psykiatri, KOL och palliativ omvårdnad. För din trygghet kan all personal legitimera sig. Enligt beslut i socialnämnden utgår en hemsjukvårdsavgift. MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, som har det övergripande ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. Uppgiften för en MAS är att bevaka patientens säkerhet och utveckla kvalitén i vården. DEMENSTEAMET Demensteamet är en arbetsgrupp inom hemvården som ger vård och omsorg till personer som har en demensdiagnos. Grundtanken med teamet är att förbättra möjligheterna för dementa till att bo kvar i sitt egna hem. Demensteamet består av undersköterskor som har en specialiserad kompetens inom omvårdnadsarbete och bemötande av dementa och deras anhöriga. Teamet arbetar i nära samverkan med kommunens demenssjuksköterska. Geografiskt är det vårdtagare i centrala Vänersborg, inklusive Blåsut, Vargön, samt hemvården södra som utgör demensteamets geografiska ansvarsområde. enhetschefen för demensteamet, via kommunens växel, telefon DEMENSSJUKSKÖTERSKA Demenssjuksköterskan utbildar verksamhetens personal i demensomvårdnad och bemötande, handleder i specifika situationer och är kontaktperson i demensfrågor. Demenssjuksköterskan deltar i anhörigstödet för att ge stöd, information och utbildning till anhöriga och personer med minnesproblematik. Tillsammans med biståndshandläggare deltar sköterskan vid hembesök, då demenssjukdom föreligger, för rådgivning vid biståndsbeslut. Demenssjuksköterskan utför MMT (minnestest) efter läkarordination i särskilt boende. Om du eller någon anhörig till dig har problem med närminnet, vänder du dig i första hand till din läkare på din vårdcentral för att få glömskan utredd. demenssjuksköterskan via kommunens växel, telefon hemsjukvården/ MAS via kommunens växel, telefon

15 KORTTIDSBOENDE Behovet för korttidsboende bedöms av en biståndshandläggare. Korttidsvård kan vara eftervård efter sjukhusvistelse för att ge möjlighet att återhämta sig efter sjukdom eller skada. Korttidsplats är en tidsbegränsad inriktning då det kan behövas extra tid för träning eller att hämta krafter efter sjukdom. Personalen har dagligen samverkansmöten med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter för dem som vistas på korttidsplats. Träningsprogram utformas och hjälpmedel utprovas av fysioterapeut efter en individuell bedömning. Som ett led i eftervården arbetar vi med händerna på ryggen, vilket innebär att du får använda och utveckla de resurser du har. Alla kan inte klara allt, men med träning ökar förmågan, självkänslan stärks och beroendet av hjälp från andra minskar. Lycka är inte ständig framgång. Lycka är att klara något man inte trodde var möjligt VÄXELVÅRD Växelvård innebär att du växelvis bor i din egen bostad och växelvis på korttidsboendet för att få miljöombyte eller för att ge anhöriga avlastning. Gemensamt med din kontaktman görs en plan hur du vill att din dag ska se ut, allt utifrån din vardag och dina intressen som du har hemma. För ytterligare information om våra korttidsboenden och växelvårdsenheter, kontakta boendesamordnaren via kommunens växel, telefon VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE Regnbågen är en enhet för palliativ vård i samverkan mellan Vänerborgs kommun och Trollhättans Stad. Beslut om korttidsplats på Regnbågen beviljas av biståndsenheten i respektive stad. Regnbågen består av totalt sex platser för palliativ vård. Personalen består av undersköterskor och sjuksköterska. Tillgång finns till fysioterapeut och arbetsterapeut. Primärvårdens läkare finns tillgänglig vid planerade besök på Regnbågen. Nattetid finns undersköterskor i tjänst och även sjuksköterska i kommunens övergripande nattpatrull. Regnbågen är beläget på första våningen med tillgång till atriumgård och inglasat uterum. Boendet består av sex enskilda rum med egen toalett och dusch. Några viktiga punkter som beskriver vad omvårdnaden på Regnbågen präglas av: Regnbågens atmosfär präglas av lugn, rofylldhet och stillhet arbete och förhållningssätt på Regnbågen är anpassat till den enskilda gästens behov och främjar upplevelsen av meningsfullhet och värdighet gästen ges möjlighet till delaktighet i vården gästen ges tid till samtal med personal ansvarig enhetschef för Regnbågen via kommunens växel telefon

