aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN"

Transkript

1 Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av Josef Simon på Mörby centrumhuset. Detta hände 2003 Årsredovisning i sammandrag 2003 års resultat blev ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Det är en kraftig förbättring i förhållande till 2002 då underskottet blev 99,6 miljoner kronor, främst orsakat av den dåliga utvecklingen av aktiemarknaden. Resultatförbättringen beror främst på att finansförvaltningen gav ett överskott. Vidare har kommunens skatte- och statsbidragsintäkter, som en följd av att utdebiteringen höjdes, ökat mer än verksamhetens nettokostnader under Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 73 miljoner kronor. De största enskilda projekten var uppförandet av ett nytt gruppboende i Anneberg samt upprustningen av Vasaskolans bad. Projekt för att minska sjukfrånvaron Under 2003 har personalarbetet främst inriktats på den fram- Fortsättning på sidan 3 Nya nummer till Danderyds skolor Kommunens nya växel och nya växelnummer omfattar nu även ett antal skolor. Successivt under sommaren och hösten kommer övriga skolor, förskolor, äldreboenden m.fl. att kopplas in i växeln. Anslutna skolor är nu Ekebyskolan, expedition Fribergaskolan, expedition Kevingeskolan, expedition Mörbyskolan, expedition Stocksundsskolan, expedition Vasaskolan, expedition Dagen före midsommarafton stänger kommunens växel och förvaltningar juni till och med 30 juli håller vi lunchstängt i växeln Danderyds- Aktuellts redaktion önskar alla läsare en varm och skön sommar Val till Europaparlamentet den 13 juni Den som har rösträtt vid val till riksdagen har också rösträtt vid val till Europaparlamentet. Under vissa förutsättningar har också personer, som är medborgare i något annat EU-land men bosatta i Sverige, rösträtt i detta val. Röstkort till EU-valet har skickats ut under tiden maj. Är Du röstberättigad och inte fått röstkort senast den 25 maj, eller om Du tappat bort Ditt röstkort, kan Du få ett dubblettröstkort genom att höra av Dig till valnämnden i Danderyds kommun, telefon Fortsättning på sidan 2 Val till Europaparlamentet 13/6 Sidan 2 Årsredovisning 2003 i sammandrag Sidan 3-4 Rapport från Ungt Fokus Sidan 4 Kultur och evenemang Sidan 5 Här kan du fira Nationaldagen och Midsommarafton Sidan 5 & 6 Startskott för nya tennis- och curlinghallen Sidan 6 DANDERYDS KOMMUN Telefon till Danderyds kommuns växel

2 NÄSTA fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 7 juni kl i Sessionssalen på Djursholms slott. Danderydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. VÄCKTA motioner Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att detaljplanen för kvarteret Blåsippan i Stocksund ändras från bebyggelseområde till park. Detta för att bevara grönområdet och hålla det tillgängligt för alla. Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att länets kommuner uppvaktar finansdepartementet för att protestera mot den minskning av statsbidragen mitt under pågående budgetår som regeringen föreslår. Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att hela Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön läggs ut som naturreservat. Val till Europaparlamentet den 13 juni... Vid EU-valet är Danderyd indelat i 11 valdistrikt med vallokaler enligt följande: På röstkorten står i vilken lokal Du skall rösta. Vallokalerna är öppna kl Distrikt Vallokal 1. Tallgården, Askvägen Baldersskolan, Baldersvägen Kevingeskolan, Golfvägen Mörbyskolan, Vendevägen 94 (4, 7) 6. Församlingsgården, Danderyd, Skogsviksvägen 10. Viktor Rydbergs gymnasium 11. Församlingsgården, Djursholm, Bragevägen Ekebyskolan, Fafnervägen Långängsskolan, Långängsvägen Stocksundsskolan, Studievägen Pensionärslokalen, Eneby torg Poströstning kan ske fr.o.m. den 26 maj på: Kassaservice, Mörby centrum, mån-fre kl valdagen Kassaservice, Djursholm, Vendev. 14, mån-fre kl Biblioteket Eneby torg, 7/6-10/6 kl Institutionsröstning Söndag 6 juni kan röstning ske på följande platser: Danderyds sjukhus, plan 2 kl Birgittahemmet, biblioteket, kl Blomsterfonden, Svalnäs, huvudbyggnaden Stora salongen, kl D a n d e r y d s A k t u e l l t 2 Ärenden i kommunstyrelsen Avveckling av gångtidsavgiften för dagbarnvårdare Barn- och utbildningsnämnden föreslog 23/ att den s.k. gångtidsavgiften som avser en föräldraavgift på 300:- per barn och månad avskaffas fr.o.m. 1/ Kommunstyrelsen tillstyrker nämndens förslag. Intäktsminskningen på :- ska finansieras genom motsvarande besparing inom barn- och utbildningsnämndens budget. Nya villatomter vid Ekeby skogsväg I samband med kommunens förvärv av mark norr om gymnasiet väcktes förslag om att komplettera villabebyggelsen längs Ekeby skogsväg. En sådan bebyggelse skulle väl kunna anpassas till den befintliga miljön och utgöra en naturlig avslutning mot naturmarken. Kommunstyrelsen uppdrar därför åt byggnadsnämnden att i en planprocess pröva möjligheterna att komplettera med villatomter vid Ekeby skogsväg. Förslag till ändrad detaljplan för Danderyds sjukhus Inom fem år behöver centraloperation och akutmottagning byggas ut, en ny helikopterplatta byggas i direkt anslutning till akuten samt sjukhusets äldre delar byggas om och rustas upp. Allt enligt Locums AB fastighetsutvecklingsplan. Kommunstyrelsen uppdrar därför åt byggnadsnämnden att, i en planprocess, pröva möjligheten att ändra detaljplanerna för fastigheterna Sjukhuset 5, 6 och 7. PÅGÅENDE planer Folketshustomten i Enebyberg Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ändra områdets användning från allmänt ändamål till bostadsändamål. Planen innebär att 13 bostäder i form av friliggande hus och parhus kan uppföras. Detaljplanen ställs ut under tiden 17 maj till och med 21 juni på biblioteken i Mörby Centrum och Enebyberg. Planen beräknas behandlas av kommunfullmäktige i oktober. Enmans väg mellan Enebybergsvägen och E18 Planuppdrag för att pröva förutsättningar för att tillskapa nya tomter för verksamheter mellan Enebybergsvägen och E18 samt en mindre komplettering av villatomter längs Enmans väg. Planprocessen har börjat med en programskiss som nu är utskickad på remiss till och med 15 juni. Programmet finns att läsa på biblioteken i Mörby Centrum och Enebyberg. Soltorpet 2 i Västra Danderyd Ny detaljplan som syftar till att pröva möjligheten att bygga på en våning till totalt tre våningar på fyra befintliga flerbostadshus. Ett planförslag har skickats ut på samråd till och med 10 augusti. Förslaget finns utställt på biblioteket i Mörby centrum. Handlingar på ovanstående planer finns även på Tekniska nämndhuset, Noragårdsvägen 2 i Danderyd.

3 Antalet hemtjänsttimmar har ökat Antalet utförda hemtjänsttimmar ökade under året trots att antalet personer med hemtjänst minskade. Detta beror på att fler personer med omfattande behov av omvårdnad bor kvar hemma. Inom hemtjänsten gäller kundval. Under 2003 utfördes 67% av hemtjänsttimmarna av kommunens enheter och övriga 33% av privata entreprenörer. Även inom äldreboenden gäller systemet med kundval. Det innebär att den äldre själv, efter biståndsbeslut, väljer ett boende som drivs av en auktoriserad utförare, antingen i Danderyd eller i Täby. Ersättningen till utföraren, äldrepengen, är individuell och grundar sig på den äldres behov av vård och omsorg. Under större delen av året var behovet av platser större än tillgången och enstaka platser köptes från externa enheter. I sammandrag Fortsättning från första sidan... tida personalförsörjningen samt sjukfrånvaron. Under 2003 genomfördes ett särskilt projekt för att analysera orsakerna till att anställda är sjukskrivna och åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron. För att underlätta rekryteringen kommer särskilda åtgärder bli nödvändiga, bl. a. har drygt 60 lärarstudenter påbörjat den praktiska delen av sin utbildning på kommunens skolor och förskolor. Danderyd har också, som en av åtta kommuner i länet, deltagit i det första traineeprojektet för högskoleutbildade ungdomar. Radoninformation gav fler mätningar Hösten 2003 skickades information om radon till samtliga hushåll i Djursholm och Stocksund, vilket resulterade i en kraftig ökning av antalet beställningar av radonmätningar. Byggverksamheten minskade under 2003 jämfört med 2002 som var ett rekordår när det gäller antalet påbörjade nya bostäder i kommunen. Fortsatt hög kvalitet i skolor och barnomsorg Resultatet av barn- och utbildningsnämndens kvalitetsgranskning redovisas i ett pedagogiskt bokslut. Kvaliteten håller över lag mycket hög nivå, i likhet med tidigare år. Ett fortsatt förebyggande arbete mot mobbning bedrivs målmedvetet i alla verksamheter. Alla barn i åldern 1-6 år har kunnat få plats i förskolor och familjedaghem i kommunen. Antalet elever i grundskolan har fortsatt att öka. Elever från Danderyd prioriteras alltid vid intagningen till kommunens egna skolor. Danderydsungdomarna har i hög utsträckning fått sina förstahandsval tillgodosedda vid antagningen till gymnasieskolan. Under senare år har omfattande upprustning gjorts av ett antal av kommunens skolor. I några fall har skolorna byggts till för att öka kapaciteten och för att få plats med fritidshemsverksamheten. Trafiksäkerheten har förbättrats Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i anslutning till skolorna har fortsatt. Under 2003 har säkerhetsförbättrande åtgärder genomförts vid bl. a. Vasakolan, Svalnässkolan, Brageskolan och Enebyskolan. Insatser mot fukt och mögel När det gäller underhållet av kommunens fastigheter har insatserna främst inriktats på bättre ventilation och åtgärder mot fukt och mögel. Under 2003 har en omfattande sanering av Annebergsgården genomförts och under oktober kunde de boende börja flytta tillbaka från de provisoriska lokalerna i Danderyds sjukhus. I början av 2003 konstaterades att även Mörbybadet hade drabbats av svåra fukt- och mögelskador och badet kommer att genomgå en totalrenovering under Detta innebär att badet kommer att vara stängt från februari fram till oktober. Vid årsskiftet togs Vasabadet i bruk igen efter en omfattande renovering. Simundervisningen genomförs på Vasabadet under den tid som Mörbybadet renoveras. Biblioteken och fritidsgårdarna Bibilioteken redovisar inga större förändringar sedan Antalet öppettimmar är oförändrat liksom antalet boklån. Glädjande nog har antalet besök på biblioteken ökat med 5%. I en nationell jämförelse ligger biblioteken i Danderyd väl framme i många avseenden jämfört med andra kommunbibliotek. Antalet besökare på fritidsgårdarna har ökat med 4% jämfört med Under året har kultur- och fritidsnämnden slutfört en utveckling och effektivisering av fritidsgårdsverksamheten. Läs mer Den fullständiga årsredovisningen kan beställas från Danderyds kommun, Informationsavdelningen, Djursholms slott, Djursholm, e-post: 3

4 A. Inkomst- och kostnadsutjämning... 35% B. Äldre- och handikappomsorg... 19% C. Skola... 19% D. Barnomsorg... 11% E. Gator, trafik och grönområden... 3% F. Kultur och fritid... 3% G. Individ- och familjeomsorg... 1% H. Övrigt... 9% H Kommunens utgifter 2003 D F G E A Resultaträkning (Mkr) Verksamhetens intäkter 341,6 339,2 Verksamhetens kostnader , ,1 Avskrivningar -59,8-60,6 Verksamhetens nettokostn. -968, ,5 Skatteintäkter 1 344, ,2 Gen. statsbidrag o utjämning -413,4-463,8 Finansiella intäkter 17,3 49,0 Finansiella kostnader -79,0-35,8 Res. före extraord. poster -99,6-1,9 Extraordinära intäkter Förändring av eget kapital -99,6-1,9 C Statistik (antal) Barn i förskola 0-5 år Barn i förskoleklass Barn i skolbarnsomsorg Elever i grundskolan Elever i gymnasiet Platser på äldreboende Platser i gruppboende Utförda hemtjänsttim Biblioteksbesök helår Lån biblioteken helår Fritidsgårdsbesök helår Musikskoleelever helår Badbesök helår Besök ungdomsmott B Tre år i sammandrag (Mkr) Antal inv. 1/ Antal årsanst Verksamhetens nettokostnader 872,5 968, ,5 Kr per invånare Nettokostn. andel av skatteintäkter % Nettoinvesteringar Kr per invånare Tillgångar 31/ Kr per invånare varav anläggn.tillg Kr per invånare Låneskuld Kr per invånare Utdeb. till kommunen 16,83 17,28 17,86 Rapport från Ungt Focus, ett samverkansprojekt kring ungdomsfrågor För andra året i rad har försök gjorts att låta minderåriga köpa ut alkohol och tobak i Danderyd. Målet med försöken är att, i samarbete med näringsidkarna, försöka minimera tillgängligheten av folköl och tobak för ungdomar i kommunen. De preliminära siffrorna visar mycket positiva resultat i jämförelse med 2003 års försök sålde hela 71% av försäljningsställena antingen folköl eller tobak till utsända ungdomar utan legitimationskontroll. I år sålde endast 21% av försäljningsställena sådana varor! Fullständig rapport beräknas vara klar i slutet av juni. Personal från Socialkontoret, fritidsgårdarna, närpolisen och ungdomsmottgningen samt föräldrarepresentanter stod under Valborgsveckan utanför systembolaget i Mörby centrum. De delade ut flygbland och diskuterade alkohol och åldersgränser med förbipasserande. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma vuxna på att Valborg är en helg då många ungdomar dricker samt att försvåra langning. Närpolisen kunde under veckan gripa flera langare tack vara satsningen. Don t drink & drive är ett flerårigt nationellt projekt som bedrivs av vägverket i samarbete med föreningar, skolor och organisationer. Målet med satsningen är att fler ungdomar aldrig skall köra alkohol- eller drogpåverkade, fler ungdomar skall vägra att åka med en onykter förare samt att fler ungdomar skall få mod och argument att hindra andra att köra påverkade. Danderyds kommun kommer via medarbetare i projektet Ungt Fokus samt personal på Danderyds gymnasium att uppmärksamma årets Don t drink & drive genom att dela ut flygblad och diskutera med ungdomar på skolan. Under våren har elever i år 9 samt år 2 i gymnasiet deltagit i en livsstilsundersökning. Syftet med undersökningen är bl.a. att ge kunskap om ungdomars drogvanor i Danderyds kommun. Resultat väntas i augusti. 4

5 Kultur och evenemang 3/6-19/ /5-21/6 Charlotte Masreliez Ericsson visar målningar på Galleri Elverket i Djursholm. 1/6-12/6 Fusat och gjutet glas. Glaskonstnär Anita Svanberg visar sitt hantverk på Danderyds bibliotek. Sommar i Båtsmanstorpet Välkommen till vår historiska miljö med sedvanliga aktiviteter. Öppet enligt följande: 5-6 & jun., 3-4 & jul. 7-8 & aug. 4-5 & sept. Vi är också medaktörer i kulturhistoriska projektet Postvägen förr och nu. Enebybergsv. 3. Info tel/ fax , Sön. 6/6 kl 9.00 De vilda blommornas dag. Samling vid Skogsviks båtklubb. Ta med matsäck. Anmälan Naturskyddsföreningen. Fre. 11/6 kl Vi lyssnar på nattsångare. Samling på parkeringsplatsen vid Tibble gymnasium. Ta med matsäck, varma kläder och kikare. Naturskyddsföreningen. Anmälan /6-29/8 sön kl 17 Lekmannaledda sommarandakter i Djursholms kapell. 13/6 Musikandakt: Ingrid och Ingemar von Heijne. 20/6 Kerstin Magnusson. 27/6 Marit Opsahl och Ing-Mari Landin. 4/7 Ingrid Egardh. 11/7 Ulf Sellergren. 18/7 Anita Öhlund. 25/7 Berit Nordmark. 1/8 Lars Nystedt. 8/8 Taizéandakt: Lisbeth Cassemar och Kristina Stedman. 15/8 Karl-Axel Norberg. 22/8 Bertil Krän. 29/ 8 Hans Fletcher. 14/6-14/8 Moderna ikoner från Fribergaskolan. Elevernas sommarutställning. Danderyds bibliotek. Lör. 7/8 kl 14 Ängens dag. Slåttergille vid Ekebysjön. Ta gärna med lie, räfsa och matsäck. Samling vid ängen vid Tyrvägen. Upplysningar Naturskyddsföreningen. 16/8-28/8 Studera och lär nytt. Presentation av studieförbund i Danderyd. Danderyds bibliotek. Lions Vårauktion Lördag 5 juni kl 9.00 Loppmarknad kl 9.00 Visning kl Auktion kl Kaffe, läsk, grillning mm Lions Club Djursholm Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 5 23/8-9/9 Ögongodis - om det smakar. Marianne Hansson och Kerstin Lundén ställer ut oljemålningar på Enebybergs bibliotek. 30/8-18/9 Stämning och eftertanke. Charlotte Karlbom visar oljemålningar på Djursholms bibliotek. 30/8-11/9 Harry Martinsson i ord och bild. En utställning arrangerad av Britt Westerlind i samarbete med Danderyds bibliotek. Tis. 14/9 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen sker vid Aludden mitt emot Villa Pauli vid klart väder. Info eller ring Jonas Hall /9-25/9 Årets bästa fotobok En utställning arrangerad av Svenska Fotografers Riksförbund på Danderyds bibliotek. Nationaldagen Söndag den 6 juni Djursholms slott kl Nya svenska medborgare hälsas välkomna. Tal av Kommunfullmäktiges ordförande Inger Ström-Billing. Musik, fanborg, m.m. Ponnyridning i slottsparken för barnen från kl Kultur- och fritidsnämnden Sommartider på biblioteken Danderyds bibliotek Mörby Centrum måndag-torsdag fredag Tidningsrummet öppnar kl 9 Djursholms bibliotek Semesterstängt 28/6-24/7 måndag tisdag onsdag torsdag, fredag Enebybergs bibliotek Semesterstängt 12-31/ juni måndag, tisdag onsdag torsdag juni-10 juli måndag onsdag torsdag augusti måndag, tisdag onsdag torsdag Stocksunds bibliotek Semesterstängt 12/7-7/8 måndag tisdag, onsdag fredag Flitigt läsa gör Dig klok, därför läs varenda bok. Falstaff, fakir

6 Gruppförsändelse till hushållen Studenten 2004 Fredag den 4 juni Gudstjänst i Danderyds kyrka Utsläpp genom huvudingången. Startskott för nya tennis- och curlinghallen Föreningsordförandena från Danderyds Tennisklubb, Djursholms Curlingklubb och Stocksunds Curlingklubb samt kommunalrådet Gunnar Oom trycker här gemensamt på knappen för det första sprängskottet för den nya tennis- och curlinganläggningen bakom Danderyds gymnasium. Kvarnparken Danderyd Torsdag 24 juni kl klär vi midsommarstången. Midsommarafton kl midsommarfirande, stången reses kl Dansuppvisningar och lekar. Danderyds Hembygdsförening. Midsommarfirande i Danderyd Slottsparken Djursholm Torsdag 24 juni kl klär vi midsommarstången. Midsommarafton kl reses stången. Dansuppvisning och lekar. Danderyds folkdanslag. Enebybergs Gård Midsommarafton kl Midsommarstången kläs och reses kl Dansuppvisning och lekar. Enebybergs Gårds förening. Reservation för eventuella ändringar Nytt gruppboende i Anneberg Socialnämndens ordförande PO Lannerö och tekniska nämndens ordförande Claes Breitholtz inviger här det nya gruppboendet i Anneberg och i och med detta är behovet av denna typ av bostäder i kommunen täckt. Gruppboendet ligger i kvarteret Vindkraften i Enebyberg och verksamheten drivs av Vårdbolaget Orkidén. Om jag var min egen... Erik Berggren, 9A, Djursholms samskola, fick den 17 maj ta emot Svenskt Näringslivs pris för en andraplacering i regionaltävlingen Tjäna på prao. Erik har skrivit en uppsats under rubriken Om jag var min egen. Priset delades ut av Pia Caldo Jamazaki från Svenskt Näringsliv. Erik har dessutom gått vidare till Riksutnämningen, som sker 27 maj. 246 elever har skickat in sina bidrag och 35 har gått vidare till riksutnämningen, där fem pris delas ut. Fakturainformation Danderyds kommun har från och med april bytt huvudbank till Föreningssparbanken. Detta medför bland annat en del förändringar kring rutinerna för inbetalning till kommunen. I fortsättningen bör Du således betala kommunens fakturor via bankgiro. Från och med juni kommer därför Dina fakturor att sändas ut med bankgiroavier. Du har även möjlighet att betala Dina fakturor via autogiro. Vill Du ha mer information se eller kontakta kommunens ekonomiavdelning på telefon Danderyds aktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Annika Ström Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Illustrationer: Maria Djurskog Adress: Slottet, Djursholm Tel (vx), (direkt). Fax e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska, Danderyd Tryckt på Svanenmärkt papper. Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 16 september. Manusstopp den 27 augusti. 6

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

med Danderyds Hjälp oss att utveckla kommunens nya hemsida! Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 4 - juni 2011 Fira Midsommar!

med Danderyds Hjälp oss att utveckla kommunens nya hemsida! Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 4 - juni 2011 Fira Midsommar! Danderyds Nummer 4 - juni 2011 Hjälp oss att utveckla kommunens nya hemsida! Vi vill gärna veta vad du som är danderydsbo eller driver företag i kommunen tycker att en bra hemsida ska innehålla. Vi bjuder

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 4 - juni 2008. Hildingavägens förskola och Stocksundsskolan fick årets kvaltietsutmärkelse

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 4 - juni 2008. Hildingavägens förskola och Stocksundsskolan fick årets kvaltietsutmärkelse Danderyds Nummer 4 - juni 2008 Hildingavägens förskola och Stocksundsskolan fick årets kvaltietsutmärkelse För tredje året i rad delade barn- och utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser. Ordförande

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Valnämnden 2014-04-07. 24 Fastställande av dagordning 3. 25 Beslut om vallokaler och öppettider 4

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Valnämnden 2014-04-07. 24 Fastställande av dagordning 3. 25 Beslut om vallokaler och öppettider 4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Innehåll Sid 24 Fastställande av dagordning 3 25 Beslut om vallokaler och öppettider 4 26 Fastställande av förtidsröstningslokaler och öppettider 5 27 Fastställande

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011

Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011 1(16) KS 2011/0082 Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011 Verksamheten under det första kvartalet 2011 Viktiga händelser Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har fastställt miljöprogram för Danderyds

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006

Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006 Danderyds Nummer 3 - april 2006 Samordning Stocksund Samordning av verksamheter En utredning ska pröva möjligheten att samordna olika verksamheter vid Stocksunds centrum. Bakgrunden är att hemtjänsten

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola

Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola Information inför sommaren 2007 och läsårsstarten 2007-2008 Hällekis Skola Nu är det dags att avsluta läsåret 2006-2007 och informera om nästa läsår 2007-2008. Förskolan/Fritids Förskolans avdelningar

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 5 - september 2005 Välj skola via Internet När föräldrar och barn ska välja skola och fritidshem inför hösten 2006 är planen att det ska ske via Internet. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Nytt från fullmäktige

Nytt från fullmäktige Förord signerat Helena Stenberg Heta potatisar ska vi väl inte servera i vår måltidsverksamhet. Men varma och goda ska dom vara. Matens kvalitet, olika rätter, personalens situation och hur mycket extra

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning Danderyds Nummer 3 - maj 2011 DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning I nummer 1 av årets DanderydsAktuellt publicerades en liten enkät med frågan hur medborgarna ville ha sin tidning

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7

Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7 Grästorps kommun Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7 Sportlovsprogrammet finns även på www.grastorp.se Evenemangskalendern har aktiviteter under hela året. LÖRDAG 9 FEBRUARI Naturskyddsföreningen/Fältbiologerna

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Kf 57 Dnr KS03/157 101 Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2003 Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer