aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN"

Transkript

1 Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av Josef Simon på Mörby centrumhuset. Detta hände 2003 Årsredovisning i sammandrag 2003 års resultat blev ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Det är en kraftig förbättring i förhållande till 2002 då underskottet blev 99,6 miljoner kronor, främst orsakat av den dåliga utvecklingen av aktiemarknaden. Resultatförbättringen beror främst på att finansförvaltningen gav ett överskott. Vidare har kommunens skatte- och statsbidragsintäkter, som en följd av att utdebiteringen höjdes, ökat mer än verksamhetens nettokostnader under Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 73 miljoner kronor. De största enskilda projekten var uppförandet av ett nytt gruppboende i Anneberg samt upprustningen av Vasaskolans bad. Projekt för att minska sjukfrånvaron Under 2003 har personalarbetet främst inriktats på den fram- Fortsättning på sidan 3 Nya nummer till Danderyds skolor Kommunens nya växel och nya växelnummer omfattar nu även ett antal skolor. Successivt under sommaren och hösten kommer övriga skolor, förskolor, äldreboenden m.fl. att kopplas in i växeln. Anslutna skolor är nu Ekebyskolan, expedition Fribergaskolan, expedition Kevingeskolan, expedition Mörbyskolan, expedition Stocksundsskolan, expedition Vasaskolan, expedition Dagen före midsommarafton stänger kommunens växel och förvaltningar juni till och med 30 juli håller vi lunchstängt i växeln Danderyds- Aktuellts redaktion önskar alla läsare en varm och skön sommar Val till Europaparlamentet den 13 juni Den som har rösträtt vid val till riksdagen har också rösträtt vid val till Europaparlamentet. Under vissa förutsättningar har också personer, som är medborgare i något annat EU-land men bosatta i Sverige, rösträtt i detta val. Röstkort till EU-valet har skickats ut under tiden maj. Är Du röstberättigad och inte fått röstkort senast den 25 maj, eller om Du tappat bort Ditt röstkort, kan Du få ett dubblettröstkort genom att höra av Dig till valnämnden i Danderyds kommun, telefon Fortsättning på sidan 2 Val till Europaparlamentet 13/6 Sidan 2 Årsredovisning 2003 i sammandrag Sidan 3-4 Rapport från Ungt Fokus Sidan 4 Kultur och evenemang Sidan 5 Här kan du fira Nationaldagen och Midsommarafton Sidan 5 & 6 Startskott för nya tennis- och curlinghallen Sidan 6 DANDERYDS KOMMUN Telefon till Danderyds kommuns växel

2 NÄSTA fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 7 juni kl i Sessionssalen på Djursholms slott. Danderydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. VÄCKTA motioner Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att detaljplanen för kvarteret Blåsippan i Stocksund ändras från bebyggelseområde till park. Detta för att bevara grönområdet och hålla det tillgängligt för alla. Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att länets kommuner uppvaktar finansdepartementet för att protestera mot den minskning av statsbidragen mitt under pågående budgetår som regeringen föreslår. Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att hela Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön läggs ut som naturreservat. Val till Europaparlamentet den 13 juni... Vid EU-valet är Danderyd indelat i 11 valdistrikt med vallokaler enligt följande: På röstkorten står i vilken lokal Du skall rösta. Vallokalerna är öppna kl Distrikt Vallokal 1. Tallgården, Askvägen Baldersskolan, Baldersvägen Kevingeskolan, Golfvägen Mörbyskolan, Vendevägen 94 (4, 7) 6. Församlingsgården, Danderyd, Skogsviksvägen 10. Viktor Rydbergs gymnasium 11. Församlingsgården, Djursholm, Bragevägen Ekebyskolan, Fafnervägen Långängsskolan, Långängsvägen Stocksundsskolan, Studievägen Pensionärslokalen, Eneby torg Poströstning kan ske fr.o.m. den 26 maj på: Kassaservice, Mörby centrum, mån-fre kl valdagen Kassaservice, Djursholm, Vendev. 14, mån-fre kl Biblioteket Eneby torg, 7/6-10/6 kl Institutionsröstning Söndag 6 juni kan röstning ske på följande platser: Danderyds sjukhus, plan 2 kl Birgittahemmet, biblioteket, kl Blomsterfonden, Svalnäs, huvudbyggnaden Stora salongen, kl D a n d e r y d s A k t u e l l t 2 Ärenden i kommunstyrelsen Avveckling av gångtidsavgiften för dagbarnvårdare Barn- och utbildningsnämnden föreslog 23/ att den s.k. gångtidsavgiften som avser en föräldraavgift på 300:- per barn och månad avskaffas fr.o.m. 1/ Kommunstyrelsen tillstyrker nämndens förslag. Intäktsminskningen på :- ska finansieras genom motsvarande besparing inom barn- och utbildningsnämndens budget. Nya villatomter vid Ekeby skogsväg I samband med kommunens förvärv av mark norr om gymnasiet väcktes förslag om att komplettera villabebyggelsen längs Ekeby skogsväg. En sådan bebyggelse skulle väl kunna anpassas till den befintliga miljön och utgöra en naturlig avslutning mot naturmarken. Kommunstyrelsen uppdrar därför åt byggnadsnämnden att i en planprocess pröva möjligheterna att komplettera med villatomter vid Ekeby skogsväg. Förslag till ändrad detaljplan för Danderyds sjukhus Inom fem år behöver centraloperation och akutmottagning byggas ut, en ny helikopterplatta byggas i direkt anslutning till akuten samt sjukhusets äldre delar byggas om och rustas upp. Allt enligt Locums AB fastighetsutvecklingsplan. Kommunstyrelsen uppdrar därför åt byggnadsnämnden att, i en planprocess, pröva möjligheten att ändra detaljplanerna för fastigheterna Sjukhuset 5, 6 och 7. PÅGÅENDE planer Folketshustomten i Enebyberg Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ändra områdets användning från allmänt ändamål till bostadsändamål. Planen innebär att 13 bostäder i form av friliggande hus och parhus kan uppföras. Detaljplanen ställs ut under tiden 17 maj till och med 21 juni på biblioteken i Mörby Centrum och Enebyberg. Planen beräknas behandlas av kommunfullmäktige i oktober. Enmans väg mellan Enebybergsvägen och E18 Planuppdrag för att pröva förutsättningar för att tillskapa nya tomter för verksamheter mellan Enebybergsvägen och E18 samt en mindre komplettering av villatomter längs Enmans väg. Planprocessen har börjat med en programskiss som nu är utskickad på remiss till och med 15 juni. Programmet finns att läsa på biblioteken i Mörby Centrum och Enebyberg. Soltorpet 2 i Västra Danderyd Ny detaljplan som syftar till att pröva möjligheten att bygga på en våning till totalt tre våningar på fyra befintliga flerbostadshus. Ett planförslag har skickats ut på samråd till och med 10 augusti. Förslaget finns utställt på biblioteket i Mörby centrum. Handlingar på ovanstående planer finns även på Tekniska nämndhuset, Noragårdsvägen 2 i Danderyd.

3 Antalet hemtjänsttimmar har ökat Antalet utförda hemtjänsttimmar ökade under året trots att antalet personer med hemtjänst minskade. Detta beror på att fler personer med omfattande behov av omvårdnad bor kvar hemma. Inom hemtjänsten gäller kundval. Under 2003 utfördes 67% av hemtjänsttimmarna av kommunens enheter och övriga 33% av privata entreprenörer. Även inom äldreboenden gäller systemet med kundval. Det innebär att den äldre själv, efter biståndsbeslut, väljer ett boende som drivs av en auktoriserad utförare, antingen i Danderyd eller i Täby. Ersättningen till utföraren, äldrepengen, är individuell och grundar sig på den äldres behov av vård och omsorg. Under större delen av året var behovet av platser större än tillgången och enstaka platser köptes från externa enheter. I sammandrag Fortsättning från första sidan... tida personalförsörjningen samt sjukfrånvaron. Under 2003 genomfördes ett särskilt projekt för att analysera orsakerna till att anställda är sjukskrivna och åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron. För att underlätta rekryteringen kommer särskilda åtgärder bli nödvändiga, bl. a. har drygt 60 lärarstudenter påbörjat den praktiska delen av sin utbildning på kommunens skolor och förskolor. Danderyd har också, som en av åtta kommuner i länet, deltagit i det första traineeprojektet för högskoleutbildade ungdomar. Radoninformation gav fler mätningar Hösten 2003 skickades information om radon till samtliga hushåll i Djursholm och Stocksund, vilket resulterade i en kraftig ökning av antalet beställningar av radonmätningar. Byggverksamheten minskade under 2003 jämfört med 2002 som var ett rekordår när det gäller antalet påbörjade nya bostäder i kommunen. Fortsatt hög kvalitet i skolor och barnomsorg Resultatet av barn- och utbildningsnämndens kvalitetsgranskning redovisas i ett pedagogiskt bokslut. Kvaliteten håller över lag mycket hög nivå, i likhet med tidigare år. Ett fortsatt förebyggande arbete mot mobbning bedrivs målmedvetet i alla verksamheter. Alla barn i åldern 1-6 år har kunnat få plats i förskolor och familjedaghem i kommunen. Antalet elever i grundskolan har fortsatt att öka. Elever från Danderyd prioriteras alltid vid intagningen till kommunens egna skolor. Danderydsungdomarna har i hög utsträckning fått sina förstahandsval tillgodosedda vid antagningen till gymnasieskolan. Under senare år har omfattande upprustning gjorts av ett antal av kommunens skolor. I några fall har skolorna byggts till för att öka kapaciteten och för att få plats med fritidshemsverksamheten. Trafiksäkerheten har förbättrats Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i anslutning till skolorna har fortsatt. Under 2003 har säkerhetsförbättrande åtgärder genomförts vid bl. a. Vasakolan, Svalnässkolan, Brageskolan och Enebyskolan. Insatser mot fukt och mögel När det gäller underhållet av kommunens fastigheter har insatserna främst inriktats på bättre ventilation och åtgärder mot fukt och mögel. Under 2003 har en omfattande sanering av Annebergsgården genomförts och under oktober kunde de boende börja flytta tillbaka från de provisoriska lokalerna i Danderyds sjukhus. I början av 2003 konstaterades att även Mörbybadet hade drabbats av svåra fukt- och mögelskador och badet kommer att genomgå en totalrenovering under Detta innebär att badet kommer att vara stängt från februari fram till oktober. Vid årsskiftet togs Vasabadet i bruk igen efter en omfattande renovering. Simundervisningen genomförs på Vasabadet under den tid som Mörbybadet renoveras. Biblioteken och fritidsgårdarna Bibilioteken redovisar inga större förändringar sedan Antalet öppettimmar är oförändrat liksom antalet boklån. Glädjande nog har antalet besök på biblioteken ökat med 5%. I en nationell jämförelse ligger biblioteken i Danderyd väl framme i många avseenden jämfört med andra kommunbibliotek. Antalet besökare på fritidsgårdarna har ökat med 4% jämfört med Under året har kultur- och fritidsnämnden slutfört en utveckling och effektivisering av fritidsgårdsverksamheten. Läs mer Den fullständiga årsredovisningen kan beställas från Danderyds kommun, Informationsavdelningen, Djursholms slott, Djursholm, e-post: 3

4 A. Inkomst- och kostnadsutjämning... 35% B. Äldre- och handikappomsorg... 19% C. Skola... 19% D. Barnomsorg... 11% E. Gator, trafik och grönområden... 3% F. Kultur och fritid... 3% G. Individ- och familjeomsorg... 1% H. Övrigt... 9% H Kommunens utgifter 2003 D F G E A Resultaträkning (Mkr) Verksamhetens intäkter 341,6 339,2 Verksamhetens kostnader , ,1 Avskrivningar -59,8-60,6 Verksamhetens nettokostn. -968, ,5 Skatteintäkter 1 344, ,2 Gen. statsbidrag o utjämning -413,4-463,8 Finansiella intäkter 17,3 49,0 Finansiella kostnader -79,0-35,8 Res. före extraord. poster -99,6-1,9 Extraordinära intäkter Förändring av eget kapital -99,6-1,9 C Statistik (antal) Barn i förskola 0-5 år Barn i förskoleklass Barn i skolbarnsomsorg Elever i grundskolan Elever i gymnasiet Platser på äldreboende Platser i gruppboende Utförda hemtjänsttim Biblioteksbesök helår Lån biblioteken helår Fritidsgårdsbesök helår Musikskoleelever helår Badbesök helår Besök ungdomsmott B Tre år i sammandrag (Mkr) Antal inv. 1/ Antal årsanst Verksamhetens nettokostnader 872,5 968, ,5 Kr per invånare Nettokostn. andel av skatteintäkter % Nettoinvesteringar Kr per invånare Tillgångar 31/ Kr per invånare varav anläggn.tillg Kr per invånare Låneskuld Kr per invånare Utdeb. till kommunen 16,83 17,28 17,86 Rapport från Ungt Focus, ett samverkansprojekt kring ungdomsfrågor För andra året i rad har försök gjorts att låta minderåriga köpa ut alkohol och tobak i Danderyd. Målet med försöken är att, i samarbete med näringsidkarna, försöka minimera tillgängligheten av folköl och tobak för ungdomar i kommunen. De preliminära siffrorna visar mycket positiva resultat i jämförelse med 2003 års försök sålde hela 71% av försäljningsställena antingen folköl eller tobak till utsända ungdomar utan legitimationskontroll. I år sålde endast 21% av försäljningsställena sådana varor! Fullständig rapport beräknas vara klar i slutet av juni. Personal från Socialkontoret, fritidsgårdarna, närpolisen och ungdomsmottgningen samt föräldrarepresentanter stod under Valborgsveckan utanför systembolaget i Mörby centrum. De delade ut flygbland och diskuterade alkohol och åldersgränser med förbipasserande. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma vuxna på att Valborg är en helg då många ungdomar dricker samt att försvåra langning. Närpolisen kunde under veckan gripa flera langare tack vara satsningen. Don t drink & drive är ett flerårigt nationellt projekt som bedrivs av vägverket i samarbete med föreningar, skolor och organisationer. Målet med satsningen är att fler ungdomar aldrig skall köra alkohol- eller drogpåverkade, fler ungdomar skall vägra att åka med en onykter förare samt att fler ungdomar skall få mod och argument att hindra andra att köra påverkade. Danderyds kommun kommer via medarbetare i projektet Ungt Fokus samt personal på Danderyds gymnasium att uppmärksamma årets Don t drink & drive genom att dela ut flygblad och diskutera med ungdomar på skolan. Under våren har elever i år 9 samt år 2 i gymnasiet deltagit i en livsstilsundersökning. Syftet med undersökningen är bl.a. att ge kunskap om ungdomars drogvanor i Danderyds kommun. Resultat väntas i augusti. 4

5 Kultur och evenemang 3/6-19/ /5-21/6 Charlotte Masreliez Ericsson visar målningar på Galleri Elverket i Djursholm. 1/6-12/6 Fusat och gjutet glas. Glaskonstnär Anita Svanberg visar sitt hantverk på Danderyds bibliotek. Sommar i Båtsmanstorpet Välkommen till vår historiska miljö med sedvanliga aktiviteter. Öppet enligt följande: 5-6 & jun., 3-4 & jul. 7-8 & aug. 4-5 & sept. Vi är också medaktörer i kulturhistoriska projektet Postvägen förr och nu. Enebybergsv. 3. Info tel/ fax , Sön. 6/6 kl 9.00 De vilda blommornas dag. Samling vid Skogsviks båtklubb. Ta med matsäck. Anmälan Naturskyddsföreningen. Fre. 11/6 kl Vi lyssnar på nattsångare. Samling på parkeringsplatsen vid Tibble gymnasium. Ta med matsäck, varma kläder och kikare. Naturskyddsföreningen. Anmälan /6-29/8 sön kl 17 Lekmannaledda sommarandakter i Djursholms kapell. 13/6 Musikandakt: Ingrid och Ingemar von Heijne. 20/6 Kerstin Magnusson. 27/6 Marit Opsahl och Ing-Mari Landin. 4/7 Ingrid Egardh. 11/7 Ulf Sellergren. 18/7 Anita Öhlund. 25/7 Berit Nordmark. 1/8 Lars Nystedt. 8/8 Taizéandakt: Lisbeth Cassemar och Kristina Stedman. 15/8 Karl-Axel Norberg. 22/8 Bertil Krän. 29/ 8 Hans Fletcher. 14/6-14/8 Moderna ikoner från Fribergaskolan. Elevernas sommarutställning. Danderyds bibliotek. Lör. 7/8 kl 14 Ängens dag. Slåttergille vid Ekebysjön. Ta gärna med lie, räfsa och matsäck. Samling vid ängen vid Tyrvägen. Upplysningar Naturskyddsföreningen. 16/8-28/8 Studera och lär nytt. Presentation av studieförbund i Danderyd. Danderyds bibliotek. Lions Vårauktion Lördag 5 juni kl 9.00 Loppmarknad kl 9.00 Visning kl Auktion kl Kaffe, läsk, grillning mm Lions Club Djursholm Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 5 23/8-9/9 Ögongodis - om det smakar. Marianne Hansson och Kerstin Lundén ställer ut oljemålningar på Enebybergs bibliotek. 30/8-18/9 Stämning och eftertanke. Charlotte Karlbom visar oljemålningar på Djursholms bibliotek. 30/8-11/9 Harry Martinsson i ord och bild. En utställning arrangerad av Britt Westerlind i samarbete med Danderyds bibliotek. Tis. 14/9 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen sker vid Aludden mitt emot Villa Pauli vid klart väder. Info eller ring Jonas Hall /9-25/9 Årets bästa fotobok En utställning arrangerad av Svenska Fotografers Riksförbund på Danderyds bibliotek. Nationaldagen Söndag den 6 juni Djursholms slott kl Nya svenska medborgare hälsas välkomna. Tal av Kommunfullmäktiges ordförande Inger Ström-Billing. Musik, fanborg, m.m. Ponnyridning i slottsparken för barnen från kl Kultur- och fritidsnämnden Sommartider på biblioteken Danderyds bibliotek Mörby Centrum måndag-torsdag fredag Tidningsrummet öppnar kl 9 Djursholms bibliotek Semesterstängt 28/6-24/7 måndag tisdag onsdag torsdag, fredag Enebybergs bibliotek Semesterstängt 12-31/ juni måndag, tisdag onsdag torsdag juni-10 juli måndag onsdag torsdag augusti måndag, tisdag onsdag torsdag Stocksunds bibliotek Semesterstängt 12/7-7/8 måndag tisdag, onsdag fredag Flitigt läsa gör Dig klok, därför läs varenda bok. Falstaff, fakir

6 Gruppförsändelse till hushållen Studenten 2004 Fredag den 4 juni Gudstjänst i Danderyds kyrka Utsläpp genom huvudingången. Startskott för nya tennis- och curlinghallen Föreningsordförandena från Danderyds Tennisklubb, Djursholms Curlingklubb och Stocksunds Curlingklubb samt kommunalrådet Gunnar Oom trycker här gemensamt på knappen för det första sprängskottet för den nya tennis- och curlinganläggningen bakom Danderyds gymnasium. Kvarnparken Danderyd Torsdag 24 juni kl klär vi midsommarstången. Midsommarafton kl midsommarfirande, stången reses kl Dansuppvisningar och lekar. Danderyds Hembygdsförening. Midsommarfirande i Danderyd Slottsparken Djursholm Torsdag 24 juni kl klär vi midsommarstången. Midsommarafton kl reses stången. Dansuppvisning och lekar. Danderyds folkdanslag. Enebybergs Gård Midsommarafton kl Midsommarstången kläs och reses kl Dansuppvisning och lekar. Enebybergs Gårds förening. Reservation för eventuella ändringar Nytt gruppboende i Anneberg Socialnämndens ordförande PO Lannerö och tekniska nämndens ordförande Claes Breitholtz inviger här det nya gruppboendet i Anneberg och i och med detta är behovet av denna typ av bostäder i kommunen täckt. Gruppboendet ligger i kvarteret Vindkraften i Enebyberg och verksamheten drivs av Vårdbolaget Orkidén. Om jag var min egen... Erik Berggren, 9A, Djursholms samskola, fick den 17 maj ta emot Svenskt Näringslivs pris för en andraplacering i regionaltävlingen Tjäna på prao. Erik har skrivit en uppsats under rubriken Om jag var min egen. Priset delades ut av Pia Caldo Jamazaki från Svenskt Näringsliv. Erik har dessutom gått vidare till Riksutnämningen, som sker 27 maj. 246 elever har skickat in sina bidrag och 35 har gått vidare till riksutnämningen, där fem pris delas ut. Fakturainformation Danderyds kommun har från och med april bytt huvudbank till Föreningssparbanken. Detta medför bland annat en del förändringar kring rutinerna för inbetalning till kommunen. I fortsättningen bör Du således betala kommunens fakturor via bankgiro. Från och med juni kommer därför Dina fakturor att sändas ut med bankgiroavier. Du har även möjlighet att betala Dina fakturor via autogiro. Vill Du ha mer information se eller kontakta kommunens ekonomiavdelning på telefon Danderyds aktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Annika Ström Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Illustrationer: Maria Djurskog Adress: Slottet, Djursholm Tel (vx), (direkt). Fax e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska, Danderyd Tryckt på Svanenmärkt papper. Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 16 september. Manusstopp den 27 augusti. 6

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Danderyds Nummer 1 - februari 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Danderyd bra på att redovisa kvalitet inom skola och hemtjänst Danderyd ligger på delad sjundeplats av landets samtliga

Läs mer

Hur vill du utveckla centrala Danderyd?

Hur vill du utveckla centrala Danderyd? Danderyds Nummer 3 april/maj 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Missa inte kommunens cykeldag! Sidan 2 Grävningsarbeten för nya elkablar Sidan 3 Städa naturligt! Sidan 4 Hur vill du utveckla

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 KF-version. 10 maj 2010 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Kassaflödesrapport...

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Premiär för hunddagis

Premiär för hunddagis mars 2002 Premiär för hunddagis Mor och dotter samtidigt på samma dagis? Det kan väl inte vara möjligt!? Jo då, det går alldeles utmärkt, iallafall på det nystartade hunddagiset i Kil. Där samsas nämligen

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Inga medeltidsdagar i år. Det blir inga medeltidsdagar vid Tyresö slott i år. Välkomna tillbaka 2014. Läs mer på tyreso.

Inga medeltidsdagar i år. Det blir inga medeltidsdagar vid Tyresö slott i år. Välkomna tillbaka 2014. Läs mer på tyreso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 Inga medeltidsdagar i år Det blir inga medeltidsdagar vid slott i år. Välkomna tillbaka 214. Läs mer på tyreso.se/medeltidsdagar

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

ASKERSUNDSBOSTÄDER BYGGER NYTT FLERBOSTADSHUS VID BRANDSTATIONEN!

ASKERSUNDSBOSTÄDER BYGGER NYTT FLERBOSTADSHUS VID BRANDSTATIONEN! BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 4 2006 ASKERSUNDSBOSTÄDER BYGGER NYTT FLERBOSTADSHUS VID BRANDSTATIONEN! Styrelsen för AskersundsBostäder AB har givit bolagets nye VD Anders Gustafsson

Läs mer