16 DAGVERKSAMHET Dagverksamheten är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till dig som vill ha möjlighet till social samvaro och meningsfulla aktiviteter. Syftet med dagverksamheterna är också att samtidigt ge avlastning för anhöriga som vårdar och stöttar, för att skapa förutsättningar för kvarboende i det egna hemmet. Dagverksamheten ska bidra med att utifrån den enskildes möjligheter förebygga så att funktioner och förmågor både kan bibehållas eller förbättras. Det friska ska bibehållas friskt och vi stöttar där det behövs Att kunna upprätthålla fysiska och mentala funktioner är ett viktigt inslag i dagverksamhetens innehåll. Det innebär att försöka bromsa sjukdomsutveckling och passivisering. Vi vill erbjuda många olika aktiviteter i våra trivsamma lokaler. Det kan vara träning både i grupp och enskilt, taktil beröring, köks- och trädgårdsaktiviteter, samvaro med sång och musik, högläsning, korsord men framför allt en god och gemytlig samvaro. Lunch och kaffe serveras. Dokumentation sker inom ramen för varje individs genomförandeplan. Vård och omsorg har idag dagverksamheter spridda på olika platser i kommunen. enhetschefen för dagverksamheterna via kommunens växel, telefon ANHÖRIGSTÖD Anhöriga som vårdar, stödjer eller har omsorg om någon närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära, som kan vara både make/maka, barn, föräldrar eller vänner. För att du ska orka med rollen som anhörig krävs många gånger både stöttning och insatser. I anhörigstödet arbetar vi för att: synliggöra och stötta anhöriga i sin situation förebygga utbrändhet förbättra livskvalitet hos anhöriga arbeta förebyggande Du har möjlighet att delta i anhöriggrupper, samtalsgrupper, aktiviteter, studiecirklar och information/utbildningar. För dig som är i behov av avlastning, semester eller längre tids vila, finns olika avlösningsformer att ansöka om via biståndsenheten. Det kan vara trygghetsplatser, antingen för enstaka tillfällen eller regelbunden växelvård, avlösning i hemmet eller avlösning i en dagverksamhet. Har Du omsorg om någon har vi omsorg om Dig! anhörigsamordnaren via kommunens växel, telefon NÄRSTÅENDEBIDRAG Bidraget är ett stimulansbidrag för anhöriga som under vissa förutsättningar vårdar en närstående. Bidraget är skattefritt och betalas ut till vårdtagaren och utgår endast till personer som är över 65 år och folkbokförda i Vänersborgs kommun. Du kan även om du har bistånd i form av trygghetslarm eller insatser i form av personlig omvårdnad, som inte överstiger mer än ett besök om dagen, ansöka om närståendebidrag. Vårdaren behöver inte vara släkt eller bo tillsammans med vårdtagaren. biståndsenheten via kommunens växel, telefon

17 FRIVILLIGVERKSAMHET Vänersborgs kommun har ett samarbete med frivilligorganisationer, ideella föreningar, kyrkliga samfund och enskilda personer. Målet med denna verksamhet är att öka utbudet av aktiviteter för våra äldre och att samordna det engagemang som finns i våra pensionärsorganisationer, församlingar, föreningar, men även hos enskilda personer. Insatserna kan t.ex. handla om att sätta extra guldkant på tillvaron för den äldre och vara en person som kommer "utifrån" på besök till ett boende. De frivilliga insatserna fungerar som ett komplement till annan vård och service inom kommunen, och ersätter alltså inte kommunens verksamhet och ansvar. frivilligsamordnaren via kommunens växel, telefon TRÄFFPUNKTER Du som är pensionär eller anhörig är välkommen till träffpunkterna i Vänersborgs kommun. Vill du prata bort en stund, träffa andra i en trevlig miljö eller vara med i någon aktivitet är du hjärtligt välkommen. Träffpunkterna drivs i samverkan mellan frivilliga och anhörigstödet i Vänersborgs kommun. Vill du ha ytterligare information, kontakta anhörigsamordnaren via kommunens växel, telefon FÄRDTJÄNST Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänst är en persontransportservice som bedrivs med både personbilar och specialfordon i form av handikappbussar. Du som har funktionsnedsättning och inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala kostnader eller utan ledsagare kan få riksfärdtjänst. Syftet med resan måste vara rekreation, fritidssysselsättning eller enskild angelägenhet. färdtjänsthandläggaren via kommunens växel, telefon HEMVAKTMÄSTARNA Lilla hjälpen Du som är pensionär eller funktionshindrad kan få kostnadsfri hjälp med t.ex. byte av glödlampor eller batterier i brandvarnare, hänga upp gardiner och tavlor, halksäkring av mattor och fastspikning av sladdar, lufta element, samt andra uppgifter där stol eller stege behövs. Arbetsmarknadsavdelningen via kommunens växel, telefon

18 Särskilt boende När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser, så kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende. Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt. OLIKA FORMER AV SÄRSKILT BOENDE Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slags boenden som tillgodoser olika vårdbehov. Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och personlig omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt och var och en möblerar själv sin lägenhet. Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan få särskilt boende. För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare. Vid beslut om särskilt boende får man ett erbjudande om en lämplig bostad på något av de äldreboenden som finns i kommunen. Storleken på lägenheterna varierar. Det finns både rum med eller utan egen toalett och med eller utan eget kök. Inom alla boenden finns det personal dygnet runt. Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende. Ekens äldreboende - Niklasberg Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 7-12 boende, med särskilt utbildad personal. 18

19 Bistånd för stöd och service i form av särskilda boendeformer finns även med inriktning mot psykogeriatrik, samt för dig med fysiska sjukdomar. På ett serviceboende sker hjälpinsatserna utifrån biståndsbedömd hemvård. Lägenheterna i ett serviceboende består av 1-3 rum med kök, och liknar mer ett eget boende med funktionella lägenheter. Vid inflyttning på våra särskilda boenden påbörjas omgående arbetet med upprättandet av din genomförandeplan som beskriver dina hjälpinsatser. En egen kontaktman utses som hjälper dig och dina anhöriga i olika frågor. Inom dagar efter inflytt sker ett s.k. välkomstsamtal. Syftet med kontaktmannaskapet är att vårdtagare och anhöriga ska ha en personal att vända sig till i första hand. Kontaktmannen ska vara vårdtagarens förtrogne och "förlängda arm". På ett särskilt boende får du hjälp med det du inte klarar själv. Du har möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm i din lägenhet. Du har möjlighet till att ta del av utevistelse och delta i aktiviteter som t.ex. sångstunder, bingo och andra former av underhållning. Det är viktigt att du ska känna dig trygg och att du blir bemött på ett professionellt sätt av kunnig personal. Måltiderna i det särskilda boendet serveras antingen i restaurangen, i boendets gemensamma matsal eller i din lägenhet. kommunens boendesamordnare via kommunens växel, telefon Ekens äldreboende - Niklasberg 19

20 PRESENTATION AV DE OLIKA SÄRSKILDA BOENDENA Runnarebo servicehus, Storegårdsv Vargön. Runnarebo ligger centralt i Vargön, med närhet till affärer, bibliotek och grönområden. Lunddala, Nordkroksv. 6A-B, D-E, Vargön. Lunddala ligger centralt i Vargön, med närhet till affärer, bibliotek och grönområden. Ekeliden, Tomtevägen 1-5, Vargön. Ekeliden ligger centralt i Vargön med närhet till affärer, bibliotek och grönområden. Lindbacken, Tomtevägen 5 B, Vargön. Lindbacken är ett demensboende som ligger centralt i Vargön med närhet till affärer, bibliotek och grönområden. Ringhem, Ringaregatan 1, Frändefors. Här finns tre gruppboenden. Ringhem ligger ca 10 minuters promenadväg till affär, och bibliotek med närhet till grönområden. Ringhems servicehus, Ringaregränd 3,12, Frändefors. Servicehuset är beläget bredvid Ringhem. AB Vänersborgsbostäder ansvarar för Ringhems trygghetsboende på Ringaregränd 14. Trygghetsboendet har 8 lägenheter. 20

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer