aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN"

Transkript

1 Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av Josef Simon på Mörby centrumhuset. Detta hände 2003 Årsredovisning i sammandrag 2003 års resultat blev ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Det är en kraftig förbättring i förhållande till 2002 då underskottet blev 99,6 miljoner kronor, främst orsakat av den dåliga utvecklingen av aktiemarknaden. Resultatförbättringen beror främst på att finansförvaltningen gav ett överskott. Vidare har kommunens skatte- och statsbidragsintäkter, som en följd av att utdebiteringen höjdes, ökat mer än verksamhetens nettokostnader under Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 73 miljoner kronor. De största enskilda projekten var uppförandet av ett nytt gruppboende i Anneberg samt upprustningen av Vasaskolans bad. Projekt för att minska sjukfrånvaron Under 2003 har personalarbetet främst inriktats på den fram- Fortsättning på sidan 3 Nya nummer till Danderyds skolor Kommunens nya växel och nya växelnummer omfattar nu även ett antal skolor. Successivt under sommaren och hösten kommer övriga skolor, förskolor, äldreboenden m.fl. att kopplas in i växeln. Anslutna skolor är nu Ekebyskolan, expedition Fribergaskolan, expedition Kevingeskolan, expedition Mörbyskolan, expedition Stocksundsskolan, expedition Vasaskolan, expedition Dagen före midsommarafton stänger kommunens växel och förvaltningar juni till och med 30 juli håller vi lunchstängt i växeln Danderyds- Aktuellts redaktion önskar alla läsare en varm och skön sommar Val till Europaparlamentet den 13 juni Den som har rösträtt vid val till riksdagen har också rösträtt vid val till Europaparlamentet. Under vissa förutsättningar har också personer, som är medborgare i något annat EU-land men bosatta i Sverige, rösträtt i detta val. Röstkort till EU-valet har skickats ut under tiden maj. Är Du röstberättigad och inte fått röstkort senast den 25 maj, eller om Du tappat bort Ditt röstkort, kan Du få ett dubblettröstkort genom att höra av Dig till valnämnden i Danderyds kommun, telefon Fortsättning på sidan 2 Val till Europaparlamentet 13/6 Sidan 2 Årsredovisning 2003 i sammandrag Sidan 3-4 Rapport från Ungt Fokus Sidan 4 Kultur och evenemang Sidan 5 Här kan du fira Nationaldagen och Midsommarafton Sidan 5 & 6 Startskott för nya tennis- och curlinghallen Sidan 6 DANDERYDS KOMMUN Telefon till Danderyds kommuns växel

2 NÄSTA fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 7 juni kl i Sessionssalen på Djursholms slott. Danderydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. VÄCKTA motioner Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att detaljplanen för kvarteret Blåsippan i Stocksund ändras från bebyggelseområde till park. Detta för att bevara grönområdet och hålla det tillgängligt för alla. Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att länets kommuner uppvaktar finansdepartementet för att protestera mot den minskning av statsbidragen mitt under pågående budgetår som regeringen föreslår. Siv Sahlström m.fl. (c) föreslår att hela Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön läggs ut som naturreservat. Val till Europaparlamentet den 13 juni... Vid EU-valet är Danderyd indelat i 11 valdistrikt med vallokaler enligt följande: På röstkorten står i vilken lokal Du skall rösta. Vallokalerna är öppna kl Distrikt Vallokal 1. Tallgården, Askvägen Baldersskolan, Baldersvägen Kevingeskolan, Golfvägen Mörbyskolan, Vendevägen 94 (4, 7) 6. Församlingsgården, Danderyd, Skogsviksvägen 10. Viktor Rydbergs gymnasium 11. Församlingsgården, Djursholm, Bragevägen Ekebyskolan, Fafnervägen Långängsskolan, Långängsvägen Stocksundsskolan, Studievägen Pensionärslokalen, Eneby torg Poströstning kan ske fr.o.m. den 26 maj på: Kassaservice, Mörby centrum, mån-fre kl valdagen Kassaservice, Djursholm, Vendev. 14, mån-fre kl Biblioteket Eneby torg, 7/6-10/6 kl Institutionsröstning Söndag 6 juni kan röstning ske på följande platser: Danderyds sjukhus, plan 2 kl Birgittahemmet, biblioteket, kl Blomsterfonden, Svalnäs, huvudbyggnaden Stora salongen, kl D a n d e r y d s A k t u e l l t 2 Ärenden i kommunstyrelsen Avveckling av gångtidsavgiften för dagbarnvårdare Barn- och utbildningsnämnden föreslog 23/ att den s.k. gångtidsavgiften som avser en föräldraavgift på 300:- per barn och månad avskaffas fr.o.m. 1/ Kommunstyrelsen tillstyrker nämndens förslag. Intäktsminskningen på :- ska finansieras genom motsvarande besparing inom barn- och utbildningsnämndens budget. Nya villatomter vid Ekeby skogsväg I samband med kommunens förvärv av mark norr om gymnasiet väcktes förslag om att komplettera villabebyggelsen längs Ekeby skogsväg. En sådan bebyggelse skulle väl kunna anpassas till den befintliga miljön och utgöra en naturlig avslutning mot naturmarken. Kommunstyrelsen uppdrar därför åt byggnadsnämnden att i en planprocess pröva möjligheterna att komplettera med villatomter vid Ekeby skogsväg. Förslag till ändrad detaljplan för Danderyds sjukhus Inom fem år behöver centraloperation och akutmottagning byggas ut, en ny helikopterplatta byggas i direkt anslutning till akuten samt sjukhusets äldre delar byggas om och rustas upp. Allt enligt Locums AB fastighetsutvecklingsplan. Kommunstyrelsen uppdrar därför åt byggnadsnämnden att, i en planprocess, pröva möjligheten att ändra detaljplanerna för fastigheterna Sjukhuset 5, 6 och 7. PÅGÅENDE planer Folketshustomten i Enebyberg Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ändra områdets användning från allmänt ändamål till bostadsändamål. Planen innebär att 13 bostäder i form av friliggande hus och parhus kan uppföras. Detaljplanen ställs ut under tiden 17 maj till och med 21 juni på biblioteken i Mörby Centrum och Enebyberg. Planen beräknas behandlas av kommunfullmäktige i oktober. Enmans väg mellan Enebybergsvägen och E18 Planuppdrag för att pröva förutsättningar för att tillskapa nya tomter för verksamheter mellan Enebybergsvägen och E18 samt en mindre komplettering av villatomter längs Enmans väg. Planprocessen har börjat med en programskiss som nu är utskickad på remiss till och med 15 juni. Programmet finns att läsa på biblioteken i Mörby Centrum och Enebyberg. Soltorpet 2 i Västra Danderyd Ny detaljplan som syftar till att pröva möjligheten att bygga på en våning till totalt tre våningar på fyra befintliga flerbostadshus. Ett planförslag har skickats ut på samråd till och med 10 augusti. Förslaget finns utställt på biblioteket i Mörby centrum. Handlingar på ovanstående planer finns även på Tekniska nämndhuset, Noragårdsvägen 2 i Danderyd.

3 Antalet hemtjänsttimmar har ökat Antalet utförda hemtjänsttimmar ökade under året trots att antalet personer med hemtjänst minskade. Detta beror på att fler personer med omfattande behov av omvårdnad bor kvar hemma. Inom hemtjänsten gäller kundval. Under 2003 utfördes 67% av hemtjänsttimmarna av kommunens enheter och övriga 33% av privata entreprenörer. Även inom äldreboenden gäller systemet med kundval. Det innebär att den äldre själv, efter biståndsbeslut, väljer ett boende som drivs av en auktoriserad utförare, antingen i Danderyd eller i Täby. Ersättningen till utföraren, äldrepengen, är individuell och grundar sig på den äldres behov av vård och omsorg. Under större delen av året var behovet av platser större än tillgången och enstaka platser köptes från externa enheter. I sammandrag Fortsättning från första sidan... tida personalförsörjningen samt sjukfrånvaron. Under 2003 genomfördes ett särskilt projekt för att analysera orsakerna till att anställda är sjukskrivna och åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron. För att underlätta rekryteringen kommer särskilda åtgärder bli nödvändiga, bl. a. har drygt 60 lärarstudenter påbörjat den praktiska delen av sin utbildning på kommunens skolor och förskolor. Danderyd har också, som en av åtta kommuner i länet, deltagit i det första traineeprojektet för högskoleutbildade ungdomar. Radoninformation gav fler mätningar Hösten 2003 skickades information om radon till samtliga hushåll i Djursholm och Stocksund, vilket resulterade i en kraftig ökning av antalet beställningar av radonmätningar. Byggverksamheten minskade under 2003 jämfört med 2002 som var ett rekordår när det gäller antalet påbörjade nya bostäder i kommunen. Fortsatt hög kvalitet i skolor och barnomsorg Resultatet av barn- och utbildningsnämndens kvalitetsgranskning redovisas i ett pedagogiskt bokslut. Kvaliteten håller över lag mycket hög nivå, i likhet med tidigare år. Ett fortsatt förebyggande arbete mot mobbning bedrivs målmedvetet i alla verksamheter. Alla barn i åldern 1-6 år har kunnat få plats i förskolor och familjedaghem i kommunen. Antalet elever i grundskolan har fortsatt att öka. Elever från Danderyd prioriteras alltid vid intagningen till kommunens egna skolor. Danderydsungdomarna har i hög utsträckning fått sina förstahandsval tillgodosedda vid antagningen till gymnasieskolan. Under senare år har omfattande upprustning gjorts av ett antal av kommunens skolor. I några fall har skolorna byggts till för att öka kapaciteten och för att få plats med fritidshemsverksamheten. Trafiksäkerheten har förbättrats Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i anslutning till skolorna har fortsatt. Under 2003 har säkerhetsförbättrande åtgärder genomförts vid bl. a. Vasakolan, Svalnässkolan, Brageskolan och Enebyskolan. Insatser mot fukt och mögel När det gäller underhållet av kommunens fastigheter har insatserna främst inriktats på bättre ventilation och åtgärder mot fukt och mögel. Under 2003 har en omfattande sanering av Annebergsgården genomförts och under oktober kunde de boende börja flytta tillbaka från de provisoriska lokalerna i Danderyds sjukhus. I början av 2003 konstaterades att även Mörbybadet hade drabbats av svåra fukt- och mögelskador och badet kommer att genomgå en totalrenovering under Detta innebär att badet kommer att vara stängt från februari fram till oktober. Vid årsskiftet togs Vasabadet i bruk igen efter en omfattande renovering. Simundervisningen genomförs på Vasabadet under den tid som Mörbybadet renoveras. Biblioteken och fritidsgårdarna Bibilioteken redovisar inga större förändringar sedan Antalet öppettimmar är oförändrat liksom antalet boklån. Glädjande nog har antalet besök på biblioteken ökat med 5%. I en nationell jämförelse ligger biblioteken i Danderyd väl framme i många avseenden jämfört med andra kommunbibliotek. Antalet besökare på fritidsgårdarna har ökat med 4% jämfört med Under året har kultur- och fritidsnämnden slutfört en utveckling och effektivisering av fritidsgårdsverksamheten. Läs mer Den fullständiga årsredovisningen kan beställas från Danderyds kommun, Informationsavdelningen, Djursholms slott, Djursholm, e-post: 3

4 A. Inkomst- och kostnadsutjämning... 35% B. Äldre- och handikappomsorg... 19% C. Skola... 19% D. Barnomsorg... 11% E. Gator, trafik och grönområden... 3% F. Kultur och fritid... 3% G. Individ- och familjeomsorg... 1% H. Övrigt... 9% H Kommunens utgifter 2003 D F G E A Resultaträkning (Mkr) Verksamhetens intäkter 341,6 339,2 Verksamhetens kostnader , ,1 Avskrivningar -59,8-60,6 Verksamhetens nettokostn. -968, ,5 Skatteintäkter 1 344, ,2 Gen. statsbidrag o utjämning -413,4-463,8 Finansiella intäkter 17,3 49,0 Finansiella kostnader -79,0-35,8 Res. före extraord. poster -99,6-1,9 Extraordinära intäkter Förändring av eget kapital -99,6-1,9 C Statistik (antal) Barn i förskola 0-5 år Barn i förskoleklass Barn i skolbarnsomsorg Elever i grundskolan Elever i gymnasiet Platser på äldreboende Platser i gruppboende Utförda hemtjänsttim Biblioteksbesök helår Lån biblioteken helår Fritidsgårdsbesök helår Musikskoleelever helår Badbesök helår Besök ungdomsmott B Tre år i sammandrag (Mkr) Antal inv. 1/ Antal årsanst Verksamhetens nettokostnader 872,5 968, ,5 Kr per invånare Nettokostn. andel av skatteintäkter % Nettoinvesteringar Kr per invånare Tillgångar 31/ Kr per invånare varav anläggn.tillg Kr per invånare Låneskuld Kr per invånare Utdeb. till kommunen 16,83 17,28 17,86 Rapport från Ungt Focus, ett samverkansprojekt kring ungdomsfrågor För andra året i rad har försök gjorts att låta minderåriga köpa ut alkohol och tobak i Danderyd. Målet med försöken är att, i samarbete med näringsidkarna, försöka minimera tillgängligheten av folköl och tobak för ungdomar i kommunen. De preliminära siffrorna visar mycket positiva resultat i jämförelse med 2003 års försök sålde hela 71% av försäljningsställena antingen folköl eller tobak till utsända ungdomar utan legitimationskontroll. I år sålde endast 21% av försäljningsställena sådana varor! Fullständig rapport beräknas vara klar i slutet av juni. Personal från Socialkontoret, fritidsgårdarna, närpolisen och ungdomsmottgningen samt föräldrarepresentanter stod under Valborgsveckan utanför systembolaget i Mörby centrum. De delade ut flygbland och diskuterade alkohol och åldersgränser med förbipasserande. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma vuxna på att Valborg är en helg då många ungdomar dricker samt att försvåra langning. Närpolisen kunde under veckan gripa flera langare tack vara satsningen. Don t drink & drive är ett flerårigt nationellt projekt som bedrivs av vägverket i samarbete med föreningar, skolor och organisationer. Målet med satsningen är att fler ungdomar aldrig skall köra alkohol- eller drogpåverkade, fler ungdomar skall vägra att åka med en onykter förare samt att fler ungdomar skall få mod och argument att hindra andra att köra påverkade. Danderyds kommun kommer via medarbetare i projektet Ungt Fokus samt personal på Danderyds gymnasium att uppmärksamma årets Don t drink & drive genom att dela ut flygblad och diskutera med ungdomar på skolan. Under våren har elever i år 9 samt år 2 i gymnasiet deltagit i en livsstilsundersökning. Syftet med undersökningen är bl.a. att ge kunskap om ungdomars drogvanor i Danderyds kommun. Resultat väntas i augusti. 4

5 Kultur och evenemang 3/6-19/ /5-21/6 Charlotte Masreliez Ericsson visar målningar på Galleri Elverket i Djursholm. 1/6-12/6 Fusat och gjutet glas. Glaskonstnär Anita Svanberg visar sitt hantverk på Danderyds bibliotek. Sommar i Båtsmanstorpet Välkommen till vår historiska miljö med sedvanliga aktiviteter. Öppet enligt följande: 5-6 & jun., 3-4 & jul. 7-8 & aug. 4-5 & sept. Vi är också medaktörer i kulturhistoriska projektet Postvägen förr och nu. Enebybergsv. 3. Info tel/ fax , Sön. 6/6 kl 9.00 De vilda blommornas dag. Samling vid Skogsviks båtklubb. Ta med matsäck. Anmälan Naturskyddsföreningen. Fre. 11/6 kl Vi lyssnar på nattsångare. Samling på parkeringsplatsen vid Tibble gymnasium. Ta med matsäck, varma kläder och kikare. Naturskyddsföreningen. Anmälan /6-29/8 sön kl 17 Lekmannaledda sommarandakter i Djursholms kapell. 13/6 Musikandakt: Ingrid och Ingemar von Heijne. 20/6 Kerstin Magnusson. 27/6 Marit Opsahl och Ing-Mari Landin. 4/7 Ingrid Egardh. 11/7 Ulf Sellergren. 18/7 Anita Öhlund. 25/7 Berit Nordmark. 1/8 Lars Nystedt. 8/8 Taizéandakt: Lisbeth Cassemar och Kristina Stedman. 15/8 Karl-Axel Norberg. 22/8 Bertil Krän. 29/ 8 Hans Fletcher. 14/6-14/8 Moderna ikoner från Fribergaskolan. Elevernas sommarutställning. Danderyds bibliotek. Lör. 7/8 kl 14 Ängens dag. Slåttergille vid Ekebysjön. Ta gärna med lie, räfsa och matsäck. Samling vid ängen vid Tyrvägen. Upplysningar Naturskyddsföreningen. 16/8-28/8 Studera och lär nytt. Presentation av studieförbund i Danderyd. Danderyds bibliotek. Lions Vårauktion Lördag 5 juni kl 9.00 Loppmarknad kl 9.00 Visning kl Auktion kl Kaffe, läsk, grillning mm Lions Club Djursholm Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 5 23/8-9/9 Ögongodis - om det smakar. Marianne Hansson och Kerstin Lundén ställer ut oljemålningar på Enebybergs bibliotek. 30/8-18/9 Stämning och eftertanke. Charlotte Karlbom visar oljemålningar på Djursholms bibliotek. 30/8-11/9 Harry Martinsson i ord och bild. En utställning arrangerad av Britt Westerlind i samarbete med Danderyds bibliotek. Tis. 14/9 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen sker vid Aludden mitt emot Villa Pauli vid klart väder. Info eller ring Jonas Hall /9-25/9 Årets bästa fotobok En utställning arrangerad av Svenska Fotografers Riksförbund på Danderyds bibliotek. Nationaldagen Söndag den 6 juni Djursholms slott kl Nya svenska medborgare hälsas välkomna. Tal av Kommunfullmäktiges ordförande Inger Ström-Billing. Musik, fanborg, m.m. Ponnyridning i slottsparken för barnen från kl Kultur- och fritidsnämnden Sommartider på biblioteken Danderyds bibliotek Mörby Centrum måndag-torsdag fredag Tidningsrummet öppnar kl 9 Djursholms bibliotek Semesterstängt 28/6-24/7 måndag tisdag onsdag torsdag, fredag Enebybergs bibliotek Semesterstängt 12-31/ juni måndag, tisdag onsdag torsdag juni-10 juli måndag onsdag torsdag augusti måndag, tisdag onsdag torsdag Stocksunds bibliotek Semesterstängt 12/7-7/8 måndag tisdag, onsdag fredag Flitigt läsa gör Dig klok, därför läs varenda bok. Falstaff, fakir

6 Gruppförsändelse till hushållen Studenten 2004 Fredag den 4 juni Gudstjänst i Danderyds kyrka Utsläpp genom huvudingången. Startskott för nya tennis- och curlinghallen Föreningsordförandena från Danderyds Tennisklubb, Djursholms Curlingklubb och Stocksunds Curlingklubb samt kommunalrådet Gunnar Oom trycker här gemensamt på knappen för det första sprängskottet för den nya tennis- och curlinganläggningen bakom Danderyds gymnasium. Kvarnparken Danderyd Torsdag 24 juni kl klär vi midsommarstången. Midsommarafton kl midsommarfirande, stången reses kl Dansuppvisningar och lekar. Danderyds Hembygdsförening. Midsommarfirande i Danderyd Slottsparken Djursholm Torsdag 24 juni kl klär vi midsommarstången. Midsommarafton kl reses stången. Dansuppvisning och lekar. Danderyds folkdanslag. Enebybergs Gård Midsommarafton kl Midsommarstången kläs och reses kl Dansuppvisning och lekar. Enebybergs Gårds förening. Reservation för eventuella ändringar Nytt gruppboende i Anneberg Socialnämndens ordförande PO Lannerö och tekniska nämndens ordförande Claes Breitholtz inviger här det nya gruppboendet i Anneberg och i och med detta är behovet av denna typ av bostäder i kommunen täckt. Gruppboendet ligger i kvarteret Vindkraften i Enebyberg och verksamheten drivs av Vårdbolaget Orkidén. Om jag var min egen... Erik Berggren, 9A, Djursholms samskola, fick den 17 maj ta emot Svenskt Näringslivs pris för en andraplacering i regionaltävlingen Tjäna på prao. Erik har skrivit en uppsats under rubriken Om jag var min egen. Priset delades ut av Pia Caldo Jamazaki från Svenskt Näringsliv. Erik har dessutom gått vidare till Riksutnämningen, som sker 27 maj. 246 elever har skickat in sina bidrag och 35 har gått vidare till riksutnämningen, där fem pris delas ut. Fakturainformation Danderyds kommun har från och med april bytt huvudbank till Föreningssparbanken. Detta medför bland annat en del förändringar kring rutinerna för inbetalning till kommunen. I fortsättningen bör Du således betala kommunens fakturor via bankgiro. Från och med juni kommer därför Dina fakturor att sändas ut med bankgiroavier. Du har även möjlighet att betala Dina fakturor via autogiro. Vill Du ha mer information se eller kontakta kommunens ekonomiavdelning på telefon Danderyds aktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Annika Ström Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Illustrationer: Maria Djurskog Adress: Slottet, Djursholm Tel (vx), (direkt). Fax e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska, Danderyd Tryckt på Svanenmärkt papper. Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 16 september. Manusstopp den 27 augusti. 6

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare 1(9) Plats och tid Djursholms slott, kl. 19.00 20.10 Paragrafer 1-6 Ledamöter Ersättare Beslutande Gustav Nielsen (M), ordf Anders Bergstrand (M) Gunilla Stjernberg (C), vice ordf Maria Kaiser (C) Monica

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med valnämnden

Kallelse till sammanträde med valnämnden Kallelse till sammanträde med valnämnden 2014-02-25 Tid: Måndagen den 3 mars, kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Onsdagen den 4 December 2013, kl 17.00 Plats: Gröna rummet, Teliahuset Information och överläggningar A/ Övergripande planering inför val 2014 B/

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Danderyds. Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling. Mannen på sedeln. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2007

Danderyds. Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling. Mannen på sedeln. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2007 Danderyds Nummer 3 - april 2007 Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen ska vara en förebild och genom planering

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 Nu är sommaren snart här. De ordinarie studiecirklarna slutar under v. 24 (12/6), men Västerorts Aktivitetscenter kommer att hålla öppet

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(13) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-15:30 Paragrafer 43-53 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tyck till om din kommun!

Tyck till om din kommun! Danderyds Nummer 2 - mars 2007 Tyck till om din kommun! Danderyd kommer, liksom förra året, att delta i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomför i ett stort antal kommuner. Syftet

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11 1(11) Plats och tid Mörby Ungdomsmottagning/Restaurang Vernissage, Svärdvägen 23-25, Kl 19.00-21.50 Paragrafer 21-32 Beslutande Ersättare Boris von Uexküll, ordf. (M) Richard Jansson, (M) Peter Forssman,

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Danderyds Nummer 3 - april 2008 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Nya affärer såsom en större livsmedelsbutik med saluhall, butiker för villa och

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 1-18

Datum: , kl Paragrafer: 1-18 Datum:, kl. 15.00-16.37 Paragrafer: 1-18 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.00 Beslutande Lars-Erik Nilsson, (M), ordförande Lars-Åke Bergstrand, (S), vice ordförande Kjell Myrén, (M)

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Sommarlov. Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun

Sommarlov. Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun Sommarlov Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun Bjuvs Fritidsgård Tel: 042-458 50 97 Vecka 25 Måndag 17 juni Öppet 13.00 17.00 Tisdag 18 juni Midsommarfest. Kostnad 100kr. Anmälan sker till personalen. obs! öppet

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Tisdagen den 4 Mars 2014, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Länsstyrelsens valutbildning den 25 februari

Läs mer

RUTE HEMBYGDSFÖRENING

RUTE HEMBYGDSFÖRENING RUTE HEMBYGDSFÖRENING Program för vintern, våren och sommaren 2013 Torsdag 14 februari 2013 kl: 19.00 Trivselkväll i Rute Folkets Hus med Calle Brobäck som visar historiska bilder från norra Gotland. En

Läs mer

Dagordning. Valnämnden. Datum Tid 18:00

Dagordning. Valnämnden. Datum Tid 18:00 KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (7) Datum 2014-01-21 Tid 18:00 Plats Lindalen Ordförande Sekreterare Arne Wilhelmsson Marit Andersson Dagordning 1 Ersättning till röstmottagare i val till Europaparlamentet

Läs mer

aktuellt Danderyds Nytt växelnummer till Danderyds kommun 08-568 910 00 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun!

aktuellt Danderyds Nytt växelnummer till Danderyds kommun 08-568 910 00 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun! Danderyds Nummer 2 - mars 2004 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun! Kommunen har fått ny växel Danderyds kommun har bytt huvudväxel och kommer därmed att få nya telefonnummer. Ledningsstab,

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0020.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Anders Nilsson (SD), tjg ers för

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl. 18.00-19.00 Plats Tingshuset Ärenden 1-9 Ordförande Marita Andersson (c) Beslutande Marita Andersson (c) Olof Andersson (s) Sigge Bodén (s) Lennart Augustsson (c)

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden (14)

Sammanträdesdatum Valnämnden (14) Valnämnden 2010-03-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Bjälbo, Stadshuset, Mjölby, kl 8.30-9.35 Beslutande Jan-Erik Jeppsson Sten-Åke Andersson Svenne Ottemark Curt Karlsson Ingemar Nycander, ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Protokoll Valnämnden

Protokoll Valnämnden Tid Plats 10:00-10:50 Lillängen Beslutande ledamöter Arild Wanche (KD) (ordförande) Soveig Widstrand (S) Eva Hermansson (S) (vice ordförande) Lennart Eriksson (C) Arne Augustsson (C) ersätter Reidun Hannerz-

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Valnämnden (12)

Valnämnden (12) Valnämnden 2014-12-16 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 16 december 2014 kl. 13.15 14.55 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Hans Cedergren (KD) Ingrid Årdh-Strid

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida 2010-06-07 1(10) Plats och tid Kommunkontoret Åsele, kl 09 00 10 15 Beslutande Peter Danielsson (s) ordf Roger Jakobsson (s) Lars-Erik Enerstedt (c) vice ordf Birgitta Jonsson (s)

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl

Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl. 18.00-19.30 Plats Tingshuset Ärenden 10-17 Ordförande Marita Andersson (c) Beslutande Marita Andersson (c) Olof Andersson (s) Sigge Bodén (s) Krister Schwartz (kd) Werner

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 8-10 2 8 Informationsplan...5 9 Förtidsröstning 2014, ändring av öppettider valdagen den 25 maj...7 10 Nästa sammanträde...9 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 17.00-18.00 Paragrafer

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Val på Åland den 18 oktober 2015

Val på Åland den 18 oktober 2015 Val på Åland den 18 oktober 2015 Foldern är utgiven av Ålands landskapsregering 2015 Mera information hittar du på hemsidan www.val.ax Välkommen att delta i valen! Det är val till lagtinget och kommunernas

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Plats och tid: hus, Trosa kl. 08.00-08.40 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson (KD) Birgitta Danielsson

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Kallelse till sammanträde i valnämnden

Kallelse till sammanträde i valnämnden KALLELSE VALNÄMNDEN 2013-10-29 Kallelse till sammanträde i valnämnden Tid Tisdagen den 12 november, klockan 15.00 Plats Safiren, Hörnsalen, Drottninggatan 19, Katrineholm Förslag till dagordning 1. Mötets

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer